Tài liệu Kiến thức chung về gỗ

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TÝnh thÓ tÝch co rót theo c«ng thøc : Yv= V V V 1 2 x100% 1 HÖ sè co rót thÓ tÝch : Kv= WY (%) (%) v bh Tû lÖ gi¶n në thÓ tÝch vµ hÖ sè gi¶n në thÓ tÝch : Dïng mÉu cã h×nh d¹ng vµ kÝch th-íc nhtr-êng hîp x¸c ®Þnh tû lÖ co rót thÓ tÝch . TiÕn hµnh ®o kÝch th-íc mÉu kh« kiÖt ®Ó tÝnh thÓ tÝch V1 .Cho mÉu hót n-íc tíi kÝch th-íc mÉu æn ®Þnh (mÉu ®Æc tr¹ng th¸i b·o hoµ) ®o kÝch th-íc 3 chiÒu ®Ó tÝnh V2 TÝnh tû lÖ gi¶n në theo c«ng thøc : Yv= V V V 1 1 2 x100% HÖ sè gi¶n në thÓ tÝch : Kv= WY (%) g. (%) v bh KÕt qu¶ tÝnh to¸n vµ xö lý sè liÖu ghi ë b¶ng sau : CÊp 5 tuæi S m V(%) P(%) S m V(%) P(%) Co rót thÓ Yv = tÝch Kv = d·n në thÓ Yv = tÝch Kv = CÊp 10 tuæi Co rót thÓ Yv = tÝch Kv = d·n në thÓ Yv = tÝch Kv = III .x¸c ®Þnh søc hót n-íc cña gç : Søc hót n-íc cña gç lµ n¨ng lùc hót lÊy n-íc vµo gç khi ng©m nã trong n-íc . ®Ó x¸c ®Þnh søc hót n-íc cña gç lµm mÉu 30 theo TCVN358-70, cã h×nh30d¹ng vµ kÝch th-íc 10 nh- h×nh vÏ sau : Sè l-îng mÉu n=30,dung sai c¾t mÉu  1mm TiÕn hµnh ®-a mÉu vµo tñ sÊy sÊy ®Õn kh« kiÖt c©n khèi l-îmg mÉu kh« kiÖt chÝnh x¸c ®Õn 0.01gam.Méu kh« kiÖt ®ªm ng©m n-íc , theo dâi vµ tiÕn hµnh c©n x¸c ®Þnh khèi l-îng tõng mÉu sau nh÷ng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh :2 giê ,1 ngµy ,2 ngµy ,4 ngµy,7 ngµy ,12 ngµy ,20 ngµy vµ 30 ngµy sè liÖu thu ®-îc ghi ë b¶ng . L-îng n-íc mµ gç hót ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: W(%)= m m m 0 x100 0 Trong ®ã m0 lµ khèi l-îng gç kh« kiÖt (g) m-khèi l-îng gç cã n-íc (g) TÝnh to¸n vµ xö lý sè liÖu ®-îc ghi ë b¶ng sau : CÊp 5 tuæi Thêi gian Søc ng©m V(% S n-íc n-íc(1ngµy hót m P(%) ) =24h) CÊp 10 tuæi Thêi ng©m gian Søc hót V(% S n-íc(1ngµy n-íc =24h) m P(%) ) III. Khèi l-îng thÓ tÝch : KLTT cña gç lµ tû sè gi÷a khèi l-îng gç trªn mét ®¬n vÞ thÓ tÝch gç, cã c«ng thøc :  m ( gam / cm 3 V ) Trong ®ã : m lµ khèi l-îng gç cã thÓ tÝch V(cm3)  : Lµ khèi l-¬ng thÓ tÝch (gam/cm3) KLTT c¬ b¶n (®iÒu kiÖn ) lµ tû sè gi÷a khèi l-îng gç kh« kiÖt vµ thÓ tÝch gç t-¬i (®é Èm gç lín h¬n ®é Èm b·o hoµ thí gç ), ký hiÖu (gam/cm3) C«ng thøc tÝnh : k  m0 ( gam / cm 3 ) Vu Trong ®ã m0 lµ khèi l-îng gç kh« kiÖt (g) k Vu thÓ tÝch gç -ít (cm3) KLTT -gç t-¬i lµ tû sè gi÷a khèi l-îng gç t-¬i vµ thÓ tÝch gç t-¬i (-ít), ký hiÖu lµ  (g /cm3) u Trong ®ã : mu(g), lµ khèi l-înggç -ít cã thÓ tÝch Vu(cm3). KLTTgç kh«: lµ tû sè gi÷a gç vµ thÓ tÝch gç kh«,ký hiÖu  (g/cm3). Kh C«ng thøc tÝnh:  Kh  m Kh ( g / cm 3 ) V