Tài liệu Kinh pháp hoa giảng luận, ht. thích thông bửu tập 1

  • Số trang: 542 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 999 |
  • Lượt tải: 0
bachkhoatailieu

Tham gia: 31/07/2016

Mô tả:

GIAÙO HOÄI PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM SA MOÂN THÍCH THOÂNG BÖÛU ----- Ñaïo traøng Dieäu Phaùp Lieân Hoa Toå ñình QUAÙN THEÁ AÂM Taäp moät (Baûy phaåm) NHAØ XUAÁT BAÛN TOÂN GIAÙO Bính Tuaát - 2006 2 Sa moân THÍCH THOÂNG BÖÛU . 3 Kinh Phaùp Hoa - GIAÛNG LUAÄN Kinh Ñaïi thöøa DIEÄU PHAÙP LIEÂN HOA Giaûng luaän KINH AÁN TOÁNG Toå ñình QUAÙN THEÁ AÂM 90 Thích Quaûng Ñöùc - Phöôøng 5 - Quaän Phuù Nhuaän Thaønh phoá Hoà Chí Minh - ÑT: 08.8.448905 E-mail: thichthongbuu@hcm.vnn.vn Sa moân THÍCH THOÂNG BÖÛU 4 Taùc phaåm “Kinh Ñaïi thöøa Dieäu Phaùp Lieân Hoa giaûng luaän” xuaát baûn laàn thöù nhaát soá löôïng ñuû cuùng döôøng chö Taêng Ni an cö kieát haï treân toaøn quoác, moät soá löôïng theo khaû naêng cuûa Toå ñình thì quaù lôùn, laïi theâm phaàn bieáu taëng caùc haøng thöùc giaû cuøng ñoàng baøo Phaät töû neân vaãn coøn thieáu. Raát mong laàn taùi baûn thöù hai naøy seõ ñeán taän tay ngöôøi haâm moä. Laàn taùi baûn naøy vaãn giöõ nguyeân nhö laàn ñaàu xuaát baûn. Chuùng toâi mong nhaän ñöôïc lôøi chæ giaùo cuûa Chö Toân Hoøa thöôïng, nhaát laø söï goùp yù xaây döïng cuûa haøng thöùc giaû vaø caùc giôùi Phaät töû xa gaàn, vaø xin ñöôïc nhaän söï hyû taâm cuùng döôøng aán toáng cuûa caùc vò haûo taâm, ñeå laàn taùi baûn sau ñöôïc vieân maõn hôn. Traân troïng. Kinh Phaùp Hoa - GIAÛNG LUAÄN 5 Lôøi Phi Loä ÔÛ ñôøi, coù ngöôøi ñònh xaây caát moät ngoâi nhaø, nhöng luùc naøo cuõng caûm thaáy söï chuaån bò chöa hoaøn haûo. Heã coù goã thì laïi thieáu gaïch … Theá laø laïi heïn töø naêm naøy ñeán naêm khaùc, thöôøng thöôøng chòu caûnh ôû nhaø thueâ, Veà nhöõng boä kinh lôùn cuûa Phaät giaùo, lyù do thöôøng chôø cho ñuû ñieàu kieän xuaát baûn saùch neân thöôøng phaûi ñoïc taùc phaåm nöôùc ngoaøi. Chuùng toâi ñaùnh lieàu gom laïi nhöõng baøi ñaõ dieãn giaûng ôû caùc khoùa hoïc ñeå laøm taøi lieäu vaø tu chænh thaønh saùch, haàu coáng hieán nhöõng vò coù duyeân vôùi ñaïo traøng vaø kinh Phaùp Hoa. Kinh ñieån cuûa Phaät giaùo thì khoâng bieát sao keå heát, nhöng boä kinh ñöôïc in ñi in laïi, taùi baûn khoâng bieát bao nhieâu ngaøn laàn thì coù theå noùi chöa kinh naøo ñaït soá löôïng in nhieàu baèng kinh Ñaïi Thöøa Dieäu Phaùp Lieân Hoa. Caùc