Tài liệu Kinh nghiệm nâng cao chất lượng quản lý triển khai nhiều chương trình gdtx năm 2013

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

1. KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ TRIỂN KHAI NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH GDTX NĂM 2013 2. ĐẶT VẤN ĐỀ: 2.1. Tầm quan trọng của vấn đề - Quản lý nói chung được gọi là một "nghề " thì quả là một "nghề " khó. Quản lý giáo dục, với đặc thù và tính xã hội rộng lớn mà sản phẩm là CON NGƯỜI nên đã là rất khó thì quản lý giáo dục thường xuyên (GDTX) với những đặc trưng riêng của ngành học lại càng khó hơn. - Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, giáo dục và đào tạo với vị trí "là quốc sách hàng đầu" đã và đang tích cực đổi mới, chủ động phấn đấu để hoàn thiện nền giáo dục nước nhà với chủ trương đổi mới toàn diện giáo dục phổ thông (trong đó có GDTX) những năm qua, tiếp tục đổi mới giáo dục mầm non, giáo dục chuyên nghiệp hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội thời kỳ CNH.HĐH đất nước và hội nhập thế giới vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh. Nói GDTX "còn khó hơn" là bởi vì, bản thân GDTX- theo Luật giáo dục 2005- đã là một hệ thống giáo dục xuyên suốt các cấp học, bậc học (từ mẫu giáo đến đại học và cả thạc sĩ, tiến sĩ) bao gồm cả các chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) và các chương trình giáo dục nghề nghiệp, chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mặt khác, về tổ chức, biên chế và hoạt động của GDTX lại theo cơ chế "mở" nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội và nhu cầu học tập của mọi đối tượng: Những người muốn học, những người cần học và cả những người phải học vì công việc... Nói cách khác, quản lý GDTX là quản lý một ngành học có tính độc lập tương đối, đòi hỏi tính chủ động, năng động, sáng tạo cao của mỗi người cán bộ quản lý và cả bộ máy quản lý của một cơ sở giáo dục. Nâng cao chất lượng là mục tiêu, là đích cuối cùng; Đổi mới toàn diện để có các điều kiện cần, đủ tối thiểu (vật chất) và tạo được động lực (tinh thần) cho đội ngũ nhà giáo, những người làm giáo dục đẩy mạnh phong trào thi đua "hai  1 tốt" thì đổi mới quản lý-từ quản lý nhà nước đến từng cơ sở giáo dục về chất lượng giáo dục là khâu đột phá. 2.2. Những thực trạng liên quan đến vấn đề đang nghiên cứu - Với GDTX, trong những năm qua mặc dù đã cố gắng cao nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên còn nhiều hạn chế. Trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thời kỳ kinh tế hội nhập, trước sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, nhu cầu đòi hỏi chất lượng nguồn lực con người cả về dân trí và năng lực nghề nghiệp. Bản thân GDTX cũng đã và đang đối mặt với nhiều thách thức trước xu thế xã hội hoá, hậu quá trình thực hiện mục tiêu quốc gia về phổ cập giáo dục các cấp, sự thay đổi cơ bản về đối tượng người học. Đồng thời cũng đang đứng trước thời cơ vận hội để thực hiện các đề án mới được Chính phủ và Bộ phê duyệt giai đoạn 2009-2015. Vấn đề đặt ra là liệu GDTX có đổi mới hoạt động, đón kịp thời cơ đến hay không ? 2.3. Lý do chọn đề tài Đổi mới quản lý, thực hiện nhiều chương trình và nâng cao chất lượng GDTX giai đoạn 2013-2015 và những năm tiếp theo là từ những nhận thức nêu trên nhằm góp phần giữ vững vai trò, vị trí hoạt động GDTX và mô hình Trung tâm HN&GDTX, đáp ứng được các yêu cầu: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu học tập đa dạng của nhân dân các dân tộc và tiếp tục duy trì, phát triển vững chắc cho một ngành học trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Uông Bí. 2.4. Giới hạn của đề tài - Giới hạn nghiên cứu của đề tài là Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên Uông Bí 3. Cơ sở lý luận: - Gần 65 năm lãnh đạo cách mạng tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước theo định hướng XHCN dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn xác định con người là nhân tố  2 quyết định, chiến lược con người là chiến lược hàng đầu và giáo dục phải trở thành quốc sách của mọi quốc sách. Đặc biệt, từ những năm đầu tiến hành công cuộc đổi mới (Đại hội VI) đến nay, Đảng ta liên tục thể hiện quan điểm nhất quán về giáo dục qua các kỳ Đại hội (VII-X) tập trung là Nghị quyết TW2 (khoá VIII) và Nghị quyết chuyên đề đánh giá tình hình và kết quả thực hiện NQTW2 (khoá IX-X). Từ Đại hội VII và Hội nghị BCH TW7 (khoá IX), Đảng ta đã phát động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng cả nước thành một xã hội học tập". Hơn 10 năm qua, cùng với cơ chế, chính sách đầu tư của nhà nước, phong trào đã đi vào cuộc sống một cách mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả. - Để thực hiện đường lối, các quan điểm của Đảng, Nhà nước đã ban hành Luật giáo dục 1998, sửa đổi Luật 2005 và tiếp tục điều chỉnh, bổ sung tại kỳ họp lần thứ VI- Quốc hội khoá 12. Chính phủ đã ban hành các quyết định phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010", đề án xây dựng xã hội học tập 2005-2010, cụ thể chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực phục vụ công ích (trong đó có giáo dục), đề án dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, kế hoạch tổng thể phát triển nhân lực về CNTT đến 2015 định hướng đến 2020... Cùng với các chương trình, mục tiêu quốc gia về phổ cập giáo dục các cấp, đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn và đào tạo nghề, trung cấp, CĐ đến ĐH. - Trên cơ sở đó, Bộ giáo dục và đào tạo ban hành các quyết định: Tổ chức và hoạt động của các loại hình trường lớp trong và ngoài công lập cho cả hệ thống giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Riêng GDTX là: + Quyết định số 01/2007/QĐ.BGD&ĐT ngày 02/01/2007 ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên". + Quyết định số 44/2008/QĐ.BGD&ĐT ngày 30/7/2008 ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-Hướng nghiệp". (TTKTTH.HN) + Quyết định số 07/2002/QĐ.BGD&ĐT ngày 19/3/2002 "Quy định về hình thức tự học có hướng dẫn trong các Trung tâm GDTX".  3 + Quyết định 09/2008/QĐ.BGD&ĐT ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng" (TTHTCĐ). + Quyết định số 42/2008/QĐ.BGD&ĐT ngày 28/7/2008 "Về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học". + Quyết định số 30/2008/QĐ.BGD&ĐT ban hành quy định về "Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học" Như vậy, về cơ bản đến nay, ta nhận thấy chưa bao giờ GDTX lại có một hệ thống trung tâm từ tỉnh đến xã, phường (cụm xã) về số lượng. Đồng thời cũng thấy rõ sự bức thiết của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nhu cầu phát triển KT-XH thời kỳ CNH.HĐH và xây dựng một nền kinh tế hội nhập, đặt ra cho GDTX là phải đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng trên các lĩnh vực hoạt động để đáp ứng yêu cầu của xã hội, của phát triển kinh tế. 4. Cơ sở thực tiễn: - Thành phố Uông Bí nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Ninh có diện tích 25.630,77 ha, gồm 11 xã , phường (9 phường, 2 xã) dân số 15,8 vạn người, giao thông (đường bộ, đường thuỷ, đường sắt) thuận tiện. Thành phố có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế- xã hội theo cơ cấu định hướng đến 2020 là: "Công nghiệp-Nông nghiệp-Ngư nghiệp, dịch vụ thương mại-du lịch- trọng tâm là Dịch vụ - thương mại - du lịch" ( NQĐH Đảng bộ Thị xã Uông Bí lần thứ XVII). Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho chủ trương quyết tâm chỉ đạo thành phố Uông Bí phấn đấu xây dựng thành thành phố với 2 nhiệm vụ chủ yếu: Đẩy mạnh hoạt động của ngành kinh tế du lịch sinh thái- Tâm linh, phát triển sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, trở thành trung tâm đào tạo Nghề, cao đẳng của vùng kinh tế Duyên hải Bắc bộ. Có thể nói, các chủ trương, định hướng nêu trên vừa là thời cơ, điều kiện vừa là thách thức đối với việc tổ chức, quản lý hoạt động mô hình Trung tâm HN&GDTX tại Uông Bí. - Trung tâm HN&GDTX Uông Bí là 1/4 Trung tâm đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh và là Trung tâm duy nhất trong 4 Trung tâm được giao nhiệm vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm GDTX (10/1993). Đầu năm 1996,  4 theo chỉ đạo của tỉnh, Trung tâm làm đề án chuyển Trung tâm GDTX thành Trung tâm KTTH.HN.DN (Quyết định số 564/QĐ.UB ngày 16/3/1996 của UBND tỉnh). Với chức năng, nhiệm vụ mới. Tuy vậy, Trung tâm xác định vẫn tiếp tục duy trì, phát triển các chương trình GDTX làm cơ sở, điều kiện và nền tảng cho phát triển đồng thời thực hiện hoạt động GDLĐHN. Tuy nhiên, gần 20 năm qua với sự phát triển nhanh, mạnh của khoa học và công nghệ nhất là công nghệ thông tin. Xu thế hội nhập toàn cầu đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp CNH.HĐH đất nước. Những chủ trương về xã hội hoá một số lĩnh vực hoạt động xã hội, trong đó có GD&ĐT. Theo hướng đa dạng loại hình trường lớp theo nguyên lý "Nhà nước và nhân dân cùng làm", hệ thống trường chuyên nghiệp được nâng cấp hoạt động theo phương châm đa ngành, đa nghề. Mặt khác là, chương trình quốc gia về phổ cập tiểu học (PCTH), phổ cập THCS đúng độ tuổi đang ở giai đoạn những năm cuối và đang thực hiện chương trình PCTrH. Đối tượng có nhu cầu nâng cao trình độ văn hoá ngày càng giảm bởi chủ trương phân luồng và hiệu quả của hoạt động GDLĐ.HN. Thực trạng trong những năm học 2005-2013 về số lượng GDTX (THPT). Tæng sè häc viªn 1138 Hs THCS lªn 720 Ngêi So s¸nh % N¨m häc lao ®éng 2005-2006 418 100 2006-2007 966 653 313 84,9 2007-2008 768 560 208 67,5 2008-2009 602 462 140 52,9 2009-2010 462 366 96 40,6 2010-2011 322 102 42 77 2011-2012 290 111 20 69,4 2012-2013 330 130 0 78,9 Trong khi yªu cÇu tuyÓn dông ngêi lao ®éng cao h¬n nhiÒu lµ nh÷ng lý do cã c¬ së vµ lµ th¸ch thøc, ®ßi hái cÊp thiÕt m« h×nh Trung t©m HN&GDTX ph¶i nhanh chãng ®æi míi qu¶n lý, ®a d¹ng ho¸ néi dung, ch¬ng tr×nh vµ ph¬ng thøc häc tËp thêng xuyªn trªn c¬ së tiÕp tôc triÓn khai ®ång bé vµ hiÖu qu¶ c¸c gi¶i ph¸p gi÷ æn ®Þnh vµ n©ng chÊt lîng c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt trong nh÷ng n¨m tíi ®Ó ph¸t triÓn. Riªng ë U«ng BÝ víi mét hÖ thèng trêng chuyªn nghiÖp tõ TC ®Õn §H kh¸ dµy víi nh÷ng ngµnh, nghÒ ®· vµ ®ang tiÕp tôc ®îc n©ng cÊp. Sù ra ®êi trêng ®¹i häc, ph©n hiÖu ®¹i häc trong mét vµi n¨m  5 gần đây cµng ph¶i coi ®©y lµ ®Þnh híng quan träng cã ý nghÜa sèng cßn cña m« h×nh Trung t©m nãi chung vµ ë U«ng BÝ, giai ®o¹n 2010-2015 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo. 5. Nội dung nghiên cứu 5.1 Với bản thân: Như trên đã nêu, quản lý là một việc khó nhưng không thể không làm được. Do vậy, phải tự xác định lập trường tư tưởng vững vàng, tiếp tục rèn luyện để có bản lĩnh trước khó khăn, vượt qua thách thức cùng với tập thể lãnh đạo và CB.VC.LĐ trong Trung tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, của người cán bộ quản lý, của người đảng viên. Nghiêm túc thực hiện sự phân công phụ trách, nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, trong đơn vị. Gương mẫu về rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Từng bước tự hoàn thiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không vi phạm các quy định pháp luật đối với CB.VC và những điều đảng viên không được làm. Luôn biết lắng nghe, tiếp thu, học tập và tích luỹ kinh nghiệm để có phẩm chất, tố chất cần thiết của người cán bộ quản lý. Tiếp tục rèn luyện về kỹ năng lãnh đạo, tập hợp được sức mạnh của tập thể sư phạm và cùng bộ máy quản lý trong Trung tâm vận hành đồng bộ, thống nhất cao. Với ý thức nâng cao trách nhiệm cá nhân phụ trách. Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, bản thân sẽ phải nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm cùng với tập thể quản lý, tập thể lãnh đạo Trung tâm triển khai thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: 5.2.1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng: - Quán triệt đường lối, các quan điểm, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về vị trí, vai trò của GD-ĐT và GDTX nói riêng trong công cuộc CNH.HĐH thời kỳ hội nhập và yêu cầu của xã hội, mỗi cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo phải cùng với tập thể lãnh đạo làm cho tập thể sư phạm chuyển biến, có nhận thức đúng, đầy đủ yêu cầu về đổi mới toàn diện hoạt động GDTX trước sự  6 vận động của trong và ngoài ngành là điều kiện quyết định sự tồn tại, ổn định, tiếp tục phát triển. Trọng tâm là đổi mới cơ chế quản lý tài chính, đầu tư các điều kiện dạy - học, thực hiện đa dạng nội dung, chương trình học tập theo tinh thần "dạy cái xã hội cần". Mặt khác, phải chú trọng tìm và áp dụng các giải pháp đảm bảo sự ổn định, từng bước nâng cao chất lượng dạy - học, là đổi mới phương pháp dạy - học, ứng dụng CNTT hợp lý, hiệu quả; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá. - Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục, làm chuyển biến nhận thức về GDTX, lợi ích của hoạt động đồng thời thực hiện các chương trình GDPT và giáo dục nghề nghiệp, các chương trình nâng cao kỹ năng sống và hội nhập... tạo được sự đồng thuận trong nhân dân trực tiếp là học sinh, học viên và cha mẹ học sinh. 5.2.2. Tăng cường công tác tham mưu và chủ động đầu tư các điều kiện dạy - học: Điều kiện dạy - học gồm nhiều yếu tố từ trong và ngoài trường học hợp thành. Nó không chỉ là điều kiện, phương tiện cho hoạt động giáo dục mà còn góp phần tạo động lực cho mỗi cán bộ, viên chức, lao động của đơn vị và người học nỗ lực phấn đấu. Trong phạm vi kinh nghiệm chỉ xin nêu 2 điều kiện có ý nghĩa quyết định: a. Về đội ngũ: Tư vấn cho tập thể lãnh đạo, cho giám đốc và cùng với giám đốc tham mưu với cấp trên bố trí số lượng tối thiểu, cơ cấu hợp lý với mô hình Trung tâm 2 chức năng, nhiều nhiệm vụ, cả CBQL và đội ngũ giáo viên bộ môn, nghề... Tạo được thế chủ động cho cả giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Với đội ngũ hiện có, cần tập trung giữ vững sự ổn định, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ về mọi mặt. Chú trọng đổi mới phương pháp dạy - học phù hợp với đối tượng, ứng dụng hiệu quả CNTT, tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá và tự đánh giá. Trước mắt là có nhận thức đúng về những bất cập, khó khăn vướng mắc do cơ chế và thực tiễn phát triển để có sự bình tĩnh cần thiết, đoàn kết và quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu thành thầy giỏi để có trò giỏi.  7 b. Về cơ sở vật chất: Cùng với quan tâm xây dựng môi trường cảnh quan trường học xanh - sạch - đẹp, an ninh trật tự và an toàn, các mối quan hệ thân thiện, tích cực... cần đầu tư chiều sâu cho CSVC.KT trực tiếp dạy - học và hoạt động giáo dục. Tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của cả thầy: dạy và trò: học (giáo dục văn hoá và giáo dục nghề nghiệp). Tuy nhiên, trong điều kiện chung của đất nước, của ngành học, cần định hướng, đầu tư từng bước, từng phần đạt chuẩn đồng thời với quản lý, sử dụng hiệu quả. Trong đó cần xác định lấy tiết kiệm, chống lãng phí, hoạt động xã hội hoá, phát huy nội lực - chú trọng công tác LĐSX trường học của thầy và trò trong Trung tâm để tăng cường, cải thiện điều kiện về CSVC.KT dạy-học. 5.3. Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục: Trước mắt, dễ nhận thấy là những khó khăn, thách thức, cản trở đối với GDTX còn nhiều cả khách quan và chủ quan, cả về lý luận và thực tiễn theo xu thế phát triển. Mặt khác, cũng cần thấy rõ thời cơ và điều kiện mới mà chỉ có GDTX để phát huy thế mạnh đó là: Nhu cầu nguồn nhân lực được đào tạo, qua đào tạo, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ để thực hiện các chương trình "thay thế", "bổ sung", nền kinh tế hội nhập đòi hỏi người lao động cần có trình độ giao tiếp quốc tế (phổ thông và kỹ thuật). Biết nắm bắt thời cơ, điều chỉnh định hướng cho phát triển trong