Tài liệu Kt nvl, ccdc tại cty cp vt thuỷ bộ bắc giang

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay xu thÕ c¹nh tranh lµ tÊt yÕu, bÊt kú mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng cÇn quan t©m ®Õn nhu cÇu thÞ tr-êng ®ang vµ cÇn s¶n phÈm g×? V× vËy doanh nghiÖp cÇn quan t©m vµ phÊn ®Êu s¶n xuÊt s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao nhÊt víi gi¸ thµnh thÊp ®Ó thu lîi nhuËn nhiÒu nhÊt. Muèn vËy doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i tæ chøc vµ qu¶n lý tèt mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp sÏ bÞ gi¸n ®o¹n vµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc nÕu thiÕu nguyªn vËt liÖu. Do vËy yÕu yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ vËt t-, ®Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc tiÕn hµnh ®Òu ®Æn doanh nghiÖp ph¶i cã kÕ ho¹ch mua vµ dù tr÷ c¸c lo¹i vËt t- hîp lý, ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp vËt t- ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng. Mµ trong ®ã vËt liÖu chiÕm tû träng lín vµ lµ ®èi t-îng lao ®éng cÊu thµnh lªn s¶n phÈm. Muèn cã ®-îc c¸c th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý ®óng, kÞp thêi nhu cÇu vËt liÖu cho s¶n xuÊt, sö dông vËt liÖu tiÕt kiÖm cã lîi nhÊt th× c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn ph¶i tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn VËn t¶i Thuû Bé B¾c Giang víi kiÕn thøc thu nhËn ®ù¬c t¹i tr-êng, víi sù h-íng dÉn, chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn Quúnh Nh- vµ c¸c anh chÞ phßng Tµi vô c«ng ty em nhËn thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cã tÇm quan träng lín víi mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. Bëi vËy em ®· chän vµ viÕt b¸o c¸o thùc tËp víi ®Ò tµi: "KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn VËn t¶i Thuû Bé B¾c Giang". §/C: Sè 14 NguyÔn Kh¾c Nhu - TrÇn Nguyªn H·n - TPBG. Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn VËn t¶i Thuû Bé. Ch-¬ng III: NhËn xÐt vµ c«ng t¸c kiÕn nghÞ vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i Thuû Bé. NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 1 B¸o c¸o thùc tËp Ch-¬ng I c¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, vai trß cña nguyªn vËt liÖu - NVL lµ nh÷ng ®èi t-îng lao ®éng thÓ hiÖn d-íi d¹ng vËt ho¸ bao gåm: nguyªn vËt liÖu, phô tïng thay thÕ…(nã lµ tµi s¶n dù tr÷, lµ ®èi t-îng lao ®éng cña s¶n xuÊt kinh doanh). - §Æc ®iÓm cña NVL chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ toµn bé gi¸ trÞ NVL ®-îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. + Toµn bé gi¸ trÞ NVL chuyÓn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm míi h×nh thµnh nªn chi phÝ NVL ®-îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. + Chi phÝ NVL chiÕm tØ träng lín 60 - 90% trong gi¸ thµnh s¶n phÈm mét trong ba yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. II. Ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n NVL 1. Ph©n lo¹i NVL rÊt ®a d¹ng, phong phó vµ cã nhiÒu chñng lo¹i do ®ã cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nhau nh-ng nÕu c¨n cø vµo vai trß vµ t¸c dông cña NVL th× ®-îc ph©n thµnh: - Nguyªn vËt liÖu (152) - Nguyªn vËt liÖu phô (1522) - Nhiªn liÖu (1523) - Phô tïng thay thÕ (1524) - ThiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n (1525) - VËt liÖu kh¸c 2. Ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vµ c¸ch ®¸nh gi¸ NVL 2.1. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ NVL NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 2 B¸o c¸o thùc tËp NVL hiÖn cã ë c¸c doanh nghiÖp ®-îc ph¶n ¸nh trong sæ s¸ch kÕ to¸n theo gi¸ thùc tÕ. Gi¸ thùc tÕ NVL trong tõng tr-êng hîp cã thÓ kh¸c nhau tuú thuéc vµo nguån vµ giai ®o¹n nhËp xuÊt NVL , v× vËy khi h¹ch to¸n ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c nhÊt qu¸n trong c¸ch tÝnh gi¸ NVL. 2.2. C¸ch ®¸nh gi¸ NVL nhËp kho NVL nhËp kho cã thÓ lµ do nhiÒu nguån kh¸c n hau nh- tù s¶n xuÊt thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, ®-îc biÕu tÆng hoÆc do nhËp vèn gãp liªn doanh, kiÓm kª ph¸t hiÖn thõa…nh-ng nguån phæ biÕn nhÊt lµ do mua ngoµi. Víi NVL mua ngoµi dïng cho ho¹t ®éng kinh doanh chÞu thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ theo gi¸ NVL ®-îc tÝnh lµ gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n cña ng-êi b¸n céng víi chi phÝ thu mua kh¸c vµ thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) trõ ®i c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng mua vµ chiÕt khÊu th-¬ng m¹i ®-îc h-ëng. Víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp lµ tæng gi¸ thanh to¸n gåm c¶ thuÕ GTGT. 2.3. C¸ch ®¸nh gi¸ NVL xuÊt kho Tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña tõng doanh nghiÖp, yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n mµ lùa chän ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ phï hîp cho doanh nghiÖp m×nh ta cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph-¬ng ph¸p sau: Ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc, xuÊt tr-íc; ph-¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tr-íc ph-¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n cã ba c¸ch tÝnh: gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷, gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi kú, gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp; ph-¬ng ph¸p ®Ých danh vµ ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n. 3. NhiÖm vô §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý NVL kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: Ghi chÐp, ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi sè liÖu hiÖn cã vµ t×nh h×nh lu©n chuyÓn NVL c¶ vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt, tÝnh to¸n ®óng ®¾n gi¸ vèn cña NVL nhËp - xuÊt kho nh»m cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c phôc vô yªu cÇu qu¶n lý cho doanh nghiÖp. NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 3 B¸o c¸o thùc tËp III. Thñ tôc qu¶n lý nhËp - xuÊt kho NVL vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan 1. Thñ tôc nhËp - xuÊt kho - Thñ tôc nhËp kho: khi cã giÊy b¸o nhËn hµng vÒ ®Õn n¬i ph¶i lËp ban kiÓm nghiÖm (vÒ sè l-îng, quy c¸ch, chÊt l-îng…) Ban kiÓm nghiÖm lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm, bé phËn cung øng lËp phiÕu nhËp kho dùa trªn ho¸ ®¬n mua hµng, giÊy b¸o nhËn hµng vµ biªn b¶n kiÓm nhËn råi chuyÓn cho thñ kho. Thñ kho kiÓm tra vµ nhËn hµng råi ghi thÎ kho sau ®ã chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n lµm thñ tôc ghi sæ chi tiÕt vµ sæ tæng hîp nhËp NVL. Tr-êng hîp hµng thõa, thiÕu thñ kho ph¶i b¸o cho bé phËn cung øng vµ ng-êi giao lËp biªn b¶n chê xö lý. 2. C¸c chøng tõ cÇn thiÕt - PhiÕu nhËp kho (mÉu sè 01 - VT) - PhiÕu nhËp kho (mÉu sè 02 - VT) - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (mÉu sè 03 PXK - 3LL) - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t-, s¶n phÈm, hµng ho¸ (mÉu sè 08 - VT) - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t-, s¶n phÈm, hµng ho¸ (mÉu sè 05 - VT) - ThÎ kho (mÉu sè 06 - VT) - PhiÕu b¸o vËt t- cßn l¹i cuèi kú (mÉu sè 07 - VT) - PhiÕu xuÊt kho hµng göi b¸n ®¹i lý (mÉu sè 04 - HDL - 3LL) IV. kÕ to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp nvl 1. KÕ to¸n chi tiÕt NVL §Ó kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu hiÖn nay ë n-íc ta c¸c doanh nghiÖp ®ang ¸p dông 1 trong 3 ph-¬ng ph¸p sau: - Ph-¬ng ph¸p thÎ song song; - Ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn - Ph-¬ng ph¸p sæ sè dMçi ph-¬ng ph¸p cã nh÷ng -u nh-îc ®iÓm kh¸c nhau tuú theo tõng ®Æc ®iÓm mçi doanh nghiÖp mµ ¸p dông ph-¬ng ph¸p nµo cho phï hîp. NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 4 B¸o c¸o thùc tËp 2. KÕ to¸n tæng hîp NVL theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn 2.1. Tµi kho¶n sö dông Tµi kho¶n 152 "nguyªn liªn, vËt liÖu", tµi kho¶n 151 "hµng ®ang ®i trªn ®-êng", tµi kho¶n 331 "ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n". Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh- tµi kho¶n 133, tµi kho¶n 111, 112… 2.2. H¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng NVL ®èi víi c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. §èi víi c¸c c¬ së kinh doanh ®· cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ, thuÕ GTGT ®Çu vµo ®-îc t¸ch riªng kh«ng ghi vµo gi¸ thùc tÕ cña NVL. Nh- vËy khi mua hµng trong tæng gi¸ thanh to¸n ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n, phÇn gi¸ mua ch-a cã thuÕ ®-îc ghi vµo sæ ®-îc khÊu trõ. C¸c nghiÖp vô lµm t¨ng NVL cã thÓ cho doanh nghiÖp tù chÕ, thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, do nh©n gãp vèn liªn doanh, do xuÊt dõng ch-a hÕt nhËp kho… nh-ng nghiÖp vô kÕ to¸n chñ yÕu nhÊt lµ t¨ng NVL do mua ngoµi sÏ ®-îc h¹ch to¸n nh- sau: * Tr-êng hîp mua ngoµi hµng ho¸ ®¬n cïng vÒ: a. Tr-êng hîp hµng ®ñ so víi ho¸ ®¬n: c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng biªn b¶n kiÓm nh©n vµ phiÕu nhËp kho kÕ to¸n ghi: Nî TK 152: Gi¸ mua + chi phÝ mua NVL Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ (1331 thuÕ GTGT hµng ho¸, dÞch vô ®-îc khÊu trõ). Cã TK 331: Tæng gi¸ thanh to¸n b. Tr-êng hîp hµng vÒ thuÕ so víi ho¸ ®¬n: kÕ to¸n chØ ghi t¨ng sè NVL thùc nhËn, sè phiÕu ph¶i c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm nhËn th«ng b¸o cho bªn b¸n ®Ó cïng gi¶i quyÕt. Nî TK 152: Gi¸ trÞ sè thùc nhËp kho Nî TK 138: Gi¸ trÞ sè thiÕu kh«ng cã thuÕ GTGT Nî TK 133: GTGT theo ho¸ ®¬n Cã TK 331: Gi¸ thanh to¸n theo ho¸ ®¬n NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 5 B¸o c¸o thùc tËp - NÕu ng-êi b¸n giao tiÕp hµng thiÕu Nî TK 152 (chi tiÕt NVL ): sè thiÕu ®· nhËn. Cã TK 138 (1381): Xö lý sè thiÕu - NÕu ng-êi b¸n kh«ng cßn hµng Nî TK 331: Chi gi¶m sè tiÒn ph¶i tr¶ ng-êi b¸n (tæng gi¸ thanh to¸n) Cã TK 138 (1381): Xö lý sè thiÕu Cã TK 133 (1331): ThuÕ GTGT t-¬ng øng sè hµng thiÕu - NÕu c¸ nh©n lµm mÊt ph¶i båi th-êng: Nî TK 138 (1388): 334: c¸ nh©n båi th-êng Cã TK 133 (1331): ThuÕ GTGT t-¬ng øng sè hµng thiÕu c¸ nh©n båi th-êng. Cã TK 138 (1381): Xö lý sè thiÕu c¸ nh©n båi th-êng - NÕu thiÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc nguyªn nh©n Nî TK 811: Sè thiÕu kh«ng râ nguyªn nh©n Cã TK 138 (1381): Xö lý s« thiÕu c. Tr-êng hîp hµng vÒ thõa so víi ho¸ ®¬n: Bªn ph¸t hiÖn thõa ph¶i b¸o c¸o cho c¸c bªn liªn quan biÕt ®Ó xö lý, kÕ to¸n h¹ch to¸n: - NÕu nhËp toµn bé th× ghi t¨ng gi¸ trÞ NVL: Nî TK 152: Gi¸ mua + chi phÝ mua NVL ch-a cã thuÕ Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ Cã TK 331: Tæng gi¸ thanh to¸n theo ho¸ ®¬n Cã TK 338: Gi¸ trÞ hµng thõa theo gi¸ mua ch-a thuÕ. - NÕu tr¶ l¹i hµng thõa: Nî TK 338 (3381): Gi¸ trÞ thõa ®· xö lý Cã TK 152 (chi tiÕt): Tr¶ l¹i sè thõa - NÕu mua tiÕp sè thõa: Nî TK 338 (3381): TrÞ gi¸ hµng thõa Nî TK 133 (1331): ThuÕ GTGT cña sè hµng thõa Cã TK 331: Tæng gi¸ thanh to¸n sè hµng thõa - NÕu kh«ng râ nguyªn nh©n th× ghi t¨ng thu nhËp bÊt th-êng NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 6 B¸o c¸o thùc tËp Nî TK 338 (3381): TrÞ gi¸ hµng thõa Cã TK 711: Sè thõa kh«ng râ nguyªn nh©n 2.3. H¹ch to¸n NVL trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp: H¹ch to¸n