Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp tiếng trung nghiên cứu chữ hội ý trong tiếng hán

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1126 |
  • Lượt tải: 3
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -­‐-­‐-­‐o0o-­‐-­‐-­‐           KHÓA  LUẬN  TỐT  NGHIỆP                 ĐỀ  TÀI:     NGHIÊN CỨU CHỮ HỘI Ý TRONG TIẾNG HÁN 汉字会意字研究         SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ CHINH MÃ SINH VIÊN : A14084 CHUYÊN NGÀNH : NGÔN NGỮ HÁN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : NGUYỄN VĂN ĐỔNG         HÀ NỘI – 2013 教育培训部 升龙大学 --- o0o- -- 毕业论文 论文题目: 汉字会意字研究 NGHIÊN CỨU CHỮ HỘI Ý TRONG TIẾNG HÁN 学生 :阮氏征 学生号码 :A14084 2013 年于河内 专业 :汉语言理论 导师 :阮文懂 毕业论文 —— 《汉字会意字研究》 阮氏征 A4084   致 谢 在编写本论文的过程中,本人已经受到升龙大学外语系 汉语专业的各位老师和全体同学们的大力支持与鼓舞,特 别是受到阮文董老师无微不至的关心和指导。本论文能够 写成是与阮老师的悉心指导分不开的,在此谨向各位老师 和同学们的大力支持,特别是向阮老师的精心指导表示由 衷的谢意! 编 者 阮 氏征 2013 年 1 月 于 河 内 毕业论文 —— 《汉字会意字研究》 阮氏征 A4084   前言 1、选题理由 一般说来,世界上的大多数语言都是由语音、词汇、语法等三个基本 要素组成的,但对与众不同的中国语言——汉语来说,除了以上三个基本 要素以外,还加上第四个要素 ——“文字”组成的。中国文字(又称汉 字) 已经历过了五六千年的发展历史, 是世界上历史最悠久、使用范围 最广泛的文字之一。汉字的起源、发展与汉民族的历史、文化发展的关系 是密不可分的。汉民族的思想感情、风俗习惯、文化特色已为汉字的产生 创造了条件,因此,它同时也反映了汉民族的思想感情、待人接物、人生 观念等。 越南语言是使用拉丁字母拼写的语言,跟象形字的汉字相比差别很 大,所以越南人在开始学习汉语的时候对汉字不免感到陌生,同时也就遇 到不少困难。但如果懂得万事开头难这个规律,又能用心钻研,找出它的 特点和存在的理由,久而久之就一定能把那些困难克服掉。同时,在学习 的过程中,若能掌握汉字的造字法及其文化含义,我们既能正确地书写, 又能进一步了解到汉民族的文化。 意识到这一点,再说自己对汉字也早有了好感,所以在升龙民办大学 外语系汉语专业学习的四年中,除了听说读写汉语以外本人一直关心到汉 字的造字法尤其是会意字的造字特点。 基于上述原因,本人拟定选择《汉字会意字研究》作为大学毕业论文 的课题。本人希望通过研究能够进一步了解汉字造字法及其文化内涵并能 为关心此问题的人提供一份有用的参考资料。 2、研究目的 本论文的主要内容是深入研究汉字的造字方法,但由于时间有限,本 论文只集中到造字法的会意法。因此本论文的目的就是深入了解会意字并 剖析会意字中各种偏旁部首之间的基本关系以及部首与字义的关系,从而 进一步体会其中的文化内涵。 毕业论文 —— 《汉字会意字研究》 阮氏征 A4084   3、研究任务 为了达到上述目的,本论文要完成以下几项任务: • 概括汉字的理论问题; • 了解会意字的内容并对会意字进行考察、分析考察结果旨在指出其 内在结构尤其是偏旁部首与字义之间的关系,从而能够体会到会意 字的文化内涵; • 为学习汉语的越南人提出若干建议。 4、研究对象及范围 • 本论文研究对象是会意字,包括同体会意字和异体会意字两大类。 • 范围只限于近和现代的汉语。 5、研究方法 本论文采用文字研究方法。基本的研究手法是统计法、描写法、分析 法、例证法和问卷调查法。 6、论文结构 本论文除了前言和结论两个部分外,主要内容分为 3 章: (1) 第一章: 汉字概说 (2) 第二章: 会意字研究 (3) 第三章: 关于越南学生学习、使用会意字的一些调查? 