Tài liệu Kt - kế toán chi phí xây lăp hạng mục 10 - trục 10 công trình xây dựng khách sạn lam kinh – thanh hóa

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyên đề tốt nghiệp 1Trường Đại học Thương Mại Lời cam đoan của tác giả Đây là công trình nghiên cứu độc lập của tác giả, không sao chép của công trình khác đã được công bố, số liệu trong chuyên đề tốt nghiệp là do đơn vị thực tế cung cấp. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Họ và tên Lê Thị Thủy SV: Lê Thị Thủy Lớp K5 – HK1A Chuyên đề tốt nghiệp 2Trường Đại học Thương Mại Lời cảm ơn ! Kế toán chi phí sản xuất là công việc khá phức tạp, xuyên suốt trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là một phần quan trọng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Việc thực hiện tốt kế toán chi phí sản xuất có ý nghĩa rất lớn góp phần tạo nên thành công trong hoạt động quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. Nó là tiền đề để tính giá thành và hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho Công ty. Sau thời gian thực tập tại Công ty cổ phần phát triển Tam Tinh, em đã nhận thức và làm quen với công tác kế toán chi phí sản xuất, hiểu thêm về công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất nói riêng; cùng với việc nghiên cứu giữa thực tế và lý luận đã giúp em hoàn thành chuyên đề thực tập của mình. Vì thời gian tiếp xúc thực tế không dài, trình độ nhận thức còn hạn chế nên trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, mặc dù bản thân đã có nhiều cố gắng nhưng sẽ không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía các thầy cô giáo cũng như các cô chú, anh chị trong phòng Kế toán- Tài chính của Công ty để giúp em hoàn thiện chuyên đề của mình. Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này, trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo khoa Kế toán-Kiểm toán trường Đại Học Thương Mại và các thầy cô giáo thuộc bộ môn Kế toán – Kiểm toán đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ em trong quá trình học tập, đặc biệt là cô giáo Trần Nguyễn Bích Hiền – Giáo viên bộ môn Kế toán, người đã tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập. Qua đây, em xin chân thành cảm ơn các cán bộ nhân viên phòng Kế toán Tài chính Công ty cổ phần phát triển Tam Tinh đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại Công ty. Em xin trân trọng cảm ơn tất cả những sự giúp đỡ quý báu đó ! SV: Lê Thị Thủy Lớp K5 – HK1A Chuyên đề tốt nghiệp 3Trường Đại học Thương Mại MỤC LỤC Danh mục bảng biểu.............................................................................................4 Danh mục sơ đồ hình vẽ........................................................................................5 Danh mục từ viết tắt..............................................................................................5 Tổng quan nghiên cứu Kế toán Chi phí xây lắp trong Doanh nghiệp xây lắp..6 1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài............................................................................. 1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề...........................................................................................  Về lý luận : Hệ thống hoá cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất đối với doanh nghiệp xây lắp theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành. 7  Về thực tiễn : Khảo sát thực trạng kế toán CPSX tại công ty cổ phần phát triển Tam Tinh..............................................................................................7  Nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức kế toán CPSX đối với công ty. 7  Đánh giá thực trạng công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất công trình tại công ty cổ phần phát triển Tam Tinh, chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, và nguyên nhân tồn tại.............................................................................7 1.4. Phạm vi nghiên cứu...................................................................................................... 1.5. Một số khái niệm và phân định nội dung nghiên cứu................................................... 1.5.1. Phân loại chi phí theo các tiêu thức:-----------------------------------------------7 1.5.2. Phân định nội dung nghiên cứu---------------------------------------------------10 1.5.2.1. Các quy định, chuẩn mực kế toán về CPSX xây lắp.