Tài liệu Kinh nghiệm dạy hát cho học sinh lớp 3

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm PH¦¥NG Ph¸p d¹y häc h¸t líp 3 1. Tªn s¸ng kiÕn N¨m häc 2010 - 2011 lµ n¨m häc ®Çu tiªn víi chñ ®Ò mçi gi¸o viªn cã mét s¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc nãi chung vµ cña Trêng TiÓu häc L¨ng Can nãi riªng. B¶n th©n t«i thùc hiÖn s¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ “Ph¬ng ph¸p d¹y h¸t cho hs líp 2” víi nh÷ng néi dung nh sau: 2. M« t¶ ý tëng Trong trêng TiÓu häc, häc ©m nh¹c lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc rÌn luyÖn tËp h¸t, ph¸t triÓn kh¶ n¨ng ©m nh¹c, n©ng cao chÊt lîng c¶m thô ©m nh¹c ®Ó gãp phÇn vµo hiÖu qu¶ gi¸o dôc. D¹y h¸t bíc ®Çu x©y dùng cho c¸c em ý thøc khi h¸t ph¶i chÝnh x¸c, râ lêi, diÔn c¶m, h¸t ®ång ®Òu, hoµ giäng vµ tËp ph©n biÖt ©m thanh cao, thÊp, dµi, ng¾n, cñng cè vµ rÌn luyÖn ®Ó h×nh thµnh kh¶ n¨ng h¸t. 3. Néi dung c«ng viÖc - Giíi thiÖu bµi h¸t - H¸t mÉu - §äc lêi ca - D¹y h¸t tõng c©u - LuyÖn tËp, cñng cè 4. TriÓn khai thùc hiÖn Thùc hiÖn tõ th¸ng 9 n¨m 2010. §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y h¸t nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc vµ h×nh thµnh n¨ng lùc thÈm mü cho hs. D¹y ©m nh¹c ë líp 2 chñ yÕu lµ d¹y h¸t. Häc h¸t chÝnh lµ tiÕp xóc víi ©m nh¹c cã lêi, ngoµi giai ®iÖu vµ tiÕt tÊu, lêi ca cña bµi h¸t cßn biÓu hiÖn néi dung cô thÓ vÒ mét sù vËt, sù viÖc, mçi bµi h¸t lµ mét c¶m xóc, mét t©m tr¹ng, mét c¸ch nh×n thÕ giíi kh¸ch quan vµ thÓ hiÖn néi t©m ®îc diÔn t¶ b»ng ng«n ng÷ v¨n häc. D¹y h¸t chó ý cao ®é, trêng ®é vµ ph¸t ©m râ lêi, chÝnh x¸c, diÔn c¶m, tiÕng h¸t cßn thÓ hiÖn ®îc “c¸i hån” cña ©m nh¹c, cã søc biÓu c¶m vµ nh÷ng tr¹ng th¸i kh¸c nhau nh vui vÎ, hån nhiªn, nhÝ nh¶nh ... Nh÷ng bµi h¸t dµnh cho líp 2 gi¶n dÞ, gän nhÑ, néi dung râ rµng. C¸ch d¹y h¸t th«ng qua c¸c bíc nh: - Giíi thiÖu bµi: PhÇn nµy cã ý nghÜa quan träng ®Ó thu hót sù chó ý cña c¸c em, ngoµi lêi giíi thiÖu bµi h¸t, t¸c gi¶, GV cßn cã thÓ dïng tranh ¶nh, b¶n ®å thÕ giíi (víi nh÷ng bµi h¸t níc ngoµi), b¶n ®å ViÖt nam, ®Ó dÉn d¾t tíi bµi h¸t s¾p häc. Ngoµi ra GV cã thÓ ®Æt ra nh÷ng c©u hái ®Ó c¸c em tù t×m hiÓu, kh¸m ph¸. - H¸t mÉu: §©y lµ sù hÊp dÉn cña mét bµi h¸t khi GV tr×nh bµy hoÆc cho HS nghe b¨ng nh¹c sÏ cã Ên tîng tèt ®èi víi c¸c em. Nghe b¨ng nh¹c ®Ó ®¶m b¶o tÝnh nghÖ thuËt vµ sù chuÈn mùc, nhng GV h¸t cho HS nghe sÏ v« cïng thó vÞ ®èi