Tài liệu Kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại công ty tnhh deloitte việt nam

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 3161 |
  • Lượt tải: 2
nguyetha

Tham gia: 20/07/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM SVTH: NGUYỄN HOÀNG ĐỨC MINH MSSV: 0854042204 Ngành: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN GVHD: PGS.TS VŨ HỮU ĐỨC Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2012 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hữu Đức LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý thầy cô Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh đã truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực cho em trong suốt khóa học 2008-2012. Đặc biệt cảm ơn thầy PGS.TS Vũ Hữu Đức đã tận tình hướng dẫn em trong thời gian viết và hoàn chỉnh khoá luận tốt nghiệp này. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị kiểm toán viên trong Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã tạo điều kiện cho em được tiếp cận thực tế, chỉ bảo và góp ý cho em trong quá trình thực hiện đề tài. Trải qua thời gian thực tập tại Deloitte Việt Nam, em học được không chỉ là kiến thức thực tế mà trên hết còn là tinh thần làm việc nhóm thân thiện và cách quản lý thời gian hiệu quả. Kính chúc Quý thầy cô có thật nhiều sức khỏe và niềm vui để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước. Kính chúc Ban lãnh đạo và các anh chị trong Công ty TNHH Deloitte Việt Nam luôn thành công trong công việc và trong cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Nguyễn Hoàng Đức Minh i Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hữu Đức DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ STT Từ viết tắt 1 BCTC Báo cáo tài chính 2 CTCP Công ty cổ phần 3 ISA Chuẩn mực kiểm toán quốc tế 4 KH Khách hàng 5 KTV Kiểm toán viên 6 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 7 VACO Công ty kiểm toán Việt Nam 8 VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam 9 VSA Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam SVTH: Nguyễn Hoàng Đức Minh iv Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hữu Đức MỤC LỤC CHƯƠNG MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................................. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................................ 1 3. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................................. 1 3.1 Nguồn dữ liệu sử dụng ........................................................................................ 1 3.2 Phương pháp nghiên cứu..................................................................................... 2 4. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................................... 2 5. Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp .................................................................................... 2 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM ............ 3 1.1 Quá trình hình thành và phát triển ................................................................................. 3 1.1.1 Giới thiệu chung ............................................................................................... 3 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển.................................................................... 4 1.2 Tầm nhìn và chiến lược ................................................................................................. 4 1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh .................................................................................... 5 1.3.1 Các loại hình dịch vụ do Deloitte Việt Nam cung cấp..................................... 5 1.3.2 Khách hàng ...................................................................................................... 6 1.4 Cơ cấu tổ chức và nhân sự............................................................................................. 7 1.4.1 Cơ cấu tổ chức.................................................................................................. 7 1.4.2 Nhân sự kiểm toán............................................................................................ 8 1.5 Chương trình hỗ trợ kiểm toán Audit System 2 (AS/2) ................................................ 