由于水平有限,再加上时间仓促,本论文中所存在的不足之处在所 难免,敬请各位答辩老师及时提出批评指正。 毕业论文 —— 《汉字会意字研究》 阮氏征 A4084   目录 第一章 汉字概说 1 1.1.汉字的概念 ....................................... 1 1.1. 文字的概念 ............................................. 1 1.2. 汉字的概念 ............................................. 1 1.2.汉字的产生 ....................................... 1 1.2.1.文字的来源............................................ 1 1.2.2.汉字的产生............................................ 2 1.3.汉字的发展历史 ................................... 3 1.3.1.甲骨文................................................ 3 1.3.2.金文.................................................. 3 1.3.3.小篆.................................................. 4 1.3.4.隶书.................................................. 4 1.3.5.草书.................................................. 5 1.3.6.行书.................................................. 5 1.3.7.楷书.................................................. 5 1.4.汉字的造字方法 ................................... 6 1.4.1.象形 ——“画成其物,随体诘诎”....................... 7 1.4.2.指事 ——“视而可识,察而见意”....................... 8 1.4.3.会意 ——“比类合意,以见指撝”...................... 9 1.4.4.形声——“以事为名,取譬相成”........................ 9 1.5.偏旁、部首及其文化内涵 .......................... 11 1.5.1.偏旁、部首的概念..................................... 11 1.5.2.部首、偏旁和形符之间的区别及关系..................... 11 1.6.汉字的特点 ...................................... 14 1.6.1.汉字是语素文字....................................... 14 毕业论文 —— 《汉字会意字研究》 阮氏征 A4084   1.6.2.汉字是主要由意符和音符组成的文字系统................. 16 1.6.3.汉字是形、音、义的结合体............................. 17 1.7.汉字的文化内涵 .................................. 18 第二章 意字研究 20 2.1.会意字的字形特点 ................................ 20 2.1.1.会意字的类型......................................... 20 2.1.1.1.同体会意字 ....................................... 20 2.1.1.2.异体会意字 ....................................... 21 2.1.2.会意字的结构......................................... 22 2.1.3.会意字的优势......................................... 24 2.1.4.会意字的限制......................................... 25 2.2.会意字的字义特点 ................................ 