Tài liệu Kĩ thuật day từ hiệu quả_skkn tiếng anh thcs

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SKKN: Kü thuËt d¹y tõ cã hiÖu qu¶ A.®Æt vÊn ®Ò I/ LÝ do vÒ tÝnh cÊp thiÕt. Chóng ta ®ang sèng trong mét x· héi hiÖn ®¹i, thÕ giíi cña khoa häc vµ c«ng nghÖ. ChÝnh v× vËy yªu cÇu cuéc sèng ngµy cµng cao, ®Ó tiÕp cËn ®îc nÒn khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ã, chóng ta ph¶i biÕt häc, biÕt lµm, biÕt häc hái nh÷ng v¨n minh khoa häc cña b¹n bÌ n¨m ch©u. §Ó thùc hiÖn ®îc nh÷ng ®iÒu nµy, ®ßi hái chóng ta ph¶i biÕt hä nãi g× vµ lµm nh thÕ nµo th«ng qua ng«n ng÷ cña hä. Mét ng«n ng÷ ra ®êi tõ rÊt sím vµ ®îc sö dông ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi ngµy nay, nã ®· trë thµnh ng«n ng÷ quèc tÕ ®ã lµ tiÕng Anh. Bé m«n nµy ®· ®îc ®a vµo hÇu hÕt c¸c trêng häc ë ViÖt nam ®Ó c¸c em cã thÓ giao tiÕp ®îc, hiÓu ®îc mét ng«n ng÷ thø hai, gióp c¸c em cã thÓ giao lu vµ häc hái. Trªn thùc tÕ, ®Ó häc ®îc mét thø tiÕng mµ m×nh kh«ng ph¶i lµ ngêi b¶n xø th× thËt lµ khã. Nãi ®Õn viÖc häc ngo¹i ng÷ trong ®ã cã tiÕng Anh, ai ai còng ®Òu cho r»ng viÖc tríc tiªn mµ ngêi häc cÇn ph¶i cã ®îc ®ã lµ cã vèn tõ vùng, nghÜa lµ ngêi häc ngo¹i ng÷ ph¶i häc vµ nhí tõ vùng. T¹i sao l¹i nh vËy? Bëi v× ph¶i häc tõ vùng, nhí tõ vùng, cã vèn tõ vùng th× ngêi häc- häc sinh míi cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt. H¬n thÕ n÷a, ngµy nay ngêi ta ®Æc biÖt quan t©m tíi viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p giao tiÕp vµo qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y tiÕng Anh. Gi¸o viªn lu«n lu«n coi träng viÖc h×nh thµnh vµ u tiªn ph¸t triÓn kÜ n¨ng giao tiÕp, ®ång thêi viÖc cung cÊp kiÕn thøc ng«n ng÷(trong ®ã cã tõ vùng) lµ quan träng, gãp phÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c kÜ n¨ng giao tiÕp. HiÖn nay, häc sinh rÊt ng¹i häc tõ míi. LÝ do ë ®©y lµ g×? Qu¶ thùc, cã mét sè tõ míi ph¸t ©m, viÕt khã. ViÖc d¹y tõ vùng cña gi¸o viªn l¹i cha l«i cuèn, hÊp dÉn ®îc viÖc häc cña häc sinh dÉn ®Õn t×nh tr¹ng häc sinh nhí tõ rÊt Ýt, thËm chÝ nh÷ng tõ rÊt c¬ b¶n, thêng dïng häc sinh còng kh«ng nhí ®îc. Sè häc sinh n¾m b¾t ®îc lîng tõ t¬ng ®èi c¬ b¶n lµ kh«ng nhiÒu. Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tõ vùng kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n lµ gi¸o viªn gi¶i thÝch nghÜa cña tõ míi cho häc sinh hiÓu mµ ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i biÕt ¸p dông linh ho¹t c¸c kü thuËt d¹y tõ mét c¸ch phï hîp ®Ó häc sinh dÔ hiÓu, cã høng thó vµ nhí tõ mét c¸ch nhanh nhÊt. II/Môc ®Ých nghiªn cøu, ®óc rót kinh nghiÖm. Lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y m«n TiÕng Anh trong trêng THCS, kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cha cã nhiÒu song qua thùc tiÔn gi¶ng d¹y cïng víi nh÷ng lý do cÊp thiÕt nªu trªn, trong chuyªn ®Ò nµy t«i xin tr×nh bµy vÊn ®Ò “ Kü thuËt d¹y tõ vùng cã hiÖu qña trong m«n TiÕng Anh ” ®Ó nh÷ng gi¸o viªn gi¶ng d¹y m«n TiÕng Anh cïng tham kh¶o vµ ®ãng gãp ý kiÕn nh»m gióp cho ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y TiÕng Anh cña b¶n th©n t«i nãi riªng vµ nh÷ng gi¸o viªn d¹y TiÕng Anh nãi chung ®îc hiÖu qu¶ h¬n, ®Æc biÖt lµ vÒ kü thuËt d¹y tõ vùng. III. §èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu. 1. §èi tîng: - Häc sinh c¸c khèi líp trong ch¬ng tr×nh thay s¸ch tõ n¨m häc 2001-2002 ®Õn 2008-2009. - Häc sinh khèi 7, 9 trêng THCS Thanh L¬ng n¨m häc 2008-2009. 2. Ph¹m vi. - §Þa ®iÓm: Trêng THCS n¨m häc 2008- 2009. - Thêi gian: Trong thêi gian ¸p dông thay s¸ch gi¸o khoa míi( tõ n¨m häc 2001-2002 ®Õn nay). B. Néi dung 1 GV: TrÇn thÞ Kim Anh- Trêng THCS Thanh L¬ng. N¨m häc 2008-2009. SKKN: Kü thuËt d¹y tõ cã hiÖu qu¶ I. C¬ së lÝ luËn. Môc ®Ých cña viÖc d¹y TiÕng Anh lµ gióp cho häc sinh cã kh¶ n¨ng sö dông TiÕng Anh nh mét ng«n ng÷ ®Ó giao tiÕp, bªn c¹nh ®ã cßn gióp cho häc sinh biÕt ®îc mét sè nÐt vÒ phong tôc, tËp qu¸n, v¨n ho¸ cña ngêi Anh. XuÊt ph¸t tõ môc ®Ých cña viÖc d¹y vµ häc TiÕng Anh ®ßi hái häc sinh ph¶i cã vèn tõ vùng tèt nh»m ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®Ò ra. ViÖc nhí tõ, n¾m ®îc c¸ch sö dông tõ sÏ gióp cho häc sinh tù tin h¬n trong khi giao tiÕp víi nhau, giao tiÕp víi thÇy c« gi¸o b¨ng TiÕng Anh vµ thËm chÝ lµ giao tiÕp trùc tiÕp víi ngêi níc ngoµi, nhÊt lµ trong thêi kú níc ta ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa, cã rÊt nhiÒu ngêi níc n goµi ®Õn níc ta ®Ó du lÞch, bu«n b¸n, hay hîp t¸c lµm ¨n. II. C¬ së thùc tiÔn. HÇu hÕt trong mçi mét bµi häc, tiÕt häc gi¸o viª còng ph¶i qua phÇn giíi thiÖu tõ míi cho häc sinh. Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n TiÕng Anh hiÖn nay kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ gi¸o viªn cung cÊp tõ vµ nghÜa cña tõ cho häc sinh. Cã rÊt nhiÒu thñ thuËt ®Ó giíi thiÖu tõ míi nh»m gióp häc sinh dÔ n¾m b¾t, dÔ hiÓu vµ nhí ®îc mét c¸ch nhanh nhÊt. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ: Trong mçi hoµn c¶nh cô thÓ, ¸p dông vµo nh÷ng tõ cô thÓ, gi¸o viªn cÇn ph¶i biÕt linh ho¹t ¸p dông c¸c thñ thuËt d¹y tõ sao cho phï hîp vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. III. Nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ. 1. Nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý khi giíi thiÖu tõ vùng 1.1 Chän tõ ®Ó d¹y. Th«ng thêng trong mét bµi häc sÏ lu«n cã tõ míi. Song kh«ng ph¶i tõ míi nµo còng cÇn ®a vµo d¹y nh nhau. §Ó lùa chän tõ cÇn d¹y, tríc khi tiÕn hµnh d¹y tõ vùng gi¸o viªn cÇn tù ®Æt ra c¸c c©u hái, vÝ dô nh sau: a. Tõ chñ ®éng hay tõ bÞ ®éng?  Tõ chñ ®éng( active/ productive vocabulary) lµ nh÷ng tõ häc sinh hiÓu, nhËn biÕt vµ sö dông ®îc trong giao tiÕp nãi vµ viÕt.  Tõ bÞ ®éng (pasive/ receptive vocabulary) lµ nh÷ng tõ häc sinh chØ hiÓu vµ nhËn biÕt ®îc khi nghe vµ ®äc. C¸ch d¹y hai lo¹i tõ nµy cã kh¸c nhau. Tõ chñ ®éng liªn quan ®Õn c¶ bèn kÜ n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt, cÇn ®Çu t thêi gian ®Ó giíi thiÖu vµ luyÖn tËp nhiÒu h¬n, ®Æc biÖt lµ c¸ch sö dông. Víi tõ bÞ ®éng, gi¸o viªn cã thÓ chØ dõng l¹i ë mø nhËn biÕt, kh«ng cÇn ®Çu t thêi gian vµo c¸c ho¹t ®éng øng dông. Gi¸o viªn cÇn x¸c ®Þnh xem d¹y tõ nµo nh mét tõ bÞ ®éng vµ tõ nµo nh mét tõ chñ ®éng. Víi tõ bÞ ®éng, gi¸o viªn cã thÓ khuyÕn khÝch häc sinh tù t×m hiÓu nghÜa cña tõ( vÝ dô: tra tõ ®iÓn), hoÆc ®o¸n tõ qua ng÷ c¶nh. b. Häc sinh ®· biÕt tõ nµy cha? Gi¸o viªn cÇn x¸c ®Þnh râ tõ m×nh ®Þnh d¹y cã thùc sù lµ tõ cÇn d¹y hay kh«ng. Vèn tõ cña häc sinh lu«n lu«n ®îc më réng b»ng nhiÒu con ®êng, vµ còng cã thÓ bÞ quªn b»ng nhiÒu lÝ do kh¸c nhau. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng giíi thiÖu nh÷ng tõ kh«ng cÇn thiÕt vµ mÊt thêi gian, gi¸o viªn cã thÓ dïng nh÷ng thñ thuËt nh»m ph¸t hiÖn xem c¸c em ®· biÕt nh÷ng tõ ®ã cha vµ biÕt ®Õn ®©u. Gi¸o viªn cã thÓ dïng c¸c thñ thuËt nh eliciting, brainstorming, c¸c thñ thuËt trong tiÕn tr×nh giíi thiÖu tõ míi, hoÆc cã thÓ hái trùc tiÕp häc sinh nh÷ng tõ nµo lµ tõ míi vµ khã trong bµi. 1.2 Nh÷ng thñ thuËt lµm râ nghÜa cña tõ. Ngoµi viÖc sö dông nh÷ng thñ thuËt giíi thiÖu nghÜa trong ng÷ c¶nh, trong qu¸ tr×nh d¹y tõ vùng gi¸o viªn nªn sö dông nh÷ng thñ thuËt ®Æc thï cho d¹y tõ vùng nh sau: 2 GV: TrÇn thÞ Kim Anh- Trêng THCS Thanh L¬ng. N¨m häc 2008-2009. SKKN: Kü thuËt d¹y tõ cã hiÖu qu¶ b. Dïng trùc quan nh: ®å vËt thËt trªn líp, tranh ¶nh, h×nh vÏ ph¸c ho¹(h×nh que), h×nh c¾t d¸n tõ t¹p chÝ, cö chØ ®iÖu bé... c. Dïng ng«n ng÷ ®· häc:  §Þnh nghÜa, miªu t¶  Dïng tõ ®ång nghÜa, tr¸i nghÜa.  Dùa vµo c¸c quy t¾c h×nh thµnh tõ, t¹o tõ.  T¹o t×nh huèng.  §o¸n nghÜa cña tõ qua ng÷ c¶nh. d. DÞch sang tiÕng mÑ ®Î. 2. C¸c thñ thuËt gîi më tõ míi. 2.1. Visuals Eg1. A flower Eg2: a truck 2.2 Mime Eg1. Bored Teacher looks at watch, makes bored face, yawns. Teacher asks students: “How do I feel?” Eg2. (to) jump Teacher: Jumps. Then asks students: “ What I am doing?” 