víi c¸c em, GV h¸t cã thÓ kÌm theo vµi ®éng t¸c phô ho¹ cµng lµm cho c¸c em thÝch thó h¬n. - §äc lêi ca: GV chÐp lêi ca vµo b¶ng phô cho c¸c em ®äc ®ång thanh theo tiÕt tÊu 1 - 2 lÇn. §äc lêi ca gióp cho c¸c em c¶m nhËn néi dung vµ ph¸t ©m ®óng. NÕu cã tõ ng÷ khã GV cÇn gi¶ng gi¶i cho c¸c em. - D¹y h¸t tõng c©u: GV ph©n chia bµi thµnh tõng c©u h¸t vµ d¹y truyÒn khÈu, c©u tríc nèi c©u sau ®Õn hÕt bµi. GV cÇn sö dông ®µn cho HS nghe mét hai lÇn tríc khi HS h¸t theo. Khi d¹y h¸t cã thÓ chia thµnh tõng nhãm nhá ®Ó c¸c em thay nhau võa h¸t võa nghe, tr¸nh mÖt mái. Trong mét sè bµi h¸t nÕu cã c©u nµo gièng nhau hoÆc gÇn gièng nhau th× GV chØ cÇn gîi ý cho HS tù t×m vµ h¸t. - LuyÖn tËp cñng cè: Khi HS häc h¸t tõng c©u xong c¶ bµi GV cho c¸c em luyÖn tËp nhiÒu lÇn ®Ó h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca, lu©n phiªn h¸t gi÷a c¸c tæ nhãm, c¸ nh©n, kÕt hîp víi gâ ®Öm theo nhÞp, ph¸ch, tiÕt tÊu, vËn ®éng theo nh¹c t¹o kh«ng khÝ häc tÝch cùc, cã t¸c dông ®éng viªn tÊt c¶ HS ®Òu tham gia bµi häc. 5. KÕt qu¶ ®¹t ®îc. 85 ®Õn 90% HS h¸t ®óng lêi ca, cao ®é, trêng ®é, râ lêi, diÔn c¶m, h¸t ®ång ®Òu, ph©n biÖt ®é cao, thÊp, dµi, ng¾n cña ©m thanh. Qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, t«i nhËn thÊy kÕt qu¶ ®¹t ®îc nh trªn lµ rÊt kh¶ quan. Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nµy kh«ng ph¶i trong mét vµi tiÕt häc lµ rÌn cho HS cã thãi quen vµ c¸ch thøc x¸c ®Þnh ®îc. Gi¸o viªn ph¶i cã sù kiªn tr× bÒn bØ, nhËn xÐt, ®éng viªn, luyÖn tËp. Cã nh÷ng em cÇn ph¶i híng dÉn cô thÓ, tõng c©u h¸t, gi¸o viªn ph¶i hßa m×nh víi häc sinh hiÓu ®îc ®Æc ®iÓm t©m lý cña tõng häc sinh còng nh cña tõng líp. Víi nh÷ng c¸ch thøc híng dÉn nh trªn, häc sinh trong líp ®Òu tham gia ca h¸t rÊt tÝch cùc, Ýt häc sinh cßn rôt rÌ do sî h¸t sai. §iÒu ®ã ®· t¹o niÒm tin vµ niÒm vui cho t«i khi bíc vµo líp häc. 6. Kh¶ n¨ng ph¸t huy m«n ¢m nh¹c. - Nghe mét sè bµi h¸t (Quèc ca ViÖt Nam, d©n ca, bµi h¸t thiÕu nhi chän läc, vµi ®o¹n nh¹c kh«ng lêi,...) - §äc truyÖn kÓ vÒ ¢m nh¹c - TËp mét vµi nh¹c cô gâ víi c¸c tiÕt tÊu ®¬n gi¶n, dïng nh¹c cô gâ ®Öm theo bµi h¸t. Trªn ®©y lµ s¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ ph¬ng ph¸p d¹y h¸t cho häc sinh líp 2 n¨m häc 2010 - 2011 cña b¶n th©n t«i, rÊt mong quü cÊp l·nh ®¹o vµ quü ®ång nghiÖp cã ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó nh÷ng n¨m sau t«i thùc hiÖn tèt h¬n.
- Xem thêm -