Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp tiếng trung nghiên cứu một số vấn đề về từ ngoại lai trong tiếng hán

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 4765 |
  • Lượt tải: 17
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỪ NGOẠI LAI TRONG TIẾNG HÁN 现代汉语外来词的若干问题研究 SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN DIỆU HUỆ MÃ SINH VIÊN : A13990 CHUYÊN NGÀNH : NGÔN NGỮ HÁN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : Th.S NGUYỄN THỊ TRUNG THU HÀ NỘI – 2013 教育培训部 升龙大学 ---o0o--- 毕业论文 论文题目: 现代汉语外来词的若干问题研究 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỪ NGOẠI LAI TRONG TIẾNG HÁN 学生 :阮妙惠 学生号码 :A13990 2013 年于河内 专业 :汉语言理论 导师 :阮氏中秋硕士 致谢 选择“现代汉语外来词的若干问题研究”作 为自己的毕业论文题目对我来说是实现一个愿 望,同时也是一个严峻的考验。在编写论文的过 程中,我已经受到了升龙大学中文系的各位老 师,学生们的热情鼓励,尤其是阮氏中秋老师的 指导与帮助,给我提出许多宝贵的修改意见。趁 此机会,我谨向阮氏中秋老师、各位老师和学生 们表示衷心的感谢。 编者 阮妙惠 2013 年 1 月于河内 目录 前言 第一章 汉语外来词概述 ............................................................. 1 1.1. 什么是外来词? .............................................................. 1 1.2. 外来词的界定 ................................................................. 2 1.3. 外来词的成因 ................................................................. 3 1.3.1. 内在原因 ................................................................... 3 1.3.2. 外部原因 ................................................................... 4 1.4. 汉语吸收外来词的历史进程 .............................................. 5 1.4.1. 汉唐时期 ................................................................... 6 1.4.2. 晚清到“五四”前后的近百年时间 ................................... 6 1.4.3. 改革开放以来 ............................................................. 8 小结 ................................................................................ 9 第二章 汉语外来词考察 ........................................................... 10 2.1. 汉语外来词的类型 ......................................................... 10 2.1.1. 音译词 .................................................................... 10 2.1.2. 意译词 .................................................................... 