9 SVTH: Nguyễn Hoàng Đức Minh v Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hữu Đức 1.5.1 Giới thiệu AS/2................................................................................................. 9 1.5.2 Các thành phần của AS/2 ............................................................................... 10 1.5.3 Lợi ích trong việc ứng dụng AS/2.................................................................. 11 CHƯƠNG 2: KIỂM TOÁN CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM ................................................................................................. 12 2.1 Các khái niệm cơ bản về ước tính kế toán................................................................... 12 2.1.1 Khái niệm ....................................................................................................... 12 2.1.2 Phân loại ......................................................................................................... 12 2.1.3 Tính chất......................................................................................................... 12 2.2 Các quy định liên quan đến kế toán và kiểm toán các khoản ước tính kế toán .......... 13 2.2.1 Chuẩn mực kế toán Việt Nam ........................................................................ 13 2.2.1.1 Quy định liên quan đến dự phòng nợ phải thu khó đòi.......................... 13 2.2.1.2 Quy định liên quan đến dự phòng giảm giá hàng tồn kho ..................... 14 2.2.1.3 Quy định liên quan đến tài sản thuế thu nhập hoãn lại .......................... 14 2.2.1.4 Quy định liên quan đến thay đổi ước tính kế toán ................................. 17 2.2.2 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.................................................................... 18 2.2.3 Các văn bản khác có liên quan ....................................................................... 21 2.2.4 Chuẩn mực kiểm toán quốc tế........................................................................ 23 2.3 Các khảo sát thực tế kiểm toán ước tính kế toán tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam ........................................................................................................................................... 24 2.3.1 Tìm hiểu và đối chiếu quy trình với yêu cầu của chuẩn mực ........................ 24 2.3.1.1 Mục tiêu.................................................................................................. 24 SVTH: Nguyễn Hoàng Đức Minh vi Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hữu Đức 2.3.1.2 Phương pháp........................................................................................... 24 2.3.1.3 Quy trình kiểm toán các ước tính kế toán tại Deloitte Việt Nam........... 24 2.3.1.4 Đối chiếu quy trình của Deloitte Việt Nam với yêu cầu của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 540 - Kiểm toán các ước tính kế toán ............................ 28 2.3.1.5 Kết quả .................................................................................................. 30 2.3.2 Khảo sát việc thực hiện kiểm toán các khoản ước tính kế toán ..................... 30 2.3.2.1 Mục tiêu khảo sát ................................................................................... 30 2.3.2.2 Đối tượng và phương pháp khảo sát ...................................................... 30 2.3.2.3 Bảng khảo sát việc thực hiện quy trình kiểm toán các ƯTKT tại bốn khách hàng của công ty................................................................................................. 31 2.3.2.4 Kết quả ................................................................................................... 35 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ................................................................. 