Tài liệu Khỏi quỏt vngõn hàng công thương chi nhỏnh gia lâm

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ Thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng th¬ng m¹i I/ kh¸I niÖm vµ vai trß cña Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ 1. Kh¸i niÖm Thanh to¸n quèc tÕ (TTQT) lµ viÖc chi tr¶ c¸c nghÜa vô vµ yªu cÇu vÒ tiÒn tÖ ph¸t sinh tõ c¸c quan hÖ kinh tÕ, th¬ng m¹i, tµi chÝnh, tÝn dông gi÷a c¸c tæ chøc kinh tÕ Quèc tÕ, gi÷a c¸c h·ng, c¸c c¸ nh©n cña c¸c Quèc gia kh¸c nhau ®Ó kÕt thóc mét chu tr×nh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh tÕ ®èi ngo¹i b»ng c¸c h×nh thøc chuyÓn tiÒn hay bï trõ trªn c¸c tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng. Kh¸c víi thanh to¸n néi ®Þa, TTQT thêng g¾n liÒn víi viÖc trao ®æi gi÷a ®ång tiÒn cña níc nµy sang ®ång tiÒn cña níc kh¸c. Néi tÖ víi chøc n¨ng lµ ph¬ng tiÖn lu th«ng, ph¬ng tiÖn thanh to¸n theo luËt ®Þnh trong ph¹m vi mét níc sÏ kh«ng thÓ vît qua giíi h¹n cña nã nÕu nh 2 bªn liªn quan trong hîp ®ång kh«ng cã mét tho¶ thuËn nµo cô thÓ vÒ vÊn ®Ò ®ã. Do vËy khi ký kÕt c¸c hîp ®ång th¬ng m¹i, tÝn dông... c¸c bªn thêng ®µm ph¸n thèng nhÊt vÒ ®ång tiÒn nµo ®îc sö dông trong giao dÞch, nã cã thÓ lµ ®ång tiÒn cña níc ngêi b¸n hay cña níc ngêi mua hay cã thÓ lµ ®ång tiÒn cña mét níc thø 3. C¸c ®ång tiÒn ®îc sö dông trong TTQT chñ yÕu lµ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ m¹nh cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi tù do nh USD, GBP... Nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù mÊt gi¸ cña ®ång USD so víi mét sè ®ång tiÒn kh¸c nªn vÞ trÝ cña nã trªn thÞ trêng cã phÇn gi¶m sót. Do ®ã mét sè ®ång tiÒn cña c¸c quèc gia kh¸c nh DEM, FRF, JPY ngµy cµng ®îc sö dông nhiÒu h¬n trong TTQT. MÆc dï vËy ®ång USD, GBP vÉn gi÷ ®îc vai trß chñ ®¹o cña nã trong TTQT, trong mua b¸n ngo¹i tÖ bëi sù tiÖn lîi vµ nhanh chãng trong viÖc thùc hiÖn c¸c giao dÞch. HiÖn nay phÇn lín viÖc chi tr¶ trong TTQT ®îc thùc hiÖn th«ng qua ®iÖn tÝn, bu ®iÖn, m¹ng SWIFT hoÆc qua c¸c uû nhiÖm thu, chi hé lÉn nhau gi÷a c¸c Ng©n hµng. Do vËy tû lÖ tr¶ b»ng tiÒn mÆt trong TTQT chiÕm mét phÇn kh«ng ®¸ng kÓ. TTQT cã vÞ trÝ vµ tÇm quan träng ®Æc biÖt trong ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nãi riªng, ®Æc biÖt trong bèi c¶nh hiÖn nay khi mçi quèc gia ®Òu ®Æt ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i ë vÞ trÝ hµng ®Çu, coi ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i lµ con ®êng tÊt yÕu trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ cña m×nh. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong quan hÖ thanh to¸n gi÷a c¸c níc, c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ®«i bªn ®îc quy ®Þnh thµnh nh÷ng ®iÒu kiÖn TTQT. C¸c ®iÒu kiÖn ®ã lµ: + §iÒu kiÖn vÒ ®Þa ®iÓm: phô thuéc vµo hîp ®ång c¸c bªn ký kÕt, ®Þa ®iÓm ®ã cã thÓ ë níc ngêi xuÊt khÈu hoÆc ë níc ngêi nhËp khÈu. + §iÒu kiÖn vÒ tiÒn tÖ: lµ chØ viÖc sö dông ®ång tiÒn nµo ®Ó tÝnh to¸n vµ thanh to¸n hîp ®ång vµ hiÖp ®Þnh ký kÕt gi÷a c¸c níc, ®ång thêi quy ®Þnh c¸ch xö lý khi gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn ®ã biÕn ®éng. + §iÒu kiÖn vÒ thêi gian: cã liªn quan chÆt chÏ tíi viÖc lu©n chuyÓn vèn phi lîi tøc vµ cã thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng rñi ro tæn thÊt do tû gi¸ ®ång tiÒn thanh to¸n biÕn ®éng. V× vËy x¶y ra m©u thuÉn ®ã lµ ngêi ®îc thu tiÒn muèn thu tiÒn nhanh cßn ngêi ph¶i tr¶ tiÒn th× muèn tr¶ chËm. Trong khi ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång, viÖc quy ®Þnh thêi h¹n tr¶ tiÒn cßn phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nh t×nh h×nh thÞ trêng, ®èi tîng hµng ho¸, mèi quan hÖ gi÷a c¸c bªn liªn quan. + §iÒu kiÖn vÒ ph¬ng thøc thanh to¸n: lµ c¸ch thøc nhËn tr¶ tiÒn hµng trong tõng mãn giao dÞch, mua b¸n gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n. Trong quan hÖ mua b¸n Quèc tÕ cã nhiÒu ph¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau ®Ó thu tiÒn hoÆc ®Ó tr¶ tiÒn nh: chuyÓn tiÒn, nhê thu, th tÝn dông... TTQT lµ sù vËn dông tæng hîp c¸c ®iÒu kiÖn TTQT. Trong c¸c ®iÒu kiÖn trªn, ph¬ng thøc thanh to¸n lµ ®iÒu kiÖn quan träng nhÊt. Ph¬ng thøc thanh to¸n lµ ngêi b¸n dïng c¸ch nµo ®Ó thu tiÒn vÒ, ngêi mua dïng c¸ch nµo ®Ó tr¶ tiÒn. Trong quan hÖ mua b¸n, ngêi ta cã thÓ chän nhiÒu ph¬ng thøc kh¸c nhau ®Ó thu tiÒn hoÆc tr¶ tiÒn, nhng xÐt cho cïng viÖc lùa chän ph¬ng thøc thanh to¸n nµo còng xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña ngêi b¸n lµ thu tiÒn ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n, ngêi mua lµ nhËn hµng ®óng sè lîng, chÊt lîng vµ ®óng h¹n. Ngêi ta ph©n lo¹i thanh to¸n quèc tÕ nh sau: *) XÐt vÒ mÆt kinh tÕ + Thanh to¸n mËu dÞch: lµ quan hÖ thanh to¸n ph¸t sinh trªn c¬ së hµng ho¸, dÞch vô th¬ng m¹i kÕt hîp xuÊt nhËp khÈu dùa trªn gi¸ c¶ Quèc tÕ. Trong thanh to¸n mËu dÞch, c¸c bªn liªn quan sÏ bÞ rµng buéc víi nhau theo theo c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt hoÆc cam kÕt th¬ng m¹i. NÕu 2 bªn kh«ng ký hîp ®ång chØ cã ®¬n ®Æt hµng th× sÏ c¨n cø vµo c¸c ®¹i diÖn giao dÞch. + Thanh to¸n phi mËu dÞch: lµ quan hÖ thanh to¸n ph¸t sinh kh«ng liªn quan ®Õn hµng ho¸, kh«ng mang tÝnh chÊt th¬ng m¹i. §ã lµ chi phÝ cña c¸c c¬ quan ngo¹i 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 giao ë níc së t¹i, c¸c chi phÝ vËn chuyÓn vµ ®i l¹i cña c¸c ®oµn kh¸ch, chÝnh phñ, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n. *) XÐt vÒ mÆt h×nh thøc + Ph¬ng thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn + Ph¬ng thøc thanh to¸n nhê thu + Ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ 2. Vai trß cña TTQT ®èi víi ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i & ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng 2.1. TTQT ®èi víi ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i + TTQT lµ kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh trao ®æi mua b¸n hµng ho¸, dÞch vô gi÷a c¸c tæ chøc, c¸c c¸ nh©n thuéc c¸c quèc gia kh¸c nhau. NÕu kh«ng cã ho¹t ®éng TTQT th× kh«ng cã ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i. + TTQT lµ cÇu nèi gi÷a c¸c quèc gia trong quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i. Khi thiÕt lËp mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, quan hÖ th¬ng m¹i gi÷a c¸c níc th× ®iÒu kiÖn quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc lµ ph¶i thiÕt lËp quan hÖ TTQT. + TTQT h¹n chÕ rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ ®èi ngo¹i. Trong ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, do vÞ trÝ ®Þa lý cña c¸c b¹n hµng c¸ch xa nhau lµm h¹n chÕ viÖc t×m hiÓu kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ngêi mua, ®ång thêi trong ®iÒu kiÖn tiÒn tÖ thêng xuyªn biÕn ®éng th× kh¶ n¨ng thanh to¸n cña con nî bÊp bªnh, vµ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång TTQT ngµy cµng nhiÒu th× viÖc tæ chøc tèt ho¹t ®éng TTQT sÏ gióp cho c¸c nhµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu h¹n chÕ ®îc rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ ®èi ngo¹i, nhê ®ã thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¸t triÓn h¬n. 2.2. TTQT ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng §èi víi ho¹t ®éng Ng©n hµng, viÖc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng TTQT cã vÞ trÝ vµ vai trß hÕt søc quan träng, nã kh«ng chØ lµ mét dÞch vô thuÇn tuý mµ ®îc coi lµ mét mÆt kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng, nã bæ sung vµ hç trî cho nh÷ng mÆt ho¹t ®éng kh¸c cña ng©n hµng. + Ho¹t ®éng TTQT gióp cho ng©n hµng thu hót thªm ®îc kh¸ch hµng cã nhu cÇu TTQT vÒ giao dÞch, trªn c¬ së ®ã mµ ng©n hµng t¨ng ®îc quy m« ho¹t ®éng cña m×nh. + Nhê ®Èy m¹nh ho¹t ®éng TTQT mµ ng©n hµng ®Èy m¹nh ®îc ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu còng nh t¨ng cêng ®îc nguån vèn huy ®éng do t¹m thêi qu¶n lý ®îc nguån vèn nhµn rçi cña c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ TTQT qua Ng©n hµng. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Ho¹t ®éng TTQT gióp ng©n hµng ph¸t triÓn ®îc c¸c nghiÖp vô nh kinh doanh ngo¹i tÖ, b¶o l·nh vµ c¸c dÞch vô kh¸c. + Ho¹t ®éng TTQT gióp ng©n hµng ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng trªn c¬ së ®ã n©ng cao uy tÝn vµ t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng. + Ho¹t ®éng TTQT gióp ng©n hµng n©ng cao uy tÝn cña m×nh trªn trêng quèc tÕ trªn c¬ së ®ã mµ cã thÓ khai th¸c ®îc nguån vèn tµi trî cña c¸c ng©n hµng níc ngoµi vµ nguån vèn trªn thÞ trêng tµi chÝnh quèc tÕ ®¸p øng nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng. + Ho¹t ®éng TTQT gióp ng©n hµng t¨ng thu nhËp vµ t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng trong c¬ chÕ thÞ trêng, ®ång thêi nã gióp ho¹t ®éng ng©n hµng vît ra khái ph¹m vi quèc gia vµ hoµ nhËp víi céng ®ång ng©n hµng thÕ giíi. ii/ Néi dung cña ho¹t ®éng TTQT 1. §ång tiÒn sö dông trong TTQT Trong TTQT, c¸c bªn ph¶i sö dông ®¬n vÞ tiÒn tÖ nhÊt ®Þnh cña mét níc nµo ®ã, v× vËy trong c¸c hiÖp ®Þnh vµ hîp ®ång ®Òu cã qui ®Þnh viÖc sö dông ®ång tiÒn nµo ®Ó tÝnh to¸n vµ thanh to¸n ®ång thêi còng qui ®Þnh c¸ch xö lý khi gi¸ trÞ ®ång tiÒn ®ã biÕn ®éng. ViÖc sö dông ®ång tiÒn nµo lµ tiÒn thanh to¸n trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng, trong hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i vµ tr¶ tiÒn gi÷a c¸c níc nãi chung phô thuéc vµo c¸c yÕu tè sau ®©y: - Sù so s¸nh lùc lîng cña hai bªn mua vµ b¸n; - VÞ trÝ cña ®ång tiÒn ®ã trªn thÞ trêng quèc tÕ; - TËp qu¸n sö dông ®ång tiÒn thanh to¸n trªn thÕ giíi; - §ång tiÒn thanh to¸n thèng nhÊt trong c¸c khu vùc kinh tÕ trªn thÕ giíi. Khi tiÕn hµnh thanh to¸n, bªn nµo còng muèn dïng ®ång tiÒn cña níc m×nh v× cã nh÷ng ®iÓm lîi sau ®©y: - Cã thÓ n©ng cao ®Þa vÞ ®ång tiÒn níc m×nh trªn thÞ trêng thÕ giíi; - Kh«ng ph¶i dïng ®Õn ngo¹i tÖ ®Ó tr¶ nî níc ngoµi; - Cã thÓ tr¸nh ®îc rñi ro do tû gi¸ tiÒn tÖ níc ngoµi biÕn ®éng g©y ra; - Cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng thªm xuÊt khÈu hµng cña níc m×nh. §Þa vÞ cña yªn NhËt B¶n, M¸c §øc, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®îc n©ng cao nhê c¸n c©n ngo¹i th¬ng vµ c¸n c©n thanh to¸n v·ng lai cña hä thêng d thõa, nhng c¸c ®ång tiÒn nµy vÉn cha ®îc sö dông réng r·i trong thanh to¸n quèc tÕ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh b¶ng Anh vµ ®« la Mü, v× tû träng xuÊt nhËp khÈu trong mËu dÞch quèc tÕ cña c¸c níc nµy cha lín l¾m so víi Anh , Mü vµ khèi lîng nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ cña thÞ trêng ngo¹i hèi ë c¸c níc nµy kh«ng nhiÒu b»ng thÞ trêng London vµ New York. §ång phr¨ng Thuþ SÜ tõ l©u nay ®îc coi lµ ®ång tiÒn tù do “cøng” trªn thÕ giíi, nhng v× ngo¹i th¬ng cña níc nµy chiÕm tû träng nhá trong mËu dÞch quèc tÕ, thÞ trêng vèn cña níc nµy bÐ nhá, nªn phr¨ng Thuþ SÜ kh«ng ®îc sö dông réng r·i trong thanh to¸n quèc tÕ. Trong thanh to¸n ngo¹i th¬ng, cã nh÷ng mÆt hµng ph¶i thanh to¸n b»ng mét lo¹i tiÒn tÖ nhÊt ®Þnh thêng lµ nh÷ng hµng nguyªn liÖu quan träng ®· bÞ mét sè níc khèng chÕ tõ l©u vÒ s¶n xuÊt vµ tiªu thô, c¸c níc nµy ®· biÕn viÖc dïng lo¹i tiÒn tÖ ®ã ®Ó thanh to¸n thµnh mét “tËp qu¸n quèc tÕ”. VÝ dô mua cao su, thiÕc vµ mét sè kim lo¹i mÇu kh¸c thêng thanh to¸n b»ng b¶ng Anh, dÇu ho¶ b»ng ®« la Mü v.v.. Ph©n lo¹i Ngêi ta ph©n lo¹i tiÒn tÖ thµnh 04 nhãm chÝnh: + C¨n cø vµo ph¹m vi sö dông tiÒn tÖ chia thµnh 03 lo¹i tiÒn sau: - TiÒn tÖ thÕ giíi (World currency): HiÖn nay cha cã mét vËt nµo kh¸c thay thÕ vµng thùc hiÖn chøc n¨ng nµy. - TiÒn tÖ quèc tÕ (International currency): lµ c¸c ®ång tiÒn hiÖp ®Þnh thuéc