Tài liệu Kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam hiện nay

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

C So 5(70)-l009 TAI CHiNH DOANH NGHIEP Kiem soat noi bo & cac doanh nghiep nho va vira TAI VIET N A M H I E N N A Y • •- - K - . i : • • • > ' • , : • • • ' • Ths. Nguyin Thanh Trang (*) 7 f Mv nhiin, trong diiu kiin hiin nay, khi nin kinh tied nhiiu biin dpng thi doanh nghiip nho vd viea dang dung tru&c nhiiu bdi IpL Tru&c hit, quy mo vi vdn vd lao dpng qud nho so v&i quy mo ihong thu&ng cua cdc qude gia khdc (theo thong ki, ndm 2006 binh qudn moi doanh nghiip cd khodng 25 lao dpng). Do quy mo nhd nhu vdy nin keo iheo hiiu qua kinh doanh khong cao, cdc tiiu chi vi ty sudi lal nhudn trin vdn, ty sudt lal nhudn trin doanh thu diu thdp. Ben cgnh do, cdc doanh nghiip ndy chd yiu Id &cdc ngdnh thuang mgi, su-a chda (chiim khodng 40%), sau do m&i den ngdnh chi biin, xdy dieng, dfch vu. Tgi cdc doanh nghiip, thuc trgng pho biin hiin nay Id ihlit bilge hau, gid thdnh sdn xudt cao, ndng sudi thdp, trinh dp cua dpi ngu qudn ly cUng nhu ngu&i lao dpng co hgn chi, nhiiu doanh nghiip yiu kem trong tiip can ihong tin, iheo sdt diin biin thi tru&ng. Do do, de duy tri tot hogi dpng vdphdt huy vai tro ciia cdc doanh nghiip ndy thi chinh sdch ho tra tit phia Nha nu&c m&l chi Id mpt yiu to, bin cgnh do cdn phdi cd sie no luc tie chinh cdc doanh nghiip. Mpi trong nhieng yiu to quan trpng xudi phdi tie bdn thdn cdc doanh nghiip nho vd viea do Id thiet lap vdduy iri mot cdch ih u&ngxuyin, h liu qud hi ihong kiim sodt npi bp cua doanh ngh lip. Theo chuan muc kiem toan Viet Nam sd 400 - Danh gia rui ro va kiem soat ndi bd, he thdng kiem soat ndi bd la cac quy djnh va thu tuc kiem soat do dan vj dugc kiem toan xay dung va ap dung nham bao dam cho don vj tuan thii phap ludt va cac quy djnh, de kiem tra, kiem soat, ngan ngira va phat hien gian Idn, sai sdt; de lap bao cao tai chinh trung thuc hgp Iy; nham bao ve, quan ly va sir dung cd hieu qua tai san cua don vj. He thdng kiem soat bao gdm mdi trudng kiem soat, he thdng ke toan va cac thii tuc kiem soat. He thdng kiem soat ndi bd (HTKSNB) ddng vai trd quan trgng vdi su an toan, giup chdng da riii ro va dem lai kha nang phat trien trong boat ddng ciia cac doanh nghiep. Theo kinh nghiem ciia cac nudc cd nen kinh te phat trien nhu My va mdt so nudc Chau Au, nai ma he thdng kiem soat ndi bd dugc cac cdng ty rat quan tdm va chu trgng, da cho thdy nhting Igi i'ch thiet thuc do he thdng kiem soat ndi bd vung manh dem Iai nhu: sii' dung cac ngudn Iuc ciia doanh nghiep hieu qua; ngan ngiia va giam thieu gian lan, sai sdt; giam bdt riii ro do khdng tudn thii chinh sach va quy trinh kinh doanh ciia doanh nghiep; dam bao tinh chinh xac ciia sd lieu tai chinh dl phue vu tdt cho viec ra quylt djnh kinh doanh hgp Iy; khuyin khich hieu qua boat ddng ciia doanh nghiep thdng qua viec xem xet nhan vien, boat ddng cu the, cac chinh sach...ciia doanh