Tài liệu Không thể thiếu em

 • Số trang: 480 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 576 |
 • Lượt tải: 0
minhminh

Đã đăng 411 tài liệu

Mô tả:

Không th thiu em Công ty cổ phần sách và truyền thông Quảng Văn rất mong nhận được góp ý của bạn đọc Mọi ý kiến xin gửi về Email: publicationqvg@gmail.com 作品: 《不能没有你》 作者: 人海中 Copyright @2011 by 人海中 All rights reserved Vietnamese Translation Copyright © 2011 by 越南广文传媒与图书股份公司 The work: Bu neng mei you ni Author: Ren Hai Zhong Copyright @2011 by Ren Hai Zhong All rights reserved. Copyright © 2011 by Quang Van Media and Books Jointstock Company Hợp đồng xuất bản được ký giữa Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Quảng Văn với tác giả Nhân Hải Trung. Bản quyền bản tiếng Việt Không thể thiếu em © Công ty cổ phần sách và truyền thông Quảng Văn 2011. Bản quyền tác phẩm đã được bảo hộ. Mọi hình thức xuất bản, sao chụp, phân phối dưới dạng in ấn hoặc văn bản điện tử, đặc biệt là việc phát tán trên mạng Internet mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty cổ phần sách và truyền thông Quảng Văn là vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến quyền lợi của công ty và tác giả. Không ủng hộ, khuyến khích những hành vi vi phạm bản quyền. Chỉ mua bán bản in hợp pháp. Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam Nhân Hải Trung Không thể thiếu em / Nhân Hải Trung ; Nguyễn Trang dịch. - H. : Văn học ; Công ty Truyền thông Quảng Văn, 2012. - 480tr. ; 21cm ISBN 9786046901396 1. Văn học hiện đại 2. Tiểu thuyết 3. Trung Quốc 895.1 - dc14 VHG0014p-CIP Bản quyền: Trang Nguyễn Biên tập Quảng Văn: Minh Minh - Phương Linh NHÂN HI TRUNG Không th thiu em (Nguyễn Trang dịch) NHÀ XUT BN VN HC Mc lc: Chng 1: Viên thuc tây ............................................. 5 Chng 2: Hoa kim ngân ............................................. 52 Chng 3: Ht ô liu ...................................................... 86 Chng 4: Tim thc ................................................... 121 Chng 5: Không quên c ........................................ 155 Chng 6: Nh ng chuy n anh không bi t ................... 191 Chng 7: Chng th my ca êm .......................... 227 Chng 8: Tai nn ca àn ông .................................... 259 Chng 9: Dây leo ...................................................... 314 Chng 10: Yêu phi nói ra th nào .............................. 359 Chng 11: Con quay màu sc ...................................... 390 Chng 12: Th và phi trong mt bn h ...................... 422 Chng 13: Luôn có mt ngi .................................... 456 Li cui: .................................................................... 