Tài liệu Kiem tra 45_giai tich l11_208

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 286 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN GIẢI TÍCH 11 TRƯỜNG: THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI Thời gian làm bài trắc nghiệm: 30 phút (14 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh:.................................................. Lớp :................................................ ĐIỂM: Lời phê của giáo viên: A. PHẦN TRẮC NGHIỆM Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu hỏi và đánh dấu X vào phiếu trả lời trắc nghiệm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D Câu 1: Cho phương trình  2 x 4  3x 3  14 x 2  11x  2 0 (1) . Mệnh đề nào dưới đây sai? A. Phương trình (1) có đúng 1 nghiệm trên khoảng ( 1;0) . B. Phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt. C. Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng (  ;  3) . D. Hàm số f ( x)  2 x 4  3 x 3  14 x 2  11x  2 liên tục trên  . Câu 2: Tính lim x 2 2 15 C.  Câu 3: Cho dãy số (un) với un  1 3 5 2n  1  2  2  ....  2 2 n n n n A.  2 15 5x  1  x  1 ? 2  5x  6 B. Tìm lim  un  A.  B. 0 C. 2  x  3a khi x  0 Câu 4: Cho hàm số f ( x)  2  x + a + 2 khi x 0 Với giá trị nào của a thì hàm số f  x  có giới hạn khi x dần đến 0. A. a 1 B. a 0 C. a 2 1 1 1 1  ......  ( ) n 1  ..... Câu 5: Tính tổng S 1    3 9 27 3 4 3 1 n A. S  B. S  .[1  ( ) ] 3 4 3 4 1 n 3 C. S  .[1  ( ) ] D. S  3 3 4 D. 0 D. 1 D. a 3 1/M. 208  1 3 x    7 x2  5x  2 Câu 6: Cho hàm số f ( x)   3  2x  (3 x  2)2  3 1 A. f (1)  . 28 khi x  1 Mệnh đề nào sau đây là sai? khi x 1 C. Hàm số f ( x) không liên tục tại x 1 . 1 x 1 28 1 D. lim f ( x )  x 1 28 B. lim f ( x)  2 Câu 7: Tính lim ( 4 x  5 x  2  2 x ) ? x   5 A. B.  4 Câu 8: Chọn phương án đúng? 2n  5n 1 2 2n  5n 1 A. lim n B.  lim n 5 5 1 5 5 1 C.  5 4 C. lim D.   2n  5n 1 1  5n  1 5 D. lim 2n  5n 1 2 5n  1 Câu 9: Dãy số  un  nào dưới đây có giới hạn là 0 ? n 2  2n  3 A. un  4 3n  n3  1 2 3 B. un 2  3n  5n n5  3n3  3 C. un  n5  1 n 2  5n  1 D. un  2n  1 2n 2  n  3 Câu 10: Tính lim ?  n  3n 2  1 B. 0 A. 3 C. 2 3 D.  2 x 5  3 ? x 4 Câu 11: Tính lim x 4 A. 1 B. 1 6 C.  x2  x  6 Câu 12: Tính lim ? x  2 x2 A. -1 B. 1 1 6 D.  1 C. 5 D. -5 C.  7 D.  9 3 x 1 ? x  2 x  3 Câu 13: Tính lim A. 9 B. 7 Câu 14: Khẳng định nào sau đây là đúng? 1   x   x 15 x  1 0 C. lim 2 x   x  x  2 A. lim 2x2 1 2  x 1 3x 2  x 3 3x  2 3  D. lim x   1  2 x 2 B. lim ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- 2/M. 208
- Xem thêm -