Tài liệu Kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ và thực trạng cho trẻ bú sớm ngay sau sinh ở các bà mẹ tại bệnh viện phụ sản trung ương

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 129 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE BỘ MÔN ĐIỀU DƢỠNG LƢU THỊ VINH Mã sinh viên: B00216 KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP CỦA BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2013 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN ĐIỀU DƢỠNG HỆ VHVL Hà Nội, 11/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE BỘ MÔN ĐIỀU DƢỠNG LƢU THỊ VINH Mã sinh viên: B00216 KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP CỦA BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2013 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN ĐIỀU DƢỠNG HỆ VHVL NGƢỜI HƢỚNG DẪN: THS. LƢU PHƢƠNG LAN Hà Nội, 11/2013 Thang Long University Library CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______ LỜI CAM ĐOAN Kính gửi: Phòng Đào tạo Đại học –Trường Đại học Thăng Long Bộ môn Điều dưỡng – Trường Đại học Thăng Long Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cử nhân. Tôi xin cam đoan đã thực hiện quá trình làm khóa luận một cách khoa học và chính xác.Các số liệu, cách xử lý và phân tích số liệu là hoàn toàn trung thực, khách quan. Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013 Học viên Lƣu Thị Vinh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận nà , tôi đã nhận đ sự h ng ẫn, gi p đ quý áu của các th l ng kính trọng và iết n sâu sắc tôi xin đ cô, các anh ch , các m và các c n. V i c à tỏ l i c m n chân thành t i: Ban giám hiệu, Ph ng đào t o đ i học, Bộ môn Điều ng tr ng Đ i Học Th ng Long đã t o mọi điều kiện thuận l i gi p đ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành khóa luận. Tôi xin trân trọng c m n những ng i th kính mến đã hết l ng gi p đ , o, động vi n và t o mọi điều kiện thuận l i cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Toàn thể các ác s , h ng ẫn, ch tá t i khoa Khám ệnh - Bệnh viện B ch Mai đã o và t o mọi điều kiện thuận l i cho tôi trong quá trình làm việc học tập và thu thập số liệu t i khoa để tôi có thể hoàn thành đ Xin chân thành c m n các th c khóa luận. cô trong hội đồng ch m luận v n đã cho tôi những đóng góp quý áu để hoàn ch nh khóa luận nà . Xin c m n các ệnh nhân và gia đình của họ đã h p tác và cho tôi những thông tin quý giá để nghi n cứu. Xin chân thành c m n ố m , anh ch m, n , đồng nghiệp đã luôn n c nh động vi n và gi p đ tôi học tập làm việc và hoàn thành khóa luận. Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013 Học viên Lƣu Thị Vinh ii Thang Long University Library CÁC CHỮ VIẾT TẮT BMI: Body mass index BN: Bệnh nhân ĐTĐ: Đái tháo đ JNC: Joint National Committee HA: Hu ết áp HATT: Hu ết áp tâm thu HATTr: Hu ết áp tâm tr NMCT: Nhồi máu c tim TBMMN: Tai iến m ch não THA: T ng hu ết áp WHO: World Health Organization: Tổ chức y tế thế giới ng ng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii CÁC CHỮ VIẾT TẮT .............................................................................................. iii MỤC LỤC ................................................................................................................. iv DANH MỤC CÁC BẢNG....................................................................................... vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ .......................................................................................... viii ĐẶT VẤN ĐỀ.............................................................................................................1 Ch