Kh Trong ®ã :mKh(g) lµ khèi l-îng gç kh« cã thÓ tÝch VKh(cm3). KLTTgç kh« kiÖt: lµ tû sè gi÷a khèi l-äng vµ thÓ tÝch gç kh« hoµn toµn kh«, ký hiÑu  C«ng thøc tÝnh : 0  m0 ( g / cm 3 ) V0 0 ( g / cm 3 ) Trong ®ã: m0(g)-Khèi l-îng gç kh« kiÖt cã thÓ tÝch V0(cm3) KLTT c¬ b¶n lµ chØ tiªu æn ®Þnh nhÊt.Tõ KLTTc¬ b¶n cã thÓ tÝnh ra KLTTë bÊt cø ®é Èm nµo theo nh÷ng c«ng thøc sau:  Kh  u   Kh .(100 ¦ W ) 100  K V (30 ¦ W )  Kh .(100 ¦ W ) 100 ( g / cm 3 ) ( g / cm 3 ) trong ®ã ; KV-HÖ sè co rót thÓ tÝch W-®é Èm cña gç,(%) ThÝ ngiÑm x¸c ®Þnh KLTT kh« kiÖt vµ KLTT c¬ b¶n theo ph-¬ng ph¸p c©n ®o KLTTgâ gi¸c : c¾t mÉu theo TCVN362-70,cã 20 h×nh d¹ng vµ kÝch th-íc nh- h×nh vÏ d-íi ®©y. 30 Sè l-îng mÉu n=30,dung sai c¾t 20 mÉu  1mm. C©n ®o ®Ó x¸c ®Þnh khèi l-îng vµ thÓ tÝch ban ®Çu. SÊy mÉu ®Õn kh« kiÖt.C©n do ®Ó x¸c ®Þnh khèi l-îng vµ thÓ tÝch kh« kiÖt. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm ghi ë b¶ng KÕt qu¶ tÝnh to¸n vµ xö lý sè liÖu ghi ë b¶ng sau CÊp 5 tuæi Khèi l-îng tÝch(g/cm3) Gç gi¸c k = 0 = Gç lâi k = thÓ S m V(% P(% ) ) 0 = CÊp 10 tuæi Khèi l-îng thÓ S m tÝch(g/cm3) Gç gi¸c V(% P(% ) ) k = 0 = Gç lâi k = 0 = C.TÝnh chÊt c¬ häc cña gç TÝnh chÊt c¬ häc hay c-êng ®é gç ®Ó chØ kh¶ n¨ng chèng l¹i lùc t¸c dông bªn ngoµi (ngo¹i lùc ) Khi bÞ lùc bªn ngoµi t¸c dông,c¸c phÇn tö cÊu t¹o bªn trong gç s¶n sinh néi lùc chèng l¹i gäi lµ øng lùc,®¬n vÞ N. H×nh d¹ng vµ kÝch th-íc cña vËt liÖu gç bÞ biÕn ®æi d-íi t¸c dông cña ngo¹i lùc gäi lµ biÕn d¹ng.BiÕn d¹ng th-êng biÓu thÞ b»ng t¨ng gi¶m dµi tuyÖt ®èi (  l) hay t-¬ng ®èi (  ).   l / l Trong ®ã: l lµ ®é t¨ng gi¶m dµi tuyÖt ®èi (cm) L: lµ chiÒu dµi cña vËt (cm) Mèi quan hÖ gi÷a øng lùc vµ ®é biÕn d¹ng ®-îc m« t¶ nh- h×nh vÏ : P(N) B Pmax A C 0 l(cm) §o¹n OA: ®-êng biÓu diÔn lµ mét ®o¹n th¼ng ,tøc lµ ønglùc vµ biÕn d¹ng cã quan hÖ tû lÖ thuËn. §iÓm A gäi lµ giíi h¹n ®µn håi hay giíi tû lÖ.§o¹n OA tu©n theo ®Þnh luËt Hooke” trong ph¹m vi giíi h¹n tû lÖ,biÕn d¹ng tû lÖ thuËn víi ngo¹i lùc P,chiÒu dµi l cña mÉu vµ tû lÖ nghÞch víi diÖn tÝch chôi lùc F vµ m« ®un ®µn håi E cña nã ‘ ’ . l  P.l F .E M« ®un ®µn håi (E) biÓu thÞ ®é cøng r¾n hay mÒm dÎo cña vËt liÖu.Víi mçi lo¹i vËt liÖu m« ®un ®µn håi nhËn mét gi¸ trÞ kh«ng ®æi. §o¹n AB:®-êng biÓu diÔn lµ ®-êng cong,biÕn d¹ng t¨ng nhanh h¬n øng lùc.øng lùc x¸c ®Þnh t¹i ®iÓm B gäi lµ øng lùc cùc h¹n (Pmac). §o¹n BC: øng lùc sau ®iÓm B kh«ng nh÷ng khong t¨ng mµ cßn gi¶m xuèng,trong khi ®ã biÕn d¹ng t¨ng lªn rÊt nhanh cho ®Õn lóc mÉu bÞ ph¸ huû hoµn toµn. C-êng ®é gç cã quan hÖ chÆt chÏ víi ®é Èm d-íi ®iÓm b·o hoµ thí gç.V× vËy øng suÊt gç x¸c ®Þnh ®-îc tÝnh to¸n chuyÓn vÒ ®é Èm th¨ng b»ng (18%). C«ng thøc: Trong ®ã:  W ¦ øng  18   W ¦ 1   (¦ W  18).  