26 2.2.1. 会意字的表意方式 .................................... 26 2.2.2. 会意字的字义 ........................................ 27 2.3.会意字的字形与字义之间的关系 ..................... 27 2.4.会意字反映汉民族的世界观和人生观 ................. 28 2.4.1.世界观的概念......................................... 28 2.4.2.人生观的概念......................................... 28 2.4.3.会意字反映汉民族的世界观............................. 29 2.4.4.会意字反映汉民族的人生观............................. 31 2.4.4.1.会意字反映汉民族的政治、经济情况 ................. 31 2.4.4.2.会意字反映汉民族的文化情况 ....................... 33 2.4.4.3.会意字反映汉民族的思想(儒家思想) ............... 35 第三章 越南学生学习、使用会意字的一些调查 38 3.1.对越南学生学习汉字的一些调查。 ................... 38 3.1.1.调查内容............................................. 38 毕业论文 —— 《汉字会意字研究》 阮氏征 A4084   3.1.2.调查的结果及结果分析................................. 39 3.2.对越南人学习汉字的若干建议 ....................... 48 3.2.1.学习汉语要有认真的学习态度........................... 48 3.2.2.学习汉字应该运用字形、字音、字义的结合............... 49 3.2.3.学习汉字一定要有抽象思维............................. 50 3.2.4.学习汉语应该结合于中国文化........................... 50   结语 ................................................ 52 参考资料 ........................................... 53 附录 ............................................... 54   毕业论文 —— 《汉字会意字研究》 阮氏征 A4084   图画、图表、表格的目录 图画 1.1. 甲骨文 .............................................. 3 图画 1.2. 金文 ................................................ 4 图画 1.3. 小篆 ................................................ 4 图画 1.4. 隶书 ................................................ 4 图画 1.5. 草书 ................................................ 5 图画 1.6. 行书 ................................................ 5 图画 1.7. 楷书 ................................................ 5   图表 1.1. 汉字的造字法 ........................................ 6 图表 1.2. 部首、偏旁和形符之间的关系 ......................... 12 图表 1.3. 形符、偏旁、部首之间的关系 ......................... 13 图表 1.4. 字、词素和词之间的关系 ............................. 16 图表 2.1. 会意字的结构方式 ................................... 23 图表 2.2. 会意字反映古代的经济类型的例如 ..................... 33 图表 3.1. 第二个问题的结果 ................................... 