38 3.1 Nhận xét về các quy định và thủ tục kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại Deloitte Việt Nam............................................................................................................................ 38 3.1.1 Nhận xét chung về công ty............................................................................. 38 3.1.1.1 Ưu điểm.................................................................................................. 38 3.1.1.2 Một số vấn đề còn tồn tại ....................................................................... 39 3.1.2 Nhận xét về quy trình kiểm toán ước tính kế toán của Deloitte Việt Nam.... 40 3.2 Nhận xét về VSA 540 và ISA 540............................................................................... 40 3.3 Một số kiến nghị .......................................................................................................... 41 3.3.1 Kiến nghị chung cho tình hình phát triển công ty.......................................... 41 3.3.2 Kiến nghị chung cho quy trình kiểm toán ước tính kế toán ........................... 41 SVTH: Nguyễn Hoàng Đức Minh vii Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hữu Đức Kết luận............................................................................................................................. 43 Phụ lục ............................................................................................................................. 44 Tài liệu tham khảo........................................................................................................... 50 SVTH: Nguyễn Hoàng Đức Minh viii Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hữu Đức DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Đối chiếu quy trình của Deloitte Việt Nam với yêu cầu của VSA 540 ................29 Bảng 2.2: Khảo sát quy trình kiểm toán khoản mục dự phòng nợ phải thu khó đòi .............32 Bảng 2.3: Khảo sát quy trình kiểm toán khoản mục dự phòng giảm giá hàng tồn kho.........33 Bảng 2.4: Khảo sát quy trình kiểm toán khoản mục tài sản thuế thu nhập hoãn lại..............34 SVTH: Nguyễn Hoàng Đức Minh ix Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hữu Đức DANH MỤC HÌNH Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của Deloitte Việt Nam .............................................................. 7 Sơ đồ 1.2: Tổ chức nhân sự kiểm toán tại Deloitte Việt Nam ............................................ 9 SVTH: Nguyễn Hoàng Đức Minh x Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hữu Đức CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong báo cáo tài chính (BCTC) có nhiều khoản mục không thể xác định được một cách chính xác, mà chỉ có thể ước tính. Đó là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến BCTC được ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sinh nhưng chưa có số liệu chính xác hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác hơn, hoặc một chỉ tiêu thực tế chưa phát sinh nhưng đã được ước tính để lập BCTC. Bên cạnh rủi ro do sai sót xuất phát từ việc xét đoán, các khoản mục này thường là đối tượng của nhiều sai phạm dẫn đến BCTC bị sai lệch trọng yếu vì chúng có thể bị xử lý chủ quan theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, tính tin cậy của các ước tính kế toán là một vấn đề được người sử dụng BCTC đặc biệt quan tâm. Nhằm xem xét và đánh giá quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có phù hợp với chuẩn mực đề ra cũng như đáp ứng được yêu cầu thực tế khi kiểm toán các ước tính kế toán tại khách hàng, người viết đã chọn đề tài: “Kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam” làm đề tài cho khoá luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu các chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán và quy định có liên quan đến việc kiểm toán các khoản ước tính kế toán trên BCTC. - Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. - Xem xét sự phù hợp giữa quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán của Deloitte Việt Nam và quy trình kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán. - Đánh giá việc áp dụng quy trình kiểm toán của Deloitte Việt Nam cho từng đơn vị được kiểm toán. Từ đó đưa ra nhận xét và kiến nghị về quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán của Deloitte Việt Nam. 3. Phương pháp nghiên cứu 3.1 Nguồn dữ liệu sử dụng a) Dữ liệu thứ cấp: lý thuyết kiểm toán các khoản ước tính kế toán SVTH: Nguyễn Hoàng Đức Minh 1 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hữu Đức - Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán (theo Quyết định 15/2006/QĐBTC của Bộ tài chính) và các Thông tư liên quan đến các ước tính kế toán - Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) về quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán - Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) liên quan - Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) liên quan - Quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte Audit Approach Manual) b) Dữ liệu sơ cấp: số liệu từ một số khách hàng giả định của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 3.2 Phương pháp nghiên cứu - Thu thập dữ liệu và cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài - Thu thập và tiến hành khảo sát hồ sơ kiểm toán tại các khách hàng của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam - Phỏng vấn và quan sát cách thực hiện kiểm toán của các anh chị kiểm toán viên trong công ty 4. Phạm vi nghiên cứu Do sự hạn chế về thời gian và trình độ chuyên môn, nên người viết chỉ tập trung vào quy trình kiểm toán một số ước tính kế toán, đó là “Dự phòng nợ phải thu khó đòi”, “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” và “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại”. 5. Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp Khoá luận tốt nghiệp được trình bày theo cấu trúc như sau: Chương mở đầu Chương 1: Giới thiệu về Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Chương 2: Kiểm toán các ước tính kế toán tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Chương 3: Nhận xét và kiến nghị SVTH: Nguyễn Hoàng Đức Minh 2 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hữu Đức CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1.1.1 Giới thiệu chung Tên đầy đủ của Công ty: CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM Tên tiếng Anh: DELOITTE VIETNAM COMPANY LIMITED Tên viết tắt: DELOITTE VIETNAM Biểu tượng Công ty: Văn phòng tại Hà Nội Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: +84 4 6288 3568 Fax: +84 4 6288 5678 Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh Tầng 11, Tòa nhà Saigon Trade Center 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: +84 8 3910 0751 Fax: +84 8 3910 0750 Website: www.deloitte.com.vn SVTH: Nguyễn Hoàng Đức Minh 3 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hữu Đức 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển Ngày 13 tháng 05 năm 1991, theo Quyết định số 165-TC/QĐ.TCCB của Bộ trưởng Bộ tài chính, Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO) được thành lập. Tháng 4 năm 1994, VACO tiến hành thành lập liên doanh với Deloitte Touche Tohmatsu (DTT). Ngày 01 tháng 10 năm 1997, một bộ phận của VACO – Phòng dịch vụ quốc tế – ISD được DTT công nhận là thành viên chính thức, hợp pháp tại Việt Nam, mở ra một thời kỳ phát triển mới về chuyên môn nghề nghiệp Với những thành tích đã đạt được, VACO vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương lao động Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng nhân dịp 10 năm thành lập VACO (1991 – 2001). Ngày 07/05/2007 VACO đã hoàn thành việc chuyển đổi sở hữu trở thành Deloitte Việt Nam và là thành viên chính thức của Deloitte Đông Nam Á. Nhân dịp 20 năm thành lập (1991 – 2011), Deloitte Việt Nam vinh dự được trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhất. Deloitte Việt Nam chính là hình ảnh mới và vị thế mới của VACO tại thị trường Việt Nam. Deloitte Việt Nam vẫn tiếp tục kế thừa, phát triển trên nền tảng và thành quả mà VACO đã xây dựng, đồng thời tiếp tục tăng thêm chuyên gia nước ngoài