Tài liệu Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 170 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20012 tài liệu

Mô tả:

Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5
Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang I / ĐẶT VẤN ĐỀ 2 II / GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 3 1 / Cơ sở lí luận 3 2 / Thực trạng 3 3 / Các biện pháp đã tiến hành 4 4 / Hướng dẫn h/s thực hành giải toán trên mạng 9 5 / Hiệu quả khi áp dụng 10 III / KẾT LUẬN 12 Tài liệu tham khảo 14 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Kiªn- Tr­êng TiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng« 1 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 I. ĐẶT VẤN ĐỀ : §èi víi học sinh lớp 5, tư duy của các em đã b­íc ®Çu phát triển. Một số em khá, giỏi thích tìm tòi, khám phá những cái mới. Đặc biệt, những bài toán khó thường rất hấp dẫn ®èi víi chóng. Chóng dễ nhàm chán hoặc không hứng thú khi ngµy nµo còng ph¶i tiÕp xóc víi nh÷ng với những bài toán dễ và đơn giản. H¬n n÷a ®Ó cã mét học sinh giỏi đạt giải cao trong các kì thi còn do nhiều yếu tố ®em l¹i: Tr­íc tiªn lµ sù cè g¾ng nç lùc cña chÝnh c¸ nh©n häc sinh, sau ®ã lµ nhê sự quan tâm của gia đình vµ c¸c cÊp l·nh chØ ®¹o còng nh­ việc bồi dưỡng của giáo viên, …và không ngoại trừ yếu tố may mắn. Tuy nhiên chúng ta không chỉ chờ đợi và cầu mong ở sự may mắn. Phương ngôn có câu: Trở thành nhân tài một phần do tài năng còn chín mươi chín phần là ở sự tôi luyện. Theo quan điểm của tôi, điều quan trọng hơn cả là chúng ta phải trang bị cho các em vững vàng kiến thức trước khi đi thi. Do vậy việc bồi dưỡng vẫn là yếu tố quan trọng hơn cả. Song bồi dưỡng học sinh giỏi những nội dung gì, båi d­ìng ë ®©u, vµo lóc nµo vµ bồi dưỡng như thế nào để đạt hiệu quả? Điều đó quả là một vấn đề còn nan giải. Qua một số năm bồi dưỡng học sinh giỏi, tôi rút ra một số kinh nghiệm nhỏ, xin mạnh dạn trao đổi để đồng nghiệp có thể tham khảo và vận dụng. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Kiªn- Tr­êng TiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng« 2 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 II.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : 1 / Cơ sở lí luận : Để nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời để đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, việc bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ ở cấp Tiểu học là rất cần thiết đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh lớp 4, lớp 5. Bản thân luôn được nhà trường tin tưởng giao cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi nên tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm tòi, đúc rút kinh nghiệm để làm sao việc bồi dưỡng đem lại hiệu quả. 2 / Thực trạng khi chưa có kinh nghiệm : a / Thuận lợi : - Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của ban giám hiệu nhà trường, của các bậc phụ huynh. - Các em học sinh chăm ngoan, hiếu học, nhiều học sinh là con em cán bộ công chức. - B¶n th©n giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp, ®· nhiÒu n¨m liÒn ®­îc ph©n c«ng båi d­ìng häc sinh giái líp 5. b / Khó khăn : -Do thêi gian d¹y c¸c em kh«ng dµi( chØ lµ mét n¨m häc) nªn ph¶i mÊt vµi tuÇn lµm quen míi n¾m b¾t, lùa chän ®­îc ®èi t­îng ®Ó båi d­ìng. