Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp tiếng trung nghiên cứu về bổ ngữ khả năng trong tiếng hán hiện đại

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 6101 |
  • Lượt tải: 41
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ----o0o----- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VỀ BỔ NGỮ KHẢ NĂNG TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI 现代汉语可能补语研究 SINH VIÊN THỰC HIỆN MÃ SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : ĐẶNG THỊ THU LIÊN : A17712 : NGÔN NGỮ HÁN : Th.s NGUYỄN THÙY LINH HÀ NỘI - 2014 教育培训部 升龙大学 毕业论文 论文题目: 现代汉语可能补语研究 NGHIÊN CỨU VỀ BỔ NGỮ KHẢ NĂNG TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI 学生 :邓氏秋莲 学生号码 :A17712 专业 :汉语言 导师 :阮垂玲硕士 2014 年于河内 目录 前言 ................................................................................................................................. 1 第一章 现代汉语可能补语的概念 ................................................................................ 2 1.1.有关现代汉语补语的相关理论 ........................................................................... 2 1.1.1 现代汉语补语的概念...................................................................................... 2 1. 1. 2.可以充当补语的词语 ................................................................................... 3 1. 1. 2.1 形容词、形容词词组作补语 ................................................................. 3 1. 1. 2. 2.动词和动词词组作补语。 .................................................................... 3 1. 1. 2.3 数量短语作补语 ..................................................................................... 4 1. 1. 2.4 介词短语作补语 ..................................................................................... 4 1.1.3 现代汉语补语的类型...................................................................................... 4 1.1.3.1 结果补语 ................................................................................................... 4 1.1.3.2 可能补语 ................................................................................................... 4 1.1.3.3 状态补语 ................................................................................................... 5 1.1.3.4 趋向补语 ................................................................................................... 5 1.1.3.5 数量补语 ................................................................................................... 6 1.1.3.6 程度补语 ................................................................................................... 