Tài liệu Kĩ năng thuyết trình

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

i h c Bách Khoa TP. H Chí Minh Khoa MÔI TR NG Ch ng 4 N NG THUY T TRÌNH & U HÀNH CU C H P n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 Ch ng 4- K N NG THUY T TRÌNH & U KHI N CU C H P 4.1- TV N 4.2- K N NG THUY T TRÌNH 4.3- K N NG i U KHI N CU C H P n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 4.1- TV N + K n ng thuy t trình và i u khi n cu c p là các k n ng c n thi t cho m t cán thu t. + Thuy t trình • Là khí quan tr ng giúp cho vi c thành công trong các cu c àm phán, th ng l ng v.v… • Giúp truy n t m t cách hoàn h o các ý t ng cho ng i nghe/thính gi … n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 4.1- tv n (tt) + u khi n cu c h p • Là m t trong các cách u hành c quan hay n v trong quá trình ho t ng (h p). • Ng i t ch c tr c tiên c ng ph i trình bày báo cáo m t v n tr c t p th i ng i mb tv n . n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 4.1- tv n (tt) u khi n cu c h p (tt) u khi n cu c h p còn òi h i ng i ch trì ph i o cho ng i tham d mb t c n i dung, nh n bi t các thông tin n thi t. n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 4.2- K N NG THUY T TRÌNH + Ng i thuy t trình ph i n m v ng t v n ki n th c sâu r ng, m t ng thông tin phong phú v ch trình bày thu th p tài li u liên quan + Xác nh rõ c tiêu a tài ph i thuyêt trình cho m i ng i. n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 4.2- K n ng thuy t trình (tt) a/ Các b c chu n b thuy t trình: + C n vi t ra gi y nh ng n i dung chính cua bài nói (BTT). + p luy n thuy t trình th t nghiêm túc: th thuy t trình không nhìn vào b n th o. + C n chu n b tr c các câu i mà ng i nghe có kh ng t ra. n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 4.2- K n ng thuy t trình (tt) b/ Quy trình chu n b thuy t trình: Giai n 1: Phân tích khán gi Giai n 2: Xác Giai n 3: Phác th o bài thuy t trình Giai n 4: Hoàn ch nh bài thuy t trình nh ch và n i dung thuy t trình Giai o n 5: Thuy t trình th Nguoà n: Ñoaø n Thò ngh Hoàng Vaâ n ng Giao ti p Ngành Chn, 2006 ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 4.2- K n ng thuy t trình (tt) b/ Quy trình chu n b thuy t trình: Các giai n Công vi c c n làm Giai o n 1: Phân n xác nh rõ: tích khán gi - Khán gi là ai. -H n gì? H mu n bi t gì? - ng l c c a h khi n v i bu i thuy t trình. - H k v ng gì bu i thuy t trình. và n i dung thuy t trình. Giai n 2: Xác + Xác nh ch nh ch và n i + Tìm ra nh ng m c n nh n m nh trong BTT dung thuy t trình + L a ch n nh ng tài li u t t nh t cho BTT Giai o n 3: Phác - Vi t c ng s b cho BTT th o BTT - Vi t c ng chi ti t cho BTT - Phác th o BTT (ghi nh : BTT <-> v n nói) Nguoà n: Ñoaø n Thò ngh Hoàng Vaâ n ng Giao ti p Ngành Chn, 2006 ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 4.2- K n ng thuy t trình (tt) b/ Quy trình chu n b thuy t trình (tt): Các giai n Công vi c c n làm Giai o n 4: - Hãy t c bài phác th o/ c cho ng i khác nghe. Hoàn ch nh - L ng nghe s óng góp và s a ch a. bài thuy t - Chèn thêm nh ng câu, ph n chuy n ý, chuy n n trình bài vi t có logic, ch t ch h n. - Chu n b slide power point, … nh ng ph ng ti n k thu t nghe nhìn thích h p BTT t hi u qu Giai o n 5: cao. - Chu n b ngôn ng . Thuy t trình th - Chu n b ngôn ng c th . - Th c t p thuy t trình k t h p v i slide p.point,… - Suy ngh cách n m c? Trang m? - Hình dung khán gi tr c m t và t p d t l i…. n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 4.2- K n ng thuy t trình (tt) c/ Ngôn ng - Ngo i hình: Trang phuïc goïn gaøng, lòch söï, neùt maët töôi vui cuøng vôùi tö theá vaø cöû chæ maïnh daïn seõ taïo moái thieän caûm vaø quan heä thaân tình vôùi moïi ngöôøi. Khi ñöôïc môøi leân thuyeát trình, baïn neân böôùc ñi chöõng chaïc, ñöùng ñöa maét quan saùt voøng moät löôït qua thính giaû taïo ra söï giao löu tình caûm ñaàu tieân ñoái vôùi hoï. n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 4.2- K n ng thuy t trình (tt) c/ Ngôn ng - Ngo i hình (tt): + Khi thuyeát trình (khi noùi) thænh thoaûng duøng tay laøm caùc cöû chæ nhaèm minh hoïa