ng 1: TỔNG QUAN ...........................................................................................3 1.1. Đ nh ngh a THA:.................................................................................................3 1.2 D ch tễ học THA: .................................................................................................3 1.2.1. Tr n Thế gi i:....................................................................................................3 1.2.2.T i Việt Nam: .....................................................................................................3 1.3 Triệu chứng và điều tr t ng hu ết áp ...................................................................3 1.3.1 Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của THA ..................................................3 1.3.2 Điều tr THA ......................................................................................................4 1.4. Các ếu tố nh h ng đến tuân thủ điều tr .........................................................7 1.5 Một số nghi n cứu tr n Thế gi i và Việt Nam về tuân thủ điều tr ệnh THA ...........7 1.5.1. Tr n Thế gi i .....................................................................................................7 1.5.2 T i Việt Nam .....................................................................................................8 Ch ng 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..............................9 2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .............................................................................9 2.1.1.Ti u chuẩn lựa chọn đối t ng nghi n cứu:.......................................................9 2.1.2.Ti u chuẩn lo i trừ: ............................................................................................9 2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN ...............................................................................9 2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................................9 2.4. CỠ MẪU ..............................................................................................................9 2.5. THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU ......................................................................9 2.5.1. Các c thu thập số liệu ..................................................................................9 2.5.2. Xử lí số liệu .......................................................................................................9 2.5.3 Kỹ thuật khống chế sai số ..................................................................................9 iv Thang Long University Library 2.5.4. Thang điểm đánh giá THA ..............................................................................10 2.6. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU ..............................................................................10 Ch ng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .....................................................................11 3.