11 2.1.3. 音意兼译词 .............................................................. 12 2.1.4. 借形词 .................................................................... 14 2.1.5. 外文字母词 .............................................................. 15 2.2. 外来词对现代汉语的影响 ............................................... 16 2.2.1. 外来词对汉语语音系统的影响 .................................... 16 2.2.2. 外来词对汉语文字系统的影响 .................................... 17 2.2.3. 外来词对汉语词义的影响........................................... 18 2.2.4. 外来词对汉语语法的影响........................................... 22 2.3. 汉语外来词的发展趋向 .................................................. 23 2.3.1. 音译和意译逐渐融合 ................................................. 23 2.3.2. 音译更加注重汉民族文化心理 .................................... 25 2.3.3. 标新立异,生动形象 ................................................. 25 小结 .............................................................................. 26 第三章 升龙大学学生学习汉语外来词的偏误分析 ....................... 27 3.1. 升龙大学学生学习汉语外来词的概括情况 ........................ 27 3.2. 调查的统计及其分析 ...................................................... 28 3.2.1. 调查目的、对象和方法 .............................................. 28 3.2.2. 调查的统计表 ........................................................... 28 3.2.3. 调查结果分析 ........................................................... 31 3.3. 升龙大学学生的偏误成因 ............................................... 33 3.4. 汉语外来词的教学与学习建议 ......................................... 36 3.4.1. 汉语外来词的教学建议 .............................................. 36 3.4.2. 汉语外来词的学习建议 .............................................. 37 小结 .............................................................................. 39 结语 .............................................................................. 40 附录 .............................................................................. 41 参考文献 ........................................................................ 43 前言 1. 选题理由 世界上任何一个民族在其发展的历史长河中,都不可能是独立的,封 闭式的,都会和其他民族进行接触和交往。文化交流与融合总会在语言中 留下深刻的浪迹。而最能体现这种浪迹的,莫过于外来词了。