475 Chng 1: Viên thuc tây Mt ngi àn ông có v ngoài lch lãm bên trong có th c ng r t lu manh, gi ng nh mt viên thu c ng c bao bc bi lp v ng, gi ng nh sp ca cô - Viên Cnh Thy. ng Tri Vy D Ký c ca ng Tri Vy bt u t con ph nh bên cnh nhà xng nng nc mùi thuc bc. B m cô u là công nhân trong mt xng sn xut thuc. Thi y, có mt công vi c n nh là có tt c mi th. Có công vi c thì mi c xã hi tha nh!n, mi có c hi xây d"ng gia ình, mi có th# sinh con, ch$m con. B m ca Tri Vy tng bc hoàn thành các mc tiêu trên, cuc sng n gin trôi qua tng ngày. C$n nhà t!p th# c% màu xám c xng thuc phân cho, xây ngay bên cnh xng thuc, ch& là mt c$n phòng nh, lúc mi ngay c ng d'n khí t c%ng không có, vào nh ng ngày mùa 5 ông, tt c mi ngi trong khu nhà u kéo nhau ra b p lò ngoài c(a t than qu bàng, mùi than cháy thm nc m%i còn mang theo mùi thm ca rau xào, khói trng bc ngùn ngt t tng mt lên t!n tng sáu. Trong phòng c%ng vô cùng ch!t chi, rng cha y bn mi mét vuông, nh ng ngày hè Tri Vy bc mt chi c gh nh ra ngoài ngi tc !u, nht rau, chc chc li c)n th!n # ý cái ch!u nh tráng men s b ngi ln tt b!t qua li gi'm phi. ôi mt ca m Tri Vy không tt, b c!n th rt nng, làm vi c không c nhanh nhn lm, c%ng may chng bà là ngi t!n tâm, vi c gì c%ng tranh làm vi bà, con gái c%ng rt ngoan ngoãn, cm giác c ngi nhà ch$m sóc rt hnh phúc, m*i ln ón ly r !u ã c nht sch s+ bà u thm lên má con gái mt cái và nói: “Con gái ngoan”. Còn b ca Tri Vy m*i khi v nhà u gây ra ti ng ng rt ln, c(a m xoch mt cái là bc vào nhà, n u nh tri nóng, va nhìn thy con gái là ông vui v/ cúi ngi xung bo má con và nói to: “Li ây ung nc khoáng mn b mang v nào”. B cô làm vi c trong phân xng, nc khoáng mn chính là phúc l i ch& nh ng hôm nhi t cao mi có, ông không ung mà thng # trong mt cái bình gi nhi t nho nh mang v nhà, lúc ra v'n còn mát lnh, trn vi nh ng viên kem gói ri ung. ó là nh ng ký c p + nht v mùa hè ca Tri Vy. n tui i hc, hàng ngày Tri Vy eo cp sách, men theo con ng nh bên cnh khu công xng i ti ngôi trng ti#u hc cách nhà tm tr$m mét. 6 NHÂN HI TRUNG Góc quo ni con ph nh có nh ng bc tng vây cao, th;ng, bên trên có mái che, ó là phân xng sn xut thuc, ni ó luôn luôn có khói trng bay lên, cho dù là sáng sm hay ti khuya thì bên trong luôn phát ra ánh sáng màu vàng t$m ti. Bi vì quanh n$m ngày tháng có khí bay lên )m t nên lp xi m$ng trên nh ng bc tng cao mc y rêu xanh, mt t luôn )m t, không khí lúc nào c%ng nng nc mùi thuc bc. Lúc mi i hc, có bn nam nghch ng m ã da Tri Vy, c!u nói ó là ni công xng # xác ch t. Tri Vy không nghi ng gì c, lúc ó cô cm thy cuc sng ca nh ng ngi xung quanh mình u k t thúc trong công xng này, vì th cô s hãi n n*i m*i ln i qua ây u cm u chy, cha bao gi dng li n(a bc. Cho ti khi b d'n cô vào trong ó xem thì mi bi t trong ó ch;ng qua ch& có mt ng máy móc, sau này cô mi < s hn mt chút. Nh ng lúc y, Tri Vy luôn cho r=ng, tt c mi th mãi mãi không bao gi thay i. Tri Vy luôn không nh ni nh ng ám hi nc màu trng tng chng không bao gi ngng bc lên y ã ngng bc hi vào hôm nào, khi n cho c bc tng cao y rêu xanh c%ng tr nên khô ráo, sau ó hàng lot s" vi c áng s ã xy ra, xng thuc óng c(a, ch& trong mt êm b m cô ã tht nghi p. Quãng thi gian sau ó cho dù hoàng hôn có m màu th nào i ch$ng n a thì ngn èn trong nhà luôn b quên b!t lên, cho n khi bóng êm en kt bao trùm lên tt c. B cô chy ôn chy áo khp ni # tìm vi c làm, thng xuyên vng nhà, m y u t thng khóc thm lúc n(a êm, li s con gái nghe thy nên luôn dùng ch$n che kín mt. 7 Lúc ó Tri Vy ã