40 图表 3.2. 第七个问题的结果 ................................... 44 图表 3.3. 学习汉语的三个步骤 ................................. 49 表格 1.1. 部首、偏旁和形符在钩子中的例如 ..................... 12 表格 1.2. 字、词素和词的概念 ................................. 15 表格 3.1. 第一个问题的结果 ................................... 39 表格 3.2. 第二个问题的结果 ................................... 40 表格 3.3. 第三个问题的结果 ................................... 41 表格 3.4. 第四个问题的结果 ................................... 42 表格 3.5. 第五个问题的结果 ................................... 43 毕业论文 —— 《汉字会意字研究》 阮氏征 A4084   表格 3.6. 第六个问题的结果 ................................... 43 表格 3.7. 第七个问题的结果 ................................... 44 表格 3.8. 第八个问题的结果 ................................... 45 表格 3.9. 第九个问题的结果 ................................... 46 表格 3.10.第十个问题的结果 ................................... 47 表格 3.11.凭汉字的结构的抽象思维 ............................ 50 表格 3.12.利用语言启发的抽象思维 ............................ 50   毕业论文 —— 《汉字会意字研究》 阮氏征 A4084   第一章 汉字概说 1.1. 汉字的概念 汉字是世界上最古老的文字之一。想掌握汉字的定义,首先要了解文 字的概念。 1.1. 文字的概念 文字是记录语言的书写符号系统,书面上代表语言的符号 。其作用 主要可以从以下几个方面来认识: • 文字能“传于异地,留于异时”、克服口语的时间及空间的局 限(因为口语不能传到外地,也无法留存后世) • 文字的出现为记录人类历史和文化提供了更好的手段。 • 文章能促进思维的发展。 1.2. 汉字的概念 汉字是纪录汉语的文字--就是汉语的书写符号,同时也是多种方言的 共同书写体系。汉字以象形字为基础,形、音、义结合于一体,称为一种 独特的方块行的表义体系的文字。 现代汉字是纪录现代汉语“普通话”的书面符号(“普通话”是中国 人民共同使用的语言)。现今的汉字包括繁体字以及简体字,其中健体汉 字是更普遍的(比繁体字多 25%左右)。 • 繁体汉字:用于台湾、香港、澳门和北美的华人圈中。 • 简体汉字:用于中国大陆和新加坡以及东南亚的华人社区。 1.2. 汉字的产生 1.2.1. 文字的来源 想掌握汉字的产生,首先要了解到文字的来源。 对于文字的来源, 哪种文字是最早的 ,至今还没有正确的答案。对于文字的产生,古人想 像出来多种多样的理解故事。 1   毕业论文 —— 《汉字会意字研究》 阮氏征 A4084   远古时期,中国人曾经用结绳来记事,即大事打一大结,小事打一小 结,相连的事打一连环结,不过结绳还不是文字。后来有流转着仓颉造字 的说法。仓颉,姓侯刚,号史皇氏,是黄帝的史官,被尊为“造字圣 人”。相传,仓颉抬头看到天上惶惶排列的形状,地头看到印在地上的鸟 兽的足迹,受到启发,造出了象形的文字。其他的故事说,皇帝分派仓颉 专门管理圈里牲口的数目、屯里食物的多少,可慢慢的,牲口、食物的储 藏逐渐增加、光凭脑袋记不住了。为了好好管理皇帝分派的任务,仓颉本 着绳子而创造文字。还有转说,仓颉看见一名相貌奇特的天神后,心理触 动,便描摹那名天神的形象而创造了文字。 今天看来,这种说法很难叫人相信。因为一种文字的产生要经过很长 时间的发展过程,由一个人造出来是不可能的事。正确的说法应该是,文 字是广大劳动人民在长期劳动生活中集体创造的。 1.2.2. 汉字的产生 汉字是世界上最古老的文字之一,拥有 4500 年以上的历史。 它不但 承载了中国几千年的历史,而且也是从古到今人们进行沟通的重要手段。 那么,汉字是怎么造出来的? 关于汉字的产生,古人有很多理解说法。