c¸c khèi kinh tÕ vµ tµI chÝnh quèc tÕ nh SDR, ECU... - TiÒn tÖ quèc gia (National money): lµ ®ång tiÒn riªng cña tõng níc. Søc mua cña ®ång tiÒn nµy biÕn ®æi thêng xuyªn & liªn tôc phô thuéc vµo t×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ cña quèc gia ®ã. + C¨n cø vµo tÝnh chÊt chuyÓn ®æi cña tiÒn tÖ chia thµnh 03 lo¹i tiÒn sau: - TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi (Free convertible currency): lµ nh÷ng ®ångtiÒn quèc gia mµ ph¸p luËt níc ®ã cho phÐp nã ®îc chuyÓn ®æi tù do ra c¸c ®ång tiÒn cña níc kh¸c. Cã 02 lo¹i tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi: tù do chuyÓn ®æi toµn bé vµ tù do chuyÓn ®æi tõng phÇn. - TiÒn tÖ chuyÓn nhîng (Transferable currency): lµ tiÒn tÖ ®îc quyÒn chuyÓn nhîng tõ ngêi nµy qua ngêi kh¸c qua hÖ thèng tµI kho¶n më t¹I ng©n hµng. - TiÒn tÖ clearing (Clearing currency): lµ tiÒn tÖ ghi trªn tµi kho¶n vµ kh«ng ®îc chuyÓn dÞch sang mét tµI kho¶n kh¸c. + C¨n cø vµo h×nh thøc tån t¹i cña tiÒn tÖ chia thµnh 02 lo¹i tiÒn tÖ sau: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - TiÒn mÆt (Cash): lµ tiÒn giÊy cña tõng quèc gia riªng biÖt. Trong TTQT ngêi ta rÊt Ýt khi sö dông lo¹i tiÒn nµy. - TiÒn tÝn dông (Credit currency): lµ tiÒn tµI kho¶n, tiÒn ghi sæ. H×nh thøc tån t¹I lµ c¸c ph¬ng tiÖn TTQT nh hèi phiÕu, sÐc, T/T, M/T.. + C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông cña tiÒn tÖ chia thµnh 02 lo¹i tiÒn tÖ sau: - TiÒn tÖ tÝnh to¸n (Account currency): lµ tiÒn tÖ ®îc dïng ®Ó thÓ hiÖn gi¸ c¶ vµ tÝnh to¸n tæng gi¸ trÞ hîp ®ång. - TiÒn tÖ thanh to¸n (Payment currency): lµ tiÒn tÖ ®îc dïng trong thanh to¸n nî nÇn, thanh to¸n trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng. 2. C¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ 2.1. SÐc (Cheque) SÐc lµ mét tê mÖnh lÖnh tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn cña chñ tµi kho¶n tiÒn göi ra lÖnh cho ng©n hµng trÝch tõ tµi kho¶n cña m×nh ®Ó tr¶ cho ngêi cã tªn trªn tê sÐc, hoÆc tr¶ theo lÖnh cña ngêi Êy, hoÆc tr¶ cho ngêi cÇm sÐc mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh b»ng tiÒn mÆt hay b»ng chuyÓn kho¶n. SÐc lµ mét ph¬ng tiÖn TTQT ®îc sö dông trong thanh to¸n néi ®Þa vµ quèc tÕ vÒ c¶ hµng ho¸, dÞch vô vµ phi mËu dÞch. §Æc ®iÓm cña sÐc: + SÐc chØ ®îc ph¸t hµnh 1 b¶n + SÐc cã gi¸ trÞ thanh to¸n nh tiÒn + SÐc cã tÝnh chÊt thêi h¹n, tê sÐc chØ cã gi¸ trÞ tiÒn tÖ hay thanh to¸n nÕu thêi h¹n hiÖu lùc cña nã cha hÕt + Ngêi ký ph¸t sÐc lµ chñ tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng + Ngêi hëng lîi lµ ngêi cã tªn trªn tê sÐc C¸c lo¹i sÐc *) C¨n cø vµo t¸c dông lu chuyÓn + SÐc ®Ých danh: lµ lo¹i sÐc mµ trªn ®ã ghi tªn ngêi hëng lîi, lo¹i sÐc nµy kh«ng thÓ chuyÓn nhîng b»ng h×nh thøc ký hËu. + SÐc v« danh: lµ lo¹i sÐc mµ trªn ®ã kh«ng ghi tªn ngêi hëng sÐc, ngêi hëng lîi lµ bÊt k× ngêi nµo cÇm tê sÐc. + SÐc theo lÖnh: lµ lo¹i sÐc ghi râ tr¶ theo lÖnh cña ngêi thô hëng, sÐc ®îc chuyÓn nhîng theo thñ tôc ký hËu. Trong TTQT lo¹i sÐc nµy ®îc sö dông réng r·i. *) C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm sö dông + SÐc tiÒn mÆt: lµ lo¹i sÐc ®îc ng©n hµng thanh to¸n tr¶ b»ng tiÒn mÆt. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + SÐc chuyÓn kho¶n: lµ lo¹i sÐc mµ khi ng©n hµng nhËn ®îc sÏ trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n cña ngêi ký ph¸t sang tµi kho¶n cña ngêi kh¸c mµ kh«ng ®îc rót b»ng tiÒn mÆt. + SÐc g¹ch chÐo: lµ sÐc mµ trªn mÆt ph¶i cña nã cã 2 g¹ch chÐo song song kÓ tõ gãc nµy sang gãc kia. Lo¹i sÐc nµy chØ ®îc thanh to¸n chuyÓn kho¶n mµ kh«ng ®îc rót b»ng tiÒn mÆt. + SÐc x¸c nhËn (sÐc b¶o chi): lµ lo¹i sÐc mµ cã ký x¸c nhËn tr¶ b»ng tiÒn cña ng©n hµng nªn kh¶ n¨ng chi tr¶ cña tê sÐc ®îc ®¶m b¶o ch¾c ch¾n. + SÐc du lÞch: ®îc sö dông ®èi víi kh¸ch du lÞch cã tiÒn t¹i ng©n hµng ph¸t sÐc, trªn tê sÐc ph¶i cã ch÷ ký cña ngêi hëng lîi vµ khi lÜnh tiÒn ph¶i ký t¹i chç ®Ó ng©n hµng kiÓm tra. Lo¹i sÐc nµy do ng©n hµng ph¸t hµnh vµ ®îc tr¶ tiÒn ë c¸c chi nh¸nh hay ë ng©n hµng ®¹i lý cña ng©n hµng ph¸t hµnh sÐc, n¬i kh¸ch du lÞch ®Õn. 2.2. Hèi phiÕu (Bill of Exchange) Hèi phiÕu lµ mét tê mÖnh lÖnh tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn do mét ngêi ký ph¸t cho mét ngêi kh¸c, yªu cÇu ng©n hµng nµy khi nhËn ®îc nã ph¶i tr¶ vµo mét ngµy x¸c ®Þnh trong t¬ng lai mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ngêi nµo ®ã. Hèi phiÕu lµ mét ph¬ng tiÖn thanh to¸n ®îc sö dông réng r·i trong TTQT, nhÊt lµ trong lÜnh vùc th¬ng m¹i. §Æc ®iÓm cña hèi phiÕu: + TÝnh trõu tîng: trªn hèi phiÕu chØ ghi sè tiÒn ph¶i tr¶ vµ nh÷ng néi dung liªn quan ®Õn viÖc tr¶ tiÒn, kh«ng nãi ®Õn nguyªn nh©n ph¸t sinh c«ng nî. Nh vËy nghÜa vô tr¶ tiÒn cña hèi phiÕu lµ trõu tîng. + TÝnh b¾t buéc tr¶ tiÒn cña hèi phiÕu: ngêi tr¶ tiÒn ghi trªn hèi phiÕu b¾t buéc ph¶i tr¶ ®ñ sè tiÒn cña hèi phiÕu cho ngêi thô hëng khi hèi phiÕu ®Õn h¹n. LuËt ph¸p kh«ng chÊp nhËn bÊt cø mét lý do nµo g©y nªn sù chËm trÔ hoÆc tõ chèi tr¶ tiÒn cña hèi phiÕu. + TÝnh lu th«ng cña hèi phiÕu: trong khi hèi phiÕu cßn thêi h¹n hiÖu lùc th× nã cã thÓ chuyÓn nhîng tõ ngêi thô hëng nµy sang ngêi thô hëng kh¸c th«ng qua thñ tôc ký hËu ë mÆt sau hèi phiÕu (Endorsement). C¸c lo¹i hèi phiÕu *) C¨n cø thêi h¹n tr¶ tiÒn + Hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay: ngêi tr¶ tiÒn khi nhËn ®îc nã do ngêi cÇm hèi phiÕu xuÊt tr×nh th× ph¶i tr¶ tiÒn ngay cho hä. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Hèi phiÕu cã k× h¹n: ngêi tr¶ tiÒn ph¶i tr¶ sè tiÒn ghi trªn tê hèi phiÕu sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh kÓ tõ ngµy ngêi ®ã ký chÊp nhËn tr¶ tiÒn trªn hèi phiÕu hoÆc kÓ tõ ngµy ph¸t hµnh nã. *) C¨n cø vµo chøng tõ ®i kÌm + Hèi phiÕu kÌm chøng tõ: lo¹i hèi phiÕu nµy ®îc chuyÓn ®Õn cho ngêi nhËp khÈu cã kÌm theo bé chøng tõ hµng ho¸. Lo¹i nµy gåm: Hèi phiÕu kÌm chøng tõ tr¶ tiÒn ngay vµ Hèi phiÕu kÌm chøng tõ cã chÊp nhËn. + Hèi phiÕu tr¬n: lµ hèi phiÕu ®îc göi ®Õn ngêi tr¶ tiÒn mµ kh«ng kÌm chøng tõ hµng ho¸. Trong TTQT, lo¹i nµy thêng dïng ®Ó thu tiÒn ph¹t, tiÒn båi thêng, cíc phÝ b¶o hiÓm, phÝ vËn t¶i, lÖ phÝ, thñ tôc phÝ... *) C¨n cø vµo chñ thÓ lËp hèi phiÕu + Hèi phiÕu th¬ng m¹i: lo¹i nµy do ngêi xuÊt khÈu lËp ®Ó lµm chøng tõ ®ßi tiÒn ngêi nhËp khÈu trong c¸c nghiÖp vô thanh to¸n vÒ hµng xuÊt khÈu hay cung øng dÞch vô. Hèi phiÕu thêng ®i kÌm chøng tõ hµng ho¸ trong c¸c h×nh thøc thanh to¸n b»ng L/C hay uû th¸c thu. + Hèi phiÕu ng©n hµng: lo¹i nµy do ng©n hµng ph¸t hµnh ®Ó ®ßi tiÒn mét ngêi nµo ®ã hoÆc chØ ®Þnh mét ngêi nhÊt ®Þnh tr¶ sè tiÒn ghi trªn hèi phiÕu. *) C¨n cø vµo sù chuyÓn nhîng + Hèi phiÕu ®Ých danh: lµ hèi phiÕu ghi râ tªn ngêi hëng, kh«ng kÌm theo ®iÒu kho¶n tr¶ theo lÖnh, kh«ng chuyÓn nhîng ®îc. + Hèi phiÕu v« danh: lµ hèi phiÕu kh«ng ghi tªn ngêi hëng lîi vµ khi chuyÓn nhîng kh«ng ph¶i ký hËu. + Hèi phiÕu theo lÖnh: trong hèi phiÕu nµy ph¶i ghi râ tr¶ theo lÖnh cña ngêi hëng lîi vµ khi chuyÓn nhîng ph¶i thùc hiÖn b»ng ký hËu. 2.3. LÖnh phiÕu - K× phiÕu (Promissory Note) LÖnh phiÕu lµ mét tê giÊy cam kÕt tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn do ngêi lËp phiÕu ph¸t ra høa tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ngêi hëng lîi theo lÖnh cña ngêi nµy tr¶ cho ngêi kh¸c quy ®Þnh trong lÖnh phiÕu ®ã. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña lÖnh phiÕu hoµn toµn tr¸i ngîc víi ®Æc ®iÓm cña hèi phiÕu. V× ®Æc ®iÓm thô ®éng nµy mµ trong TTQT Ýt dïng lÖnh phiÕu h¬n c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n kh¸c. Ngoµi ra lÖnh phiÕu cßn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng sau: + Kú h¹n cña lÖnh phiÕu ®îc ghi râ trªn nã. + LÖnh phiÕu cã thÓ do mét hay nhiÒu ngêi ký ph¸t ®Ó cam kÕt thanh to¸n cho mét hay nhiÒu ngêi hëng lîi. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + LÖnh phiÕu nhiÒu khi cÇn cã sù b¶o l·nh cña ng©n hµng hoÆc c«ng ty tµi chÝnh ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n. + LÖnh phiÕu chØ cã mét b¶n chÝnh do con nî ph¸t ra chuyÓn cho ngêi hëng lîi. 2.4. C¸c ph¬ng tiÖn kh¸c Ngoµi c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ th«ng dông nh hèi phiÕu, kú phiÕu, sÐc nãi trªn trong giao dÞch th¬ng m¹i quèc tÕ ngêi ta cßn sö dông mét sè c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ kh¸c nh: Th chuyÓn tiÒn, §iÖn chuyÓn tiÒn, ThÎ tÝn dông, Th tÝn dông ng©n hµng..  ThÎ tÝn dông (Credit Card) ThÎ tÝn dông lµ mét ph¬ng tiÖn thanh to¸n hiÖn ®¹i do ng©n hµng ph¸t hµnh vµ b¸n cho kh¸ch hµng cña m×nh sö dông ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng, dÞch vô ®· cung øng. ThÎ tÝn dông cho phÐp chñ thÓ sö dông ®Ó thanh to¸n cho c¸c hµng ho¸, dÞch vô víi h¹n møc chi tiªu nhÊt ®Þnh mµ ng©n hµng cho phÐp c¨n cø vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh, sè tiÒn ký quü hoÆc tµi s¶n thÕ chÊp cña chñ thÎ. ThÎ tÝn dông lµ mét h×nh thøc chi tiªu tríc tr¶ tiÒn sau víi mét thêi h¹n u ®·i kh«ng thu l·i (kho¶ng tõ 10 ®Õn 45 ngµy). Chñ thÎ cã thÓ thanh to¸n mét phÇn hoÆc toµn bé sè tiÒn ®· chi tiªu vµo cuèi mçi kú tÝn dông theo sao kª hµng th¸ng (b¶ng kª chi tiÕt c¸c kho¶n chi tiªu cña chñ thÎ). ThÎ tÝn dông theo tªn cña nã ®· lµ mét h×nh thøc tÝn dông nhng khi thanh to¸n nã kh«ng ph¶i dïng tiÒn mÆt. Tuy nhiªn viÖc cÊp ph¸t tÝn dông cña ng©n hµng cã ®iÓm ®Æc biÖt ë chç kh«ng ph¶i kh¸ch hµng sö dông thÎ nµy mua hµng ë ®©u còng ®îc mµ chñ thÎ chØ ®îc sö dông thÎ ë nh÷ng n¬i trùc thuéc ng©n hµng qu¶n lý (C¬ së chÊp nhËn thÎ, Ng©n hµng ®¹i lý). Nãi tãm l¹i, ngµy nay thÎ tÝn dông lµ ph¬ng tiÖn chñ yÕu phôc vô thanh to¸n c¸ nh©n thay tiÒn mÆt th«ng dông trªn thÕ giíi, cã thÓ dïng ®Ó thanh to¸n thay thÕ cho viÖc lu©n chuyÓn mét phÇn tiÒn mÆt tõ n¬i nµy sang n¬i kh¸c ë trong níc vµ ngoµi níc.  §iÖn chuyÓn tiÒn (Telegraphic Transfer) §iÖn chuyÓn tiÒn lµ tËp tin chuyÓn t¶i nh÷ng th«ng tin nhÊt ®Þnh liªn quan ®Õn giao dÞch thanh to¸n quèc tÕ gi÷a c¸c ng©n hµng ®îc lËp theo tiªu chuÈn cña SWIFT vµ ®îc truyÒn nhËn trªn m¹ng IBS vµ/ hoÆc trªn m¹ng SWIFT. ChuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn tèc ®é nhanh nh÷ng chi phÝ cao. Ngµy nay khi tham gia m¹ng SWIFT th× hÇu hÕt chuyÓn tiÒn ®Òu thùc hiÖn qua m¹ng.  Th tÝn dông cña ng©n hµng ( Bank Letter of Credit) 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Th tÝn dông cña ng©n hµng lµ mét cam kÕt thanh to¸n cã ®iÒu kiÖn cña Ng©n hµng. Chi tiÕt h¬n, nã lµ mét cam kÕt b»ng v¨n b¶n cña ng©n hµng giao cho ngêi b¸n theo yªu cÇu, vµ trªn c¬ së c¸c chØ dÉn cña ngêi mua thanh to¸n hoÆc vµo mét ngµy t¬ng lai x¸c ®Þnh mét tæng sè tiÒn ®· ®Þnh, trong mét giíi h¹n thêi gian vµ trªn c¬ së c¸c chøng tõ ®· quy ®Þnh. Th tÝn dông ng©n hµng lµ mét ph¬ng thøc tiÖn vµ an toµn nhÊt cho thanh to¸n xuÊt khÈu trong c¸c h×nh thøc thanh to¸n hiÖn thêi (nhê thu, thanh to¸n tr¬n, thanh to¸n øng tríc, thanh to¸n b»ng sÐc..) 3. C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ 3.1. Ph¬ng thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn (Remittance) §©y lµ ph¬ng thøc mµ trong ®ã kh¸ch hµng (ngêi chuyÓn tiÒn) yªu cÇu ng©n hµng cña m×nh chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ngêi kh¸c (ngêi hëng lîi). Thanh to¸n chuyÓn tiÒn bao gåm c¸c lo¹i: + ChuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn + ChuyÓn tiÒn b»ng th (Mail Transfer - M/T): ChuyÓn tiÒn b»ng th chi phÝ thÊp h¬n chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn nhng tèc ®é chËm h¬n. Trong h¹ch to¸n chuyÓn tiÒn, ng©n hµng chØ lµ trung gian thùc hiÖn theo uû nhiÖm ®Ó hëng hoa hång chø kh«ng bÞ rµng buéc tr¸ch nhiÖm nµo. Thanh to¸n chuyÓn tiÒn trong ngo¹i th¬ng cã