những năm tới là điểm mấu chốt rất quan trọng. - Đổi mới tư duy về GDTX: Trên cơ sở tiếp tục duy trì ổn định và phát triển BTTH các cấp thực hiện mục tiêu "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực " làm nền tảng. - Triển khai đồng bộ các giải pháp phối hợp trong và ngoài Trung tâm, giữ vững, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục là điều kiện để khẳng định thương hiệu, làm thay đổi nhận thức của dư luận xã hội; tạo động lực và niềm tin cho người học. - Triển khai thực hiện đa dạng chương trình, nội dung, cách thức tổ chức học tập, tạo điều kiện, cơ hội học tập cho mọi đối tượng có nhu cầu theo phương châm "cần gì học nấy". Trong đó cần chú trọng vai trò của Trung tâm GDTX  8 cấp huyện (thành phố) về nghiệp vụ tổ chức và hoạt động của Trung tâm HTCĐ (xã, phường) trên địa bàn nhằm khẳng định vai trò, vị trí và tác dụng của cả hệ thống GDTX. - Tăng cường mở rộng hợp tác, phối hợp với Phòng GD&ĐT, tranh thủ vai trò quản lý nhà nước về GDTX và các trường chuyên nghiệp trong và ngoài địa bàn phát triển đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo liên thông theo các quy định của pháp luật. Thực hiện chủ trương của tỉnh, Trung tâm khẩn trương hoàn thiện các điều kiện đào tạo nghề ngắn hạn để thực hiện từ 2013. Tóm lại: Đổi mới quản lý GDTX là đổi mới cả cơ chế quản lý làm cho cả bộ máy quản lý Trung tâm vận hành đáp ứng yêu cầu và xu thế phát triển. Trong đó, mỗi CBQL cần có những phẩm chất, tố chất và bản lĩnh cần thiết để chủ động và sáng tạo, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công. 5.4. Các giải pháp để thực hiện đa dạng chương trình nội dung và cách thức học tập thường xuyên: Với định hướng như trên, để đạt hiệu quả cần phải: - Tiến hành điều tra xã hội học về nhu cầu học tập trên cơ sở chủ trương về phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố đến 2015 và những năm sau. Nhất là về đối tượng học tập để có nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, đem lại hiệu quả. - Sau các hoạt động liên kết với các trường chuyên nghiệp hiện có, cần thường xuyên rút kinh nghiệm, tiếp tục mở rộng hợp tác liên kết đào tạo với các trường CĐ, THCN trên địa bàn một số ngành nghề nhất định. Mặt khác, từ điều tra nhu cầu, xu thế phát triển KT-XH cần mở rộng liên kết đào tạo các ngành, nghề mà các trường chuyên nghiệp trên địa bàn Uông Bí chưa có (hoặc đã có nhưng bị mai một) như nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ, dịch vụ du lịch và lữ hành, nhà hàng ăn uống... - Phối hợp với Phòng đào tạo - Sở LĐ.TBXH, hoàn thành xây dựng đề án tổ chức và hoạt động đào tạo nghề ngắn hạn để có quyền và thế chủ động đa dạng chương trình, nội dung đào tạo nghề những năm tới. Trọng tâm là thực  9 hiện đề án theo quyết định số 81/2006/QĐ.TTg cả ở cấp Trung tâm GDTX và Trung tâm HTCĐ. - Phát huy vai trò của Trung tâm GDTX về mặt nghiệp vụ tổ chức và hoạt động, phối hợp với Phòng GD-ĐT, hội khuyến học Thành phố, Trung tâm HTCĐ 11 xã, phường trên địa bàn hoạt động theo từng cấp độ đạt hiệu quả, làm cho đề án 112 của Chính phủ đi vào cuộc sống và khẳng định vai trò, vị trí của hệ thống GDTX. 5.5. Công tác quản lý người học: - GDTX là một ngành học phong phú, đa dạng về đối tượng, độ tuổi, nội dung, chương trình và hình thức học tập. Rõ ràng là hiện tại đã và đang thực hiện nhiều chương trình và đề án mới. Bởi vậy trước hết, những người làm GDTX, người học theo chương trình GDTX cần có sự chuyển biến rõ về nhận thức và hành động cụ thể. Tuyên truyền trong dư luận xã hội xoá đi nhận thức chưa đúng về BTVH, những mặc cảm, khoảng cách giữa GDCQ và GDTX để có động cơ, thái độ học tập đúng; Phấn đấu không ngừng để có kết quả học tập tốt cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ, đáp ứng được các yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ CNH.HĐH và hội nhập quốc tế. - Lấy chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục làm tiêu