Tài liệu Kt chi phí sx và tính giá thành sp tại cty cp may thăng long

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H-ng Lêi më ®Çu HiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ n-íc ta, dÖt may lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã ®ãng gãp lín cho ng©n s¸ch cña Nhµ n-íc. Kh«ng nh÷ng thÕ cßn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho rÊt nhiÒu lao ®éng. Trong ngµnh dÖt may ë ViÖt Nam, C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng dÖt may. Tr-íc ®©y, C«ng ty thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam, trong h¬n 45 n¨m ph¸t triÓn C«ng ty ®· cã nhiÒu ®ãng gãp trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n-íc. C«ng ty ®· ®-îc §¶ng vµ Nhµ n-íc tÆng th-ëng nhiÒu hu©n ch-¬ng cao quý v× c¸c thµnh tÝch cña m×nh. N¨m 2003, C«ng ty ®-îc cæ phÇn ho¸ theo QuyÕt ®Þnh sè 1496/Q§-TCCB ngµy 26/6/2003 cña Bé c«ng nghiÖp. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt, kinh doanh trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh ngµy cµng cao nh- ngµy nay, mét mÆt C«ng ty ®· ®Çu t- thay ®æi c«ng nghÖ ngay tõ nh÷ng n¨m 80, n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng s¶n phÈm. MÆt kh¸c, C«ng ty ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ngµy mét ph¸t triÓn. Bé m¸y kÕ to¸n trong C«ng ty hiÖn nay ®· ph¸t huy ®-îc hiÖu qu¶, gióp qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt, ®ång thêi cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho ban gi¸m ®èc. §©y còng lµ mét thµnh c«ng cña C«ng ty may Th¨ng Long. ChÝnh v× vËy, em ®· chän C«ng ty lµm n¬i ®Ó nghiªn cøu, n¾m v÷ng c¸ch thøc thùc hµnh kÕ to¸n trong thùc tÕ. Em ®· chän ®Ò tµi Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn May Th¨ng Long lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho luËn v¨n tèt nghiÖp. LuËn v¨n t«t nghiÖp gåm ba phÇn: PhÇn I : Tæng quan chung vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long. PhÇn II: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh C«ng ty may Th¨ng Long. PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H-ng Do ®iÒu kiÖn thêi gian thùc tËp vµ kiÕn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy kh«ng tr¸nh khái cã mét sè thiÕu sãt, mong nhËn ®-îc ý kiÕn ph¶n håi, ®ãng gãp vµ bæ sung cña nh÷ng ng-êi quan t©m ®Ó b¸o c¸o nµy cã thÓ hoµn thiÖn h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Tr-¬ng Anh Dòng trong bé m«n kÕ to¸n-tr-êng §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n cïng c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n tµi vô C«ng ty may Th¨ng Long ®· gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n thùc tËp nµy! Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2005 Sinh viªn NguyÔn ChÝ H-ng Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H-ng PhÇn I Tæng quan chung vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long I/ Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty: 1. Qu¸ tr×nh thµnh lËp Tªn ®Çy ®ñ: C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long Tªn th-êng gäi: C«ng ty may Th¨ng Long Tªn giao dÞch tiÕng anh: Thanglong garment joint stock company Tªn viÕt t¾t: Thaloga Trô së chÝnh: 250 Minh Khai, quËn Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi §iÖn tho¹i: (84-4) 8623372 E-Mail: thaloga@fpt.vn Web : www.thaloga.com.vn Fax: (84-4) 8623374 C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long, tiÒn th©n lµ c«ng ty may Th¨ng Long thuéc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam, ®-îc thµnh lËp vµo ngµy 08/05/1958 theo quyÕt ®Þnh cña Bé ngo¹i th-¬ng. Khi míi thµnh lËp C«ng ty mang tªn C«ng ty may mÆc xuÊt khÈu, thuéc tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm, ®ãng t¹i sè nhµ 15 phè Cao B¸ Qu¸t- Hµ Néi. Ban ®Çu, C«ng ty cã kho¶ng 2000 c«ng nh©n vµ 1700 m¸y may c«ng nghiÖp. MÆc dï trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh- mÆt b»ng s¶n xuÊt ph©n t¸n, c«ng nghÖ, tiªu chuÈn kü thuËt cßn thÊp, nh-ng c«ng ty ®· hoµn thµnh vµ v-ît møc kÕ ho¹ch do nhµ n-íc giao. §Õn ngµy 15/12/1958 C«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m víi tæng s¶n l-îng lµ 391.129 s¶n phÈm ®¹t 112,8% chØ tiªu. §Õn n¨m 1959 kÕ ho¹ch C«ng ty ®-îc giao t¨ng gÊp 3 lÇn n¨m 1958 nh-ng C«ng ty vÉn hoµn thµnh vµ ®¹t 102% kÕ ho¹ch. Trong nh÷ng n¨m nµy C«ng ty ®· më réng mèi quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng