Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp tiếng trung nghiên cứu trạng ngữ trong tiếng hán hiện đại

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 3270 |
  • Lượt tải: 22
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU TRẠNG NGỮ TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI 现代汉语状语研究(与越南语对比) SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ HỒNG MÃ SINH VIÊN : A17173 CHUYÊN NGÀNH : NGÔN NGỮ HÁN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : Th.S NGUYỄN THÙY LINH HÀ NỘI - 2014 教育培训部 升龙大学外语系汉语专业 ---o0o--- 毕业论文 论文题目: NGHIÊN CỨU TRẠNG NGỮ TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI 现代汉语状语研究(与越南语对比) 学生 :阮氏红 学生号码 :A17173 专业 :汉语言 导师 :阮垂玲硕士 2014 年于河内 目录 前言 第一章:现代汉语状语的概述 ........................................................... 1 1.1 现代汉语状语的定义............................................................. 1 1.2 现代汉语状语的分类............................................................. 2 1.2.1 描写性的状语 ....................................................................... 2 1.2.2 非描写性的状语 ................................................................... 5 1.2.3 描写性状语和非描写性状语的区别 ............................... 8 1.3 能充当状语的成分 .............................................................. 10 1.3.1 副词作状语 ....................................................................... 10 1.3.2 形容词作状语 ................................................................... 11 1.3.3 动词作状语 ...................................................................... 11 1.3.4 名词作状语 ....................................................................... 12 1.3.5 数量词组作状语 .............................................................. 13 1.3.6 介词词组作状语 .............................................................. 13 1.3.7 固定词组作状语 ............................................................ 14 小结 ................................................................................................ 14 第二章 :现代汉语状语研究 ............................................................ 15 2.1 现代汉语状语在句中的位置 ................................................ 15 2.1.1 只能位于主语前的状语 ................................................. 15 2.1.2 只能位于主语后的状语 ................................................. 16 2.1.3 既可以位于主语前也可以位于主语后的状语 .............. 16 2.2 现代汉语状语的语义特点 ..................................................... 19 2.2.1 表示时间 ............................................................................. 