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: ...........................................11 3.1.1 Tuổi, gi i: .........................................................................................................11 3.1.2. Cân nặng..........................................................................................................11 3.1.3 BMI: .................................................................................................................11 3.1.4. Khu vực sống: .................................................................................................12 3.1.5 Trình độ v n hóa: .............................................................................................12 3.1.6 Nghề nghiệp: ....................................................................................................12 3.1.7.Th i gian THA: ............................................................................................13 3.1.8. Bệnh k m th o: ...............................................................................................13 3.1.9.H t thuốc lá: .....................................................................................................14 3.2. Đánh giá kiến thức của ệnh nhân THA về kiểm soát HA ................................14 3.2.1. HA mục ti u: ...................................................................................................14 3.2.2.Tổn th ng c quan đích: ................................................................................15 3.2.3. Kiểm soát THA ằng lối sống: .......................................................................15 3.3. Thực hành của ệnh nhân về kiểm soát THA ...................................................17 3.3.1 Dùng thuốc th ng xu n t i nhà ....................................................................17 3.3.2. Cách ùng thuốc:.............................................................................................18 3.3.3. Kiểm tra HA th ng xu n:............................................................................19 3.3.4. N i th o õi hu ết áp ......................................................................................19 3.3.5. Th i gian khám đ nh kỳ t i ph ng khám THA ...............................................19 Ch ng 4: BÀN LUẬN ............................................................................................20 4.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ............................................20 4.1.1. Về gi i ............................................................................................................20 4.1.2 Về tuổi ..............................................................................................................20 4.1.3. Về cân nặng và ch số BMI .............................................................................20 4.1.4. Về khu vực sống, điều kiện kinh tế và trình độ học v n .................................20 4.2. KIẾN THỨC VỀ KIỂM SOÁT BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ............................21 4.2.1. Kiến thức về hu ết áp mục ti u.......................................................................21 v 4.2.2.Kiến thức về kiểm soát THA ằng lối sống. ....................................................21 4.2.3 Kiến thức về các iến chứng của ệnh THA ...................................................22 4.3 THỰC HÀNH CỦA BỆNH NHÂN VỀ TUÂN THỦ KIỂM SOÁT BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ...................................................................................................22 4.3.1 Thực hành về kiểm tra hu ết áp th ng xu n ................................................22 4.3.2 Thực hành về ùng thuốc điều tr t ng hu ết áp ..............................................22 Ch ng 5: KẾT LUẬN .............................................................................................24 5.1. Kiến thức của ệnh nhân về kiểm soát hu ết áp ................................................24 5.2. Thực hành của ệnh nhân về kiểm soát hu ết áp ..............................................24 KIẾN NGHỊ ..............................................................................................................25 TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................26 vi Thang Long University Library DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng STT Trang B ng 1.1: T lệ ý thức, điều tr và Hu ết áp đ c kiểm soát [19] .................... 