Tài liệu Kinh nghiệm giảng dạy một bài văn biểu cảm

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

A. §Æt vÊn ®Ò : - Trong ba ph©n m«n hîp thµnh m«n häc ng÷ v¨n ë trêng THCS, v¨n häc lµ ph©n m«n ®ßi hái sù c¶m nhËn c¸ nh©n vµ tÝnh s¸ng t¹o nhiÒu nhÊt ë ngêi d¹y. Mçi t¸c phÈm v¨n häc nghÖ thuËt cã bao nhiªu lµ c¸ch tiÕp cËn vµ khai th¸c. §iÒu ®ã kh«ng chØ phô thuéc vµo b¶n th©n t¸c phÈm mµ cßn phô thuéc vµo ngêi d¹y, vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ngêi häc, t×m mét con ®êng tèi u ®Ó häc sinh cã ®îc niÒm h¹nh phóc khi giao tiÕp, kh¸m ph¸ néi dung vµ nghÖ thuËt cña t¸c phÈm lu«n lu«n lµ sù tr¨n trë cña mçi gi¸o viªn. - Tõ nhËn thøc trªn, t«i nghiªn cøu t×m ra cho m×nh mét c¸ch tiÕp cËn v¨n b¶n ®Ó híng dÉn häc sinh c¶m thô ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt do thêi gian cã h¹n t«i xin tr×nh bµy mét c¸ch gi¶ng v¨n : B¹n ®Õn ch¬i nhµ cña NguyÔn KhuyÕn. B. Néi dung : *Khëi ®éng : NguyÔn KhuyÕn lµ mét trong nh÷ng nhµ th¬ cã nhiÒu bµi th¬ hay vÒ lµng c¶nh quª h¬ng, vÒ nçi buån vµ niÒm vui trong cuéc sèng Èn dËt n¬i th«n d·. VÒ ®Ò tµi t×nh b¹n, «ng ®Ó l¹i cho ®êi hai bµi th¬ ®Æc s¾c : B¹n ®Õn ch¬i nhµ vµ Khãc D¬ng Khuª. Mçi bµi mét vÎ. NÕu khãc D¬ng Khuª ®au ®ín, xãt xa, thèng thiÕt, nghÑn ngµo khi nghe tin b¹n qua ®êi ®ét ngét th× B¹n ®Õn ch¬i nhµ lµ niÒm vui mõng kh«n xiÕt, lµ nô cêi hiÒn vµ hãm khi ®· bÊy l©u nay b¹n giµ míi vÒ th¨m. I.Giíi thiÖu t¸c gi¶, t¸c phÈm * HS ®äc thÇm chó thÝch C©u hái : Em h·y nªu hiÓu biÕt cña m×nh vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm? 1. T¸c gi¶ - NguyÔn KhuyÕn ( 1835 – 1909 ) quª ë huyÖn B×nh Lôc tØnh Hµ Nam. GV : ¤ng lµ ngêi th«ng minh, häc giái ®îc mÖnh danh lµ : Tam nguyªn Yªn §æ ( ®i thi ®ç ®Çu c¶ ba k× H¬ng, Héi, §×nh ) lµ nhµ nho Èn dËt, nhµ th¬ cña lµng c¶nh ViÖt Nam, nhµ th¬ tr÷ t×nh vµ trµo phóng lín cuèi thÕ kØ 19 ®Çu thÕ b¸t có lµ ®Ò, thùc, luËn, kÕt v× 2 c©u luËn lµm nhiÖm vô nh c©u thùc cho nªn kØ 20. 