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Kiªn- Tr­êng TiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng« 3 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 -§a sè c¸c em lµm bµi theo kiÓu khu«n mÉu ( b¾t ch­íc mÉu), Ýt cã sù s¸ng t¹o nªn khi gÆp c¸c bµi to¸n míi l¹ sÏ thÊy lóng tóng. MÆt kh¸c học sinh tiếp thu bài còn mang tính thụ động, gò ép chÝnh v× thÕ mµ c¸c em dÔ quyªn. -H¬n n÷a ®Æc ®iÓm cña häc sinh TiÓu häc lµ kh¶ n¨ng tù häc ch­a cao. C¸c em cßn phô thuéc nhiÒu vµo nh÷ng gîi ý cña thÇy c« nªn khi gÆp c¸c bµi to¸n khã l¹i cã mong muèn ®­îc thÇy c« hç trî. 3 / Các biện pháp đã tiến hành : a / Vai trò người thầy: Trước hết, ta phải xác định vai trò của người thầy là hết sức quan trọng. Bởi vì người thầy có vai trò chỉ đạo và hướng dẫn học sinh, gợi ý, dẫn dắt c¸c em để đi đến các phương pháp học nói chung và giải toán nói riêng. Nếu học sinh có kiến thức cơ bản tốt, có tố chất thông minh mà không được bồi dưỡng, nâng cao tốt thì sẽ ít có hiệu quả hoặc không có hiệu quả. Đồng thời giáo viên lại phải lựa chọn đúng đối tượng học sinh ®Ó bồi dưỡng và phải soạn thảo chương trình bồi dưỡng một cách hợp lí, khoa học và sáng tạo. Thực tế cho thấy một số em có tố chất tốt nhưng ý thức học tập không cao tr×nh bµy cẩu thả, thiếu nỗ lực cố gắng thi thường đạt kết quả thấp. Vì thế, để học sinh luôn cố gắng hết khả năng của mình, giáo viên cần thường xuyên tác động tới ý thức học tập của học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau, như : Nêu gương các anh chị những năm trước, kể cho các em nghe một số kì thi tiêu biểu,…; cho các em thấy được nếu nỗ lực cố gắng sẽ đạt giải cao trong các kì thi là niềm vinh dự tự hào không chỉ cho mình mà còn cho cả bố mẹ, thầy cô, bạn bè , trường, lớp,…; ngược lại nếu thiếu cố gắng một chút thôi có thể không đem lại kết quả gì. b / Lựa chọn đúng đối tượng học sinh: Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Kiªn- Tr­êng TiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng« 4 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 Giáo viên phải đánh giá học sinh một cách khách quan, chính xác, lựa chọn đúng đối tượng học sinh để bồi dưỡng. Việc lựa chọn đúng không chỉ nâng cao hiệu quả bồi dưỡng mà còn tránh được việc bỏ sót những em học giỏi, hoặc chọn nhầm những em không có tố chất theo học sẽ bị quá sức. * Những căn cứ để lựa chọn: + Lựa chọn các đối tượng học sinh thông qua các giờ học: - Những học sinh sáng dạ thường chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến, ý kiến thường đúng và có sáng tạo. - Cũng cần phân biệt với những em hăng hái nhưng không thông minh thì thường phát biểu trệch hướng dẫn dắt của giáo viên, có khi không đâu vào đâu. - Ngược lại có những em tuy ít phát biểu nhưng khi gọi tên và yêu cầu trình bày thì những em này thường trả lời chính xác hoặc có những ý hay, thể hiện sự sáng tạo. + Lựa chọn dựa vào việc chấm, chữa bài: Những em thông minh, chắc chắn thường có ý thức học tập tốt, làm bài đầy đủ, trình bày bài thường chặt chẽ, khoa học và thường có ý thức xung phong chữa bài tập cũ hoặc có ý kiến hay, góp phần cho bài tập phong phú hơn. + Lựa chọn thông qua các vòng thi kiểm tra: - Để việc thi, kiểm tra, đánh giá đúng chất lượng học sinh thì ngoài việc thực hiện đúng quy chế thi cử như: sắp xếp chỗ ngồi (theo thứ tự a,b,c), giám sát chặt chẽ, quán triệt học sinh không được nhìn bài của bạn, đồng thời cũng không để cho bạn nhìn bài của mình; cũng cần chú ý sắp xếp những em hàng ngày ngồi gần nhau thì đến khi thi hay kiểm tra phải ngồi xa nhau. - Khi chấm bài thi, giáo viên cần phải vận dụng biểu điểm linh hoạt. Cần ưu tiên điểm cho những bài làm có sự sáng tạo, trình bày bài khoa học. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Kiªn- Tr­êng TiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng« 5 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 - Tuy nhiên để việc thi cử, kiểm tra đạt hiệu quả, giáo viên cần phải ra đề trên cơ sở những dạng bài tập đã được ôn và cần có một bài khó, nâng cao hơn đòi hỏi học sinh vận dụng những kiến thức đã học để làm bài. Trên cơ sở đó, giáo viên đánh giá được những em nào có năng lực thực sự trong học tập. - Để đánh giá một cách chính xác và nắm được mức độ tiếp thu cũng như sự tiến bộ của học sinh thì cần tổ chức thi, kiểm tra và sàng lọc qua nhiều vòng bëi mét bµi thi ch­a thÓ ®¸nh gi¸ ®óng kh¶ n¨ng cña trß. c / Xây dựng chương trình bồi dưỡng: Hiện nay, chương trình bồi dưỡng không có sách hướng dẫn chi tiết, cụ thể từng tiết, từng buổi học như trong chương trình chính khóa. Hơn nữa, hầu hết sách nâng cao, sách tham khảo hiện nay không soạn thảo theo đúng trình tự như chương trình học chính khóa, mà thường đi theo các dạng c¸c chuyªn ®Ò. Trong khi đó, gi¸o viªn thường tổ chức học sinh vừa học chính khóa vừa phối hợp nâng cao. Vì thế soạn thảo chương trình bồi dưỡng là một việc làm hết sức khó khăn nếu như chúng ta không có sự tham khảo, tìm tòi và chọn lọc tốt. Điều cần thiết là giáo viên cần phải nắm vững nội dung, chương trình học, cần phải soạn thảo nội dung dẫn dắt học sinh từ cái cơ bản của nội dung chương trình học chính khóa, tiến tới chương trình nâng cao (tức là, trước hết phải khắc sâu kiến thức cơ bản của nội dung học chính khóa, từ đó vận dụng để nâng cao dần). Nãi tãm l¹i trong mçi tiÕt häc chÝnh kho¸ gi¸o viªn cÇn n¾m v÷ng kiÕn thøc träng t©m ®Ó tõ ®ã cã thÓ më réng n©ng cao hoÆc kh¾c s©u nã nh­ thÕ nµo ®Ó c¸c em häc sinh giái kh«ng ngõng ®­îc béc lé hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. Cần s¾p xÕp c¸c bµi tõ dÔ ®Õn khã từ cơ bản đến nâng cao, từ đơn giản đến phức tạp. Đồng thời cũng phải th­êng xuyªn ôn tập, củng cố theo kiÓu “ m­a dÇm ho¸ lôt”. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Kiªn- Tr­êng TiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng« 6 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 * Cần soạn thảo 1 tiết học có những nội dung sau: - Kiến thức truyền đạt (lí thuyết, ví dụ, …) - Bài tập vận dụng. - Bài tập về nhà luyện thêm (tương tự như bài ở lớp). - Cần phải soạn thảo nội dung chương trình cho việc bồi dưỡng đảm bảo thời lượng: Tiết; Tuần; Học kì, Cả năm. Tuy nhiên, việc soạn thảo chương trình còn tùy thuộc vào mức độ tiếp thu của từng học sinh (làm sao cho các em có thể “tiÕp thu” được). Cần giúp các em tổng hợp các dạng bài, các phương pháp giải. Vì hầu hết các em chưa tự mình tổng hợp được mà đòi hỏi phải có sự hướng dẫn, giúp đỡ của giáo viên. Để các em vững vàng kiến thức, mở rộng được nhiều dạng bài tập thì mỗi dạng bài cần phải luyện tập nhiều lần, đưa ra nhiều cách giải. Đồng thời thỉnh thoảng phải củng cố, tổng hợp lại để khắc sâu. Giáo viên cần phải đầu tư nhiều thời gian, tham khảo nhiều tài liệu để đúc rút và cô đọng nội dung chương trình bồi dưỡng, phù hợp với đối tượng học sinh