Tài liệu Ko toán tn lương và các khoản truch theo lương tại công ty tnhh tiên sơn

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Tõ khi chuyÓn ®æi sang kinh tÕ thÞ tr-êng ,nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· cã nhiÒu thay ®æi tÝch cùc .Song song víi sù thay ®æi vÒ kinh tÕ,c¸c doanh nghiÖp còng ®· tÝch luü ®-îc nhiÒu kinh nghiÖm h¬n trong viÖc qu¶n lý tµi chÝnh nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh ngµy cµng cao, ®¸p øng yªu cÇu kh¾c nghiÖt cña thÞ tr-êng.Vµ víi sù hoµn thiÖn cña chÕ ®é kÕ to¸n míi mang l¹i lîi nhuËn rÊt lín cho c¸c doanh nghiÖp trong viÖc ¸p dông mét c¬ chÕ qu¶n lý khoa häc vµ hiÖu qu¶, ®ång thêi lµ mét b-íc tiÕn quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ N-íc. Trong c¸c c«ng cô qu¶n lý cña doanh nghiÖp th× kÕ to¸n lµ mét c«ng cô qu¶n lý quan träng, cã vai trß tÝch cùc ®èi víi viÖc qu¶n lý vèn tµi s¶n vµ viÖc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp. §Ó s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt , ®¸p øng nhu cÇu cña con ng-êi vµ x· héi nhÊt thiÕt ph¶i cÇn ®Õn søc lao ®éng cña con ng-êi.Bëi chÝnh con ng-êi lµ nguån lao ®éng, t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt.Con ng-êi ph¶i ra søc lao ®éng t-¬ng øng víi s¶n phÈm lµm ra. Lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ còng lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh nhÊt ,nã lµ nguån gèc t¹o ra mäi cña c¶i vËt chÊt ,cßn chi phÝ vÒ lao ®éng lµ mét trong c¸c yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. §iÒu nµy cho thÊy nÕu sö dông lao ®éng hîp lý trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ lao ®éng sèng.Do ®ã gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp lµ ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt ,tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. TiÒn l-¬ng lµ phÇn thï lao mµ ng-êi lao ®éng ®-îc h-ëng ®Ó bï ®¾p søc lao ®éng vµ t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng vµ c¶i tiÕn kü thuËt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm.V× tiÒn l-¬ng g¾n liÒn víi kÕt qu¶ lao ®éng, xuÊt ph¸t tõ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh÷ng ®iÓm nãi trªn ta thÊy sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c H¹ch to¸n tiÒn l-¬ng trong c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Qua thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu t¹i C«ng ty Tiªn S¬n Thanh Ho¸ ,em nhËn thÊy ®-îc tÇm quan träng ,trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc häc ,cïng víi sù tËn t×nh h-íng dÉn vµ gióp ®ì cña thÇy gi¸oTiÕn sü NguyÔn BÝch -Gi¶ng viªn khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh Tr-êng §HDL §«ng §« ,cïng c¸c c« chó chuyªn viªn kÕ to¸n t¹i phßng kÕ to¸n C«ng ty ,sau mét thêi gian thùc tËp t¹i ®¬n vÞ em ®± chän ®Ò t¯i :”KÕ to²n tiÒn l­¬ng v¯ c²c kho°n trÝch theo l­¬ng t³i C«ng Ty TNHH Tiªn S¬n Thanh Ho²” Tuy nhiªn bµi viÕt cña em cßn ch-a ®-îc hoµn thiÖn ,em rÊt mong ®-îc sù ®ãng gãp cña thÇy gi¸o vµ c¸c c« chó phßng kÕ to¸n ®Ó em hoµn thiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 1 Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng trong doanh nghiÖp . 1.1 Vai trß cña lao ®éng vµ chi phÝ vÒ lao®éng sèng trong ho¹t ®éng kinh doanh 1.1.1 Vai trß cña lao ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh Lao ®éng lµ ho¹t ®éng ch©n tay vµ trÝ ãc cña con ng-êi ,nh»m biÕn ®æi c¸c vËt chÊt tù nhiªn thµnh vËt phÈm tiªu dïng ,tho¶ m·n yªu cÇu thÞ hiÕu cña con ng-êi vµ x· héi. Lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n mµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng-êi . Trong c¸c x· héi kh¸c nhau ,tÝnh chÊt lao ®éng còng kh¸c nhau.Trong bÊt cø x· héi nµo ,viÖc s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt kh«ng thÓ t¸ch rêi khái lao ®éng cña con ng-êi ,mäi ng-êi lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ®-îc nhËn thï lao lao ®éng. 1.1.2 Chi phÝ lao ®éng sèng ,tiÒn l-¬ng tiÒn c«ng §Ó b¶o ®¶m tiÕn hµnh liªn tôc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tr-íc hÕt cÇn b¶o ®¶m t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng ,nghÜa lµ søc lao ®éng mµ con ng-êi bá ra ph¶i ®-îc båi hoµn d-íi d¹ng thï lao lao ®éng ,tiÒn l-¬ng,tiÒn c«ng chÝnh lµ phÇn thï lao lao ®éng ®-îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ng-êi lao ®éng c¨n cø vµo thêi gian,khèi l-îng vµ chÊt l-îng c«ng viÖc cña hä.VÒ b¶n chÊt tiÒn l-¬ng chÝnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ c¶ søc lao ®éng .MÆt kh¸c ,tiÒn l-¬ng cßn lµ ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn h¨ng h¸i lao ®éng ,kÝch thÝch vµ t¹o mèi quan t©m cña ng-êi