mi bn, mi l$m tui, cái tui c ngh> th gì c%ng hi#u nhng ch;ng có sc # làm gì c, cô bi t b m không mun cô nhìn thy h ri vào hoàn cnh này, vì th cô v nh không thy gì c, nhng n*i au là th!t, bi vì cô không bi t tng lai sau này s+ th nào. Nhng ngày ngày cô v'n nghe thy b m khe kh+ bàn bc vi nhau trong êm ti, nh ng ti ng nói y dng nh ang th tht, tràn y quy t tâm. “Không th# làm l< vi c ca con”. “?, nói gì c%ng không c”. C hai ngi c ngh> cô ng ri nhng cô không th#, trong bóng ti Tri Vy luôn t" hi mình có th# làm c gì cho cái nhà này? Nhng áp án luôn ch& là s" tuy t vng, cô v'n còn là mt a tr/, th!m chí cô còn cha tui có th# cm trong tay tm chng minh th. Nh ng ngày sau ó b m cô bt u b!n rn, b cô tìm c công vi c trông coi nhà kho bui êm, luôn v nhà lúc ánh tr$ng ch& còn ri rt li vào sáng sm, còn m cô, hàng ngày bà nhà làm nh ng thêu nho nh, nh ng m%i thêu chng lên nhau, mt bà li kém nên khi thêu c gí sát mt vào bóng i n, có lúc n(a êm Tri Vy ang làm bài và t ngt ng)ng lên, cô cm thy mái tóc ca m nh c bao bc bi mt lp hào quang. Tri Vy ti gn ri cm ly tay m, nói: “M ng làm n a”. M gt tay cô ra và nói: “Làm cho vui thôi con, nhà chán quá!”. Th"c ra m Tri Vy làm nh ng th này không phi # cho vui, tt c u # bán ly tin bù vào thu nh!p ca gia ình, bà s con gái 8 NHÂN HI TRUNG bi t nên luôn i sau khi Tri Vy i hc mi lên xe i bán, bà c%ng không dám bán gn nhà nên ln nào c%ng phi i lòng vòng rt lâu. Công vi c vt v nh v!y nên ôi mt vn ã c!n th cao ca bà ã mau chóng có vn , ban u là hai mt au nhc, hay chy nc mt, sau ó nhãn cu tr nên c ngu. Lúc ó Tri Vy hc lp tám, m*i ngày ri khi trng c%ng ã gn by gi, b li thng xuyên vng nhà, cho n khi mt m cô bt u xut hi n nh ng chm en, ri chy máu thì mi vi c ã không th# cu vãn c n a. Khi bác s> công b k t qu bà b bong võng mc, b cô ng s ng nh ph*ng hành lang, ông không ngng l)m b)m: “u do tôi không tt, do tôi không tt”. B Tri Vy c%ng ging nh nhiu ngi bình thng khác, không có ki n thc v y hc, cha bao gi ng r=ng c!n th cao c%ng có th# ác tính d'n ti mc b mù, m cô b giu chuy n này trong mt thi gian, n=m trên ging b nh bà v'n ln tìm tay chng kêu khóc. “Chúng ta không cn khám b nh n a âu, mau v nhà thôi. Tôi nh thêm ít thuc nh mt ri t>nh du môi, nói cùng là sinh viên nhng v$n b=ng ti chc bui ti nh Tri Vy còn kém xa so vi v$n b=ng i hc chính quy. Ông chú va dt li thì ngay lúc ó mt b cô sm li, trc gi ông vn hin lành v!y mà hôm ó suýt n a cãi nhau vi ông chú ngay trong b a cm. Lúc i xe, m cô ng bên hè ph c nm cht tay cô không buông, Tri Vy bi t trong lòng bà ang ngh> gì, cô vi lên ti ng an i: “Nh nhau thôi m , công vi c ca con bây gi rt tt”. Cô va nói va cm thy hnh phúc vì mình vào c Thành Phng, mc dù Viên Cnh Thy không phi là ông ch hoàn ho không khi m khuy t nhng c cái tính tình rng rãi, danh ti ng 10 NHÂN HI TRUNG công ty li ln, m*i ln công ty tuy#n ngi, ngi x p hàng ch;ng khác gì x p hàng ch mua vé tàu trong dp t t. S ngi vò u bt tóc mun vào Thành Phng không h ít, mt cô gái tt nghi p i hc ti chc nh cô có th# làm lên v trí này không bi t ã khi n bao nhiêu ngi kinh ngc. Nhiu