6 1.1.3.7 介词短语补语 ........................................................................................... 6 1.2 现代汉语可能补语的概念及类型 ........................................................................ 7 1.2.1 现代汉语可能补语的概念 ............................................................................. 7 1.2.2 现代汉语可能补语的类型 ............................................................................. 7 1.2.2.1 现代汉语可能补语 A 的语法结构 .......................................................... 7 1.2.2.2 现代可能补语 B 类的语法结构 ............................................................... 7 现代汉语可能补语研究 1.2.2.3 现代汉语可能补语 C 类的语法结构....................................................... 7 小结 ................................................................................................................................. 8 第二章 现代汉语可能补语的特点 ................................................................................ 9 2.1 现代汉语可能补语的语法结构特点.................................................................... 9 2.2.1“ V+得+C”形式 ................................................................................................ 9 2.2.2 “V+得”形式 ..................................................................................................... 9 2.2.3“ V+得了”形式动词 ....................................................................................... 10 2.2.4“形容词+得+C”的形式.................................................................................. 10 2.2 现代汉语可能补语语义特点 .............................................................................. 10 2.2.1.现代汉语可能补语语法的意义 ................................................................... 10 2.2.1.1 A 类可能补语所表示的语法意义 ......................................................... 10 2.2.1.2 B 类可能补语表示的语法意义 ............................................................ 11 2.2.1.3 C 类可能补语表示的语法意义 .......................................................... 12 2.2.2 现代汉语可能补语的语义指向 ................................................................... 13 2.2.2.1V+得+C (趋向补语/结果补语) 语义指向 .............................................. 13 2.2.2.2“V+得了”语义指向 ................................................................................. 13 2.2.2.3“V+得”的语义指向 ................................................................................. 14 2.3 现代汉语可能补语的用法特点 .......................................................................... 14 2.3.1 可能补语结构的用法.................................................................................... 14 2.3.2 可能补语否定形式........................................................................................ 