thÓ lµ thanh to¸n tiÒn øng tríc hay thanh to¸n sau. Trong trêng hîp thanh to¸n øng tríc th× rñi ro thuéc vÒ ngêi mua, trêng hîp thanh to¸n sau th× rñi ro thuéc vÒ ngêi b¸n v× viÖc thanh to¸n hoµn toµn phô thuéc vµo thiÖn chÝ, sù chñ ®éng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ngêi mua trong khi quyÒn lîi cña ngêi b¸n khã b¶o toµn. 3.2. Ph¬ng thøc thanh to¸n nhê thu (Collection of Payment) §©y lµ ph¬ng thøc mµ ngêi b¸n (ngêi xuÊt khÈu) sau khi ®· hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng, hoÆc cung øng dÞch vô cho ngêi mua (ngêi nhËp khÈu), uû th¸c cho ng©n hµng phôc vô m×nh thu hé sè tiÒn ë ngêi nhËp khÈu níc ngoµi trªn c¬ së hèi phiÕu do ngêi xuÊt khÈu ký ph¸t. Trong TTQT khi sö dông h×nh thøc nµy c¸c níc thêng vËn dông “B¶n quy t¾c thèng nhÊt vÒ nhê thu chøng tõ th¬ng m¹i - ICC 522” do Phßng th¬ng m¹i quèc tÕ Paris ban hµnh n¨m 1996. Trong thanh to¸n uû th¸c thu, nÕu ngêi xuÊt khÈu kh«ng thùc hiÖn trän vÑn ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt víi ngêi nhËp khÈu trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng th× ngêi nhËp khÈu cã quyÒn tõ chèi thanh to¸n (mét phÇn hay toµn bé) sè tiÒn trªn giÊy ®ßi tiÒn cña ngêi xuÊt khÈu. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong thanh to¸n uû th¸c thu ngêi xuÊt khÈu th«ng qua ng©n hµng chØ khèng chÕ ®îc quyÒn ®Þnh ®o¹t hµng ho¸ mµ cha khèng chÕ ®îc viÖc tr¶ tiÒn cña ngêi nhËp khÈu. Ngêi nhËp khÈu cã thÓ b»ng c¸ch cha nhËn bé chøng tõ hµng ho¸ ®Ó kÐo dµi viÖc tr¶ tiÒn hoÆc cã thÓ kh«ng tr¶ tiÒn khi t×nh h×nh thÞ trêng bÊt lîi cho hä. Thanh to¸n nhê thu gåm c¸c lo¹i: + Nhê thu kh«ng kÌm chøng tõ (nhê thu phiÕu tr¬n - Clean Collection): lµ ph¬ng thøc trong ®ã ngêi b¸n uû th¸c cho ng©n hµng thu hé tiÒn ë ngêi mua c¨n cø vµo th¬ng phiÕu tr¬n. Th¬ng phiÕu tr¬n gåm mét hoÆc nhiÒu hèi phiÕu ®· ®îc chÊp nhËn hay cha ®îc chÊp nhËn, kú phiÕu, sÐc, biªn lai hoÆc c¸c chøng tõ t¬ng tù kh¸c ®Ó thu tiÒn mµ kh«ng cã ho¸ ®¬n, vËn ®¬n, giÊy chøng nhËn së h÷u, hoÆc bÊt kú chøng tõ t¬ng tù nµo ®Ýnh kÌm. Lo¹i nµy thêng dïng trong thanh to¸n chi tr¶ vÒ dÞch vô cíc phÝ b¶o hiÓm, tiÒn ph¹t, tiÒn båi thêng... + Nhê thu kÌm chøng tõ (Documentary Collection): lµ ph¬ng thøc trong ®ã ngêi b¸n uû th¸c cho ng©n hµng phôc vô m×nh thu hé tiÒn ë ngêi mua kh«ng nh÷ng c¨n cø vµo hèi phiÕu mµ cßn c¨n cø vµo bé chøng tõ hµng ho¸ göi kÌm víi ®iÒu kiÖn lµ nÕu ngêi mua tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn hèi phiÕu th× míi trao chøng tõ ®Ó nhËn hµng. §iÓm kh¸c biÖt c¬ b¶n víi ph¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n lµ ngêi xuÊt khÈu uû th¸c cho ng©n hµng ngoµi viÖc thu hé sè tiÒn cßn khèng chÕ hµng ho¸ ®èi víi ngêi nhËp khÈu. Ph¬ng thøc nhê thu kÌm chøng tõ cã 2 lo¹i: . Nhê thu chÊp nhËn ®æi chøng tõ (Documents against Acceptance - D/A): ngêi nhËp khÈu ph¶i ký tªn chÊp nhËn tr¶ tiÒn trªn hèi phiÕu do ngêi xuÊt khÈu ký ph¸t th× míi ®îc ng©n hµng trao bé chøng tõ hµng hãa ®Ó ®i nhËn hµng. . Nhê thu thanh to¸n ®æi chøng tõ (Documents against Payment - D/P): ngêi nhËp khÈu ph¶i tr¶ ngay sè tiÒn theo tê hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay do ngêi xuÊt khÈu lËp th× míi ®îc quyÒn lÊy bé chøng tõ hµng ho¸ tõ ng©n hµng. 3.3. Ph¬ng thøc thanh to¸n th tÝn dông (Letter of Credit) Th tÝn dông (L/C) lµ mét b¶n cam kÕt dïng trong thanh to¸n, trong ®ã mét ng©n hµng (ng©n hµng phôc vô ngêi nhËp khÈu) theo yªu cÇu cña ngêi nhËp khÈu tiÕn hµnh më vµ chuyÓn ®Õn cho chi nh¸nh hay ®¹i lý cña ng©n hµng nµy ë níc ngoµi (ng©n hµng phôc vô ngêi xuÊt khÈu) 1 L/C cho ngêi ®îc hëng (ngêi xuÊt khÈu) mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh trong thêi h¹n quy ®Þnh víi ®iÒu kiÖn ngêi ®îc hëng ph¶i xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ phï hîp víi nh÷ng néi dung, ®iÒu kiÖn ghi trong th tÝn dông. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong TTQT nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ trong thanh to¸n ngo¹i th¬ng, h×nh thøc thanh to¸n b»ng L/C ®îc sö dông rÊt phæ biÕn. Khi vËn dông vµo h×nh thøc thanh to¸n nµy c¸c níc dùa vµo “B¶n ®iÒu lÖ vµ c¸ch thùc hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ - UCP 500” do Phßng th¬ng m¹i quèc tÕ Paris ban hµnh n¨m 1994 cã hiÖu lùc 1/10/1995. NÐt ®Æc thï trong thanh to¸n L/C lµ viÖc tr¶ tiÒn cña ng©n hµng chØ c¨n cø vµo sù phï hîp cña chøng tõ hµng ho¸ víi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®· nªu trong L/C mµ kh«ng trùc tiÕp dùa vµo hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng. Do vËy ng©n hµng kh«ng bÞ rµng buéc bëi nh÷ng ®iÒu kiÖn trong néi dung cña L/C vµ viÖc tr¶ tiÒn chØ dùa vµo L/C khi nã ®· ®îc më. Thanh to¸n b»ng L/C tuy cã phøc t¹p vÒ mÆt thñ tôc song c¸c nguyªn t¾c thanh to¸n rÊt chÆt chÏ, râ rµng nªn viÖc nhËn hµng vµ tr¶ tiÒn lu«n ® îc ®¶m b¶o. V× vËy nã ®îc sö dông réng r·i trong th¬ng m¹i quèc tÕ. C¸c lo¹i th tÝn dông gåm: + Th tÝn dông cã thÓ huû bá (Revocable L/C): víi lo¹i nµy sau khi L/C ®îc më th× néi dung cña L/C cã thÓ ®îc söa ®æi, bæ sung hoÆc huû bá bÊt cø lóc nµo, kh«ng cÇn cã sù ®ång ý cña ngêi ®îc hëng. Nh vËy th tÝn dông nµy cha ph¶i lµ mét cam kÕt tr¶ tiÒn thùc sù, do vËy nã rÊt Ýt ®îc sö dông. + Th tÝn dông kh«ng thÓ huû bá (Irrevocable L/C): khi lo¹i L/C nµy ®îc më th× ngêi yªu cÇu më L/C sÏ kh«ng ®îc tù ý söa ®æi, bæ sung hay huû bá nh÷ng néi dung cña nã nÕu kh«ng cã sù ®ång ý cña ngêi hëng L/C. Nh vËy tÝnh b¶o ®¶m cña L/C nµy rÊt cao nªn nã ®îc dïng kh¸ phæ biÕn trong thanh to¸n th¬ng m¹i quèc tÕ. . Th tÝn dông kh«ng thÓ huû bá cã x¸c nhËn (Irrevocable Confirmed L/C) ®©y lµ lo¹i th tÝn dông kh«ng thÓ huû bá ®ång thêi cã sù x¸c nhËn tr¶ tiÒn cña mét ng©n hµng. V× vËy L/C nµy ®¶m b¶o rÊt ch¾c ch¾n kh¶ n¨ng thu ®îc tiÒn cña ngêi xuÊt khÈu. §èi víi ngêi nhËp khÈu khi