nghiep dang thuc hien nhu thl nao va cd kha nang dat dugc nhung muc tieu dl ra khdng. Van de dat ra hien nay d Viet Nam la trong cac doanh nghiep nho va viia vai trd ciia he thdng * Khoa Kinh t§ - Vien Dai hgc Ma Ha NQI 50) T a p chf nghien cdu Tdi chfnh k e ' t o d n kiem soat ndi bd kha md nhat va chua dugc quan tam dung miirc. Thuc te tren dua den he qua cac doanh nghiep nhd va vira Viet Nam hien nay sai pham xay ra kha nhieu. Dan cir mdt vi du ve Cdng ty TNHH Det Kim Dong Xudn (Doanh nghiep nha nudc Hdi vien cua Hiep hdi cac doanh nghiep vira va nhd thanh pho Ha Ndi). Det Kim Ddng Xudn thanh lap tir thang 4/1958, thudc nganh det may, td chuc boat ddng theo loai hinh cdng ty TNHH mot thanh vien, doanh thu nam 2007 dat 11 trieu USD. Vdi thdi gian boat ddng lau dai, san pham phue vu cho ca xuat khau va tieu diing trong nudc, doanh thu ldn, he thdng kiem soat ndi bd ddng vai trd rat quan trgng trong van hanh hieu qua boat ddng ciia doanh nghiep, tuy nhien qua danh gia hieu qua boat ddng cho thay HTKSNB tai Cdng ty van tdn tai ( So 5(70) - 2009 nhtfng bdt cap: ) TAI CHINH DOANH NGHIEP bao ve tai san nhung lai chua chu y den ca che kiem soat quan ly, kilm soat tdng quat thdm chi nhtfng quy che cdn khdng dugc thuc hien ddy du. Hon thl ntfa, cac quy che quan ly chdm dugc sira ddi, bd sung dan den tinh trang tiiy tien trong thuc hien, lung tung trong chi dao, dieu hanh. Mgt ia, mdi trudng kiem soat cd nhieu yeu td khdng thuan lgi. Cu the, nhan thirc ve tac dung cua he thdng kiem soat ndi bd ciia Ban giam ddc cdn chua ddy dii nen cdng tac kiem soat quan ly gap nhieu khd khan, su phdn cap, phdn quyen trong quan Iy dieu hanh san xuat kinh doanh chua ro rang, chua gan vdi trach Ddi vdi cac doanh nghiep nhd nhiem cu the, ddn den chdng va vii-a cd vdn dau tu nudc ngoai cheo trong dieu hanh, thuc hien, boat ddng tai VietNam, phdn ldn nhieu trudng hgp quyen ban da da xay dung dugc he thdng kiem phan cap khdng dugc sii' dung soat ngi bd day dii, trong cac quy het hoac b j Iam dung. Chua cd bd che quan ly chira dung cac ca che phan kiem tra ndi bd ddc lap thuc kiem soat do dugc tiep thu va su, bd phdn kiem tra vdn gan vdi chuyen giao kinh nghiem tuban lanh dao, thieu nhdn Iuc cd nudc ngoai nhung lai gap phai trinh do trong kiem tra kiem soat, nhung han che khac. Dien hinh thieu phuang tien, chirc nang la tai cdng ty Bioseed Gennetics kiem tra mdi chi diing lai chu Viet Nam, boat ddng tir nam yeu d viec kiem tra, xii- ly cac van 1999, doanh nghiep 100% vdn de da phat sinh, kiem tra, danh nudc ngoai, thdi gian boat ddng gia cac bao cao ve san xudt, bao 20 nam, vdn ddu tu 1,75 trieu cao tieu thu, bao cao tai chinh. USD.Nhung ban che dd la: Tir dd, dua den nhung nguy ca Thir nhat, vdi mdi trudng rui ro trong kiem soat. kiem soat yeu td ban che nhdt la Hai la, he thdng ke toan vdn d chinh sach nhan sir do trinh dang trong qua trinh hoan thien, do ciia ngudi lao ddng Viet Nam mSc dii da dugc hinh thanh