15 2.4 现代汉语可能补语与状态补语的区别.............................................................. 16 2.4.1 相同点 ............................................................................................................ 16 2.4.2 不同点 ............................................................................................................ 16 小结 ............................................................................................................................... 17 现代汉语可能补语研究 第三章 升龙大学学生使用现代汉语可能补语的偏误考察...................................... 18 3.1 有关偏误分析的相关理论 ..................................................................................... 18 3.1.1 偏误分析的概念............................................................................................ 18 3.1.2 偏误的类型 .................................................................................................... 18 3.2.调查目的、对象及内容...................................................................................... 19 3.2.1 调查目的 ........................................................................................................ 19 3.2.2 调查对象 ........................................................................................................ 19 3.2.3.调查方法 ....................................................................................................... 20 3.2.4 调查时间 ........................................................................................................ 20 3.2.5 调查内容 ........................................................................................................ 20 3.3 调查结果及分析 .................................................................................................. 20 3.3.1 调查结果 ........................................................................................................ 20 3.3.2 调查结果分析 ................................................................................................ 26 3.3.3 偏误成因 ........................................................................................................ 30 3.3.3.1 母语负迁移 ............................................................................................. 30 3.3.3.2 目的语负迁移 ......................................................................................... 30 3.3.3.3 老师与学习方面 ..................................................................................... 31 3.3.3.4 学生学习方面 ......................................................................................... 