Tài liệu Kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm quản lí lớp góp phần duy trì , giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39894 tài liệu

Mô tả:

KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM QUẢN LÍ LỚP GÓP PHẦN DUY TRÌ , GIỮ VỮNG CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN Lµ gi¸o viªn, ai còng thÊy ®îc träng tr¸ch cña m×nh trong sù nghiÖp trång ngêi. Muèn c¸c em trë thµnh con ngoan trß giái th× ngêi gi¸o viªn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c chñ nhiÖm líp. VÊn ®Ò nµy ®îc nhiÒu gi¸o viªn quan t©m, bëi nã gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc n©ng cao chÊt lîng häc tËp vµ rÌn luyÖn cña häc sinh. §Æc biÖt víi bËc TiÓu häc th× c«ng t¸c chñ nhiÖm líp cµng quan träng bëi gi¸o viªn kh«ng chØ lµ ngêi truyÒn thô kiÕn thøc mµ cßn quan t©m ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸c em vÒ mäi mÆt. VËy lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c chñ nhiÖm líp. Lµ gi¸o viªn chñ nhiÖm qua nhiÒu n¨m, t«i xin m¹nh d¹n tr×nh bµy mét sè kinh nghiÖm nhá vÒ c«ng t¸c nµy. Nh chóng ta ®Òu biÕt HS tiÒu häc c¸c em cßn nhá, m¶i ch¬i, nhiÒu em rÊt hiÕu ®éng cha ý thøc ®îc viÖc häc tËp cña m×nh. V× thÕ ngay tõ ®Çu, t«i ®· ®ãng vai trß võa lµ c« gi¸o, võa lµ mÑ, ®Ó d×u d¾t n©ng ®ì c¸c em thÝch nghi víi m«i trêng míi gióp c¸c em häc tËp vµ rÌn luyÖn tèt h¬n. T«i ®· th¨m dß hoµn c¶nh gia ®×nh, ®Æc ®iÓm riªng cña tõng em ®Ó cã biÖn ph¸p gi¸o dôc tÝch cùc, phï hîp, nhÊt lµ nh÷ng em cã hoµn c¶nh khã kh¨n. Lu«n gÇn gòi víi c¸c em, ph¸t hiÖn kh¶ n¨ng nhËn thøc ë mçi em. Theo dâi ph¸t hiÖn em nµo ch¨m häc, em nµo cha tù gi¸c häc ®Ó cã biÖn ph¸p thÝch hîp. Lu«n ch¨m lo x©y dùng líp thµnh mét tËp thÓ tù qu¶n tèt. Thµnh lËp ®éi ngò c¸n bé líp, ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho tõng em. Båi dìng vÒ ý thøc ®¹o ®øc, vÒ c¸ch qu¶n lÝ ®Ó c¸c em trë thµnh tÊm g¬ng s¸ng cho c¸c b¹n kh¸c häc tËp. Híng dÉn c¸c em thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh cña nhµ trêng nh: chµo hái, xÕp hµng ra vµo líp, h« 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y, nÒ nÕp truy bµi ®Çu giê... §Ó d¹y mét tiÕt häc ®ñ thêi gian, thËt khoa häc, hiÖu qu¶ t«i ®· luyÖn c¸c em lµm theo hiÖu lÖnh cña m×nh. Trong mçi tiÕt häc t¹o kh«ng khÝ: häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc, cÇn híng dÉn c¸c em nÕp gi¬ tay ph¸t biÓu ý kiÕn, nÕp ch¨m chó nghe gi¶ng hay ý thøc tham gia c¸c trß ch¬i häc tËp . Tuy c¸c em häc 2 buæi trªn ngµy, kiÕn thøc ®îc hoµn thµnh trªn líp nhng vÉn cÇn rÌn cho c¸c em nÕp tù häc ë nhµ. §iÒu nµy nªn thèng nhÊt víi phô huynh qua buæi häp ®Çu n¨m. ViÖc gi÷ g×n s¸ch vë, ®å dïng häc tËp còng ¶nh hëng tíi chÊt lîng häc tËp cña c¸c em. V× thÕ, t«i ®· híng dÉn c¸c em c¸ch ®Æt tay khi viÕt, c¸ch ®Ó s¸ch vë ®å dïng thËt khoa