lao ®éng ®Õn kÕt qu¶ c«ng viÖc cña hä.Nãi c¸ch kh¸c tiÒn l-¬ng chÝnh lµ nh©n tè thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng .Chi phÝ tiÒn l-¬ng lµ bé phËn rÊt quan träng vµ chiÕm tØ träng rÊt lín trong chi phÝ s¶n xuÊt kinh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh,cã chÕ ®é tiÒn l-¬ng ®óng sÏ kÝch thÝch ®-îc ng-êi lao ®éng h¨ng say s¶n xuÊt vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1.1.3 VÞ trÝ cña yÕu tè tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng trong s¶n xuÊt kinh doanh TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi sù lao ®éng tiÒn tÖ vµ s¶n xuÊt hµng ho¸ tiÒn l-¬ng (tiÒn c«ng) ®-îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn mµ ®¬n vÞ tr¶ cho ng-êi ng-êi lao ®éng .C¨n cø vµo thêi gian ,khèi l-îng vµ chÊt l-îng c«ng viÖc cña hä.VÒ b¶n chÊt tiÒn l-¬ng chÝnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ c¶ søc lao ®éng .MÆ kh¸c ,c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cßn lµ ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn h¨ng h¸i lao ®éng ,khuyÕn khÝch vµ t¹o mèi quan t©m cña ng-êi lao ®éng ®Õn kÕt qu¶ c«ng viÖc cña ng-êi lao ®éng.Nãi c¸ch kh¸c tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng chÝnh lµ mét nh©n tè thóc ®Èy n¨ng suÊt lao ®éng. TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm .trong qu¸ tr×nh SXKD ng-êi lao ®éng míi t¹o ®-îc s¶n phÈm míi ,phÇn thï lao tr¶ cho ng-êi lao ®éng ®-îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm míi. 1.2 Yªu cÇu qu¶n lý lao ®éng ,tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng 1.2.1 Mèi quan hÖ lao ®éng tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶c trÝch theo l-¬ng T¹i c¸c doanh nghiÖp ,h¹ch to¸n lao ®éng vµ thï lao lao ®éng lµ mét bé phËn c«ng viÖc phøc t¹p trong viÖc h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh.Bëi v× c¸ch tr¶ thï lao lao ®éng th-êng kh«ng thèng nhÊt ,do tiÒn l-¬ng ®-îc sö dông nh- mét ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt ,t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.V× thï lao lao ®éng (chi phÝ nh©n c«ng ) lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm ,dÞch vô nªn c¸c doanh nghiÖp ph¶i sö dông lao ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ ,gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.Tæ chøc h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng lµ mét biÖn ph¸p cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng cña doanh nghiÖp ®i vµo nÒ nÕp ,thóc ®Èy ng-êi lao ®éng chÊp hµnh kû luËt lao ®éng ,t¨ng n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c . §ång thêi nã cßn t¹o c¬ së Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.ViÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c chi phÝ nh©n c«ng cßn lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n nghÜa vô phai nép cho ng©n s¸ch nhµ n-íc vµ c¸c c¬ quan phóc lîi x· héi . §Ó ®¸p øng nhu cÇu trªn ,h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng trong c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau : Ph¶n ¸nh kÞp thêi ,chÝnh x¸c sè l-îng ,thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng TÝnh l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng , ®ång thêi ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng cho c¸c ®èi t-îng sö dông lao ®éng mét c¸ch chÝnh x¸c ,phôc vô cho viÖc tËp hîp chi phÝ ,tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . LËp b¸o c¸o vÒ lao ®éng ,tiÒn l-¬ng , ®ång thêi ®iÒu hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý sö dông sè l-îng ,thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng s½n cã trong doanh nghiÖp. 1.2.2 Yªu cÇu qu¶n lý lao ®éng ,tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng §Ó ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin lÞp thêi cho qu¶n lý , ®ßi hái h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng ph¶i qu¸n triÖt c¸c nguyªn t¾c sau : *Ph©n lo¹i lao ®éng hîp lý : Do lao ®éng trong doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nªn ®Ó thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ,cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i kh¸c nhau theo nh÷ng ®Æc tr-ng nhÊt ®Þnh.VÒ mÆt qu¶n lý vµ h¹ch to¸n th-êng ®-îc theo c¸c tiªu thøc sau : - Ph©n theo thêi gian lao ®éng : Toµn bé lao ®éng cã thÓ chia thµnh lao ®éng th-êng xuyªn trong danh s¸ch ( gåm c¶ sè hîp ®ång ng¾n h¹n vµ dµi h¹n) vµ lao ®éng t¹m thêi ,mang tÝnh thêi vô .C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho doanh nghiÖp n¾m ®-îc tæn sè lao ®éng cña m×nh ,tõ ®ã cã kÕ ho¹ch sö dông ,båi d-ìng ,tuyÓn dông vµ huy ®éng khi cÇn thiÕt . §ång thêi x¸c ®Þnh c¸c