nhiều kinh nghiệm quốc tế đến Việt Nam làm việc, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ. Chiến lược phát triển của Công ty, tầm nhìn và mục tiêu hoạt động, các loại hình dịch vụ và chất lượng dịch vụ, kể cả tư duy lãnh đạo, quản lý, môi trường làm việc… đều đồng nhất với các chuẩn mực của Deloitte toàn cầu. Các đối tác và khách hàng của VACO vẫn tiếp tục được cung cấp các dịch vụ với chất lượng cao của một công ty quốc tế. Deloitte Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục phát triển và duy trì vị thế là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam. 1.2 TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC Tầm nhìn và chiến lược của Deloitte được phát triển trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các lãnh đạo của các công ty thành viên trên toàn thế giới, tập trung vào việc cộng tác khắp thế giới (As One) nhằm cung cấp sự xuất sắc trong tất cả dịch vụ của công ty thành viên. • Tầm nhìn của Deloitte không thay đổi: luôn mong muốn là tiêu chuẩn xuất sắc, sự lựa chọn đầu tiên của khách hàng trong các nhà cung cấp dịch vụ khác. SVTH: Nguyễn Hoàng Đức Minh 4 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hữu Đức • Tính chính trực: Deloitte tin rằng không có gì quan trọng hơn danh tiếng, hành xử với sự liêm chính cao nhất là nguyên tắc cơ bản. Deloitte thể hiện một cam kết mạnh mẽ bền vững, luôn có trách nhiệm trong công việc. • Nổi bật giá trị giữa thị trường-khách hàng: Deloitte đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cho thị trường vốn và công ty khách hàng hoạt động hiệu quả hơn. Deloitte xem xét vai trò này như một đặc ân và luôn biết rằng nó đòi hỏi một sự cảnh giác liên tục và cam kết không ngừng. • Cam kết với nhau: Deloitte tin rằng nền văn hóa không biên giới là một lợi thế cạnh tranh và luôn cam kết duy trì bảo tồn nó. • Sức mạnh từ sự đa dạng văn hóa: thách thức kinh doanh từ khách hàng thì phức tạp. Deloitte tin rằng làm việc cùng nhau với nền tảng, văn hóa và phong cách suy nghĩ đa dạng sẽ giúp nhân viên phát triển thành các chuyên gia và nhà lãnh đạo tốt hơn. 1.3 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.3.1 Các loại hình dịch vụ do Deloitte Việt Nam cung cấp Deloitte Việt Nam cung cấp cho khách hàng các dịch vụ khác nhau, cụ thể: - Dịch vụ Kiểm toán • Kiểm toán BCTC theo luật định và theo các chuẩn mực kiểm toán quốc tế • Chuyển đổi báo cáo tài chính • Soát xét toàn diện tài chính • Soát xét hệ thống kế toán và Kiểm soát nội bộ • Các dịch vụ tư vấn kế toán - Dịch vụ Tư vấn Quản trị rủi ro doanh nghiệp và Quản trị kinh doanh (Dịch vụ ERS và B.A) • Tư vấn huy động vốn • Tư vấn doanh nghiệp • Soát xét toàn diện hoạt động doanh nghiệp • Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp • Tư vấn mua bán, tách, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp SVTH: Nguyễn Hoàng Đức Minh 5 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hữu Đức • Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp • Tư vấn nghiên cứu thị trường - Dịch vụ Tư vấn Tài chính • Tài chính doanh nghiệp • Điều tra pháp lý và giải quyết tranh chấp • Mua bán và sáp nhập • Tái cơ cấu và định giá - Tư vấn Thuế • Hỗ trợ nhà đầu tư tham gia thị trường • Hoạch định chiến lược thuế • Cơ cấu kinh doanh có hiệu quả cho mục đích tính thuế • Soát xét tính tuân thủ luật thuế của doanh nghiệp • Tính và lập tờ khai thuế • Tư vấn thuế cho chuyên gia nước ngoài • Tư vấn cơ cấu tối ưu hóa thuế đa quốc gia • Tư vấn thuế cho nghiệp vụ mua bán doanh nghiệp • Tư vấn hỗ trợ lập hồ sơ chuyển giá 1.3.2 Khách hàng Deloitte Việt Nam là một trong số các công ty kiểm toán ở Việt Nam có số lượng khách hàng lớn nhất. Tính đến cuối năm 2011, Deloitte Việt Nam có trên 1000 khách hàng. Khách hàng của Công ty rất đa dạng, bao gồm: Doanh nghiệp có phạm vi hoạt động rộng trên thế giới: Pentax Vietnam Co-Nhật; Procter & Gamble (P&G)-Mỹ; SLD/S Telecom-Hàn Quốc; Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt Xô (Vietsovpetro)-Nga … Các Tổng công ty: Tổng công ty Hàng không Việt Nam; Tổng công ty Dầu khí Việt Nam; Tổng công ty Than Việt Nam… Các dự án trong nước và quốc tế: Ban quản lý dự án Thăng Long; Dự án Thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long; Ban quản lý các dự án… SVTH: Nguyễn Hoàng Đức Minh 6 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hữu Đức 1.