有的说汉字是神灵给人们的 恩赐;有的说汉字是一个出众的人物(仓颉)创造的;也有的说汉字的出 现是为了书写命令传送给远方之人而得到创造的。但是这些都是迷信的说 法,不足是汉字产生。现代的语言研究者并有其他解释,就是,汉字的出 现是“占卜、刻写、昭示”这过程的结果。意思就是“将那些与祖先神祗 通话的结果刻画出来(占卜),以此为据(刻写),昭示给大众,借以统 一部族大众的行为(昭示)”。这个过程包含了汉字发生的需求动力,也 是汉字产生的理由。 文字的创造补充着语言的缺点和局限,人人之间的交流越来越方 便,成为沟通的一个重要的交际工具。可说,汉字的出现,标志着中国 历史走进了由文字记载的时代,是历史长河中的一件大事,对后世也有 着重要的影响。 2   毕业论文 —— 《汉字会意字研究》 阮氏征 A4084   1.3. 汉字的发展历史 文字是人类传达感情、表达思想、记录语言的图形符号世界上最古老的 文字,除了中国文字外,还有苏美人、巴比伦人的楔行文字、埃及人的圣书 文字和中美洲的玛雅文字,这些文字造就了古文明的历史成就。如今楔形文 字、圣书文字、玛雅文字已销声匿迹不再使用,且该地区现行之文字和这些 古文字也没有渊源关系,故中国文字应该算是现存最古老的文字。 中国文字已发现的发展历史过程包括七个阶段:甲骨文、金文、小 篆、隶书、草书、行书、楷书。 1.3.1. 甲骨文 甲骨文是中国已发现的古代文字中时代最早、体系较为完整的文字。 由于那些古老汉字记录和刻在龟甲或兽骨上, 所以叫做 “甲骨文”。甲 骨文主要是用来卜断吉凶的,占卜的。 甲骨文的发现是在一百多年前的清光绪。相传, 国子坚王懿荣得了大病,四处求医找药,无意中发现 药材中有一种刻了文字的龟甲,认为是很有价值的古 物,于是便派人此处搜购,原来这些龟甲是河南安阳 一带农民拾获后卖给中药店的,后来经研究发现龟甲 上的纹路应该就是古老的文字,这个发现轰动了学术 界和文化界,从此,甲骨文受到许多学者、古董商和 收藏家的重视。 甲骨文已组成词组和简单的句式,并为华夏人民 图画 1.1. 甲骨文。 提供了大量商代的情况。 1.3.2. 金文 从甲骨文到我们现在使用的汉字,经过了很长时间的潢变过程。商代 和西周时期,除了甲骨文还有一种青铜器上的金文。 金文是预先雕刻在陶范上再铸出来的,标志着潢变过程的首先阶段。 因为先秦称铜为金,所以后人把古代铜器上的文字也叫做“金文” 或 3   毕业论文 —— 《汉字会意字研究》 阮氏征 A4084   “吉金文字”;又因为这类铜器以钟鼎上的字数 最多,所以过去又叫作“钟鼎文”。 金文应用的年代约一千二百多年。和现代的 铸铁产品一样,青铜器的铸造一般也要使用泥制 模型,叫做「陶范」。金文从商代后期开始流 行,到周代达到高峰。 1.3.3. 小篆 图画 1.2. 金文。 秦始皇统一中国后,采取了一系列有利于加强 中央集权的措施。实施“书同文”,制定规范统一 的字体,便是其中主要的一项. 丞相李斯成皇帝旨意 ,对六国文字进行整理和简化,改为小篆。小篆与 六国文字相比,不论笔画、部首、结构都大大地规 范化了。 小篆的特点是:体态修长,结构匀停,笔画流 畅,规范简洁,为标准秦篆,是后世小篆之始。中 图画 1.3. 小篆。 1.3.4. 国文字发展到小篆阶段,逐渐开始定型,象形意味 消弱,使文字更加符号化。 隶书 隶书,亦称“汉隶”,出现于战国,形成于秦 代,在民间广泛流传的一种字体。秦代的一些下层办 事人员,为了省时、快速,在抄写东西时不完全按照 小篆的笔画、结构书写汉字,从而逐渐形成了一种新 字体。这种字体据说当时在下层小官吏、工匠、奴隶 中较为流行,所以称为“隶书”。 隶书是一种庄重的字体风格,书写效果略微宽 扁,横画长而直画短。隶书打破了古汉字象形的特 点,为楷书的出现作了第一步准备。到了汉代,隶书 图画 1.4. 隶书。 取代小篆成为主要字体。 4   毕业论文 —— 《汉字会意字研究》 阮氏征 A4084   1.3.5. 草书 草书,就是写得草率、快速的字体。草书是辅助 隶书的一种简便字体, 主要运用于日常书写,正式场 合,如公文、布告等,仍然要用隶书。进入东汉后,经 过文人、书法家的加工,草书就有了比较规整、严格的 形体,可以用在一些官方场合,称之为“章草”,带有 一点 隶书的味道,保留了隶书的拨挑和捺笔。草书字 形太过于简单,彼此容易混淆。 1.3.6. 图画 1.5. 草书。 行书 行书( )的产生稍后于楷书,是介于 草书和楷书之间的一种字体,行书没有严格的书写 规则,书写比楷书灵活流畅,辨认比任意挥洒的草 书容易,因此,运用十分广泛,具有较高的使用价 值。行书现在已成为与楷书印刷体相对的一种字体 —— 手写体,具有与楷书同等重要的作用,人们 图画 1.6. 行书。 日常书写,一般都使用行书。 1.3.7. 