Tài liệu Kiem tra 45_giai tich l11_485

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 295 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN GIẢI TÍCH 11 TRƯỜNG: THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI Thời gian làm bài trắc nghiệm: 30 phút (14 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh:.................................................. Lớp :................................................ ĐIỂM: Lời phê của giáo viên: A. PHẦN TRẮC NGHIỆM Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu hỏi và đánh dấu X vào phiếu trả lời trắc nghiệm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D 2 Câu 1: Tính lim ( 4 x  5 x  2  2 x ) ? x   5 C.   4  x  3a khi x  0 Câu 2: Cho hàm số f ( x)  2  x + a + 2 khi x 0 A.  5 4 B. Với giá trị nào của a thì hàm số f  x  có giới hạn khi x dần đến 0. A. a 2 B. a 0 C. a 1 1 3 5 2n  1 Câu 3: Cho dãy số (un) với un  2  2  2  ....  2 n n n n Tìm lim  un  A. 0 D.  D. a 3 B. 2 C.  D. 1 B.  9 C. 9 D.  7 x3 1 ? x  2 x  3 Câu 4: Tính lim A. 7 2 Câu 5: Tính lim B. 0 A.  2 Câu 6: Tính lim x 2 A. 2 15 2n  n  3 ?  n  3n 2  1 C. 2 3 D. 3 5x  1  x  1 ? 2  5x  6 B. 0 C.  2 15 D.  1/M. 485  1 3 x    7 x2  5x  2 Câu 7: Cho hàm số f ( x)   3  2x  (3 x  2)2  3 1 A. lim f ( x)  x 1 28 khi x  1 Mệnh đề nào sau đây là sai? khi x 1 C. Hàm số f ( x) không liên tục tại x 1 . x2  x  6 ? x  2 x2 A. -5 B. -1 Câu 9: Khẳng định nào sau đây là đúng? B. lim f ( x)  x 1 D. f (1)  1 28 1 . 28 Câu 8: Tính lim C. 1 D. 5 2x2 1 2  x 1 3x 2  x 3 3x  2 3  D. lim x   1  2 x 2 1   x   x 15 x  1 0 C. lim 2 x   x  x  2 A. lim B. lim Câu 10: Dãy số  un  nào dưới đây có giới hạn là 0 ? A. un  n 2  5n  1 2n  1 2 3 B. un 2  3n  5n C. un  n 2  2n  3 3n 4  n 3  1 D. un  n5  3n3  3 n5  1 1 1 1 1    ......  ( ) n 1  ..... 3 9 27 3 3 1 n 4 A. S  .[1  ( ) ] B. S  4 3 3 4 1 n 3 C. S  .[1  ( ) ] D. S  3 3 4 4 3 2 Câu 12: Cho phương trình  2 x  3 x  14 x  11x  2 0 (1) . Câu 11: Tính tổng S 1  Mệnh đề nào dưới đây sai? A. Phương trình (1) có đúng 1 nghiệm trên khoảng ( 1;0) . B. Hàm số f ( x)  2 x 4  3 x 3 14 x 2 11x  2 liên tục trên  . C. Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng (  ;  3) . D. Phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt. Câu 13: Chọn phương án đúng? 2n  5n 1 1 2n  5n 1 2n  5n 1 2 A. lim n B. lim n C. lim n  5  5 1 5 5 1 5 1 5 Câu 14: Tính lim x 4 2n  5n 1 D. lim n 2 5 1 x 5  3 ? x 4 A. 1 B.  1 6 C. 1 6 D.  1 ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- 2/M. 485
- Xem thêm -