8 B ng 2.1: B ng phân lo i THA theo JNC VII (2003) .................................... 10 B ng 2.2: Thái độ xử trí khi th o õi hu ết áp ............................................... 10 B ng 3.1: Đặc điểm tuổi của đối t ng nghi n cứu ....................................... 11 B ng 3.2: Đặc điểm cân nặng của đối t ng nghi n cứu ............................... 11 B ng 3.3: Ch số BMI của các ệnh nhân ....................................................... 11 B ng 3.4: Trình độ v n hóa của các ệnh nhân .............................................. 12 B ng 3.5: Nghề nghiệp của đối t B ng 3.6: Th i gian ng nghi n cứu.......................................... 12 THA của các ệnh nhân trong nghi n cứu ................ 13 B ng 3.7: Các ệnh k m th o ệnh nhân THA ....................................... 13 B ng 3.8: Kiến thức của ệnh nhân về hu ết áp mục ti u .............................. 14 B ng 3.9: Hiểu iết của ệnh nhân về tình tr ng tổn th ng c quan đích trong ệnh THA .............................................................................................. 15 B ng 3.10: Kiến thức của ệnh nhân về kiểm soát lối sống trong ệnh THA 15 B ng 3.11: Kiến thức của nh nhân về các ếu tố ngu c .......................... 16 B ng 3.12: Kiến thức của ệnh nhân về ch số khối c thể v i ệnh THA ... 16 B ng 3.13: Kiến thức của ệnh nhân THA về l ng muối trong mỗi ữa n 17 B ng 3.14: Kiến thức của ệnh nhân THA về th i gian ho t động thể lực .... 17 B ng 3.15: Kiến thức của ệnh nhân THA về mức độ r u ia đ c khu ến cáo sử ụng ............................................................................................................. 17 B ng 3.16: Cách ùng thuốccủa đối t ng nghi n cứu .................................. 18 B ng 3.17: N i th o õi hu ết áp của đối t ng nghi n cứu ......................... 19 B ng 3.18: Th i gian khám đ nh kỳ của các đối t vii ng trong nghi n cứu ...... 19 DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Tên biểu đồ Trang Biểu đồ 3.1: Khu vực sống của các ệnh nhân trong nghi n cứu .............................12 Biểu đồ3.2:THA và ệnh k m th o ..........................................................................13 Biểu đồ 3.3: T lệ ệnh nhân h t thuốc lá .................................................................14 Biểu đồ 3.4: Dùng thuốc th ng xu n t i nhà ........................................................18 Biểu đồ 3.5:Kiểm tra HA th ng xu n ...................................................................19 viii Thang Long University Library ĐẶT VẤN ĐỀ THA là một ệnh m n tính phổ iến nh t tr n thế gi i. Tỷ lệ ng THA trong cộng đồng ngà càng gia t ng và hiện đang n c đang phát triển. T i Việt Nam, xu h n m 1992, tỷ lệ i ệnh mức r t cao đặc iệt ng THA cũng t ng các n th o th i gian: THA tr n toàn quốc là 12%, n m 2002 ri ng miền Bắc đã là 16% [8]. Các iến chứng của THA r t nặng nề nh TBMMN, NMCT, su tim, su thận…[9][12] Những iến chứng nà có nh h ng l n đến ng i ệnh, gâ tàn phế và tr thành gánh nặng về tinh th n cũng nh vật ch t của gia đình ệnh nhân và xã hội. Hàng n m ch ng ta ph i chi một kho n kinh phí r t l n, t i c ngàn tỷ đồng để trực tiếp điều tr ệnh và phục vụ những ng i liệt, tàn phế, m t sức lao động o các iến chứng tr n gâ n n. Có nhiều ếu tố ngu c cộng đồng nh : tuổi cao, h t thuốc lá, uống r ẫn đến THA trong u ia, khẩu ph n n không h p lý ( n mặn, n nhiều ch t éo..), ít ho t động thể lực, éo phì, c ng thẳng trong cuộc sống, đái tháo đ ng, tiền sử gia đình có ng ngu c nà có thể kiểm soát đ c khi ng i THA [8][9][12]. Ph n l n các ếu tố i ân hiểu iết đ ng ệnh và iết cách ph ng tránh. Đồng th i một ệnh nhân khi đã đ soát tốt và điều tr đ ng sẽ tránh đ c chẩn đoán THA nếu đ c kiểm c các iến chứng nặng nề tr n. Kết qu điều tr phụ thuộc r t nhiều vào kh n ng tuân thủ điều tr của ệnh nhân, trong đó kh n ng thuân thủ chế độ điều tr của ệnh nhân tr c hết phụ thuộc vào nhận thức, hiểu iết và ý thức của ệnh nhân vào chính ệnh tật của mình. B n c nh đó, nhân vi n tế c n cung c p các hiểu iết c n thiết cũng nh đặt ra các chế độ cho ệnh nhân tuân thủ nhằm đ t kết qu điều tr tốt nh t khi ệnh nhân Nh vậ điều ch nh lối sống để điều tr thực hiện số gia đình, là ph THA, qua đó gi m đ nhà ha t i ệnh viện. ệnh THA là việc hoàn toàn có thể ng pháp không tốn kém và kh thi, gi p gi m đ c ệnh tật, tử vong và các ngu c cho ng c ân im i THA, là c hội tốt để ng n chặn ệnh THA và các iến chứng của nó[14]. Trong những n m qua, đã có r t nhiều đề tài nghi n cứu về ệnh THA và các iến chứng của nó, tu nhi n các đánh giá li n quan đến ệnh nhân thực hiện tuân thủ các chế độ điều tr của th thuốc nh thế nào là một v n đề c n ít đ 1 c nghi n cứu. Vì vậ ch ng tôi tiến hành nghi n cứu đề tài: “Kiến thức, thực hành về kiểm soát huyết áp của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại khoa khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai năm 2013” v i hai mục ti u: 1. Mô tả kiến thức về kiểm soát huyết áp của bệnh nhân THA điều trị tại khoa khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai. 2. Mô tả thực hành về kiểm soát huyết áp của bệnh nhân THA điều trị tại khoa khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai. 2 Thang Long University Library Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1. Định nghĩa THA: Th o li n ủ an Quốc gia Hoa Kỳ về phát hiện, ph ng và điều tr THA họp l n thứ VII (viết tắt là JNC VII) đã đ nh ngh a: HA đ 140 mmHg và/hoặc HATTr HATT c coi là t ng khi số đo 90mmHg [18]. 1.2 Dịch tễ học THA: 1.2.1. Trên Thế giới: - THA là một ệnh th h ng gặp tr n thế gi i, chiếm 10-20% ân số và có xu ng ngà càng gia t ng, đặc iệt nhóm qu n thể trung ni n và ng i cao tuổi [17][19]. - Ở Hoa Kỳ có 20.4% ng i tr ng thành ệnh THA, Tâ Ban Nha là 30%(1996), Cuba là 44%(1998), Pháp là 41%(1994) [17][19]. 1.2.2.Tại Việt Nam: - Số ng i mắc ệnh THA cũng chiếm một t lệ đáng kể và cũng ngà càng t ng l n. Th o kết qu nghi n cứu của viện tim m ch quốc gia Việt Nam thì t lệ mắc ệnh THA của ng il n n c ta n m 1960 là 1%, n m 1976 là 1,9%, n m 1990 là 11,5%, n m 1992 là 11,7%, n m 1999 là 16,06%, n m 2001 l n t i 23,2% [13]. - T lệ THA t ng ng 3 ng i THA, n th o độ tuổi: Ở độ tuổi 35, cứ 20 ng độ tuổi 45 cứ 7 ng i l i có một ng i i thì có một ng i THA, i l i có một độ tuổi tr n 65, cứ THA [12][13] 1.3 Triệu chứng và điều trị tăng huyết áp 1.3.1 Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của THA Triệu chứng của THA phụ thuộc vào giai đo n ệnh [1] - Giai đo n 1: Bệnh nhân không có u hiệu khách quan về tổn th ng thực thể nào - Giai đo n 2: Bệnh nhân có ≥ 1 trong các + Dà th t trái phát hiện đ u hiệu thực tổn: c tr n lâm sàng, X-Quang, điện tâm đồ, si u âm. + H p các động m ch võng m c lan rộng ha khu tr . 