“一种语言 从别种语言里吸取过来的词语”,叫做“外来词”,也叫做“借词”或 “外来语”。汉语发展到今天,外来词的作用已经越来越不可忽视,使用 范围遍及人们生活的方方面面。这种词汇本来是源自其他国家和地区的语 言,现在已经被汉语吸收并接受了。随着中国与世界的交流的日益频繁, 汉语与外民族语言文化接触也将更加密切,频繁的出现在人们的日常交谈 中,逐渐被接受,并被广泛使用。不少外来词简洁、移动,表意效果十分 显著,让人易记易理解,是人们与外界的交流更加便利,如今,众多的中 国人都能理解和使用 WTO 、CD 、MTV 等词汇,并没有感到别扭。而 且,外来赐予的不断进入,形成了一种引人注目的社会文化现象。因此, 我们可以从外来词中窥见到文化的方方面面。 从 20 世纪下半叶以来汉语外来词以前所未有的速度进入汉语词汇系 统,成为汉语里不可缺少的有机部分,也成为汉语学习者的难点。如果不 掌握汉语外来词的基本知识,在学习和使用汉语的过程中,就遇到很多障 碍,影响学习效果。正因为如此,我把“汉语外来词”作为自己的论文题 目。我希望通过对汉语外来词的描写与分析,可以提高自己对外来词这种 语言现象的了解,从而更好地学习、使用它。 2. 2.1. 研究目的及任务 研究目的  了解汉语外来词这一语言现象及其有关的理论问题;  指出外来词对汉语语音、文字、词义、语法以及语用等方面上造成 的影响,同时了解汉语外来词的优缺点。使本人通过研究过程更加 深刻、详细地了解这种词语;  把研究所获得的结果运用到对汉语外来词的学习过程之中。通过了 解与分析升龙大学学生对汉语外来词的偏误,克服自己在学习中的 困难,修改自己的错误,提高学习效果。 2.2. 研究任务 为了能够达到上面所提到的目的,本论文要完成下列任务:  论述汉语外来词的有关理论问题;  对一定数量的汉语外来词进行考察,在考察的结果基础上分析外来 词对汉语音、文字、词义、语法以及语用等方面上造成的影响,指 出汉语外来词的优缺点;  指出升龙大学中文系的学生学习汉语外来词时所遇到的困难,分析 他们的偏误及其成因,从而提出有效的教学和学习方法。 3. 研究对象 本论文的研究对象是汉语外来词及其有关问题;二年级和三年级学生 学习该类词的偏误。 4. 研究方法 本文在构思、写作过程中主要采用文献收集法、综合分析法、和问卷 调查法进行研究,通过查阅和检索中国网上的相关文献资料、书刊以及汉 语外来词相关网站掌握关于汉语外来词的知识和理论,对前任的研究成果 进行了总结,较为全面地了解了相关领域的知识。 5. 论文结构 本文除了前言和结语两部分之外,主要内容分为三章: 第一章 汉语外来词该说 第二章 对汉语外来词考察 第三章 升龙大学学生学习汉语外来词的偏误分析 现代汉语外来词的若干问题研究 – 阮妙惠 第一章 汉语外来词概述 1.1.什么是外来词? 语言是人类表达和交流思想的工具,是文化的载体。当不同的语言相 互接触时,不同的文化交流也随之进行。伴随着文化交流的发展,社会的 进步,科技的发展,外来词也会逐渐地与民族语言融合。当一个民族在表 达一些新鲜事物而本族语言中又没有这类词语时,就需要吸收外民族的一 些词语以丰富自己的语言,增强其表达能力。这一部分词语叫做外来词。 例如: 克隆 Clone 伊妹儿 E-mail 可口可乐 Coca-Cola 啤酒 Beer 马拉松 Maratong 快餐 Fast food T 恤衫 T-shirt 黑客 Hacker 开司 Kiss 安乐死 Mercy killing 汉堡包 Hamburger 维他命 Vitamin 外来词(foreign word)又叫借词(loan word),是指一种语言从另一 种语言中吸收进来的词语。不同的专家学者不同的时期对它的称呼不尽相 同。“译语”、“译名”、“译词”唐代首先开始使用。到了清代“外国 语”的名称已经使用。“外来语”一词在日本明治 17 年已出现于书面。 1 现代汉语外来词的若干问题研究 – 阮妙惠 “外来词”一词是本世纪初年代从日语借入(1902)。此外,还有 “借 词”、“借语”、“借用语”、“外来语词”等名称。虽然外来词有各种 各样不同的名称,但是它们有一个共同的特点就是词的来源非本民族的, 来自外国的语言,用以表达外来文物与新观念的词汇。因此人们在摒弃了 一些异议之后,“外来词”这一名称才被普遍认同。 1.2.外来词的界定 外来词是国家之间、民族之间交往接触的结果。现代汉语中的外来 词,特别是改革开放以后,外来词以前所未有的速度进入汉民族的语言, 且越来越深刻的影响着汉民族的语言。汉语外来词的历史源远流长,但对 外来词的界定不太一致。对于汉语外来词的界定学术界争论已久,各家有 不同的说法。 