31 3.3.4 对越南学生学汉语可能补语的一些建议 ................................................... 31 小结 ............................................................................................................................... 31 结语 ............................................................................................................................... 32 参考资料 ....................................................................................................................... 33 附录一 ........................................................................................................................... 34 附录二 ........................................................................................................................... 36 现代汉语可能补语研究 致谢 ............................................................................................................................... 38 表 1.1:充当补语的动词 ........................................................................................................................3 表 3.1:练习二的偏误情况 ..................................................................................................................24 表 3.2:第一题的偏误情况 ..................................................................................................................25 表 3.3:第二题的偏误情况 ..................................................................................................................25 表 3.4:第三题的偏误情况 ..................................................................................................................26 表 3.5:第四题的偏误情况 ..................................................................................................................26 表 3.6:第五题的偏误情况 ..................................................................................................................26 图 3.1:第一题的偏误情况 ..................................................................................................................20 图 3.2:第二题的偏误情况 ..................................................................................................................21 图 3.3:第三题的偏误情况 ..................................................................................................................21 图 3.4:第四题的偏误情况 ..................................................................................................................22 图 3.5:第五题的偏误情况 ..................................................................................................................22 图 3.6:第六题的偏误情况 ..................................................................................................................23 图 3.7:第七题的偏误情况 ..................................................................................................................23 图 3.8:练习二的偏误情况 ..................................................................................................................25 现代汉语可能补语研究 前言 1.