n-íc ngoµi nhLiªn X«, §øc, M«ng Cæ, TiÖp Kh¾c. B-íc vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt (1961- 1965) C«ng ty ®· cã mét sè thay ®æi lín. Vµo th¸ng 7 n¨m 1961, C«ng ty chuyÓn ®Þa ®iÓm Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H-ng lµm viÖc vÒ 250 phè Minh Khai, thuéc khu phè Hai Bµ Tr-ng nay lµ quËn Hai Bµ Tr-ng, lµ trô së chÝnh cña c«ng ty ngµy nay. §Þa ®iÓm míi cã nhiÒu thuËn lîi, mÆt b»ng réng r·i, tæ chøc s¶n xuÊt æn ®Þnh. C¸c bé phËn ph©n t¸n tr-íc, nay ®· thèng nhÊt thµnh mét mèi, t¹o thµnh d©y chuyÒn s¶n xuÊt khÐp kÝn kh¸ hoµn chØnh tõ kh©u nguyªn liÖu, c¾t, may, lµ, ®ãng gãi. Ngµy 31/8/1965 theo quyÕt ®Þnh cña Bé ngo¹i th-¬ng c«ng ty cã sù thay ®æi lín vÒ mÆt tæ chøc nh-: t¸ch bé phËn gia c«ng thµnh ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®éc lËp, víi tªn gäi C«ng ty gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu; cßn C«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ®æi thµnh XÝ nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu; Ban chñ nhiÖm ®æi thµnh Ban gi¸m ®èc. Vµo nh÷ng n¨m chiÕn tranh chèng Mü, C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh- c«ng ty ®· ph¶i 4 lÇn ®æi tªn, 4 lÇn thay ®æi ®Þa ®iÓm, 5 lÇn thay ®æi c¸c c¸n bé chñ chèt nh-ng C«ng ty vÉn v÷ng b-íc tiÕn lªn thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø hai. Trong c¸c n¨m 1976-1980, C«ng ty ®· tËp trung vµo mét sè ho¹t ®éng chÝnh nh-: triÓn khai thùc hiÖn lµ ®¬n vÞ thÝ ®iÓm cña toµn ngµnh may, trang bÞ thªm m¸y mãc, nghiªn cøu c¶i tiÕn d©y chuyÒn c«ng nghÖ. N¨m 1979, C«ng ty ®-îc Bé quyÕt ®Þnh ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp may Th¨ng Long. B-íc vµo kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø 3 (1980-1985) tr-íc nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng cao cña sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi vµ ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn h-íng trong thêi gian nµy, C«ng ty lu«n chñ ®éng t¹o nguån nguyªn liÖu ®Ó gi÷ v÷ng tiÕn ®é s¶n xuÊt, thùc hiÖn liªn kÕt víi nhiÒu c¬ së dÞch vô cña Bé ngo¹i th-¬ng ®Ó nhËn thªm nguyªn liÖu. Gi÷ v÷ng nhÞp ®é t¨ng tr-ëng tõng n¨m, n¨m 1981 C«ng ty giao 2.669.771 s¶n phÈm, n¨m 1985 giao 3.382.270 s¶n phÈm sang c¸c n-íc: Liªn X«, Ph¸p, §øc, Thuþ §iÓn. Ghi nhËn chÆng ®-êng phÊn ®Êu 25 n¨m cña C«ng ty, n¨m 1983 Nhµ n-íc ®· trao tÆng xÝ nghiÖp may Th¨ng Long: Hu©n ch-¬ng Lao ®éng h¹ng Nh×. Cuèi n¨m 1986 c¬ chÕ bao cÊp ®-îc xo¸ bá vµ thay thÕ b»ng c¬ chÕ thÞ tr-êng theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, c¸c doanh nghiÖp lóc nµy ph¶i tù t×m b¹n hµng, ®èi t¸c. §Õn n¨m 1990, liªn bang céng hoµ x· héi chñ nghÜa X« ViÕt tan r· vµ c¸c n-íc x· héi chñ nghÜa ë §«ng ¢u sôp ®æ, thÞ tr-êng cña Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H-ng C«ng ty thu hÑp dÇn. §øng tr-íc nh÷ng khã kh¨n nµy, l·nh ®¹o cña C«ng ty may Th¨ng Long ®· quyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, ®Çu t- h¬n 20 tû ®ång ®Ó thay thÕ toµn bé hÖ thèng thiÕt bÞ cò cña Céng hoµ d©n chñ §øc (TEXTIMA) tr-íc ®©y b»ng thiÕt bÞ míi cña Céng hoµ liªn bang §øc (FAAP), NhËt B¶n (JUKI). §ång thêi C«ng ty hÕt søc chó träng ®Õn viÖc t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr-êng xuÊt khÈu. C«ng ty ®· ký nhiÒu hîp ®ång xuÊt khÈu víi c¸c C«ng ty ë Ph¸p, §øc, Thuþ §iÓn, Hµn Quèc, NhËt B¶n. Víi nh÷ng sù thay ®æi hiÖu qu¶ trªn, n¨m 1991 xÝ nghiÖp may Th¨ng Long lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn trong toµn ngµnh may ®-îc Nhµ n-íc cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. C«ng ty ®-îc trùc tiÕp ký hîp ®ång vµ tiÕp cËn víi kh¸ch hµng ®· gióp tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc vµ ®Þa ph-¬ng trong thêi kú ®æi míi, th¸ng 6-1992, xÝ nghiÖp ®-îc Bé C«ng nghiÖp nhÑ (nay lµ Bé c«ng nghiÖp) cho phÐp ®-îc chuyÓn ®æi tæ chøc tõ xÝ nghiÖp thµnh C«ng ty vµ gi÷ nguyªn tªn Th¨ng Long theo quyÕt ®Þnh sè 218 TC/L§- CNN. C«ng ty may Th¨ng Long ra ®êi, ®ång thêi lµ m« h×nh C«ng ty ®Çu tiªn trong c¸c xÝ nghiÖp may mÆc phÝa B¾c ®-îc tæ chøc theo c¬ chÕ ®æi míi. N¾m b¾t ®-îc xu thÕ ph¸t triÓn cña toµn ngµnh n¨m 1993 C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t- h¬n 3 tû ®ång mua 16.000 m2 ®Êt t¹i H¶i Phßng, thu hót gÇn 200 lao ®éng. C«ng ty ®· më thªm nhiÒu thÞ tr-êng míi vµ trë thµnh b¹n hµng cña nhiÒu C«ng ty n-íc