Tài liệu Kiểm soát hiệu suất server

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
transuma

Đã đăng 28948 tài liệu

Mô tả:

70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment Chương 11: Kiểm soát hiệu suất server Mục tiêu • Xác định tầm quan trọng của việc theo dõi hiệu suất server • Dùng Task Manager để kiểm soát hiệu suất server và cách dùng các tài nguyên • Dùng Event Viewer để nhận định các sự cố • Dùng System Monitor và Performance Logs and Alerts • Tối ưu hiệu suất server thông qua cấu hình các thiết lập dịch vụ 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 2 Giới thiệu Monitoring Server Performance • Hiệu suất của server có thể suy giảm • Kiểm soát giúp thông báo các vấn đề trước khi sự cố xảy ra trở nên nghiêm trọng • Các công cụ có sẵn để kiểm soát: • Task Manager • Event Viewer • Performance console 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 3 Task Manager • Phương pháp nhanh nhất để thu được bức tranh snapshot về hiệu suất server • Cung cấp thông tin mức cao • Có thể truy cập thông qua Windows taskbar hoặc tổ hợp phím Ctrl+Alt+Delete • Có 5 thẻ chính: • • • • • Applications Processes Performance Networking Users 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 4 Kiểm soát và quản lý các ứng dụng • Từ Task Manager, thẻ Applications hiển thị danh sách các ứng dụng đang chạy • Để quản lý 1 ứng dụng nào đó, chọn nó từ danh sách và lựa chọn: End Task, Switch To, New Tasks • Hoặc click phải trên ứng dụng và chọn: Switch To, Bring to Front, Minimize, Maximize, End Task, Go To Process 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 5 Kiểm soát và quản lý các tiến trình • Từ Task Manager, thẻ Processes hiển thị danh sách các tiến trình dùng bởi ứng dụng hoặc dịch vụ • Hiển thị thông tin về mỗi tiến trình đang chạy • Right-click một tiến trình để kết thúc nó • Có thể thay đổi độ ưu tiên mặc định từ Normal Priority 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 6 Kiểm soát và quản lý các tiến trình (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 7 Thực tập 11-1: Dùng Task Manager để quản lý ứng dụng và tiến trình • Mở Task Manager dùng Ctrl+Alt+Delete • Quan sát các ứng dụng đang chạy • Khởi động ứng dụng mới và khảo sát các tùy chọn dùng Task Manager 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 8 Khảo sát hiệu suất thời gian thực • Từ Task Manager, thẻ Performance hiển thị hiệu suất CPU và bộ nhớ • Cho bức tranh snapshot về hiệu suất tại thời điểm • Thường dùng kết hợp với các công cụ nhiều chi tiết hơn 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 9 Khảo sát hiệu suất thời gian thực (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 10 Khảo sát hiệu suất thời gian thực (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 11 Thực tập 11-2: Dùng Task Manager để kiểm soát hiệu suất • Mở Task Manager và chọn thẻ Performance tab • Xem thông tin • Khởi động 1 ứng dụng và một lần nữa xem lại hiệu suất • Khảo sát việc khởi động và dừng các ứng dụng ảnh hưởng thế nào đến hiệu suất 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 12 Kiểm soát hiệu suất mạng • Từ Task Manager, chọn thẻ Networking để hiển thị thông tin ứng dụng mạng: • Phần trăm băng thông mạng đang dùng • Cũng hiển thị dữ liệu hiệu suất mạng cho mỗi card mạng đã cài đặt • Tên của adapter; độ khả dụng của adapter; tốc độ kết nối và trạng thái hoạt động của adapter 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 13 Kiểm soát hiệu suất mạng (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 14 Kiểm soát các User • Từ Task Manager, thẻ Users hiển thị các user đã đăng nhập, gồm cả các client mạng • Có thể đăng xuất hoặc hủy kết nối 1 user • Có thể gửi thông điệp đến user đã kết nối • Có thể kết nối đến phiên làm việc của user khác 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 15 Kiểm soát các User (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 16 Event Viewer • Dùng để tập hợp thông tin và các vấn đề trục trặc phần mềm, phần cứng và hệ thống • Các sự kiện được ghi lại trong các log • Event Viewer cho phép xem nội dung các log • Các bản ghi log ghi chú các cảnh báo và lỗi • Thường chứa các ID sự kiện nhằm giúp xác định vấn đề • 3 log chính: • Application log • Security log • System log 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 17 Event Viewer (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 18 Event Viewer (tt) • DC có 2 log chính: • Directory service log • File replication service log • User nào cũng xem được nội dung log ứng dụng và hệ thống • Các Administrator với quyền đặc biệt có thể xem log bảo mật • Các kiểu sự kiện gồm: thông tin, cảnh báo, lỗi 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 19 Thông dịch các sự kiện • Click vào log để xem chi thiết • Khung chi tiết hiển thị thông tin gồm: • • • • • Kiểu sự kiện Ngày và giờ xảy ra Nguồn gốc Loại và ID sự kiện Máy tính nào xảy ra sự kiện đó 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 20
- Xem thêm -