选择理由 补语是现代汉语中较为独特语言形式之一,其句法结构虽易习得,但由于 语义复杂、使用限制条件较多,是越南汉语学习者的重点及难点之一。本人在 学习现代汉语补语过程中发现可能补语的语法功能、语义及用法比较复杂,难 于掌握,所以使用时常用错。作为一名汉语学习者,本人对现代汉语可能补语 特别感兴趣。本人认为,深入了解这点语法,不但能够真正的掌握可能补语并 准确地使用,而且还可以提高汉语表达能力。因此,本人拟定选择“现代汉语可 能补语研究”作为学士 学位论文研究课题,希望通过研究过程能够进一步了解现 代汉语可能补语的结构,功能与用法,并弄清现代汉语可能补语与现代汉语状 态补语的异同。论文撰写完毕后会为越南汉语学习者提供一份参考资料。 2.研究目的及任务 本论文研究的目的在于加深对现代汉语可能补语的结构,功能和用法等特 点的了解,另外还指出可能补语与状态补语的异同,并通过考察指出越南学生 使用可能补语的偏误成因及分析,从而提出一些建议,为越南汉语学习者提供 一份参考资料。 为了达到上述目的,本论文要完成以下几项任务: 1. 对有关现代汉语可能补语的相关理论进行综述 2.对现代汉语可能补语结构,功能和用法进行考察,分类,分析,指出其特 点 3.调查并分析升龙大学二年级和三年级学生使用现代汉语可能补语时所产生 的偏误及原因,并提出一些建议. 3.研究对象及范围。 本论文的对象为现代汉语可能补语(语法功能、语义特点及用法等这些方 面)。研究范围为现代汉语语法。考察对象为越南升龙大学二年级和三年 级的学生,通过考察指出他们使用可能补语的偏误及提出有关建议。 4.研究方法 本论文研究的方法包括综合法、统计法、分析法、例证法、对比法、问卷调 查法等。 5.论文结构 本论文除了前言、结语及参考文献以外,一共分为三章,具体如下: 第一章:现代汉语可能补语的概述 第二章:现代汉语可能补语的特点 第三章:升龙大学学生使用现代汉语可能补语的偏误考察 1 现代汉语可能补语研究 第一章 现代汉语可能补语的概述 1.1.有关现代汉语补语的相关理论 1.1.1 现代汉语补语的概念 在现代汉语各种句法成分中,补语是最具复杂性和多样性的一个,也是汉语 教学中的重点和难点之一。 黎锦熙(1924)(补语这一概念始见于黎锦熙的《新著国语文法》补语(他 称之为“不足语”)是句子后加成分。一种是动词、形容词常直接附加于动词之 后,相当于一个复合动词。还有一种是用特别介词“得”来引见副词的附加语,以 表动词或形容词的所达到的程度和效果。 关于现代汉语补语的概念丁声树(1979)认为,补语是动词或形容词后面 的补充说明成分。他把补语分成两大类:一类是补语前头有“得”字的,一类是补 语前头没有“得”字的(结果补语、数量补语、程度补语)。 黄伯荣(1991)认为,补语前面的中心语是动词或形容词,用来说明动作行 为的结果、趋向、数量、时间、处所或者说明性状的程度等。黄伯荣先生按补 语和中心语的语义关系分为七类:结果补语、程度补语、可能补语、趋向补 语、时间补语、状态补语、处所补语。 在《汉语学百科词典》1 中指出现代汉语补语是:汉语语法上指句法结构之数 量中的动词、形容词后面的补充成分,用以表示动作、性状的状态、结果、程 度等。 朱德熙(1997)把补语的定义认为:“补语是谓词性成分,补语的作用在于说 明动作的结果或状态。”朱德熙先生把补语分为两种:一是粘附述语后头的格 式,其中包括结果补语、程度补语、趋向补语。二是带“得”述补结构,其中包括 可能补语、状态补语。 刘月华(2001)认为,补语是位于动词或形容词后主要对动词或形容词进行 补充说明的成分。虽然宾语也位于动词后,但宾语和补语的区别是明显的。宾 语一般表示动作涉及的对象因而大数量是名词性的。补语主要是1对动作加以补 充说明,因而除数量补语外,大多数是非名词性的。按照意2义和结构特点,补 语分为七种:结果补语、趋向补语、可能补语、程度补语、状态补语、数量补 语、介词短语补语。 1 《汉语百科词典》上海书出版社,1993 年。 2 现代汉语可能补语研究 本人在综合、分析材料过程中认为,关于补我支持刘月华(2001)已提出的。 他的定义不仅说明补语的位置、补语的功能而且还说明补语的类型。 1. 1. 2.可以充当补语的词语 补语主要由形容词、动词、数量短语和介词短语充当。 1. 1. 2.1 形容词、形容词词组作补语  形容词可以作补语常见的有:好、低、高、紧 、熟、 快 、早 、干净 、 清楚 等。 例子: 1,写好了。(孙德金《汉语语法教程》)。 2,屋子收拾干净了。(孙德金《汉语语法教程》)。  形容词词组作补语。 例子: 3,这阵风刮得天昏地暗。(孙德金《汉语语法教程》)。 1. 1. 2. 2.动词和动词词组作补语。  动词作补语时可以是单音节动词、双音节动词、也可以是趋向动词。请看 下表: 怕、完、见、死、偏、 例子: 住、着、透、成、穿、 4,作业已经做完了。 摔、倒、灭、转、贴、 5,摔倒了。 单音节动词 活、飞、哭、翻、响、 熟、破、睡、碰、赢等。 