Tài liệu Kiem toan 7ab

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

1. Tên học phần: Kiểm toán P3 2. Mã học phần: 2127063 3. Số tín chỉ: 2(2,0,4) 4. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 4 5. Phân bố thời gian: - Lên lớp: 30 tiết - TT phòng thí nghiệm: 0 tiết - Thực hành: 0 tiết - Tự học: 60 tiết 6. Điều kiện tiên quyết: 2127067(a) 7. Mục tiêu của học phần: Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về việc thực hiện kiểm toán các khoản mục trên báo cáo tài chính. Và vận dụng chúng vào thực tiễn 8. Mô tả vắn tắt học phần: Vận dụng kiến thức kiểm toán đã học ở P1 vào việc kiểm toán các khoản mục trên báo cáo tài chính 9. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30/8/2007 của Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM và Quy chế học vụ hiện hành của nhà trường. Dự lớp: từ 80% trở lên. Bài tập: trên lớp và ở nhà. - Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của giảng viên 10. Tài liệu học tập: -Sách, giáo trình chính: [1] Ths. Huỳnh Tấn Dũng, Ths. Nguyễn Ngọc Phương Ngân, Kiểm toán phần 2, lưu hành nội bộ ĐH Công nghiệp TP.HCM, 2009 -Tài liệu tham khảo: [1] Kiểm toán - Tập thể tác giả Khoa Kiểm Toán, Kế Toán Trường ĐH Kinh Tế 12. Thang điểm thi: Theo qui chế tín chỉ 11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Dự lớp Có mặt trên lớp nghe giảng từ 80% tổng số thời gian trở lên. Thảo luận Bản thu hoạch Thuyết trình Báo cáo Kiểm tra thường xuyên Thi giữa học phần Thi kết thúc học phần Khác 13. Nội dung chi tiết học phần CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG 1 2 3 KIỂM TOÁN TIỀN KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO 4 LÝ THUYẾT THỰC HÀNH 6 6 9 0 0 0 9 0 30 0 Tổng cộng: 1. KIỂM TOÁN TIỀN 1.1 Nội dung và đặc điểm của khoản mục tiền 1.2 Kiểm soát nội bộ đối với tiền 1.2.1 Yêu cầu của kiểm sót nội bộ. 1.2.2 Các nguyên tắc kiểm sót nội bộ 1.2.3 Kiểm soát nội bộ đối với tiền 1.3 Kiểm toán khoản mục tiền 1.3.1 Thử nghiệm kiểm soát 1.3.2 Thử nghiệm cơ bản. 1.4 Ý kiến của kiểm toán viên về khoản mục 2. KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG 2.1 Nội dung, đặc điểm nợ phải thu khách hàng 2.2 Kiểm soát nội bộ đối với các khoản nợ phải thu khách hàng 2.3 Kiểm toán nợ phải thu khách hàng 2.3.1 Thử nghiệm kiểm soát 2.3.2 Thử nghiệm cơ bản 3. KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO 3.1 Nội dung, đặc điểm của khoản mục hàng tồn kho 3.2 Kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho 3.3 Kiểm toán hàng tồn kho 3.3.1 Thử nghiệm kiểm soát 3.3.2 Thử nghiệm cơ bản 4. KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO 4.1 Nội dung và đặc điểm của khoản mục tài sản cố định 4.2 Kiểm soát nội bô đối với tài sản cố định 4.3 Kiểm toán tài sản cố định 4.4 Kiểm toán chi phí khấu hao và giá trị hao mòn lũy kế Trưởng đơn vị đào tạo Thanh Hóa, ngày 01 tháng 03 năm 2015 Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Huyền
- Xem thêm -