chí đánh giá hoạt động của cả thầy và trò. Bởi vậy, cần thiết phải xây dựng những quy định cụ thể tăng cường trật tự, kỷ cương hoạt động giáo dục trước hết là kỷ cương dạy - học. Đồng thời tiếp tục có nhiều hình thức, nội dung được tổ chức và có tổ chức trong phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thông qua đổi mới hoạt động giáo dục ngoài giờ, xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài Trung tâm thật tốt, làm cho môi trường sư phạm, môi trường học đường thực sự lành mạnh, phát huy vai trò chủ động, tích cực và sáng tạo của người học. Những hoạt động này vừa có ý nghĩa giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống vừa có tác dụng hạn chế, đẩy lùi tiêu cực, tệ nạn XH xâm nhập vào trường học và học sinh, học viên; làm cho hoạt động giáo dục thế hệ trẻ và sự nghiệp giáo dục cho mọi người thực sự là sự nghiệp của toàn xã hội.  10 - Bằng các biện pháp quản lý và giáo dục, chú trọng nhiệm vụ công tác kiểm tra, đánh giá đảm bảo cho kết quả hoạt động giáo dục mang tính khách quan, công bằng, chính xác trên cơ sở thực hiện đúng quy trình dân chủ, công khai, minh bạch các nội dung, điều kiện thực hiện nhiệm vụ và kết quả giáo dục. 6. Kết quả nghiên cứu: 6.1. Về đổi mới quản lý: Bản chất của đổi mới quản lý là từng bước hạn chế, xoá đi những rào cản từ nhận thức đến việc làm trong cơ chế lãnh đạo, tìm cho được những giải pháp, biện pháp hiệu quả nhất trong quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm. Như vậy, đổi mới quản lý bao gồm: Đổi mới cơ chế quản lý đồng thời với đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành. Với phạm vi đề án, tôi xin trình bày những nội dung đổi mới quản lý tại Trung tâm HN&GDTX về GDTX. - Về cơ chế quản lý: + Cùng với tập thể Ban giám đốc tham mưu cho lãnh đạo ngành, các ngành có liên quan tiếp tục giải quyết những bất cập, tồn tại khách quan của cơ sở. Chủ động phối hợp chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm dưới sự lãnh đạo của chi bộ tham mưu với cấp uỷ, chính quyền từ thành phố đến các xã, phường về vai trò, vị trí của GDTX vì mục tiêu "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" và "Xây dựng XHHT" trước yêu cầu phát triển KT.XH thời kỳ CNH.HĐH và hội nhập quốc tế - một ngành học không thể thiếu trong một hệ thống giáo dục quốc dân hoàn chỉnh trước sự phát triển nhanh, mạnh của KH.CN và yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường - XHCN. + Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình (như đã nêu), xu thế phát triển GDTX trong tương lai, chủ động đề xuất với cấp trên đầu tư tăng cường các điều kiện - trước hết là cơ sở vật chất và đội ngũ (hợp lý về số lượng và cơ cấu). Mặt khác, với tầm nhìn chiến lược của Ban giám đốc phải làm chuyển biến nhận thức của cả tập thể sư phạm, chung sức chủ động chuẩn bị điều kiện không ngồi chờ thời cơ, điều kiện một cách thụ động. Mỗi người đều phải "phát huy nội lực" trong thực hiện nhiệm vụ. Cần có nhận thức đúng về tự chủ, tự chịu trách  11 nhiệm là bổn phận của mỗi thành viên trong Trung tâm cùng với không ngừng nâng cao trách nhiệm của giám đốc và tập thể lãnh đạo. + Căn cứ pháp luật hiện hành và sửa đổi, bổ sung của pháp luật sau hội nhập, nhiệm vụ của ngành và chỉ đạo của Sở GD&ĐT, phát huy mặt tích cực, tiến bộ sau những năm thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ.CP; Tiếp tục rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo cơ chế: Phân cấp, phân quyền, dân chủ và phương thức: Tương tác, đa chiều, lấy nhiệm vụ chính trị của đơn vị làm trọng tâm. Trên cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng (trong đơn vị và bộ phận) vừa nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, vừa phát huy cao năng lực, trí tuệ của cả tập thể sư phạm, tính năng động, sáng tạo của mỗi một thành viên trong Trung tâm. - Về giải pháp quản lý: + Triển khai thực hiện đổi mới toàn diện công tác quản lý tạo bằng được mối