Tài liệu Kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước nghệ an

  • Số trang: 149 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 1
nguyetha

Đã đăng 8489 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- TRẦN THỊ HỒNG KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC Formatted: Centered Formatted: Centered, Line spacing: 1.5 lines QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Formatted: Font: 19 pt Formatted: Font: 11 pt HÀ NỘI - 2015 Formatted: Font: 15 pt Formatted: Right: 0 cm ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- TRẦN THỊ HỒNG KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC NGHỆ AN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THỊ KIM ANH Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: 1 pt Formatted: Font: 15 pt HÀ NỘI – 2015 Formatted: Font: 15 pt Formatted: Right: 0 cm TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ----------------- Formatted: None, Line spacing: single, Keep with next TRẦN THỊ HỒNG ĐỀ CƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Tên đề tài: Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc Nghệ An giai đoạn 2010-2014 Formatted: Font: 14 pt NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐINH HƢỚNG THỰC HÀNH ̣ Họ và tên : Trần Thị Hồng Khóa/lớp : QH-2012-E.CH(QLKT 5) Cán bộ hƣớng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Anh Cơ quan: Trƣờng Đại học Kinh tế Hà Nội - 2015 Formatted: Right: 0 cm ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ́ CHỌC ĐẠ I HỌC QUÔ GIA HÀ NỘITẾ TRƢỜNG ĐẠI KINH TRƢỜNG ----------------ĐẠI HỌC KINH TẾ ----------------- Formatted: Tab stops: 4.2 cm, Left + 7.99 cm, Centered TRẦN THỊ HỒNG TRẦN THỊ HỒNG KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC KIỂM SOÁT NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀCHI NƢỚC NGHỆ AN NHÀ GIAINƢỚC ĐOẠN 2010-2014 QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2010-2014 Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: …………………….60340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ -QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐINH HƢỚNG THƢ̣C HÀNH LUẬN VĂN THẠC̣ SĨ-QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐINH HƢỚNG THƢ̣C HÀNH ̣ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Anh Hà Nội - 2015 Hà Nội - 2014 Formatted: Right: 0 cm Formatted: Right: 0 cm CAM KẾT Formatted: Font: 14 pt Trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả đã sử dụng các số liệu, tài liệu do Kho bạc Nhà nƣớc Nghệ An phát hành, đảm bảo hoàn toàn chính xác và không có sự thay đổi, chỉnh sửa. Đồng thời, tác giả cũng cam kết luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học của chính bản thân, không có sự sao chép, chỉnh sửa từ bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Formatted: Right: 0 cm Tác giả luận văn Trần Thị Hồng Formatted: Right: 0 cm LỜI CẢM ƠN Luận văn “Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Nghệ An giai đoạn 2010-2014” đƣợc hoàn thành nhờ sự hƣớng dẫn, Formatted: Font: 14 pt Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt Formatted: Font: 14 pt giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo Trƣờng Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, các đồng nghiệp, đặc biệt là sự hƣớng dẫn, giúp đỡ tận tình của PGSTS Nguyễn Thị Kim Anh Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà nội . Formatted: Font: 14 pt Mặc dù đã rất cố gắng nghiên cứu nhƣng, song đây là một đề tài Formatted: Font: 14 pt rộng, hơn nữabên cạnh đó thời gian nghiên cứu đề tài lại có hạn nên luận Formatted: Font: 14 pt văn không tránh khỏi những thiếu sót. Đây là một công trình nghiên cứu xuất phát từ thực tiễn nênTuy nhiên, tác giả rất hy vọng những kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp phần nào vào công tác kiểm soát chi tại Formatted: Font: 14 pt Formatted: Font: 14 pt Kho bạc Nhà nƣớc Nghệ An. Tác giả xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả các thầy giáo, cô giáo và các bạn đồng nghiệp. Đồng thời, tác giả rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý Formatted: Font: 14 pt kiến của các thầy cô và các bạn để đề tài thực sự có hiệu quả hơn. Formatted: Font: 14 pt Hà Nội tháng 03 năm 2015 Formatted: Justified, Indent: First line: 1.5 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt Formatted: Font: 14 pt Tác giả Trần Thị Hồng Formatted: Right: 0 cm MỤC LỤC Formatted: Font: Bold DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................... i Formatted: Font: 13 pt DANH MỤC BẢNG BIỂU ....................................................................................... ii Formatted: Line spacing: 1.5 lines DANH MỤC HÌNH .................................................................................................. iii MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1 CHƢƠNG 1. ...............................................................................................................6 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC .................6 1.1 . Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn ..........................6 1.1.1. Tình hình nghiên cứu ........................................................................................7 1.1.2. Những khoảng trống cần đƣợc nghiên cứu .....................................................12 1.2. Cơ sở lý luận về Ngân sách nhà nƣớc và chi Ngân sách Nhà nƣớc..................13 1.2.1. Khái niệm, bản chất và chu trình Ngân sách Nhà nƣớc .................................13 1.2.2. Chi Ngân sách Nhà nƣớc ...............................................................................16 1.3. Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc .............................19 1.3.1. Những nội dung cơ bản về kiểm soát chi Ngân sách Nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc ...................................................................................................................19 1.3.2 ...........................................................................................................................26 . Vai trò, trách nhiệm của KBNN trong kiểm soát chi NSNN ...................................26 1 .................................................................................................................................31 .4. Kinh nghiệm kiểm soát chi NSNN tại KBNN một số tỉnh trong nƣớc ...............31 1.4.1. ..........................................................................................................................31 Kinh nghiệm kiểm soát chi NSNN tại KBNN Hà Tĩnh ............................................31 1 .................................................................................................................................32 .4.2. Kinh nghiệm kiểm soát chi NSNN tại KBNN Thanh Hóa ...............................32 1 .................................................................................................................................33 .4.3. Bài học cho KBNN Nghệ An ............................................................................33 Formatted: Right: 0 cm CHƢƠNG 2 ..............................................................................................................35 . PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .................................................35 2. 1. Phƣơng pháp......................................................................................................35 2.1.1. Phƣơng pháp nghiên cứu................................................................................35 2.1.2. Cách tiếp cận ..................................................................................................37 2.1.3. Nguồn tƣ liệu ..................................................................................................37 2.2. Thiết kế nghiên cứu ............................................................................................38 2.2.1. Qui trình nghiên cứu .......................................................................................38 2.2.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu...............................................................................40 2.2.4. Địa điểm nghiên cứu .......................................................................................40 CHƢƠNG 3. .............................................................................................................43 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI ..........................................................................43 NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ ...............................................43 NƢỚC NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2010-2014 ............................................................43 3.1. Thực trạng kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nƣớc Nghệ An ..............................................................................................................................43 3.1.1. Tình hình kiểm soát chi thƣờng xuyên từ năm 2010-2014 ............................43 3.1.2. Nội dung kiểm soát chi thƣờng xuyên ............................................................46 3.1.3. Hình thức, qui trình kiểm soát chi thƣờng xuyên ...........................................50 3.2. Thực trạng kiểm soát chi Đầu tƣ XDCB ...........................................................51 3.2.1. Tình hình kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ năm 2010-2014 .............................51 3.2.2. Nội dung kiểm soát chi đầu tƣ XDCB ..........................................................55 3.2.3. Hình thức, qui trình kiểm soát.........................................................................58 3.3. Đánh giá thực trạng kiểm soát chi NSNN qua KBNN Nghệ An .......................60 3.3.1. Những kết quả đạt đƣợc .................................................................................60 3.3.2. Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân ...........................................................64 Chƣơng 4 ...................................................................................................................71 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN KIỂM SOÁT CHI NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC NGHỆ AN ...........................................................................................71 Formatted: Right: 0 cm 4.1. Định hƣớng đối với công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN .......................71 4.1.1. Mục tiêu. .........................................................................................................71 4.2. Giải pháp cải thiện kiểm soát chi NSNN qua KBNN Nghệ An ........................72 4.2.1. Nâng cao chất lƣợng dữ liệu làm căn cứ kiểm soát ........................................72 4.2.2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức kiểm soát và năng lực kiểm soát của cán bộ KBNN ...................................................................................................................................74 4.2.3. Hoàn thiện qui trình kiểm soát chi NSNN qua KBNN. ..................................77 4.2.4. Các giải pháp hỗ trợ khác................................................................................79 4.2.5. Kiến nghị .........................................................................................................80 KẾT LUẬN ...............................................................................................................84 TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................85 Formatted: Right: 0 cm TÓM TẮT Formatted: Right: 0 cm MỤC LỤC Formatted: MỤC LỤC, None, Line spacing: single Formatted: Right: 0 cm DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu STT Nguyên nghĩa ATM MáyThẻ rút tiền tự động CBCC Cán bộ công chức CKC Cam kết chi HĐ Hợp đồng KBNN Kho bạc Nhà nƣớc KHV Kế hoạch vốn KSC Kiểm soát chi Formatted: Font: 14 pt KT-XH Kinh tế xã hội Formatted: Font: 14 pt NSNN Ngân sách nhà nƣớc NSTW Ngân sách Trung ƣơng Formatted: Not Highlight Formatted: Highlight Formatted: Font: 14 pt Formatted: Font: 14 pt Formatted: Font: 14 pt Formatted: Font: 14 pt Formatted: Centered TABMIS Formatted: Font: 14 pt Formatted: Font: 14 pt Formatted: Font: 14 pt Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc TPCP Trái phiếu chính phủ TW Trung ƣơng UBND Ủy ban Nhân dân XDCB Xây dựng cơ bản 1 QLNN Quản lý nhà nƣớc 2 ODA 3 KBNN Kho bạc Nhà nƣớc 4 QLNN Quản lý Nhà nƣớc 5 NSĐP Ngân sách Địa phƣơng 6 UBND Ủy ban Nhân dân Vốn hỗ trợ phát triển chính Formatted: Font: 14 pt Formatted: Not Highlight thứcviện trợ nƣớc ngoài Formatted: Font: 14 pt Formatted: Centered Formatted: Right: 0 cm 7 ĐTPT Đầu tƣ phát triển 8 XDCB Xây dựng cơ bản 9 NSNN Ngân sách nhà nƣớc TABMIS Formatted: Font: 14 pt Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Formatted: MỤC LỤC, Indent: First line: 0 cm, Line spacing: single Formatted: Right: 0 cm DANH MỤC BẢNG BIỂU Formatted: Line spacing: 1.5 lines Bảng 3.1: Tổng số chi thƣờng xuyên NSNN qua KBNN kiểm soát ........................43 Formatted: Font: 13 pt Bảng 3.2: Tổng số tiền từ chối thanh toán qua kiểm soát. ........................................44 Bảng 3.3: Tình hình điều chỉnh, bổ sung dự toán năm ..............................................45 Bảng 3.4: Tình hình điều chỉnh bút toán do đơn vị đề nghị ......................................46 Bảng 3.5: Tổng số tiền cam kết chi ...........................................................................48 Bảng 3.6: Tình hình điều chỉnh cam kết chi .............................................................49 Bảng 3.7: Tình hình kiểm soát chi đầu tƣ XDCB qua các năm .................................51 Bảng 3.8: Tình hình từ chối thanh toán.....................................................................52 Bảng 3.9: Tình hình dƣ tạm ứng ...............................................................................53 Bảng 3.10: Tình hình bổ sung thông báo kế hoạch vốn năm ....................................54 Bảng 3.11: Tổng số tiền cam kết chi .........................................................................56 Bảng 3.12: Tình hình điều chỉnh cam kết chi ...........................................................57 Formatted: Font: 15 pt Formatted: Right: 0 cm STT 1 Bảng Nội dung Bảng 3.1 Tổng số chi thƣờng xuyên NSNN qua KBNN Trang 49 Formatted: Font: 15 pt kiểm soát 2 Bảng 3.2 Tổng số tiền từ chối thanh toán qua kiểm soát 50 3 Bảng 3.3 Tình hình điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 51 4 Bảng 3.4 Tình hình điều chỉnh bút toán do đơn vị đề 52 nghị 5 Bảng 3.5 Tổng số tiền cam kết chi 54 Formatted: Line spacing: 1.5 lines 6 Bảng 3.6 Tình hình điều chỉnh cam kết chi 55 Formatted: Line spacing: 1.5 lines 7 Bảng 3.7 Tình hình kiểm soát chi đầu tƣ XDCB qua 57 Formatted: Line spacing: 1.5 lines các năm 8 Bảng 3.8 Tình hình từ chối thanh toán 58 Formatted: Line spacing: 1.5 lines 9 Bảng 3.9 Tình hình dƣ tạm ứng 59 Formatted: Line spacing: 1.5 lines 10 Bảng Tình hình bổ sung thông báo kế hoạch vốn 3.10 năm Bảng 11 Formatted: Indent: First line: 1.31 cm 60 Formatted: Line spacing: 1.5 lines Tổng số tiền cam kết chi 62 Formatted: Line spacing: 1.5 lines Tình hình điều chỉnh cam kết chi 63 Formatted: Line spacing: 1.5 lines 3.11 12 Bảng 3.12 Formatted: Indent: First line: 1.27 cm, Space After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines Formatted: Indent: First line: 1.27 cm Formatted: Right: 0 cm Formatted: MỤC LỤC, Indent: First line: 0 cm, Line spacing: single Formatted: Right: 0 cm
- Xem thêm -