t-¬ng tù nh- doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ nh-ng phÇn thuÕ GTGT ®-îc tÝnh vµo trÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL nªn khi mua ngoµi gi¸ mua b»ng tæng hîp gi¸ thanh to¸n. 2.4. H¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng gi¶m NVL: Khi xuÊt NVL sö dông trùc tiÕp cho chÕ t¹o s¶n phÈm, dÞch vô hoÆc cho qu¶n lý, kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ghi: Nî TK 621: Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm Nî TK 627: Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt cho bé phËn qu¶n lý ph©n x-ëng Nî TK 641: Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt bé phËn b¸n hµng Nî TK 642: Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 152: Tæng gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt cho c¸c bé phËn Ngoµi ra cßn gi¶m do xuÊt b¸n, gãp vèn liªn doanh, cho vay t¹m thêi hoÆc do c¸c nguyªn nh©n kh¸c. 3. H¹ch to¸n tæng hîp NVL theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 3.1. Tµi kho¶n sö dông Tµi kho¶n 611 "Mua hµng"; tµi kho¶n 133 "ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ"…vµ mét sè tµi kho¶n kh¸c. 3.2. Tr×nh tù h¹ch to¸n - §Çu kú kÕt chuyÓn gi¸ trÞ NVL sang TK 611 Nî TK 611 Cã TK 152, 151 - Trong kú c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, phiÕu nhËp kho kÕ to¸n ghi Nî TK 611: Gi¸ mua kh«ng thuÕ Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ Cã TK 331: Tæng gi¸ thanh to¸n NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 7 B¸o c¸o thùc tËp Cßn mét sè nghiÖp vô lµm t¨ng kh¸c do m-în néi bé, vay NVL t¹m thêi… - C¸c kho¶n chiÕt khÊu th-¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n vµ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ghi. Nî TK 111, 112: NÕu tr¶ tiÒn Nî TK 331: NÕu ch-a thanh to¸n Cã TK 611: Ghi gi¶m trÞ gi¸ hµng mua Cã TK 333: ThuÕ GTGT t-¬ng øng - Cuèi kú c¨n cø vµo sè liÖu kiÓm kª NVL tån kho, biªn b¶n kiÓm kª vµ quyÕt ®Þnh xö lý vÒ mÊt m¸t, thiÕu hôt kÕ to¸n h¹ch to¸n. Nî TK 152: Gi¸ trÞ NVL tån kho theo biªn b¶n kiÓm kª. Nî TK 151: Gi¸ trÞ NVL ®ang ®i ®-êng Nî TK 138 (1381); 334: Gi¸ trÞ NVL mÊt, c¸ nh©n båi th-êng Nî TK 138 (1381): Gi¸ trÞ NVL mÊt ch-a râ nguyªn nh©n Cã TK 611 (chi tiÕt) Cuèi kú gi¸ trÞ kiÓm kª ®-îc kÕt chuyÓn sang TK 152 ®Ó lËp b¸o c¸o * Víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp th× trong gi¸ cña NVL cã c¶ thuÕ GTGT ®Çu vµo khi ®ã gi¸ mua sÏ b»ng tæng gi¸ thanh to¸n. C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ë thêi ®iÓm ®Çu kú, trong kú vµ cuèi kú h¹ch to¸n t-¬ng tù nh- doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 8 B¸o c¸o thùc tËp Ch-¬ng II thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé b¾c giang I. §Æc ®iÓm chung vÒ c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang lµ mét c¬ së kinh tÕ quèc d©n cña thµnh phè B¾c Giang. TiÒn th©n cña c«ng ty tr-íc ®©y nguyªn lµ: - XÝ nghiÖp hîp doanh « t« Hµ B¾c (1963 - 1968) - XÝ nghiÖp vËn t¶i « t« Hµ B¾c (1969 - 1974) - C«ng ty vËn t¶i « t« Hµ B¾c (1975 - 1987) - C«ng ty vËn t¶i hµng ho¸ Hµ B¾c (1988 - 1997) - Th¸ng 6/1999 UBND tØnh B¾c Giang cã quyÕt ®Þnh x¸c nhËn x-ëng söa ch÷a ®-êng thuû cña ®o¹n ®-êng qu¶n lý ®-êng bé, c«ng ty vËn t¶i hµng ho¸ B¾c Giang vµ ®æi tªn c«ng ty thµnh c«ng ty vËn t¶i thuû bé B¾c Giang. C«ng ty ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 39/Q§-UB ngµy 19/6/1999 cña UBND tØnh B¾c Giang vµ theo quyÕt ®Þnh sè 226/Q§-UB ngµy 18/12/2000 cña UBND tØnh B¾c Giang vÒ viÖc phª duyÖt gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ ph-¬ng ¸n cæ phÇn ho¸. Theo quyÕt ®Þnh 228/Q§-UB ngµy 30/12/2000 cña UBND tØnh B¾c Giang vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty vËn t¶i thuû bé B¾c Giang thµnh