2. T¸c phÈm - B¹n ®Õn ch¬i nhµ s¸ng t¸c khi nhµ th¬ ë Èn. II. T×m hiÓu v¨n b¶n * GV híng dÉn ®äc : C¸c em ®äc chËm r·i, hãm hØnh nh thÊp tho¸ng mét nô cêi . C©u hái : Bµi th¬ nµy gièng víi bµi th¬ nµo? vµ thuéc thÓ th¬ g× mµ c¸c em ®· ®îc häc? Tr¶ lêi : - Gièng víi bµi th¬ Qua §Ìo Ngang - Thuéc thÓ th¬ thÊt ng«n b¸t có §êng LuËt gåm 8 c©u mçi c©u 7 tiÕng. C©u hái : C¸ch gieo vÇn cña thÓ th¬ thÊt ng«n b¸t có ntn? Tr¶ lêi : Gieo ë ch÷ cuèi c¸c c©u 1,2,4,6,8. * HS x¸c ®Þnh trªn v¨n b¶n C©u hái : Bµi th¬ lµm theo thÓ tr¾c hay thÓ b»ng? Dùa vµo ®©u mµ em biÕt ®iÒu ®ã? Tr¶ lêi : ThÓ tr¾c, dùa vµo ch÷ thø 2 c©u thø nhÊt ( bÊy ) C©u hái : H·y chØ ra phÐp ®èi ë bµi th¬ nµy? Tr¶ lêi : C©u 3 ®èi víi c©u 4; c©u 5 ®èi víi c©u 6 * GV: C¸c em ph¸t hiÖn rÊt chÝnh x¸c, ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ bµi th¬ ngoµi c¸c ý mµ c¸c em ®· chØ ra thÇy bæ xung thªm mét nÐt míi ë bµi th¬ nµy nh sau: - VÒ nhÞp th¬ : vÉn lµ 4/3 vµ 2/2/3 nhng kh¸c ë c©u cuèi nhÞp 4/1/2 - VÒ kÕt cÊu : bµi th¬ kh«ng lµm theo quy ®Þnh chÆt chÏ cña thÓ th¬ thÊt ng«n b¸t có lµ ®Ò thùc luËn kÕt v× hai c©u luËn lµm nhiÖm vô nh c©u thùc cho nªn kÕt cÊu bµi th¬ lµ 1- 6 -1. §©y chÝnh lµ sù s¸ng t¹o cña t¸c gi¶. * HS ®äc c©u th¬ ®Çu C©u hái : Em nhËn thÊy giäng ®iÖu c©u th¬ nh thÕ nµo? Tr¶ lêi : Giäng ®iÖu c©u th¬ nh lêi nãi tù nhiªn, mét lêi chµo. ThÕ mµ thµnh th¬ * GV : Ta cã c¶m gi¸c nhµ th¬ kh«ng cÇn nghÜ ngîi nhiÒu, chØ buét miÖng lµ thµnh th¬. VËy chØ cã nhµ th¬ bËc thÇy nh cô NguyÔn KhuyÕn míi cã thÓ xuÊt khÈu thµnh ch¬ng nh vËy. 1. C¶m xóc khi b¹n ®Õn ch¬i C©u hái : §äc thÇm l¹i c©u ®Çu vµ cho biÕt côm tõ, tõ nµo em chó ý nhÊt ? Tr¶ lêi : - §· bÊy l©u - Tõ : B¸c, tíi C©u hái : Côm tõ “ §· bÊy l©u ” diÔn t¶ ®iÒu g× ? Tr¶ lêi : Côm tõ “ §· bÊy l©u ” diÔn t¶ thêi gian ch¾c lµ bao n¨m th¸ng, thêi gian kh¸ l©u hai ngêi ch¼ng gÆp nhau. Kho¶ng thêi gian ®»ng ®½ng l¹i ®îc ®Æt ®Çu c©u th¬ cµng diÔn t¶ sù xa c¸ch l©u ngµy cña hai ngêi b¹n. C©u hái : Tõ “ B¸c ” thÓ hiÖn mèi quan hÖ nh thÕ nµo ? Tr¶ lêi : Mèi quan hÖ th©n t×nh, th©n mËt, kÝnh träng, coi nh ngêi ruét