2.3 Realia Eg1. limes(count); rice(uncount) Teacher brings real limes and rice into the class. Teacher asks students: “ What’s this?” Eg2. open(adj); closed(adj) Teacher opens and closes the door. Teacher says: “ Tell me about the door: it’s ..................... What?” 2.4 Situation/ explanation. Eg. Honest Teacher explains “ I don’t tell lies. I don’t cheat the exams. I tell the truth.” Teacher asks: “ What am I? Tell me the word in Vietnamese” 2.5 Example. Eg1. furniture Teacher lists examples of furniture: “ tables, chairs, beds....these are all: furniture. Give me another example of furniture” 3 GV: TrÇn thÞ Kim Anh- Trêng THCS Thanh L¬ng. N¨m häc 2008-2009. SKKN: Kü thuËt d¹y tõ cã hiÖu qu¶ Eg2. (to) complain Teacher says, “ This room is too noisy and too small. It’s no good (ect)”. Teacher asks, “ What am I doing?” 2.6 Synonym/ Antonym. Eg1. Intelligent Teacher asks, “ What’s another word for clever?” Eg2. stupid Teacher asks, “ What’s the opposite of clever?” 2.7 Translation Eg. (to) forget Teacher asks, “How do you say “quªn” in English?” 2.8 Teacher’s eliciting questions. Nh vËy cã rÊt nhiÒu thñ thuËt giíi thiÖu tõ míi, nhng tuú thuéc vµo tõng tõ cô thÎ, nh÷ng ng÷ c¶nh cô thÓ mµ gi¸o viªn ¸p dông vµo cho phï hîp vµ cã hiÖu qu¶. Trong thùc tÕ, thñ thuËt dÞch cã thÓ dïng víi bÊt k× tõ nµo. nhng nÕu gi¸o viªn lu«n dïng mét thñ thuËt th× sÏ lµm cho ho¹t ®éng cña gi¸o viªn bÞ trïng lÆp vµ buån tÎ. Do ®ã nÕu d¹y tõ míi nµo ®ã mµ gi¸o viªn sö dông ®îc thñ thuËt nµo th× sö dông. 3.C¸c bíc tiÕn hµnh giíi thiÖu tõ míi. C¸c bíc tiÕn hµnh giíi thiÖu tõ míi còng t¬ng tù nh c¸c bíc giíi thiÖu ng÷ liÖu nãi chung, song cã thÓ ®îc phèi hîp nhanh h¬n. Cô thÓ lµ sau khi lµm râ nghÜa vµ c¸ch sö dông tõ, gi¸o viªn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh thùc hµnh ngay qua c¸c bµi tËp øng dông phèi hîp víi c¸c mÉu cÊu tróc hoÆc mÉu c©u chøc n¨ng. Qua c¸c bµi tËp thùc hµnh nµy gi¸o viªn ®· cïng lóc kiÓm tra ®îc møc ®é tiÕp thu bµi cña häc sinh. Chóng ta biÕt r»ng môc ®Ých cuèi cïng lµ ph¶i gióp häc sinh biÕt ph¸t ©m ®óng träng ©m tõ míi, biÕt c¸ch viÕt, biÕt tõ lo¹i vµ biÕt nghÜa cña tõ míi. §iÒu quan träng nhÊt khi giíi thiÖu tõ míi lµ gi¸o viªn ph¶i thùc hiÖn theo tr×nh tù: nghe, nãi, ®äc, viÕt. §õng bao giê b¾t ®Çu b»ng ho¹t ®éng nµo kh¸c ho¹t ®éng “nghe”. Còng gièng qu¸ tr×nh häc tiÕng mÑ ®Î cña chóng ta, bao giê còng b¾t ®Çu b»ng nghe, b¾t chíc ph¸t ©m råi míi ®Õn nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c. Do vËy, mçi mét gi¸o viªn d¹y ngo¹i ng÷ nãi chung vµ d¹y tiÕng Anh nãi riªng h·y gióp cho häc sinh cña m×nh cã mét thãi quen häc tõ míi mét c¸ch tèt nhÊt. Sau ®©y lµ c¸c bíctiÕn hµnh giíi thiÖu tõ míi: - Bíc 1: “nghe”, gi¸o viªn cho häc sinh nghe tõ b»ng c¸ch ®äc mÉu. - Bíc 2: “nãi”, sau khi häc sinh ®· nghe tõ ®îc 3 lÇn gi¸o viªn míi yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i. Khi cho häc sinh nh¾c l¹i, gi¸o viªn cÇn chó ý cho c¶ líp nh¾c l¹i tríc, sau ®ã míi gäi c¸ nh©n. - Bíc 3: “ ®äc”, Gi¸o viªn viÕt tõ ®ã lªn b¶ng vµ cho häc sinh nh×n vµo ®ã ®Ó ®äc. Cho häc sinh ®äc c¶ líp råi ®äc c¸ nh©n vµ söa lçi cho häc sinh tíi mét chõng mùc mµ gi¸o viªn cho lµ ®¹t yªu cÇu. - Bíc 4: “ viÕt”, sau khi häc sinh ®· ®äc tõ ®ã mét c¸ch chÝnh x¸c råi gio¸ viªn míi yªu cÇu häc sinh viÕt tõ ®ã vµo vë. - Bíc 5: Gi¸o viªn hái xem cã häc sinh nµo biÕt nghÜa cña tõ ®ã kh«ng vµ yªu cÇu mét häc sinh lªn b¶ng viÕt nghÜa cña tõ ®ã b»ng tiÕng ViÖt. - Bíc 6: §¸nh träng ©m tõ: ph¸t ©m l¹i vµ yªu cÇu häc sinh nhËn diÖn ©m tiÕt cã träng ©m vµ ®¸nh dÊu. - Bíc 7: Cho mÉu c©u vµ yªu cÇu häc sinh x¸c ®Þnh tõ lo¹i cña tõ míi võa häc. VÝ dô: Khi gi¸o viªn day tõ “orange”. 4 GV: TrÇn thÞ Kim Anh- Trêng THCS Thanh L¬ng. N¨m häc 2008-2009. SKKN: Kü thuËt d¹y tõ cã hiÖu qu¶ orange Step teacher’s presentation 1 T reads: “orange” three times. (using a real orange) 2 Ss repeat chorally two or three time then call some Ss repeat individually. 3 T writes the word on the blackboard. Ss look at the word on the blackboard read chorally and then individually. T corrects the Ss’ mistake. T asks Ss to write the word “orange” on their books. 4 5 6 7 T asks: “What does it mean?”