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 1.4.1 Cơ cấu tổ chức Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Bộ phận hành chính Phòng kế toán Phòng IT Phòng quản lý hành chính Phòng nhân sự Bộ phận nghiệp vụ Kiểm toán Tư vấn thuế Tư vấn tài chính Tư vấn ERS và BA Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Deloitte Việt Nam Cơ cấu tổ chức của Deloitte Việt Nam rất chặt chẽ, mỗi bộ phận có một chức năng riêng: Tổng giám đốc: là người đứng đầu Deloitte Việt Nam, có toàn quyền quyết định, điều hành, tổ chức và chịu trách nhiệm về các chiến lược cũng như tất cả các vấn đề liên quan đến công ty, là người chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng thành viên về hoạt động của công ty. Phó tổng giám đốc: là người hỗ trợ cho Tổng giám đốc trong việc điều hành công ty theo sự phân công và uỷ quyền của Tổng giám đốc theo từng thời kỳ, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về những nhiệm vụ đã được phân công và uỷ quyền. Mỗi Phó tổng giám đốc được phân công phụ trách về một mảng dịch vụ nhất định và chịu trách nhiệm về việc duy trì và phát triển kinh doanh của công ty theo mảng dịch vụ được phân công phụ trách. Bộ phận nghiệp vụ: thực hiện hoạt động kinh doanh của Deloitte Việt Nam, bao gồm: Phòng kiểm toán, bộ phận tư vấn thuế, bộ phận tư vấn tài chính kế toán. SVTH: Nguyễn Hoàng Đức Minh 7 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hữu Đức Bộ phận hành chính: • Phòng kế toán: có trách nhiệm bảo đảm công việc tài chính – kế toán của công ty, tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng phương án kinh doanh và quản lý tài chính phù hợp với mô hình hoạt động của công ty. Vai trò chủ yếu của phòng kế toán là thu thập, xử lý, cũng như kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ, chính sách về quản lý tài chính, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, kể cả việc bảo toàn và phát triển vốn trong phạm vi công ty cũng như việc thực hiện chế độ thanh toán và các hợp đồng kinh tế. • Phòng hành chính: quản lý và chỉ đạo tổ chức, thực hiện toàn bộ công việc tổ chức, hành chính, văn thư, lưu trữ, phát hành báo cáo trong công ty, chi nhánh và văn phòng đại diện. Bên cạnh đó còn chịu trách nhiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo và thực hiện công tác quản trị văn phòng, điều hành tổ xe, tổ vệ sinh tạp vụ và bộ phận lễ tân của công ty. Phòng hành chính tổng hợp cũng là bộ phận thiết lập hệ thống theo dõi và quản lý nhân viên, hồ sơ cán bộ của công ty, chịu trách nhiệm giám sát thực hiện quy chế nhân viên trong toàn công ty. • Phòng nhân sự: có trách nhiệm trong việc quản lý, đánh giá nhân viên, xây dựng, thiết kế và tổ chức thực hiện các chương trình tuyển dụng, đào tạo hàng năm phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty và thị trường lao động và đã được Ban giám đốc phê duyệt. Phòng cũng có trách nhiệm tham mưu cho Ban giám đốc trong việc cử các cấp bậc nhân viên theo học các khoá đào tạo bên ngoài công ty phù hợp với yêu cầu phát triển của từng nhân viên và điều kiện công việc. 1.4.2. Nhân sự kiểm toán Nhân sự kiểm toán của Deloitte Việt Nam được tổ chức theo các chức năng và nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng phối hợp với nhau tạo ra sức mạnh tập thể thống nhất đảm bảo hoàn thành mọi mục tiêu, chiến lược của Công ty. Nhân sự bộ phận kiểm toán được minh họa theo sơ đồ sau: SVTH: Nguyễn Hoàng Đức Minh 8 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hữu Đức Bộ phận kiểm toán Phó Tổng Giám đốc Giám đốc Trưởng phòng kiểm toán Trưởng nhóm kiểm toán cấp 1 Trưởng nhóm kiểm toán cấp 2 Trưởng nhóm kiểm toán cấp 3 Trợ lý kiểm toán cấp 2 Trợ lý kiểm toán cấp 1 Hình 1.2: Sơ đồ tổ chức nhân sự kiểm toán tại Deloitte Việt Nam 1.5 CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KIỂM