dieãn ñaït caùc yù cuûa mình. + Giao tieáp qua aùnh maét: haõy nhìn bao quaùt toaøn boä thính giaû, ñaëïc bieät löu yù ñeán nhöõng ngöôøi ngoài ôû caùc haøng gheá cuoái cuøng ñeå thieát laäp quan heä vôùi thính giaû. + Söû duïng ngoân ngöõ ñôn giaûn, suùc tích ñeå ñaûm baûo baøi thuyeát trình roõ raøng deã hieåu. n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 4.2- K n ng thuy t trình (tt) d/ Ng i u – Gi ng nói: + Khi noùi: phaùt aâm chuaån xaùc, traùnh noùi luyeân thuyeân, phaùt aâm sai deã laøm thính giaû hieåu laàm vaø coi thöôøng baïn. + Noùi ñuû lôùn ñeå moïi ngöôøi nghe roõ raøng. + Khoâng noùi quaù nhanh hoaëc quaù chaäm, toác ñoä trung bình töø 125– 140 töø/phuùt. n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 4.2- K n ng thuy t trình (tt) d/ Ng i u – Gi ng nói: + Thay ñoåi aâm löôïng, nhòp ñoä, aâm ñieäu cuûa gioïng noùi cho phuø hôïp vôùi boái caûnh ñaây laø ñieàu caàn thieát ñeå truyeàn taûi thoâng ñieäp cuûa baïn ñeán thính giaû. + Traùnh noùi gioïng oàm oàm, eà aø, neân laáy hôi trong coå hoïng ñeå coù gioïng noùi traàm maø vang xa. + Coá gaéng khoâng duøng nhöõng töø ñeäm, nhöõng maãu töø voâ nghóa nhö: “caùi”; “aáy theá laø”; “ñaâm ra laø”; “hoùa ra laø”; “coi nhö laø”; “noùi thaät chöù” v.v… n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 4.2- K n ng thuy t trình (tt) e/ S ng c m c a thính gi (ng i nghe): Ngöôøi thuyeát trình caàn nhìn khaép hoäi tröôøng ñeå quan saùt moái quan taâm cuûa thính giaû, xem ñaây coù phaûi laø moät taäp theå haêng say chôø ñôïi nghe vaø tieáp thu baøi noùi hay khoâng?. Baïn caàn vaän duïng tröïc giaùc nhaïy beùn ñeå choïn caùch tieáp caän thích hôïp vôùi cöû toïa vaø thính giaû. n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 4.2- K n ng thuy t trình (tt) e/ S ng c m c a thính gi (tt): + Caàn truyeàn ñaït nhöõng ñieàu maø cöû toïa quan taâm, ñoâi luùc caàn thöùc tænh hoï baèng nhöõng chuyeän vui, chuyeän vui lieân quan ñeán noäi dung baïn ñang ñeà caäp laø tuyeät vôøi nhaát. + Ngöôøi thuyeát trình phaûi coù nieàm say meâ vôùi baøi noùi cuûa mình, töø ñoù hoï coù khaû naêng saùng taïo, caûm hoùa vaø quyeán ruõ ngöôøi nghe. n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 4.2- K n ng thuy t trình (tt) f/ K ho ch trình bày: + Laäp keá hoaïch phuø hôïp vaø chuaån bò chu ñaùo laø ñieàu kieän coát loõi cho buoåi thuyeát trình thaønh coâng; + Ngoaøi baøi vieát ngöôøi thuyeát trình caàn coù moät daøn baøi cuûa baøi noùi, treân ñoù, ghi thôøi gian dieãn bieán töøng phaàn, n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 4.2- K n ng thuy t trình (tt) f/ K ho ch trình bày (tt): + Ngöôøi thuyeát trình khoâng neân ñoïc baøi vieát saün maø chæ tham khaûo nhaán maïnh, hoaëc chæ ñoïc moät vaøi ñoaïn nhö: keát luaän, trong khi ñoïc thænh thoaûng phaûi ngaång ñaàu leân nhìn cöû toïa ñeå söï giao tieáp khoâng bò giaùn ñoaïn. + Ngöôøi thuyeát trình caàn thöôøng xuyeân kieåm soaùt thôøi gian. + Ngöôøi thuyeát trình caàn taän duïng caùc phöông tieän nghe nhìn ñeå baøi thuyeát trình cuûa mình theâm phong phuù vaø haáp daãn. n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 4.2- K n ng thuy t trình (tt) g/ Slides s ng trong thuyêt trình: + Theo kinh nghieäm, moät baøi thuyeát trình khoaûng 10 phuùt neân söû duïng töø 6 ñeán 12 slide. + Moät baøi noùi khoaûng 1 giôø neân chuaån bò 30 – 70 slide. + Côõ chöõ (font size) neân töø 18 trôû leân, chöõ duøng cho töïa ñeà caàn lôùn hôn. n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 4.2- K n ng thuy t trình (tt) g/ Slides s ng trong thuyêt trình (tt): + Treân moãi slide toái ña chæ neân duøng hai kieåu chöõ (font type). Tieâu ñeà neân duøng chöõ in hoa. Phaàn noäi dung neân duøng kieåu chöõ thöôøng. + Choïn moät thieát keá cô baûn vaø gam maøu chuû ñaïo cho toaøn boä baøi thuyeát trình. + Khi choïn maøu neàn vaø maøu chöõ cho slide neân choïn nhöõng maøu töông phaûn maïnh (chöõ ñen treân neàn traéng, chöõ traéng/vaøng treân neàn xanh) n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 4- K N NG THUY T TRÌNH….. hcmut_vlp_hdxb_2012-13
- Xem thêm -