Tài liệu Kien nghi

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

-1Tr¶i qua 25 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn - nhµ m¸y xi m¨ng bØm s¬n ®· trëng thµnh vµ ®Ó trë thµnh mét c«ng ty cã quy m« s¶n xuÊt lín vµ tr×nh ®é qu¶n lý nh hiÖn nay lµ c¶ mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu liªn tôc kh«ng ngõng cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña toµn c«ng ty.Cïng víi qu¸ tr×nh lín m¹nh vÒ c¬ së vËt chÊt, kü thuËt th× tr×nh ®é qu¶n lý còng kh«ng ngõng dîc n©ng cao vµ hoµn thiÖn. VËn dông s¸ng t¹o quy luËt cña kinh tÕ thÞ trêng ®ång thêi thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ trong s¶n xuÊt gãp phÇn t¨ng cêng sù lín m¹nh cña Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam vµ n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty lu«n quan t©m tíi viÖc nghiªn cøu vµ t×m ra biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt sao cho tèi u nhÊt , hiÖu qu¶ nhÊt, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña m×nh ®ång thêi phï hîp víi yªu cÇu cña chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ hiÖn nay. Víi ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n l©u n¨m, giµu kinh nghiÖm, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc phï hîp víi tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña tõng ngêi. Do vËy, tæ chøc h¹ch to¸n ®îc tiÕn hµnh kÞp thêi ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña c«ng ty. H¬n n÷a, tõ n¨m 2002, c«ng ty ®· ®a phÇn mÒm kÕ to¸n Fast Accounting vµo øng dông trong c«ng t¸c kÕ to¸n. PhÇn mÒm kÕ to¸n nµy phÇn nµo ®· ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu trong c«ng t¸c kÕ to¸n. §©y cã thÓ nãi lµ mét thuËn lîi lín ®Ó c«ng ty tõng bíc hoµn thiÖn viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng. Tõ ®ã cã thÓ thÊy ®îc sù nhanh nh¹y, n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh míi cña ban l·nh ®¹o c«ng ty trong viÖc tin häc ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, kÕ to¸n ®ang vµ sÏ chiÕm mét vÞ trÝ rÊt quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña bÊt cø doanh nghiÖp nµo. Tuy nhiªn, ®Ó ®¸p øng tèt h¬n n÷a yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty, c«ng t¸c kÕ to¸n cÇn ®æi míi sao cho gän nhÑ , linh ho¹t h¬n, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt. 1.1 C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung tõ n¨m 1996. ViÖc vËn dông h×nh thøc NhËt ký chung ®èi víi c«ng ty lµ phï hîp víi ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ cña c«ng ty vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña nh©n viªn kÕ to¸n mÆt kh¸c, víi h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung c«ng ty dÔ ¸p dông kÕ to¸n b»ng m¸y vi tÝnh. C¸ch ph©n l¹i chi phÝ cña c«ng ty theo yÕu tè, tËp hîp trªn 3 kho¶n môc chÝnh lµ CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC lµ t¬ng ®èi phï hîp víi viÖc tÝnh gi¸ thµnh nh hiÖn nay. + Mét sè nÐt cô thÓ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty: -2- C«ng ty thùc hiÖn qu¶n lý c¸c yÕu tè chi phÝ th«ng qua c¸c ®Þnh møc ®îc lËp s½n vµ hÖ thèng ®Þnh møc h¹ch to¸n néi bé cña c«ng ty. - ViÖc xuÊt dïng c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ lín nhng c«ng ty chØ ph©n bæ 1 lÇn khi xuÊt dïng lµm ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh. - Kú tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty lµ th¸ng, cho nªn ®· phÇn nµo ®¸p øng ®îc yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. - HÖ thèng sæ tæng hîp vµ sæ chi tiÕt cña c«ng ty lµ t¬ng ®èi ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o cho viÖc qu¶n lý chi phÝ mét c¸ch chÆt chÏ. - VÒ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c chi phÝ c¬ b¶n : vÒ c¬ b¶n th× c¸c chi phÝ ®îc c«ng ty h¹ch to¸n ®óng c¸c kho¶n môc chi phÝ, ®óng víi néi dung cña tõng kho¶n môc. - C«ng ty kh«ng sö dông tµi kho¶n 159 ®Ó lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. - Chi phÝ vÒ ®iÖn n¨ng lµ mét kho¶n chi phÝ chiÕm tû träng lín trong chi phÝ dÞch vô mua ngoµi do vËy c«ng ty ®¸nh gi¸ chi phÝ dë dang cuèi kú - Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë mét sè giai ®o¹n c«ng ty thu ®îc phÕ liÖu nhng c«ng ty kh«ng tÝnh trõ chi phÝ s¶n xuÊt. - ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè phï hîp víi yªu cÇu cña nghµnh cho phÐp viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®îc thuËn lîi vµ viÖc tËp hîp chi phÝ ®îc nhanh chãng. + NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty V× ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty lµ 3 ®èi tîng : xi m¨ng bao PC30, xi m¨ng bét tiªu thô, vµ clinke tiªu thô. Tuy nhiªn gi¸ thµnh cña c¸c ®èi tîng trªn chØ tÝnh ®îc vµo cuèi mçi kú tÝnh gi¸ thµnh, sau khi ®½ tËp hîp dîc toµn bé chi phÝ cña c«ng ty ®· chi ra trong kú vµ tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ cho tõng ®èi t îng tÝnh gi¸ thµnh. ViÖc ph©n bæ nµy cã chÝnh x¸c hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo viÖc lùa chän tiªu thøc ph©n bæ. C«ng ty chän tiªu thøc ph©n bæ lµ khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh vµ b¸n thµnh phÈm tiªu thô trong kú. Tuy nhiªn, t¹i thêi ®iÓm tiªu thô b¸n thµnh phÈm ta vÉn cha thÓ biÕt ngay ®îc chÝnh x¸c kÕt qu¶ cña viÖc s¶n xuÊt vµ mét sè chØ tiªu kh¸c ®Ó c«ng ty cã thÓ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kÞp thêi cho c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty thùc hiÖn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp theo c¸ch gäi cña c«ng ty. C¸ch gäi nµy lµ cha phï hîp cha ®óng víi -3b¶n chÊt cña c¸ch tÝnh gi¸ thµnh mµ doanh nghiÖp ¸p dông. Khi ®ã c«ng thøc tÝnh: Trong ®ã: Dck  Ddk  C n S d S ht  S d D®k, Dck : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Çu kú, cuèi kú Cn : Chi phÝ ph¸t sinh trong kú Sht, Sd : S¶n phÈm hoµn thµnh , s¶n phÈm dë dang trong kú Doanh nghiÖp kh«ng tÝnh s¶n phÈm dë dang theo ph¬ng ph¸p trªn kh«ng ®îc gäi lµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Trªn thùc tÕ viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cña c«ng ty ë cuèi mçi kú ®¬n gi¶n , th«ng qua viÖc kiÓm kª thùc tÕ xem nh÷ng giai ®o¹n chÕ biÕn nµo cßn n»m trªn d©y chuyÒn th× coi ®ã lµ s¶n phÈm dë dang, viÖc ®¸nh gi¸ nµy lµ cha chÝnh x¸c VD: §èi víi ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang lµ ®¸ ( bao gåm ®¸ v«i, ®¸ sÐt) viÖc xuÊt dïng nguyªn vËt liÖu nµy c«ng ty x¸c ®Þnh : Sè lîng xuÊt dïng = Sè lîng tån + sè lîng nhËp - Sè lîng tån trong kú ®Çu kú trong kú cuèi kú §Ó biÕt lîng xuÊt dïng trong kú chÝnh x¸c th× ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c ®¹i lîng trªn nhng do c«ng ty kh«ng cã c©n ®Ó cã thÓ biÕt ®îc cô thÓ khèi lîng lµ bao nhiªu, khi x¸c ®Þnh lîng tån kho cuèi kú thùc hiÖn theo íc lîng thùc tÕ , kh«ng cã sæ s¸ch ®èi chiÕu do vËy cha ®¶m b¶o qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ vÒ chi phÝ, ¶nh hëng ®Õn tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ thµnh. Trªn ®©y lµ mét sè nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng ë c«ng ty xi m¨ng bØm s¬n. Qua ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ mÆt tÝch cùc, u ®iÓm cña c«ng ty, em c«ng ty cßn mét sè mÆt h¹n chÕ cã thÓ kh¾c phôc ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ë c«ng ty.Díi gãc ®é lµ mét sinh viªn thùc tËp , em xin m¹nh d¹n nªu ra mét vµi ý kiÕn ®Ò xuÊt gãp phÇn nhá bÐ vµo viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ë c«ng ty xi m¨ng bØm s¬n.
- Xem thêm -