. Ss answer and then one student writes its meaning on the blackboard. T pronounces the word again and asks Ss to find out the stress of word. T gives Ss sentence: “I have an orange”. Then asks Ss: “What kind of this word?” 4.C¸c thñ thuËt kiÓm tra vµ cñng cè tõ míi. Chóng ta biÕt r»ng chØ giíi thiÖu tõ míi th«i kh«ng ®ñ, mµ chóng ta cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c bíc kiÓm tra vµ cñng cè. C¸c thñ thuËt kiÓm tra vµ cñng cè sÏ khuyÕn khÝch häc sinh häc tËp tÝch cùc vµ hiÖu qu¶ h¬n. Sau ®©y lµ mét sè thñ thuËt kiÓm tra, cñng cè tõ míi: 4.1. Rub out and remember ( xo¸ vµ nhí l¹i): Thñ thuËt nµy ®ùc sö dông sau khi gi¸o viªn ®· viÕt c¸c tõ míi víi nghÜa tiÕng ViÖt lªn b¶ng vµ ®· yªu cÇu häc sinh viÕt vµo vë. Sau ®ã gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh gÊp vë l¹i, gi¸o viªn lÇn lît xo¸ c¸c tõ míi ®i. Sau mçi lÇn xo¸ gi¸o viªn l¹i hái: “what’s this in English?”. Sau khi tÊt c¶ c¸c tõ ®· ®îc xo¸, l¹i lÇn lît chØ vµo c¸c tõ tiÕng ViÖt vµ yªu cÇu häc sinh ®äc tõ tiÕng Anh. NÕu cã thêi gian gi¸o viªn viÕt l¹i c¸c tõ tiÕng Anh lªn b¶ng. 4.2. Slap the board ( gâ vµo b¶ng): - Gi¸o viªn viÕt c¸c tõ tiÕng Anh kh¾p lªn b¶ng, kh«ng theo trËt tù. - NÕu gi¸o viªn muèn kiÓm tra viÖc hiÓu cña häc sinh th× h·y viÕt c¶ tiÕng ViÖt hay d¸n tranh lªn b¶ng. - Gäi hai häc sinh hay hai nhãm lªn b¶ng. ( Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh cña hai ®éi ®øng c¸ch xa b¶ng mét kho¶ng t¬ng ®¬ng nhau) - Gi¸o viªn ®äc to tõ míi, hai häc sinh ë hai ®éi ph¶i ch¹y tíi vµ gâ vµo tõ võa ®îc nh¾c tíi. - Ngêi nµo gâ vµo tõ ®ã tríc lµ ngêi th¾ng cuéc. - LÇn lît lµm nh vËy víi c¸c tõ cßn l¹i råi sau ®ã céng ®iÓm, ®éi nµo nhiÒu ®iÓm h¬n lµ ®éi th¾ng cuéc.( §èi víi trß ch¬i nµy nÕu chØ viÕt tiÕng Anh th× häc sinh sÏ nhËn diÖn tõ qua nghe, nhng nÕu sö dông c¶ tiÕng ViÖt hoÆc tranh th× gi¸o viªn cã thÓ kiÓm tra c¶ nghÜa cña tõ míi.) 4.3. What and where( c¸i g× vµ ë ®©u): -Sau khi gîi më tõ míi, gi¸o viªn viÕt c¸c tõ ®ã vµo c¸c vßng trßn, kh«ng theo thø tù. 5 GV: TrÇn thÞ Kim Anh- Trêng THCS Thanh L¬ng. N¨m häc 2008-2009. SKKN: Kü thuËt d¹y tõ cã hiÖu qu¶ - -Khi gi¸o viªn ®· viÕt tÊt c¶ c¸c tõ míi lªn b¶ng, h·y xo¸ lÇn lît c¸c tõ chØ ®Ó l¹i c¸c vßng trßn. - Sau mçi lÇn xo¸ ®i mét tõ gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc to tÊt c¶ c¸c tõ bao gåm c¶ nh÷ng tõ bÞ xo¸. 4.4. Matching( ghÐp ®«i, nèi): -ViÕt c¸c tõ míi vµo cét bªn tr¸i, viÕt c¸c ®Þnh nghÜa, c¸c nghÜa tiÕng ViÖt hay d¸n tranh sang bªn ph¶i. - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh t×m nh÷ng tõ ë cét bªn tr¸i t¬ng øng víi bªn ph¶i b»ng c¸ch nèi c¸c ®êng th¼ng gi÷a chóng. 4.5. Bingo. - Gi¸o viªn cho mét sè tõ ®· häc. - Mçi häc sinh chän c¸c tõ bÊt k× trong sè c¸c tõ ®ã( sè lîng tõ nµy tuú thuéc theo yªu cÇu cña gi¸o viªn) vµ viÕt vµo vë. - Gi¸o viªn ®äc c¸c tõ trªn b¶ng kh«ng theo trËt tù. - Häc sinh ®¸nh dÊu vµo c¸c tõ khi nghe thÊy gi¸o viªn ®äc tõ ®ã. - Häc sinh nµo cã tÊt c¶ c¸c tõ hoÆc mét sè tõ th¼ng hµng ®îc ®¸nh dÊu th× nãi “ Bingo” vµ häc sinh ®ã th¾ng cuéc. Trªn ®©y lµ mét ssè vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh d¹y tõ vùng mµ gi¸o viªn cÇn ph¶i lu ý vµ thùc hiÖn cho ®óng. Tuy nhiªn, trong phÇn kiÓm tra bµi cò nÕu nh ë bµi häc tríc cã tõ míi th× gi¸o viªn nªn kiÓm tra häc sinh viÖc häc tõ míi cña häc sinh nh»m gióp c¸c em tÝch luü ®îc vèn tõ vùng. Nhng viÖc kiÓm tra tõ míi kh«ng ®¬n thuÇn lµ gi¸o viªn chØ gäi häc sinh lªn b¶ng råi cho häc sinh viÕt tõ ra mµ gi¸o viªn nªn lång ghÐp c¸c trß ch¬i vµo viÖc kiÓm tra tõ míi ®Ó gióp cho häc sinh cã høng thó häc tõ h¬n. VÝ dô: Gi¸o viªn nªn sö dông c¸c trß ch¬i gièng nh trong kü thuËt cñng cè tõ nh: Bingo, matching, slap the board, rub out and remember, what and where. Ngoµi ra gi¸o viªn cã thÓ sö dông c¸c trß ch¬i sau:  Hangman: Gi¸o viªn gîi ý mét sè ch÷ cña tõ cÇn ®o¸n b»ng sè g¹ch ng¾n trªn b¶ng. Yªu cÇu häc sinh ®o¸n c¸c ch÷ cã trong tõ. NÕu häc sinh ®o¸n sai, gi¸o viªn g¹ch mét g¹ch(theo thø tù trong h×nh vÏ). Häc sinh ®o¸n sai t¸m lÇn th× thua cuéc, gi¸o viªn gi¶i ®¸p tõ. 1 2 3 5 7 4 6 8  Jumble words: - Gi¸o viªn viÕt mét sè tõ cã c¸c ch÷ bÞ x¸o trén lªn b¶ng. - Yªu cÇu häc sinh s¾p xÕp l¹i c¸c ch÷ c¸i thµnh tõ cã nghÜa.  