王力在《汉语史稿》(1980)中这样论述:“当我们把别的语言中的 词,连音带意都借过来的时候,就把这个词叫作借词,也就是一般所谓的 音译,当我们利用汉语原来的构词法把别的语言中的词所代表的概念介绍 到汉语中的时候,就把这种词叫作译词,也就是一般所说的意译。”王力 先生严格区分借词(音译词)和译词(意译词),认为只有借词才是外来 词。译词由于采用了汉语的构词材料和构词方式而被排除在外了。 史有为先生在《汉语外来词》中认为:“在汉语中,一般来说,外来 词是指在词义源自外族语中某词的前提下,语音形式上全部或部分借自相 对应的该族语词、并在不同程度上汉化了的汉语词。”显然,按照这个狭 义的外来词的定义,日源汉字词和意译词都不是外来词。但有位先生也指 出:“更广义的说,日语汉字词进入汉语后也可以认为是一种外来词,不 过这不是借音,而是借形,借文字之‘形’,如‘手续’和‘领空’。” 同样也有人认为意译词应该纳入外来词的范围。考察一个词是否外来的, 首先得看它的词源,如果词源不是汉语本身的,所构建的词形上免不了会 或多或少地烙上一些外来的印迹。例如:“热狗”、“快餐”、“超市” 等,词源是外来的,词义是引进的,尽管词形是中国人意译的,但是这些 词在使用中表现出的是浓厚的异国文化色彩,它们所指称的东西很有洋 2 现代汉语外来词的若干问题研究 – 阮妙惠 味,仔细推敲起来,词义还不太能为中国人理解,它们无疑也应该属于外 来词。 另一种观点则不区分借词和译词,认为只要是来自其他语言的词都是 外来词,都可以叫做借词。考虑到现代汉语中,外来词越来越普遍的现 象。从流通、使用的角度出发,笔者认为应从广义的角度探讨汉语外来 词,认为源于其他语言的词语,不管以什么方式进入汉语,都应该是外来 词,都可以叫作借词。这样,汉语外来词就包括如下五类:  音译词,如:麦克、沙发、卡通、迪斯科、比基尼等。  意译词,如:电话、热狗、手机、超市、冷战等。  音意兼译词,如:冰淇淋、因特网、卡片、迷你裙等。  借形词,如:图书馆、运动会、物理、统计、社会 等。  外文字母词,如:taxi、OK、WTO、DNA、BP 机、X 光、T 恤衫、 USB 接口等。 这样,汉语外来词就包括五类:音译词、意译词、音意兼译词、借形 词、外文字母词。 1.3.外来词的成因 1.3.1. 内在原因 从内因上讲,任何一种语言都不可能是全封闭的,汉语也不例外。汉 语内部的发展规律决定了汉语必然与其他民族的语言发生接触,以吸收新 的语言要素,补充自身的内容和形式上不足,丰富汉语词汇系统,是汉语 永远保持生机勃勃、充满活力的语言面貌。 例如:中国历来就有“亲吻”、“再见”的说法,但是由于语言的开 放过程,汉语与英语发生接触,汉语酒席手心的说法“开司”、“拜拜” 以丰富汉语的词汇系统,体现汉语的开放性和国际化趋势。 再说,汉语在与其他语言发生接触的过程中,发现有许多概念和事物 本族语历来没有,所以它理所当然就吸收这些新的概念。例如:电话、超 市、热狗、普及车等。 这样,语言自身的发展需要便成为外来词形成的内在原因。汉语正是 在与异族语言的不断接触中吸收其语言要素,从而不断变化发展起来的。 3 现代汉语外来词的若干问题研究 – 阮妙惠 1.3.2. 外部原因 外来词的形成光有内因还远远不够,外因有时甚至起着决定性的作 用。由于正值、社会等各种原因,能互相接触,在接触构成中彼此产生了 交流的愿望。交流时,在运用本族语言的人有必要谈及外语所有,本族所 无的词所指明的事物时,如果它不能或来不及运用本民族语言的原有材料 去创造合适的话,它就会把外语的词吸入本族语言里来,给本族语言的词 汇系统加入外来成分。这种不同民族间的接触及彼此间交流的需要就构成 了汉语中外来词形成的外部原因。大量外来词的出现并不是偶然的,它即 使中国政治、经济、文化发展的产物,又是国际化趋势的结果,还与部分 人的御用心里有一定关系。 1.3.2.1. 政治、经济、文化的发展原因 中国实行改革以来,与世界各国的交往越来越密切,国家对开放的不 断扩大,经济不断的发展和国际地位越来越提高,特多国家和中国进行更 频繁的贸易来往和文化交流。大量的外来词随之进入汉语的词汇系统借以 指称新事物、新现象、新概念。同时,由于中国在文化转播技术上进步迅 速,各种转播媒介应用而生,使人们更快捷、更方便地了解世界。政治的 变革、经济的腾飞、文化的发展为外来词的大量出现准备了物质条件。 政治、经济、文化是密不可分而互相影响的,汉语外来词的大量出现 冰不是偶然,它即是中国政治、经济、文化发展的产物。所以说中国经济 发展与文化发展的需要无疑是大量外来词进入汉语的重要原因。 1.3.2.2. 国际化趋向需求原因 政治经济是当代社会生活的转动轴心,全球化的步伐是的语言的交流 不得不加快,科技高度发达的国家的语言中借用,有助于增加通用术语词 汇的数量,并能加速科技领域中新成果的转播。使人民不得不关注另外的 社会和整个地球。