taùc phaåm dòch nghóa, chuù giaûi, giaûng luaän veà kinh Phaùp Hoa ña phaàn coøn ôû caùc hoïc 6 Sa moân THÍCH THOÂNG BÖÛU giaû, dòch giaû, chôn sö, phaùp sö, giaûng sö Trung Hoa, chöù Vieät Nam thì vaãn coøn quaù ít. Trong luùc ñoù thì ôû Vieät Nam, haàu nhö ñaïi ña soá Taêng tín ñoà ñeàu laø ñoäc giaû cuûa boä kinh naøy. Coù moät ñieàu ñaùng löu yù laø ña soá ngöôøi trì boä kinh naøy chæ ñoïc hoaëc tuïng suoâng vaäy thoâi, chöù chöa tö duy ñeå hieåu, ñeå ñaït keát quaû nhö theá naøo. Vaø buoàn nhaát laø ña phaàn chæ thích ñoïc, hoaëc tuïng chöù chöa tieán ñeán thoï trì chuyeân saâu. Neáu nhö moät saùch thuoác duø linh nghieäm, ngöôøi löông y coù chuyeân ñoïc, maø khoâng thöïc haønh thì cuõng khoâng theå chöõa laønh beänh. Quyeån saùch ñieän, duø tuyeät ñænh ñeán ñaâu, nhöng ngöôøi kyõ sö chæ ñoïc suoâng thì laøm sao coù nguoàn ñieän. Ñöùc Phaät thuyeát giaûng truyeàn daïy nhöõng lôøi chôn thaät nhö vaäy, muïc ñích laø ñeå cho haøng ñeä töû thöïc haønh theo, haàu cuõng ñöôïc an vui giaûi thoaùt nhö Ngaøi. Neáu chöa giaûi thoaùt thì cuõng ñöôïc thanh thaûn an vui. Thuôû Phaät coøn taïi theá thì raát nhieàu ngöôøi nghe, tin, thoï trì vaø chöùng quaû. Khi Ñöùc Phaät vöøa nhaäp Nieát Baøn thì cuõng coøn moät phaàn thöïc haønh theo phöông caùch kinh Phaùp Hoa, nhöng daàn daàn ngaøy caøng ít. Ñeán baây giôø thì gaàn nhö “thuyeàn neo beán vaéng”, nghóa laø ngöôøi ñoïc tuïng vaãn coøn nhieàu, nhöng ngöôøi aùp duïng thöïc nghieäm theo ñöôøng loái kinh Phaùp Hoa thì quaù ít. Kinh Phaùp Hoa - GIAÛNG LUAÄN 7 Taïi sao nhö vaäy ? Taïi vì yù nghóa boä kinh naøy aån maät vaø cao sieâu quaù. Chæ coù Phaät vôùi Phaät môùi hieåu troïn veïn, coøn chö vò Boà Taùt, chö Hieàn Thaùnh Taêng thì vaãn chöa hieåu roát raùo. Huoáng gì chuùng ta laø phaøm tuïc thì laøm sao hieåu heát ñöôïc! Vì chöa hieåu neân löôøi bieáng thoï trì, chöa aùp duïng kinh Dieäu Phaùp Lieân Hoa vaøo ñôøi soáng. Tuy vaäy, vì boä kinh coù söùc haáp daãn vaø truyeàn caûm veà maët maàu nhieäm, neân ña soá ñeàu say meâ ñoïc tuïng, nhaát laø phaåm Phoå Moân. Chuùng toâi ñöôïc söï truyeàn daïy cuûa Boà Taùt Quaûng Ñöùc, nhaát laø baét chöôùc phaàn thoï trì cuûa Ngaøi vaøo ñôøi soáng haèng ngaøy, ñaëc bieät laø böôùc ñöôøng haønh ñaïo cuûa Ngaøi. Ñöôïc phöôùc baùu goäi nhuaàn aân ñöùc, neân ñeå ñeàn ñaùp aân Thaày trong muoân moät, chuùng toâi khieâm toán môû ñaïo traøng dieãn giaûng boä kinh naøy ñaõ baûy naêm, töø 