19 2.2.2 表示处所 ............................................................................. 19 2.2.3 表示程度............................................................................. 19 2.2.4 表示范围............................................................................. 20 2.2.5 表示语气............................................................................. 20 2.2.6 表示对象............................................................................. 20 2.2.7 表示方式............................................................................. 21 2.3 汉语状语的用法特点 ............................................................ 21 2.4 现代汉语状语后结构助词“地”的使用问题 .................... 23 2.4.1 非描写性状语后一般不能用“地” .................................. 23 2.4.2 描写性的状语绝大多数后边都可以用“地” .................. 23 小结 ................................................................................................ 28 第三章 :现代汉语状语与越南语的状语对比 ................................. 29 3.1 有关越南语状语的理论概述 ................................................ 29 3.1.1 越南语状语的定义 ........................................................... 29 3.1.2 越南语状语的分类 ........................................................... 29 3.2 现代汉语状语与越南语状语对比 ........................................ 32 3.2.1 充当汉越语状语的成分对比 ............................................ 32 3.2.2 汉越语状语的位置对比 .................................................... 35 3.2.3 汉越语状语的语义对比 .................................................... 40 3.3 使用现代汉语状语时应该注意的若干问题 ........................ 43 3.3.1 母语负迁移 ........................................................................ 43 3.3.2 学习者个体因素 .............................................................. 43 3.3.3 现代汉语状语本身的复杂性........................................... 44 小结 ................................................................................................ 44 结语 ................................................................................................ 45 参考文献 致谢 前言 1. 选材理由 汉语是相当复杂的一种语言,特别是在语法方面。其中 状语在句中起比较重要的作用。了解状语的语法功能、语 义、分类及用法对汉语学习者有很大的帮助。 作为一名学生,本人在学汉语状语过程中常常错用,对 句中状语的语序把握不太准确。一方面由于母语状语的影 响、与汉语状语语序有不同的地方,但更重要的是由于汉语 状语特点相对复杂。 我想通过考察现代汉语状语的过程更深地了解汉语状语 的语法语义和语用。 从此提高自己的汉语水平。因此我把 “现代汉语状语研究”作为自己的学士学位论文, 希望本论 文的研究结果会有一定的参考价值。 2. 研究目的及任务 2.1. 研究目的 本论文的研究目的是深入了解汉语状语的用法,掌握 使用汉语状语的有效方法,逐步减少错误的发生率. 同 时,本论文为越南的汉语学习者提供一份参考资料。 2.2. 研究任务 为了达到上述目的, 本论文要完成以下几项任务: - 对汉语语法进行阐述汉语状语的特征及其用法。 - 指出汉语状语用法的常见错误。 - 对汉语状语和越南语状语进行对比及分析,指出异同点并提 出一些有关建议。 3. 研究对象及范围 从古代到现在,汉语状语在语言长久发展过程中已经过 很多 变化。 因为时间、篇幅有限,本论文只着重研究现代汉语状语的 语法特征、语义及用法。 