中国自改革开放以来,与世界各国的科技交流不断深化 和发展,借用国际化、全球化的术语是加快本国与世界科技发展接轨的必 然。外来词源源不停的从不同道路进入中国,对汉语产生了非常大的影响, 使汉语要主动或被动的创造新词语来表达或承载各个方面的新事物、新观念。 4 现代汉语外来词的若干问题研究 – 阮妙惠 1.3.2.3. 人们的语用心里也一定程度上影响外来词的产生 人们普遍有一种求新求变心里,体现在语言上,就表现在人为的创造 出一些新词新语。这之中也包括使用外来词。喜欢使用外来词如果是出于 求新求变心里,是正常的,也是可以理解的,但有的人滥用外来词却并非 如此,而是由于崇洋媚外的心理在作怪,那就不应该了。特别是不分好 坏,只要是洋文就用的现象,比如“支那”一词,本是第二次世界大战期 间日本等帝国主义国家对中华民族污蔑性的称呼,但现在,在很多作品里 都可以看到这个词,喜欢用这个词的原因是:有的作品使用“支那”一词 是由于崇洋媚外的思想在作怪。可是也有的不完全是这样,他们喜欢使用 “支那”是因为他们没有深刻地认识到这个词对中华民族的污蔑意义,此 外“支那”是 CHINA 的音译词,而 CHINA 就是中国在世界地图上的正 式名字。 上面所分析的影响外来词产生的三个主要因素,此外,还有其他因 素,如生活观念的变化,人们知识水平的普遍提高等等。 总之,由于汉语自身发展的需要,由于汉族不同时期与异族交往所引 发的交际要求,由于国际化的趋势汉语不断从异族语言中吸取心的养分来 滋养自身,从而使汉语逐渐形成了一个不断更新、不断发展的开放性的外 来词体系。 1.4.汉语吸收外来词的历史进程 美国语言学家萨丕尔(Shapir)说: “语言,像文化一样,很少是自给 自足的。”在国家与国家、集团与集团、不同民族的交往中,语言是最直 接的交流工具。 一种语言吸收另一种语言的成分和结构,包括语音、词汇、语法三个 方面,通常在词汇上的借用最常见。 汉语外来词的历史进程在我国汉语的历史发展过程中,大规模吸收外 来词有三次,一是汉唐时期、二是晚清到“五四”前后的近百年时间、三 是改革开放至今约 30 年时间。 5 现代汉语外来词的若干问题研究 – 阮妙惠 1.4.1. 汉唐时期 汉唐时期(公元前 206 年一 907 年)是中国封建社会的鼎盛时期,社会 生产力发达,科学文化兴盛,国内政局安定,国势大振。因此,这一时期 对外文化交流也进入了一个新阶段。 这期间发生了历史上最有影响的两件事,一是通西域、二是求佛经。 正是这两件事影响并产生了汉语史上第一批外来词。公元前 138 年,张骞 受命首次出使西域,“西北国始通汉矣”,这样,中国迈开了走向世界的 步伐。张骞出使西域后,在西汉至东汉的漫长历史时期,中国商队开始携 带中国的主要商品西行,开辟了中国古代与世界的“丝绸之路”,这条道 路是古代中国联结东西方经济,文化的纽带。不仅中国的商品,如丝绸、 蚕丝、铁器、凿井技术等传人西域,而且西方的物品也传人中国,传人中 国的这些物品的名称,就成为古汉语史上引入最丰富的一批外来词。如葡 萄、苜蓿、明月珠、珊蝴、牡丹、石榴、菠菜、茉莉、胭脂、玛瑙、红宝 石、绿宝石、封牛、大象、胡桐、胡椒、胡杨、朱丹、驼鸟等等。这些物 品的名称早已成为汉语词汇的基本词汇。 佛教传人中国,大约在两汉之际由西域传人中原,至魏晋南北朝便广 为传播,形成高潮,隋唐时期儒、道、释三家并重。佛教的兴盛,使佛经 翻译的规模,数量有所增加,尤其是唐朝,唐玄奘于七世纪到南亚各国带 回 157 部佛经,并翻译了 75 部共 1355 卷。随着佛教的兴盛、佛经的翻 译,一大批佛教的词汇便走进汉语词汇,经过一千多年的交际实践,其中 一大批已经完全进入汉语词汇库中。诸如佛、浮图、上秉、正法、法身、 空门、法宝、无常、劫、众生、不法等词汇与佛教教义有关尚可看出字的 来源。但有些词汇,如塔、一刹那、安居、必定、因果、真谛、世界、境 界、和尚、罗汉、大干世界、天花乱坠、五体投地、心心相印、县花一现 等词汇一眼望去非常像汉民族的国有词汇。 1.4.2. 晚清到“五四”前后的近百年时间 第二次大量吸收外来词,是在经历了封建社会长期停滞以后,晚清到 “五四”运动约一百年时间。这一时期,一方面是西方殖民者为掠夺殖民 地叩开古老帝国的大门,古老的封建王朝进入半殖民半封建的黑暗社会, 6 现代汉语外来词的若干问题研究 – 阮妙惠 近代中国的有识之士为富国强民,摆脱中化民族处于水深火热之中的危 机,积极学习西方先进军事技术、民主政治制度,并翻译了大量的外国书 籍;另一方面,“五四”新文化运动前后,一些知识分子本着精神文化发 展的要求,提倡对西方文化的借鉴。在这 100 多年的时间里,西方先进技 术的引进、政治制度、文化思想的传人,都离不开语言的接触和外国书 籍、报刊的翻译工作,所以说这次大规模的外来词现象是从海外接触和 “通译”开始的。 