充 当 成熟、到手、过火、过 6,看你得花眼了 补 双音节动词 头、糊涂、花眼、活动、 语 流血、清醒、入迷、上 的 当、兴奋等。 动 来、去、上、下、过、 例子: 词 起、进、回、开、上来、 7,跑回来。 上去、下来、下去、过 8,想起来。 趋向动词 来、进来、过去、起来、 9,他们爬上去了。 进来、进去、出来、出 去、回来、回去、开来、 开去 表 1.1:充当补语的动词  动词词组作补语可以做带“得”动词的补语。 例如: 10,儿子看到礼物,高兴得跑了起来。 (孙德金《汉语语法教程》)。 11,话说得明白极了。(孙德金《汉语语法教程》)。 3 现代汉语可能补语研究 1. 1. 2.3 数量短语作补语 数量短语也称数量词组、 数量结构。 由数词加量词组合成的短语。如: 12,他看了三遍。 13,我公司成立五年了。 14,他们住了半个月。 1. 1. 2.4 介词短语作补语 介词短语指的是“介词+名词/名词性短语”的结构,该结构通常在句中作定语或 状语或补语的。 例如: 15,出生在上海。(介词短语做补语) 16,他于 20 年代写这本小说。(介词短语做状语) 17,初期始于上个世纪。 (介词短语做补语) 1.1.3 现代汉语补语的类型 补语可以用来说明动作、行为的结果、状态、趋向、数量、时间、处所、可 能性或者说明性状的程度、状态等。按意义和结构特点,补语可以分为七中: 结果补语、可能补语、状态补语、趋向补语、数量补语、程度补语、介词短语 补语。 1.1.3.1 结果补语 结果补语表示动作、行为的结果,常用 单个形容词(少数用动词)充当,直 接与中心语组合,中间不用结构助词“得”。例如: 写错、 变好、 压低、 抬高 、抓紧、 煮熟、 做完、 洗干净、 说清楚。 说完、 改成、 听懂 、学会、 拿走 、打死、 拉住 撞翻、 叫醒。 结果补语与述语结合得比较紧密,其间不能加入别的成分。结果补语后面可 以带动词助词“了”和“过”,也可以带宾语。例如: 18, 抓紧时间、 抬高价格、 洗干净衣服 19, 叫醒他、写完了作文、 拿走了工资、 学会了上网 1.1.3.2 可能补语 可能补语表示能怎么样或不能怎么样。 第一、在动词后面用“得”或“不得”表示动作结果能实现或者不能实现。 例如: 4 现代汉语可能补语研究 20, A:今天的作业一个小时做得完吗? B:今天的作业太多,一个小时做不完。 (杨寄洲《汉语教程》) 21, A:黑板上的字你看得见吗? B:看得见。 (杨寄洲《汉语教程》) 第二、在结果补语、趋向补语和中心语之间加上“得”或“不”,表示动作的 结果、趋向可能不可能实现。 例如: 22,会议开得成 24,会议开不成 23,总结写得好 25,总结写不好 1.1.3.3 状态补语 状态补语表示由于动作或形状而呈出现来的状态。多由状态形容词或谓词性短 语充当,补语与中心语之间要用结构助词“得”。 例如:26, 打得个落花流水 状态补语除表程度外,还有描写作用。 例如:27,讲得眉飞色舞 1.1.3.4 趋向补语 趋向补语表示事物运动的方向,主要由趋向动词“来”、“去”、“出”、“上”、 “下”、“回”、“上来”、“上去”、“出来”、“出去”、“回来”、“回去”、“起来”等充 当。 例如: 28,他慢慢变得坚强起来。 29,夜晚久久地平静不下来了。 “了”一般加上补语后面,宾语前面,“了”也可以出现在补语之前。 例如: 30,他匆忙走进了办公室。 31,周围的人都轰地笑了起来。 趋向补语和中心语之间不加“得”,如: 5 现代汉语可能补语研究 走进、流进、取回、跑回、送来、拿来、交上、贴上、脱下等。 走出去、报进来、拿出来、爬起来、扔过去、坚持下去等。 1.1.3.5 数量补语 第一、动量补语“数词+动量词”,表示动作的次数。 例子: 32,我们讨论过几次这个问题。(孙德金《汉语语法教程》)。 33,我复习了一晚上语法。(孙德金《汉语语法教程》)。 第二、数量补语用“数词+时间量词”或“数量名”(定中)短语作补语表示动作持 续的时间,即时量、时段。不用结构助词“得”。 例子: 34,我来北京三年了。(孙德金《汉语语法教程》) 35,我去过一次图书馆。(孙德金《汉语语法教程》) 1.1.3.6 程度补语 程度补语由程度副词“很”“极”、数量短语“一些”“一点”以及“透、死、慌、 坏”等少数表示引申义的单音节动词、形容词充当。 例如: 热得很 , 讨厌死了, 舒服多了 ,痛快极了。 少一些 ,快了一些 ,心安一点 ,稍慢一点。 补语与中心语之间一般不用助词“得”,但补语后面要用语气词“了”。 形+“极、多、透、死”+了。 例如: 36,我真的害怕极了。(孙德金《汉语语法教程》) 37,情况糟透了。(孙德金《汉语语法教程》) 只有“很”“慌”作补语时前面要用“得”,并且后面不用“了”: 形(动)+得+“很、多、慌”等。 例子: 38,我肚子疼得要命。 39,这个家伙坏得要死。 (孙德金《汉语语法教程》) 1.1.3.7 介词短语补语 时地补语表示动作发生的时间、处所。时地补语多由介词短语充当,补语和 中心语不用“得”。 例子: 所) 40,死于 2011 年 (时间) 42,画在纸上(处 (处所) 43,站在岛上(处 41,开往上海 所) 6 现代汉语可能补语研究 1.2 现代汉语可能补语的概念及类型 1.2.1 现代汉语可能补语的概念 可能补语是指动词或形容词加上表示可能或不可能的 “得” 或“不”加上补语的 形式。也称可能补语、可能式补语、动词的可能态、能性补语等。可能补语表 示主客观条件能否充许进行某种动作或实现某种结果和变化。可能补语是由结 果补语和趋向补语构成的。 1.2.2 现代汉语可能补语的类型 对于可能补语的类型,大部分学者的共识是把可能补语分为三类: 1.2.2.1 现代汉语可能补语 A 的语法结构 A 类可能补语:由得/不+结果补语/趋向补语构成的。 例如: 45,已经爬了半个小时了,我有点儿爬不动了。 (杨寄洲《汉语教程》) 46,要相信自己学得好。