ph¶i më lo¹i L/C nµy th× ngoµi viÖc ph¶i ký vèn t¹i ng©n hµng, tr¶ thñ tôc phÝ më L/C cßn ph¶i chÞu thªm phÝ x¸c nhËn L/C. §ã lµ bÊt lîi cho ngêi nhËp khÈu. . Th tÝn dông kh«ng thÓ huû bá miÔn truy ®ßi (Irrevocable without Recourse L/C): khi sö dông lo¹i L/C nµy, ngêi xuÊt khÈu (ngêi hëng L/C) ph¶i ph¸t hµnh mét hèi phiÕu ghi “kh«ng ®îc truy ®ßi cña ngêi ph¸t phiÕu”. Nh vËy sau khi ®· thanh to¸n cho ngêi hëng lîi, ng©n hµng më L/C mÊt quyÒn truy ®ßi l¹i sè tiÒn cña L/C bÊt k× trong trêng hîp nµo. Lo¹i L/C nµy ®îc dïng phæ biÕn trong c¸c hîp ®ång mua b¸n chÞu hµng ho¸. . Th tÝn dông kh«ng thÓ huû bá cã thÓ chuyÓn nhîng ®îc (Irrevocable Transferable L/C): ®©y lµ lo¹i th tÝn dông kh«ng thÓ huû bá trong ®ã quy ®Þnh 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quyÒn cña ng©n hµng tr¶ tiÒn ®îc tr¶ toµn bé hay mét phÇn sè tiÒn cña L/C cho mét hay nhiÒu ngêi kh¸c theo lÖnh cña ngêi hëng lîi ®Çu tiªn. Lo¹i L/C nµy chØ ®îc chuyÓn nhîng 1 lÇn, chi phÝ chuyÓn nhîng thêng do ngêi hëng lîi ®Çu tiªn chÞu. + Th tÝn dông gi¸p lng (Back to back L/C): th«ng thêng khi tiÕn hµnh mua b¸n qua trung gian th× ngêi ta dïng lo¹i th tÝn dông nµy, sau khi nhËn ®îc L/C do ngêi nhËp khÈu më cho m×nh th× ngêi xuÊt khÈu dïng L/C nµy ®Ó më 1 L/C kh¸c cho ngêi hëng víi néi dung gÇn gièng nh L/C gèc. Nh vËy L/C sau gäi lµ L/C gi¸p lng. + Th tÝn dông ®èi øng (Reciprocal L/C): lo¹i L/C nµy thêng ®îc dïng trong ph¬ng thøc mua b¸n quèc tÕ hµng ®æi hµng hoÆc trong gia c«ng quèc tÕ. Th tÝn dông ®èi øng chØ b¾t ®Çu cã hiÖu lùc khi 1 th tÝn dông ®èi øng víi nã ®· ®îc më. + Th tÝn dông tuÇn hoµn (Revolving L/C): lµ lo¹i th tÝn dông ®îc dïng ®Ó tr¶ tiÒn nhiÒu lÇn trong khu«n khæ thêi h¹n do hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng quy ®Þnh. Sau khi th tÝn dông tríc ®· ®îc tr¶ tiÒn xong th× th tÝn dông kÕ tiÕp cã hiÖu lùc. + Th tÝn dông dù phßng (Stand - by L/C): ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ngêi nhËp khÈu, ng©n hµng cña ngêi nhËp khÈu sÏ ph¸t hµnh 1 L/C trong ®ã cam kÕt víi ngêi nhËp khÈu sÏ thanh to¸n l¹i cho hä trong trêng hîp ngêi xuÊt khÈu kh«ng hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng theo L/C ®· ®Ò ra. L/C nh thÕ ®îc gäi lµ L/C dù phßng. Nã ®îc ¸p dông phæ biÕn ë Mü trong quan hÖ mét bªn lµ ngêi ®Æt hµng (ngêi mua) vµ mét bªn lµ ngêi s¶n xuÊt (ngêi b¸n). 3.4. Thanh to¸n qua tµi kho¶n treo ë níc ngoµi (Escrow Account) §©y lµ ph¬ng thøc thanh to¸n mµ 2 nhµ xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu tháa thuËn treo tµi kho¶n ë níc ngêi nhËp khÈu ®Ó ghi cã sè tiÒn cña nhµ xuÊt khÈu b»ng tiÒn cña níc nhËp khÈu hoÆc b»ng ngo¹i tÖ tù do. Sè tiÒn nµy dïng ®Ó mua l¹i hµng cña ngêi nhËp khÈu. Víi ph¬ng thøc nµy, nhµ nhËp khÈu ph¶i më L/C ®Ó mua l¹i hµng bëi v× nhµ xuÊt khÈu ®· cã s½n tiÒn trªn tµi kho¶n Escrow Account t¹i níc ngêi nhËp khÈu. Ph¬ng thøc thanh to¸n nµy thÝch hîp víi ph¬ng thøc mua b¸n ®Òn bï (Compensation Trade). 3.5. Th b¶o ®¶m tr¶ tiÒn (Letter of Guarantee - L/G) Dïng ph¬ng thøc thanh to¸n nµy tøc lµ ng©n hµng bªn mua theo yªu cÇu cña ngêi mua viÕt th b¶o ®¶m tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n, b¶o ®¶m sau khi hµng cña bªn b¸n ®· göi ®Õn ®Þa ®iÓm cña bªn mua quy ®Þnh sÏ tr¶ tiÒn hµng. Ph¬ng thøc th b¶o ®¶m kh¸c víi ph¬ng thøc th tÝn dông lµ ph¬ng thøc nµy c¨n cø vµo hµng ho¸ ®Ó tr¶ tiÒn chø kh«ng c¨n cø vµo chøng tõ ®Ó tr¶ tiÒn. Thanh to¸n 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 theo ph¬ng thøc nµy cã 3 lo¹i: Hµng ®Õn tr¶ tiÒn hoÆc kiÓm nghiÖm xong tr¶ tiÒn hay hµng ®Õn tr¶ tiÒn mét phÇn, phÇn cßn l¹i tr¶ sau khi cã kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm. 3.6. Ph¬ng thøc ghi sæ (Open Account) lµ ph¬ng thøc ngêi b¸n më tµi kho¶n ®Ó ghi nî ngêi mua sau khi ngêi b¸n ®· hoµn thµnh viÖc giao hµng hay dÞch vô, ®Õn tõng k× (th¸ng, quý, n¨m) ngêi mua tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n. §Æc ®iÓm cña ph¬ng thøc nµy lµ kh«ng cã sù tham gia cña ng©n hµng víi chøc n¨ng ngêi më tµi kho¶n vµ thùc chi thanh to¸n, chØ më tµi kho¶n ®¬n biªn, chØ cã 2 bªn tham gia lµ ngêi b¸n vµ ngêi mua. 4. C¸c nguån luËt ®iÒu chØnh trong thanh to¸n quèc tÕ  Nh÷ng nguån luËt ®iÒu chØnh hèi phiÕu: §Ó thèng nhÊt sù gi¶i thÝch vÒ hèi phiÕu, trong ph¹m vi quèc tÕ cã hai C«ng íc. C«ng íc quèc tÕ ®Çu tiªn ký n¨m 1930 t¹I Gi¬-ne-v¬, trong ®ã cã ban hµnh mét luËt ®iÒu chØnh vÒ hèi phiÕu gäi lµ “ LuËt ®iÒu chØnh vÒ hèi phiÕu” (Uniform Law for Bill of Exchange, viÕt t¾t lµ ULB 1930). ULB mang tÝnh chÊt khu vùc thuéc Ch©u ¢u. Uû ban luËt th¬ng m¹i quèc tÕ cña Liªn hîp quèc, kú häp thø 15, Newyork, tõ ngµy 26 th¸ng 7 ®Õn 06 th¸ng 8 n¨m 1982 còng ban hµnh v¨n kiÖn sè A/CN, 9/211 ngµy 18/02/1982 vÒ Kú phiÕu vµ Hèi phiÕu quèc tÕ (International Bills of Exchange and Promissory notes, document No.A/CN, 9/211 18 February 1982). V¨n kiÖn nµy mang tÝnh chÊt toµn thÕ giíi. Ph¸p tham gia C«ng íc Gi¬-ne-v¬ n¨m 1930, nhng chÝnh thøc ¸p dông luËt ULB vµo n¨m 1936. ViÖt nam lµ thuéc ®Þa cña Ph¸p, nªn lóc ®ã còng ph¶I ¸p dông luËt nµy tõ n¨m 1937 trë ®i theo nghÞ ®Þnh cña Toµn quyÒn Ph¸p ë §«ng D¬ng. §Õn 1962 ë Mü cã LuËt th¬ng m¹i thèng nhÊt (Uniform Tõ sau ngµy hoµ b×nh lËp l¹i n¨m 1954, trong quan hÖ thanh to¸n víi c¸c níc t b¶n chñ nghÜa, níc ta sö dông hèi phiÕu trong khu«n khæ cña ULB, mÆc dï chóng ta kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn cña C«ng íc Gi¬-ne-v¬ n¨m 1930. V× vËy, viÖc gi¶i thÝch hèi phiÕu ë níc ta còng chØ nªn dùa vµo ULB h¬n lµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý kh¸c, v× ULB ®îc nhiÒu níc trªn thÕ giíi ¸p dông. Nh÷ng v¨n b¶n kh¸c thêng gÆp lµ: LuËt hèi phiÕu 1882 cña Anh (Bill of Exchange Act of 1882), ®©y lµ nguån luËt ®iÒu chØnh hèi phiÕu ban hµnh sím nhÊt trªn thÕ giíi vµ LuËt th¬ng m¹i thèng nhÊt 1962 cña Mü (Uniform Commercial Codes of 1962 - UCC). Hai v¨n b¶n nµy mang tÝnh ph¸p lý quèc gia. Sù kh¸c nhau chÝnh trong c¸c nhãm luËt nµy lµ: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhãm luËt quèc tÕ (ULB 1930,V¨n kiÖn vÒ Hèi phiÕu vµ Kú phiÕu quèc tÕ sè A/CN, 9/211 ngµy 18/2/1982) quy ®Þnh c¸c ®iÒu kho¶n mang tÝnh chÝnh x¸c cao h¬n nhãm luËt quèc gia Anh, Mü. C¸c ®iÒu kho¶n mang tÝnh chÊt b¾t buéc trong lu th«ng h¬n tuú ý.  