在鸦片战争前后,当钦差大臣林则徐到粤海禁烟时,他为了知己知彼, 曾设立了类似翻译局的这种机构,将“夷及”写成“华言”,新的信息就 必然要求新词汇,第二次引入外来词从此便开始了。这一时期语言接触涉 及英语、葡萄牙语、俄语、法语等;外来词涉及范围也很广泛,包括政 治、经济、社会、科学、文化、哲学及日常用品、食品等,凡是这个古老 国家所未有的东西的名称、概念,都必须引进。考察这个时期的外来词, 最初转写的外来词音译的居多,如希梯西(hypothesis)——假设、理弗留里 (revolution)——革命、乌托邦(utopia)、赛恩斯(science)——科学、德谟 克拉西(democracy)——民主、布尔什维克(俄语)、布尔乔亚(法语)——资 产者等等,这些大都是政治词汇,这批音译外来词除极少数外都没有活下 来,只有食品、饮料和某些日用品等音译外来词坚定地进入现代汉语的基 本 词 汇 , 如 咖 啡 (coffee) 、 可 可 (cocoa ) 、 巧 克 力 (chocolate) 、 三 明 治 (sandwich)、威士忌(whisky)、可口可乐(coca-cola)、沙发(sofa)、沙龙 (salon)等。 清末中国的维新落后于日本,乃至后来,中国需要派留学生赴日接受 西方文化。这一留日运动的一大作用,即是经日本人用汉字翻译的大量西 方词汇,流入中国,成为现代中文的主要成分,以至演变到现在。日本史 学家实藤惠秀曾著《中国人日本留学史》一书,书中详论并列举了很多经 日本人翻译的而为中国所使用的新词。如哲学、科学、物理学、化学、历 史、企业、地图、物质、意识、观念、自觉、积极、消极、人道、人格、 人权、文明、支持、人生观、自由、自治、作品、定义等极多也极重要, 成为现代中华语言中不可或缺的成分。 7 现代汉语外来词的若干问题研究 – 阮妙惠 1.4.3. 改革开放以来 改革开放后汹涌而至的外来词现象。第三次大规模的引入外来词是改 革开放至今约 20 年的时间。这批外来词无论从数量上还是性质上较之前 两次都有很大的变化。在这批外来词中一小部分已基本固定下来,但还有 相当多正处于应用的实践中,有待于实践的检验。八十年代,改革开放进 一步扩大和深入,特别是解放思想,它为大规模地创新、探索、学习西方 文化扫清了道路上的障碍,思想解放作为一种自上而下的政治运动,它实 际上为摆脱过去的意识形态束缚,突破过去的政治禁区给予了思想上的支 持。所以,八十年代以后,许多新生事物层层涌现,政治、经济、军事、 文化各个领域新潮迭出,在语言上就表现未出现了大量的新名词,不仅有 物质性名词,还有精神性名词;不仅有科技性名词,还有包括文化哲学性 名词。有人把这种现象称为新名词大爆炸。而在这些新名词中,有大部分 是外来词。下面,笔者就从不同层次来分析这批外来词。从外来词的形式 分,可分为两类:一是直接用原文,如:AIDS、IT 业、WTO、DVD、A 股、B 股等。直接用原文有多方面的原因,首先,因为有些科技术语难以 音译或意译,比如 AIDS(艾滋病)、DOS(操作系统)、FoxPro、C 语言 等;也有的外来词直接用原文是出于简约的原则,如以 WTO 代世界贸易 组织,A 股、B 股分别代对内、外发行的两个股票种类,BBC 指英国广播 公司、IBM 指国际商用机器公司。 另有一些外来词是出于新奇、时尚的原则才直接用原文,如 CD(激 光唱盘)、DVD(高密度光学级光景碟)、DJ(音乐节目主持人)。直接 用原文还有一个特殊情况,就是处于修辞的需要,如去 WC(厕所)。另 一类是外来词进行本土化的改造。在进行本土化改造时,一部分直接是音 译外来词如巴士(bus)、高尔夫(golf)、休克(shock)、拷贝(copy)、 基 因 (gene) 等 ; 另 外 是 采 用 意 译 达 到 本 土 化 改 造 的 目 的 , 如 动 画 片 (cartoon)、激光(laser)、电脑(computer)、安乐死(mercy killing) 等。对外来词进行本土化改造主要是为了符合汉语的表达习惯。 上面所述是汉语发展中吸收其他语言词语的几次大的浪潮。这批外来 词的吸收已经丰富了汉语词汇,增加了汉语的表现力,在一定的程度上促 进了汉语的发展。 8 现代汉语外来词的若干问题研究 – 阮妙惠 小结 语言的变异和发展离不开对其他语言的借用,语言的借用是各民族语 言丰富和发展的重要途径、重要手段。只要社会之间有接触,就会有词语 的借用。汉语由于自身的需要,由于汉族不同时期与其他民族交往所引发 的交际需要,更由于社会的发展、国际化趋向以及人们的语用心里,汉语 不断从其他语言吸收过来大量词语,是汉语中形成了一个不断更新、不断 发展的外来词系统。汉语外来词在悠久的历史发展过程中,除了通过本身 的发展变化而日益丰富外,还在各个历史时期,不断地从外国一下民族和 本国个兄弟民族的语言中吸收词语来补充、满足自己。