(杨寄洲《汉语教程》) 1.2.2.2 现代可能补语 B 类的语法结构 B 类可能补语:由“得/不+了”构成的。 例如: 47, A:他自己走得了吗? B:他腿摔伤了,自己走不了。《汉语教程》 48, A:你吃得了这么多饺子吗? B:吃得了。《汉语教程》 49,坐飞机去用不了三个小时交到了。《汉语教程》 1.2.2.3 现代汉语可能补语 C 类的语法结构 由:得/不得“构成的。 例子: 50,凉水浇不得。 51,那推针的手,轻不得、重不得、慢不得、快不得。 7 现代汉语可能补语研究 小结 现代汉语补是在充当述语部分的动词、形容词后面补充说明的成分。那它 在动词,形容词后面补充说明动作行为、状态变化的结果、可能、程度、趋 向、时间、处所和数量。本文主要谈到的补语是可能补语的三种补语。 可能补语是动词、形容词后面表示可能的补语。由 得/不+结果补语/趋向补 语,得、不+了或者得/不得 构成的。在使用可能补语过程中应该注意六个特 点。 8 现代汉语可能补语研究 第二章 现代汉语可能补语的特点 2.1 现代汉语可能补语的语法结构特点 2.2.1“ V+得+C”形式 由“V+得+C”构成的可能补语前面只能是动词,并且大数是单音节动词,如 “走得动、说得出”,有少数几个是双音节动词,如“收拾得干净、整理得好…”。 在“得”的结构里,补语除少数是双音节趋向动词外全是单音节动词和单音节形容 词,如“吹得倒、放得开、看得清”等等,偶尔有少数几个双音节形容词,如“洗 得干净、听得清楚”而且“得”前的动词与“得”后的补语能够直接组合,如“吹倒、 洗干净、听清楚”,但意思会变表示结果的。 表示可能,在动词前面可以加助动词“能、会可以”等:表示不可能,在这些 助动词前面加“不” 。这个办法适用于单个动词,也适用于动补结构。例如“能 拿、不能拿,能拿出去、不能拿出去”但是动补结构表示可能性的更常见的格式 是在动词和补语中间加“得、不”。例如: 52,你真走得开,你放得下这儿这样的好地方吗?(曹禹) 53,这么细细给你说,三天三夜说不完。(赵树理) 在“得“前面充当中心语的成分都是由单音节动词充当的,“走得开”意思是说 “能走开”,“放得下”是说“能放下”,“说不完”是说“不能说完”。带“得”的格式是 补语的肯定可能式,带“不”的格式是补语的否定可能式。 有时候为加强“能” 或“可以” 的意思,用了结构助词“得”还可以在加“能” 字或 “可以”。例如: 54,这种性形,现在许多人还没有看清楚,但是大约不妥很久,人们可以看 得清楚了。(毛泽东) 有些带“得、不”的动补结构是习用语性质,“得、不” 不能去掉,如“两个人很 合得来”(赵树理),只有“合得来,合不来”,没有“合来”的说法。同样,只有 “谈得来、谈不来”没有“谈来”,只有“处得来、处不来”,没有“处来”。 2.2.2 “V+得”形式 表示可能的“得”字也可以加在单音动词的后头。例如: 55,他家的东西,偷得的吗?(鲁迅) “偷得”就是“能偷”。否定式是在动词后头加“不得”。例如: 56,使靠天吃饭圣贤君子们,哭不得,也笑不得。(鲁迅) 9 现代汉语可能补语研究 57,这个尾巴注意要不得。(老舍) 2.2.3“ V+得了”形式动词 动词后头加“得了”或“不了”。例如: 58,A:明天来得了吗? B:明天来不了。 59,大家都同意,只是决定不了该选谁好。(赵树理) 60,这事情,我们管不了。(赵树理) 例(58)的“来得了,来不了”是“能来,不能来”。例(59)的“决定不了”是“不 能决定”。例(60)的“管不了”是“不能管”。 “了”本有“完”的意思,例如“吃得了,吃不了”表示“吃得完,吃不完”的意 思。“吃得了,吃不了”是一般的可能式动补结构。到了上面这些例子里,“了”字 单独已经没有多少意思,只是和“得”或“不”合起来表示可能或不可能的。 2.2.4“形容词+得+C”的形式 “形容词+得+趋向动词”也表示可能。但能带“得+趋向动词”的形容词比带“得+ 了”的形容词要少得多。“形容词+得+趋向动词”表示一种动态的变化过程,例 如: 61,六点钟天亮得起来吗? 62,三月份天暖和得起来吗? 63,鸡蛋贱得下来吗? 2.2 现代汉语可能补语语义特点 2.2.1.现代汉语可能补语语法的意义 2.2.1.1 A 类可能补语所表示的语法意义 在动词和结果补语或趋向补语之间插入“得”或“不”可以构成 A 类可能补语, 如“吃饱”----“吃得饱”,“出来”----“出得来”、“出不来”。A 类可能补语表示主观 条件(能力、力气等)或客观条件是否容许实现(某种结果或趋向)。例如: 64,小明的力气小,举不起这块大石头。 65,我只学了几个月汉语,看不懂《人民日报》。 以上两句可能补语说是主观条件。 66,前边的人挡着我,看不见黑板的字。 67,教室里很吵,听不清录音。 10 现代汉语可能补语研究 这两据说是客观条件。、 应注意,可能补语与“能”的意思不完全一样。表示“情理上许可不许可”、“准许 不准许”的意思时,可以用“能”或“可以”,但不能用“A 类可能补语”。例如: 68,外面很冷,你又在发烧,不能出去。() 这个句子的“不能“是”情理上不许可”、“不应该”的意思,不能用 A 类可能补语来 表达,不能说: *外面很冷,你又发烧,出不去。() 又如: 69,记住,没有我的命令,你不能进来!() 这个句子里的“不能”是“不准许”的意思,也不能说: *记住,没有我的命令,你进不来!() 2.2.1.2 B 类可能补语表示的语法意义 B 类可能补语是由“得/不+了”构成的。“了”的本义是“完”、“结束”,由“得/不+ 了”构成的可能补语用在某些动词后,“了”有时仍表示“完、掉”等结果意义。例 如: 70,这个西瓜太大,咱们俩吃不了。(吃不完) 71,这件事我总也忘不了。(忘不掉) 由“得/不+了”构成 B 类可能补语,“了”本身不表示结果意义,整个“得/不了” 表示“主、客观条件是否容许实现(某种动作或变化)”。