C¸c nguån luËt ®iÒu chØnh vÒ sÐc . C«ng íc Geneva vÒ sÐc ®îc ký vµo n¨m 1931, ®îc nhiÒu níc ¸p dông trªn thÕ giíi. . LuËt th¬ng m¹i quèc tÕ vÒ sÐc do Uû ban th¬ng m¹i quèc tÕ cña Liªn hîp quèc, kú häp thø 15 ban hµnh ngµy 18/2/1982 (sè A/CN.9/212)  C¸c nguån luËt ¸p dông trong c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ V¨n b¶n ph¸p lý quèc tÕ th«ng dông cña nhê thu lµ “Quy t¾c thèng nhÊt vÒ nhê thu” sè 522 cña Phßng Th¬ng m¹i Quèc tÕ, b¶n söa ®æi n¨m 1996 (Uniform Rules for the collection, 1996 Revision No. 522, ICC), cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/1/1997. Muèn sö dông b¶n quy t¾c nµy, hai bªn mua b¸n ph¶i thèng nhÊt quy ®Þnh trong hîp ®ång. V¨n b¶n ph¸p lý quèc tÕ th«ng dông cña tÝn dông chøng tõ lµ “Quy t¾c vµ c¸ch thùc hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ, sè 500, b¶n söa ®æi n¨m 1994” cña Phßng Th¬ng m¹I quèc tÕ (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits ICC, 1994 Revision, No. 500). B¶n quy t¾c nµy mang tÝnh chÊt ph¸p lý tuú ý, cã nghÜa lµ khi ¸p dông nã c¸c bªn ®¬ng sù ph¶I tho¶ thuËn ghi vµo L/C, ®ång thêi cã thÓ tho¶ thuËn kh¸c, miÔn lµ cã dÉn chiÕu. Nh÷ng néi dung chÝnh cña b¶n quy t¾c nµy bao gåm nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: - Nguyªn t¾c chung vµ ®Þnh nghÜa vÒ tÝn dông chøng tõ; - H×nh thøc vµ th«ng b¸o th tÝn dông; - Tr¸ch nhiÖm cu¶ ng©n hµng; - Chøng tõ thanh to¸n; - Nh÷ng ®iÒu kháan kh¸c nh: quy ®Þnh vÒ sè lîng vµ sè tiÒn, giao tõng phÇn, ngµy hÕt hiÖu lùc, c¸ch bèc xÕp hµng, xuÊt tr×nh chøng tõ thanh to¸n.. HiÖn nay ë níc ta, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i vµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh ngo¹i th¬ng ®· thèng nhÊt sö dông b¶n Quy t¾c nµy nh mét v¨n b¶n ph¸p lý ®iÒu c¸c lo¹i th tÝn dông ®îc ¸p dông trong thanh to¸n quèc tÕ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c níc ngoµi. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra cßn cã c¸c quy t¾c thèng nhÊt vÒ hoµn tr¶ tiÒn gi÷a c¸c ng©n hµng theo tÝn dông chøng tõ (URR) cña (ICC) (Uniform Rules for Bank to bank Reimbusement under Documentary Credits, N-525, 1996, ICC) Ch¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHCT ba ®×nh I/ vµI nÐt vÒ NHct ba ®×nh vµ T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña nã 1. Mét sè nÐt vÒ NHCT Ba §×nh NHCT Ba §×nh ®îc thµnh lËp n¨m 1961 víi t c¸ch lµ 1 chi nh¸nh cña Ng©n hµng Nhµ níc (NHNN) quËn Ba §×nh. V× vËy NH ho¹t ®éng víi 2 chøc n¨ng lµ qu¶n lý nhµ níc vµ kinh doanh tiÒn tÖ. NghÞ ®Þnh 53/H§BT ban hµnh ngµy 26/03/1988 ®· t¹o tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh ®æi míi ho¹t ®éng Ng©n hµng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sau quyÕt ®Þnh 402/CT cña Chñ tÞch H§BT ngµy 14/11/1991 vÒ viÖc thµnh lËp NHCT ViÖt Nam, Ng©n hµng Ba §×nh trë thµnh chi nh¸nh cña NHCT Hµ Néi. Theo quyÕt ®Þnh sè 93/NHCT-TCCB cña Tæng gi¸m ®èc NHCT ViÖt Nam (1/4/1994), NHCT Ba §×nh ho¹t ®éng víi t c¸ch lµ chi nh¸nh cña NHCT ViÖt Nam, cã tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh theo c¸c quyÕt ®Þnh mµ NHCT ViÖt Nam ban hµnh vÒ viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn, cho vay, thanh to¸n, ¸p dông biÓu l·i suÊt nh ®· quy ®Þnh vµ tiÕn hµnh c¸c dÞch vô Ng©n hµng kh¸c. Tõ ®ã ®Õn nay, ho¹t ®éng kinh doanh cña NHCT Ba §×nh ®îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn theo 4 ®Þnh híng lín cña ngµnh, gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ, kiÒm chÕ l¹m ph¸t, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, ®a l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao h¬n so víi nh÷ng n¨m tríc. Theo quy ®Þnh míi ®©y NHCT Ba §×nh lµ mét chi nh¸nh Ng©n hµng phô thuéc NHCT ViÖt Nam chø kh«ng ph¶i lµ trùc thuéc. 2. C¬ cÊu, tæ chøc cña NHCT Ba §×nh Chi nh¸nh NHCT Ba §×nh lµ chi nh¸nh kh¸ lín m¹nh víi sè c¸n bé, c«ng nh©n viªn h¬n 300 ngêi, trong ®ã h¬n 60% cã tr×nh ®é cao ®¼ng, ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc. Chi nh¸nh cã Ban gi¸m ®èc gåm 5 ngêi: - 1 gi¸m ®èc phô tr¸ch chung vµ ®ång thêi trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng tÝn dông - 4 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch riªng tõng phßng ban vµ nh÷ng lÜnh vùc cô thÓ Chi nh¸nh cã 7 phßng nghiÖp vô vµ 1 phßng giao dÞch:  Phßng kinh doanh ®èi néi, gåm 3 nhãm: + nhãm tÝn dông quèc doanh (tÝn dông c«ng nghiÖp vµ tÝn dông th¬ng nghiÖp) + nhãm tÝn dông ngoµi quèc doanh + nhãm thèng kª tæng hîp Ngoµi ra cã c¸c tæ cho vay ®Æt t¹i c¸c phêng trong quËn. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña phßng lµ cho vay, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ, tæng hîp th«ng tin vµ b¸o c¸o.  Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i thùc hiÖn ho¹t ®éng thanh to¸n víi níc ngoµi nh më L/C, th«ng b¸o L/C, b¶o l·nh.., dÞch vô kiÒu hèi, kinh doanh ngo¹i tÖ, thanh to¸n thÎ tÝn dông, kinh doanh vµng b¹c ®¸ quý vµ c¸c dÞch vô kh¸c.  Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh lµm dÞch vô më tµi kho¶n, qu¶n lý tµi kho¶n, tiÒn göi, thùc hiÖn thanh to¸n gi÷a c¸c tæ chøc kinh tÕ, h¹ch to¸n chi nh¸nh. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Phßng nguån vèn lµm nhiÖm vô khai th¸c, huy ®éng c¸c nguån tiÒn göi víi 9 Quü tiÕt kiÖm ®Æt r¶i r¸c ë c¸c phêng trong quËn.  