------------------------10 2.2.2. Đánh giá ảnh hưởng của môi trường đến Kế toán CPXL của công ty-------16 2.3. Thực trạng kế toán chi CPXL tại Công ty cổ phần phát triển Tam Tinh................... 2.3.1. Đặc điểm CPXL tại Công ty.............................................................................. 2.3.2. Đặc điểm CPXL tại Công ty cổ phần phát triển Tam Tinh--------------------19 Chương III...........................................................................................................39 Kết luận và các giải pháp hoàn thiện kế toán CPXL công trình Hạng mục 10 Trục 10 công trình xây dựng khách sạn Lam Kinh – Thanh Hóa...................39 3.1. Các kết luận và phát hiện về kế toán CPXL tại Công ty cổ phần phát triển Tam Tinh.................................................................................................................................... 3.1.2- Một số tồn tại cần hoàn thiện kế toán CPXL ở công ty------------------------40 Bên cạnh những mặt mạnh cần phát huy của mình, kế toán CPXL ở công ty còn một số tồn tại chưa phù hợp với chế độ chung, chưa thật sự khoa học, cần phải phân tích làm sáng tỏ như:-----------------------------------------------------------------40 SV: Lê Thị Thủy Lớp K5 – HK1A Chuyên đề tốt nghiệp SV: Lê Thị Thủy 4Trường Đại học Thương Mại Lớp K5 – HK1A Chuyên đề tốt nghiệp 5Trường Đại học Thương Mại Danh mục bảng biểu Mẫu 2.0 Mẫu 2.1 Mẫu 2.2 Mẫu 2.3 Mẫu 2.4 Mẫu 2.5 Mẫu 2.6 Mẫu 2.7 Mẫu 2.8 Mẫu 2.9 Mẫu 2.10 Mẫu 2.11 Mẫu 2.12 Mẫu 2.13 Mẫu 2.14 Mẫu 2.15 Mẫu 2.16 Mẫu 2.17 Mẫu 2.18 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Bảng kê nhập xuất nguyên vật liệu Bảng kê tổng hợp xuất nguyên vật liệu trực tiếp Sổ chi tiết tài khoản 621 Sổ cái tài khoản 621 Hợp đồng giao khoán Bảng lương của công nhân thuê ngoài Bảng tổng hợp tiền lương Sổ chi tiết tài khoản 622 Bảng lương khối vận hành máy thi công Bảng tính khấu hao TSCĐ thiết bị cho sản xuất Bảng kê chi phí thuê máy thi công Sổ chi tiết tài khoản 623 Bảng lương cho các đội Bảng trích BHXH,BHYT,KPCĐ Bảng kê xuất công cụ dụng cụ Sổ chi tiết tài khoản 627 Trang 20 Phụ lục Phụ lục Phụ lục Trang 24 Phụ lục Phụ lục Phụ lục Phụ lục Trang 27 Phụ lục Phụ lục Trang 31 Trang 32 Trang 34 Phụ lục Phụ lục Trang 37 Phụ lục Danh mục sơ đồ hình vẽ Sơ đồ 1.1 – Kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp Sơ đồ 1.2 – Kế toán chi phí Nhân công trực tiếp Sơ đồ 1.3 – Kế toán chi phí sử dụng máy thi công SV: Lê Thị Thủy Lớp K5 – HK1A 6Trường Đại học Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp Sơ đồ 1.4 – Kế toán chi phí Sản xuất chung Sơ đồ 1.5 – Kế toán tổng hợp chi phí Sơ đồ 2.1 – Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Sơ đồ 2.2 – Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Sơ đồ 2.3 – Hình thức tổ chức sổ kế toán Danh mục từ viết tắt  HĐQT: Hội đồng quản trị  ĐHĐCĐ: Đại hội cổ đông  DA : Dự án  NVLTT: Nguyên vật liệu trực tiếp  NCTT: Nhân công trực tiếp  MTC: Máy thi công  CCDC: Công cụ dụng cụ  CPXL: Chi phí xây lắp  XDCB: Xây dựng cơ bản  SXKD: Sản xuất kinh doanh  DN: Doanh nghiệp Chương I Tổng quan nghiên cứu Kế toán Chi phí xây lắp trong Doanh nghiệp xây lắp 1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài  Về mặt lý luận Cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, trong mấy năm qua ngành xây dựng cơ bản đã không ngừng lớn mạnh. Nhất là khi nước ta tiến hành công cuộc Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa một cách sâu rộng, toàn diện.Trong khi công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đang được tiến hành với tốc độ và quy mô lớn thì xây dựng cơ bản giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong sự phát triển của đất nước, tạo ra “bộ xương sống”- là cơ sở của nền tảng cho nền kinh tế quốc dân. SV: Lê Thị Thủy Lớp K5 – HK1A Chuyên đề tốt nghiệp 7Trường Đại học Thương Mại Chính vì vậy đòi hỏi phải có cơ chế quản lý và cơ chế tài chính một cách chặt chẽ ở cả tầm quản lý vi mô và vĩ mô đối với công tác xây dựng cơ bản.  Về mặt thực tiễn Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, thực hiện cơ chế hạch toán độc lập và tự chủ đòi hỏi các đơn vị phải trang trải được chi phí bỏ ra và có lãi. Hơn nữa, trong cơ chế quản lý xây dựng cơ bản hiện nay, các công trình xây lắp có giá trị lớn phải tiến hành đấu thầu. Vì vậy, để có thể đưa ra giá thầu hợp lý nhất, đem lại khả năng trúng thầu cao đòi hỏi doanh nghiệp phải hạch toán một cách chính xác chi phí bỏ ra, không làm lãng phí vốn đầu tư. Mặt khác, chi phí sản xuất là cơ sở tạo nên giá thành sản phẩm. Hạch toán chi phí sản xuất chính xác sẽ đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí vào giá thành giúp cho doanh nghiệp xác định được kết quả sản xuất kinh doanh. Từ đó kịp thời đề ra các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm. Chính vì vậy, tổ chức tốt kế toán chi phí sản xuất là yêu cầu thiết thực và là vấn đề được đặc biệt quan tâm không chỉ của các doanh nghiệp xây lắp mà còn của toàn xã hội. Qua khảo sát thực tế, tổng hợp từ phiếu điều tra cho thấy những vấn đề cấp thiết đặt ra trên bình diện chung về kinh doanh, quản trị và bộ phận Kế toán Tài chính doanh nghiệp của Công ty cổ phần phát triển Tam Tinh như sau: - Công tác kế toán tập hợp chi phí giá thành sản phẩm - Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho tương lai - Dự báo nguồn lực đã có, cần có, để thực hiện cho kế hoạch phát triển sản xuất. 1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu lý luận và thực tế tại Công ty cổ phần phát triển Tam Tinh, ý thức được tầm quan trọng của Chi phí sản xuất trong các đơn vị xây lắp, em đã chọn đề tài: “Kế toán Chi phí xây lăp hạng mục 10 - Trục 10 công trình xây dựng khách sạn Lam Kinh – Thanh Hóa” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. 