quan hệ gắn bó, cùng có trách nhiệm giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Trong đó chú trọng quản lý hiệu quả hoạt động của đội ngũ giáo viên gắn với chất lượng hoạt động dạy - học, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện và cải cách hành chính, trước hết là cải cách thủ tục hành chính. + Lấy đổi mới hoạt động tài chính làm khâu đột phá. Bởi vì, hoạt động tài chính của đơn vị vừa tạo ra các điều kiện vật chất vừa tạo động lực tinh thần cho đội ngũ. Do đó, một ban lãnh đạo và người đứng đầu vừa nắm vững thực trạng, vừa có tính chiến lược sẽ biết đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để khắc phục khiếm khuyết, hạn chế trong hiện tại và đón thời cơ thuận lợi. Triệt để tiết kiệm, có tính toán trong quá trình kiên cố - chuẩn - hiện đại theo tiêu chí xanh-sạchđẹp. Mặt khác, phải biết phấn đấu để không những thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật mà còn phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ- trên cơ sở đánh giá đúng... Tuy nhiên trong điều kiện hiện tại (còn nhiều bất cập về cơ chế và thực tế) cần thực hiện tốt chế độ "công khai, minh bạch" tạo được sự đồng thuận cao, đảm bảo đoàn kết, thống  12 nhất nội bộ đã là cố gắng rất lớn. Trước mắt giữ ổn định an sinh nội bộ để từng bước có mức tăng trưởng về thu nhập. + Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng và công tác bồi dưỡng thường xuyên, sử dụng CNTT trong toàn bộ công tác quản lý, ứng dụng CNTT hợp lý trong hoạt động dạy - học nhằm đổi mới mạnh về phương pháp dạy - học phù hợp đối tượng, phương pháp đánh giá học viên, đánh giá đội ngũ. 100% giáo viên đứng lớp có khả năng sử dụng thành thạo giáo án điện tử và các thiết bị CNTT trong dạy - học. + Lựa chọn các biện pháp phối hợp đồng bộ, quyết liệt cần thiết, lấy giáo dục chính trị lãnh đạo tư tưởng làm nền tảng, giữ ổn định chất lượng ở mức dư luận chấp nhận, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Mặt khác, cần thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm thực hiện các chương trình nội dung mới và hoạt động liên kết đào tạo. + Phân công và chỉ đạo thực hiện xây dựng "Đề án tổ chức đào tạo và cấp chứng nhận đào tạo nghề ngắn hạn" tạo thế chủ động, tính pháp lý trong thực hiện cho giai đoạn 2013-2015 và những năm sau. 6.2. Về đa dạng chương trình, nội dung và cách thức tổ chức: - Mở rộng, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền cho hoạt động GDTX- kể cả hoạt động của Trung tâm HTCĐ- trên cơ sở tôn trọng quyền lực chọn của người học, tôn trọng hoạt động của các cơ sở giáo dục khác trong và ngoài công lập vừa tạo được sự đồng thuận của dư luận xã hội và quan hệ đúng mực, lành mạnh trong ngành, từng bước xóa đi những nhận thức chưa đúng, thậm chí sai về GDTX. Từ đó có sự lựa chọn địa chỉ, hình thức học phù hợp điều kiện hoàn cảnh. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình quốc gia về phổ cập: Trung học, Ngoại ngữ và Tin học trước xu thế phát triển của CNTT và yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực trong thời đại ứng dụng CNTT vào kinh tế hội nhập... những thông tin trên đến được với người dân 11/11 xã (phường) qua các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động của Trung tâm HTCĐ. - Duy trì hợp lý quy mô số lượng THPT (chương trình GDTX) tại Trung tâm đáp ứng nhu cầu học tập của mọi đối tượng (muốn, cần và phải học), coi  13 đây vừa là nhiệm vụ của ngành học vừa là "nguồn lực" để triển khai thực hiện các chương trình: Ngoại ngữ, tin học, đào tạo nghề các cấp độ... cho đa dạng chương trình, nội dung và lựa chọn hình thức tổ chức học tập phù hợp đối tượng: Vừa học vừa làm, tự học có hướng dẫn (người lao động, cán bộ cơ sở), tập trung (học sinh độ tuổi phổ thông) phấn đấu để có được từ 15-20% học sinh TN.THCS theo học chương trình GDTX-THPT hàng năm. - Đầu tư có trọng điểm, tăng cường cải thiện CSVC.KT dạy học cho cả văn hoá, tin học, ngoại ngữ và