1979 ñeán thaùng 9 naêm 1985. Thôøi gian sau ñoù, chuùng toâi khoâng coøn dieãn giaûng, nhöng vaãn tieáp tuïc thoï trì kinh Phaùp Hoa. Laàn thöù nhì, chuùng toâi trôû laïi ñaïo traøng töø naêm 1992. Laàn naøy chöa tieáp tuïc dieãn giaûng kinh Phaùp Hoa, maø tröôùc nhaát phoái hôïp vôùi möôøi vò Giaùo Thoï Sö, giaûng giaùo phaùp phoå thoâng cho naêm khoùa hoïc thöôøng xuyeân vaøo ngaøy Chuû nhaät haèng tuaàn. Soá löôïng hoïc vieân haøng ngaøn ngöôøi, ai ai cuõng tinh taán tu hoïc. Veà sau caùc hoïc vieân naøy cuõng ñöôïc nghe Sa moân THÍCH THOÂNG BÖÛU 8 giaûng kinh Phaùp Hoa nhöng ít aùp duïng lyù kinh vaøo cuoäc soáng haèng ngaøy. Lôøi daïy cuûa kinh laø lôøi daïy cuûa kinh, coøn phöông phaùp soáng haèng ngaøy laø phöông phaùp soáng haèng ngaøy, vì vaäy cho neân chöa coù theå goïi laø thoï trì kinh Dieäu Phaùp Lieân Hoa. Sen nhôø buøn maø nôû. Ao buøn nhôø sen maø thôm. Ñoïc tuïng maø khoâng ruùt tæa nhöõng lôøi daïy nôi kinh, ñeå aùp duïng vaøo cuoäc soáng cho chính baûn thaân mình haèng ngaøy thì ñoïc tuïng ít ñem laïi söï lôïi ích. Ví duï nhö hai caâu keä phaåm Phöông tieän: “Thò phaùp truï phaùp vò Theá gian töôùng thöôøng truï” Dòch thoaùt : Phaùp tònh truï treân phaùp ñoäng. Töôùng theá gian haèng coøn. Neáu ngöôøi haønh trì Phaùp Hoa maø chaïy vaøo nuùi, hoaëc tìm nôi thanh vaéng ñeå tu thì ngöôøi aáy raát khoù chöùng ñaéc. Giöõa söï oàn aøo naùo ñoäng, maø mình giöõ ñöôïc taâm hoàn an tònh, theá môùi “Thò phaùp truï phaùp vò”. Ñeâm naèm treân taøu hoûa, taøu chaïy oàn aøo naùo ñoäng, maø mình vaãn nguû ngon giaác, laø mình ñaõ soáng theo quy taéc Phaùp tònh truï treân phaùp ñoäng. Caùc hình töôùng trong theá gian thaûy ñeàu voâ thöôøng. Vaäy taïi sao Ñöùc Phaät daïy nôi phaåm Phöông tieän raèng Töôùng theá gian haèng coøn ? Kinh Phaùp Hoa - GIAÛNG LUAÄN 9 (Xin xem phaàn giaûng luaän nôi phaåm Phöông tieän taäp naøy). Thaønh taâm daâng coâng ñöùc phoå truyeàn kinh cuùng döôøng Tam Baûo, cuùng döôøng Boà Taùt Quaûng Ñöùc, cuùng döôøng chö hieän tieàn Taêng. Nhöõng ñieàu thoâ thieån thieáu soùt khoâng laøm sao traùnh khoûi, kính mong caùc baäc cao minh chæ giaùo, chö thieän höõu tieáu naïp. Hoài höôùng coâng ñöùc naøy ñeán thaûy caùc phaùp giôùi chuùng sanh ñeàu nhuaàn trieâm. Xin taát caû ñeàu keát thaønh Boà Ñeà quyeán thuoäc, kieáp kieáp ñôøi ñôøi ñoïc tuïng, thoï trì, chöùng ñaéc vaø hoaèng döông Ñaïi thöøa Dieäu Phaùp Lieân Hoa kinh. Nam moâ Ñaïi thöøa Dieäu Phaùp Lieân Hoa Kinh, Phaùp Hoa Hoäi Thöôïng Phaät Boà Taùt, Boà Taùt Ma Ha Taùt, taùc ñaïi chöùng minh. Ñaïo traøng Dieäu Phaùp Lieân Hoa Toå Ñình QUAÙN THEÁ AÂM Sa moân THÍCH THOÂNG BÖÛU 10 Sa moân THÍCH THOÂNG BÖÛU Kinh Phaùp Hoa - GIAÛNG LUAÄN Kinh Ñaïi thöøa Ñaïo Traøng Dieäu Phaùp Lieân Hoa Toå Ñình QUAÙN THEÁ AÂM 11 Sa moân THÍCH THOÂNG BÖÛU 12 Kinh Ñaïi thöøa DIEÄU PHAÙP LIEÂN HOA PHAÀN NGHI THÖÙC • Nghi thöùc laø gì? • Dieãn giaûi nghi thöùc khai kinh I - MÔÛ ÑEÀ Moät ngaøy khoâng ñoïc saùch, ngu ba naêm. Moät tín ñoà toân giaùo moät ngaøy khoâng tuïng ñoïc kinh chuù hoaëc tònh nieäm thì luù laãn nhieàu ñôøi. Phaät giaùo ñaëc bieät hôn, laø khi ñoïc tuïng kinh chuù, phaûi traûi qua moät nghi thöùc khai kinh. Neáu thieáu phaàn naøy thì giaûm maát moät phaàn söï lôïi ích cuûa vieäc ñoïc tuïng. Ví nhö khoâng ñoïc Tònh Tam Nghieäp thì caû thaân khaåu yù dô baån, khoâng ñoïc Tònh Phaùp Giôùi thì Ñaïo traøng dô baån. Ñaïo traøng vaø thaân, mieäng, yù ñeàu dô baån thì thôøi kinh ñoù chæ tieáp caän vôùi ma hoaëc caáp aâm thaáp, chöù laøm sao caûm öùng ñöôïc vôùi caùc phaùp giôùi ngoaøi quaû ñaát, nhaát laø vôùi Tam Baûo. Chæ thieáu Tònh Phaùp Giôùi vaø Tònh Tam Nghieäp maø maát söï lôïi ích nhö theá, huoáng gì maát toaøn boä nghi thöùc khai kinh. Nhieàu saùch chæ chuù troïng giaûng giaûi veà phaàn Kinh Phaùp Hoa - GIAÛNG LUAÄN 13 kinh ñieån, maø queân ñeà caäp phaàn nghi thöùc khai kinh. NGHI THÖÙC LAØ GÌ? Laø khuoân pheùp vaø maãu möïc, töùc nhöõng theå thöùc khuoân maãu phaûi thöïc hieän ñuùng khi cuùng leã, hay ñoïc tuïng kinh ñieån. Thieáu khuoân maãu vaø theå thöùc thì thôøi ñoïc tuïng kinh chuù naøy thieáu phaàn yù nghóa. Hoaëc neáu coù tuïng ñoïc ñuùng nghi thöùc, maø khoâng hieåu yù nghóa cuûa töøng lôøi, töøng caâu vaên khai kinh thì cuõng khoù ñaït ñöôïc söï lôïi ích. Bôûi vì ñoïc tuïng ñeå khai thoâng tö töôûng maø khoâng hieåu nghóa lyù thì tö töôûng khoù môû thoâng. Hôn nöõa, Phaùp Hoa laø boä kinh quan troïng nhaát cuûa ñaïo Phaät, baét nhòp caàu xuyeân thoâng töø phaøm phu taùnh ñeán Phaät taùnh. Cho neân, khi ñoïc tuïng boä kinh naøy raát caàn söï hoã trôï cuûa nghi thöùc khai kinh, keå caû chuoâng moõ, caùc moùn aâm nhaïc cöûa chuøa vaø traàm höông, hoa quaû … Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng quaù caàn thieát, neân chuùng toâi löôïc ghi phaàn nghi thöùc khai kinh ñuùng quy phaùp, haàu giuùp haøng sô