häc ®Ó kh«ng bÞ nhµu n¸t, qu¨n gãc . Khi ®Õn líp t«i lu«n gÇn gòi, chuyÖn trß ©n cÇn víi c¸c em. TËp cho c¸c em lu«n ¨n mÆc s¹ch sÏ, biÕt ®oµn kÕt gióp ®ì b¹n, biÕt sèng trung thùc, thËt thµ. T«i xÕp tõng nhãm ®«i b¹n cïng tiÕn, em giái kÌm em TB-Y ®Ó c¸c em noi g¬ng vµ häc tËp lÉn nhau. Víi nh÷ng em yÕu t«i dµnh thêi gian nhiÒu h¬n ®Ó kÌm cÆp c¸c em. Víi nh÷ng em giái t«i cã kÕ ho¹ch båi dìng ®Ó gióp c¸c em ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. CÇn t×m hiÓu n¾m ®Æc ®iÓm cô thÓ cña tõng häc sinh. Tõ ®ã lùa chän c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng phï hîp, gãp phÇn n©ng cao kÕt qu¶ häc tËp. Ngoµi ra t«i cßn tæ chøc cho c¸c em vui ch¬i gi¶i trÝ, v¨n nghÖ, rÌn luyÖn søc khoÎ qua c¸c tiÕt sinh ho¹t tËp thÓ. Ho¹t ®éng nµy gióp c¸c em s¶ng kho¸i tinh thÇn, më mang trÝ tuÖ, t¨ng cêng søc khoÎ, lµm cho c¸c em thªm yªu trêng, yªu líp, yªu b¹n bÌ thÇy c« gi¸o vµ mäi ngêi xung quanh. -T¨ng cêng kiÓm tra, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c nÒ nÕp: Thêi gian ®Çu hµng ngµy t«i kiÓm tra tõng em. Khi ®· thµnh nÒ nÕp råi, t«i giao viÖc kiÓm tra cho c¸n bé líp. Giê truy bµi, tæ trëng kiÓm tra viÖc thuéc bµi cña c¸c b¹n råi b¸o c¸o víi GVCN. Cuèi mçi tuÇn vµo giê sinh ho¹t cÇn nhËn xÐt cô thÓ. Tæ nµo, c¸ nh©n nµo tèt sÏ ®îc khen, biÓu d¬ng. Cßn em nµo cha tèt hay quªn ®å dïng hoÆc s¸ch vë th× t«i nh¾c nhë, rót kinh nghiÖm tríc líp. NÕu nhiÒu lÇn kh«ng söa ch÷a, gi¸o viªn sÏ ghi vµo sæ liªn l¹c th«ng b¸o vÒ cho phô huynh biÕt ®Ó kÞp thêi ®«n ®èc c¸c em thùc hiÖn tèt c¸c nÒ nÕp häc tËp. Ngoµi c« gi¸o chñ nhiÖm c¸c em cßn ®îc häc c¸c thÇy c« bé m«n kh¸c nªn t«i ®· kÕt hîp víi gi¸o viªn bé m«n rÌn c¸c nÒ nÕp cho c¸c em. Víi phô huynh häc sinh: Buæi häp ®Çu n¨m, t«i ®· xin sè ®iÖn tho¹i cña phô huynh vµ ®Ò ra yªu cÇu ®Ó phô huynh cïng rÌn cho häc sinh. - H»ng ngµy, kiÓm tra s¸ch vë cña c¸c em. Nh¾c nhë con häc vµ lµm bµi tËp c« giao. ChuÈn bÞ s¸ch vë vµ ®å dïng häc tËp cho con . Gi¸o dôc con ý thøc gän gµng, ng¨n n¾p khi häc tËp, vui ch¬i. Sinh ho¹t ®iÒu ®é, ®óng thêi gian biÓu. Thêng xuyªn trao ®æi víi GVCN vÒ t×nh h×nh häc tËp cña con qua ®iÖn tho¹i hoÆc qua sæ liªn l¹c. Trong nh÷ng n¨m qua, nhê ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn, t«i thÊy líp t«i ®· chuyÓn biÕn râ rÖt vÒ nÒ nÕp còng nh chÊt lîng häc tËp. Nh×n chung c¸c em ®Òu ngoan, s¹ch sÏ gän gµng, ý thøc häc tËp tèt. Trong c¸c ®ît kiÓm tra, líp t«i ®Òu ®îc khen lµ líp cã nÒ nÕp tèt vµ cã chÊt lîng æn ®Þnh. Chóng ta ®Òu nhËn thÊy: häc sinh ch¨m häc, ngoan cã nÒ nÕp lµm cho gi¸o viªn say sa, høng thó h¬n khi gi¶ng d¹y. Chóng ta lµm tèt c«ng t¸c chñ nhiÖm líp th× chÊt lîng häc tËp cña häc sinh sÏ ®îc n©ng lªn. §Ó lµm tèt c«ng t¸c nµy, gi¸o viªn ph¶i thùc sù th¬ng yªu vµ hÕt lßng v× c¸c em. Cã nh vËy míi mong ®¹t kÕt qu¶ cao.
- Xem thêm -