thÞt trong nhµ. C©u hái : Tõ “ Tíi ” cã gi¸ trÞ biÓu c¶m ra sao? Tr¶ lêi : Nh mét tiÕng reo vui, thÓ hiÖn sù tr©n träng cña m×nh víi b¹n. §äc c©u th¬ ta thÊy NguyÔn KhuyÕn nh giang réng tay ra ®ãn b¹n. * GV : §ã lµ tiÕng xng h« cña c¸c bËc cao niªn trong lµng ngoµi x·, mét c¸ch øng xö ®Ñp ®Ëm ®µ cña «ng cha ta ngµy xa. NguyÔn KhuyÕn lu«n lu«n gäi b¹n b»ng b¸c nh thÕ. “ KÓ tuæi t«i cßn h¬n tuæi b¸c Tríc ba n¨m gÆp b¸c mét lÇn ” ( Khãc D¬ng Khuª ) “ Ai lªn th¨m hái b¸c Ch©u CÇu Lôt léi n¨m nay b¸c ë ®©u ” ( Lôt hái th¨m b¹n ) C©u hái : Qua lêi chµo, c¸ch xng h«, em nhËn thÊy t×nh c¶m cña cô NguyÔn KhuyÕn khi b¹n ®Õn ch¬i nhµ nh thÕ nµo? Tr¶ lêi : T×nh c¶m thËt vui mõng, c¶m ®éng khi b¹n ®Õn th¨m m×nh * GV : T×nh c¶m cña NguyÔn KhuyÕn rÊt vui mõng vµ c¶m ®éng bëi ngêi b¹n ®Õn th¨m NguyÔn KhuyÕn kh«ng ph¶i lóc NguyÔn KhuyÕn ë dinh khi lµm quan mµ l¹i ®Õn tËn nhµ lóc NguyÔn KhuyÕn bá ®êng c«ng danh phó quý “ Trë vÒ vên cò sèng thanh b¹ch ”. §Æc biÖt n÷a hä ®Õn víi nhau lóc tuæi giµ. Mµ giµ råi ®i l¹i cµng khã kh¨n. Ch¶ thÕ mµ ®«i lÇn Cô NguyÔn KhuyÕn ®· nãi : “ Muèn ®i l¹i, tuæi giµ th©n nh¸c ” Cho nªn ph¶i quÝ nhau l¾m, b¹n cô kh«ng qu¶n ®êng x¸ xa x«i ®Õn tËn nhµ th¨m nhau nh vËy. V× thÕ c©u ®Çu kh«ng chØ lµ lêi chµo mµ cßn lµ lêi giíi thiÖu t×nh c¶m vui mõng, c¶m ®éng cña NguyÔn KhuyÕn víi ngêi b¹n. §äc c©u th¬ ta cã c¶m nhËn cã thÓ cã nh÷ng giät lÖ trµo d©ng øa ra ë khoÐ m¾t ®«i b¹n giµ. * ChuyÓn ý : Víi t×nh c¶m vui mõng ®ã, nhµ th¬ ®ãn tiÕp b¹n ntn ? Em h·y ®äc thÇm l¹i 6 c©u th¬. C©u hái : S¸u c©u th¬ trªn t¸c gi¶ viÕt vÒ ®iÒu g× ? Tr¶ lêi : §©y lµ lßng mong muèn tiÕp b¹n. 2. Lßng mong muèn tiÕp b¹n C©u hái : §äc thÇm c©u th¬ thø 2 . Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch dïng tõ cña t¸c gi¶ ? Tr¶ lêi : Dïng quan hÖ tõ ( thêi ……thêi) ®Ó liªn kÕt c©u C©u hái : Em cã thÓ thay quan hÖ tõ nµy b»ng cÆp quan hÖ tõ kh¸c thÝch hîp víi c©u th¬ nhng nghÜa kh«ng ®æi ? Tr¶ lêi : Thay thêi = th× C©u hái : Khi thay nh vËy c©u th¬ cã hay h¬n kh«ng? V× sao? Tr¶ lêi : Kh«ng hay h¬n GV : NÕu thay b»ng cÆp quan hÖ tõ kh¸c c©u th¬ sÏ mÊt vÎ d©n d·. Ch÷ thêi rÊt Ýt khi xuÊt hiÖn trong th¬ v× dÔ r¬i vµo sù tÇm thêng nh¹t nhÏo nhng díi ngßi bót cña NguyÔn KhuyÕn nã trë lªn thanh tho¸t tù nhiªn v« cïng ®iÒu nµy chøng tá «ng cã mét b¶n lÜnh nghÖ thuËt ®iªu luyÖn. C©u hái : VËy quan hÖ tõ nµy cã t¸c dông g× ? Tr¶ lêi : DiÔn ra ®ång thêi 2 thø ®Òu muèn cã c¶ C©u hái : Khi b¹n ®Õn ch¬i nhµ t¸c gi¶ mong muèn tiÕp b¹n nh thÕ nµo ? Tr¶ lêi : Mong cã trÎ, ®Õn chî, cã c¸, gµ, c¶i, cµ, bÇu, míp vµ c¶ trÇu n÷a. C©u hái : T¹i sao t¸c gi¶ l¹i mong cã trÎ? L¹i mong ®Õn chî? Tr¶ lêi : Cã trÎ ®Ó sai khiÕn. Mong ®Õn chî ®Ó ®ãn tiÕp b¹n thËt ®µng hoµng. Bëi chØ ®Õn chî míi cã s½n, cã ®ñ mãn t¬i ngon. C©u hái : Sù chuÈn bÞ cã c¸, gµ, c¶i, bÇu, míp c¸c em thÊy c¸c mãn ¨n Êy ntn? C¸c mãn ¨n Êy phÇn lín lÊy ë ®©u? Tr¶ lêi : - Cã c¶ mãn ¨n ngon vµ mãn ¨n b×nh thêng - C¸c mãn ¨n chñ yÕu lµ c©y nhµ l¸ vên do chÝnh bµn tay m×nh ch¨n nu«i, cÊy trång mµ cã. C©u hái : VËy em nhËn xÐt g× vÒ sù chuÈn bÞ nµy? Tr¶ lêi : T¸c gi¶ mong muèn tiÕp b¹n thËt chu ®¸o, ®Çy ®ñ, thÞnh so¹n, cã ®ñ vËt chÊt vµ tinh thÇn. * GV : Nh vËy t¸c gi¶ mong muèn tiÕp b¹n thËt chu ®¸o, ®Çy ®ñ thÞnh so¹n; cã c¶ tinh thÇn vµ vËt chÊt. Tinh thÇn th× vui vÎ. T¸c gi¶ mong cã trÎ ®Ó sai khiÕn, cßn hai b¹n tri kû ngåi cïng nhau t©m ®¾c nh÷ng kû niÖm ®· qua, nh÷ng chuyÖn ®êi , chuyÖn v¨n ch¬ng. Mong ®Õn chî ®Ó tiÕp b¹n thËt ®µng hoµng. Mãn ¨n th× thËt sang cã c¶ “c¬m gµ, c¸ gì ’’ vµ c¶ mãn ¨n b×nh thêng, tiÕp b¹n b»ng ®Æc s¶n c©y nhµ l¸ vên do chÝnh bµn tay m×nh lµm ra. C©u hái : H×nh ¶nh c¸ díi ao, gµ trong vên, c¶i ra c©y, cµ míi nô, míp ®¬ng hoa… gîi c¶nh s¾c ntn? Tr¶ lêi : Gîi lªn mét bøc tranh sèng ®éng, vui t¬i cña th«n quª *GV: §óng ®©y lµ bøc tranh sèng ®éng vui t¬i, mét nÕp sèng th«n d·, chÊt ph¸c cÇn cï. Ta tëng nh nghe thÊy tiÕng c¸ ®íp måi, tiÕng gµ côc t¸c. Ta nh c¶m thÊy NguyÔn KhuyÕn ®ang d¾t tay b¹n ra th¨m vên c©y, ao c¸, tËn hëng thó vui d©n d· cña mét «ng quan vÒ ë Èn. C¶nh vËt vên tîc