kho¶n nghÜa vô víi ng-êi lao ®éng vµ víi nhµ n-íc ®-îc chÝnh x¸c. -Ph©n lo¹i quan hÖ víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Dùa theo mèi quan hÖ cña lao ®éng víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ,cã thÓ ph©n lao ®éng cña doanh nghiÖp thµnh 2 lo¹i sau : + Lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt : Lµ bé phËn c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt hay trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm hay thùc hiÖn c¸c lao vô ,dÞch vô.Thuéc lo¹i nµy bao gåm nh÷ng ng-êi ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ( kÓ c¶ c¸n bé trùc tiÕp sö dông ), nh÷ng ng-êi phôc vô s¶n xuÊt (vËn chuyÓn bèc dì nguyªn vËt liÖu trong néi bé ,s¬ chÕ nguyªn vËt liÖu tr-íc khi ®-a vµo d©y chuyÒn …) + Lao ®éng gi¸n tiÕp s¶n xuÊt : §©y lµ bé phËn lao ®éng tham gia mét c¸ch gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt – kinh doanh cña doanh nghiÖp .Thuéc bé phËn nµy bao gåm nh©n viªn kü thuËt ( trùc tiÕp lµm c«ng t¸c kü thuËt hoÆc tæ chøc ,chØ ®¹o ,h-íng dÉn kü thuËt),nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ ( trùc tiÕp l·nh ®¹o ,tæ chøc ,qu¶n lý ho¹t ®éng SXKD nh- gi¸m ®èc ,phã gi¸m ®èc kinh doanh ,c¸n bé c¸c phßng ban kÕ to¸n ,thèng kª…) nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh ( nh÷ng ng-êi lµm c«ng t¸c tæ chøc ,nh©n sù,v¨n th- , ®¸nh m¸y ,qu¶n trÞ…) C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®-îc tÝnh hîp lý cña c¬ cÊu lao ®éng .Tõ ®ã ,cã biÖn ph¸p tæ chøc ,bè trÝ lao ®éng phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc ,tinh gi¶m bé m¸y gi¸n tiÕp. *Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng cña lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh: Theo c¸ch nµy ,toµn bé lao ®éng trong doanh nghiÖp cã thÓ chia lµm 3 lo¹i : + Lao ®éng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng s¶n xuÊt,chÕ biÕn : bao gåm nh÷ng lao ®éng tham gia trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ,chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn c¸c lao vô ,dÞch vô nh- c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ,nh©n viªn ph©n x-ëng … + Lao ®éng thùc hiÖn chøc n¨ng b¸n hµng : lµ nh÷ng lao ®éng tham gia ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ,hµng ho¸ ,lao vô ,dÞch vô nh- nh©n viªn b¸n hµng ,tiÕp thÞ ,nghiªn cøu thÞ tr-êng … Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Lao ®éng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý : lµ nh÷ng lao ®éng tham gia ho¹t ®éng qu¶n trÞ kinh doanh vµ qu¶n lý hµnh chÝnh cña doanh nghiÖp nh- c¸c nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ ,nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh … C¸ch ph©n lo¹i nµy cã t¸c dông gióp cho viÖc tËp hîp chi phÝ lao ®éng ®-îc kÞp thêi ,chÝnh x¸c ,ph©n ®Þnh ®-îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ thêi kú. 1.3 NhiÖm vô kÕ to¸n lao ®éng ,tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng . §Ó phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cã hiÖu qu¶ ,kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau : Tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi ®Çy ®ñ sè l-îng ,chÊt l-îng thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng tÝnh ®óng vµ thanh to¸n kÞp thêi ®Çy ®ñ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cho ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp ,kiÓm tra t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông lao ®éng ,viÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch chÕ ®é vÒ lao ®éng ,tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ,t×nh h×nh sö dông quü l-¬ng. H-íng dÉn vµ kiÓm tra c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ , ®óng chÕ ®ä ghi chÐp ban ®Çu vÒ lao ®éng tiÒn l-¬ng ,më sæ thÎ kÕ to¸n ,h¹ch to¸n lao ®éng ,tiÒn l-¬ng dung chÕ ®é , ®óng ph-¬ng ph¸p . TÝnh to¸n ph©n bæ chÝnh x¸c , ®óng ®èi t-îng chi phÝ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng vµ chi phÝ SXKD cña c¸c bé phËn , ®¬n vÞ sö dông lao ®éng. LËp b¸o c¸o kÕ to¸n vµ ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng ,quü tiÒn l-¬ng , ®Ò xuÊt biÖn ph¸p khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng lao ®éng trong doanh nghiÖp ,ng¨n chÆn c¸c hµnh vi vi ph¹m chÝnh s¸ch ,chÕ ®é vÒ lao ®éng ,tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4 C¸c h×nh thøc tiÒn l-¬ng ,quü tiÒn l-¬ng ,quü BHXH,BHYT,KPC§ 1.4.1 C¸c h×nh thøc tiÒn l-¬ng : Doanh nghiÖp hiÖn nay thùc hiÖn tuyÓn dông lao ®éng theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng ,ng-êi lao ®éng ph¶i tu©n theo cam kÕt ®· kÝ trong hîp ®ång .Doanh nghiÖp ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng-êi