Tài liệu Kiennghi2

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

- 56 1. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë c«ng ty xi m¨ng bØm s¬n KiÕn nghÞ 1: VÒ c¸ch x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu tÝnh vµo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu tÝnh theo c«ng thøc: Cvl = Vx +Vm -Vt Trong ®ã: Clv : yÕu tè chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt trong kú Vx, Vm : Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt kho, gi¸ trÞ vËt t mua ngoµi dïng cho s¶n xuÊt Vt : TrÞ gi¸ vËt liªu dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho, gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi Thùc tÕ ë c«ng ty, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã thu håi phÕ liÖu nhng c«ng ty kh«ng tÝnh trõ phÇn chi phÝ phÕ liÖu thu håi nµy. VD: Nguyªn vËt liÖu bi ( bao gåm bi c©n vµ bi ®¹n ) ®îc dïng vµo trong qu¸ tr×nh nghiÒn nguyªn liÖu vµ nghiÒn clinke thµnh xi m¨ng bét khi bÞ hao mßn ®Õn mét møc ®é nµo ®ã sÏ ®îc th¶i ra ngoµi b¸n phÕ liÖu. Theo em, c«ng ty nªn tÝnh trõ phÇn gi¸ trÞ phÕ liÖu nµy vµo gi¸ trÞ bi ®¹n xuÊt dïng trong kú v× gi¸ trÞ cña bi ®¹n xuÊt dïng trong kú lµ rÊt lín khi Êy gi¸ trÞ bi gi¸ trÞ bi gi¸ trÞ bi gi¸ trÞ bi gi¸ trÞ phÕ liÖu xuÊt dïng TK= tån ®Çu kú + nhËp trong kú - tån cuèi kú - thu håi cña bi Cuèi th¸ng 12/2002 c«ng ty tiÕn hµnh söa lß, th¶i lo¹i bi ®· cò vµ g¹ch chÞu löa ®· bÞ hao mßn. C«ng ty gom l¹i ®em b¸n phÕ liÖu, tæng sè lîng thu håi cña bi lµ 184648,5 kg b¸n víi gi¸ 2000®/kg thu ®îc 369297000 Sè lîng g¹ch chÞu löa thu håi lµ 418.574,2 b¸n víi gi¸ 1650®/kg thu ®îc 690647430 Nh vËy, gi¶ sö c«ng ty tÝnh trõ gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi th× chi phÝ vÒ bi ®¹n ®îc tÝnh vµo trong kú lµ : 2.635.963.972 – 369.297.000 = 2.266.666.972 Chi phÝ vÒ g¹ch chÞu löa ®îc tÝnh vµo trong kú lµ: 4.012.177.215 - 690.647.430 = 3.321.529.785 Trªn c¬ së ®èi chiÕu víi b¶ng tÝnh tæng gi¸ thµnh cña quý 4( BiÓu sè 12) Ta thÊy viÖc tÝnh trõ gÝa trÞ phÕ liÖu thu håi sÏ lµm cho chi phÝ s¶n xuÊt cña quý gi¶m tæng lµ : 1.059.944.430 tõ ®ã lµm tæng gi¸ thµnh gi¶m 1.059.944.430. §©y còng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty cã thÓ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Ph©n bæ phÇn gi¶m chi phÝ vÒ bi ®¹n cho c¸c ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh ( T¬ng tù nh c¸ch ph©n bæ phÇn tríc) Lîng tiªu hao 369.297.000 Cho xi m¨ng bao PC30 340.591.798 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn K39-21.11 - 57 xi m¨ng bét TT 13.124.098 klanhke TT 15.581.104 Ph©n bæ phÇn gi¶m chi phÝ do thu håi phÕ liÖutõ g¹ch chÞu löa(Ph©n bæ nh trªn ) Lîng tiªu hao 690.647.430 Cho xi m¨ng bao PC30 625.503.485 Xi m¨ng bét TT 21.829.236 Klanhke TT 13.314.709 ViÖc tÝnh trõ gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi ë c¸c kh©u sÏ gióp cho viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thµnh mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n, mÆt kh¸c gióp cho viÖc qu¶n