3 + Prot in niệu hoặc Cr atinin hu ết t ng t ng nh - Giai đo n 3: Bệnh THA đã gâ ra tổn th ng c quan khác nhau iểu hiện: + T i tim: su th t trái, có thể NMCT, đau thắt ngực, … + T i não: Xu t hu ết não, ệnh não o THA, tắc m ch não,… + T i đá mắt: xu t hu ết võng m c và xu t tiết, có thể có phù gai th . + T i thận: su thận + T i các m ch máu l n: có thể có iến chứng phình tách động m ch hoặc vi m tắc t nh m ch. 1.3.2 Điều trị THA 1.3.2.1 Mục đích điều trị [1][10] - Ng n ngừa lâu ài các iến chứng - Đ ađ c hu ết áp về tr số ình th ng (< 140/90 mmHg, nếu có ĐTĐ thì < 135/85 mmHg) - Điều tr c n hết sức tích cực ệnh nhân đã có tổn th ng c quan đích - Ph i cân nhắc từng cá thể ệnh nhân, các ệnh k m th o, các ếu tố ngu c , các tác ụng phụ và nh h ng có thể của thuốc mà có chế độ ùng thuốc thích h p. - Nếu không có những tình huống THA c p cứu thì HA n n đ c h từ từ để tránh những iến chứng thiếu máu c quan đích. - Việc giáo ục ệnh nhân c n ph i đ c nh n m nh Điều tr THA là một điều tr suốt đ i Triệu chứng c n ng của THA không ph i l c nào cũng gặp và không t ng xứng v i mức độ nặng nh của THA. Ch có tuân thủ chế độ điều tr thích h p m i gi m đ c đáng kể các tai iến do THA. 1.3.2.2 Điều trị cụ thể [1] Chế độ điều tr không ùng thuốc (tha đổi lối sống) - Tác ụng: Làm gi m hu ết áp, làm gi m các ếu tố ngu c , làm gi m t n số và số l n ùng thuốc. - Gi m cân nặng nếu thừa cân. 4 Thang Long University Library - Bỏ thuốc lá. - H n chế r u: l ng r u nếu có thanol/ngà , ít h n 720 ml ia, 300 ml r - T ng c ùng c n h n chế ít h n 30 ml u vang, 60 ml r u Whisk . ng lu ện tập thể lực - Chế độ n + Gi m muối + Du trì đ đủ l ng Kali kho ng 90 mmol/ngà , đặc iệt những ệnh nhân ùng thuốc l i tiểu điều tri, đủ Canxi, Magi . + Chế độ n h n chế m động vật ão h a, các thức n giàu Chol st rol. + Ăn nhiều trái câ có ch t x . - Điều tr ĐTĐ, rối lo n Lipi máu Dùng thuốc - Ch ùng thuốc h hu ết áp v i các ệnh nhân THA không có nguyên nhân, nếu THA thứ phát ph i điều tr ngu n nhân. - Điều tr thuốc ằng một trong các nhóm thuốc + Thuốc l i tiểu: nhóm Thiazi , nhóm l i tiểu quai. + Thuốc tác ụng l n hệ giao c m: thuốc ch n β giao c m, thuốc ch n α giao c m, thuốc ch n c α và β, các thuốc tác ụng l n hệ giao c m trung + Thuốc ch n k nh Canxi: nhóm Dih rop ri in , nhóm ng nzothiz pin , nhóm Diphenylalkylamine. + Các thuốc tác động l n hệ r nin – angiot nsin: Thuốc ức chế m n chu ển, các thuốc kháng thụ thể Angiot nsin + Các thuốc giãn m ch trực tiếp + Các thuốc h áp + Các thuốc h áp đ ùng th o đ ng il ng t nh m ch i. - Điều tr phối h p thuốc + Phối h p l i tiểu v i ức chế m n chu ển hoặc ch n β giao c m + Phối h p thuốc ch n k nh Canxi v i chế m n chu ển hoặc ch n β giao c m. + Phối h p thuốc ch n β giao c m v i ch n α giao c m. Phác đồ điều tr THA : 5 Hình 1: Phác đồ điều trị THA theo JNC VII 6 Thang Long University Library 1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến tuân thủ điều trị - Có 3 ếu tố nh h - Do ệnh nhân. - Do th - Do thuốc ng đến sự tuân thủ điều tr của ệnh nhân [3][10]: Kinh tế thuốc. Khách quan Th i gian Bệnh nhân Nhận thức Chủ quan Thái độ D ch vụ tế Khách quan Tuân thủ điều tr của ệnh nhân Th C s vật ch t thuốc Chủ quan Kỹ n ng Thái độ Giá thành Thuốc Tác ụng Th i gian dùng Hình 2:Cây vấn đề Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân [5] 1.5 Một số nghiên cứu trên Thế giới và Việt Nam về tuân thủ điều trị bệnh THA 1.5.1. Trên Thế giới Mặc ù WHO và li n ủ an quốc gia H a Kỳ li n tiếp đ a ra các khu ến cáo nhằm gi p các ác sỹ đánh giá, phân lo i và kiểm soát tốt hu ết áp nh ng nga t i Mỹ vẫn có đến 70% số ng i THA vẫn ch a đ 7 c kiểm soát tốt. Ở Châu Âu t lệ kiểm soát hu ết áp c n th p h n nữa, ch đ t 8% số ệnh nhân đ c điều tr [17][19]. Bảng 1.1: Tỉ lệ ý thức, điều trị và Huyết áp được kiểm soát [19] Tỷ lệ ý thức, điều trị và huyết áp đƣợc kiểm soát