Wordsquare: - Gi¸o viªn viÕt « ch÷ lªn b¶ng hoÆc chuÈn bÞ s½n trªn b×a. - Nªu chñ ®iÓm cña c¸c tõ vµ sè lîng cÇn t×m trong « ch÷. - Chia líp ra thµnh hai nhãm. Mçi nhãm cö ®¹i diÖn lªn b¶ng khoanh trßn c¸c tõ t×m thÊy( theo hµng ngang, hµng däc, hµng chÐo). 6 GV: TrÇn thÞ Kim Anh- Trêng THCS Thanh L¬ng. N¨m häc 2008-2009. SKKN: Kü thuËt d¹y tõ cã hiÖu qu¶ - Nhãm nµo t×m ®îc nhiÒu tõ h¬n th× th¾ng.  Pelmanism: - Gi¸o viªn chuÈn bÞ mét sè thÎ b»ng b×a, mét mÆt ®¸nh sè, mét mÆt cã néi dung muèn häc sinh luyÖn tËp. - VÝ dô: Néi dung luyÖ tËp lµ ®éng tõ th× hiÖn tai vµ qu¸ khø ®¬n.( Cã thÓ ¸p dông trong unit 9-English 7). 1 go 7 went - D¸n c¸c thÎ ®ã lªn b¶ng, óp mÆt cã néi dung luyÖn tËp vµo b¶ng. - Chia líp ra lµm hai nhãm. LÇn lît yªu cÇu mçi nhãm chä hai thÎ. - LËt hai thÎ häc sinh ®· chän, nÕu khíp nhau( VÝ dô: go- went) th× ®îc tÝnh ®iÓm. NÕu kh«ng khíp, lËt óp l¹i nh cò vµ tiÕp tôc trß ch¬i cho ®Ðn khi tÊt c¶ c¸c thÎ ®îc lËt. - Nhãm nµo ®îc nhiÒu thÎ h¬n th× th¾ng. IV. Bµi so¹n minh häa. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cã rÊt nhiÒu bµi d¹y ¸p dông c¸c kü thuËt, c¸c bíc d¹y tõ vùng nªu trªn, nhng trong thùc tiÔn n¨m häc 2008-2009 nµy t«i xin ®a ra ra 2 bµi so¹n minh ho¹.  Bµi so¹n líp 9: Period 23 Date of planning ............................. Date of teaching: ............................. unit 4: learning a foriegn language Lesson : 3 Read P 36 I) Aims: Reading the advertisments to get the information II) Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to get the information about the English classes from the advertisments III) Teaching aids : Ss'book , , poster Stages / Steps/ Teacher's activities Ss' activities Note board I/ Warm up: * Chatting - Ask Ss some questions about the English classes class Q: Imagine, Our school has an English Whole work with T evening class. Do you want to attend it? Q: Have you ever read any advertisment Unit 4: ( cont) for English courses? Lesson 3: Read - P36 - If Ss answer " No" T asks Q: Do you want to know what they said - Introduce new lesson and write the tittle of the lesson on the board II/ Pre-reading I) Vocab 7 GV: TrÇn thÞ Kim Anh- Trêng THCS Thanh L¬ng. N¨m häc 2008-2009. SKKN: Kü thuËt d¹y tõ cã hiÖu qu¶ (1) Pre-teach vocab: - Elicit words from ss Beginer Intermediate - intermediate (adj) : trung cÊp - advanced (adj) : ®¹t tr×nh Advanced ®é cao - advance (n)/ (v): (sù) x¶y - ( visual) - (visual) Whole class ra tríc work with T - well-qualified (adj): chÊt lîng cao/ tèt - tuition (n): sù d¹y kÌm - (example) academy(n)=institute: trêng chuyªn ngµnh - (synonym)- teaching/ instruction - council (n): héi ®ång - (definition)- a school for some special purpose - (translation) * Checking vocab: Rub out and remmember * Poster 1. Mr Lam needs to learn French 2) T/F statements prediction - Stick a poster with 4 statements on the 2. Mr Lam needs the board intermediate level class - Ask Ss to close their book and call on Work in pair 3. He want to learn English one S to read orally the statements and in the morning guess whick is true, whick is false 4. He wants the course to * Set the scence:" Mr Nam wants to attend begin in late November a foreign language course . Guess what he need for his class - Give feedback * Answer key III/ While-reading: 1.F: He needs to learnn Whole class English 3) Reading and checking prediction - Ask Ss to read the notes Mr Lam made read 2. T 3. F: He wants to learn early and check their prediction - Ask Ss to correct if the statement is false evening 4.. F: He wants the course to begine late Oct or early 4) Filling the information Nov - Ask Ss to read all the advertisments and do exercise 5a P36 - Let Ss work in pairs to note down work in pairs information about the English classes from advertisments ( Let Ss do in 7 minutes) * Answer key Ex 5a School Academy of Language ForeignLanguage