ngoµi ë thÞ tr-êng EU, NhËt B¶n, Mü. Ngoµi thÞ tr-êng xuÊt khÈu C«ng ty ®· chó träng thÞ tr-êng néi ®Þa, n¨m 1993, C«ng ty ®· thµnh lËp Trung t©m th-¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i 39 Ng« QuyÒn, Hµ Néi víi diÖn tÝch trªn 300 m2. Nhê sù ph¸t triÓn ®ã, C«ng ty lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®Çu tiªn ë phÝa B¾c chuyÓn sang ho¹t ®éng g¾n s¶n xuÊt víi kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶. B¾t ®Çu tõ n¨m 2000, C«ng ty ®· thùc hiÖn theo hÖ thèng qu¶n lý ISO 9001-2000, hÖ thèng qu¶n lý theo tiªu chuÈn SA 8000. N¨m 2003, c«ng ty may Th¨ng Long ®-îc cæ phÇn ho¸ theo QuyÕt ®Þnh sè 1496/Q§-TCCB ngµy 26/6/2003 cña Bé C«ng nghiÖp vÒ viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc C«ng ty may Th¨ng Long trùc thuéc tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam. C«ng ty may Th¨ng Long chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn, Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H-ng Nhµ n-íc n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi 51% vèn ®iÒu lÖ, b¸n mét phÇn vèn cña Nhµ n-íc t¹i doanh nghiÖp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty (49%). Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, khi cã nhu cÇu vµ ®ñ ®iÒu kiÖn, c«ng ty cæ phÇn sÏ ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu ®Ó huy ®éng vèn ®Çu t- ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Theo ph-¬ng ¸n cæ phÇn ho¸: Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty: 23.306.700.000 ®ång Vèn ®iÒu lÖ ®-îc chia thµnh: 233.067 cæ phÇn MÖnh gi¸ thèng nhÊt cña mçi cæ phÇn: 100.000 ®ång Nh- vËy, qua 45 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty may Th¨ng Long ®· ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tÝch ®ãng gãp vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc trong thêi kú chèng Mü còng nh- trong thêi kú ®æi míi. Ghi nhËn nh÷ng ®ãng gãp cña C«ng ty, Nhµ n-íc ®· trao tÆng cho ®¬n vÞ nhiÒu hu©n ch-¬ng cao quý. Víi sù cè g¾ng cña toµn thÓ C«ng ty, tõ mét c¬ së s¶n xuÊt nhá, trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty may Th¨ng Long ®· ph¸t triÓn quy m« vµ c«ng suÊt gÊp 2 lÇn so víi trong nh÷ng n¨m 90, trë thµnh mét doanh nghiÖp cã quy m« gåm 9 xÝ nghiÖp thµnh viªn t¹i Hµ Néi, Hµ Nam, Nam §Þnh, Hoµ L¹c víi 98 d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ gÇn 4000 c¸n bé c«ng nh©n viªn, n¨ng lùc s¶n xuÊt ®¹t trªn 12 triÖu s¶n phÈm/n¨m víi nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸ nh-: s¬mi, dÖt kim, Jacket, ®å jeans. 2. §Æc ®iÓm kinh doanh: 2.1 Ngµnh nghÒ kinh doanh: Theo ph-¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ c«ng ty may Th¨ng Long n¨m 2003, ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long bao gåm: -S¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm may mÆc, c¸c lo¹i nguyªn liÖu, thiÕt bÞ, phô tïng, phô liÖu, ho¸ chÊt, thuèc nhuém, thiÕt bÞ t¹o mÉu thêi trang vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c cña ngµnh dÖt may. Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H-ng -Kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng c«ng nghÖ thùc phÈm, c«ng nghiÖp tiªu dïng, trang thiÕt bÞ v¨n phßng, n«ng, l©m, h¶i s¶n, thñ c«ng mü nghÖ. -Kinh doanh c¸c s¶n phÈm vËt liÖu ®iÖn, ®iÖn tö, cao su, « t«, xe m¸y, mü phÈm, r-îu; kinh doanh nhµ ®Êt, cho thuª v¨n phßng. -Kinh doanh kho vËn, kho ngo¹i quan; kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng, vËn t¶i, du lÞch l÷ hµnh trong n-íc. -Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nh- vËy, khi thùc hiÖn cæ phÇn, C«ng ty ®· ®¨ng ký rÊt nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c nhau, ®Ó tiÖn cho viÖc më réng lÜnh vùc kinh doanh sau nµy. Nh-ng, hiÖn nay, trªn thùc tÕ C«ng ty chØ thùc hiÖn s¶n xuÊt vµ kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu c¸c nguyªn liÖu, s¶n phÈm may mÆc. 2.2 S¶n phÈm, hµng ho¸ C«ng ty may Th¨ng Long tõ khi thµnh lËp ®· tr¶i qua 45 n¨m tr-ëng thµnh vµ ph¸t triÓn, tõng b-íc v-¬n lªn lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®øng ®Çu ngµnh dÖt may cña ViÖt Nam. C«ng ty ®-îc quyÒn xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm may mÆc cã chÊt l-îng cao theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nhùa vµ kinh doanh kho ngo¹i quan phôc vô ngµnh dÖt may ViÖt Nam. C«ng ty cã hÖ thèng chÊt l-îng ®¹t tiªu chuÈn ISO 9002. Trong nh÷ng n¨m võa qua C«ng ty lu«ng ®-îc -a thÝch vµ b×nh chän lµ hµng ViÖt Nam chÊt l-îng cao. HiÖn nay, C«ng ty ®ang s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh÷ng mÆt hµng chñ yÕu sau: QuÇn ¸o bß. QuÇn ¸o s¬ mi nam, n÷, bé comple. Bé ®ång phôc ng-êi lín, trÎ em. ¸o Jacket c¸c lo¹i. C«ng ty còng ®ang x©m nhËp vµ khai th¸c mÆt hµng ®ång phôc häc sinh vµ ®ång phôc c«ng së th«ng qua triÓn l·m vµ biÓu diÔn thêi trang. Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H-ng Ngoµi ra, C«ng ty cßn nhËn gia c«ng s¶n phÈm cho C«ng ty may 8-3 vµ c¸c c«ng ty kh¸c. 2.3 ThÞ tr-êng Lóc ®Çu, khi míi thµnh lËp thÞ tr-êng cña c«ng ty may Th¨ng Long chñ yÕu lµ c¸c n-íc x· héi chñ nghÜa (c¸c n-íc §«ng ¢u, Liªn X«). Nh-ng theo thêi gian, cïng víi sù cè g¾ng cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn, thÞ tr-êng cña C«ng ty ngµy cµng ®-îc më réng ra c¸c n-íc kh¸c nh-: Ph¸p, §øc, Hµ Lan, Thuþ §iÓn. Trong nh÷ng n¨m 1990 - 1992, víi sù sôp ®æ cña hµng lo¹t n-íc x· héi chñ nghÜa, thÞ tr-êng cña c«ng ty gÇn nh- "mÊt tr¾ng". Tr-íc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty ®· ®Èy m¹nh tiÕp thÞ, t×m kiÕm thÞ tr-êng míi, tËp trung h¬n vµo nh÷ng n-íc cã tiÒm n¨ng kinh tÕ m¹nh nh- T©y ¢u, NhËt B¶n vµ chó ý h¬n n÷a ®Õn thÞ tr-êng néi ®Þa. ChÝnh v× vËy, C«ng ty ®· më thªm ®-îc nhiÒu thÞ tr-êng míi vµ quan hÖ hîp t¸c víi nhiÒu C«ng ty n-íc ngoµi cã tªn tuæi nh-: C«ng ty Kowa, Marubeny (NhËt B¶n); Rarstab (Ph¸p); Valeay, Tech (§µi Loan); Mangharms (Hång K«ng); Texline (Singapore); Takarabuve (NhËt); Senhan (Hµn Quèc) vµ Seidentichker (§øc). C«ng ty may Th¨ng Long còng lµ mét ®¬n vÞ ®Çu tiªn cña ngµnh may mÆc ViÖt Nam ®· xuÊt khÈu ®-îc sang thÞ tr-êng Mü. HiÖn nay, C«ng ty ®· cã quan hÖ víi h¬n 40 n-íc trªn thÕ giíi, trong ®ã cã nh÷ng thÞ tr-êng m¹nh ®Çy tiÒm n¨ng: EU, NhËt B¶n, Mü. ThÞ tr-êng xuÊt khÈu chñ yÕu vµ th-êng xuyªn cña C«ng ty bao gåm: Mü, §«ng ¢u, EU, §an M¹ch, Thuþ §iÓn, Ch©u Phi, Hång K«ng, NhËt B¶n, Hµn Quèc, §µi Loan. C«ng ty may Th¨ng Long lu«n x¸c ®Þnh vÊn ®Ò gi÷ v÷ng thÞ tr-êng lµ vÊn ®Ò sèng cßn, ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. V× vËy, hiÖn nay c«ng ty ®· ®Ò ra vµ ®ang thùc hiÖn mét chiÕn l-îc ph¸t triÓn thÞ tr-êng nhsau: - §èi víi thÞ tr-êng gia c«ng: C«ng ty tiÕp tôc duy tr× vµ gi÷ v÷ng nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng nh- EU, NhËt, Mü vµ ph¸t triÓn sang c¸c thÞ tr-êng míi nh- Ch©u ¸, ch©u Mü Latin nh»m x©y dùng mét hÖ thèng kh¸ch hµng ®¶m b¶o lîi Ých cña c¶ hai bªn. Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H-ng - §èi víi thÞ tr-êng xuÊt khÈu: C«ng ty ®Æc biÖt chó träng ®Õn thÞ tr-êng FOB v× ®©y lµ con ®-êng ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty. C«ng ty ®ang x©y dùng hÖ thèng s¸ng t¸c mÉu mèt ®Ó chµo hµng, x©y dùng m¹ng l-íi nhµ thÇu phô, n¾m b¾t th«ng tin gi¸ c¶; g¾n viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm may víi s¶n phÈm dÖt vµ s¶n xuÊt kinh doanh nguyªn phô liÖu ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. - §èi víi thÞ tr-êng néi ®Þa: Ph¸t triÓn thÞ tr-êng néi ®Þa vµ t¨ng tû träng néi ®Þa ho¸ trong c¸c ®¬n hµng xuÊt khÈu còng lµ vÊn ®Ò ®-îc C«ng ty quan t©m. ChÝnh v× vËy, c«ng ty may Th¨ng Long ®· thµnh lËp nhiÒu trung t©m kinh doanh vµ tiªu thô hµng ho¸, më réng hÖ thèng b¸n bu«n, b¸n lÎ t¹i Hµ Néi vµ c¸c tØnh, thµnh phè, ®Þa ph-¬ng trong c¶ n-íc. C«ng ty ®· ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc t×m kiÕm kh¸ch hµng: TiÕp kh¸ch hµng t¹i c«ng ty, chµo hµng giao dÞch qua Internet, tham gia c¸c triÓn l·m trong n-íc vµ quèc tÕ, qu¶ng c¸o trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, biÓu diÔn thêi trang, më v¨n phßng ®¹i diÖn ë nhiÒu n-íc kh¸c nhau. Víi chiÕn l-îc ph¸t triÓn thÞ tr-êng nh- trªn, c«ng ty may Th¨ng Long ®· vµ ®ang më réng ®-îc mèi quan hÖ hîp t¸c víi nhiÒu n-íc kh¸c nhau trªn thÕ giíi. 2.4 Nguån nh©n lùc Nguån nh©n lùc lµ mét yÕu tè mang tÝnh quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhÊt lµ ®èi víi c¸c c«ng ty trong lÜnh vùc dÖt may. §ång thêi, nã còng lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc quan träng ®¶m b¶o cho c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng. C«ng ty may Th¨ng Long hiÖn nay cã mét ®éi ngò nguån nh©n lùc m¹nh vµ cã chÊt l-îng cao. §©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng nh©n tè