và thời gian ôn luyện. d / Dạy như thế nào cho đạt hiệu quả: Trước hết phải chọn lọc những phương pháp giải dễ hiểu nhất để hướng dẫn học sinh. Không nên máy móc theo các sách giải. Cần vận dụng và đổi mới phương pháp dạy học, tạo cho học sinh có cách học mới, không gò bó, không áp đặt, tôn trọng và khích lệ những sáng tạo mà học sinh đưa ra. Những bài kiến thức mới, giáo viên cần lấy ví dụ và ra bài tập mang tính chất vui chơi để gây hứng thú học tập cho học sinh, đồng thời giúp các em ghi nhớ được tốt hơn. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Kiªn- Tr­êng TiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng« 7 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 Ví dụ: Ra bài toán vui, bài toán là một bài thơ, bài toán lấy tên học sinh hay đáp số là ngày, tháng có ý nghĩa, đáng ghi nhớ, hoặc lấy ví dụ mang tính chất thực tiễn, dễ hiểu, … Tuy nhiên những bài toán như thế, giáo viên cần tìm hiểu kĩ, thử và kiểm tra kết quả nhiều lần. Giáo viên tung các bài tập cho học sinh phải luôn theo hướng “mở”, có như vậy mới phát huy và làm phong phú sự sáng tạo của học sinh. Hầu hết ở các bài luyện tập, giáo viên chỉ nên gợi mở để học sinh tự tìm ra cách giải, không nên làm thay học sinh, giải cho học sinh hoàn toàn hoặc để cho các em bó tay rồi chữa. Ngược lại, khi chữa bài, giáo viên cần phải giải một cách chi tiết, tỉ mỉ (không giải tắt). Đồng thời uốn nắn những sai sót và chấn chỉnh cách trình bày của học sinh một cách kịp thời. Cần theo dõi và chấm bài làm của học sinh hàng ngày thật kĩ để kịp thời phát hiện, uốn nắn những thiếu sót cho các em. Một số bài để khắc sâu kiến thức cho các em, giáo viên có thể gợi ý để các em tìm ra nhiều cách giải, hiểu sâu sắc được bản chất của bài toán. Như thế vừa phát huy được tính độc lập sáng tạo của học sinh, vừa gây được hứng thú học tập với các em. Để giúp học sinh học tốt môn toán nói chung và môn toán ở Tiểu học nói riêng, giáo viên cần giúp học sinh nắm bắt và vận dụng quy trình giải một bài toán, phương pháp kiểm tra kết quả vào việc làm toán. + Quy trình giải một bài toán có lời văn thường thông qua các bước sau: B­íc1: §äc kÜ ®Ò bµi to¸n. X¸c ®Þnh cho ®óng nh÷ng c¸i ®· cho, nh÷ng c¸i cÇn t×m vµ nh÷ng mèi quan hÖ chÝnh cã trong bµi to¸n ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc d¹ng to¸n( nÕu cã thÓ). B­íc 2: Tãm t¾t bµi to¸n b»ng c¸c s¬ ®å, h×nh vÏ, hoÆc ng«n ng÷, kÝ hiÖu ng¾n gän. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Kiªn- Tr­êng TiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng« 8 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 B­íc 3: Suy nghÜ t×m c¸ch gi¶i cÇn dùa vµo c¸c s¬ ®å, h×nh vÏ, b¶ng tãm t¾t bµi to¸n ®· cã ë b­íc 2 ®Ó suy luËn. Còng cã thÓ t×m c¸ch biÕn ®æi bµi to¸n ®· cho thµnh bµi to¸n míi ®¬n gi¶n h¬n… B­íc 4: Gi¶i vµ viÕt bµi gi¶i: Dùa vµo c¸c b­íc lÝ gi¶i theo s¬ ®å ®Þnh h­íng ®· t×m thÊy ë b­íc 3 ®Ó ®i tíi ®¸p sè hoÆc c©u tr¶ lêi cña bµi to¸n. B­íc 5: T×m hiÓu s©u thªm vÒ bµi to¸n ( hay khai th¸c bµi to¸n). Ngoµi ra gi¸o viªn cßn ph¶i h×nh thµnh cho häc sinh thãi quen kiÓm tra l¹i kÕt qu¶ cña bµi khi ®· lµm xong. * Các phương pháp kiểm tra kết quả: - So sánh với thực tiễn. - Làm phép tính ngược lại. - Giải theo cách khác. - Thay kết quả vào ®Ò bµi để kiểm tra. Đối với học sinh lớp 5, giáo viên cần giúp các em hệ thống lại các phương pháp giải toán thường