Phßng ng©n quü thùc hiÖn ho¹t ®éng thu chi tiÒn mÆt, ng©n phiÕu vµ c¸c quü tiÕt kiÖm, lµm dÞch vô qu¶n lý c¸c chøng tõ cã gi¸.  Phßng kiÓm so¸t néi bé lµm nhiÖm vô kiÓm tra, kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña chi nh¸nh vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña Ng©n hµng, viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh, quy chÕ cña nhµ níc, cña NHCT ViÖt Nam.  Phßng tæ chøc hµnh chÝnh lµm c«ng t¸c ®iÒu ®éng, thùc hiÖn qu¶n lý nh©n sù, hµnh chÝnh, mua s¾m tµi s¶n, trang thiÕt bÞ.  Phßng giao dÞch CÇu DiÔn thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n, tÝn dông, kho quü. 3. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña NHCT Ba §×nh n¨m 2001 3.1 VÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn *) Tæng nguån vèn huy ®éng ®Õn 31/12/2001 ®¹t 1271 tû t¨ng 18,2% so cuèi n¨m 2000. Trong ®ã: + Vèn huy ®éng VND ®¹t 1088 tû t¨ng 21% so cuèi n¨m 2000 + Vèn huy ®éng ngo¹i tÖ quy VND ®¹t 183 tû t¨ng 3% so cuèi n¨m 2000 *) Tæng nguån vèn huy ®éng b×nh qu©n n¨m 2001 ®¹t 1149 tû t¨ng 18,17% so b×nh qu©n cña n¨m 2000. Trong ®ã: + Vèn huy ®éng b×nh qu©n VND ®¹t 975 tû t¨ng 18,17% + Vèn huy ®éng b×nh qu©n ngo¹i tÖ quy VND ®¹t 174 tû t¨ng 16% *) VÒ c¬ cÊu huy ®éng vèn ®Õn cuèi n¨m 2001: + TiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ ®¹t gÇn 454 tû chiÕm 35,7% + TiÒn göi tiÕt kiÖm cña d©n c vµ huy ®éng b»ng kú phiÕu ®¹t gÇn 817,6 tû chiÕm 64,31%, trong ®ã kú phiÕu ®¹t 73,32 tû chiÕm 5,76% 3.2 VÒ c«ng t¸c sö dông vèn *) Tæng d nî vµ ®Çu t kinh doanh b×nh qu©n cña n¨m 2001 ®¹t 593 tû t¨ng 18,6% so víi sö dông vèn b×nh qu©n n¨m 2000. Trong ®ã: + Cho vay ng¾n h¹n b×nh qu©n ®¹t 472 tû t¨ng 19,54% + Cho vay trung dµi h¹n b×nh qu©n ®¹t 104 tû t¨ng 17,31% *) Tæng d nî cuèi n¨m 2001 ®¹t 552 tû so víi cuèi n¨m 2000 gi¶m 4 tû. Trong ®ã: + D nî ng¾n h¹n 444 tû gi¶m 12 tû + D nî trung dµi h¹n 108 tû t¨ng 8 tû 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Nî qu¸ h¹n 15,286 tû, chiÕm tû träng 2,7% tæng d nî, gi¶m 0,6% so n¨m 2000 Nh×n chung n¨m 2001 tèc ®é cho vay c¶ ng¾n h¹n vµ trung dµi h¹n ®Òu t¨ng tõ 17 ®Õn xÊp xØ 20%, song d nî cuèi n¨m gi¶m 0,72% so víi d nî cuèi n¨m 2000. Lý do lµ c¸c doanh nghiÖp bÞ t¸c ®éng t©m lý vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nªn trong quý 4 n¨m 2001 tËp trung tiªu thô hµng tån kho, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh hµng nhËp khÈu vµ nguyªn liÖu ngo¹i nhËp. II. Thùc tr¹ng cña mét sè ph¬ng thøc TTQT t¹i NHCT Ba§×nh C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n t¹i NHCT Ba §×nh ngµy cµng ®a d¹ng, tuy nhiªn c¸c ph¬ng thøc chñ yÕu ®îc sö dông ë Chi nh¸nh gåm: 1. NghiÖp vô thanh to¸n chuyÓn tiÒn 1.1 Quy tr×nh thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®i Quy tr×nh thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®i ra ngoµi hÖ thèng NHCT ViÖt Nam (¸p dông cho tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh) Ngêi chuyÓn   Ngêi hëng  N.H.C.T ViÖt Nam a Chi nh¸nh  a Ng©n hµng ngêi hëng a  Ng©n hµng ®¹i lý lo¹i A  Ghi chó:  Ngêi chuyÓn tiÒn, ngêi hëng cã tho¶ thuËn thanh to¸n  Ngêi chuyÓn tiÒn lÖnh cho Chi nh¸nh tr¶ tiÒn theo tho¶ thuËn a Chi nh¸nh ghi nî tµi kho¶n kh¸ch hµng  Chi nh¸nh lÖnh cho NHCT ViÖt Nam thanh to¸n a NHCT ViÖt Nam b¸o nî Chi nh¸nh 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  NHCT ViÖt Nam lÖnh cho Ng©n hµng ®¹i lý thanh to¸n cho ngêi hëng a Ng©n hµng ®¹i lý ghi nî tµi kho¶n NOSTRO cña NHCT ViÖt Nam  Ng©n hµng ®¹i lý A thanh to¸n cho Ng©n hµng cña ngêi hëng  Ng©n hµng ngêi hëng b¸o cã cho ngêi hëng TiÕp nhËn hå s¬ liªn quan ®Õn viÖc chuyÓn tiÒn bao gåm c¸c chøng tõ sau: + Hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng + Bé chøng tõ göi hµng cña ngêi xuÊt khÈu göi ®Õn + GiÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu Thanh to¸n viªn kiÓm tra thÊy phï hîp th× vµo tËp tin MT100 ®Ó chuyÓn vÒ Héi së NHCT chuyÓn tiÕp ra níc ngoµi cho ngêi hëng. Kh¸ch hµng cã nhu cÇu thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ lËp chøng tõ göi ®Õn Chi nh¸nh (Ng©n hµng khëi t¹o lÖnh thanh to¸n), Chi nh¸nh kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña chøng tõ, sè d tiÒn göi hoÆc h¹n møc tÝn dông cña Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Ng©n hµng lËp b¶ng kª ngo¹i tÖ trªn m¸y vi tÝnh, kiÓm so¸t vµ tÝnh ký hiÖu mËt sau ®ã truyÒn b¶ng kª b»ng Modem vÒ phßng th«ng tin ®iÖn to¸n NHCT ViÖt Nam. Phßng th«ng tin ®iÖn to¸n NHCT ViÖt Nam chuyÓn tiÕp tËp tin b»ng Modem vÒ Phßng TTQT t¹i Héi së NHCT ViÖt Nam, lµm thñ tôc kiÓm tra ký hiÖu mËt, phôc håi chøng tõ vµ kiÓm so¸t sè d tµi kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn hoÆc h¹n møc tÝn dông cña Chi nh¸nh (theo tõng lo¹i ngo¹i tÖ) - NÕu Ng©n hµng nhËn lµ Chi nh¸nh NHCT th× NHCT sÏ ghi nî cho Ng©n hµng khëi t¹o vµ ghi cã cho Ng©n hµng nhËn ®ång thêi lËp chøng tõ trªn m¸y vi tÝnh, kiÓm so¸t tËp tin vµ tÝnh ký hiÖu mËt (®ãng vai trß Ng©n hµng khëi t¹o) vµ chuyÓn tiÕp tËp tin vÒ Phßng th«ng tin ®iÖn to¸n NHCT ViÖt Nam ®Ó chuyÓn tiÕp cho Chi nh¸nh Ng©n hµng nhËn thanh to¸n qua Modem. Ng©n hµng sau khi nhËn ®îc tËp tin thanh to¸n ngo¹i tÖ do Phßng th«ng tin ®iÖn to¸n NHCT ViÖt Nam chuyÓn ®Õn tiÕn hµnh kiÓm tra ký hiÖu mËt, phôc håi chøng tõ vµ h¹ch to¸n. - NÕu Ng©n hµng nhËn thanh to¸n lµ Ng©n hµng kh¸c hÖ thèng trªn l·nh thæ ViÖt Nam hoÆc Ng©n hµng níc ngoµi th× Phßng TTQT héi së kiÓm tra ký hiÖu mËt, phôc håi chøng tõ, dïng chøng tõ ®ã lµm c¨n cø ®Ó lËp lÖnh thanh to¸n chuyÓn tiÕp cho Ng©n hµng nhËn th«ng qua m¹ng SWIFT hay TELEX. 1.2 Quy tr×nh thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn Quy tr×nh thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn trong hÖ thèng NHCT ViÖt Nam (¸p dông cho tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh) Ngêi chuyÓn Ngêi hëng 20
- Xem thêm -