外来词丰富了汉语 的词库,增加了汉语的表现力,是汉语不可或缺的新鲜血液。 9 现代汉语外来词的若干问题研究 – 阮妙惠 第二章 汉语外来词考察 2.1.汉语外来词的类型 外来词要进入汉语的词汇系统,必须接受汉语单位语音、语法和构词 规则等方面的改造,以符合汉语的发音习惯、语法和构词规则。汉语的单 音节、象形方块文字的特点等,使得汉语对外来词的改造吸收要比西方语 种间的词语借用显得复杂。汉语借用外来词形式多样。有的是音译,有的 是意译的,还有的是音意兼译的等。概括起来,汉语吸收外来词主要有以 下几种类型: 2.1.1. 音译词 许多新词新语在刚引入时,由于其表达的概念在汉语中尚未对应物, 更无对应词,人们往往采取音译词将它们译出。音译是把一种语言的词语 用另一种语言中跟它发音相同或相近的语音表达出来。换句话说,这种外 来词纯粗用同音(近音)汉字去标记外来词的语音,汉字只表示音素,不 表达任何意义。这种译法直接,简易,而且具有极大的异国情调。这些音 译词经过广泛转播,在语言中存活下来,人们没有再寻找其他的翻译方 法,从而使它们广为流传。 例如: 三明治 Sandwich 拜拜 Good Bye 麦当劳 McDonalds 尼龙 Nilon 休克 Shock 白兰地 Brandy 粉丝 Fans 巴士 Bus 10 现代汉语外来词的若干问题研究 – 阮妙惠 克隆 Clone 雷达 Radar 坦克 Tank 比基尼 Bikini 吉它 Guitar 2.1.2. 意译词 所谓意译词就是把原词组合成部分都接语义逐字翻译成汉字,再将其 组合起来。意译是翻译外来词的一种常用方法,它克服了音译词不能反映 外来词内涵的缺陷。特别是随着时代的进步和思想文化的相互深透,多数 新词新语所标示的意义,在汉语中可以找到对应或基本对应的词来表达。 人们往往能通过字面意义来推测或判断意译词的基本涵义,这是意译词的 大趋势。 例如: 足球 Football 蜜月 Honey moon 代沟 Generation gap 安乐死 Mercy killing 快餐 Fast food 路演 Road show 马力 Horse power 官网 Offical Website 周日 Weekday 黑马 Black Horse 猪头 Head hunting 热钱 Hot money 11 现代汉语外来词的若干问题研究 – 阮妙惠 2.1.3. 音意兼译词 这类词一部分借助汉语的读音翻译过来。另一部分再结合意译,找出 一个相对应的汉语语素组合而成一个新词。我们都知道,音译法只顾语音 翻译,不考虑词义问题;意译法根据原文词意翻译,不考虑语音问题;而 音意兼译法则同时兼顾语音和词义,使译文既要在语音上与原文相近,又 要创造出一种能体现原文特点的词义。因此,音译与意译的加合法是一种 更需要创造力和个人智慧的翻译法。每个被大众所接受并广为流传的音意 兼译词都是一个美妙,优秀的一词,可以说这种使译名所用汉字尽量表达 相关意义并透发人们的联想,从而达到望文省义效果的做法是一种十分巧 妙的对外来词的汉化方式,反映了汉民族在构词和语言应用上特有的文化 心理。例如:“迷你裙”(Mini skirt),其中“迷你”是“mini”的音译, “裙”是“skirt”的意译;“冰淇淋”,其中“冰”是“ice”的意译, “淇淋”是“cream”的音译。 这类外来词还可以分为三类:音意兼顾、音译加义表和意译加音译。 2.1.3.1. 音意兼顾 既用汉字记录外语词读音的同时也用汉字的意义表示其意义,词的音 意合璧,这种译法,既能考虑到其读音,又能考虑到意义,一箭双雕,是 翻译的最好方法。 例如: 可口可乐 Coca-cola 博格 Blog 奔驰 Benz 黑客 Hacker 万德福 Wonderful 模特儿 Model 香波 Shampoo 脱口秀 Talk show 12 现代汉语外来词的若干问题研究 – 阮妙惠 德比 Derby 托福 TOEFL 百事可乐 Pepsi 维他命 Vitamin 2.1.3.2. 音译加义表 既用音译的方法把原词对译成汉语,后边加上一个原词所没有的表示 事物类属的表意语素。 例如: 沙丁鱼 Sardine + 鱼 啤酒 Beer + 酒 芭蕾舞 Ballet + 舞 吉普车 Jeep + 车 比萨饼 Pizza + 饼 高尔夫球 Golf + 球 桑拿浴 Sauna + 浴 扑克牌 Poker + 牌 雪茄烟 Cigar + 烟 艾滋病 AIDS + 病 酒吧 酒 + Bar 2.1.3.3. 意译加音译---半音译、半意译 既是把一个词分成两部分,一部分音译,一部分意译。 例如: 绿卡 Green card 冰淇淋 Ice-cream 13
- Xem thêm -