sử dụng ở Tiểu học và một vài phương pháp đơn giản của Trung học cơ sở để các em nắm vững và vận dụng. Ví dụ : có thể cho các em vận dụng việc khai căn bậc hai trên máy tính thay cho việc thö chọn để tìm cạnh hình vuông, hay tìm bán kính hình tròn khi biết diện tích có số đo là số thập phân phức tạp. 4 / Sau ®©y t«i xin minh ho¹ viÖc båi d­ìng häc sinh giái th«ng qua mét sè giê d¹y chÝnh kho¸: * Ch¼ng h¹n: Khi d¹y tiÕt LuyÖn tËp (trang 70 ) -SGK to¸n 5:§Ó båi d­ìng häc sinh giái t«i chän bµi 3 lµ néi dung cÇn më réng vµ kh¾c s©u nªn ®· yªu cÇu c¸c em t×m c¸c c¸ch gi¶i cho bµi tËp 3 cña tiÕt häc nµy. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Kiªn- Tr­êng TiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng« 9 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 Bµi 3(70) –SGK to¸n 5: Thùng to có 21 lít dÇu, thùng bé có 15 lít dÇu. DÇu được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75 lít. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dÇu? Bài giải C¸ch 1: DÇu ë thïng to ®ùng trong sè chai lµ: 21: 0,75 = 28 (chai) DÇu ë thïng nhá ®ùng trong sè chai lµ: 15: 0,75 = 20 (chai) Cã tÊt c¶ sè chai dÇu lµ: 28 + 20 + 48 (chai) §¸p sè: 48 chai dÇu C¸ch 2: Tổng số lÝt dÇu ở hai thùng là: 21 + 15 = 36 (lít ) Cã tÊt c¶ sè chai đựng dÇu là: 36 : 0,75 = 48 ( chai) Đáp số: 48 chai dÇu. HoÆc gi¶i gép nh­ sau Cã tÊt c¶ sè chai đựng dÇu là: 21 : 0,75 + 15 : 0,75 = 48 (chai) Hay ( 21 + 15 ) : 0,75 = 48 ( chai) Hay khi d¹y tiÕt luyÖn tËp chung( trang 176)- SGK to¸n 5 :§Ó båi d­ìng häc sinh giái t«i chän bµi 4 lµ néi dung träng t©m nªn ®· yªu cÇu c¸c em gi¶i bµi tËp 4 cña tiÕt häc nµy. §ång thêi ®Ó kh¾c s©u d¹ng “ to¸n tØ sè phÇn tr¨m” t«i cßn yªu cÇu c¸c em gi¶i thªm 3 bµi to¸n kh¸c b»ng c¸ch thay ®æi m«t sè tõ trong bµi tËp ®ã. Bµi 4( 176)- SGK to¸n 5: Mét cöa hµng b¸n hoa qu¶( tr¸i c©y) thu ®­îc Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Kiªn- Tr­êng TiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng« 10 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 1 800 000 ®ång. TÝnh ra sè tiÒn l·i b»ng 20% sè tiÒn mua. Hái sè tiÒn ®Ó mua sè hoa qu¶ ®ã lµ bao nhiªu ®ång? Bµi gi¶i: Coi sè tiÒn mua( tiÒn vèn) lµ 100% th× tiÒn l·i lµ 20%. VËy tiÒn b¸n chiÕm sè phÇn tr¨m lµ: 100% + 20% = 120% TiÒn vèn ®Ó mua sè hoa qu¶ ®ã lµ: 1 800 000 : 120  100 = 1 500 000( ®ång) §¸p sè: 1 500 000 ®ång Bµi tËp thªm sè 1: Mét cöa hµng b¸n hoa qu¶( tr¸i c©y) thu ®­îc 1 800 000 ®ång. TÝnh ra sè tiÒn l·i b»ng 20% sè tiÒn b¸n. Hái sè tiÒn ®Ó mua sè hoa qu¶ ®ã lµ bao nhiªu ®ång? Bµi gi¶i Coi sè tiÒn b¸n hoa qu¶ lµ 100% th× sè tiÒn l·i lµ 20%. VËy sè tiÒn vèn chiÕm sè phÇn tr¨m lµ: 100% - 20% = 80% TiÒn vèn ®Ó mua sè hoa qu¶ ®ã lµ: 1 800 000 : 100  80 =1 440 000 (®ång) §¸p sè: 1 440 000 ®ång Bµi tËp thªm sè 2: Mét cöa hµng b¸n hoa qu¶( tr¸i c©y) thu ®­îc 1 800 000 ®ång. TÝnh ra cöa hµng bÞ lç mÊt 20% sè tiÒn mua. Hái sè tiÒn ®Ó mua sè hoa qu¶ ®ã lµ bao nhiªu ®ång? Bµi gi¶i Coi sè tiÒn mua hoa qu¶ lµ 100% th× sè tiÒn lç lµ 20%. VËy sè tiÒn b¸n chiÕm sè phÇn tr¨m lµ: 100% - 20% = 80% TiÒn vèn ®Ó mua sè hoa qu¶ ®ã lµ: 1 800 000 : 80  100 = 2 250 000( ®ång) Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Kiªn- Tr­êng TiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng« 11 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 §¸p sè: 2 250 000 ®ång Bµi tËp thªm sè 3: Mét cöa hµng