cô, hoaëc caùc vò Cö só taïi gia, hoaëc giôùi hoïc Taêng, hoïc Ni khoûi bôõ ngôõ khi nhaän traùch nhieäm laøm chuû leã coâng coäng, hoaëc moät mình ñoïc tuïng. Chuùng toâi cuõng giaûi nghóa moät soá neùt caàn thieát cuûa nghi thöùc khai kinh, haàu gaây theâm nghi phaùp cho caùc haønh giaû Phaùp Hoa. Raát mong ñöôïc truyeàn ñaït saâu roäng vaø thöøa haønh ñuùng Chaùnh phaùp. Sa moân THÍCH THOÂNG BÖÛU 14 NGHI THÖÙC KHAI KINH PHAÙP HOA 1/. Quyø khaán Vò chuû leã quyø goái daâng ba caây höông ngang traùn, thaàm khaán nguyeän. Taát caû ñaïi chuùng cuõng quyø nhö vò chuû leã, nhöng khoâng caàn coù höông. 2/. Tònh Khaåu nghieäp chôn ngoân Tu rò tu rò ma ha tu rò, tu tu rò sa vaø ha (Tuïng chuù naøy ñeå hôi mieäng khoâng hoâi) 3/. Tònh Phaùp Giôùi chôn ngoân Vò chuû leã vaø ñaïi chuùng cuøng ñoïc nho nhoû caâu: Aum lam toùa ha (ba laàn) – Coù theå ñoïc goïn : Aum Lam 4/. Tònh Tam Nghieäp Chôn Ngoân Taát caû cuøng ñoïc nho nhoû nhö caâu treân Aum ta phaï baø phaï, thuaät ñaø ta phaï, ñaït ma ta phaï baø phaï thuaät ñoä haùm (ba laàn) – Coù theå ñoïc goïn : Aum Xì Laâm 5/. Phoå cuùng döôøng chôn ngoân Aum nga nga naüng, tam baø phaï phieät nhöït ra huàm (ba laàn) Tuïng chuù naøy lôøi kinh seõ laø lôøi thöa chuyeån höông hoa daâng cuùng döôøng khaép möôøi phöông. Kinh Phaùp Hoa - GIAÛNG LUAÄN 15 6/. Xöôùng leã daâng höông (Vò chuû leã xöôùng lôùn) Nguyeän ñem loøng thaønh kính Daâng nhôø ñaùm maây höông Ngaùt toûa khaép möôøi phöông Cuùng döôøng ngoâi Tam Baûo Theà troïn ñôøi giöõ ñaïo Theo töï taùnh laøm laønh Cuøng Phaùp giôùi chuùng sanh Caàu Phaät töø gia hoä Taâm Boà Ñeà kieân coá Chí tu hoïc vöõng beàn Xa bieån khoå nguoàn meâ Choùng quay veà bôø Giaùc 7/. Kyø nguyeän (Vò chuû leã tieáp tuïc xöôùng lôùn) Nam moâ A Di Ñaø Phaät, Hoâm nay, ngaøy . . . . thaùng . . . . naêm . . . . . ñeä töû chuùng con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thaønh taâm quyø tröôùc Ñaïi huøng böûu ñieän, (hoaëc taïi baøn thôø tö gia) phaùt theä nguyeän ñoïc tuïng thoï trì kinh Ñaïi thöøa Dieäu Phaùp Lieân Hoa. Nguyeän thaäp phöông thöôøng truï Tam Baûo, Ñöùc Töø Phuï Boån Sö Thích Ca Maâu Ni Phaät, thaäp phöông Tam Theá Nhaát Thieát chö Phaät, chö vò Boà Taùt, chö Hieàn Thaùnh Taêng, chö hieän tieàn Taêng töø bi gia hoä cho ñeä töû chuùng con, Boà Ñeà taâm kieân coá, phöôùc hueä song tu, töï giaùc giaùc tha, giaùc Sa moân THÍCH THOÂNG BÖÛU 16 haïnh vieân maõn, cuøng taát caû phaùp giôùi chuùng sanh, nhaát thôøi ñoàng ñaéc voâ thöôïng chaùnh ñaúng, chaùnh giaùc. 