楷书 楷书,又称正楷、楷体、正书或真书,是汉字书 法中常见的一种手写字体风格。在字体结构方面,楷 书与隶书差不多,但楷书将隶书笔划的写法改变了, 且由扁形的隶书改为基本上呈现方形的楷书,即所谓 的“方块字”。 中国文字进入楷书阶段后,字形还再继续简化, 图画 1.7. 楷书。 但字体就没有太大的变化了。 三千余年来,汉字的书写方式变化不大,所以后代人读古老汉字时受不多 困难。现代汉字最突出的特点就是不断简化。目前在使用汉语的地区,大都使 用两种规范汉字,分别是繁体中文(繁体字)和简体中文(简体字)。 5   毕业论文 —— 《汉字会意字研究》 阮氏征 A4084   1.4. 汉字的造字方法 汉字分独体、合体两种结构。一提起汉字结构,总离不开“六书”之 说。所谓“六书”,就是前人分析汉字结构所归纳出来的六种条例,除了 象形、指事、会意和形声,还有转注和假借。但是严格说来,转注和假借 这两种并没有造出新字来,所以应属于用字的方法。本论文主要研究前四 书,就是象形、指事、会意、形声。这四种是独立的分析没一个汉字得出 得不同结构类型。其中,象形字和指事字都是独体字,会意字和形声字都 是合体字。说来容易,由一个构字成分组成的汉字就是独体字;由两个以 上构字成分组成的汉字就是合体字。 图表 1.1. 汉字的造字法。 汉字的组合包括笔画与笔画,笔画与部件,部件与部件的组合。合体 字和独体字都由笔画和部件结合而成。部件和笔画结合之间的关系不同构 成不同的汉字。组合关系又存在相离、相交、相接三种关系,其中相离关 系的大多数是合体字,相交关系的大多数是独体字。 • 相离关系。 笔画——笔画:小、川、二、三、八、儿 笔画——部件:旧、礼、旦、勺、引、丽 部件——部件:吉、忠、朋、朵、明(成字部件) 6   毕业论文 —— 《汉字会意字研究》 阮氏征 A4084   相接关系。 • 笔画——笔画:丁、厂、卜、几、人、了、匕 笔画——部件:歹(一夕)、天(一大)、再(一冉)、韭(非一) 部件——部件:男(田力)、舌(千口)、支(十又) 相交关系。 • 笔画——笔画:七、乂、九、十、力、又 笔画——部件:申、电、本、严、丸 部件——部件:束(木口相交)、秉(禾彐相交)、夷(弓大相交) 1.4.1. 象形 ——“画成其物,随体诘诎” 中国在山东莒县陵阳河大汶口文化晚期的一处遗址里发现了一批距今 4300 多年的墓葬,出土了大量的文物。在一些陶尊上各刻有一个图象文 字,共发现了 10 多个单字。这些文字是按照实物的形状描绘出来的,所 以称为“象形字”。字体的结构与甲骨文上的象形字十分相似,但比甲骨 文要早 1000 多年。因此,“象形字”是中国最早的文字,它已具有了文 字的特征。 象形字的造字法,属于独体造字法,就是用弯弯曲曲的线条或笔画把 自然环境或所接触,观察到的具体事物的形状,特点,状态...等等描绘 出来。例如: “日”写成 成 , “月” 写 成 , 水 写 成 , 牛 写 等等,主要方法就是把周围的东西画儿出来。 象形造字法是一种 最简单的造字法,很难用于表示意义抽象的或没有具体形象的概念,显示 出很大的局限性。但是它却为指事、会意、形声字的构成创造了条件。 象形字的结构特点是依样画葫芦,即许慎所谓的“画成其物,随体 诘诎”。意思就是,画成那事物的样子,笔画随着所表事物的外型特征弯 弯曲曲。“象形”所表示的意义对象一定是看得见、有一定外型的具体名 物,即必须是有形可象的。所用字形与意义对象在形体上具有同一性。 象形字的符号性是很明显的。表现在它很强调对象特征的突出。 如“牛”字突出了牛角,“虎”字强调其张口露齿及斑纹,等。象形字 当中,也有一些不是直接用来表示具体实物,而是用来表示与实物有关 7   毕业论文 —— 《汉字会意字研究》 阮氏征 A4084   的概念。例如:“大”字,原来是像一个正面直立的人的形状,手足展 开,就表示“大”的意思了。这种从名词推广到形容词的造字法,是后 来发展出来的。 象形字虽然起源最早,但数量却最少。因为宇宙间的事物很多,不 可能按每一事物的特征都造一个象形字,很多抽象的概念根本画不出 来,而且即使画得出, 这种依样画葫芦的造字法也太麻烦了。后来为 了克服象形字的局限性,以适应社会发展的需要,就又发明了另一种造 字法——指事法。 1.4.2. 指事 ——“视而可识,察而见意” 指事法,属于“独体造字法”。就是用象征性的符号或在图形上加 上指示性符号来表示意义的造字法。 这种造字法大体上可分为两类: • 一类是单纯性的符号,即不成图形的符号(成了图形,就是象形字 了)如:一、二、三、四、上、下等。。。 • 另一类是附合在图形上的符号,如“刃”在“刀”加一点,表示刀 口;“甘”在口内加一点,表示口中含有甘美的食物。 “视而可识”,是说一眼看上去就可以认识大体,“察而见意”是 说仔细观察就能发现意义所在。就其特点来说,指事字通常表示某种局部 的或相对的概念,办法是在象形字的相应部位加上抽象的标志符号,以指 示所表示的局部的范围。 指事字依赖具体的形,再加上指事符号表义,所以这种造字法跟象形 造字法一样具有很大的局限性。这也就是指事字在汉字里数量最少的原 因。那么,只是字跟象形字有哪些不同?指事字和象形字都是独体字,但 是指事字重在用抽象符号进行提示,是在象形字的基础上加表意的标志; 象形字重在象原物之形,是照样画葫芦。 用指事法造字,这是汉字从象形发展到表意的第一步。但这种方法还 不能普遍地应用到很多的事物上,而且作为符号的点、横等跟其它笔画混 在一起不容易分辨,于是中国人的祖先又想出了一个办法,用几个图画合 起来表示一个意思,即会意法。 8   毕业论文 —— 《汉字会意字研究》 阮氏征 A4084   1.4.3. 会意 ——“比类合意,以见指撝” “比 类 合 意 , 以 见 指 撝 ”的意思是说,会意就是把两个或以上的象 形字结合起来,赋予其经过某种程度的推理和思考得出的新意义。那么会 意字是用两个或两个以上的独体字根据意义之间的关系合成一个字,综合 表示这些构字成分合成的意义,这种造字法叫会意。用会意法造出的字是 会意字。会意的字面意思是会合成意,即由若干符号相互构成一种联系来 表达某种意义。这种意义跟每个偏旁的意义都不相同,通常是动词、形容 词,或没有具体形象的名词(如表示时间概念的名词)。这类意义比较抽 象,很难用象形的方法来表现。分析会意字的表述通常按照《说文》的术 语称为:从某,从某。 会意法,属于“合体造字法”,就是把两个或两个以上的字素,按意 义合起来表示一个新的意义的造字法。例子: • “明”字,从“日”从“月”,意为“日”和“月”带来光明。 • “旦”字,从“日”从“一”,意为太阳出地平线而升起。 • “鸣”字,从“口”从“鸟”,指鸟的叫声。 • “劣”字,从“少”从“力”,意为力量弱小。 • “歪”字,从“不”从“正”,意为不正即是歪。 • “卡”字,从“上”从“下”,字义即为上不来、下不去,夹在中间。 战国秦汉以后,汉字的象形性逐渐减弱乃至消失,有许多新造的汉字 是用意 义会合成义的会意字。 汉字发展到这一步,还不能满足表达的需要。因为有些意思画三四个 图还不能解决问题。要是画五六个或七八个图才能解决问题,那就不像一 个字,像一幅年画了。中国前辈有着无穷的智慧,他们想到了文字是记录 说话的,说话跟声音有关,那么文字是不是可以把声音记下来呢?于是就 又发明了形声字。 1.4.4. 形声——“以事为名,取譬相成” 所谓“以事为名”,即依事类而定其名字,是说在经某个事物定名而 造字时,先确定它在万事万物中的属类,属类确定后就用表示这属类的文 9   毕业论文 —— 《汉字会意字研究》 阮氏征 A4084   (或字)来作新造字的主义部分; 所谓“取 譬 相 成 ”,就是根据口语取 一个读音相同或相近的文或字来作新造字的标声部分。这样,主义和标声 的两个部分相辅相成而构成新造的字。 形声字是在象形字、指事字、会意字的基础上形成的,是由两个文或 字复合成体,由表示意义范畴的意符(形旁)和表示声音类别的声符(声 旁)组合而成。形声字是最能产的造字形式。意符一般由象形字或指事字 充当,声符可以由象形字、指事字、会意字充当。 à 形 声 法 , 属于“合体造字法”, 是由形旁和声旁拼合而成的造 字法。分析形声字的表述法通常按照《说文》的术语:从某,某声。 例:“梅”字,由形符“木”和声符“每”两部分组成,分析为:从 木,每声;“爸”字是表音的“巴”字和表形的“父”字的结合,分析 为:从父,巴声。 形声字主要有以下六类: • 左形右声,如:清、松、城、渔、狸、情、描、帽、纺 • 左声右形,如:功、领、救、战、郊、放、鸭、飘、歌 • 上形下声,如:露、花、岗、草、笠、芳、窥、景、箱 • 上声下形,如:烈、警、恭、剪、堡、帛、贷、盒 • 内形外声,如:闻、闷、辫、辩、问 • 内声外形,如:圆、阁、衷、病、赶、厅、近 声旁的读音跟形声字的读音相通。声旁作为单字时念卷舌音,相应的 形声字也卷卷舌音,声旁念平舌音,相应的形声字也念平舌音,依次类 推,可判断形声字的鼻边音、前后鼻音。也可以由形声字的读音,反推过 来,判断声旁的平卷舌音、鼻边音、前后鼻音。 我们今天所用的汉字,80%以上都是形声字。用形声法造字非常方 便,与金木水火、鸟兽虫鱼有关的字以及叹词、拟声词,几乎都是形声 字。这种造字法,直至今天还可以不断地造出新字来。比如较近发现的化 学元素“镅、锔、铹”等,都是用新造的形声字来命名的。拿简化繁体字 来说,形声法也是被优先采用的,如“优”、“响”等等,举不胜举。 10  
- Xem thêm -