thËt xinh x¾n h÷u t×nh : C©y cèi ®ang ®¬m hoa kÕt tr¸i, Èn chøa mét søc sèng tiÒm tµng gÇn gòi mÕn yªu ®óng nh nhµ th¬ Xu©n DiÖu nhËn xÐt : Nh÷ng c©u th¬ mang c¸i hån xanh cña vên tîc ®©u chØ cã mµu xanh c©y l¸, ngêi ®äc dêng nh cßn c¶m thÊy ë c©u th¬ cã ®Êt xíi, cã h¬i Èm, cã ¸nh s¸ng, cã h¬ng bay, cã kiÕn leo, cã ong ®Õn vµ t×nh ngêi còng ngät ngµo b×nh dÞ. C©u hái : §äc l¹i 6 c©u th¬ vµ cho biÕt t¸c gi¶ sö dông h×nh ¶nh ntn? Tr¶ lêi : H×nh ¶nh ®èi lËp - C©u 3 ®èi c©u 4 - C©u 5 ®èi c©u 6 C©u hái : C¸ch sö dông h×nh ¶nh ®èi nh thÕ cã t¸c dông g×? Tr¶ lêi : Cã t¸c dông diÔn t¶ tÊt c¶ ®Òu cã nhng cuèi cïng kh«ng ®ñ, d thõa nhng vÉn hoµn thiÕu, tëng giµu cã nhng vÉn nghÌo tóng. C©u hái : Nh÷ng tõ t¸c gi¶ miªu t¶ nh : v¾ng, xa, s©u, kh«n, réng… ( C¶i chöa ra c©y , cµ míi nô ; BÇu võa rông rèn, míp ®¬ng hoa ) gîi cho em thÊy ®iÒu g× n÷a ? Tr¶ lêi : diÔn t¶ ®iÒu khã kh¨n kh«ng thùc hiÖn ®îc cña chñ nhµ . *GV :Chñ nhµ muèn tiÕp b¹n theo ph¬ng thøc c©y nhµ l¸ vên. Mµ c©y nhµ l¸ vên thø g× còng cã, còng kh«ng kÐm phÇn quan träng ngon lµnh. Nhng o¸i o¨m thay tÊt c¶ cßn ®ang ë d¹ng tiÒm Èn, d¹ng kh¶ n¨ng, cha ®Õn møc cha ®Õn thêi. C¸ cã s½n nhng ngÆt nçi ao s©u níc lín. Gµ ®Çy nhng lµm sao b¾t ®îc v× vên réng rµo tha. §Õn ngän rau, qu¶ cµ, qu¶ míp ®Òu cßn non qu¸ cha thÓ ¨n ®îc. ThËm chÝ miÕng trÇu ®Ó tiÕp kh¸ch còng kh«ng cã nèt. C©u hái : VËy cô NguyÔn KhuyÕn nghÌo ®Õn møc nµy ch¨ng ? Em suy nghÜ xem t¸c gi¶ cßn dïng c¸ch viÕt ®éc ®¸o g× n÷a? Tr¶ lêi : Nhµ th¬ NguyÔn KhuyÕn ®· phãng ®¹i c¸i nghÌo, thi vÞ ho¸ c¸i nghÌo, cêng ®iÖu c¸i nghÌo ®Ó t¹o nªn sù vui ®ïa hãm hØnh. C©u hái : T¸c gi¶ kh«ng kÓ khæ, vËy em cã suy nghÜ g× vÒ dông ý cña t¸c gi¶? Tr¶ lêi : - T¸c gi¶ tr×nh bµy h×nh ¶nh ®èi lËp, c¸ch dïng tõ biÓu c¶m, c¸ch nãi phãng ®¹i nh»m t¹o ra t×nh huèng ®Æc biÖt : kh¸ch quý ®Õn nhµ cÇn tiÕp ®·i ®µng hoµng, hËu hÜnh, lßng m«ng muèn th× rÊt nhiÒu , rÊt sang ®Æc biÖt cuèi cïng cµng Ýt cµng bÐ vµ kh«ng cã g× . - Ca ngîi cuéc sèng thanh b¹ch. * GV:§©y lµ mét lêi th¬ hãm hØnh pha