8/. Xöôùng leã (daønh rieâng chuû leã) Ñaáng Phaùp Vöông voâ thöôïng Ba coõi chaúng ai baèng Thaày daïy khaép trôøi ngöôøi Cha laønh chung boán loaïi Quy y troøn moät nieäm Döùt saïch nghieäp ba kyø Xöng döông cuøng taùn thaùn ÖÙc kieáp khoâng cuøng taän Phaät chuùng sanh taùnh thöôøng roãng laëng Ñaïo caûm öùng khoâng theå nghó baøn Löôùi ñeá chaâu ví ñaïo traøng Möôøi phöông Phaät baûo haøo quang saùng ngôøi Tröôùc böûu toøa thaân chuùng con aûnh hieän Cuùi ñaàu xin theä nguyeän quy y 9/. Ñaûnh leã Tam Baûo Chí taâm ñaûnh leã Nam moâ taän hö khoâng, bieán phaùp giôùi, quaù hieän vò lai, thaäp phöông Chö Phaät, Toân Phaùp, Hieàn Thaùnh Taêng, thöôøng truù Tam Baûo. (moät laïy) Chí taâm ñaûnh leã 17 Kinh Phaùp Hoa - GIAÛNG LUAÄN Nam moâ Ta Baø Giaùo Chuû, Ñieàu Ngöï Boån Sö Thích Ca Maâu Ni Phaät, Long Hoa Giaùo Chuû Ñöông Lai Haï Sinh Di Laëc Toân Phaät, Ñaïi Trí Vaên Thuø Sö Lôïi Boà Taùt, Ñaïi Haïnh Phoå Hieàn Vöông Boà Taùt, Hoä Phaùp Chö Toân Boà Taùt, Linh Sôn Hoäi Thöôïng Phaät Boà Taùt. (moät laïy) Chí taâm ñaûnh leã Nam moâ Taây Phöông Giaùo Chuû Cöïc Laïc Theá Giôùi Ñaïi Töø Ñaïi Bi A Di Ñaø Phaät, Ñoâng Phöông Giaùo Chuû Tieâu Tai Dieân Thoï Döôïc Sö Löu Ly Quang Vöông Phaät, Ñaïi bi Quaùn Theá AÂm Boà Taùt, Ñaïi Theá Chí Boà Taùt, Ñaïi Nguyeän Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt, Thanh Tònh Ñaïi Haûi Chuùng Boà Taùt (moät laïy) 10/. Khai chuoâng moõ (Taát caû ngoài baùn giaø hay kieát giaø) Chuoâng khôûi ba tieáng nheï Moõ nhòp theo baûy tieáng, ba nheï boán hôi maïnh Chuoâng Chuoâng Chuoâng Moõ Moõ Moõ Nhaäp duøi chuoâng vaø duøi moõ treân mieäng chuoâng moõ, chôø chuû leã. 11/. Tuïng baøi: Keä Taùn Daâng Höông Sa moân THÍCH THOÂNG BÖÛU 18 (Ñaïi chuùng ñoàng tuïng hoaëc taùn, taùn nhòp boán) Baùch hoäi vöøa beùn chieân ñaøn Khaép phöông phaùp giôùi ba ngaøn toûa xoâng Khí haûi noäi löïc vieân thoâng Maây töø tuøy xöù hö khoâng keát vaàn Thuaàn yù thaåm dieäu trieâm aân Phaät löïc theå nhaäp toaøn thaân nhieäm maøu Nam moâ höông vaân caùi Boà Taùt (ba laàn) 12/. Keä khai kinh Phaùp vi dieäu thaåm saâu voâ löôïng Traêm ngaøn muoân öùc khoù tìm caàu Hoâm nay ñuû duyeân con trì tuïng Nguyeän hieåu chôn thaät nghóa nhieäm maàu Nam moâ Boån Sö Thích Ca Maâu Ni Phaät (nieäm danh hieäu Boån Sö Thích Ca ba laàn) 11/. Taùn thaùn kinh Hôn