4. 研究方法 - 本论文研究的放法包括综合法、描写法、例证法、统计 法,分析法等。 5. 论文结构 本论文除了目录、前言、结论、参考文献等之外,主要内容分为 三章: (一) 第一章: 现代汉语状语的语法概述 (二) 第二章: 现代汉语状语研究 (三) 第三章: 现代汉语状语与越南语状语对比 《现代汉语状语研究》—阮氏红 A17173 第一章:现代汉语状语的概述 在汉语本体研究中,汉语状语涉及主要有:状语的定义、分 类,能充当汉语状语的词语及现代汉语状语的研究现状。 1.1 现代汉语状语的定义 朱德熙(1985)认为状语的定义需要考虑三个方面的因素:修 饰语本身的性质、中心语的性质、整个偏正结构的性质。这三个 因素正是汉语语法研究史上给状语进行界定的三个标准。马建忠 (1898)、黎饰熙(1924)就修饰语本身的性质界定状语,这显 然是受到西方语言学理论的影响。陈承泽(1957)、丁声树 (1961)、吕叔湘(1979)和刘月华(1983)以中心语的性质来 界定状语,即谓语性成分的修饰语。朱德熙(1985)认为界定状 语应该考虑整个偏正结构的性质;并且明确指出“凡是真谓语性 偏正结构里头的修饰语都是状语”,这是学术界对状语最为严格 的界定。另外,早在 20 世纪 40 年代,王力(1943)曾受“三品 说”影响,即把句子里的词按照所占据的位置分为三级,状语叫 做“加词”,但是没提到状语。现在通行的汉语语法教程参考书 多采用以中心语的性质来界定状语(刘月华,2001)。 本人在综合,分析材料过程中采用以中心语的性质来界定状 语,其中刘月华(2001)的定义是最清楚的。 现代汉语状语在短语中是用来修饰动词和形容词的。 如: (1)他努力 ..学习。 (刘月华《现代汉语语法》) (2)她得到那么好的成绩,爸妈格外 ..高兴。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(1) 的状语“努力”修饰动词“学习”,表示学习得认真,努 力;例(2) 的状语“格外”修饰形容词“高兴”,表示特别高兴的 意思。 在句子中,状语是谓语部分中的修饰成分,动词谓语句、形容 词谓语句,主谓谓语句以及名词谓语句的谓语部分都可以包含状 语。 如: (3)我 常常 ..打篮球。 (刘月华《现代汉语语法》) (4)他们 特别 ..满意。 1 《现代汉语状语研究》—阮氏红 A17173 (刘月华《现代汉语语法》) (5)张文 刚才 ..头疼了。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(3)的状语“常常”在动词谓语句是修饰动词“打篮球”的 成分;例(4)的状语“特别”在形容词谓语句修饰形容词“满 意”;例(5)的状语“刚才”修饰主谓短语“头疼”。 从结构上来看,状语在句子中一般是修饰其后的语言成分的。状 语位于主语前时,修饰后边整个句子。 如: (6) 对 .于这个问题 .....,我不想发表意见。 (刘月华《现代汉语语法》) (7) 五月十号 ....,我从法国乘飞机来到中国。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(6) ; (7) 的状语“对于这个问题”和“五月十号”位于主语 前,修饰后边整个句子。 1.2 现代汉语状语的分类 能充当状语的词语是多种多样的,状语所表示的意义也是多种 多样的,也可以说,状语可以从很多方面对动词、形容词等加以 修饰。根据状语的功能,可以把状语分成两大类: 描写性的状语 和非描写性状语。在这两大类状语下,再进一步分成若干小类。 1.2.1 描写性的状语 描写性的状语又可以分为两类:在语义上描写动作者的和描写 动作的。 1.2.1.1 在语义上描写动作者的状语 此类状语的作用在于描写动作者动作时的表情、在语义上描写 动作者的姿态以及形之于外的心理活动,即此类状语所描写的一 般是人可以感知的,多出现于文学作品。 主要由以下各类词充 任: 形容词或形容词短语:激动、高兴、兴奋、愉快、幸福、十分 自然、很大方、美孜孜、懒洋洋等。 动词或动词短语:犹豫、怀疑、吃惊、踉踉跄跄、又蹦又跳、 像……一样、有些抱歉、有把握等。 固定短语:热情洋溢、兴高彩烈、目不转睛、大摇大摆等。 副词: 公然、暗暗、暗自、偷偷、私自等。 2 《现代汉语状语研究》—阮氏红 A17173 此外,主谓短语也可以充任描写动作者的状语。如“他脸色阴 沉地说…….” 例如: (8) 老人 哆哆嗦嗦 ....地从怀里拿出一件东西。 (刘月华《现代汉语语法》) (9) 他 沾沾自喜 ....地说: “我是第一名!” (刘月华《现代汉语语法》) 例(8)的状语“哆哆嗦嗦” 描写动作者 “老人”拿出东西时的 姿态;例(9)的状语“站站自喜” 描写动作者 “他”在说时候的 表情。 1.2.1.2 描写动作的状语 此类状语的作用是在于动作的方式进行修饰描写、主要由下列词 语充任: 形容词或形容词短语:快、高、彻底、仔细、草草、慢慢、积 极、详细、努力、很快、非常热烈、十分详细。 象声词:噗哧、砰砰、淅淅沥沥、哗哗、鸣鸣。 动词或动词短语:来往、来回、巡回、不住、不停。 数量或数量短语:一把、一脚、一趟一趟、一勺一勺、三拳两 脚。 名词或名词短语:历史、主观主义、快步、大声。 固定短语 :滔滔不绝、斩钉截铁、当面锣、对面鼓。 表示情态方式的副词:一直、断然、逐渐、渐渐、一起、一 一、分别、亲自、亲手、亲眼、擅自、暗自、私自、公然、各 自、独自、互相、逐一、特地、专门、一、不断、忽然、猛烈、 蓦地、顺便、附带、随便、任意、肆意、不断、陆续、连连、重 新、再三、一再、反复、经常、时常、偶尔、赶快。 例如: (10) 我们一起 ..去吧。 (11) 你的书我仔细 ..地看完了。