Council NewEnglish Institute Class time (morning/afternoo n/ evening..... Languagelevel Time to start (Beginer/inter mediate/Advan ced) morning/afternoon No Firstweek of November / evening information morning/ evening beginerinterme 3rd November diate afternoon/evening beginer No information weekend 8 GV: TrÇn thÞ Kim Anh- Trêng THCS Thanh L¬ng. N¨m häc 2008-2009. SKKN: Kü thuËt d¹y tõ cã hiÖu qu¶ Work 5. Do exercise 5b P36 - Get Ss to read the note again then look at individually the advertisments and choose a suitable language school for him then compare with their partner. * Answer key - Ask Ss to give reasons for their choise. Work - Have Ss copy the table that is beside in individually the notebook Whole IV. Post- reading - Get Ss to ask their friends about their work T English course and fill in the table by asking and answering these questions Eg: 1. What time can you go to your English class? 2. Which ;evel do you choose? 3. When do you want to start learning? - Give feedback class NOTES English class - early evening - intermediate level - starting late October/ early November Forreign Language Council G/F, 12 Nam Trang Street Study English, French or Chinese in the moring & evening Places availabe in beiner/ intermediate classes. Courses start on November 3rd Eg: Nam e Class time Nam evenin g ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......... Language level beginer .......... ........... ........... .......... Time early June ........ ........ ........ ........ V.Homework - Ask Ss to write a short passage about the result of survey - Learn by heart new words - Prepare Lesson 4- Write * Bµi so¹n líp 7. PERIOD 27: Date of planning:................ Date of teaching:................. Unit 5: work and play 9 GV: TrÇn thÞ Kim Anh- Trêng THCS Thanh L¬ng. N¨m häc 2008-2009. SKKN: Kü thuËt d¹y tõ cã hiÖu qu¶ Lesson2 : A2 (p52). I. Objectives By the end of the lesson, students will be able to read for details about Ba’s activities at school and at home. II.Teaching method Skill development_ T-Ss, Individually,Pair work, group work III. Teaching aids Posters, cassetles player , projector. IV.Procedure 1. Revision. Hang man 1 1 2 3 5 4 6 7 8 - - - - - - - - - - ( favourite) - - - - - - - - /- - - - - -( washing/ machine) 2. Pre-reading * pre-teach vocab. 1.enjoy (v) : thÝch thó = like syn 2. repair (v) : söa ch÷a picture 3. fix (v) : söa ch÷a syn ( repair ) 3. art club (n) : CLB nghÖ thuËt translation 4.Electronics (n): ngµnh ®iÖn tö, m«n ®iÖn d©n dông translation 5. be good at ... : giái vÒ..., cã tµi vÒ ... sit( Among 4 skills in English I learn speaking well, so I am good at speaking) T asks Ss to read the vocab chorally and individually Check : “ R & R”  T/ F prediction. 1. Ba enjoys his school very much. 2. His favorite subject is electronics. 3. In this class he does some experiments. 4. He is not good at fixing things. 5. He can help his parents at home. 6. He never goes to art club Ss work in groups to predict Team 1 Team 2 Key 1 2 3 4 5 6 T T F F T F 3. While- reading. * A2/P52 Ss listen the text and check their prediction 10 GV: TrÇn thÞ Kim Anh- Trêng THCS Thanh L¬ng. N¨m häc 2008-2009. SKKN: Kü thuËt d¹y tõ cã hiÖu qu¶ Ss read the text again. Guess the meaning: After reading Ss match to guess the meaning of the words household appliance drawing artist the guitar bøc ho¹ ®µn ghi ta thiÕt bÞ gia ®×nh ho¹ sÜ * Comprehension questions : A2/ P52 : a-e Ss work in pairs to ask and answer the questions 4. Post reading: Survey. Name Favorite Good at Hoa Physics experiments. Free time activities physics club Example: S1: What’s your favourite subject? S2: It’s Physics S1: What are you good at ? S2: I am good at doing experiments. S1: What do you do in your free time? S2: I go to my physics club 5. Consolidation : What have you learn today ? 