gióp C«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. Do ®Æc thï cña c«ng viÖc ®ßi hái sù khÐo tay, cÈn thËn, kh«ng cÇn nhiÒu ®Õn lao ®éng c¬ b¾p nªn lao ®éng n÷ trong C«ng ty chiÕm sè l-îng lín h¬n lao ®éng nam. N¨m 2004, lao ®éng n÷ chiÕm 88.48%, lao ®éng nam chiÕm 11.52%. Tr×nh ®é cña nguån nh©n lùc cña c«ng ty lµ rÊt cao. N¨m 2004, sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, trªn ®¹i häc chiÕm 3.76% tæng sè lao ®éng víi sè Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H-ng l-îng ng-êi lµ 112 ng-êi; tuy cã gi¶m so víi 2 n¨m tr-íc nh-ng tèc ®é gi¶m nhÑ vµ kh«ng ®¸ng kÓ. Trong khi ®ã, sè c«ng nh©n kü thuËt vµ lao ®éng phæ th«ng t-¬ng ®èi æn ®Þnh, chØ t¨ng lªn víi tèc ®é nhá. Thu nhËp b×nh qu©n cña nh©n viªn trong C«ng ty còng tõng b-íc ®-îc n©ng cao. Thu nhËp b×nh qu©n cña nh©n viªn trong C«ng ty n¨m 2002 t¨ng 10% so víi n¨m 2003, n¨m 2004 t¨ng 11.81% so víi n¨m 2003. ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Thu nhËp b×nh qu©n (ng-êi/th¸ng) 1.000.000 1.100.000 1.300.000 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n C«ng ty may Th¨ng Long) C¸c chÝnh s¸ch phóc lîi, ®·i ngé vµ ®µo t¹o ng-êi lao ®éng ®-îc thùc hiÖn theo ®óng ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ cña C«ng ty. Ng-êi lao ®éng ®-îc ký hîp ®ång lao ®éng theo ®iÒu 27 Bé luËt lao ®éng vµ th«ng t- 21/L§TBXH ngµy 12/10/1996 cña Bé Lao ®éng th-¬ng binh x· héi. Trî cÊp th«i viÖc khi chÊm døt hîp ®ång lao ®éng ®-îc thùc hiÖn theo ®iÒu 10 NghÞ ®Þnh 198/CP ngµy 31/12/1994 cña ChÝnh phñ. C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o c¸n bé, n©ng cao tay nghÒ cho ng-êi lao ®éng. HiÖn nay, c«ng ty may Th¨ng Long ®ang khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé nh©n viªn häc ®¹i häc, cao ®¼ng vµ c«ng nh©n kü thuËt n©ng cao tay nghÒ. §ång thêi, theo ph-¬ng ¸n cæ phÇn ho¸, trong h¬n 23 tû ®ång vèn ®iÒu lÖ, tû lÖ cæ phÇn Nhµ n-íc n¾m gi÷ lµ 51%, tû lÖ cæ phÇn b¸n cho ng-êi lao ®éng trong C«ng ty lµ 49%. §iÒu nµy, sÏ gióp ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña ng-êi lao ®éng vµ khuyÕn khÝch hä n©ng cao n¨ng suÊt lµm viÖc. 3. Vèn, tµi s¶n cña c«ng ty: B¶ng 1: T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty qua 3 n¨m (2002-2004) §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 So s¸nh (%) 03/02 04/03 A/ Tµi s¶n 1. TSL§ vµ §TNH 42.147.873.780 57.674.477.909 63.341.713.645 Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng 36,84 9,83 LuËn v¨n tèt nghiÖp - TiÒn NguyÔn ChÝ H-ng 1.486.335.651 250.049.377 952.199.374 -83,18 280,80 - C¸c kho¶n ph¶i thu 20.731.031.793 25.952.339.991 24.354.375.006 25,19 -6,16 - Hµng tån kho 18.563.497.881 30.276.324.204 36.754.739.206 63,10 21,40 1.367.008.455 1.195.764.337 1.280.400.059 -12,53 7,08 2. TSC§ vµ §TDH 34.122.501.357 49.508.246.859 56.236.641.729 45,09 13,59 - Nguyªn gi¸ TSC§ 64.616.468.229 85.492.806.820 91.023.741.921 32,31 6,47 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 32.039.585.520 38.378.230.689 46.794.659.449 19,78 21,93 1.545.618.648 2.393.670.737 11.007.559.257 54,87 359,86 76.270.375.137 107.182.724.768 119.578.355.374 40,53 11,56 1. Nî ph¶i tr¶ 58.609.755.776 89.014.041.892 98.543.501.855 51,88 10,71 - Nî ng¾n h¹n 44.324.020.573 56.970.374.020 64.053.276.205 28,53 12,43 - Nî dµi h¹n 14.285.735.203 32.043.667.872 34.490.225.650 124,31 7,64 2. Nguån vèn chñ së h÷u 17.660.619.361 18.168.682.877 21.034.853.519 2,88 15,78 - Nguån vèn, quü 17.769.449.050 18.385.925.758 21.347.397.240 3,47 16,11 -108.829.689 -217.242.882 -312.543.721 99,62 43,87 76.270.375.137 107.182.724.768 119.578.355.374 40,53 11,56 - TSL§ kh¸c - Chi phÝ XDCBDD Tæng tµi s¶n B/ Nguån vèn - Nguån kinh phÝ, quü kh¸c Tæng nguån vèn Nguån: Phßng kÕ to¸n tµi vô C«ng ty may Th¨ng Long C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (b¶ng 1), ta thÊy tæng tµi s¶n cña C«ng ty n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 30.912.349.631 VN§ t-¬ng øng víi 40,53% (trong ®ã, tµi s¶n l-u ®éng vµ ®Çu t- ng¾n h¹n t¨ng 26,84%; tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t- dµi h¹n t¨ng 45,09%); n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 12.395.630.606 VN§ t-¬ng øng víi 11,56% (trong ®ã, TSL§ vµ §TNH t¨ng 9,83% cßn TSC§ vµ §TDH t¨ng 13,59%). §iÒu ®ã chøng tá quy m« tµi s¶n cña C«ng ty t¨ng nh-ng tèc ®é t¨ng gi¶m ®i. §ã lµ do m«i tr-êng kinh