1.3. Mục tiêu nghiên cứu  Về lý luận : Hệ thống hoá cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất đối với doanh nghiệp xây lắp theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành. SV: Lê Thị Thủy Lớp K5 – HK1A Chuyên đề tốt nghiệp  8Trường Đại học Thương Mại Về thực tiễn : Khảo sát thực trạng kế toán CPSX tại công ty cổ phần phát triển Tam Tinh  Nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức kế toán CPSX đối với công ty  Đánh giá thực trạng công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất công trình tại công ty cổ phần phát triển Tam Tinh, chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, và nguyên nhân tồn tại.  Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất. 1.4. Phạm vi nghiên cứu  Nội dung : Khảo sát kế toán CPSX : Hạng mục 10 - Trục 10 công trình xây dựng khách sạn Lam Kinh – Thanh Hóa. Đơn vị khảo sát : Chuyên đề này được hoàn thành trên cơ sở khảo sát thực tế tại Công ty cổ phần phát triển Tam Tinh trong khoảng thời gian từ 15/03/2011 đến 15/04/2011. Số liệu thực tế để minh chứng cho đề tài là Quý I năm 2011. 1.5. Một số khái niệm và phân định nội dung nghiên cứu 1.5.1. Phân loại chi phí theo các tiêu thức:  Khái niệm: * Chi phí : Theo VAS 01 thì: Chi phí là tổng các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu. Chi phí bao gồm các chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp và các chi phí khác. * Chi phí sản xuất kinh doanh : là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ ra trong một kỳ kinh doanh nhất định. Chi phí về lao động sống là những chi phí về tiền lương, thưởng, phụ cấp và các khoản trích theo lương của người lao động. Chi phí lao động vật hóa là những chi phí về sử dụng các yếu tố tư liệu lao động, đối tượng lao động dưới các hình thái vật chất, phi vật chất, tài chính và phi tài chính. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp lớn hay nhỏ muốn sản xuất kinh doanh dều phải bỏ ra những chi phí nhất định. Chi phí sản xuất xây SV: Lê Thị Thủy Lớp K5 – HK1A Chuyên đề tốt nghiệp 9Trường Đại học Thương Mại lắp phát sinh từ hoạt động xây lắp, là quá trình chuyển biến của vật liệu xây dựng thành sản phẩm dưới tác động của máy móc thiết bị cùng sức lao động của công nhân. Hay nói cách khác, các yếu tố về tư liệu lao động, đối tượng lao động dưới sự tác động có mục đích của sức lao động qua quá trình thi công sẽ trở thành sản phẩm xây dựng.  Phân loại chi phí sản xuất theo các tiêu thức Theo đặc thù của ngành XDCB nên chi phí sản xuất bao gồm nhiều loại, có nội dung kinh tế khác nhau, công dụng khác nhau, vì vậy việc phân loại chi phí sản xuất là một yêu cầu tất yếu, quan trọng cho công tác quản lý cũng như công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và sản phẩm xây lắp, có như vậy mới đảm bảo được các thông tin. Tùy theo yêu cầu của công tác quản lý có thể phân loại chi phí theo tiêu thức sau: 1. Theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí: Theo cách phân loại này, căn cứ vào tính chất, nội dung, kinh tế của chi phí sản xuất để chia chi phí sản xuất ra thành các yếu tố chi phí. Mỗi yếu tố chi phí bao gồm những chi phí có cùng nội dung kinh tế, không phân biệt chi phí đó phát sinh trong lĩnh vực hoạt động nào, ở đâu, mục đích và tác dụng của chi phí đó như thế nào. Toàn bộ chi phí sản xuất trong kỳ được chia thành các yếu tố chi phí như sau: - Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm về nguyên vật liệu chính ( sắt, thép, xi măng…), vật liệu phụ, nhiên liệu, thiết bị XDCB dùng cho hoạt động SXKD. - Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương : Là toàn bộ tiền lương, tiền công tác khoản phụ cấp DN phải trả cho người lao động, các khoản trích theo lương như bảo hiểm xã hội(BHXH) , bảo hiểm y tế(BHYT), bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn(KPCĐ), DN phải nộp trong kỳ theo quy định. - Chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ): Toàn bộ số tiền khấu hao TSCĐ trong kỳ. - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là số tiền phải trả về các dịch vụ mua ngoài, phục vụ cho hoạt động sản xuất của DN như: chi phí thuê máy, điện, nước… - Chi phí khác bằng tiền: Là toàn bộ các chi phí bằng tiền phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN ngoài 4 yếu tố nêu trên. SV: Lê Thị Thủy Lớp K5 – HK1A Chuyên đề tốt nghiệp 10Trường Đại học Thương Mại Cách phân loại này cho ta biết được