cái l i nh th ng nhiên c%ng phi tr giá, cng công vi c cao ti mc khng khi p, t$ng ca là chuy n thng ngày nh cm b a, bt u t chín gi sáng cho ti by, tám, chín, mi gi ti th!m chí sáng sm, nhng Tri Vy không # tâm ti iu ó. Chí ít nó còn tt hn công vi c mà cô ã tng làm, chí ít còn tt hn bên Ôn Bch Lng. Nh ti cái tên ó Tri Vy li thm ch(i mình, ã nói nhiu ln là không c nh li n a ri, i vi cô mà nói quãng thi gian y không áng # nh li, day dt không quên ch& càng cm thy xu h mà thôi. ng Tri Vy hai mi t tui, cô có dáng ngi nh nhn, $n nói nh nh, vì làm th ký nên khi gp ngi khác cô luôn n n ci trên môi, th nhng ni tâm cô ã b cuc sng giày vò ti mc chai cng nh st thép, iu này cô rõ hn ai h t. E Tám gi bn mi l$m phút sáng, ng Tri Vy ngi trc bàn làm vi c, b!t máy tính, m k hoch công vi c mt ngày lên, cô ung mt ngm nc !u tng # trong cc gi m, ánh mt lt qua ba chi c i n thoi t trc mt. 11 Không bi t hôm nay chi c i n thoi nào s+ chuông trc. N u là chi c u tiên, cô phi ng d!y nghe # th# hi n s" tôn trng và lch s", chi c th hai là ni b công ty, mc dù khá phc tp nhng lúc x( lý công vi c li n gin, còn v chi c th ba thì th"c s" khi n cô cm thy au u. C(a m, ngi bc vào mang theo mt làn gió nh, tri lnh, bóng chi c áo khoác ln lt qua trc mt cô, cùng lúc ti ng chuông i n thoi t ngt vang lên. Tri Vy không kp lên ti ng chào hi ngi ó, cô vi nhc i n thoi lên tr li, ngi va bc vào li quay li nhìn cô, thy cô ang cm chi c i n thoi ó bèn nheo mt li ri lc u vi cô. Tri Vy áp: “Xin l*i, tng giám c Viên gn ây rt b!n, không Th ng Hi, tôi c%ng không bi t khi nào ông mi v”. Ging nói chân thành chuyên nghi p ti mc không th# chuyên nghi p hn c n a. Ngi àn ông trc mt cô lin g!t u m&m ci, Viên Cnh Thy n$m nay mi ngoài ba mi nhng ã l$n ln trên thng trng rt nhiu n$m, iu áng nói là thân hình ca anh v'n rt chu)n, dù mc nh ng b qun áo n gin nhng v'n có th# khi n ph n phi mt, lúc anh ci khóe mt xut hi n my n p nh$n, trông càng thêm hp d'n. ng Tri Vy v'n ang b!n tr li nh ng câu truy hi ca i phng qua i n thoi, ánh mt nhìn theo s p mình bc vào c$n phòng làm vi c ni ti ng ó, cánh c(a màu en t" ng khép li sau lng anh, nh nhàng không mt ti ng ng. 12 NHÂN HI TRUNG Lúc Tri Vy gác máy, mc dù cách mt ng dây phc tp không th# nhìn thy nhng cô v'n nghe thy ti ng trái tim v< vn. Th"c s" không cn thi t phi nh th . Mt ngi àn ông có v/ ngoài lch lãm bên trong có th# c%ng rt lu manh, ging nh mt viên thuc ng c bao bc bi lp v ng, ging nh s p ca cô - Viên Cnh Thy. Không th# trách Tri Vy ngh> nh v!y c, cô mi vào làm c mt tháng ã c chng ki n Viên Cnh Thy ánh ln, n(a êm lái xe ti ni vng v/ còn b ngi ta bao vây. Ban u cô không bi t xy ra chuy n gì, cho ti khi nh ng thanh g* và nh ng chi c búa, rìu thô ráp gõ !p vào c(a xe cô mi kêu lên mt ti ng, cô càng s hãi hn khi Viên Cnh Thy và lái xe cùng xông ra ngoài, cnh t ng vô cùng h*n lon. Cô bò ra sau xe nh gi cnh sát, va rút i n thoi ra thì mi th b*ng tr nên yên lng. Ý ngh> u tiên xut hi n trong u cô ó là: Xong ri, có báo cnh sát c%ng không gii quy t c vn , nhìn thy trong bãi c có mt viên gch, cô vi ném i n thoi sang mt bên ri nht ly nó. Sau ó cô nghe thy ti ng b!t l(a vang lên “tách” mt cái, hình nh có ngi ang châm thuc, sau ó cô nghe thy ti ng gi kh+: “Th ký ng, th ký ng?”