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(10)的状语“一起”描写动作“去”;例(11)的状语 “仔细”描写动作“看”,看得仔细的意思。 这两类描写性状语都包含形容词或形容词短语、动词或动词短语 以及固定短语,但功能、作用很不同。一类是描写动作者动作时 的情态的,一类是描写动作的。 3 《现代汉语状语研究》—阮氏红 A17173 把这两类状语区分开来很重要,它不仅对用不用“地”有影 响,而且对复杂状语的排列顺序也有影响。那么怎样区分这两类 状语呢?首先可以从意义、功能上以区分。如上所述,第一类状 语在语义上是描写动作者的,描写动作者动作时的心情、态度、 姿态、表情等等;第二类状语是描写动作的,主要描写动作进行 的方式、状况等等。其次,还可以从结构上加以区别。描写动作 的状语,有些可以变换成对动作的表述。例如: (12) 小朋友们热烈 ..地欢迎我们。 (13) 小朋友们对我们的欢迎很热烈 ..。 (刘月华《现代汉语语法》) (14) 他把事情的经过详细 ..说了一遍。 (15) 他把事情的经过说得很详细 ..。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(12)的状语“热烈”描写动作“欢迎”,能换成例 (13)对动作“欢迎”的表述“很热烈”。 例(14)的状语“详细”描写动作“说”,能换成例(15) 对动作“说”的表述“很详细”。 描写动作者的状语一般不能进行这样的变换。例如: (16) 妈妈温和 ..地看女儿一眼。 (17)妈妈看女儿一眼很温和 ..。 (18)妈妈看了女儿看得很温和 ..。 (刘月华《现代汉语语法》) 他怀疑 ..地注视着我。 (20)他注视我得很怀疑 ..。 (19) (刘月华《现代汉语语法》) 例(16)的状语“温和” 描写动作者 “妈妈” 看女儿时的表 情,不能换成例(17)和(18)对动作“看”的表述。 例(19)的状语“怀疑”描写动作者“他”在“注视着我” 时的态度,不能换成例(20)对动作“注视”的表述。 而描写动作者动作时的情态的状语很多可以在意义不变的情况 下构成对作者的表述。例如: (21)他很高兴 ..地对我说。 (刘月华《现代汉语语法教程》) 4 《现代汉语状语研究》—阮氏红 A17173 例(21)描写动作者动作时的情态的状语“高兴“可以构成作 者“他”的表述: “他很高兴。” 描写动作的状语,一般不能对动作者构成这样的表述。 (22)我们把房间彻底 ..打扫了一下。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(22)的描写动作的状语“彻底”不能对动作者构成作者的 表述,不能构成:“ 我们很彻底。” 大多数形容词或形容词短语以及动词或动词短语、主谓短语、 固定短语只能充任一种描写性状语(即或者充当描写动作的,或 者充任描写动作者的),只有少数形容词在不同的句子中可以充 任不同的描写性状语。例如: (23) 小明认真 ..学习。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(23)的“认真”是描写动作的状语,“认真”修饰“学 习”。 (24) 小明认真 ..地说:“你该多照顾妈妈”。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(24)的“认真”是描写动作者的状语,“认真”表示 “小明”说话的样子。 1.2.2 非描写性的状语 非描写性的状语主要是从时间、处所、范围、对象、目的等方 面对句子、谓语成分或动词、形容词加以限制,它没有描写作 用。非描写性的状语按其意义可分成以下几个小类(对封闭性的 类,我们将尽可能地列举): 1.2.2.1 表示时间 表示时间的非描写性状语主要由时间词、副词和介词短语充 任。 时间词:今天、上午、1992 年,五月五号、八点钟、原来、以 后、三天、一年等。 例如: (25)她明天 ..回国。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(25)的状语“明天”对句子加以限制,是明天不是别的天回 国。 5 《现代汉语状语研究》—阮氏红 A17173 副词:已经、早、就、以前,从来、曾经、一向、向来、历 来、终于、马上、立刻、刚、将、快、永远、始终、一直、总、 老、往往、通常、有时、仍然、依然、同时、先、正、本来、然 后等。 例如: (26)他以前 ..是我的好朋友。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(26)的副词“以前”当非描写性状语,对句子加以限制,是 以前,不是现在或将来。 介词短语:从……起、自…….、在….、当…..、于……等。 例如: (27)会议从明天 ...开始 。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(27)的介词短语“从明天”在句中当状语,对句子加以限 制, 是从明天不是别的天。 1.2.2.2 表示语气和估计 表示语气的非描写性状语主要由副词充任。 如:明明、的确、难道、简直、幸亏、到底、究竟、毕竟、居 然、当然、果然、根本、反正、何必、何苦、未尝、何尝、不 妨、千万、务必、显然、大概、大约、也许、偏偏、几乎、差不 多等。 例如: (28)大家也许 ..不知道他的情况。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(28)的副词“也许”在句中当状语,表示估计。 1.2.2.3 表示目的、依据、关涉、协同 此类状语主要由介词短语充任。 表示目的:为…….、为了…….. 例如: (29)为了考上大学 ......, 他努力学习。