6. Homework -Learn by heart the newwords -Do A2 / WB -Get ready for A4-6. V. ý kiÕn qua bµi so¹n minh ho¹: + Bµi so¹n líp 9. §©y lµ mét tiÕt ®äc, do vËy sè lîng tõ vùng t¬ng ®èi nhiÒu ngoµi ra häc sinh cßn ph¶i cã nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c dµnh cho phÇn ®äc. Ë bµi nµy, trong phÇn giíi thiÖu tõ míi t«i ®· sö dông rÊt nhiÒu kü thuËt d¹y tõ, cßn ë phÇn “concept check” do sè lîng tõ nhiÒu t«i sö dung “matching” ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian vµ häc sinh l¹i dÔ thùc hiÖn. Víi tiÕt häc nµy, trong cïng mét buæi häc t«i tiÕn hµnh d¹y trªn cïng mét líp 9A, trêng THCS Thanh L¬ng. ( Chia ®«i líp cã sè lîng häc sinh, vµ lùc häc t¬ng ®¬ng nhau). - Víi líp 9A1, trong phÇn d¹y tõ vùng t«i ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y tõ vùng t«i ¸p dông c¸c kü thuËt gièng nh trong bµi so¹n minh ho¹ nªu trªn. KÕt qu¶ thu ®îc kh¸ kh¶ quan: Sè lîng häc sinh nhí tõ rÊt nhanh, häc sinh häc rÊt s«i næi, ®iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho häc sinh thùc hiÖn bµi ®äc, häc sinh hiÓu néi dung bµi ®äc rÊt tèt. - Víi líp 9A2, trong phÇn d¹y tõ vùng t«i chØ ¸p dông kü thuËt “Translation” víi tÊt c¶ c¸c tõ vµ sau ®ã kh«ng ¸p dông h×nh thøc nµo ®Ó “check”. KÕt qu¶ lµ häc sinh ®äc bµi ®äc, hiÓu bµi ®äc l©u vµ hiÓu ®ùc Ýt th«ng tin h¬n, líp häc trÇm h¬n. KÕt luËn 1: Trong qu¸ tr×nh d¹y tõ míi, gi¸o viªn nªn sö dông c¸c kü thuËt d¹y tõ ®Ó cã hiÖu qu¶ h¬n. 11 GV: TrÇn thÞ Kim Anh- Trêng THCS Thanh L¬ng. N¨m häc 2008-2009. SKKN: Kü thuËt d¹y tõ cã hiÖu qu¶ + Bµi so¹n líp 7. Víi cïng tiÕt d¹y nµy t«i tiÕn hµnh d¹y ë hai líp 7A vµ 7B, trêng THCS Thanh L¬ng, hai líp cã lùc häc t¬ng ®¬ng nhau. - ë líp 7A t«i d¹y toµn bé phÇn tõ vùng, kÓ c¶ phÇn tõ míi trong phÇn “ while reading” nh bµi so¹n trªn. Trong qu¸ tr×nh d¹y t«i còng ¸p dông c¸c kü thuËt d¹y tõ, nhng víi c¸ch d¹y nµy t«i ®· mÊt rÊt nhiÒu thêi gian cho phÇn d¹y tõ míi mµ thêi gian dµnh cho c¸c phÇn sau l¹i Ýt. - ë líp 7B t«i tiÕn hµnh theo c¸ch d¹y cña bµi so¹n trªn, nghÜa lµ nh÷ng “ passive words” t«i cho lång vµo phÇn “ while reading”, sau khi häc sinh ®· ®äc qua bµi ®äc, b»ng gîi ý cña gi¸o viªn hoÆc kh«ng, häc sinh cã thÓ ®o¸n ®îc nghÜa cña nh÷ng tõ nµy. Víi tiÕt häc nµy thêi gian ph©n phèi cho c¸c phÇn rÊt phï hîp. KÕt qu¶ lµ häc sinh n¾m bµi tèt h¬n häc sinh líp 7A. KÕt luËn 2: Tõ vÝ dô minh ho¹ nªu trªn cã thÓ nãi r»ng, ngoµi viÖc ¸p dông c¸c kü thuËt d¹y tõ cho phï hîp, tríc khi d¹y tõ vùng gi¸o viªn cÇn x¸c ®Þnh kü viÖc “ chä tõ ®Ó d¹y” nh»m gióp cho qu¸ tr×nh d¹y tõ vùng hiÖu qu¶ h¬n. Ngoµi ra cßn mét ®iÒu mµ gi¸o viªn cÇn chó ý h¬n trong qu¸ tr×nh d¹y tõ ®ã lµ viÖc chØ tõ cho häc sinh ®äc. LÇn thø nhÊt gi¸o viªn cã thÓ chØ lÇn lît c¸c tõ cho häc sinh ®äc, cßn tõ lÇn 2, 3 ... gi¸o viªn kh«ng chØ lÇn lît mµ chØ ®¶o vÞ trÝ c¸c tõ. ViÖc lµm nµy gióp cho häc sinh nhí tõ ngay trªn lps rÊt nhanh. VÝ dô: Trong bµi so¹n líp 7 bªn trªn, khi giíi thiÖu tõ míi vµ ®· cã tõ trªn b¶ng, trong qu¸ tr×nh chØ tõ trªn b¶ng cho hcä sinh ®äc gi¸o viªn nªn chØ nh sau: - LÇn 1: ChØ cho häc sinh ®äc lÇn lît tõ 1 ®Õn 5. - LÇn 2,3....: ChØ 1 ®Õn 3, 5,2, 4 hoÆc 1, 4, 2, 5..... V. KÕt luËn. 1. Nh÷ng ®¸nh gi¸ c¬ b¶n nhÊt. Nh phÇn trªn t«i ®· tr×nh bµy, cã rÊt nhiÒu ®iÒu cÇn lu ý khi giíi thiÖu tõ míi, rÊt nhiÒu c¸c thñ thuËt gîi më, giíi thiÖu tõ míi. ViÖc d¹y tõ míi kh«ng ®¬n thuÇn lµ gi¸o viªn lµm cho häc sinh biÕt nghÜa cña tõ lµ xong mµ gi¸o viªn ph¶i tu©n thñ theo c¸c bíc giíi thiÖu tõ míi. Sau khi giíi thiÖu tõ míi xong, gi¸o viªn còng cÇn ph¶i sö dông c¸c thñ thuËt phï hîp ®Ó kiÓm tra, cñng cè tõ míi. VËy ®Ó giíi thiÖu tõ míi mét c¸ch hiÖu qu¶, ngêi gi¸o viªn ph¶i biÕt ¸p dông c¸c kü thuËt d¹y tõ cho phï hîp, lµm cho häc sinh cã høng thó häc vµ dÔ nhí tõ. Mét ®iÒu quan träng n÷a cÇn ph¶i ®Ò cËp ®Õn lµ ®Æc trng cña bé m«n tiÕng Anh lµ khã häc, dÔ quªn. Khã v× nã kh«ng ®îc ghÐp tõ b»ng ch÷ c¸i, kh«ng ®îc ghÐp ch÷ thµnh c©u nãi gièng nh trong tiÕng ViÖt. DÔ quªn v× kh«ng ®îc sö dông ®Õn nhiÒu. Bëi nã kh«ng cã mét qui t¾c chung hay riªng biÖt nµo ®Ó ghi nhí, häc sinh häc xong tiÕt häc nµy l¹i sang tiÕt häc kh¸c sö dông ng«n ng÷ b»ng tiÕng ViÖt, häc sinh l¹i hiÕm khi ®îc tiÕp xóc víi ngêi