. Cô mun ng d!y nhng hai chân c nh%n ra, có ti ng bc chân vòng qua u xe ti gn bên cô, cô ng)ng lên nhìn. Di bóng tr$ng là hình nh mt ngi àn ông ch& mc áo s mi, áo khoác ngoài không bi t ã vt i âu mt, c áo xc x ch, ôi mt en láy nh c ph mt lp du, sáng n n*i khi n cô khi p s . 13 Cô v'n ngi im bt ng, anh cúi ngi xung, a bàn tay không cm i u thuc v phía cô. Chc anh ngh> cô s n ngi ra nên không gi cô là th ký n a mà gi c tên h cô: “ng Tri Vy!”. Cô gi!t mình khi nghe ti ng anh gi ri bt giác nm cht tay anh, lòng bàn tay anh nóng bng nhng nh ng ngón tay li vô cùng lnh l+o, trên mu bàn tay còn dính v t máu, c%ng ch;ng bi t là máu ca ai. Cô kh+ rt tay li, anh c%ng không # ý. Thy tay kia ca cô v'n ang cm viên gch anh lin b!t ci, ri quay sang v* vai bác lái xe ang bc ti. “Cô y còn mun giúp chúng ta n a này”. Bác Trn lái xe là mt ngi àn ông trung niên có nc da ng$m en, bình thng vn ít nói. Lúc này c ngi bác y du v t sau mt tr!n )u nhng nhìn không h thê thm mà ng c li bác còn nhìn cô ci. Lúc cnh sát và phóng viên báo chí ti ni thì Viên Cnh Thy ã i ri, Tri Vy và bác Trn phi i mt vi h. Gii quy t vn thì ch& có Tri Vy, bác Trn im lng ng bên xe, không nói mt li nào. ám ngi phc kích u b a h t lên xe, Tri Vy gii trình rt n gin nhng v'n có ngi ng bên cm thán, ó là mt n phóng viên, cô y cm máy ghi âm mà c nh mun chc th;ng vào m%i Tri Vy v!y. “V!y anh Viên b kinh s ri”. Tri Vy luôn gi thái lch s", lE nhng không tr li, trc mt cô li hi n lên ôi mt sáng nh c ph t mt lp du 14 NHÂN HI TRUNG bóng ca ngi àn ông y sau tr!n )u , ó là ánh mt vô cùng vui sng. Kinh s ? Cô cm thy b kinh s là ám du côn kia mi úng. Sau ó Tri Vy nghe c mt s tin n t cô bn T an an cùng hc lp bui ti, nói là tin n nhng th"c cht nó là nh ng tin c% ã tng n ào mt thi gian. Nghe nói Viên Cnh Thy xut thân t ng ph, có c gia th , a v nh ngày hôm nay u d"a vào v c% ca anh, v c% ca anh ã tng là n ch nhân ca Thành Phng, ngày th ba sau khi hai ngi k t hôn, c%ng chính là êm trc khi tòa nhà này khánh thành, ch ã bt ng b mng do s" c thang máy. C%ng có ngi nói, ó là âm mu rp tâm hãm hi ch, ch;ng qua không có chng c mà thôi. Trên thng trng Viên Cnh Thy ra tay gm ghê có ti ng, Trình Tu Mai - ch tch hi ng qun tr h u danh vô th"c này t lâu ã tr thành tng á vng chân anh, cui cùng c%ng có c hi ot công ty mt cách danh chính ngôn thu!n, anh l!p tc ra tay không cn ch i thêm mt ngày nào n a. Nh ng li này chc chn ng Tri Vy không bao gi nghe c Thành Phng, mi chuy n v gia cnh và quá kh ca Viên Cnh Thy ging nh nh ng iu cm kF ni ây. Cha bao gi có ngi công khai nhc ti hay bình lu!n v chuy n này. Do c ngày i theo Viên Cnh Thy nên Tri Vy không có c hi vun p tình cm thân thi t vi ng nghi p # nghe h bàn lu!n chuy n i t ca s p. 15 T an an làm vi c trong hi p hi các doanh nghi p Chi t Giang, bình thng cô vn thích thu th!p nh ng tin n trong gii, nghe Tri Vy nhc ti Viên Cnh Thy cô l!p tc ly tinh thn ri k# h t mi chuy n mình bi t cho Tri Vy nghe. Va nói hai mt nh va phát sáng: “Hóa ra em là th ký riêng ca Viên Cnh Thy, có c hi nh chp nhiu nh vào nhé”. “Chp nh anh y # làm gì?”