TOÁN AUDIT SYSTEM 2 (AS/2) 1.5.1 Giới thiệu AS/2 Là hãng thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu, Deloitte Việt Nam được trang bị chương trình kiểm toán đặc thù – chương trình kiểm toán AS/2. Đây là hệ thống kiểm toán tiên tiến được áp dụng thống nhất cho mọi thành viên của Delloite trên toàn cầu, bảo đảm cho cuộc kiểm toán được thực hiện với chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chương trình này kết hợp phương pháp, hồ sơ kiểm toán thông thường với công nghệ thông tin hiện đại, cho phép nâng cao hiệu quả và giảm chi phí cho các hợp đồng kiểm toán. AS/2 là một chương trình hữu hiệu trong lĩnh vực kiểm toán, được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa lý thuyết kiểm toán hiện đại với những kinh nghiệm quý báu đúc kết từ SVTH: Nguyễn Hoàng Đức Minh 9 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hữu Đức thực tế của các đại diện kiểm toán Deloitte trên thế giới. Chương trình bao quát hỗ trợ quá trình kiểm toán từ công việc lên kế hoạch, thực hiện đến khi ra báo cáo kiểm toán. Ngoài ra, AS/2 còn có các công cụ hỗ trợ phân tích, xác định, quản lý, giao tiếp, phỏng vấn, xem xét lại và thể hiện thông tin. Chương trình có sự tích hợp cao, cũng như khả năng ứng dụng của phần mềm. Do đặc điểm công việc kiểm toán là làm theo nhóm nên AS/2 được xem là chương trình kiểm toán hiệu quả khi làm việc theo nhóm. 1.5.2 Các thành phần của AS/2 Đây là một chương trình kiểm toán hoàn chỉnh, bao gồm 3 thành phần chính là: * Quy trình kiểm toán Là hệ thống các phương pháp mà kiểm toán viên áp dụng trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC cho khách hàng để đạt được chất lượng hiệu quả cao nhất Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính theo AS/2 có 5 bước: - Bước 1: Thực hiện các công việc trước kiểm toán Bước 2: Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát Bước 3: Thực hiện kế hoạch kiểm toán Bước 4: Tổng kết và lập Báo cáo kiểm toán Bước 5: Thực hiện các công việc sau kiểm toán * Hồ sơ kiểm toán Là những công cụ nhằm đảm bảo việc áp dụng nhất quán Quy trình kiểm toán trên toàn thế giới, hệ thống hóa các công việc kiểm toán cần thực hiện một cách chặt chẽ, đầy đủ nhằm tăng cường hiệu quả của cuộc kiểm toán. Danh mục hồ sơ kiểm toán bao gồm: - 1000: Kế hoạch kiểm toán 2000: Báo cáo kiểm toán 3000: Quản lý cuộc kiểm toán 4000: Hệ thống kiểm soát nội bộ 5000: Kiểm tra chi tiết Tài sản 6000: Kiểm tra chi tiết Nợ phải trả 7000: Kiểm tra chi tiết Nguồn vốn chủ sở hữu 8000: Kiểm tra chi tiết Báo cáo kết quả kinh doanh * Phần mềm kiểm toán Đây là một phần mềm hệ thống lại các đề mục trong hồ sơ kiểm toán đã nêu ở trên, trong mỗi đề mục, kiểm toán viên có thể tạo và lưu trữ các file dữ liệu thể hiện cụ thể SVTH: Nguyễn Hoàng Đức Minh 10 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Vũ Hữu Đức những chu trình, thử nghiệm,… mà mình đã thực hiện nhằm tạo ra cơ sở cho việc đưa ra ý kiến của mình cùng với những tài liệu được lưu trong hồ sơ kiểm toán. 1.5.3 Lợi ích trong việc ứng dụng AS/2 • Giúp việc kiểm tra hồ sơ giữa các cấp và trả lời các nghi vấn trong suốt quá trình kiểm toán thuận lợi. • Các giấy tờ làm việc được lưu trên máy, dễ dàng xử lý, tiết kiệm thời gian và giúp chuyên nghiệp hóa công việc của kiểm toán viên. • Các hồ sơ được dễ dàng lưu trữ với nhiều thiết bị đi kèm với khả năng bảo mật cao. • Phần mềm thiết kế một mẫu trình bày hồ sơ nhất quán giúp cho việc kiểm soát chất lượng, trao đổi thông tin giữa các thành viên diễn ra dễ dàng • Xử lý thông tin ngay trên mạng, có thể thực hiện tiếp cận kiểm toán và các thông tin quan trọng khác kịp thời và chính xác. • Hỗ trợ các công cụ hữu ích cho cuộc kiểm toán: đánh tham chiếu điện tử, bảng cân đối phát sinh tự động, hỗ trợ báo cáo hợp nhất. • Phần mềm này chạy trên môi trường Windows và thích ứng với các chương trình như Word, Excel… Đây là những chương trình rất gần gũi với người sử dụng. • Hồ sơ kiểm toán dễ dàng chia sẻ tạo thuận lợi việc đào tạo cũng như tham khảo thông tin của khác hàng năm trước. SVTH: Nguyễn Hoàng Đức Minh 11
- Xem thêm -