saùu muoân lôøi goàm baûy quyeån Roäng chöùa ñuû voâ bieân nghóa maàu Nôi coå nöôùc Cam loà ròn nhuaàn Nôi mieäng chaát ñeà hoà dòu maùt Beân raêng ngoïc traéng vang Xaù Lôïi Nôi löôõi sen hoàng phoùng haøo quang Daãu cho taïo toäi hôn nuùi caû Chaúng nhoïc Dieäu Phaùp vaøi ba haøng. Nam moâ Phaùp Hoa Hoäi Thöôïng Phaät Boà Taùt 19 Kinh Phaùp Hoa - GIAÛNG LUAÄN (nieäm ba laàn) 13/. Tuïng nguõ boä chuù laàn) Aum lam - Aum xì laâm (Aum chính aâm Aum) Aum ma ni pameá huàm, Aum chieác leä chuû leä chuaån ñeà sa vaø ha. (nieäm ba ñeán baûy Boä laâm. 14/. Vaên phaùt nguyeän Kính laïy ñaáng Tam giôùi toân Quy maïng möôøi phöông Phaät Con nay phaùt nguyeän roäng Thoï trì kinh Phaùp Hoa Treân ñeàn boán ôn troïng Döôùi cöùu khoå tam ñoà Neáu ai thaáy hoaëc nghe Ñeàu phaùt taâm Boà ñeà Khi xaû baùo thaân naøy Sinh veà coõi Cöïc laïc Nam moâ Boån Sö Thích Ca Maâu Ni Phaät (nieäm danh hieäu ba laàn) 15/. Vaên ngöôõng baïch (Vò chuû leã ngöôõng baïch, hoaëc ñaïi chuùng cuøng tuïng cuõng ñöôïc). Ngöôõng baïch Phaät Phaùp Taêng voâ taän Tam Baûo töø bi chöùng minh. 20 Sa moân THÍCH THOÂNG BÖÛU Ñeä töû teân laø . . . . . . . . . . . . . phaùp danh . . . . . . . . . nguyeän vì baûn thaân, vì cha meï baø con, vì ngöôøi thaân keû sô, vì moïi ngöôøi vaø vì chuùng sanh, nay con trì tuïng kinh Ñaïi thöøa Dieäu Phaùp Lieân Hoa. Kính laïy kinh Dieäu Phaùp Lieân Hoa, baûn kinh cuûa tueä giaùc bình ñaúng cao sieâu, baûn kinh daïy cho Boà Taùt vaø ñöôïc chö Phaät hoä trì. Kính laïy taát caû Phaùp baûo trong quoác ñoä naøy vaø trong möôøi phöông quoác ñoä. Kính laïy Ñöùc Thích Ca Maâu Ni, Ñöùc Phaät Giaùo Chuû Boån Sö, ñaõ tuyeân thuyeát kinh Phaùp Hoa. Kính laïy Ñöùc Ña Böûu, Ñöùc Phaät ñaõ laøm chöùng cho kinh Phaùp Hoa laø phaùp thöïc töôùng. Kính laïy Ñöùc Di Laëc, Ñöùc Phaät ñöông lai, ñaõ phaùt khôûi kinh Phaùp Hoa vaø tieáp daãn nhöõng ngöôøi haønh trì Phaùp Hoa vaõng sinh Ñaâu Suaát Tònh Ñoä. Kính laïy Chö Phaät khaép möôøi phöông. Kính laïy taát caû Phaùp baûo kinh Phaùp Hoa, trong quoác ñoä naøy vaø khaép möôøi phöông quoác ñoä. Kính laïy Boà Taùt Vaên Thuø, vò Phaùp sö Phaùp Hoa. Kính laïy Boà Taùt Phoå Hieàn, vò khuyeán phaùt Phaùp Hoa. Kính laïy Boà Taùt Quaùn Theá AÂm, vò ñaïi só toaøn dieän, ban cho chuùng sinh phaùp Phoå Moân, nôi kinh Phaùp Hoa. Kính laïy taát caû Taêng baûo cuøng caùc vò Boà Taùt, caùc vò Duyeân Giaùc vaø caùc vò Thanh Vaên trong kinh
- Xem thêm -