. Tri Vy không hi#u. “ng nhiên # ngm trai p mi góc ri”. T an an lm cô mt cái ri ti p li: “Em Thành Phng lâu quá nên phát di ri, nên ra ngoài ngm th gii th!t nhiu hn, ch* nào c%ng là khng long "c, hàng cht l ng cao va có tin va có tng mo nh Viên Cnh Thy gi tìm âu c ch? Em úng là sng trong b# phúc mà không bi t hng phúc”. Nhng bn thân Tri Vy âu ngh> mình có phúc, ngi trc mt T an an ang thao thao bt tuy t mà cô cm thy rùng mình. Bi vì tng câu ch vn vt v quá kh cm k ca Viên Cnh Thy u khi n cô cm thy nó nh mang theo mùi tanh ca máu, anh khi n cô cm thy s hãi. êm ó Tri Vy không tài nào ng c, cô tr=n trc mãi trên ging, c nhm mt vào là li nhìn thy máu chy lênh láng, trc mt là hình nh m h v mt ngi ph n , cho n khi tri t m sáng cô mi ch p mt c mt lúc. Mi qua sáu gi mt chút cô ã t&nh vì ti ng chuông ng h báo thc, ánh nng sm nh nhàng nh sng xuyên qua khung c(a s nhy nhót trên mt cô. Cô v!t vã thc d!y, lúc r(a mt mi 16 NHÂN HI TRUNG ng)ng u nhìn mình trong gng, cm thy sc mt mình xám xt khó coi quá. Khi i làm, lúc bc vào thang máy cô c%ng không dám dng li quá lâu. Sau ó có k t qu iu tra, my ngi ó do giám c công ty xây d"ng thua trong mt v u thu phái ti, h nói mun cho Viên Cnh Thy n m mùi au kh. Có báo còn a tin y , Viên Cnh Thy c%ng c c tin ó, sau khi xem xong anh ch& ci ri ti n tay ném t báo sang mt bên. Nhng Tri Vy li thu dn t báo ó li, bi vì trên ó có nh cô ng gi a khung cnh h*n lon, mc dù v'n im t>nh nhng mi th trong ôi mt cô vô cùng thê thm. i n thoi li chuông, ln này là ni b công ty, hn chín gi, c tng lu ging nh cung i n b y#m bùa t nhiên bng t&nh. Tri Vy gác máy ri ng d!y i rót nc, lúc qua bàn làm vi c còn ti n tay cm luôn t!p tài li u va sp x p xong ri i ti trc cánh c(a t" ng gõ hai ti ng ly l . Bc vào trong, Tri Vy t cc nc lc lên chi c bàn làm vi c ln màu en, sau ó m sJn t!p tài li u ra cho Viên Cnh Thy xem. Th ký không phi là mt công vi c thoi mái, c bi t là th ký ca Viên Cnh Thy. T!p oàn Thành Phng phát tri#n nhiu ngành nhiu ngh nh ngày hôm nay, ch& m*i vi c ký tên hàng ngày thôi c%ng ã tiêu tn my ti ng ng h ca s p cô ri. Mt ng tài li u dày cp m ra thy loi ngôn ng vi chi chít ch , th&nh thong có lúc ký tên s p cô không vui còn ngc lên nhìn cô mt cái ri nheo mt li theo thói quen, ý bo nh ng th th này c%ng phi t trc mt anh hay sao? 17 Ban u cô không hi#u lm nên hi anh: “N u mt anh không thoi mái thì nên i khám bác s> i”. Li va dt ã b ngi ta ci nghiêng ng. Th"c ra va nói xong Tri Vy ã thy hi h!n vì s" ng t ca mình nhng cô không kìm nén c. Do chuy n ca m cô nên Tri Vy c bi t chú ý ti nh ng tri u chng bt thng ca mt, n u Viên Cnh Thy không chp mt mà b l ch m%i thì cô s+ không lên ti ng hi làm gì. Gi ngh& tra, Viên Cnh Thy mt mình lên b# bi trên tng cao nht ca tòa nhà, t trc ti gi anh là mt ngi thích v!n ng, ti ng !p nc vang vng trong không trung c truyn i rt xa, bác Trn khoanh tay ng bên cnh, im lng nh mi khi. Vì yên t>nh nên ti ng tr t