c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang. §Þa ®iÓm chÝnh: Sè 14 NguyÔn Kh¾c Nhu - ph-êng TrÇn Nguyªn H·n Thµnh phè B¾c Giang X-ëng söa ch÷a ®-êng thuû: côm Ch©u Xuyªn - ph-êng Lª Lîi thµnh phè B¾c Giang vµ cöa hµng x¨ng dÇu §×nh Tr¸m B¾c Giang . NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 9 B¸o c¸o thùc tËp KÓ tõ khi thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang ®· liªn tôc ph¸t triÓn vµ gÆt h¸i ®-îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ c«ng ty lu«n hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch gi¸ trÞ s¶n xuÊt, doanh thu tiªu thô, vËt chÊt kü thuËt, vËt t- tiÒn vèn vµ lao ®éng ®-îc thÓ hiÖn qua kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005 nh- sau: Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000 ® STT ChØ tiªu 1 Tæng ®Çu xe 2 Tæng s¶n l-îng qui ®æi §VT TH 2004 ChiÕc 1. TÊn hµng vËn chuyÓn TÊn 2. TÊn hµng vËn chuyÓn TÊn/km TH 2005 % 25 20 80 98.720 89.600 91 3137.500 3.346.000 106 3 Tæng doanh thu §ång 3.504.029.710 3.709.146.377 4 Tæng chi phÝ §ång 333.415.627 428.955.483 105,3 5 Tæng lîi nhuËn §ång 30.382.523 34.509.952 128,6 6 C¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch §ång 5.000.000 113 7 Tæng quü l-¬ng §ång 181.645.333 145.509.724 80 8 Tæng lao ®éng b×nh qu©n §ång 9 TiÒn l-¬ng b×nh qu©n §ång 766.766 840.951 109 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang 2.1. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty - Chøc n¨ng cña c«ng ty víi ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh lµ thuû bé, kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c ®-îc cho phÐp nh- x¨ng dÇu - NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch b»ng ph-¬ng tiÖn « t«, tµu thuyÒn phôc vô nhu cÇu cuéc sèng d©n sinh, phôc vô an ninh quèc phßng, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi, söa ch÷a ®ãng míi ph-¬ng tiÖn vËn t¶i thuû bé, kinh doanh: phô tïng, vËt t-, thiÕt bÞ vµ m¸y m¸y ®éng lùc c¸c lo¹i, dÞch vô ®¹i lý vËn t¶i, kinh doanh x¨ng dÇu. NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 10 B¸o c¸o thùc tËp 2.2. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt Tõ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh mang tÝnh chÊt dÞch vô lµ chñ yÕu. Do ®ã s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng mang h×nh th¸i vËt chÊt mµ chØ lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ cña s¶n phÈm còng chÝnh v× lý do ®ã, mµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng ph©n thµnh c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt, mµ c«ng nghÖ cña c«ng ty ®-îc ph©n theo c¸c ®Çu xe vËn t¶i cô thÓ. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c ®Çu xe s¶n xuÊt mét c¸ch riªng rÏ vµ ®éc lËp cña c¸c ®Çu xe ®-îc thùc hiÖn th«ng qua ph-¬ng ¸n kho¸n vËt t-. 3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang T¹i C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang, mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban, c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh lµ mèi quan hÖ chÆt chÏ trong mét c¬ chÕ chung, ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, qu¶n lý trªn c¬ së ph¸t huy quyÒn lµm chñ tËp thÓ cña ng-êi lao ®éng. Nh»m thùc hiÖn viÖc qu¶n lý cã hiÖu qu¶, c«ng ty ®· chän m« h×nh qu¶n lý tËp trung ®ang ®-îc sö dông phæ biÕn vµ nh÷ng -u ®iÓm, ®iÒu kiÖn ¸p dông phï hîp víi thùc tÕ qu¶n lý ë n-íc ta hiÖn nay. NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 11 B¸o c¸o thùc tËp S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý §¹i héi cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng Phßng kÕ Phßng tæ chøc Phßng chØ ®¹o KÕ to¸n ho¹ch kü thuËt hµnh chÝnh ®éi xe Tæ xe 1 Tæ xe 2 X-ëng söa ch÷a ®-êng thuû X-ëng söa ch÷a ®-êng bé Cöa hµng x¨ng dÇu 4. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang 4.1. Bé m¸y kÕ to¸n Víi t- c¸ch lµ mét hÖ thèng th«ng tin, kiÓm tra vµ ho¹ch to¸n bé m¸y kÕ to¸n lµ 1 bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong hÖ thèng qu¶n lý xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung nh- sau: NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 12 B¸o c¸o thùc tËp S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n KÕ KÕ to¸n tiÒn to¸n TSC§ vµ l-¬ng vµ NVL vµ ®Çu t- BHXH CCDC dµi h¹n KÕ to¸n thanh to¸n vµ vèn chñ së h÷u KÕ to¸n thu nhËp vµ ph©n phèi kÕt qu¶ KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt Bé m¸y kÕ to¸n t¹i v¨n phßng c«ng ty cã 2 ng-êi: kÕ to¸n tr-ëng, kÕ to¸n tæng hîp. - KÕ to¸n tr-ëng: khiªm tr-ëng phßng kÕ to¸n tµi vô c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ tæ chøc ho¹ch to¸n kÕ to¸n - KÕ to¸n tæng hîp khiªm nhiÖm c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n khi chi tiÕt d-íi sù chØ ®¹o chÆt chÏ cña kÕ to¸n tr-ëng, hµng ngµy kÕ to¸n tæng hîp thu thËp vµ ph©n lo¹i c¸c chøng tõ gèc vµ cuèi th¸ng lËp chøng tõ ph¸t sinh vµo c¸c tµi kho¶n thÝch hîp kh¸c ®ång thêi kÕ to¸n tæng hîp khiªm lu«n c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c. 4.2. Niªn ®é kÕ to¸n vµ ®¬n vÞ tiÒn tÖ dïng ®Ó ghi sæ Niªn ®é kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tÝnh b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m. §¬n vÞ tiÒn tÖ dïng ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tu©n thñ theo chÕ ®é kÕ to¸n Nhµ n-íc ®ã lµ sö dông tiÒn ViÖt Nam (VN§) 4.3. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông §Ó phï hîp víid dÆc thï s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· sö dông ph-¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ theo ®-êng th¼ng §Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kÞp thêi vµ chÝnh x¸c mét c¸ch th-êng xuyªn liªn tôc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· sö NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 13 B¸o c¸o thùc tËp dông kÕ to¸n kª khai th-êng xuyªn lµ nép thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. 4.4. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang. Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh víi quy m« nhá , ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ång thêi lµm c¨n cø vµo chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n-íc c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc lµ kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ ®èi víi bé phËn kÕ to¸n cña c«ng ty: S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ ®¨ng ký chøng tõ Chøng tõ ghi sæ Sæ thÎ chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: ghi hµng ngµy ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu cuèi th¸ng NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 14 B¸o c¸o thùc tËp 5. H×nh thøc thanh to¸n chi tiÕt vËt liÖu C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang ®· ¸p dông ph-¬ng ph¸p thÎ song song. Sau ®©y lµ néi dung cña ph-¬ng ph¸p: 5.1. ë kho: Thñ kho c¨n cø vµo chøng tõ nhËp, xuÊt, ghi sè l-îng vËt liÖu thùc nhËp, thùc xuÊt vµo thÎ kho. Thñ kho th-êng xuyªn ®èi chiÕu sè tån kho trªn thÎ kho víi sè tån vËt liÖu thùc tÕ, hµng ngµy (®Þnh kú) sau khi giao thÎ xong thñ kho ph¶i chuyÓn nh÷ng chøng tõ nhËp xuÊt kho cho phßng kÕ to¸n kÌm theo giÊy giao nhËp chøng tõ do thñ kho lËp. 5.2. ë phßng KÕ to¸n Më sæ hoÆc thÎ chi tiÕt vËt liÖu cho tõng thø vËt liÖu cho ®óng víi thÎ kho ®Ó theo dâi vÒ mÆt sè l-îng vµ gi¸ trÞ. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú khi nhËn chøng tõ nhËp xuÊt, kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra chøng tõ vµ ghi vµo cét ®¬n gi¸ thµnh tiÒn, ph©n lo¹i chøng tõ sau ®ã ghi vµo sæ chi tiÕt. Cuèi th¸ng kÕ to¸n vµ thñ kho ®èi chiÕu sè liÖu trªn thÎ kho víi sè liÖu chi tiÕt vËt liÖu. S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p thÎ song song ThÎ hoÆc PhiÕu nhËp kho sæ chi tiÕt B¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô vËt liÖu, ThÎ kho dông cô c«ng cô KÕ to¸n tæng hîp PhiÕu xuÊt kho Ghi chó: Ghi hµng ngµy Quan hÖ ®èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 15 B¸o c¸o thùc tËp II. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty cæ phÇn vËt t¶i thuû bé B¾c Giang 1. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp VËt liÖu dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ c¸c ®èi t-îng mua ngoµi. §Ó thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cÇn tiÕn hµnh ph©n lo¹i vËt liÖu. C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ vai trß trong qu¸ tr×nh kinh doanh, vËt liÖu ®-îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: DÇu Do, x¨ng A92, x¨ng A95. - Nguyªn vËt liÖu phô: cã t¸c dông b¶o qu¶n vËt liÖu bao gåm: can, thïng, vßi b¬m, cét b¬m. 2.Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ NVL nhËp - xuÊt kho ¸p dông t¹i C«ng ty * Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vËt liÖu nhËp kho HiÖn nay vËt liÖu cña C«ng ty chñ yÕu lµ nhËp trong n-íc, c«ng ty tæ chøc mua vËt liÖu trän gãi, giao hµng t¹i kho bªn mua vµ bªn mua chÞu mäi phÝ x¨ng dÇu. PhÝ x¨ng dÇu th-êng tÝnh ngay vµo gi¸ b¸n. C«ng ty mua ngoµi chñ yÕu cña ®èi t-îng nép thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ, do vËy c«ng ty ®-îc h¹ch to¸n khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo ®èi víi vËt liÖu nµy. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu;nhËp kho = Gi¸ mua;(ch-a cã thuÕ GTGT) + PhÝ x¨ng dÇu;(nÕu ch-a cã trong gi¸ b¸n) Ngµy 3/5/2006 cã phiÕu nhËp kho DÇu Do. Sè l-îng nhËp 8250 lÝt. §¬n gi¸ nhËp: 6396,7®/lÝt. Céng tiÒn hµng gi¸ mua ch-a cã thuÕ: 52.772.999 ®ång ThuÕ GTGT khÊu trõ: 5.277.299,9 ®ång Tæng gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp kho lµ: 52.772.999 ®ång * Ph-¬ng ph¸p tÝnh vËt liÖu xuÊt kho Hµng ngµy khi xuÊt kho vËt liÖu kÕ to¸n chØ theo dâi ë sæ chi tiÕt vËt liÖu theo chØ tiªu sè l-îng, ch-a x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt kho. Cuèi th¸ng tÝnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña tõng lo¹i vËt liÖu xuÊt kho theo c«ng thøc: Gi¸ trÞ thùc tÕ;cña VL xuÊt kho = Sè l-îng VL;xuÊt kho x §¬n gi¸ thùc tÕ;b×nh qu©n NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 16 B¸o c¸o thùc tËp Trong ®ã: §¬n gi¸ thùc tÕ;b×nh qu©n = Error! 3. Thñ tôc nhËp xuÊt vµ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu 3.1. Thñ tôc nhËp vËt liÖu ë C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang viÖc cung øng vËt liÖu chñ yÕu lµ mua ngoµi. Theo chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh th× tÊt c¶ c¸c vËt liÖu khi mua vÒ ®Õn c«ng ty ®Òu ph¶i lµm thñ tôc nhËp kho. Thùc tÕ t¹i C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang vËt liÖu vÒ ®Õn kho, kÕ to¸n vËt t- x¸c ®Þnh sè l-îng, chÊt l-îng vËt liÖu, sau ®ã cho nhËp kho theo sè l-îng ghi trªn chøng tõ. Trªn c¬ së ho¸ ®¬n kiªm phiÕu nhËp kho cña bªn b¸n, cña c¸n bé vËt tsÏ lËp phiÕu nhËp kho thµnh 2 liªn. Mét liªn c¸n bé phßng vËt t- gi÷, mét liªn chuyÓn cho thñ kho ®Ó thñ kho vµo thÎ kho. §Þnh kú thñ kho chuyÓn phiÕu nhËp kho cho c¸n bé kÕ to¸n. KÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc phiÕu nhËp kho vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu, ®ång thêi kÕ to¸n vËt liÖu c¨n cø vµo chøng tõ ®ã ®Ó lËp b¶ng tæng hîp chøng tõ nhËp vËt liÖu ®Þnh kú kÕ to¸n tæng hîp lÊy sè liÖu tæng hîp trªn b¶ng kª ®Ó vµo sæ lµm c¬ së