b¸n hoa qu¶( tr¸i c©y) thu ®­îc 1 800 000 ®ång. TÝnh ra bÞ lç mÊt 20% sè tiÒn b¸n. Hái sè tiÒn ®Ó mua sè hoa qu¶ ®ã lµ bao nhiªu ®ång? Bµi gi¶i Coi sè tiÒn b¸n hoa qu¶ lµ 100% th× sè tiÒn lç lµ 20%. VËy sè tiÒn vèn chiÕm sè phÇn tr¨m lµ: 100% + 20% = 120% TiÒn vèn ®Ó mua sè hoa qu¶ ®ã lµ: 1 800 000 : 100  120 = 2 160 000(®ång) §¸p sè: 2 160 000 ®ång Qua viÖc gi¶i c¸c bµi tËp trªn nã kh«ng nh÷ng gióp c¸c em kh¾c s©u d¹ng to¸n tØ sè phÇn tr¨m mµ nã cßn gióp c¸c em hiÓu ra r»ng tõng c©u tõng ch÷ trong bµi to¸n còng cã thÓ rÊt quan träng cÇn ph¶i xem xÐt tØ mØ. III.KÕt qu¶ ¸p dông n¨m häc 2010- 2011: N¨m häc 2010 – 2011 t«i đã áp dụng mét sè biÖn pháp båi d­ìng nh­ trên và thu được kết quả như sau: Cã 6/ 6 em ®¹t gi¶i cÊp huyÖn ( trong ®ã cã 3 gi¶i nh×, 1 khuyÕn khÝch vµ 2 c«ng nhËn HSG). ChÊt l­îng cuèi n¨m do líp m×nh trùc tiÕp gi¶ng d¹y ®¹t ®­îc nh­ sau: VÒ m«n To¸n: T/s HS Giái % Kh¸ % TB % YÕu % 35 33 94,2 2 5,8 0 0 0 0 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Kiªn- Tr­êng TiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng« 12 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 IV. KẾT LUẬN: 1 / Nhận định chung : Qua thực tế bản thân tôi đã áp dụng ë n¨m häc 2010 - 2011 cho thấy kết quả t­¬ng ®èi tèt như đã nêu ở trên. Vì thế tôi thiết nghĩ các bạn đồng nghiệp có thể tham khảo và vận dụng. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ thỏa mãn với những gì đã đạt được mà mỗi chúng ta cần phải luôn luôn tìm tòi, học hỏi và không ngừng sáng tạo. 2 / Những bài học kinh nghiệm : - Xác định vai trò của người thầy là vô cùng quan trọng. - Lựa chọn đúng đối tượng học sinh để đưa vào bồi dưỡng. - Xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng khoa học, sáng tạo. - Lựa chọn phương pháp dạy học dễ hiểu và không ngừng đổi mới. - Hướng dẫn và theo dõi học sinh thực hành. 3 / Những ý kiến đề xuất : Qua những năm bồi dưỡng, tôi nhận thấy rằng người thầy cần phải không ngừng học hỏi và tự học hỏi để nâng cao trình độ, đúc rút kinh nghiệm, thường xuyên xây dựng nội dung chương trình và sáng tạo trong công tác giảng dạy. Tuy nhiên, để có những vụ mùa bội thu, ngoài vai trò của người thầy, ngoài những nỗ lực cố gắng của học sinh, đòi hỏi phải có sự quan tâm hỗ trî Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Kiªn- Tr­êng TiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng« 13 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 của nhà trường cña b¹n bÌ ®ång nghiÖp để giáo viên có nhiều tài liệu tham khảo, có nhiều thời gian nghiên cứu và tổ chức bồi dưỡng. Đồng thời giáo viên cũng cần phải biết lắng nghe ý kiến đóng góp của cÊp trªn, cña đồng nghiệp, của phụ huynh học sinh. Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của bản thân tôi đã áp dụng trong n¨m häc võa qua. Rất mong các đồng nghiệp tham khảo và đóng góp thêm ý kiến. Tôi xin chân thành cảm ơn! §åi Ng«, ngµy 5 th¸ng 8 n¨m 2011 Ng­êi viÕt: NguyÔn ThÞ Kiªn Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Kiªn- Tr­êng TiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng« 14 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa, sách giáo viên toán lớp 5. Tạp chí Toán tuổi thơ. Tạp chí Thế giới trong ta. Các sách nâng cao to¸n lớp 5. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Kiªn- Tr­êng TiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng« 15
- Xem thêm -