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(29) 的介词短语“为了考上大学”当状语表示目的,考上 大学是“他”努力学习的目的。 表示依据:按…….、根据……..、据…….、由…….、 照…….、依…….、拿……..、从…….. 例如: 6 《现代汉语状语研究》—阮氏红 A17173 (30)根据大家的意见 .......,把计划修改一下。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(30)的介词短语“根据大家的意见”当状语,表示“把 计划修改一下”的依据。 表示关涉:关于……..、就……. 例如: (31)关于环境污染问题 ........,上级已经做了指示。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(31)的介词短语“关于环境污染问题”当状语,表示关 涉的意思, 是“环境污染问题”不是别的问题。 表示协同:同…….、跟……、和…….、与…….. 例如: (32)班长有计划要跟大家 ...商量。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(32)的介词短语“跟大家”当状语表示协同的意思。 1.2.2.4 表示处所、空间、路线、方向 此类状语由处所词语和介词短语充任。 表示处所和空间:上、左边、屋里、地上、桌子上、 在…….、于……、当…….. 例如: (33)玛丽在房间里 ....哭泣。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(33)的状语“在房间里”表示处所的意思,是在房间里 不是别的地方。 表示路线:沿(着)…….、顺(着)……、打……、从……、通 过……、经过…….等 例如: (34)通过上级的指示 .......,交通网络日益得到改善。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(34)的状语“通过上级的指示”表示路线的意思。 表示方向:朝……、向……、往……、照…….等 例如: (35)此次订货合同照循例 ...而实行。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(35)的介词短语“照循例”当状语,表示动作“实行”的 方向。 7 《现代汉语状语研究》—阮氏红 A17173 1.2.2.5 表示对象 表示对象的非描写性状语主要由介词短语充任。 如:对…….、给…….、跟…….、和…….、于…….、照…….、 为…….、同…….、替……..等。 例如: (36)他给我 ..当翻译。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(36)的介词短语“给我”当状语,表示主语“他”实行动作 “翻译”的对象。 1.2.2.6 表示否定、程度、重复、范围 表示否定包括:不、没(有)、甭、别等否定副词。例如: (37)你别 .走,大家在等你发表的意见! (刘月华《现代汉语语法》) 例(37)的副词“别”当状语,表示否定的意义。 表示程度包括:很、十分、非常、更、最、极、格外、可、 真、好多、比较、稍微、有点儿、太、还等副词。例如: (38)今天天气稍微 ..冷。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(38)的副词“稍微”当状语,表示“冷”的程度。 表示重复:又、再、也等。 例如: (39)别把昨天的问题又 .说了一遍! (刘月华《现代汉语语法》) 例(39)的副词“又”当状语,表示重复的意思。 表示范围:都、全、统统、一概、净、只、就、仅仅、光、唯 独、不过等。 例如: (40)这个计划仅仅 ..半年就完成了。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(40)的副词“仅仅”当状语,表示完成计划的时间范 围。 1.2.3 描写性状语和非描写性状语的区别 描写性状语和非描写性状语有很多不同的地方。 1.2.3.1 非描写性状语可以出现在各种谓语句中 例如: 8 《现代汉语状语研究》—阮氏红 A17173 (41) 他昨天 ..去上海了。(动词谓语句) (42) 小马今天 ..比谁都高兴。(形容词谓语句) (43) 他的确 ..头疼。(主谓谓语句) (44) 今天刚 .是星期三,急什么?(名词谓语句) (刘月华《现代汉语语法》) 各种谓语句可以出现的非描写性状语并不相同。名词谓语句和 主谓谓语句一般只能用表示时间、语气等有限几类非描写性状 语,形容词谓语句可以用的非描写性状语的类型也永远没有动词 谓语句多。 名词谓语句和主谓谓语句不能用描写性状语。形容词谓语句也 只能用某些描写性状语,如 “像……..一样(似的)”。 动词谓语句可以用的状语类型最齐全。但是,如果谓语动词带 有可能补语或情态补语,可用的描写性状语将十分有限,一般只 能用带有的描写性状语,如 “渐渐”、 “忽然”,以及表示动量的词 语,如 “一下子”、 “一脚” 等。 所以,一个句子的谓语可以用什么样的状语,不仅与句子的语 义有关联,也与句子的结构有关系。 1.2.3.2 非描写性状语多数可以出现在主语前,作全句的修饰语 (由 “把”、 “被”等构成的介词短语以及多数副词除外) 描写性状语一般不能出现在主语前,只有具有表示时间意义的 “渐渐地”、“很快”、“慢慢地”可以。 1.2.3.3 描写性状语和非描写性状语出现的语体不同。 非描写性状语可以出现在叙述、描写、议论等各种语体中;描 写性状语多出现在叙述体中,对话中较少,描写动作者的状语只 出现在小说的叙述性文字中。 