lao ®éng trong ®ã cã tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c theo quy ®Þnh trong hîp ®ång. HiÖn nay thang bËc l-¬ng c¬ b¶n ®-îc nhµ n-íc quy ®Þnh ,nhµ n-íc khèng chÕ møc l-¬ng tèi thiÓu ,kh«ng khèng chÕ møc l-¬ng tèi ®a mµ ®iÒu tiÕt b»ng thuÕ thu nhËp.ViÖc tÝnh tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp ®-îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc tiÒn l-¬ng sau: + H×nh thøc thêi gian + H×nh thøc l-¬ng s¶n phÈm ViÖc thùc hiÖn h×nh thøc tr¶ l-¬ng thÝch hîp ®¶m b¶o nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng ,cã t¸c dông ®ßn bÈy kinh tÕ ,khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng chÊp hµnh kû luËt lao ®éng , ®¶m b¶o ngµy c«ng ,giê c«ng vµ n¨ng suÊt lao ®éng. - H×nh thøc tiÒn l-¬ng thêi gian : Theo h×nh thøc nµy tiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng tÝnh theo thêi gian lµm viÖc ,cÊp bËc hoÆc chøc danh vµ thang l-¬ng theo quy ®Þnh.Tuú theo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý thêi gian lao ®éng cña doanh nghiÖp ,tÝnh tr¶ l-¬ng theo thêi gian cã thÓ thùc hiÖn theo 2 c¸ch : L-¬ng thêi gian gi¶n ®¬n va l-¬ng thêi gian cã th-ëng . -L-¬ng thêi gian gi¶n ®¬n :lµ tiÒn l-¬ng ®-îc tÝnh theo thêi gian lµm viÖc vµ ®¬n gi¸ l-¬ng thêi gian gi¶n ®¬n ®-îc chia thµnh : + L-¬ng th¸ng : TiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng theo thang l-¬ng quy ®Þnh gåm tiÒn l-¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp (nÕu cã). L-¬ng th¸ng th-¬ng ®-îc ¸p dông tr¶ cho nh©n viªn lµm c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh ,qu¶n lý kinh tÕ vµ c¸c nh©n viªn thuéc c¸c nghµnh ho¹t ®éng kh«ng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + L-¬ng ngµy : §-îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy l-¬ng th¸ng chia cho sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é .L-¬ng ngµy lµm c¨n cø ®Ó tÝnh tî cÊp BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn tÝnh tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n viªn trong nh÷ng ngµy héi häp, häc tËp,tr¶ l-¬ng theo hîp ®ång. + L-¬ng giê : §-îc tÝnh b¾ng c¸ch lÊy l-¬ng ngµy chia cho sè giê lµm viÖc trong ngµy theo chÕ ®é .L-¬ng giê th-êng lµm c¨n cø ®Ó tÝnh phô cÊp lµm thªm giê . L-¬ng thêi gian cã th-ëng : lµ h×nh thøc tiÒn l-¬ng gi¶n ®¬n kÕt hîp víi chÕ ®é tiÒn th-ëng trong s¶n xuÊt. H×nh thøc tiÒn l-¬ng thêi gian mÆc dï ®· tÝnh ®Õn thêi gian lµm viÖc thùc tÕ ,tuy nhiªn nã cßn h¹n chÕ nhÊt ®Þnh ®ã lµ ch-a g¾n liÒn tiÒn l-¬ng víi chÊt l-îng,vµ kÕt qu¶ lao ®éng .V× vËy ,doanh nghiÖp cÇn ph¶i kÕt hîp víi c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vËt chÊt ,kiÓm tra chÊp hµnh kû luËt lao ®éng nh»m t¹o cho ng-êi lao ®éng tù gi¸c lµm viÖc ,lµm viÖc cã lû luËt vµ n¨ng suÊt cao. - H×nh thøc l-¬ng s¶n phÈm : Theo h×nh thøc nµy ,tiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng ®-îc tÝnh theo sè l-îng ,chÊt l-îng cña s¶n phÈm hoµn thµnh hoÆc c«ng viÖc ®· lµm xong ®-îc nghiÖm thu. §Ó tiÕn hµnh tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm cÇn ph¶i x©y dùng ®-îc ®Þnh møc lao ®éng , ®¬n gi¸ l-¬ng hîp lý tr¶ cho tõng lo¹i s¶n phÈm c«ng viÖc hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt,ph¶i kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm chÆt chÏ. H×nh thøc tiÒn l-¬ng s¶n phÈm gåm : + Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp :Lµ h×nh thøc tiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng ®-îc tÝnh theo sè l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh ®óng quy c¸ch phÈm chÊt vµ ®¬n gi¸ l-¬ng s¶n phÈm ( kh«ng h¹n chÕ sè l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh). §©y lµ h×nh thøc ®-îc c¸c doanh nghiÖp sö dông phæ biÕn ®Ó tÝnh l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt hµng lo¹t s¶n phÈm. Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp : §-îc ¸p dông ®Ó tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n lµm c¸c c«ng viÖc phôc vô s¶n xuÊt ë c¸c bé phËn (ph©n x-ëng ) s¶n xuÊt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh- : c«ng nh©n vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu ,thµnh phÈm ,b¶o d-ìng m¸y mãc thiÕt bÞ.Trong c¸c tr-êng hîp nµy ,c¨n cø vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña lao ®éng trùc tiÕp (c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ) ®Ó tÝnh l-¬ng cho lao ®éng phôc vô s¶n xuÊt . + Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm cã th-ëng : Lµ kÕt hîp tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vµ chÕ ®é tiÒn th-ëng trong s¶n xuÊt ( th-ëng tiÕt kiÖm vËt