cơ cấu, tỷ trọng của từng loại chi phí mà DN chi ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh, là cơ sở để lập kiểm tra việc thực hiện dự toán chi phí sản xuất theo yếu tố, lập các kế hoạch cân đối về cung cấp vật tư, lao động, tiền lương, khấu hao TSCĐ phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính phần chi phí sản xuất theo yếu tố, từ đó tổng hợp toàn ngành, toàn bộ nền kinh tế quốc dân, phục vụ cho việc tính thu nhập, xác định mức tiêu hao vật tư. Ngoài ra, việc phân loại chi phí này cho phép cung cấp thông tin cho nhà quản trị DN tiến hành phân tích cho tình hình thực hiện dự toán chi phí. 2. Theo mục đích, công dụng của chi phí Theo cách phân loại này, toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ được phân chia thành: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là giá trị toàn bộ vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện, các bộ phận kết cấu công trình sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất xây lắp. - Chi phí nhân công trực tiếp: Là chi phí tiền lương, tiền công, phụ cấp có tính chất lương của công nhân trực tiếp sản xuất, không bao gồm các khoản trích theo lương (như BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN) của công nhân trực tiếp sản xuất. - Chi phí sử dụng máy thi công: Là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá tình sử dụng MTC như chi phí khấu hao MTC, chi phí nhiên liệu động lưc, tiền lương và các khoản phụ cấp có tính chất lương của công nhân điều khiển máy. - Chi phí sản xuất chung: Bao gồm chi phí sản xuất phát sinh trong quá trình sản xuất thi công, loại trừ chi phí trực tiếp, những chi phí SXKD gắn liền với quá trình hoạt động sản xuất của đội sản xuất, và các khoản trích theo lương của người lao động trực tiếp và gián tiếp tại các công trình ( BHXH, BHYT, KPCD, BHTN) theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí Cách phân loại này phục vụ cho việc quản lý chi phí theo định mức, là cơ sở cho kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm theo khoản mục, là căn cứ để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành. Hai cách phân loại CPSX trên là hai cách phân loại mà nhất thiết các DN đều phải thực hiện để cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo tài chính cũng như theo yêu cầu của chế độ kế toán hiên hành. SV: Lê Thị Thủy Lớp K5 – HK1A Chuyên đề tốt nghiệp 11Trường Đại học Thương Mại 3. Theo mối quan hệ và khả năng quy nạp (phương pháp tập hợp chi phí) CPSX vào các đối tượng chịu chi phí: theo cách phân loại này, CPSX bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. Cách phân loại này có ý nghĩa thuần túy đối với kỹ thuật hạch toán. Trường hợp có phát sinh chi phí gián tiếp, bắt buộc phải sử dụng phương pháp phân bổ, lựa chọn tiêu thức phân bổ thích hợp. Mức độ chính xác của chi phí gián tiếp tập hợp từng đối tượng phụ thuộc vào tính hợp lý và khoa học của tiêu chuẩn phân bổ. 4. Theo quan hệ với khối lượng sản phẩm, công việc lao vụ sản xuất trong kỳ: Gồm chi phí khả biến, chi phí bất biến và chi phí hỗn hợp. Cách phân loại này có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết kế xây dựng các mô hình chi phí trong quan hệ giữa chi phí, sản lượng và lợi nhuận, giúp cho các nhà quản trị xác định đúng đắn phương hướng để nâng cao hiệu quả của chi phí. 5. Phân loại chi phí phục vụ cho việc ra quyết định : Gồm chi phí cơ hội, chi phí chìm và chi phí chênh lệch. Cách phân loại này có tác dụng rất lớn đối với các nhà quản trị trong việc lựa chọn phương án SXKD có hiệu quả nhất, tiết kiệm chi phí và là tăng lợi nhuận. 1.5.2. Phân định nội dung nghiên cứu 1.5.2.1. Các quy định, chuẩn mực kế toán về CPSX xây lắp.  Theo chuẩn mực kế toán VAS số 15 - Chi phí của hợp đồng xây dựng bao gồm: Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng, chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng và có thể phân bổ cho từng hợp đồng cụ thể. Các chi phí khác có thể thu lại từ khách hàng theo điều khoản hợp đồng. - Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng bao gồm: Chi phí nhân công tại công trường, bao gồm cả chi phí giám sát công trình. Chi phí nguyên liệu, vật liệu bao gồm cả thiết bị công trình. Khấu hao máy móc, thiết bị và các TSCĐ khác sử dụng để thực hiện hợp đồng. Chi phí vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ máy móc thiết bị và nguyên vật liệu đến và đi khỏi công trình. Chi phí thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị để thực hiện hợp đồng. Chi phí thiết kế và trợ giúp kỹ thuật liên quan trực tiếp đến hợp đồng. Chi phí dự tính để sửa chữa và bảo hành công trình. Các chi phí có liên quan trực tiếp khác. SV: Lê Thị Thủy Lớp K5 – HK1A Chuyên đề tốt nghiệp 12Trường Đại học Thương Mại Theo chế độ kế toán hiện hành chi phí sản xuất xây lắp bao gồm các khoản mục cụ thể: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu chính, phụ hoặc các bộ phận rời, vật liệu luân chuyển tham gia cấu thành thực thể sản phẩm xây lắp và giúp cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng xây lắp ( không kể vật liệu cho máy móc thi công và hoạt động sản xuất chung. - Chi phí nhân công trực tiếp: gồm toàn bộ tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp mang tính chất tiền lương trả cho công nhân trực tiếp xây lắp. - Chi phí sử dụng máy thi công: bao gồm chi phí cho các máy thi công nhằm thực hiện khối lượng xây lắp bằng máy. Máy móc thi công là loại máy trực tiếp phục vụ xây lắp công trình. Đó là những máy móc chuyển động bằng động cơ hơi nước, diezen, xăng, điện,... Chi phí sử dụng máy thi công gồm chi phí thường xuyên và chi phí tạm thời. + Chi phí thường xuyên cho hoạt động của máy thi công gồm: lương chính, phụ của công nhân điều khiển, phục vụ máy thi công. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài (sửa chữa nhỏ, điện, nước, bảo hiểm xe, máy ) và các chi phí khác bằng tiền. + Chi phí tạm thời: chi phí sửa chữa lớn máy thi công (đại tu, trung tu...), chi phí công trình tạm thời cho máy thi công (lều, lán, bệ, đường ray chạy máy....). Chi phí tạm thời của máy có thể phát sinh trước (hạch toán trên TK 142, 242) sau đó phân bổ dần vào TK 623. Hoặc phát sinh sau nhưng phải tính trước vào chi phí sử dụng máy thi công trong kỳ (do liên quan đến việc sử dụng thực tế máy móc thi công trong kỳ). Trường hợp này phải tiến hành trích trước chi phí (hạch toán trên TK 335). - Chi phí sản xuất chung: phản ánh chi phí sản xuất của đội, công trường xây dựng bao gồm: lương nhân viên quản lý đội, công trường, các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ, HBTN theo tỷ lệ quy định (21 %) trên tiền lương của công nhân trực tiếp xây lắp, công nhân điều khiển xe, máy thi công và nhân viên quản lý đội, khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động của đội và những chi phí khác liên quan đến hoạt động của đội. SV: Lê Thị Thủy Lớp K5 – HK1A Chuyên đề tốt nghiệp 13Trường Đại học Thương Mại 1.5.2.2. Kế toán CPSX xây lắp theo chế độ hiện hành (Theo quyết định số 15 ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)  Chứng từ sử dụng Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tiền tạm ứng, bảng kê tổng hợp chứng từ chi tiêu, hợp đồng giao khoán,……  Tài khoản sử dụng Khác với doanh nghiệp sản xuất, kế toán CPSX trong doanh nghiệp xây lắp thường sử dụng tài khoản 621, 622, 623, 627, 154 TK 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”: phản ánh giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu chính, phụ hoặc các bộ phận rời, vật liệu luân chuyển tham gia cấu thành thực thể sản phẩm xây lắp và giúp cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng xây lắp (không kể vật liệu cho máy móc thi công và hoạt động sản xuất chung). - TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp”: gồm toàn bộ tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp mang tính chất tiền lương trả cho công nhân trực tiếp xây lắp TK 623 “ Chi phí sử dụng máy thi công”: bao gồm chi phí cho các máy thi công nhằm thực hiện khối lượng xây lắp bằng máy. Máy móc thi công là loại máy trực tiếp phục vụ xây lắp công trình. Đó là những máy móc chuyển động bằng động cơ hơi nước, diezen, xăng, điện,... - TK 627 “Chi phí sản xuất chung”: phản ánh chi phí sản xuất của đội, công trường xây dựng bao gồm: lương nhân viên quản lý đội, công trường, các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ, bảo hiểm thất nghiệp theo tỷ lệ quy định ( %) trên tiền lương của công nhân trực tiếp xây lắp, công nhân điều khiển xe, máy thi công và nhân viên quản lý đội, khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động của đội và những chi phí khác liên quan đến hoạt động của đội  Kế toán CP xây lắp theo quyết định số 1 5ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính  Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Khi xuất kho vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động xây lắp, căn cư vào phiếu xuất kho kế toán ghi Nợ TK 621 và ghi Có TK 152, hay trường hợp thu mua vật liệu chuyển đển tận chân công trình không qua kho, kế toán ghi Nợ TK 154 và ghi Có TK 152. Cuối kỳ, kế toán và thủ kho kiểm kê số vật liệu còn lại chưa dùng để ghi giảm trừ chi phí vật liệu đã tính cho từng đối tượng hạch toán chi phí. Nếu vật liệu SV: Lê Thị Thủy Lớp K5 – HK1A Chuyên đề tốt nghiệp 14Trường Đại học Thương Mại dùng không hết nhập lại kho hay bán thu hồi, kế toán ghi tăng giá trị nguyên vật liệu Nợ TK 152 và ghi giảm Chi phí vật liệu Có TK 621 Cuối kỳ, kết chuyển hoặc phân bổ giá trị nguyên vật liệu trực tiếp theo từng công trình, hạng mục công trình, kế toán ghi Nợ TK 154 và ghi Có TK 621.