khdng ddng deu, y thirc trong tuong ddi day dii he thdng chu-ng qua trinh van hanh he thong tir, tai khoan, sd ke toan, bao cao kiem soat ngi bd tuang ddi yeu . ke toan. Nhung thuc chat mdi chi Trong nhieu trudng hgp, dti cd dimg lai d viec ghi chep nhung phdn cap, phan quyen ro rang nghiep vu kinh te, chirc nang nhung vdn chdng cheo, roi loan kiem tra ciia ke toan chua dugc trong boat ddng. Ngoai ra, sir tac phat huy, thieu nhting budc kiem ddng ciia cac nhan td ben ngoai tra, ddi chieu khi tdng hgp lap nhu dac diem ve van hda, chinh cac bao cao ketoan. sach cua Nha nudc cung Iam anh Ba la, ca che kiem soat ndi bd hudng tdi mdi trudng kilm soat, phdn Idn chi dirng Iai d viec xdy gay ra khd khan. Bd phan kilm dung he thdng quy che quan ly tra ndi bd cd dugc thilt lap nhan sir dan thudn, kiem soat nhirng boat ddng khdng hieu qua. Thir hai, he thdng ke toan dugc xdy dung tuang ddi hoan thien, tuy nhien do hien nay cd nhieu thay ddi ve che do ke toan, trinh do ciia nhdn vien ke toan cdn ban che nen chua cap nhdt day dii, de ddn den sai sdt trong thuc hien. Thir ba, ca che kiem soat ndi bd tuong ddi day dii, kiem soat quan Iy rdt tdt nhung kiem soat bao ve tai san va thdng tin gap khd khan, do dja ban boat ddng rdng, thieu nhdn luc thuc hien. Nguyen nhdn chii yeu ciia nhtfng ban che tren la do he thdng kiem soat ndi bd tai Viet Nam tren thuc te mdi chi dugc tiep can ve mat ly thuyet ban ddu va kinh nghiem ciia cac qude gia phat trien, kinh nghiem ciia cac cdng ty nudc ngoai cdn nhieu diem chua phi) hgp vdi dac thii ciia nudc ta. Cac doanh nghiep thieu nhtfng quan diem khoa hgc va phil hgp trong xay dung he thdng kiem soat ndi bd, nhung yeu kem ve ngudn nhdn lire tham gia trong qua trinh kiem soat (thieu nhdn luc, nhan luc chua du trinh do hoac khdng dang tin cdy) va nhung khd khan ve ngudn lire tai chinh cho viec thuc hien va duy tri he thdng kiem soat ndi bd tai doanh nghiep. De he thdng kiem soat ndi bd thuc hien dugc trong cac doanh nghiep nhd va vira can cd hai yeu td thiet yeu sau; Dau tien la phai cd ca sd ly thuyet xac dang de xay dung va ddi mdi dugc he thdng kiem soat ndi bd va an djnh nhung chinh sach, thii tuc kiem soat phii hgp vdi dac thii ( Xem tiep trang 55) T a p chf nghien cdu Tdi chfnh k e ' t o d n <5l ( So 5(70)-2009 ) dan vj khdng cd thu hoac cd so thu khdng dang ke cd ngudn tang chi thu nhdp, giam bdt chenh lech gitfa cac dan vj, cac viing ve thu nhdp. - Cdn nghien cuu ban hanh ca che cu the nham tang cudng kiem tra, giam sat dac biet ve chdt Iugng va gia ca djch vu, kiem soat viec thuc hanh tiet kiem chi de ngan chan tinh trang cat chi. Phai ban hanh bd chi sd thdng nhdt theo ddi, cap nhat thudng xuyen va tang cudng vai trd giam sat cua ca quan BHYT va cac ca quan chifc nang. Can cd mdt ca che cho phep cac nha kiem toan ddc lap thuc hien chuc nang kiem toan cua hg tren ca sd dai dien cho quyen lgi ciia ngudi sir dung djch vu. Ben canh viec TAI CHINH DOANH NGHIEP