18 øng suÊ gç ë ®é Èm 18% suÊt gç ë ®é Èm thÝ nghiÖm W §é Èm cña lóc gç thÝ nghiÖm : Lµ hÖ sè ®iÒu chØnh ®é Èm HÖ sè ®iÒu chØnh ®é Èm  lµ tû lÖ % c-êng ®é t¨ng hay gi¶m khi ®é Èm gi¶m t¨ng 1%.HÖ sè ®iÒu chØnh ®é Èm  phô thuéc vµo lo¹i lùc,chiÒu thí vµ lo¹i gç. I. Søc chÞu Ðp cña gç: I.1.Søc chÞu Ðp däc thí: MÉu c¾t theo TCVN 363-70, cã kÝch thøoc vµ h×nh d¹ng nh- h×nh vÏ: Sè l-äng mÉu n=30,dung l-îng c¾t mÉu  1mm. Tèc ®é t¨ng lùc: §äc trÞ sè lùc ph¸ ho¹i mÉu chÝnh x¸c ®Õn 50N TÝnh øng suÊt Ðp däc theo c«ng thøc:  ed 20 P  10 . m· ( N / m 2 ) a.b 7 30 Trong ®ã: Pmax-Lùc ph¸ ho¹i mÉu (KG) a,b-KÝch thøoc mÆt c¾t ngang (mm) 107 - HÖ sè quy ®æi ®¬n vÞ 20 hÖ sè ®iÒu chØnh ®é Èm   0.04 kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ghi ë b¶ng KÕt qu¶ tÝnh to¸n vµ xö lý sè liÖu ghi ë b¶ng sau: CÊp 5 tuæi: ed(105N/m2) W0 = S m V(%) P(%) S m V(%) P(%) W= CÊp 10 tuæi: ed(105N/m2) W0 = W= I.2. Søc chÞu Ðp ngang thí: Cã thÓ m« t¶ quan hÖ gi÷a biÕn d¹ng vµ lùc Ðp ngang nh- h×nh vÏ: §o¹n OA: Lùc trong giíi h¹n ®Çn hßi, biÕn d¹ng vµ lùc t¸c dông cã quan hÖ tû lÖ §o¹n AB: Lùc v-ît khái giíi h¹n ®Çn håi, tÕ bµo bÞ ph¸ vì,biÕn d¹ng t¨ng nhanh. §o¹n BC: Lùc vÉn t¨ng, tÕ bµo bÞ Ðp chÆt. I.2.1Søc Ðp ngang thí toµn bé: X¸c ®Þnh cho c¶ 2 chiÒu xuyªn t©m vµ tiÕp tuyÕn. Sè l-îng mÉu: chiÒu xuyªn t©m n=30,tiÕp tuyÕn n=30. C¾t mÉu theo TCVN 362-70,cã kÝch thø¬c vµ h×nh d¹ng mÉu nh- h×nh vÏ sau: tèc ®é t¨ng lùc… 20 30 TÝnh øng suÊt Ðp ngang toµn bé theo c«ng thøc:  P,  10 . (N / m2 ) a.b 7 entb 20 trong ®ã:,P’ Lùc trong giíi h¹n ®µn håi (KG) 20 30 a,b KÝch th-íc mÆt chÞu lùc (mm) 107 HÖ sè qui ®æi ®¬n vÞ 20 HÖ sè ®iÒu chØnh ®é Èm:   0.035 KÕt qu¶ thÝ nghiÖm ghi ë b¶ng KÕt qu¶ tÝnh to¸n vµ xö lý sè liÖu ghi ë biÓu d-íi ®©y: CÊp 5 tuæi ®é  entb (105N/m2) S m V% P% Èm Xuyªn TiÕp t©m tuyÕn CÊp 10 tuæi ®é Èm  entb (105N/m2) Xuyªn TiÕp t©m tuyÕn S m V% P% III.Søc chÞu tr-ît cña gç: ChØ xÐt trùot däc thí gç Søc chÞu tr-ît däc thí : X¸c ®Þnh søc tr-ît däc thí cho c¶ 2 chiÒu xuyªn t©m vµ tiÕp tuyÕn. M·u c¾t theo TCVN 367-70,cã h×nh d¹ng vµ kÝch th-íc nh- h×nh vÏ: H×nh 1:Méu x¸c ®Þnh søc chÞu tr-ît 18 Däc xuyªn t©m,sè mÉu n=30. 12 20 100 30 H×nh 2:Méu x¸c ®Þnh søc chÞu tr-ît däc tiªp tuyÕn,sè mÉu n==30. Dung sai c¾t mÉu  1mm. Tèc ®é t¨ng lùc : TiÕn hµnh x¸c ®Þnh lùc ph¸ ho¹i mÉu . 50
- Xem thêm -