c(a kính c%ng tr nên t ngt, ng Tri Vy $n mc nghiêm ch&nh bc vào, cô tính toán chính xác thi gian anh lên b ri ngi xm bên thành b# bi nói chuy n. “Anh Viên, ây là tài li u kh)n cn anh xem gp”. Anh t hai tay lên thành b# bi nhng không nhoài ngi lên b mà c th nhìn theo tay cô m tng trang tài li u cho anh xem. Hai ngi cách nhau rt gn, àn ông khi bi thng không eo kính bi, lông mi toàn là nc, Tri Vy bt giác lùi li phía sau, anh ch t ngc lên nhìn cô, ôi mt en lánh mt màu nc. Cô l!p tc lên ti ng: “Xin l*i, tôi s tài li u b t”. Nghe xong anh s ng li ri b!t ci: “V!y # tôi lên b”. Nói xong anh chng hai tay ri nhy phc lên thành b#. 18 NHÂN HI TRUNG Kh$n tm c t sJn trên gh n=m cnh b# bi, anh bc ti lau qua ngi. Tri Vy ng bên cnh nghiêng mt nhìn th;ng nh ang chiêm ng ti sao anh có th# chn c mt th ký tt nh th này nh&. F Khi gp Viên Cnh Thy c%ng là lúc ng Tri Vy ang v"c sâu nht ca cuc i cô. Lúc ó cô va mt vi c, ng thi mt ngi bn trai ã yêu nhau hai n$m chín tháng - Ôn Bch Lng. ng Tri Vy quen Ôn Bch Lng khi cô va tt nghi p trung cp, lúc ó cô ang cm tm b=ng th"c cht không áng mt xu chy vy tìm vi c khp ni. Các công ty ln không thèm ngó ti h s ca cô, tht bi không bi t bao nhiêu ln, cui cùng cô bc vào mt tòa nhà dân c bình thng. ó không phi là tòa nhà kinh doanh, tng lu c% kR trc mt khi n cô phi check li a ch& không bi t bao nhiêu ln mà cui cùng v'n không dám tin. Bc ra khi thang máy, khp ni u là v!t ngn ngang, ng Tri Vy c)n th!n bc qua chúng và i ti trc c(a c$n phòng s 1130. Lúc bm chuông trong lòng v'n còn do d" không bi t bn thân mình có nên quay u ri khi ây không n a. Nhng lúc ó có ti ng nói vng ra sau cánh c(a: “C(a không óng, t" vào i”. 19 Cô )y nh, qu nhiên th th!t, cnh t ng h*n lon sau cánh c(a v t quá sc tng t ng ca cô. V hp c x p y góc tng, nn nhà, trên gh , th!m chí c trên bàn, gi a ng ln xn y là mt chàng trai tr/ eo kính, c ang kp i n thoi, tay tho$n thot gõ phím, thy cô ng c(a c%ng không nói gì mà ch& dùng ánh mt ra hi u cho cô bc vào trong. Mi bc c mt bc cô ã gi'm phi , cúi u nhìn hóa ra là mt t!p gii thi u sn ph)m, cô cúi xung nht lên xem, ó là t!p giy và bn ch in thô k ch, xu xí, bên trên c%ng không có câu v$n hoa mR bt mt gì mà ch& là nh ng dòng ch en n gin nht, tt c không bt mt chút nào. U nhà cô dn dp mi th quen ri nên ã nht món th nht lên lin ti n tay nht luôn cái th hai, th ba, trên ng i vào cô thu dn h t nh ng món vt lung tung trên sàn ri x p gn gàng li vi nhau. Ôn Bch Lng nói chuy n i n thoi mt lúc ri im bt, bi vì mi th trc mt nh c hóa phép, nh ng chi c hp m np n=m lung tung gi ã c óng gn gàng, sp x p có tun t" trong góc nhà, nh ng chi c gh ln xn c%ng tìm c v trí. Cô gái mc chi c váy lin thân nht màu ang nhanh nhn thu dn mi th trc mt anh ri i ti trc bàn t t!p giy gii thi u sn ph)m ã c sp x p gn gàng lên trc mt anh. Chi c iu hòa trong c$n phòng i thuê này không tt lm, tri nóng n"c, cô li va i t ngoài vào, b!n rn thu dn mt lúc là m hôi ã túa ra t 'm. Thy anh ang nhìn mình cô cm thy ngài ngi, dùng tay qu t m hôi mt cái, cô nh nhàng nói: “Xin l*i, tôi nhiu chuy n ri”. 20
- Xem thêm -