ghi sæ c¸i. §èi víi vËt liÖu nhËp kho ng-êi mua ®-îc giao nhËn t¹i kho c«ng ty. V× vËy gi¸ ®-îc x¸c ®Þnh nhËp kho lµ gi¸ trÞ thùc tÕ bao gåm gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n céng víi phÝ x¨ng dÇu. Cã sè liÖu nhËp kho dÇu Do t¹i C«ng ty Gi¸ thùc tÕ cña;vËt liÖu nhËp kho = Tæng sè tiÒn ghi trªn ho¸ ®¬n;(bao gåm gi¸ mua + phÝ x¨ng dÇu) NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 17 B¸o c¸o thùc tËp C«ng ty CP VTTN B¾c Giang 14 NguyÔn Kh¾c Nhu - B¾c Giang MÉu sè 01 GT/KT-3LL BP/2006B 0064222 Ho¸ ®¬n Gi¸ trÞ gia t¨ng Liªn 2 (giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 03 th¸ng 05 n¨m 2006 §¬n vÞ b¸n hµng: Cöa hµng x¨ng dÇu sè 1 §Þa chØ: §×nh Tr¸m - ViÖt Yªn - B¾c Giang M· sè: 2400278645 Tªn ng-êi mua hµng: TrÇn V¨n TuÊn Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang §Þa chØ: 14 NguyÔn Kh¾c Nhu - B¾c Giang H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô 1 DÇu Do M· sè: 2400278645 §VT Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn lÝt 8250 6396,7 52.772.999 PhÝ x¨ng dÇu: 2.475.000 Céng tiÒn hµng 52.772.999 ThuÕ xuÊt GTGT: 10% tiÒn thuÕ GTGT 5.277.299,9 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 58.049.970 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: N¨m m-¬i t¸m triÖu kh«ng tr¨m bèn m-¬i chÝn ngh×n chÝn tr¨m b¶y m-¬i ®ång. Ng-êi mua hµng (Ký, hä tªn) Ng-êi b¸n hµng (Ký, hä tªn) Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) TrÇn V¨n TuÊn NguyÔn ThÞ Quyªn NguyÔn Xu©n B¾c NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 18 B¸o c¸o thùc tËp C«ng ty CP VTTN B¾c Giang 14 NguyÔn Kh¾c Nhu - B¾c Giang MÉu sè 01 VT Ban hµnh theo Q§1141-TC/Q§ ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh PhiÕu nhËp kho Ngµy 03 th¸ng 05 n¨m 2006 Hä tªn ng-êi giao hµng: TrÇn V¨n Thä Theo ho¸ ®¬n sè 71591 ngµy 03 th¸ng 05 n¨m 2006 Cña NguyÔn V¨n Thä ®Þa chØ: X-¬ng Giang - B¾c Giang NhËp t¹i kho cöa hµng x¨ng dÇu STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô 1 DÇu Do Sè l-îng MS §VT Theo Thùc CT nhËp lÝt 8250 Tæng céng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 7036,4 58.049.970 58.049.970 Phô tr¸ch cung tiªu (Ký, hä tªn) Ng-êi giao hµng (Ký, hä tªn) Thñ kho (Ký, hä tªn) Hå Ngäc Thanh NguyÔn V¨n Thä NguyÔn ThÞ Quyªn NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 19 B¸o c¸o thùc tËp C«ng ty CP VTTN B¾c Giang 14 NguyÔn Kh¾c Nhu - B¾c Giang biªn b¶n kiÓm kª x¨ng dÇu H«m nay, ngµy 01 th¸ng 06 n¨m 2006 vµo håi 7h30' t¹i cöa hµng x¨ng dÇu sè 1 §×nh Tr¸m - ViÖt yªn - B¾c Giang - C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang chóng t«i gåm cã: 1. §¹i diÖn C«ng ty ¤ng: NguyÔn TrÝ Nguyªn - Phã Gi¸m ®èc ¤ng: Hå Ngäc Thanh - KÕ to¸n tr-ëng 2. §¹i diÖn cöa hµng x¨ng dÇu ¤ng: NguyÔn Xu©n B¾c - Cöa hµng tr-ëng ¤Ng: NguyÔn C«ng V÷ng - Nh©n viªn b¸n hµng. §· cïng tiÕn hµnh kiÓm kª x¨ng dÇu t¹i cöa hµng tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ngµy 31/05/2006 kÕt qu¶ kiÓm kª nh- sau: Theo sæ s¸ch STT Tªn hµng 1 DÇu Do 2 X¨ng A92 3 X¨ng A95 Tæng céng §VT lÝt lÝt lÝt Theo kiÓm kª Chªnh lÖch Thµnh Thµnh Sè l-îng Sè l-îng tiÒn tiÒn Sè l-îng 12.535,6 10.114,1 5.835,2 28.484,9 255,2 196,8 30,8 482,4 12.280,4 9.917,3 5.804,8 28.002,5 Thµnh tiÒn Gi¶i tr×nh sè liÖu ®ã: - DÇu Do = 1.245 = 12.183,3 + 12.309,1)/2 = 12.246,2 +34,2 = 12.280,4 (lÝt) - X¨ng A92 = 1.050 = 9.806,3 + 6,9 + 104,1 = 9.917,3 (lÝt) - X¨ng A95 = 715 = (5.747,3 + 5.860,5)/2 = 5.803,9 + 0,9= 5.804,8 (lÝt) I. S¶n l-îng x¨ng dÇu hao hôt th¸ng 5/06: 482,4 lÝt - DÇu Do = 255,2 - (158,4 - 158,4)= 255,2 (lÝt) - X¨ng A92 = 196,8 - (154,4 - 154,4) = 196,8 (lÝt) - X¨ng A95 = 30,4 - (51,4 - 51,4) = 30,4 (lÝt) NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 20
- Xem thêm -