giao quyen tu chii cho benh vien can di ddi vdi viec phat huy dan chii, dam bao cdng khai minh bach ve tai chinh. Thuc hien tdt quy cbl ddn chu de tang cudng viec giam sat, chdt van ciia chinh can bd benh vien ddi vdi Lanh dao benh vien. Khi gan trach nhiem cho Thii trudng dan vj trong viec trao quyen tu chii de qudn Iy chat che, cd hieu qua cao cac ngudn tai chinh, ngudn luc ciia dan vj thi cdn thiet phdi tang cudng dao tao kien thirc quan ly, nhat la kien thire quan ly kinh te, nang luc quan ly benh vien cho lanh dao cac benh vien, vdi can bd lam cdng tdc qudn Iy tai chinh ciia cac benh vien cdn dugc bdi dudng kien thiic, ky nang quan Iy ve kinh te y te, tai chinh y tl. Ddi vdi cac ca quan quan ly, chii quan tap trung tang cudng cdng tac hudng dan, chi dao, kiem tra, kiem soat qua trinh trien khai ca che tu chii ciia cac dan vj de cd nhu'ng bien phap udn nan kjp thdi ddng thdi qua dd cd nhtfng danh gia toan dien ve tinh hinh thuc hien ca che tu chii ciia cdc benh vien tir dd cd nhung nghien ciru, de xudt ve td chirc sap xep lai he thdng ca sd y te cdng, ddi mdi ca che hoat ddng, qudn ly vl tai chinh, nhdn luc ciia cac ca sd y te cdng nham ndng cao chat lugng va dam bdo cdng bang trong cham sdc sire khoe cho ,• nhdn dan./. Kiem soat noi bo 6' cac doanh nghiep... timg doanh nghiep, ddm bdo dugc tinh hieu qua (can ddi ve Igi ich vdi chi phi); tiep theo la phai cd sir ddng thudn va tudn thii ciia tdt ca cac thanh vien trong doanh nghiep tir cdp cao nhdt den thdp nhat. Trong hai yeu td nay thi yeu to thif nhdt ddng vai trd chii dao vi tren ca sd mdt he thdng kilm soat hgp Iy, hieu qua mdi tao nen mdng de ngudi thuc hien tiln hanh. Mgt so giai phap: Thu- nhat, cdn sdm hoan thien mdi trudng kiem soat trong cac doanh nghiep, tap trung vao ndng cao nhdn thirc ciia cac nha (TISP theo trang 1) 5 quan ly doanh nghiep ve he thdng kiem soat ndi bd, ddo tao ddi ngu ngudi lao ddng ve ca mat nghe nghiep cting nhu y thirc, dam bao sir ddc lap ciia bd phdn kiem tra ndi bd. Thir ba, tap trung vao kiem soat quan Iy de phat hien nhifng sai sdt va gian Idn kjp thdi, phdn cap, phdn quyen cu the den tirng nhdn vien de kiem soat tai sdn, thdng tin cd the thuc thi dugc. Thir hai, he thdng ke toan phai dugc td chirc theo hudng ket hgp ke toan tai chinh va ke toan quan trj, tap trung vao ke toan qudn trj de cung cap thdng tin ke toan kjp thdi, tin cay cho viec ra quyet djnh. Tang cudng irng dung tin hgc trong qua trinh xu- ly thdng tin, xay dung quy trinh, quy chudn cho viec ghi chep, kiem tra thdng tin. Tdm lai, viec phat trien va sudung cdng cu he thdng kiem soat ndi bd trong doanh nghiep vira va nhd tai Viet Nam cdn cd su chuyen bien manh me trong viec tiep thu ly thuyet, kinh nghiem thuc tien, ciing nhu viec hoan thien chinh sach, van ban phap ly, sir quan tdm hd trg ciia Nha nudc va su quyet tdm ciia chinh ban thdn cac doanh nghiep nhd va vira./. T a p chf nghien cdu Tdi chfnh k e ' t o d n
- Xem thêm -