1.2.3.4 充任非描写性状语的实词(大部分副词除外)一般可以单 独回答问题,单独成句,也可以用来提问。 例如: (45) A: 你哪天去北京? B: 明天 ..。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(45)的非描写性状语“明天”可以单独回答问题,单独成 句。 描写性状语一般不能单独回答问题,也很少用来提问。 例如: (46) A:他怎么看你? 9 《现代汉语状语研究》—阮氏红 A17173 B:他怀疑 ..地看着我。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(46)的“怀疑”是描写性状语,不能用来单独回答问题,不 能说: A:他怎么看你? B:怀疑 ..。 1.2.3.5 描写性的状语后边一般可以用“地”,而非描写性状语后 边一般不用“地” 例如: (47) 双方亲切友好 ....地换了意见。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(47)的“亲切友好”是描写性状语,后边可以用“地”。 (48) 他一直 ..十分乐观。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(48)的“一直”是非描写性状语,后边不能用“地”, 不 能说:“他一直地十分乐观”。 1.3 能充当状语的成分 1.3.1 副词作状语 在考虑副词作状语的问题时要注意联系副词的分类,因为副词 的分类主要的根据是副词作状语时的句法表现。比如“很”、 “太”、“非常”等程度副词主要作形容词和部分动词(心理动 词)的状语,而“也许”,“几乎”等语气副词的特点是,作状 语时有两个位置:主语前和主语后。 例如: (49) 对方对我们特别 ..热情。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(49)的“特别”是程度副词,作形容词“热情”的状语。 (50)妈妈也许 ..原谅我了。 或 : 也许 ..妈妈原谅我了。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(50)的状语“也许”是语气副词,在主语前或主语后都可 以。 10 《现代汉语状语研究》—阮氏红 A17173 1.3.2 形容词作状语 形容词作状语时主要是作描写性状语。 例如: (51)大家认真 ..研究了处理方案。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(51)的形容词“认真”是描写性状语,具体是描写动作 “研究”的状语。 (52) 他们热情地 ...接待我们。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(52)的形容词“热情”是描写性状语,具体是描写动作 者“他们”动作时的态度。 1.3.3 动词作状语 我们首先看单独的动词作状语的情况。分两种类型: 类型一:动词直接作状语,主要表示的是动作行为的方式,因此 作状语的动词基本都可以进入“以……方式”这个框架中。这种 状语是限制性状语。动词可以直接作状语,这是汉语语法由于缺 乏形态而产生的一个特点。 例如: (53) 我们想旅行 ..结婚。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(53)的动词“旅行”直接作“结婚”的状语,表示动作“结 婚“的方式。 (54) 两家公司合作 ..生产这个产品。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(54)的动词“合作”在句中直接作“生产”的状语,具体是 限制性状语。 类型二:动词加“地”作状语。这种状语的特点是,动词如果 不加上“地”就不能像类型一那样作状语。这种状语主要用于描 述动作行为的状态,带有很强的描写性,是描写性状语。从两类 状语的特点可以看到,就动词作状语来说,助词“地”的作用非 常关键:第一,有区别状语类型的作用,没有“地”是限制性状 语,有“地”是描写性状语;第二,可以决定某些动词能否作状 语。例如: (55) 大家注意地 ...看着我。 (刘月华《现代汉语语法》) 11 《现代汉语状语研究》—阮氏红 A17173 例(55)的动词“注意”加“地”在句中作动作“看“的状语, 具体是描写性状语,“注意”描写动作者“大家”动作“看”时 的姿态。 动词词组作状语都带有描写性。例如: (56) 她哭丧着脸 ....看着我。 (57) 我不要躺着 ..看书。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(56), (57)的动词词组“哭丧着脸”和“躺着”都作描写性状 语,具体是描写动作者的状语。 1.3.4 名词作状语 名词作状语有两种类型: 类型一:名词 + 地 + V 例如:(58)他本能地 ...做出了反映。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(58)的名词“本能”作动作“做”的状语,具体是描写性状 语。 汉语中能够以这种形式作状语的名词很少。从语言材料来看, 这种名词加“地” 作状语现象,可以认为是受英语的影响,在翻 译过程中产生特殊现象。下面的例子属于另一种情况: (59)我们应该科学地 ...解决这种现象。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(59)的“科学”已经不是名词了,是形容词,理由是它们有 下面的用法: (60) 这样的解决很科学 ...。 (刘月华《现代汉语语法》) 类型二:名词 + V 例如: (61) 我们明天可以电话 ..联系。 (62) 领导已经原则 ..同意了我们的计划。 (63) 两国政治 ..解决领土争端。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(61), (62),(63) 的名词“电话”,“掌声”和“政治”都直接作 状语。 12 《现代汉语状语研究》—阮氏红 A17173 这里说的名词主要指的是时间名词、处所名词以外的一般名词 直接作状语的情况。这类名词状语表达的语法意义一般是: 第一,动作行为的方式。如: 上述的(63)例如,可以表示为: 用(以)…….方式 + V; 第二,动作行为的工具。如:上述的(61)例如,可以表示为: 用……V ; 第三,动作行为的范围。如:上述的(62)例如,可以表示为: 在…….上(方面)+ V。 跟动词一样,名词直接作状语可以说是汉语的一个特点,而这个 特点的产生和汉语缺乏形态有直接关系。同时要注意的是,我们 说名词可以作状语,并不是说每个名词都有作状语的能力,比如 “书” “人” “天空” 等名词就不可能作状语,而像下面的一些 名词就有这种能力:全部,全力,深情,盛情,荣誉,实话,实 况,事实,手工,书面,顺序,团体,微观,武装,现场,现 金,现钱,协议,义务,阴谋,友情,原则,战术,战略,掌 声,真心,整体,正面,政治,直线,志愿,重点 等 这主要是有名词本身的特点和名词状语表示的语义关系决定 的。 1.3.5 数量词组作状语 数量或数量词组主要作描写动作的状语。 例如: (64) 我们一 .个一个地 ....检查了一遍。 (刘月华《现代汉语语法》) (65) 我几次 ..找他谈这个问题。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(64) , (65) 的数量词组“一个一个”和“几次”在句中作描写 动作状语,具体是修饰描写“检查”(例 64)和“找”(例 65)。 1.3.6 介词词组作状语 介词词组的主要句法功能就是作状语。介词词组和谓语动词之 间有多种句法语义关系。 例如: (66) 会议从明天 ...开始。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(66)的“从明天”作非描写性状语,表示时间的意义。 13 《现代汉语状语研究》—阮氏红 A17173 (67) 老师对我 ..很关心。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(67)的“对我”作非描写性状语,表示对象的意义。 1.3.7 固定词组作状语 固定词组作状语时主要作描写动作的状语。 例如: (68) 我们要实事求是地 .....解决这些群众的生活问题。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(68)的“实事求是”作描写动作状语,具体这里说的是描 写动作“解决”。 (69) 他不上不下地 .....站在那个地方。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(69)的“不上不下”作描写动作状语,具体这里说的是描写 动作“站”。 小结 第一章的主要内容是讨论现代汉语状语的语法概述问题。 本章在分析现代汉语状语的定义、分类及能充当状语的词语结 果大致有: 现代汉语状语的定义以中心语的性质来界定,状语是中心语的 修饰成分。 根据状语的功能,状语通常分成两大类: 描写性的状语和非 描写性状语。 能充当状语的词语包括:副词,形容词,动词,名词,数量词 组,介词词组,固定词组等。 关于现代汉语状语的语法概述问题,本文使用目前最通用的概 念和分类结果。 在第一章的理论基础上,我们将在第二章和第三章深入地研究 现代汉语状语的用法等有关问题 。 14 《现代汉语状语研究》—阮氏红 A17173 第二章 :现代汉语状语研究 2.1 现代汉语状语在句中的位置 在汉语中,状语一律位于中心语前,有时,为了特殊的修辞上 的需要,可以把状语放在中心语后。例如: (70)于是我们只好等待着黄昏的到来、抑郁地 ...。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(70)的状语“抑郁”放在中心语后,特殊的修辞动作 “等待”的态度。 但这种状语后出现的情况一般只见于文学作品。在一般情况 下,不能把状语放在中心语后。 本节所要谈的是,在中心语前的状语又有两种位置:一种是在 主语前,一种是在主语后。大多数状语只能出现于主语后,少数 状语只能出现于主语前,其余的既可出现在主语后,也可以出现 在主语前。决定状语所处位置的因素,主要是充任状语的词语的 功能和词性。下面分别说明。 2.1.1 只能位于主语前的状语 [状语], S + V 只能位于主语前的状语限于限制性的,主要是由“关于”、“至 于”构成的介词短语。例如: (71)关于明年的计划 .......,我们以后再讨论。 (刘月华《现代汉语语法》) (72)考试的范围我可以告诉你们,至于考试的题目 .......,那当然要 保密喽! (刘月华《现代汉语语法》) 例(71)的介词短语“关于明年的计划”是位于主语前的状语, 修饰后边整个句子。例(72)的介词短语“至于考试的题目”是 位于主语前的状语,修饰后边整个句子。 当谓语中包含其他结构比较复杂的描写性状语时,不包含介词 的处所词语也要放在主语前。例如: (73)院子里 ...,孩子们你追我赶地玩着。 (刘月华《现代汉语语法》) 例(73)的状语“院子里”要放在主语前因为谓语包含其他复 杂的描写性状语,具体是“你追我赶”是描写动作者“孩子们” 动作“玩”时的姿态。 15
- Xem thêm -