(Sơ đồ 1.1 – Phụ lục)  Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Tập hợp tiền lương, tiền công cho lao động thuộc danh sách do doanh nghiệp quản lý và lao động thuê ngoài, kế toán ghi Nợ TK 622 và ghi Có TK 334. Cuối kỳ kết chuyển chi phí nhân công, ghi Nợ TK 154 và Có TK 622. (Sơ đồ 1.2 – Phụ lục)  Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. Kế toán chi phí sử dụng MTC phụ thuộc vào hình thức sử dụng MTC. - Trường hợp MTC thuê ngoài, toàn bộ chi phí thuê MTC tập hợp vào tài khoản 623, ghi Nợ 623 và ghi Có tài khoản thanh toán hay nhận nợ Cuối kỳ kết chuyển vào tài khoản 154 theo từng đối tượng, ghi Nợ TK154 và ghi Có TK 623. - Trường hợp từng đội xây lắp có MTC riêng, các chi phí thực tế phát sinh liên quan đến MTC được tập hợp, ghi Nợ TK623 và ghi Có tài khoản liên quan (334, 152, 111,112, …) Cuối kỳ kết chuyển hoặc phân bổ theo từng đối tượng ( công trình, hạng mục công trình), ghi Nợ tài khoản 154 và ghi Có tài khoản 623. (Sơ đồ 1.3 – Phụ lục)  Kế toán chi phí sản xuất chung Trong kỳ, tập hợp chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh theo từng đội, ghi Nợ TK 627 và ghi Có các tài khoản liên quan( 334, 152, 111, 112, 331,…) Nếu phát sinh các khoản thu hồi thì ghi giảm chi phí sản xuất chung, kế toán ghi Nợ tài khoản liên quan(152,111,112…) và ghi Có tài khoản 627 Cuối kỳ phân bổ hoặc kết chuyển chi phí sản xuất chung cho từng đối tượng sử dụng, ghi Nợ tài khoản 154 và ghi Có tài khoản 627.(Sơ đồ 1.4 – Phụ lục)  Tổng hợp chi phí sản xuất Việc tổng hợp CPSX trong xây lắp được tiến hành theo từng đối tượng ( công trình, hạng mục công trình, …) tương tự như tổng hợp CPSX trong các DN khác và chi tiết theo khoản mục vào bên Nợ TK 154. Cụ thể, cuối kỳ, kế toán tiến hành kết chuyển lần lượt các chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp; chi phí sử dụng MTC và chi phí sản xuất chung theo từng đối tượng. Ghi SV: Lê Thị Thủy Lớp K5 – HK1A Chuyên đề tốt nghiệp 15Trường Đại học Thương Mại Nợ TK 154 (chi tiết theo từng đối tượng), ghi Có TK 621, 622, 623, 627. (Sơ đồ 1.5 – Phụ lục)  Sổ kế toán Để đáp ứng yêu cầu quản lý và hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh tại mỗi DN phải được phản ánh đầy đủ trên một hệ thống sổ kế toán nhất định. Theo chế độ kế toán hiện hành có 5 hình thức tổ chức sổ kế toán là : Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái, Nhật ký chứng từ, Chứng từ ghi sổ và kế toán trên máy vi tính. - Nhật ký chung: Theo hình thức sổ này, mọi nghiệp vụ phát sinh đều được phản ánh vào sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian và cuối kỳ lên Sổ cái. Ngoài ra doanh nghiệp còn mở một số sổ Nhật ký đặc biệt. Việc hạch toán CPSX được thực hiện trên các bảng phân bổ chi phí, sổ chi tiết các tài khoản chi phí và trên hệ thống sổ tổng hợp như Nhật ký chung và Sổ cái các TK 621,622,623,627,154. - Chứng từ ghi sổ: Theo hình thức sổ này, các chứng từ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế có cùng nội dung sẽ được tập hợp để đưa lên chứng từ ghi sổ và cuối kỳ lên sổ cái trên cơ sở các chứng từ ghi sổ kèm theo các chứng từ gốc. Căn cứ vào các chứng từ ghi sổ đã lập, việc tập hợp CPSX đều được thực hiện trên các sổ, thẻ kế toán chi tiết và Sổ cái các TK 621,622,623,627,154. 2.2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty  Chính sách kế toán tại Công ty. - Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc ngày 31 tháng 12 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: tiền đồng Việt Nam - Nguyên tắc đánh giá tài sản cố định: theo nguyên giá - Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định: định kỳ, theo tỷ lệ quy định - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo giá thực tế - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: nhập trước xuất trước - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên - Đơn vị tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ - Hình thức sổ kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ - Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán áp dụng theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 SV: Lê Thị Thủy Lớp K5 – HK1A Chuyên đề tốt nghiệp 16Trường Đại học Thương Mại  Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Bộ máy kế toán của Công ty cổ phần phát triển Tam Tinh gồm 6 người được tổ chức theo hình thức kế toán tập trung. Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý phù hợp với yêu cầu quản lý và trình độ kế toán tại công ty. Mọi công việc kế toán đều thực hiện ở bộ phận kế toán của công ty từ việc thu thập chứng từ, lập chứng từ ghi sổ, ghi sổ chi tiết đến lập báo cáo kế toán. Kế toán ở các tổ, đội sản xuất chỉ tập hợp các chi phí thực tế phát sinh, trên cơ sở các chứng từ gốc được công ty phê duyệt, không có tổ chức hạch toán riêng. Chính nhờ sự tập trung của công tác kế toán này mà công ty nắm được toàn bộ thông tin từ đó có thể kiểm tra, đánh giá chỉ đạo kịp thời. Phương thức tổ chức bộ máy kế toán của công ty có đặc trưng là mọi nhân viên kế toán đều được điều hành thực tế từ một người lãnh đạo là người phụ trách kế toán ( Trưởng phòng kế toán) Phòng kế toán tài chính có chức năng thu thập xử lý và cung cấp số thông tin kinh tế, qua đó kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch, kiểm tra về sử dụng, bảo vệ tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm bảo đảm quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và chủ động tài chính của công ty. Sơ đồ tổ chức điều hành của phòng Kế toán theo Sơ đồ 2.2 (xem Phụ lục) Sơ đồ hình thức sổ kế toán của công ty được thể hiện qua Sơ đồ 2.3 (xem phụ lục) 2.2.2. Đánh giá ảnh hưởng của môi trường đến Kế toán CPXL của công ty Công ty Cổ phần phát triển Tam Tinh là một doanh nghiệp cổ phần hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây lắp. Ngay từ khi thành lập vào năm 2005, Công ty đã sớm trở thành một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thi công xây lắp tại Bắc Giang. Sau gân 6 năm hoạt động, công ty cổ phần phát triển Tam Tinh đã tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng (năm 2005) lên 15 tỷ đồng (năm 2009). Về kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2010 đạt 22,7 tỷ đồng, tăng 137% so với năm 2009, lợi nhuận sau thuế năm 2010 đạt 2,5 tỷ đồng, tăng 140% so với năm 2009. Và để có thể đạt được kết quả như vậy, công ty đã biết tận dụng những tiềm năng vốn có và cũng như cơ hội của mình để có thể tránh được những rủi ro, thách thức trong thời gian tới. SV: Lê Thị Thủy Lớp K5 – HK1A Chuyên đề tốt nghiệp 17Trường Đại học Thương Mại Bảng 2.0: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển Tam Tinh Đơn vị tính: Triệu đồng CHỈ TIÊU 11 12 13 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuần gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu tài chính Chi phí tài chính Trong đó: chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 16 17 Chi phí thuế TNDN hiện hành Chi phí thuế TNDN hoãn lại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lợi nhuận sau thuế TNDN 18 Năm 2010 Năm 2009 22.700 17.462 - - 22.700 17.462 14.755 11.350 7.945 6.112 15 1.037 986 3.881 12 908 867 2.937 3.042 2.279 3.143 2.852 291 2.733 2.631 102 3.333 2.381 833 - 595 - 2.500 1.786 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (Nguồn số liệu: Phòng tài chính - Kế toán)  Những thuận lợi mà Công ty có được: - - Máy móc thiết bị: Ngay từ khi thành lập Công ty đã đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại của các hãng nổi tiếng thế giới như: Volvo, Drilltech, Atlas Copco, Tamrock…chuyên dụng trong công thi công các công trình - Uy tín và kinh nghiệm: Bên cạnh việc thi công xây lắp là lĩnh vực chủ đạo, Công ty cũng tập trung phát huy thế mạnh trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh phát triển dịch vụ nhà hàng và thương mại. Chính vì vậy mà không những thành công trong lĩnh vực thi công xây lắp mà lợi nhuận từ lĩnh vực đầu tư kinh doanh cũng rất lớn. SV: Lê Thị Thủy Lớp K5 – HK1A Chuyên đề tốt nghiệp 18Trường Đại học Thương Mại - Nguồn nhân lực: Với hơn 56 cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu và giàu kinh nghiệm cùng với văn hóa công ty xây dựng đã làm cho công ty ngày càng lớn mạnh trên thị trường xây dựng.  Những cơ hội: Không chỉ đơn thuần hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng, Công ty hiện nay đã tham gia đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xuất nhập khẩu.  Những đe dọa và thách thức trong tương lai: Trong những năm gần đây, do thị trường giá cả vật liệu xây dựng tăng mạnh khiến nhiều nhà thầu các dự án bị phá sản do chưa điều chỉnh giá kịp thời, do đó Công ty cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Tuy chưa có sự thất thoát lớn nào nhưng công ty cần phải tính toán và quản lý tốt chi phí sản xuất trong quá trình xây dựng. Điều quan trọng trong thời gian sắp tới là công ty sẽ gặp phải rất nhiều đối thủ cạnh tranh trong ngành xây dựng và thi công xây lắp, do vậy công ty nên có nhiều biện pháp và chính sách nhằm thu hút nhân tài và quản lý tốt quá trình sản xuất, thu hút nhiều vốn đầu tư nhằm đem lại lợi nhuận cao. 2.3. Thực trạng kế toán chi CPXL tại Công ty cổ phần phát triển Tam Tinh 2.3.1. Đặc điểm CPXL tại Công ty  Đối tượng tập hợp CPXL Xác định đối tượng tập hợp chi phí xây lắp là khâu đầu tiên quan trọng chi phối đến toàn bộ công tác hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm. Xuất phát từ đặc riêng của nghành xây dựng cơ bản và đặc điểm tổ chức sản xuất trong kỳ nên đối tượng tập hợp chi phí xây lắp ở công ty được xác định là những công trình, hạng mục công trình riêng biệt. Và tùy vào khối lượng công việc và giá trị hợp đồng thi công của các công trình, hạng mục công trình công ty áp dụng phương thức “ khoán gọn” khối lượng công việc cho các đơn vị trong nội bộ là các đội thi công hay công ty sẽ trực tiếp đứng ra thi công. Mỗi công trình, hạng mục