t-,th-ëng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ,n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ) + Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn : Theo h×nh thøc nµy tiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng gåm tiÒn l-¬ng tÝnh theo s¶n phÈm trùc tiÕp vµ tiÒn l-¬ng tÝnh theo lû lÖ luü tiÕn c¾n cø vµo møc ®é v-ît ®Þnh møc lao ®éng cña hä.H×nh thøc nµy nªn ¸p dông ë nh÷ng kh©u s¶n xuÊt quan träng cÇn thiÕt ph¶i ®Èy nhanh tiÕn ®é s¶n xuÊt hoÆc cÇn ®éng viªn c«ng nh©n ph¸t huy s¸ng kiÕn ,ph¸ vì ®Þnh møc lao ®éng cò . + Tr¶ l-¬ng kho¸n theo s¶n phÈm c-èi cïng : TiÒn l-¬ng ®-îc tÝnh theo ®¬n gi¸ tæng hîp cho s¶n phÈm hoµn thµnh ®Õn c«ng viÖc cuèi cïng .H×nh thøc tiÒn l-¬ng nµy ¸p dông cho tõng bé phËn s¶n xuÊt. + Tr¶ l-¬ng theo h×nh thøc tËp thÓ : Theo h×nh thøc nµy tr-íc hÕt tÝnh tiÒn l-¬ng cho c¶ tËp thÓ ( tæ) sau ®ã tiÕn hµnh chia l-¬ng cho tõng ng-êi trong tËp thÓ theo c¸c ph-¬ng ph¸p sau: - Ph-¬ng ph¸p chia l-¬ng s¶n phÈm tËp thÓ theo thêi gian lµm viÖc vµ cÊp bËc kü thuËt : Theo ph-¬ng ph¸p nµy tiÒn l-¬ng s¶n phÈm tËp thÓ ®-îc chia lµm 2 phÇn: * PhÇn tiÒn l-¬ng phï hîp víi l-¬ng cÊp bËc ®-îc ph©n chia cho tõng ng-êi theo hÖ sè l-¬ng cÊp bËc (hoÆc møc l-¬ng cÊp bËc) vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña tõng ng-êi. * PhÇn tiÒn l-¬ng s¶n phÈm cßn l¹i ®-îc chia theo kiÓu b×nh c«ng chÊm ®iÓm. Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong tr-êng hîp cÊp bËc c«ng viÖc ®-îc giao vµ cã sù chªnh lÖch vÒ n¨ng suÊt lao ®éng gi÷a c¸c thµnh viªn trong tËp thÓ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Ph-¬ng ph¸p chia l-¬ng theo b×nh c«ng chÊm ®iÓm: ¸p dông trong tr-êng hîp c«ng nh©n lµm viÖc æn ®Þnh, kü thuËt ®¬n gi¶n, chªnh lÖch vÒ n¨ng suÊt lao ®éng gi÷a c¸c thµnh viªn trong tËp thÓ chñ yÕu do th¸i ®é lao ®éng vµ søc khoÎ quyÕt ®Þnh. H×nh thøc tiÒn l-¬ng s¶n phÈm qu¸n triÖt ®-îc c¸c nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, tiÒn l-¬ng g¾n chÆt víi sè l-îng, chÊt l-îng lµ kÕt qu¶ lao ®éng, do ®ã kÝch thÝch ng-êi lao ®éng trong c«ng viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng chÊt l-îng s¶n phÈm. *) §èi víi phô cÊp tr¸ch nhiÖm (PCTN) th× ®-îc tÝnh theo tû lÖ quy ®Þnh so víi tæng tiÒn l-¬ng s¶n phÈm. ë c¸c tæ may th× chØ cã 3 ng-êi ®-îc h-ëng PCTN ®ã lµ: tæ tr-ëng ( 0,5%), nh©n viªn kü thuËt(0,25%), thu ho¸(0,25%). So víi tæng tiÒn l-¬ng s¶n phÈm cña c¶ tæ. C¸c kho¶n tiÒn th-ëng, tiÒn ¨n ca... ®-îc tËp hîp theo thùc tÕ ph¸t sinh. *) C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng: C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng bao gåm BHXH, BHYT, KPC§ ®-îc trÝch theo tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt theo chÕ ®é quy ®Þnh. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµo chi phÝ theo tû lÖ sau: - 15% BHXH ®-îc tÝnh theo l-¬ng cÊp bËc - 2% BHYT ®-îc tÝnh theo l-¬ng cÊp bËc - 2% KPC§ ®-îc tÝnh theo l-¬ng thùc tÕ( l-¬ng s¶n phÈm) 1.4.2 Quü l-¬ng, quü BHXH, BHYT, KPC§. 1.4.2.1 Quü l-¬ng. Quü tiÒn l-¬ng cña Doanh nghiÖp lµ toµn bé sè tiÒn l-¬ng tr¶ cho c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp do doanh nghiÖp qu¶n lý sö dông vµ chi tr¶ l-¬ng. Quü l-¬ng cña doanh nghiÖp gåm: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - TiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian lµm viÖc thùc tÕ (l-¬ng thêi gian, l-¬ng s¶n phÈm) - C¸c kho¶n phô cÊp th-êng xuyªn, phô cÊp häc nghÒ, phô cÊp th©m niªn, phô cÊp lµm ®ªm, thªm giê, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp khu vùc, phô cÊp dËy nghÒ, phu cÊp c«ng t¸c l-u ®éng, phô cÊp cho nh÷ng ng-êi lµm c«ng t¸c khoa häc – kü thuËt cã tµi n¨ng. - TiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan, thêi gian ®i häc, nghØ phÐp.... - TiÒn l-¬ng tr¶ cho c«ng nh©n lµm ra s¶n phÈm háng trong ph¹m vi chÕ ®é quy ®Þnh. VÒ ph-¬ng diÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n, quü l-¬ng cña doanh nghiÖp ®-îc chia thµnh 02 lo¹i: TiÒn l-¬ng chÝnh vµ tiÒn l-¬ng phô TiÒn l-¬ng chÝnh: lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian hä thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh gåm tiÒn l-¬ng cÊp bËc, c¸c kho¶n phô cÊp (Phô cÊp lµm ®ªm, phô cÊp lµm thªm giê...) TiÒn l-¬ng phô: Lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian hä thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c ngoµi nhiÖm vô chÝnh cña hä, thêi gian ng-êi lao ®éng nghØ phÐp, nghØ lÔ tÕt, héi häp, nghØ v× ngõng s¶n xuÊt.... ®-îc h-ëng theo chÕ ®é. Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, tiÒn l-¬ng chÝnh cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®-îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt tõng lo¹i s¶n phÈm, tiÒn l-¬ng phô cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®-îc h¹ch to¸n vµ ph©n bæ gi¸n tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm cã liªn quan theo tiªu thøc ph©n bæ thÝch hîp. 1.4.2.2 Quü b¶o hiÓm x· héi Quü BHXH ®-îc h×nh thµnh do viÖc trÝch lËp theo tØ lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong kú theo chÕ ®é hiÖn hµnh. Hµng th¸ng doanh nghiÖp tiÕn hµnh trÝch lËp quü b¶o hiÓm x· héi theo tØ lÖ 20% trªn tæng sè tiÒn l-¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng trong ®ã 15% tÝnh vµo chi phÝ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®èi t-îng sö dông lao ®éng, 5% trõ vµo l-¬ng cña ng-êi lao ®éng. Quü BHXH ®-îc trÝch lËp nh»m trî cÊp c«ng nh©n viªn cã tham gia ®ãng gãp quü. Trong tr-êng hîp hä bÞ mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng cô thÓ: Trî cÊp c«ng nh©n èm ®au, thai s¶n - Trî cÊp c«ng nh©n viªn khi vÒ h-u, mÊt søc lao ®éng - Trî cÊp c«ng nh©n viªn vÒ kho¶n tiÒn mÆt - Chi c«ng t¸c qu¶n lý quü BHXH Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, toµn bé sè trÝch BHXH ®-îc nép lªn c¬ quan qu¶n lý quü b¶o hiÓm ®Ó chi tr¶ c¸c tr-êng hîp nghØ h-u, nghØ mÊt søc lao ®éng.ë t¹i doanh nghiÖp, hµng th¸ng doanh nghiÖp trùc tiÕp chi tr¶ b¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n viªn bÞ ®au èm, thai s¶n... Trªn c¬ së c¸c chøng tõ hîp lý, hîp lÖ (PhiÕu nghØ h-ëng b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c chøng tõ gèc kh¸c). Cuèi th¸ng, cuèi quý doanh nghiÖp ph¶i thanh quyÕt to¸n víi c¬ quan chñ qu¶n qu¶n lý BHXH. 1.4.2.3 Quü b¶o hiÓm y tÕ Quü BHYT ®-îc h×nh thµnh tõ viÖc trÝch lËp theo tØ lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong kú. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, doanh nghiÖp trÝch quü BHYT theo tØ lÖ 3% trªn tæng sè l-¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng. Trong ®ã 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®èi t-îng sö dông lao ®éng 1% trõ vµo l-¬ng cña ng-êi lao ®éng. Quü BHYT ®-îc trÝch lËp ®Ó tµi trî cho ng-êi lao ®éng cã tham gia ®ãng quü trong c¸c ho¹t ®éng kh¸m, ch÷a bÖnh.... Theo chÕ ®é hiÖn hµnh toµn bé quü BHYT ®-îc lËp lªn c¬ quan chuyªn m«n chuyªn tr¸ch ®Ó qu¶n lý vµ trî cÊp cho ng-êi lao ®éng th«ng qua m¹ng l-íi y tÕ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4.2.4 Kinh phÝ c«ng ®oµn: §-îc h×nh thµnh tõ viÖc trÝch lËp theo tØ lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong kú Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, hµng th¸ng doanh nghiÖp trÝch 2% kinh phÝ c«ng ®oµn trªn tæng sè tiÒn l-¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng vµ tÝnh hÕt vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®èi t-îng sö dông lao ®éng. Toµn bé sè kinh phÝ c«ng ®oµn trÝch ®-îc mét phÇn nép lªn c¬ quan c«ng ®oµn cÊp trªn, mét phÇn ®Ó l¹i doanh nghiÖp ®Ó chi tiªu cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn t¹i doanh nghiÖp . Kinh phÝ c«ng ®oµn ®-îc trÝch lËp ®Ó phôc vô chi tiªu ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng ®oµn nh»m ch¨m lo, b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng-êi lao ®éng. 1.5 H¹ch to¸n lao ®éng, tÝnh l-¬ng vµ c¸c kho¶n trî cÊp BHXH. 1.5.1- H¹ch to¸n lao ®éng 1.5.1.1 H¹ch to¸n s¶n l-îng lao ®éng §Ó qu¶n lý lao ®éng vÒ mÆt sè l-îng, c¸c doanh nghiÖp sö dông sæ s¸ch lao ®éng. Sè nµy do phßng lao ®éng tiÒn l-¬ng ( lËp chung cho toµn doanh nghiÖp vµ lËp riªng cho tõng bé phËn ) nh»m n¾m ch¾c t×nh h×nh ph©n bæ, sö dông lao ®éng hiÖn cã trong doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, doanh nghiÖp cßn c¨n cø vµo sæ lao ®éng ( më riªng cho tõng ng-êi lao ®éng) ®Ó qu¶n lý nh©n sù c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng lao ®éng, vÒ biÕn ®éng vµ chÊp hµnh chÕ ®é ®èi víi lao ®éng.Muèn qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng, cÇn ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n viÖc sö dông thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng. 1.5.1.2 H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng lµ: B¶ng chÊm c«ng(Xem mÉu ë d-íi): B¶ng chÊm c«ng ®-îc lËp riªng cho tõng bé phËn, tæ, ®éi lao ®éng s¶n xuÊt, trong ®ã ghi râ ngµy lµm viÖc, nghØ viÖc cña mçi ng-êi lao ®éng, b¶ng chÊm c«ng do tæ tr-ëng ( hoÆc tr-ëng c¸c phßng ban ) trùc tiÕp ghi vµ ®Ó n¬i c«ng khai ®Ó c«ng nh©n viªn chøc gi¸m s¸t thêi gian Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lao ®éng cña tõng ng-êi. Cuèi th¸ng b¶ng chÊm c«ng ®-îc dïng ®Ó tæng hîp thêi gian lao ®éng vµ tÝnh l-¬ng cho tõng bé phËn, tæ, ®éi s¶n xuÊt. BiÓu 1: B¶ng chÊm c«ng STT Tªn NV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tæng NC 1 2 KÝ hiÖu chÊm c«ng: x: §ang ®i lµm; K3: Lµm ca 3; WK: NghØ lÔ, T7,CN; TS: NghØ thai s¶n; P: NghØ phÐp; C§: NghØ chÕ ®é; O: èm,®iÒu d-ìng; Ro: NghØ kh«ng l-¬ng; Co: Con èm; TN: Tai n¹n; L§: Lao ®éng nghÜa vô; H: Héi nghÞ, häc tËp; 1.5.1.3 §Ó h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng: KÕ to¸n sö dông c¸c lo¹i chøng tõ ban ®Çu kh¸c nhau, tuú theo lo¹i h×nh vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt ë tõng doanh nghiÖp. MÆc dï sö dông c¸c mÉu chøng tõ kh¸c nhau, nh-ng c¸c chøng tõ nµy ®Òu bao gåm c¸c néi dung cÇn thiÕt nh- tªn c«ng nh©n, tªn c«ng viÖc hoÆc s¶n phÈm, thêi gian lao ®éng, sè l-îng vµ s¶n phÈm hoµn thµnh nghiÖm thu, kú h¹n vµ chÊt l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh... §ã chÝnh lµ c²c b²o c²o vÒ kÕt qu° nh­ “phiÕu giao nhËn s°n phÈm”, “phiÕu kho²n”, “hîp ®ång giao kho²n”, “phiÕu b²o l¯m thªm giê”, “phiÕu x²c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc ho¯n th¯nh”, “b°ng kª n¨ng xuÊt tæ”, “b°ng kª khèi l­îng c«ng viÖc ho¯n th¯nh”, “b°ng kª s°n l­îng tõng ng­êi”... Chøng tõ h¹ch to¸n lao ®éng ph¶i do ng-êi lËp ( tæ tr-ëng ) ký, c¸n bé kiÓm tra, kü thuËt x¸c nhËn ®-îc l·nh ®¹o duyÖt y ( qu¶n ®èc ph©n x-ëng, tr-ëng bé phËn) sau ®ã chøng tõ nµy ®-îc chuyÓn cho nh©n viªn h¹ch to¸n ph©n x-ëng ®Ó tæng hîp kÕt qu¶ lao ®éng toµn ®¬n vÞ, råi chuyÓn vÒ phßng lao ®éng tiÒn l-¬ng x¸c nhËn. Cuèi cïng chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n doanh nghiÖp ®Ó tÝnh l-¬ng, tÝnh th-ëng, ®Ó tæng hîp kÕt qu¶ lao ®éng, t¹i mçi ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt, nh©n viªn h¹ch to¸n ph©n x-ëng ph¶i më sæ tæng hîp kÕt qu¶ lao ®éng , trªn c¬ së c¸c chøng tõ h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng do c¸c tæ göi ®Õn, hµng ngµy (hoÆc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Þnh kú) nh©n viªn h¹ch to¸n ph©n x-ëng ghi kÕt qu¶ lao ®éng cña tõng ng-êi, tõng bé phËn vµo sæ vµ céng sæ, lËp l¸o c¸o kÕt qu¶ lao ®éng göi cho c¸c bé phËn qu¶n lý liªn quan. Phßng kÕ to¸n doanh nghiÖp còng ph¶i më sæ tæng hîp kÕt qu¶ lao ®éng, ®Ó tæng hîp kÕt qu¶ chung toµn doanh nghiÖp. 1.5.2- TÝnh l-¬ng vµ trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng. ViÖc tÝnh l-¬ng, trî cÊp BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng ®-îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. Hµng th¸ng c¨n cø vµo c¸c tµi liÖu h¹ch to¸n vÒ thêi gian, kÕt qu¶ lao ®éng vµ chÝnh s¸ch x· héi vÒ lao ®éng, tiÒn l-¬ng, BHXH. Do Nhµ n-íc ban hµnh, kÕ to¸n tÝnh tiÒn l-¬ng, trî cÊp BHXH vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng. - C¨n cø v¯o c²c chøng tõ nh­ “ b°ng chÊm c«ng”, “phiÕu x²c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc ho¯n th¯nh”, “ hîp ®ång giao kho²n”, kÕ to²n tÝnh tiÒn l-¬ng thêi gian, l-¬ng s¶n phÈm, tiÒn ¨n ca cho ng-êi lao ®éng. TiÒn l-¬ng ®-îc tÝnh riªng cho tõng ng-êi vµ tæng hîp theo tõng bé phËn sö dông lao ®éng v¯ ph°n ²nh v¯o “ b°ng thanh to²n tiÒn l­¬ng “ lËp cho bé phËn ®ã . - C¨n cø v¯o c²c chøng tõ “phiÕu nghØ h­ëng BHXH”, “biªn b°n ®iÒu tra tai n³n lao ®éng”... KÕ to²n tÝnh trî cÊp BHXH ph°i tr° c«ng nh©n viªn v¯ ph°n ²nh v¯o “b°ng thanh to²n BHXH”. - §èi víi c¸c kho¶n tiÒn th-ëng cña c«ng nh©n viªn, kÕ to¸n cÇn tÝnh to¸n v¯ lËp b°ng “ thanh to²n tiÒn th­ëng” ®Ó theo dâi v¯ chi tr° ®óng qui ®Þnh. C¨n cø v¯o “ b°ng thanh to²n tiÒn l­¬ng” cña tõng bé phËn ®Ó chi tr°, thanh to¸n tiÒn l-¬ng cho c«ng nh©n viªn, ®ång thêi tæng hîp tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ trong kú. Theo tõng ®èi t-îng sö dông lao ®éng, tÝnh to¸n trÝch BHXH, BHYT, KPC§, theo tØ lÖ quy ®Þnh.KÕt qu° tæng hîp, tÝnh to²n ®­îc ph°n ²nh trong “B°ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng v¯ BHXH”. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.6 KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. 1.6.1- Tµi kho¶n sö dông. §Ó theo dâi t×nh h×nh h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. T×nh h×nh trÝch nép, sö dông quü BHXH, KPC§ ... KÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau. * TK 334 : “ Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn“ : dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp vÒ tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp BHXH, tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c thuéc vÒ thu nhËp cña hä. Bªn nî : - C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn c«ng, tiÒn l-¬ng cña CNV - TiÒn l-¬ng , tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ®· tr¶ cho CNV. - KÕt chuyÓn tiÒn l-¬ng c«ng nh©n viªn chøc ch-a lÜnh Bªn cã : TiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn chøc . D- nî : ( nÕu