chót tù trµo vui vui ®Ó bµy tá mét cuéc sèng thanh b¹ch, mét t©m hån thanh cao cña mét nhµ nho khíc tõ l¬ng bæng cña thùc d©n ph¸p lui vÒ sèng b×nh dÞ gi÷a xãm lµng quª h¬ng . V× vËy ®äc 6 c©u th¬ ta h×nh dung hai ngêi b¹n giµ ®ang cêi khµ vui ®ïa, kh«ng quan t©m g× ®Õn vËt chÊt. 3. C¶m xóc vÒ t×nh b¹n * HS ®äc c©u th¬ cuèi C©u hái : Em h·y cho biÕt côm tõ nµo cã gi¸ trÞ hay nhÊt trong c©u th¬ ? Tr¶ lêi : Côm tõ “ ta víi ta ’’ C©u hái : “ ta víi ta ’’ lµ ai víi ai ? Tr¶ lêi : T¸c gi¶ víi ngêi b¹n tri kû C©u hái : Côm tõ “ ta víi ta ’’ biÓu c¶m ®iÒu g× ? Tr¶ lêi : BiÓu lé mét niÒm vui trµn ®Çy, mét t×nh b¹n g¾n bã thiÕt tha, s©u nÆng tuy hai mµ nh mét. * GV : §Õn ®©y gi÷a chñ vµ kh¸ch kh«ng cßn kho¶ng c¸ch chØ cßn ta “ ta víi ta ”, “t«i víi b¸c ” hai ngêi ®· lµ mét ®óng nh lêi nhËn xÐt cña Xu©n DiÖu “ t×nh bÇu b¹n tù nã còng lµ mét b÷a tiÖc cña tinh thÇn ”. C©u hái : Trong c©u th¬ cuèi nµy t¸c gi¶ sö dông c¸ch biÓu c¶m nµo ? Tr¶ lêi : BiÓu c¶m trùc tiÕp, trùc tiÕp béc lé t×nh c¶m cña m×nh víi b¹n. C©u hái : Côm tõ “ ta víi ta ” em ®· gÆp trong v¨n b¶n nµo ? Tr¶ lêi : Qua §Ìo Ngang cña bµ HuyÖn Thanh Quan C©u hái : Em h·y chØ ra sù kh¸c nhau cña hai côm tõ nµy ? Tr¶ lêi : - Bµ huyÖn Thanh Quan viÕt “ta víi ta” dïng víi nghÜa sè Ýt, diÔn t¶ t©m tr¹ng c« ®¬n, buån b· cña con ngêi xa xø. - NguyÔn KhuyÕn viÕt “ ta víi ta” víi c¶ hai nghÜa võa chØ sè Ýt võa chØ sè nhiÒu. Dïng trong c©u th¬ nµy lµ chØ hai ngêi . Tuy hai mµ nh mét, diÔn t¶ t©m tr¹ng vui vÎ ch©n thµnh. C©u hái : ë c©u kÕt t¸c gi¶ muèn nãi víi chóng ta ®iÒu g× ? Tr¶ lêi : - T×nh c¶m cao h¬n vËt chÊt . - VËt chÊt dï kh«ng ®Çy ®ñ kh«ng m©m cao cç ®Çy nhng b¹n bÌ vÉn quý mÕn nhau, ch©n thµnh vui vÎ víi nhau . C©u hái : VËy cô NguyÔn KhuyÕn cã ph¶i chØ coi thêng vËt chÊt , coi träng tinh thÇn kh«ng ? V× sao Tr¶ lêi : - Cô NguyÔn KhuyÕn kh«ng coi thêng vËt chÊt, coi träng tinh thÇn - V× : Cô vÉn mong muèn cã vËt chÊt , cã c¸c thø sang ®Ó tiÕp b¹n. * GV :§Õn ®©y ta thÊy t¸c gi¶ ®· phãng ®¹i sù thiÕu thèn cña vËt chÊt ®Ó lµm næi bËt sù giµu cã cña tÊm lßng. T¸c gi¶ miªu t¶ tõ nh÷ng c¸i kh«ng cã dï nhá nhÊt nh miÕng trÇu mµ d©n gian thêng nãi : miÕng trÇu lµ ®Çu c©u truyÖn ®Ó råi kh¼ng ®Þnh mét c¸i cã ®ã lµ : TÊm lßng th©n thiÕt, Êm ¸p t×nh ®êi, t×nh c¶m b¹n bÌ g¾n bã keo s¬n kh«ng cã mét thø vËt chÊt nµo cã thÓ s¸nh b»ng . III. Tæng kÕt 1. NghÖ thuËt * HS ®äc l¹i bµi th¬ C©u hái : Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch viÕt cña t¸c gi¶ trong toµn bµi ? Tr¶ lêi : Tõ ng÷ b×nh dÞ, toµn tõ thuÇn N«m, h×nh ¶nh ®èi lËp, phãng ®¹i… 2. Néi dung C©u hái : Bµi th¬ ®äng l¹i trong em ®iÒu g× ? Tr¶ lêi : Ca ngîi t×nh b¹n ch©n thµnh . C©u hái : Tõ t×nh b¹n ch©n thµnh cña NguyÔn KhuyÕn víi b¹n, gîi cho em suy nghÜ g× vÒ t×nh b¹n cña m×nh ? Tr¶ lêi : Bµi th¬ gîi cho chóng ta suy nghÜ vÒ quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ t×nh b¹n . VËt chÊt ®Çy ®ñ lµ ®iÒu quan träng , tèt ®Ñp tuy thÕ sù ch©n thµnh trong t×nh b¹n vÉn lµ c¬ b¶n lµ quyÕt ®Þnh . * Ghi nhí SGK IV. LuyÖn tËp * V× sao nãi bµi th¬ “ B¹n ®Õn ch¬i nhµ ’’ lµ mét trong nh÷ng bµi th¬ hay nhÊt vÒ t×nh b¹n ? Tr¶ lêi : - V× nã ca ngîi t×nh b¹n ch©n thµnh, trung thùc, bÊt chÊp mäi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh, ®Ëm ®µ, méc m¹c nhng vÉn trµn ngËp niÒm vui d©n d·. - V× nã t¹o ra mét t×nh huèng bÊt ngê mµ thó vÞ lµm cho ngêi ®äc ng¹c nhiªn råi kÕt thóc b»ng nô cêi xoµ hãm hØnh mµ s©u s¾c. - §îc thÓ hiÖn b»ng mét giäng th¬ gi¶n dÞ, hån nhiªn, c©u nµo còng nh dïa, còng lÊp l¸nh ¸nh m¾t nheo cêi, còng Êm ¸p niÒm vui hån hËu . C. KÕt qu¶ - Giê häc ®· huy ®éng ®îc tèi ®a trÝ lùc cña häc sinh . C¸c em tham gia x©y dùng bµi rÊt hµo høng s«i næi . TÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh ®· ®îc ph¸t huy cao. Häc sinh kh¸, giái, trung b×nh ®Òu tham gia x©y dùng bµi . Gi¸o viªn lµm viÖc Ýt . - Giê gi¶ng hÊp dÉn tõ ®Çu ®Õn cuèi, kh«ng khÝ tiÕt häc s«i næi, hµo høng. - Qua kiÓm tra miÖng vµ kiÓm tra 15 phót, häc sinh ®Òu n¾m v÷ng kh¸ s©u c¶ vÒ nghÖ thuËt vµ néi dung v¨n b¶n.
- Xem thêm -