lý chi phÝ mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n. KiÕn nghÞ 2: vÒ viÖc xuÊt dïng c«ng cô dông cô nhá vµ ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong kú ë c«ng ty, mét sè lo¹i c«ng cô nhá cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông díi møc mét n¨m nh bót thö ®iÖn ¸p cã gi¸ trÞ 1.050.000 vµ thêi gian sö dông díi mét n¨m, c¸c lo¹i xe ®Èy c¬m cho c¸c bÕp ¨n ph©n xëng, xe ®¹p , ... cã gi¸ trÞ nhá. §ång hå nhiÒu kªnhTYPEcã gi¸ trÞ 60.806.000 vµ thêi gian sö dông lµ trªn mét n¨m... Nh÷ng trêng hîp nµy khi xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty chØ ph©n bæ mét lÇn vµo gi¸ thµnh. ViÖc ph©n bæ nµy lµ cha hîp lý bëi v× nã sÏ lµm cho gi¸ thµnh kh«ng æn ®Þnh , ®èi víi nh÷ng c«ng cô nhá gi¸ trÞ kh«ng lín vµ thêi gian sö dông mét n¨m, khi xuÊt dïng trong th¸ng c«ng ty nªn h¹ch to¸n qua tµi kho¶n 142 “ chi phÝ tr¶ tríc “ ®Ó tiÕn hµnh theo dâi vµ ph©n bæ dÇn. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n: - Khi xuÊt dïng ghi: Nî TK142 Cã TK153 TiÕn hµnh ph©n bæ 2 hoÆc ph©n bæ nhiÒu lÇn VÝ dô : Trong th¸ng 12 xuÊt 1 R¬ le nhiÖt cã gi¸ trÞ 2.800.000 thêi gian sö dông 1 n¨m cho ph©n xëng lß nung - Khi xuÊt dïng ghi: Nî TK142 2.800.000 Cã TK153 2.800.000 Khi ph©n bæ ta tiÕn hµnh ph¸p ph©n bæ 2 lÇn, lÇn 1 = 50% do ®ã gi¸ trÞ ph©n bæ lÇn 1 lµ 1400000 khi ®ã ghi: Nî TK627 1.400.000 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn K39-21.11 - 58 Cã TK 142 1.400.000 ë c«ng ty chi phÝ vÒ c«ng cô lao ®éng nhá lµ chi phÝ chiÕm tû träng kh«ng nhá so víi tæng chi phÝ s¶n xuÊt. §Ó ®¶m b¶o cho gi¸ thµnh æn ®Þnh vµ hîp lý gi÷a c¸c kú th× nªn tiÕn hµnh h¹ch to¸n vµ ph©n bæ nh ®· tr×nh bµy ë trªn KiÕn nghÞ 3: VÒ c¸ch tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp C«ng ty t©p hîp chi phÝ nh©n c«ng trªn c¬ së tÝnh tæng quü l¬ng trªn toµn c«ng ty vµ ph©n bæ theo ba khèi chÝnh: khèi s¶n xuÊt, khèi tiªu thô, khèi qu¶n lý sau ®ã toµn bé tiÒn l¬ng ph©n bæ cho khèi s¶n xuÊt tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp, kÕ to¸n ghi: Nî TK622 Cã TK 334 Ta biÕt r»ng trong chi phÝ tiÒn l¬ng khèi s¶n xuÊt bao gåm c¶ tiÒn l¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ tiÒn l¬ng nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng. C«ng ty kh«ng ®Þnh kho¶n riªng c¸c kho¶n l¬ng trªn, nªn c¸c kho¶n trÝch trªn l¬ng còng tÝnh chung vµo tiÒn l¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp. Ta cã thÓ t¸ch riªng tiÒn l¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt, tiÒn l¬ng nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng nh sau: C¨n cø vµo tiÒn l¬ng thùc tÕ cña toµn khèi s¶n xuÊt cã thÓ tÝnh tiÒn l¬ng nh©n viªn ph©n xëng b»ng mét tû lÖ nhÊt ®Þnh trªn tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt TiÒn l¬ng nh©n viªn ph©n xëng = tû lÖ trÝch x tiÒn l¬ng s¶n xuÊt vÝ dô: Trong th¸ng 12/2002 c«ng ty x¸c ®Þnh tiÒn l¬ng khèi s¶n xuÊt 3.486.548.261 gi¶ sö tiÒn l¬ng nh©n viªn ph©n xëng trÝch 5% trªn tiÒn l¬ng s¶n xuÊt. Gäi tiÒn l¬ng nh©n viªn ph©n xëng lµ Q0 ,TiÒn l¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp lµ Q1. vËy Q0 = 5% x Q1 Ta cã : Q0 + Q1 = 3.486.548.261 5%Q0 + Q1 = 3.486548.261 VËy: 3.486.548.261 Q1 = = 3.320.522.153 1,05 Q0 = 34.86.548.261 - 3.320.522.153 = 166.026.108 Tõ ®ã ta cã ®Þnh kho¶n : Nî TK 622 3.320.522.153 Nî TK 627 166.026.108 Cã Tk 334 3.486.548.261 C¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ còng trÝch lµ 19% theo chÕ ®é trªn l¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt, nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng ®îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn K39-21.11 - 59 KiÕn nghÞ 4: §¸nh gi¸ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi kú Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty thùc hiÖn ®¸nh gi¸ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang theo chi phÝ NVLTT nhng cßn ®¸nh gi¸ thªm phÇn chi phÝ ®iÖn n¨ng nh vËy lµ cha hîp lý. Thø nhÊt, chi phÝ ®iÖn n¨ng lµ kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung ( chi phÝ dÞch vô mua ngoµi) do vËy theo nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang theo CPNVLTT th× chØ ®îc ®¸nh gi¸ phÇn NVLTT. Thø hai, chi phÝ ®iÖn n¨ng ®îc sö dông trong kú c«ng ty ®Òu biÕt ®îc th«ng qua phßng n¨ng lîng b¸o xuèng cho bé phËn kÕ to¸n Tæng chi phÝ vÒ ®iÖn n¨ng = Tæng Kw ®iÖn dïng cho s¶n xuÊt x §¬n gi¸ Khi Êy chi phÝ vÒ ®iÖn n¨ng sÏ ®îc kÕt chuyÓn hÕt vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú kh«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi kú. Nh vËy chi phÝ ®iÖn n¨ng dïng cho s¶n xuÊt tÝnh trong quý 4/2002 lµ 42700965,25kw t¬ng ®¬ng víi sè tiÒn 30.652.072.351 Khi Êy ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh nh sau: 42.700.965,25 cho xi m¨ng bao PC30 = x 248.252,3 = 39.381.848,56 248.252,3 + 9.565,96 +11.356,85 30.652.072.351 = x 248.252,3 = 28.269.507.849 248.252,3 + 9.565,96 + 11.356,85 42.700.965,25 Cho xi m¨ng bét TT = x 9.565,96 = 1.517.509,36 248.252,3 + 9.565,96 +11.356,85 30.652.072.351 = x 9.565,96 = 1.089.315.109 248.252,3 + 9.565,96 + 11.356,85 42.700.965,25 Cho klanhke TT = x 11.356,85 = 1.801.607,33 248.252,3 + 9.565,96 + 11.356,85 30.652.072.351 = x 11.356,835 = 1.293.249.393 248252,3 + 9565,96 + 11356,835 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn K39-21.11 - 60 KÕt hîp víi kiÕn nghÞ 1, nÕu c«ng ty tÝnh ®óng, ®ñ c¸c yÕu tè chi phÝ th× so víi tæng gi¸ thµnh ghi trªn biÓu sè 12 tæng gi¸ thµnh nhËp kho lµ : Tæng gi¸ thµnh=142.903.017.434-1.059.944.430 -(30..970.048.163- 30652.072.351) = 141.525.096.192 So s¸nh víi biÓu tÝnh gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm ( BiÓu sè 13, 14, 15) ta thÊy tæng gi¸ thµnh tõng lo¹i gi¶m sau khi tÝnh trõ phÕ liÖu thu håi vµ tÝnh ®ñ phÇn chi vÒ ®iÖn n¨ng cô thÓ: Tæng gi¸ thµnh cña xi m¨ng bao lµ 132.055.377.669 t¬ng øng gi¸ thµnh ®¬n vi lµ 531940,2 trong khi tÝnh nh c¸ch tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty lµ 534851,39 Tæng gi¸ thµnh cña xi m¨ng bét TT lµ 3.918.134.152t¬ng