đào tạo nghề các cấp độ (đồng thời với quá trình chuẩn hoá các phòng học nghề phổ thông) vừa là điều kiện, vừa là động lực cho nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. - Đến 2015: có từ 20 phòng học, trong đó có ít nhất 30% phòng học nghề, phòng học bộ môn đạt chuẩn (hoặc cận chuẩn). Duy trì thường xuyên có từ 8-12 lớp/400-500 học viên tiếng nước ngoài (tập trung là tiếng Anh, tiếng Trung) các cấp độ; 8-11 lớp/200-300 học viên Tin học, phấn đấu thực hiện được 35-45% chỉ tiêu tỉnh giao cho Uông Bí về đào tạo nghề ngắn hạn/năm. Mở rộng hình thức đào tạo nghề và học văn hóa (theo chương trình GDTX). 6.3 . Về chất lượng: Trước mắt những bất cập, khó khăn về các điều kiện dạy - học đã được giải quyết tương đối tốt: Cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác dạy và học, đội ngũ giáo viên văn hóa đến cuối năm học đủ mỗi môn quy định có 01 người. Mặc dù cũng còn có những khó khăn giáo vièn nghề chưa đạt chuẩn đào tạo; giáo viên nhiều người mới vào nghề, kinh nghiệm còn ít. Học sinh ý thức động cơ thái độ còn hạn chế, sự quan tâm của gia đình cũng ở mức độ. Với quyết tâm đoàn kết, vượt khó tập thể cán bộ, giáo viên Trung tâm hình thức đào tạo đã có chuyển biến giữa học nghề cùng với học văn hóa ( bậc THPT). Giáo viên nhiệt tình giảng dạy hết lòng vì học sinh. Một bộ phận học đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức động cơ thái độ học tập. Kết quả học tập những năm gần đây có phần nâng cao, nhất là tỉ lệ học sinh học lực khá. 7. Kết luận:  14 Gần 20 năm, toàn ngành đã tập trung nhiều công sức, nỗ lực triển khai thực hiện chiến lược phát triển GD&ĐT theo quyết định số 201/QĐ.TTg của Thủ tướng Chính phủ và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, nhất là đổi mới toàn diện GDPT mà trọng tâm là đổi mới CTr.SGK và phương pháp dạy - học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành học GDTX cùng với hệ thống trường lớp chính quy, thực hiện các chương trình phổ cập tiểu học, phổ cập THCS đúng độ tuổi, đã và đang thực hiện chương trình phổ cập trung học, thực hiện một số chương trình, nội dung giáo dục đưa vào trường học mang tính phổ cập bắt buộc như Ngoại ngữ, tin học ứng dụng, âm nhạc và hội hoạ, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục giới tính và phòng chống các tệ nạn XH... Tuy nhiên, trước nhu cầu phát triển KT-XH, yêu cầu xây dựng đát nước thời kỳ CNH.HĐH, xu thế bùng nổ, phát triển của KH và CN, của nền kinh tế hội nhập quốc tế, thực tiễn phát triển, đổi mới sự nghiệp GD&ĐT trong những năm qua và thập niên 20 của thế kỷ XXI mà trước mắt là 3 năm 2013-2015. Hoạt động GDTX và Trung tâm HN&GDTX Uông Bí nói riêng cần thiết phải có những điều chỉnh kịp thời cho hướng ổn định, phát triển, đồng hành cùng với hệ thống các trường phổ thông, THCN-CĐ hiện tại, trường, phân hiệu đại học sắp tới góp phần đắc lực, hiệu quả vào việc phát triển KT-XH của một thành phố công nghiệp, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái; Xây dựng Uông Bí thành Trung tâm đào tạo của tỉnh Quảng Ninh và tiểu vùng Duyên hải Bắc bộ theo chỉ đạo của tỉnh và kế hoạch của thị xã. Những việc làm đó là phù hợp với hướng đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động GDTX của Bộ GD&ĐT từ năm học 2009-2010. Đề án "Đổi mới quảnlý, thực hiện nhiều chương trình và nâng cao chất lượng GDTX" nhằm đưa ra những việc làm cụ thể vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm trong những năm tới, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của GDTX trong hoàn cảnh điều kiện của những năm sau 2013. Tạo niềm tin và động lực cho mọi người, trước hết là đội ngũ những người làm GDTX kiên trì  15 phấn đấu, đồng lòng vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt, tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực sáng tạo trước thời cơ, vận hội mới. Uông Bí, ngày 10 tháng 4 năm 2013 Người viết sáng kiến kinh nghiệm Lê Văn Tài  16
- Xem thêm -