níc ngoµi- nh÷ng ngêi sö dông tiÕng Anh nh mét ng«n ng÷ chÝnh . §©y còng lµ mét khã kh¨n lín trong viÖc d¹y vµ häc tiÕng Anh . Tuy nhiªn , dï cã khã kh¨n mÊy ®i n÷a th× viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y míi ë m«n tiÕng Anh trong ®ã cã kü thuËt d¹y tõ vÉn cã thÓ thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc tiªng Anh nÕu nh nh÷ng gi¸o viªn tiÕng Anh thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c bíc d¹y tõ míi còng nh ¸p dông phï hîp, linh ho¹t c¸c kü thuËt gîi më còng nh kiÓm tra, cñng cè tõ míi 2. Nh÷ng kiÕn nghÞ Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh»m n©ng cao chÊt lîng bé m«n tiÕng Anh, Phßng gi¸o dôc ®· cã nhiÒu sù quan t©m ®Õn bé m«n nµy. Cô thÓ lµ: Hµng n¨m Phßng gi¸o dôc ®· m¬ c¸c líp tËp huÊn thay s¸ch cho gi¸o viªn, chØ ®¹o c¸c côm trêng tæ chøc c¸c ®ît chuyªn ®Ò ... Qua chuyªn ®Ò nµy t«i xin nªu ra mét sè kiÕn nghÞ sau - Trong c¸c ®ît sinh ho¹t côm cã thÓ thay thÕ h×nh thøc lªn líp d¹y b»ng h×nh thøc héi th¶o gi÷a c¸c gi¸o viªn trong côm víi nhau nh»m trao ®æi, häc hái kinh nghiÖm vÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y míi. 12 GV: TrÇn thÞ Kim Anh- Trêng THCS Thanh L¬ng. N¨m häc 2008-2009. SKKN: Kü thuËt d¹y tõ cã hiÖu qu¶ - Phßng gi¸o dôc tham mu, chØ ®¹o xuèng c¸c trêng trong huyÖn cÇn cã sù quan t©m ®óng møc h¬n ®èi víi bé m«n tiÕng Anh, bëi v× hiÖn nay mét sè trêng cha thùc sù quan t©m tíi bé m«n nµy. ViÖc lµm nµy g©y ¶nh hëng kh«ng nhá tíi viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp cña gi¸o viªn vµ häc sinh ®èi víi bé m«n nµy. - GÇn ®©y chuyªn viªn cña phßng ®· cã mét sè lÇn tham gia dù giê, rót kinh nghiÖm trùc tiÕp víi c¸c gi¸o viªn tiÕng Anh ë mét sè côm. T«i nghÜ r»ng viÖc lµm nµy rÊt cã Ých song cÇn thêng xuyªn h¬n n÷a. - Trong c¸c ®ît kiÓm tra chÊt lîng ®Ò cña phßng ra, ®Ó cã sù thi ®ua gi÷a c¸c trêng víi nhau t«i ®Ò nghÞ ®Ò kiÓm tra cÇn s¸t thùc h¬n, b¸m s¸t ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa vµ ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, bÝ mËt kh¸ch quan th× míi cã thÓ ®¸nh gi¸ ®óng. Do thêi gian cã h¹n , kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cßn Ýt t«i rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c chuyªn viªn, c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó t«i hoµn thiÖn h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n phßng gi¸o dôc VÜnh B¶o, ban gi¸m hiÖu trêng THCS Thanh L¬ng vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®· gióp t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Thanh Lu¬ng ngµy 04/02/2009. Ngêi viÕt TrÇn thÞ Kim Anh Tµi liÖu tham kh¶o: 1. S¸ch gi¸o khoa+ SGV 6. Nxb Gi¸o dôc. 2. S¸ch gi¸o khoa+ SGV 7. Nxb Gi¸o dôc. 3. S¸ch gi¸o khoa+ SGV 8. Nxb Gi¸o dôc. 13 GV: TrÇn thÞ Kim Anh- Trêng THCS Thanh L¬ng. N¨m häc 2008-2009. SKKN: Kü thuËt d¹y tõ cã hiÖu qu¶ 4. 5. 6. 7. S¸ch gi¸o khoa+ SGV 9. Nxb Gi¸o dôc. ThiÕt kÕ bµi gi¶ng tiÕng Anh 6. Nxb §¹i häc S Ph¹m. Giíi thiÖu gi¸o ¸n tiÕng Anh 9. Nxb Hµ Néi. Mét sè vÊn ®Ò ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n tiÕng Anh – THCS. Nxb gi¸o dôc. 8. Tµi liÖu båi dìng thêng xuyªn cho gi¸o viªn THCS chu kú III m«n tiÕng Anh. Nxb gi¸o dôc. 9. Tµi liÖu häc thay s¸ch vµ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n tiÕng Anh tõ n¨m häc 2001-2002 ®Õn 2008-2009. Môc lôc STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 §Ò môc Trang A. §Æt vÊn ®Ò 1-2 I. LÝ do vÒ tÝnh cÊp thiÕt 1 II. Môc ®Ých nghiªn cøu, ®óc rót kinh nghiÖm. 1 III. §èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu. 2 B. Néi dung 2-16 I. C¬ së lÝ luËn 2 II. C¬ së thùc tiÔn 2 III. Nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ 2-8 IV. Bµi so¹n minh ho¹ 9-13 14 GV: TrÇn thÞ Kim Anh- Trêng THCS Thanh L¬ng. N¨m häc 2008-2009. SKKN: Kü thuËt d¹y tõ cã hiÖu qu¶ 10 11 12 13 V. KiÕn nghÞ qua bµi so¹n minh ho¹ VI. KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o Môc lôc 14-15 15-16 17 18 15 GV: TrÇn thÞ Kim Anh- Trêng THCS Thanh L¬ng. N¨m häc 2008-2009.
- Xem thêm -