cã): Sè tr¶ thõa cho c«ng nh©n viªn. D- cã : TiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn * TK338: “ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c“: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ ph¶i nép cho c¬ quan ph¸p luËt, cho c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ x· héi, cho cÊp trªn vÒ KPC§, BHXH, BHYT, c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l-¬ng theo quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n (quyÒn nu«i con khi ly dÞ) nu«i con ngoµi gi¸ thó,...) gi¸ trÞ tµo s¶n thõa chê sö lý, c¸c kho¶n vay m-în t¹m thêi, nhËn ký quü , kÝ c-îc ng¾n h¹n, c¸c kho¶n thu hé, gi÷ hé. Bªn nî : - C¸c kho¶n ®· nép cho c¬ quan qu¶n lý c¸c quü. - C¸c kho¶n ®· chi vÒ kinh phÝ c«ng ®oµn. - Xö lý gi¸ trÞ tµi s¶n thõa. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - KÕt chuyÓn doanh thu nhËn tr-íc vµo doanh thu b¸n hµng tõng quý, tõng kú. - C¸c kho¶n ®· tr¶, ®· nép kh¸c. Bªn cã : - TrÝch KPC§, BHXH, BHYT theo tØ lÖ kh¸c. - Tæng sè doanh thu nhËn tr-íc, ph¸t sinh trong kú. - C¸c kho¶n ph¶i nép, ph¶i tr¶ hay thu hé. - Gi¸ trÞ tµi s¶n chê sö lý. - Sè ®· nép, ®· tr¶ lín h¬n sè ph¶i nép, ph¶i tr¶ ®-îc hoµn l¹i. D- nî( nÕu cã ): Sè tr¶ thõa, nép thõa, v-ît chi ch-a ®-îc thanh to¸n. D- cã: Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶, ph¶i nép vµ gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê xö lý. TK 338 chi tiÕt lµm 6 tµi kho¶n. - 3381: Tµi s¶n thêi chê gi¶i quyÕt . - 3382: Kinh phÝ c«ng ®oµn. - 3383: B¶o hiÓm x· héi. - 3384: B¶o hiÓm y tÕ. - 3387: Doanh thu nhËn tr-íc. - 3388: Ph¶i nép kh¸c. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nh- TK 111,112,138,... 1.6.2- KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. 1.6.2.1 Tæng hîp, ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. Hµng th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ trong th¸ng theo tõng ®èi t-îng sö dông vµ tÝnh to¸n c¸c kho¶n BHXH, BHYT vµ KPC§ theo quy ®Þnh, theo c¶ sæ c¸c chøng tõ vÒ lao ®éng, tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. KÕ to¸n ghi vµo c¸c cét t-¬ng øng thuéc TK334 ë dßng thÝch hîp.C¨n cø Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµo tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ thùc tÕ vµo tØ lÖ quy ®Þnh vÒ trÝch kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ ë c¸c dßng thÝch hîp, sè liÖu b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ®-îc sö dông cho kÕ to¸n tËp hîp cho chi phÝ s¶n xuÊt ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n liªn quan. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l-¬ng sö dông TK 334 : ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµ c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan 1.6.2.2 Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n - Hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c chøng tõ liªn quan kh¸c kÕ to¸n tæng hîp sè tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµ ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo tõng ®èi t-îng sö dông lao ®éng viÖc ph©n bæ thùc hiÖn trªn c²c “ b°ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng v¯ BHXH” kÕ to²n ghi: Nî TK 622 : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Nî TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK 641 : Chi phÝ b¸n hµng Nî TK 642 : chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 241 : XDCB dë dang Cã TK 334,338, 335 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c,CPPT ( Néi dung cña b¶ng xem trang sau) - TÝnh tiÒn th-ëng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng ,ghi : + Tr-êng hîp th-ëng cuèi n¨m, th-ëng cuèi kú: Nî TK 431 ( 4311) : Quü khen th-ëng, phóc lîi Cã TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn + Tr-êng hîp th-ëng s¸ng kiÕn c·i tiÕt kü thuËt, th-ëng tiÕt kiÖm vËt t-, th-ëng n¨ng suÊt lao ®éng : Nî TK 627,621, 622.. Nî TK 642 : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cã TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn BiÓu 2: B¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Th¸ng TT TK ghi Cã TiÒn l-¬n g TK ghi Nî 1 TK 622: CPNCTT PX(S¶n phÈm..) PX(S¶n phÈm..) 2 TK 627: CPSX chung PX(S¶n phÈm..) PX(S¶n phÈm..) 3 4 5 6 7 8 n¨m TK 334: TK 338: Ph¶i tr¶ CNV Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c C¸c kho¶ n phô cÊp C¸c Kho¶ n kh¸c Cén g cã 334 KPC § 3382 BHX H 3383 BHY T 3384 Cén g cã 338 TK 335: Tæng CPPT céng TK: 641 TK: 642 TK:241 TK: 335 TK: 431 TK: 334 Tæng céng - TiÒn ¨n ca ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, kÕ to¸n ghi: Nî TK 622,627,641,642... Cã TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -