Tài liệu Kiến trúc cảnh quan

  • Số trang: 125 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 179 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

kiến trúc cảnh quan
KIÃÚN TRUÏC CAÍNH QUAN Thêi gian 30 tiÕt BIÃN SOAÛN : TH.S KTS TÄ VÀN HUÌNG GIAÍNG VIÃN ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA ÂAÌ NÀÔNG 1 1.1.Môc Môc®Ých ®Ýchcña cñam«n m«nhäc häc - m«n häc giíi thiÖu 1 c¸ch tæng qu¸t vÒ thiÕt kÕ kiÕn tróc c¶nh quan. qua ®ã gióp cho sinh viªn nhËn thøc ra vai trß vµ nhiÖm vô cña kts c¶nh quan lµ kh¸m ph¸ vµ t¹o h×nh cho c¶nh quan. Sinh viªn ®−îc trang bÞ kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh ®Ó cã thÓ tham gia vµo vai trß qu¶n lý, quy ho¹ch, x©y dùng vµ ®Æc biÖt thiÕt kÕ mét dù ¸n kiÕn tróc c¶nh quan 2 2. 2.Néi Néidung dungm«n m«nhäc häc + ch−¬ng 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n - PhÇn lý thuyÕt: 20 tiÕt + Ch−¬ng 2. Vµi nÐt vÒ lÞch sö kiÕn tróc c¶nh quan + Ch−¬ng 3. M«i tr−êng thiªn nhiªn vµ nguyªn t¾c x©y dùng c¶nh quan theo quan ®iÓm ph¸t triÓn bÒn v÷ng + Ch−¬ng 4. Quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ c¶nh quan - PhÇn thùc hµnh : 10 tiÕt + Bµi tËp + Th¶o luËn 3 3. 3.KÕ KÕho¹ch ho¹chvµ vµ®¸nh ®¸nhgi¸ gi¸ - KÕ ho¹ch - ®¸nh gi¸: TiÓu luËn vµ Bµi tËp 4. 4.Tµi TµiliÖu liÖutham thamkh¶o kh¶o - NguyÔn Thanh Thñy, 1992. KiÕn tróc phong c¶nh, NXB khoa häc kü thuËt - Hµn TÊt Ng¹n, 1996, KiÕn tróc c¶nh quan ®« thÞ, NXB x©y dùng -§µm Thu Trang, 2003, KiÕn tróc c¶nh quan trong c¸c khu ë cña Hµ néi nh»m n©ng cao chÊt l−îng m«i tr−êng sèng ®« thÞ, LuËn ¸n TiÕn sü - §µM THU TRANG, 2006, THIÕT KÕ KIÕN TRóC C¶NH QUAN KHU ë, NXB X¢Y DùNG 4 Néi dung Ch−¬ng 1. Kh¸i niÖm chung 1.1 1.1Mét Métsè sèkh¸i kh¸iniÖm niÖmchung chung C¶nh quan: + Kh«ng gian chøa ®ùng c¸c yÕu tè thiªn nhiªn, nh©n t¹o vµ nh÷ng hiÖn t−îng x¶y ra trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng gi÷a chóng víi nhau vµ víi bªn ngoµi + C¶nh quan liªn quan ®Õn sö dông ®Êt. TËp hîp c¸c ®−êng nÐt cña mét phÇn bÒ mÆt tr¸i ®Êt vµ ph©n biÖt khu vùc nµy víi khu vùc kh¸c Lo¹i h×nh: + C¶nh quan tù nhiªn + C¶nh quan nh©n t¹o - ®−îc h×nh thµnh do hÖ qu¶ t¸c ®éng cña con ng−êi lµm biÕn d¹ng c¶nh quan tù nhiªn - sù h×nh hµnh vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña KHKT - BAO GåM C¸C THµNH PHÇN CñA C¶NH QUAN THI£N NHI£N Vµ C¸C YÕU Tè MíI DO CON NG−¬× t¹o ra - chia lµm 3 lo¹i: c¶nh quan v¨n hãa, c¶nh quan vïng trång trät, c¶nh quan vïng ph¸ bá. 5 Một số định nghĩa khác: - Kiến trúc cảnh quan là nghệ thuật, lập kế hoạch phát triển, thiết kế, quản lý, bảo tồn và phục chế lại cảnh quan của khu vực và địa điểm xây dựng của con người. Phạm vi hoạt động của kiến trúc cảnh quan liên quan đến thiết kế kiến trúc, thiết kế tổng mặt bằng, phát triển bất động sản, bảo tồn và phục chế môi trường, thiết kế đô thị, quy hoạch đô thị, thiết kế các công viên và các khu vực nghỉ ngơi giải trí và bảo tồn di sản. Người hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan được gọi là kiến trúc sư cảnh quan. - Kiến trúc cảnh quan: Biểu tượng công năng những thiết kế cảnh quan bên ngoài của công trình. 6 1.2 1.2Ph¹m Ph¹mvi, vi,nhiÖm nhiÖmvô vôcña cñakiÕn kiÕntróc trócc¶nh c¶nhquan quan Quy ho¹ch vïng, quy ho¹ch ®« thÞ, quy ho¹ch n«ng th«n, thiÕt kÕ ®« thÞ, thiÕt kÕ kiÕn tróc quy ho¹ch c¶nh quan: lµ tæ chøc kh«ng gian chøc n¨ng trªn mét ph¹m vi réng mµ trong ®ã chøa ®ùng c¸c mèi quan hÖ t−¬ng hç cña c¸c thµnh phÇn chøc n¨ng, h×nh khèi cña thiªn nhiªn vµ nh©n t¹o ThiÕt kÕ c¶nh quan: lµ ho¹t ®éng s¸ng t¹o m«i tr−êng vËt chÊt kh«ng gian bao quanh con ng−êi (DÝnh kÕt c¸c yÕu tè cña m«i tr−êng vËt chÊt) NhiÖm vô KTCQ ®¸p øng nhu cÇu : 1.3 1.3C¸c C¸cyÕu yÕutè tècña cñaKTCQ: KTCQ: + ®Þa h×nh + MÆt n−íc + C©y xanh + KiÕn tróc + Tranh t−îng + C¸c thiÕt bÞ kü thuËt + Chøc n¨ng + ThÈm mü + M«i tr−êng + Kinh tÕ 7 8 9 Cột đá Obélisque tại trung tâm quảng trường Concorde 10 11 Ch−¬ng 2. Vµi nÐt vÒ lÞch sö kiÕn tróc c¶nh quan 2.1 2.1KiÕn KiÕntróc trócc¶nh c¶nhquan quanch©u ch©u©u ©u 2.1.1 2.1.1Thêi Thêikú kúcæ c殹i ®¹i -KiÕn tróc c¶nh quan ai cËp cæ ®¹i: tån t¹i trªn 4000 n¨m. ®ã lµ c¸c QuÇN thÓ kiÕn tróc l¨ng mé, c¸c bøc ®iªu kh¾c hoµnh tr¸ng. NghÖ thuËt kiÕn tróc c¶nh quan trong c¸c c«ng tr×nh t«n gi¸o ®· thµnh c«ng trong viÖc t¹o hiÖu qu¶ hïng vü vµ ¸p chÕ con ng−êi trªn nÒn m«i tr−êng thiªn nhiªn ®Æc thï cña ai cËp. ng−êi ai cËp kh«ng cã xu h−íng t¸i t¹o c¶nh quan thiªn nhiªn. 12 13 14 -KiÕn tróc c¶nh quan Hy l¹p: Hy l¹p cã khÝ hËu «n hßa, c¶nh t−îng thiªn ®Ñp. KiÕn tróc c«ng tr×nh mang tÝnh hoµnh tr¸ng, thanh tó vµ kiÒu diÔm. mçi mét c«ng tr×nh khi thiÕt kÕ ®iÒu ®−îc c©n nh¾c vÒ tØ lÖ, vÞ trÝ, tÇm nh×n trªn ®Þa h×nh khu ®Êt cô thÓ. Quáön thãø Acropol åí Athen, âæåüc xáy dæûng trong thåìi kyì hoaìng kim cuía Aten (Athen) 15 (khoaíng thãú kyí thæï nàm træåïc cäng nguyãn)_ -KiÕn tróc c¶nh quan la m·: KiÕn tróc c¶nh quan næi bËt víi c¸c thÓ läai: phorum la m·, cÇu dÉn n−íc, city, vila 16 17 cÇu dÉn n−íc 18 KiÕn KiÕntróc trócc¶nh c¶nhquan quanch©u ch©u©u ©u 2.1.2 2.1.2Thêi Thêikú kútrung trung®¹i ®¹i ChÕ ®é phong kiÕn lµm n¶y sinh mét kiÕn tróc c¶nh quan míi. C¶nh quan kiÕn tróc c¸c l©u ®µi cña l·nh chóa phong kiÕn vµ kiÕn tróc nhµ thê rom¨ng, g« tÝch 19 20
- Xem thêm -