例如: 72,钻机没有水就动不了。(客观条件不容许) 73,今天下雨,去不了颐和园了。(客观条件不容许) 74,你这么大年纪了,连山上的草都拔不了,怎么能搬走这两座大山呢? (主观条件不容许) 75,今天阿里病了,上不了课了。(主观条件不容许) “得/不了”还可以表示对情况的估计。例如: 76,我看小刘比小陈大不了几岁。 77,敌人是兔子的尾巴,长不了。 表示“情理上否许可”或“准许不准许”的意思时,不能用 B 类可能补语,只能 用“能”。例如: 78,一个人不能去,会掉在沟里!() 11 现代汉语可能补语研究 *个人去不了,会掉在沟里!() 79,你的要求是错误的,我不能答应。() *你的要求是错误的,我答应不了。() B 类可能补语在陈述句中也主要用否定形式,表达相应的肯定意思时,多用 能”。例如: 80,今天晚上我能去,阿里去不了。 81,二哥,属老虎的才能干这种事,属耗子干不了。 2.2.1.3 C 类可能补语表示的语法意义 动词和形容词后可以只用“得/不得”作补语叫 C 类可能补语,如“吃不得”、“去 不得”、“急不得”等。此类可能补语表示两种语法意义,或者说有两种 C 类可能 补语,C1 类与 C2 类。 (一)C1 类可能补语 C1 类可能补语表示“主、客观条件是否容许实现(某种动作)”,即与 B 类可 能补语相同。例如: 82,(三仙姑)羞得只顾擦汗,再也开不得口。(意思是开不了口) 83,他倒在太师椅上,半天动弹不得。 C1 类可能补语在现代汉语普通话中用得很少,所以在表达“主、客观条件容 许实现某种动作”这个意义时,一般不用 C1 类可能补语,而用“能/不能”或 B 类 可能补语。例如: 84,我没有时间,不能去了。() 85,我没有时间,去不了了。() *我没有时间,去不得了。() C1 类可能补语中有些是熟语性的,已与前边的动词凝结成一个词,在现在汉 语普通话中常用。如“恨不得”、“怪不得”、“顾不得”、“算不得”等只用否定形 式,“舍得/不得”、“值得/不得”、“记得/不得”肯定、否定都用。 (二)C2 类可能补语 C2 类可能补语表示“情理上是否许可”,即“应该”的意思。可以用在动词和形 容词后。例如: 86,凉水浇不得。(意思是“不应该浇凉水) 87,那寿木盖子是四川漆!不能碰,碰不得! 但表示“不准许”意思时,不能用 C2 类可能补语,试比较: 12 现代汉语可能补语研究 88,没有我的命令你不能走!() *没有我的命令你走不得。() 除了疑问句外,C2 类可能补语一般只用否定形式。这是因为此类可能补语常 用来规劝、提醒或警告,意思是“不要做或避免出现可能补语前的动词或形容词 所表示的动作或情况,否则会带来不良后果。此类补语只出现口语中。 2.2.2 现代汉语可能补语的语义指向 2.2.2.1V+得+C (趋向补语/结果补语) 语义指向 “V+得/不+C”的补语“C”的语义,有的指向“V” 的施事或者施事的一部分,有 的指向“V”的受事或者受事的一部分,有的指向述语“V”。例如: 89,我过去那个单位终日无所事事,薪水菲薄,饿不死也吃不饱,难受坏 了,毁我青春。(王朔) 90,(小矮子)两个大门牙支出来,说话有些关不住风。(曹禹) 例(89),我饿,我死,饿死,语义指向受事和述语。我吃饭,我肚子饱,吃 饱,语义指向施事的一部分和述语。例(90)小矮子的门牙关风,风不住,关 住。语义指向受事和述语。 91,拉到了地点祥子的衣裤都拧得出汀,来。。.(老舍) 例(91)祥子拧衣裤,衣裤里面的汀出来,拧出汀来。语义指向受事的一部分 和述语。 2.2.2.2“V+得了”语义指向 李宗江(1994)认为,“V+得了”的“了”语义指向“V”的受事,还有一种虚义 语素“了”的语义指向动作“V”。 第一, “V+得了”的补语“了”的语义指向“V”的受事或述语“V”,例如: 92,还有其他好处,目前拉到的赞助已经招过了预算,用不了(王朔) 93,咱们俩的事,一条绳栓着蚂炸,谁也跑不了。(老舍) 例(92)用赞助,赞助了,用了。“了”语义指向“用”的受事“赞助”和述语“用”。 例(93)谁跑,跑了。“了”的语义指向述语“跑”。 第二, “V+得了”中的“了”是虚义语素,它的语义不是指向受事,而是指向述 语“V”。例如: 94,不厉害怎么开得了工厂。(老舍) 开工厂,开了。“了”语义指向述语“开”。 13 现代汉语可能补语研究 2.2.2.3“V+得”的语义指向 “V+得”中的“得/不得”的语义指向述语“V”。 例如: 95,勤劳的人干惯了活儿,闲不得。 96,自满不得吧,同志们。(王朔) 例(95)勤劳的人闲,闲不得。“不得“的语义指向述语“闲”。例(96)同志们自 满,自满不得。“不得”的语义指向述语“自满”。 2.3 现代汉语可能补语的用法特点 2.3.1 可能补语结构的用法 第一,“能(可以)+动词+得+结果补语(或者趋向补语),即,“能+可能补语 的肯定式”,意义不变: 97,这本书不难,我能(可以)看得懂。 98,这堵堵这么低,小孩子也能爬得上去。 第二,可能补语之后不能用于表示完成意义的“了” 99,* 我听得懂了他讲的语法。() 100,我听得懂他讲的语法。() 101,*那时我还小,爬不上去了梯子,现在爬上去。() 102,那时我还小,爬不上梯子,现在爬上去了。() 例如(99)和例如(101)是错的,因为“了“表示完成的意思,但可能补语一般 用于未完成或者临时变化的情况。因此,在使用可能补语过程中要注意的。 第三,宾语的位置: (A)一般在可能补语之后或者主语之前: 103,*我看这本书得懂。() 104,我看得懂这本书。() 105,这本书我看得懂。() (B) 动词之后是复合趋向补语时,宾语是单音节词时,宾语一般置于复合趋向 补语之间: 106,*说不出来话 ->说不出话来。 107,*爬不上去山 –>爬不上山去。 第四,“可能补语”与“把”不共存: 14
- Xem thêm -