ở ngƣời lớn tuổi từ 18 đến 74 ( NHANES) Tỉ lệ phần trăm 1976-1980 1988-1991 1991-1994 1999-2000 Ý thức 51% 73% 68.4% 70% Có điều tr 31% 55% 53.6% 59% 10% 29% 27.4% 34% Kiểm soát đ c 1.5.2 Tại Việt Nam Ởn c ta n m 2004, tác gi Vi n V n Đoan và cộng sự công ố kết qu nghi n cứu: “ Bước đầu nghiên cứu mô hình quản lý để theo dõi và điều trị có kiểm soát người THA khu vực Hà Nội”, tác gi thực hiện tr n 300 ệnh nhân th o õi và điều tr trong 2 n m. Kết qu cho th cũng nh không iết mình ệnh nhân không hiểu iết về ệnh THA THA khá cao chiếm 47,6%, t lệ hiểu iết về ệnh khá khi m tốn v i 9,5%. Kết qu qu n lý tốt BN đ t 78%, trong số BN qu n lý tốt tỷ lệ kiểm soát đ t r t cao chiếm tr n 90% [3] N m 2005, tác gi Ông Thế Vi n tiến hành nghi n cứu hiệu qu qu n lý và điều tr ngo i tr BN THA t i ệnh viện B ch Mai th rằng, số ng i iết mình mắc ệnh THA ch chiếm 42,4%. Tỷ lệ tuân thủ điều tr là 80%, trong số BN tuân thủ điều tr thì t lệ khiểm soát HA là 95,5%. Tỷ lệ BN không hiểu và ch a nhận thức đ c ệnh chiếm 92,6%, ch có 7,4% hiểu iết về ệnh và điều tr đ ng [6]. N m 1999, Ph m Gia Kh i và cộng sự điều tra rằng, tỷ lệ ng Trong số ng i i THA là 16,05%, số ng ch tễ THA t i Hà Nội th i iết mình THA ch là 21,43%. THA tỷ lệ tuân thủ điều tr ch chiếm 19,11%[7]. 8 Thang Long University Library Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 2.1.1.Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên cứu: Các ệnh nhân đã đ c chẩn đoán THA đến khám và qu n lý THA t i khoa khám ệnh Bệnh viện B ch Mai. - Đồng ý tham gia tr l i phỏng v n. 2.1.2.Tiêu chuẩn loại trừ: - Không h p tác tham gia nghi n cứu. 2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN - Địa điểm: Khoa Khám ệnh, Bệnh viện B ch Mai - Thời gian: từ tháng 4/2013 – 8/2013 2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghi n cứu mô t cắt ngang. 2.4. CỠ MẪU Th o c mẫu lâm sàng thuận tiện, tổng số đối t ng tham gia nghi n cứu là 36 ệnh nhân. 2.5. THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 2.5.1. Các bước thu thập số liệu - Các ệnh nhân THA đ c chẩn đoán xác đ nh th o thang điểm đánh giá THA khám t i khoa khám ệnh Bệnh viện B ch Mai - Khai thác các thông tin th o phiếu câu hỏi phỏng v n. 2.5.2. Xử lí số liệu Các số liệu đ c sử lý ằng toán thống k học sử ụng ph n mềm SPSS 16.0 2.5.3 Kỹ thuật khống chế sai số - Thống nh t cách thu thập số liệu ( ùng ệnh án nghi n cứu) - Sai số nh l i l u ý hỏi đ n gi n, câu hỏi ph i đ - Sai số hệ thống ( o phỏng v n). 9 c khẳng đ nh. 2.5.4. Thang điểm đánh giá THA Bảng 2.1: Bảng phân loại THA theo JNC VII (2003) Phân độ THA Huyết áp tối đa (mmHg) Huyết áp tối thiểu (mmHg) < 120 < 80 120 – 139 80 – 89 Độ I 140 – 159 90 – 99 Độ II ≥ 160 ≥ 100 Bình th ng Tiền THA THA Xác đ nh là THA khi: - Nếu l n đo nga l n đ u là HA > 160/100 mmHg - Nếu HA < 160/100 mmHg n n th m khám l i để khẳng đ nh th o ng: Bảng2.2: Thái độ xử trí khi theo dõi huyết áp HA tối đa HA tối thiểu (mmHg) (mmHg) < 130 < 85 Kiểm tra l i trong v ng 2 n m 130 – 139 85 – 89 Kiểm tra l i trong v ng 1 n m 140 – 159 90 – 99 Khẳng đ nh l i trong v ng 2 tháng 160 – 179 100 – 109 ≥ 180 ≥ 110 Thái độ Đánh giá điều tr trong v ng 1 tháng Đánh giá, điều tr nga trong v ng 1 tu n tùy tình hình lâm sàng. 2.6. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU - Ch ng tôi tiến hành nghi n cứu đ c sự đồng ý của ệnh nhâm. - Ch ng tôi tiến hành nghi n cứu t i khoa khám ệnh Bệnh viện B ch Mai đ c sự đồng ý của Bệnh viện. - T t c các số liệu ch phục vụ cho mục đích nghi n cứu, không sử ụng cho t cứ mục đích nào khác. - Và ệnh nhân có qu ền từ chối tham gia nghi n cứu 10 Thang Long University Library
- Xem thêm -