øng víi gi¸ thµnh ®¬n vÞ lµ 409591,3 cßn gi¸ thµnh ®¬n vÞ nh c¸ch tÝnh cña c«ng ty lµ 477533,042 Tæng gi¸ thµnh cña Klanhke TT lµ 5.581.585.366 t¬ng íng víi gi¸ thµnh ®¬n vÞ lµ 410389,5 cßn theo c¸ch tÝnh cña c«ng ty lµ 413491,433 KiÕn nghÞ 5: VÒ viÖc ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú Do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc viÖc tiÕn hµnh xuÊt kho nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn, thêng c¸c nguyªn vËt liÖu ®îc ®a vµo sö dông hÕt mét lÇn, nhng còng cã mét sè nguyªn vËt liÖu khi xuÊt ra mét lÇn nhng dïng cho nhiÒu h¬n mét kú s¶n xuÊt nh bi ®¹n, g¹ch chÞu löa khi xuÊt dïng víi khèi lîng lín nh vËy kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ ®Òu cho thêi gian sö dông sau ®ã nh©n víi sè th¸ng sö dông KÕ to¸n ghi: Nî TK 142 Cã TK 1522 Sau ®ã kÕt chuyÓn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú Nî TK 6212 Cã TK 142 VÝ dô: Cuèi th¸ng 12/2002doanh nghiÖp söa lß( thêng c«ng ty tiÕn hµnh söa ch÷a lß 6 th¸ng mét lÇn) sau khi th¶i bi cò ra, tiÕn hµnh xuÊt kho ®a bi míi vµo víi khèi lîng lµ 637956 kg t¬ng ®¬ng víi gi¸ trÞ lµ 8244669023 c«ng ty cã chu kú tÝnh gi¸ thµnh theo quý nhng khi tÝnh gi¸ thµnh cña quý 1/2003 c«ng ty l¹i ®a hÕt chi phÝ vÒ bi ®¹n vµo kú tÝnh gi¸ thµnh quý 1 KÕ to¸n ghi : Nî TK 6212 8244669023 Cã TK1522 8244669023 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn K39-21.11 - 61 Theo em, c«ng ty cÇn tiÐn hµnh ph©n bæ ®Òu cho c¸c th¸ng, viÖc tiÕn hµnh ®îc ph©n bæ nh sau: 8244669023 Gi¸ trÞ xuÊt dïng cña mçi th¸ng = = 1374111504 6 Khi Êy, gi¸ trÞ xuÊt dïng cña quý 1 = 3 x 1374111503,83 = 4122334512 KÕ to¸n ghi: Nî TK 142 8.244.669.023 Cã TK 1522 8.244.669.023 Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu bi tÝnh vµo gi¸ thµnh quý 1 Nî TK142 4.122.334.512 Cã TK 6212 4.122.334.512 ViÖc ph©n bæ nh vËy míi ®¶m b¶o cho gi¸ thµnh trong kú chÝnh x¸c, cung cÊp cho ban l·nh ®¹o c«ng ty cã c¸i nh×n ®óng ®¾n vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸ thµnh, gióp cho doanh nghiÖp cã c¬ së thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸ thµnh cña kú sau, mÆt kh¸c t¹o cho gi¸ thµnh æn ®Þnh gi÷a c¸c kú. KiÕn nghÞ 6: ViÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh gi¸ thµnh theo ph©n xëng Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ë c«ng ty hiÖn nay lµ t¬ng ®èi chÝnh x¸c, ®¬n gi¶n nhanh gän cho c«ng t¸c kÕ to¸n. C«ng ty thùc hiÖn tËp hîp chi phÝ trªn toµn bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cho 3 ®èi tîng lµ xi m¨ng bao, xi m¨ng bét tiªu thô vµ clinker tiªu thô th«ng qua mét sè tiªu thøc ph©n bæ. Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o ®¸p øng yªu cÇu qu¶n trÞ chi phÝ gi¸ thµnh cña c«ng ty còng nh ®¸p øng yªu cÇu cung cÊp th«ng tin cho c¬ qu¶n q¶u lý cÊp trªn lµ Tæng c«ng ty do vËy c«ng ty cÇn tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh theo ph©n xëng, c«ng ®o¹n. Theo ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh theo ph©n xëng sÏ cho phÐp c«ng ty tÝnh ®îc gi¸ thµnh cña c¸c b¸n thµnh phÈm nh ®¸, sÐt, bïn, bét sèng, clinker, xi m¨ng bét, xi m¨ng bao vµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh vÒ vËn t¶i, c¸c ho¹t ®éng phô trî. §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh theo ph©n xëng c«ng ty cÇn x¸c ®Þnh s¶n phÈm dë ®Çu kú còng nh cuèi kú cña tõng c«ng ®o¹n. x¸c ®Þnh ®óng tõng lo¹i chi phÝ ph¸t sinh cña tõng ph©n xëng øng víi mçi loaÞ b¸n thµnh phÈm hay thµnh phÈm cña ph©n xëng ®ã s¶n xuÊt ra. C¸c chi phÝ ph¸t sinh kh«ng ®îc tËp hîp trùc tiÕp cho c¸c ph©n xëng, c¸c chi phÝ thuéc c¸c ph©n xëng phô trî th× sÏ ®îc tËp hîp theo tõng ph©n xëng ®ã vµ ®îc ph©n bæ t¬ng øng cho c¸c c«ng ®o¹n cã sö dông c¸c chi phÝ phô trî ®ã. Tiªu thøc ph©n bæ cã thÓ lµ sè giê sö dông : nh ®iÖn, níc, söa ch÷a.. C«ng ty cÇn ban hµnh hÖ thèng ®Þnh møc tiªu kinh tÕ kü thuËt cña c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn thùc tÕ c¸c ®Þnh møc tiªu hao ®ã ®Ó t¨ng cêng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn K39-21.11 - 62 qu¶n lý chÆt chÏ møc tiªu hao vËt t. C¸c ph©n xëng cÇn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n ph©n xëng, thùc hiÖn c«ng t¸c cÊp ph¸t vËt t theo ®óng môc ®Ých sö dông, lËp b¸o c¸o kÞp thêi ®a vÒ phßng kÕ to¸n lµm c¬ së cho viÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ph©n xëng. VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, trªn c¬p së më chi tiÕt kho¶n c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n cho tõng ph©n xëng øng víi tõng lo¹i b¸n thµnh phÈm vµ thµnh phÈm, c«ng ty cÇn tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh t¬ng øng víi tõng tµi kho¶n chi tiÕt ®ã theo cacs kho¶n môc chÝnh nh: Chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ vÒ nh©n c«ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo trªn l¬ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung. Sau khi tËp hîp c¸c kho¶n chi phÝ ®ã theo tõng ph©n xëng,lµm c¬ së ®Ó lËp c¸c b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô, ph©n bæ chi phÝ khÊu hao, chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng. C«ng ty sÏ lËp ®îc c¸c thÎ, b¶ng tÝnh gi¸ thµnh, tÝnh gi¸ xuÊt : vËn t¶i,®¸ v«i, ®¸ sÐt,bét sèng, Clinker, xi m¨ng bét . Nh vËy, b¨ng viÖc tËp hîp chi phÝ theo ph©n xëng, c«ng ty sÏ biÕt ®îc gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña tõng lo¹i b¸n thµnh phÈm vµ thµnh phÈm, cã ®îc c¸c b¸o c¸o chi tiÕt vÒ chi phÝ còng nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §iÒu ®ã gióp c«ng ty n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n kinh doanh còng nh l·nh ®¹o c«ng ty ®a ra ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh s¸ng suèt . C«ng t¸c qu¶n lý chÆt chÏ n¨ng ®éng, linh ho¹t, th«ng tin vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n ®îc cung cÊp mét c¸ch kÞp thêi lµ mét trong nh÷ng yÕu tè hÕt søc quan träng, lµ mét c«ng cô c¹nh tranh hiÖu qu¶ trong nÒn kinh tÕ c¹nh tranh hiÖn nay. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn K39-21.11
- Xem thêm -