doanh ngµy cµng mang tÝnh c¹nh tranh cao. MÆt kh¸c, ta thÊy nguån vèn chñ së h÷u n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 508.063.516 VN§ t-¬ng øng víi 2,88%; n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 2.866.170.642 VN§ t-¬ng øng víi 15,78%. Nh- vËy, quy m« nguån vèn chñ së h÷u còng t¨ng. Tuy nhiªn, ta cã thÓ thÊy tèc ®é t¨ng quy m« nguån vèn chñ së h÷u qua 3 n¨m 2002 - 2004 lu«n nhá h¬n tèc ®é t¨ng quy m« tµi s¶n. Tõ ®ã, cã thÓ thÊy hÇu nh- c¸c tµi s¶n cña C«ng ty ®Òu ®-îc t¨ng lªn tõ nguån vèn ®i vay. N¨m 2003 so víi n¨m 2002 nî ph¶i tr¶ t¨ng 51,88% (trong ®ã, nî ng¾n h¹n t¨ng 28,53%; nî dµi h¹n t¨ng 124,31%). N¨m 2004 nî ph¶i tr¶ t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 10,71% (trong ®ã, nî ng¾n h¹n t¨ng 12,43%; nî Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H-ng dµi h¹n t¨ng 7,64%); nh-ng cã xu h-íng gi¶m nhanh chãng xuèng qua c¸c n¨m. §Æc biÖt lµ tèc ®é t¨ng cña nî dµi h¹n qua 3 n¨m ®· gi¶m xuèng nhanh. §©y lµ mét c¶i thiÖn trong t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H-ng 4. KÕt qu¶ kinh doanh trong mét sè n¨m gÇn ®©y: B¶ng 2: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty qua 3 n¨m (2002 - 2004) §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu N¨m 2002 Tæng doanh thu N¨m 2003 Chªnh lÖch (%) N¨m 2004 03/02 102.651.784.615 116.328.197.522 128.539.949.338 Doanh thu hµng xuÊt khÈu 81.014.797.792 C¸c kho¶n gi¶m trõ 95.837.890.380 107.229.336.991 0 1. Doanh thu thuÇn 0 04/03 13,32 10,50 18,30 11,89 13,32 10,50 15,87 7,26 0 102.651.784.915 116.328.197.522 128.539.949.338 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 84.217.617.103 97.585.612.128 104.674.964.742 3. Lîi nhuËn gép 18.217.617.103 18.742.585.394 23.864.984.596 1,67 27,33 5.031.840.265 5.521.114.853 7.771.577.014 9,72 40,76 -3.973.375.279 -4.115.033.450 -6.175.473.213 3,57 50,07 73.890.441 -10.623.640 1.132.355.427 1.395.457.763 1.621.103.801 23,23 16,17 770.001.690 948.911.279 1.102.350.585 23,23 16,17 1. Gi¸ vèn / Doanh thu 82,04 83,89 81,43 - - 2. LN gép / Doanh thu 17,96 16,11 18,57 - - 3. LN tr-íc thuÕ / Doanh thu 1,10 1,20 1,26 - - 4. LN sau thuÕ / Doanh thu 0,75 0,81 0,86 - - 5. DT hµng xuÊt khÈu / 78,92 82,39 83,42 - - 4. Lîi nhuËn thuÇn tõ H§ SXKD 5. Lîi nhuËn tõ H§ tµi chÝnh 6. Lîi nhuËn kh¸c 7. Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ 8. Lîi nhuËn sau thuÕ 25.000.000 -114,38 335,32 C¸c chØ tiªu ph©n tÝch (%) Doanh thu (%) Nguån: Phßng kÕ to¸n tµi vô C«ng ty may Th¨ng Long C¨n cø vµo b¶ng 2, ta cã thÓ thÊy tæng doanh thu cña C«ng ty n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 13.676.412.907 VN§ t-¬ng øng víi 13,32%; n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 12.211.751.816 VN§ t-¬ng øng víi 10,5%. Nh- vËy, tæng doanh thu cña C«ng ty cã xu h-íng t¨ng qua 3 n¨m 2002 2004, tuy nhiªn tèc ®é t¨ng cã xu h-íng gi¶m dÇn. Trong tæng doanh thu cña C«ng ty may Th¨ng Long th× doanh thu hµng xuÊt khÈu lu«n chiÕm mét phÇn rÊt lín. N¨m 2002 doanh thu hµng xuÊt khÈu chiÕm 78,92% tæng doanh thu Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H-ng toµn C«ng ty; n¨m 2003 chiÕm 82,39%; n¨m 2004 chiÕm 83,42%. §ã lµ do C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét c«ng ty chñ yÕu thùc hiÖn gia c«ng hoÆc s¶n xuÊt theo c¸c ®¬n ®Æt hµng ®Ó xuÊt khÈu. ThÞ tr-êng trong n-íc cña C«ng ty cßn ch-a ph¸t triÓn, mÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty ®· quan t©m h¬n ®Õn thÞ tr-êng néi ®Þa nh-ng doanh thu thu ®-îc tõ thÞ tr-êng nµy cßn ch-a cao so víi tæng doanh thu cña C«ng ty. Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 15,87%; nh- vËy, tèc ®é t¨ng gi¸ vèn trong 2 n¨m nµy ®· cao h¬n tèc ®é t¨ng doanh thu (12,32%). §iÒu ®ã, chøng tá C«ng ty ch-a tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh. Nh-ng gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2004 so víi n¨m 2003 chØ t¨ng 7,26% trong khi tèc ®é t¨ng doanh thu trong 2 n¨m nµy lµ 10,5%. Nh- vËy, qua 2 n¨m 2003 - 2004, C«ng ty ®· thùc hiÖn ®-îc viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, tõ ®ã C«ng ty cã thÓ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ t¨ng doanh thu trong nh÷ng n¨m tíi. ChØ tiªu lîi nhuËn gép cña C«ng ty ®· ngµy cµng t¨ng lªn víi mét tèc ®é t¨ng rÊt nhanh. N¨m 2003, lîi nhuËn gép cña C«ng ty lµ 18.742.585.394 VN§, t¨ng1,67% so víi n¨m 2002. Nh-ng ®Õn n¨m 2004, lîi nhuËn gép cña C«ng ty ®· lµ 23.864.984.596 vµ t¨ng 27,33% so víi n¨m 2003. §ã lµ do C«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ s¶n xuÊt (gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng víi tèc ®é chËm). §©y cã thÓ coi lµ mét trong nh÷ng thµnh c«ng cña C«ng ty. Ta còng cã thÓ thÊy c¸c chØ tiªu LN gép / Doanh thu, LN tr-íc thuÕ / Doanh thu hay LN sau thuÕ / Doanh thu ®Òu cã xu h-íng t¨ng lªn. Tuy chØ tiªu LN gép / Doanh thu n¨m 2003 cã gi¶m mét phÇn nhá so víi n¨m 2002 (n¨m 2003 lµ 16,11%; n¨m 2002 lµ 17,96%) nh-ng ®Õn n¨m 2004 chØ tiªu nµy ®· t¨ng lªn ®Õn 18,57% vµ v-ît qua n¨m 2002. Tuy nhiªn, ®Ó cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®-a C«ng ty ph¸t triÓn nhanh chãng, ban gi¸m ®èc cÇn t×m c¸c biÖn ph¸p ®Ó tiÕp tôc t¨ng chØ tiªu LN sau thuÕ / Doanh thu. Tãm l¹i, qua b¶ng ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long qua 3 n¨m 2002 - 2004, ta cã thÓ thÊy c«ng ty ®ang cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn v÷ng ch¾c. Mét trong nh÷ng thµnh c«ng lín cña C«ng ty, ®ã lµ Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H-ng më réng ®-îc thÞ tr-êng xuÊt khÈu, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt. §©y còng lµ nh÷ng nh©n tè tÝch cùc mµ C«ng ty cÇn ph¶i ph¸t huy h¬n. II/ §Æc ®iÓm tæ chøc, qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh: 1. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm: C«ng ty may Th¨ng Long cã h×nh thøc ho¹t ®éng lµ: s¶n xuÊt - kinh doanh - xuÊt nhËp khÈu víi c¸c lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu nh- quÇn ¸o bß, quÇn ¸o s¬ mi, bß dµi, ¸o s¬ mi cao cÊp, ¸o jacket, ¸o kho¸c c¸c lo¹i, quÇn ¸o trÎ em c¸c lo¹i... §Æc ®iÓm, C«ng ty chñ yÕu lµ gia c«ng c¸c mÆt hµng may mÆc theo ®¬n ®Æt hµng nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th-êng mang tÝnh hµng lo¹t, sè l-îng s¶n phÈm lín, chu kú s¶n xuÊt ng¾n xen kÏ, s¶n phÈm ph¶i qua nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ chÕ biÕn phøc t¹p kiÓu liªn tôc theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh lµ tõ c¾t - may - lµ - ®ãng gãi - ®ãng hßm - nhËp kho. C«ng ty may Th¨ng Long lµ c«ng ty s¶n xuÊt, ®èi t-îng lµ v¶i ®-îc c¾t may thµnh nhiÒu mÆt hµng kh¸c nhau, kü thuËt s¶n xuÊt c¸c cì v¶i cña mçi chñng lo¹i mÆt hµng cã møc ®é phøc t¹p kh¸c nhau, nã phô thuéc vµo sè l-îng chi tiÕt cña mÆt hµng ®ã. Ta cã thÓ kh¸i qu¸t quy tr×nh c«ng nghÖ nµy theo s¬ ®å sau: NVL ( v¶i ) C¾t Tr¶i v¶i §Æt mÉu C¾t ph¸ C¾t gät §¸nh sè §ång bé Thªu May May th©n May tay .......... GhÐp thµnh thµnh phÈm Lµ TÈy mµi VËt liÖu phô §ãng gãi kiÓm tra Bao b× ®ãng kiÖn NhËp kho S¬ ®å 1: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H-ng 2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh: Theo ph-¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ n¨m 2003, c«ng ty may Th¨ng Long ®· trë thµnh mét c«ng ty cæ phÇn trong n¨m 2004. Do ®ã ph-¬ng thøc qu¶n lý cña C«ng ty ®· chuyÓn tõ tÝnh chÊt tËp trung vµo mét vµi c¸ nh©n l·nh ®¹o vµ chÞu sù chi phèi cña cÊp trªn sang tÝnh chÊt ®-îc tù quyÕt, l·nh ®¹o vµ kiÓm so¸t cña mét tËp thÓ c¸c cæ ®«ng. - §¹i héi ®ång cæ ®«ng - Héi ®ång qu¶n trÞ - Ban kiÓm so¸t: - Khèi qu¶n lý - Khèi phôc vô s¶n xuÊt - Khèi s¶n xuÊt trùc tiÕp §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Khèi qu¶n lý s¶n xuÊt Khèi phôc vô s¶n xuÊt Ban kiÓm so¸t Khèi s¶n xuÊt trùc tiÕp S¬ ®å 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty may Th¨ng Long sau khi cæ phÇn ho¸ Trªn thùc tÕ, hiÖn nay bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vÉn chia thµnh hai cÊp, cÊp c«ng ty vµ cÊp xÝ nghiÖp víi sù chØ ®¹o cña tæng gi¸m ®èc do héi ®ång qu¶n trÞ cö ra. Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H-ng 2.1 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ë cÊp c«ng ty: Bao gåm ban gi¸m ®èc cña C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ chØ ®¹o trùc tiÕp. Ban gi¸m ®èc gåm 4 ng-êi: - Tæng gi¸m ®èc. - Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt. - Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. - Phãng tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh. D-íi ban gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban víi nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: - V¨n phßng c«ng ty. - Phßng kÕ to¸n tµi vô - Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t- Phßng kü thuËt - Phßng kho - Trung t©m th-¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm - Cöa hµng dÞch vô. - Phßng kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm (KCS) - CÊp xÝ nghiÖp HiÖn nay c«ng ty may Th¨ng Long cã 9 xÝ nghiÖp thµnh viªn chÝnh lµ: XN1, XN2, XN3, XN4, XN5 ®ãng t¹i Hµ Néi; XN may H¶i Phßng ®ãng t¹i H¶i Phßng; XN may Nam H¶i ®ãng t¹i Nam §Þnh, mét xÝ nghiÖp phô trî vµ mét x-ëng thêi trang. C¸c xÝ nghiÖp ®-îc chuyªn m«n ho¸ theo tõng mÆt hµng. - XÝ nghiÖp 1: chuyªn s¶n xuÊt hµng ¸o s¬ mi cao cÊp. - XÝ nghiÖp 2: chuyªn s¶n xuÊt ¸o Jacket dµy, máng. - XÝ nghiÖp 3 vµ 4: chuyªn s¶n xuÊt hµng quÇn ¸o bß. - XÝ nghiÖp 5: liªn doanh víi n-íc ngoµi ®Ó s¶n xuÊt hµng dÖt kim, ¸o cotton. - XÝ nghiÖp may H¶i Phßng: cã kho ngo¹i quan nhËn l-u gi÷ trang thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ, nguyªn phô liÖu ngµnh dÖt may chê xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu. Ngoµi ra, xÝ nghiÖp may H¶i Phßng cßn cã mét ph©n x-ëng s¶n xuÊt Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H-ng nhùa vµ mét x-ëng may. X-ëng s¶n xuÊt nhùa chñ yÕu phôc vô nhu cÇu trong C«ng ty vµ mét phÇn s¶n phÈm ®-îc b¸n ra thÞ tr-êng. - XÝ nghiÖp may Nam H¶i: ®-îc thµnh lËp theo sù chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam víi môc ®Ých chÝnh lµ ®Çu t- gióp ®ì ®Ó ph¸t triÓn C«ng ty dÖt may Nam §Þnh. - XÝ nghiÖp phô trî: bao gåm mét ph©n x-ëng thªu vµ mét ph©n x-ëng mµi cã nhiÖm vô thªu, mµi, tÈy, Ðp víi nh÷ng s¶n phÈm cÇn gia c«ng. - X-ëng thêi trang: chuyªn nghiªn cøu nh÷ng mÉu mèt vµ s¶n xuÊt nh÷ng ®¬n ®Æt hµng nhá d-íi 1000 s¶n phÈm. Mçi xÝ nghiÖp ®Òu ®-îc tæ chøc thµnh 5 bé phËn: 2 phßng xÝ nghiÖp, tæ c¾t, tæ may, tæ hoµn thiÖn vµ tæ b¶o qu¶n. Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H-ng Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt V¨n phßng Phßng kÕ to¸n c«ng ty Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t- Phßng kü thuËt Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh Phßng kho TTTM vµ GTSP Cöa hµng thêi trang Phßng kiÓm tra chÊt l-îng G§ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn Nh©n viªn thèng kÕ c¸c xÝ nghiÖp XN1 XN2 XN3 Nh©n viªn thèng kª ph©n x-ëng XN4 XN5 Ph©n x-ëng thªu XN phô trî XN may H¶i Phßng XN may Nam H¶i Ph©n x-ëng mµi S¬ ®å 3: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty may Th¨ng Long Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng X-ëng thêi trang LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H-ng PhÇn II Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh C«ng ty may Th¨ng Long I/ §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý, bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty may Th¨ng Long ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. Toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tËp trung ë phßng kÕ to¸n tµi vô. T¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ toµn riªng mµ chØ bè trÝ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n thèng kª. 1.1 Phßng kÕ to¸n tµi vô t¹i C«ng ty NhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n tµi vô lµ h-íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn thu thËp xö lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n ban ®Çu, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh theo ®óng quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh. §ång thêi, phßng kÕ to¸n cßn cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi; tõ ®ã, tham m-u cho ban gi¸m ®èc ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p c¸c quy ®Þnh phï hîp víi ®-êng lèi ph¸t triÓn cña C«ng ty. Dùa trªn quy m« s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty cïng møc ®é chuyªn m«n ho¸ vµ tr×nh ®é c¸n bé, phßng kÕ to¸n tµi vô ®-îc biªn chÕ 10 ng-êi vµ ®-îc tæ chøc theo c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n nh- sau: - §øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr-ëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp, lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung toµn C«ng ty. KÕ to¸n tr-ëng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n; ®ång thêi tæng hîp sè liÖu ®Ó ghi vµo c¸c sæ tæng hîp toµn C«ng ty vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. - TiÕp ®Õn lµ phã phßng kÕ to¸n, c¸c nh©n viªn vµ thñ quü. Gi¸o viªn h-íng dÉn: Tr-¬ng Anh Dòng
- Xem thêm -