công trình do công ty thực hiện khi khởi công đến khi hoàn thành đều được mở sổ chi tiết theo dõi riêng và tập hợp chi phí theo từng khoản mục: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. - Chi phí nhân công trực tiếp. SV: Lê Thị Thủy Lớp K5 – HK1A Chuyên đề tốt nghiệp 19Trường Đại học Thương Mại - Chi phí MTC - Chi phí sản xuất chung. Đối với chi phí MTC công ty cổ phần phát triển Tam Tinh áp dụng hình thức từng đội xây lắp có máy thi công riêng, các chi phí liên quan đến MTC được tập hợp riêng theo từng công trình, hạng mục công trình. Cụ thể, đối tượng tập hợp CPXL của Công ty cổ phần phát triển Tam Tinh được xác định trong chuyên đề này là “Hạng mục 10 – Trục 10 – Công trình xây dựng khách sạn Lam Kinh” tại tỉnh Thanh Hóa  Phương pháp tập hợp CPXL Công ty áp dụng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trực tiếp, chi phí sản xuất phát sinh liên quan trực tiếp đến đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất nào sẽ được tập hợp trực tiếp vào đối tượng đó. 2.3.2. Đặc điểm CPXL tại Công ty cổ phần phát triển Tam Tinh * Chứng từ sử dụng: Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho, Hóa đơn GTGT, Giấy đề nghị tạm ứng, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, Bảng kê chứng từ chi tiêu, … * Tài khoản sử dụng: TK 621, 622, 623, 627. Các tài khoản này được mở chi tiết theo từng công trình cụ thể * Sổ kế toán: Công ty áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ, các sổ kế toán gồm: Sổ kế toán tổng hợp, Sổ kế toán chi tiết, Chứng từ ghi sổ, Sổ cái các tài khoản 621, 622, 623, 627… * Trình tự ghi sổ: - Hàng ngày hoặc định kỳ, kế toán căn cứ chứng từ kế toán đã kiểm tra để lập chứng từ ghi sổ hoặc căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra phân loại để lập bảng Tổng hợp chứng từ kế toán theo từng loại nghiệp vụ, trên cơ sở số liệu của Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán để lập chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ sau khi đã lập xong chuyển cho Kế toán trưởng ( hoặc người phụ trách kế toán ) duyệt, rồi chuyển cho kế toán tổng hợp đăng ký vào sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ để ghi số và ngày tháng vào chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ sau khi đã ghi vào sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ mới được sử dụng để ghi vào sổ cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết. SV: Lê Thị Thủy Lớp K5 – HK1A Chuyên đề tốt nghiệp 20Trường Đại học Thương Mại - Sau khi phản ánh tất cả chứng từ ghi sổ đã lập trong tháng vào sổ cái, kế toán tiến hành cộng số phát sinh nợ, số phát sinh có và tính số dư cuối tháng của từng tài khoản. Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu trên sổ cái được sử dụng lập Bảng cân đối tài khoản. - Đối với các tài khoản phải mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì chứng từ kế toán, Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán kèm theo chứng từ ghi sổ là căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết theo yêu cầu của từng tài khoản. Cuôi tháng tiến hành cộng các sổ, thẻ kế toán chi tiết, lấy kết quả lập Bảng Tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản tổng hợp để đối chiếu với số liệu trên sổ cái của từng tài khoản đó. Các Bảng Tổng hợp chi tiết của từng tài khoản sau khi đối chiếu được dùng làm căn cứ lập Báo cáo tài chính. 2.3.2.1. Kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Khoản mục chi phí NVL trong giá thành công trình xây dựng của Công ty bao gồm: chi phí nguyên vật liệu chính (gạch, đá, sỏi, xi măng, sắt, thép...) vật liệu phụ... Hiện nay, công ty áp dụng phương pháp nhập trước, xuất trước để xác định giá thành nguyên vật liệu xuất kho. Do đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản và đặc điểm của sản phẩm xây lắp là địa điểm phát sinh chi phí ở nhiều nơi khác nhau, để thuận tiện cho việc xây dựng công trình, tránh vận chuyển tốn kém nên công ty tiến hành tổ chức kho vật liệu ngay tại chân công trình và việc nhập, xuất vật tư diễn ra ngay tại đó. Đội xây dựng chủ động mua vật tư đồng thời có biện pháp để tiết kiệm vật tư. Vật tư mua đến đâu xuất dùng đến đó nên tránh ứ đọng vật tư. Căn cứ vào dự toán được lập và kế hoạch tiến độ thi công công trình, cán bộ cung ứng vật tư ở đội sẽ mua vật tư về nhập kho công trình. Nhân viên kế toán đội, thủ kho công trình, kỹ thuật xây dựng kiểm nghiệm chất lượng vật tư. Thủ kho tiến hành kiểm tra số lượng vật tư và lập phiếu nhập kho (mẫu 2.1). Phiếu nhập kho được lập làm hai liên. Một liên thủ kho giữ làm căn cứ ghi vào thẻ kho, còn một liên gửi cho phòng kế toán cùng với hoá đơn kiêm phiếu nhập kho để thanh toán tiền mua vật tư. Phiếu xuất kho (mẫu 2.2) được lập căn cứ theo yêu cầu, tiến độ thi công công trình. Phiếu xuất kho được đội trưởng công trình kiểm tra, ký và thủ SV: Lê Thị Thủy Lớp K5 – HK1A
- Xem thêm -