Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn bắc hà

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 117 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của ngƣời khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và đƣợc trích dẫn rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này! Sinh viên MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU .......................................................................................... 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU............................................................................ 1 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu................................................................................. 1 1.1.2. Tình hình nghiên cứu .................................................................................... 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU................................................................................. 2 1.2.1. Mục tiêu chung ............................................................................................. 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể.............................................................................................. 3 1.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................................ 3 1.3.1. Các tài liệu nghiên cứu ................................................................................. 3 1.3.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu ....................................................................... 3 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ................................................................................... 4 1.4.1. Không gian .................................................................................................... 4 1.4.2. Thời gian ....................................................................................................... 4 1.4.3. Đối tƣợng nghiên cứu ................................................................................... 4 1.5. CẤU TRÚC KHÓA LUẬN ................................................................................. 4 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ......................................................................................................... 5 2.1.TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH................................ 5 2.1.1. Khái niệm về phân tích tình hình tài chính ................................................... 5 2.1.2. Mục tiêu của phân tích tình hình tài chính.................................................... 5 2.1.3. Vai trò của phân tích tình hình tài chính ....................................................... 6 2.1.4. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính ................................................. 7 2.1.5. Phƣơng pháp phân tích tình hình tài chính ................................................. 10 2.1.6. Quy trình phân tích tình hình tài chính ....................................................... 12 2.1.7. Các nhân tố ảnh hƣởng đến phân tích tài chính .......................................... 13 2.2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ....................................... 14 2.2.1. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ........................................ 14 2.2.2. Phân tích bảng cân đối kế toán ................................................................... 16 Thang Long University Library 2.2.3. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn .......................................... 18 2.2.4. Phân tích điểm hòa vốn ............................................................................... 19 2.2.5. Phân tích sử dụng đòn bẩy .......................................................................... 21 2.2.6. Phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính .................... 24 2.2.7. Phân tích Dupont......................................................................................... 31 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH BẮC HÀ ................................................................................................................................. 32 3.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH BẮC HÀ ............................................... 32 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Bắc Hà .................. 32 3.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Bắc Hà ................................................ 33 3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH BẮC HÀ ............. 34 3.2.1. Phân tích báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh .......................................... 34 3.2.2. Phân tích bảng cân đối kế toán ................................................................... 38 3.2.3. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn .......................................... 47 3.2.4. Phân tích điểm hòa vốn ............................................................................... 48 3.2.5. Phân tích đòn bẩy ........................................................................................ 51 3.2.6. Phân tích tình hình tài chính thông qua một số chỉ tiêu tài chính ............... 53 3.2.7. Phân tích Dupont......................................................................................... 58 3.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY .......................................... 60 3.3.1. Ƣu điểm ...................................................................................................... 60 3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ............................................................................. 60 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY......................................................................... 63 4.1. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY ....................................................... 63 4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY 63 4.2.1. Nâng cao khả năng sinh lời của công ty ..................................................... 63 4.2.2. Xây dựng phƣơng thức thanh toán hiệu quả ............................................... 64 4.2.3. Quản trị tài chính ........................................................................................ 65 4.2.4. Xây dựng thƣơng hiệu cho Công ty ............................................................ 65 4.2.5. Tổ chức tốt công tác bán hang, thanh toán tiền hàng và thu hồi công nợ .. 66 4.2.6. Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và sử dụng vốn kinh doanh ........ 67 KẾT LUẬN .................................................................................................................. 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................... 71 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQKD Báo cáo kết quả kinh doanh BCLCTT Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ BCTC CPLV DN Báo cáo tài chính Chi phí lãi vay Doanh nghiệp DNNN LNKTTT LNST Doanh nghiệp Nhà nƣớc Lợi nhuận kế toán trƣớc thuế Lợi nhuận sau thuế LNTT SXKD Lợi nhuận trƣớc thuế Sản xuất kinh doanh TS TSCĐ TSCĐ HH TSDH TSNH Tài sản Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn VCSH VKD Vốn chủ sở hữu Vốn kinh doanh Thang Long University Library DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2010-2012 .....35 Bảng 3.2. Bảng phân tích tổng quát tình hình sử dụng vốn tại Công ty .......................39 Bảng 3.3. Bảng phân tích biến động của từng khoản mục tài sản ngắn hạn .................40 Bảng 3.4. Bảng phân tích biến động từng khoản mục tài sản dài hạn ..........................43 Bảng 3.5. Bảng phân tích tổng quát tình hình sử dụng vốn tại Công ty .......................44 Bảng 3.6. Phân tích biến động từng khoản mục của nguồn vốn ...................................45 Bảng 3.7. Bảng cân đối tài sản và nguồn vốn giai đoạn 2010-2012 ............................. 46 Bảng 3.8. Bảng kê nguồn vốn và sử dụng vốn .............................................................. 47 Bảng 3.9. Phân tích điểm hòa vốn .................................................................................49 Bảng 3.10.Mức độ sử dụng đòn bẩy hoạt động giai đoạn 2010 – 2012 ........................51 Bảng 3.11. Mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính giai đoạn 2010 – 2012 .........................51 Bảng 3.12. Độ bẩy tài chính giai đoạn 2010 – 2012 .....................................................52 Bảng 3.13. Độ bẩy tổng hợp giai đoạn 2010 – 2012 .....................................................53 Bảng 3.14. Bảng phân tích các chỉ số về khả năng thanh toán .....................................53 Bảng 3.15. Bảng phân tích các chỉ số về tình hình hoạt động.......................................55 Bảng 3.16. Bảng phân tích các chỉ số về khả năng quản lý nợ .....................................57 Bảng 3.17. Bảng phân tích các chỉ số về khả năng sinh lời ..........................................57 Bảng 3.18. Sử dụng phân tích Dupont cho chỉ số ROA của công ty giai đoạn 20102012 ............................................................................................................................... 58 Bảng 3.19. Sử dụng phân tích Dupont cho chỉ số ROE của công ty giai đoạn 20102012 ............................................................................................................................... 59 LỜI MỞ ĐẦU Do sự mở của hội nhập của nền kinh tế, sự phát triển phong phú đa dạng của các loại hình doanh nghiệp, công việc phân tích tài chính đã ngày càng trở nên quan trọng. Việc tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp các nhà quản trị thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp cũng nhƣ xác định nguyên nhân, mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố, thông tin, từ đó đánh giá tiềm năng hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng nhƣ rủi ro và triển vọng trong tƣơng lai của doanh nghiệp, giúp lãnh đạo doanh nghiệp đƣa ra những giải pháp hữu hiệu, ra quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lƣợng công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp, kết hợp với kiến thức lý luận đƣợc tiếp thu ở nhà trƣờng và tài liệu tham khảo thực tế cùng với sự giúp đỡ hƣớng dẫn nhiệt tình của các thầy cô trong khoa đặc biệt là cô Chu Thị Thu Thủy, cùng toàn thể các cô chú, anh chị trong công ty, em đã mạnh dạn chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính công ty TNHH Bắc Hà” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Đề tài nhằm nghiên cứu tìm hiểu, phân tích và đánh giá các báo cáo tài chính từ đó đƣa ra một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính cho công ty TNHH Bắc Hà. Kết cấu của chuyên đề ngoài phần lời mở đầu và kết luận gồm các phần chính sau: Chƣơng 1: Giới thiệu. Chƣơng 2: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Chƣơng 3: Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Bắc Hà. Chƣơng 4: Một số giải pháp kiến ngị nhằm cải thiện tình hình tài chính công ty TNHH Bắc Hà Thang Long University Library CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Hiện nay, xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế đã và đang mở ra nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, xu thế này cũng đem lại nhiều thách thức và khó khăn lớn hơn nhƣ sự ảnh hƣởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu trong những năm gần đây, đòi hỏi các doanh nghiệp phải hiểu rõ bản thân để có những biện pháp điều chỉnh quá trình sản xuất kinh doanh cho phù hợp với môi trƣờng kinh tế, xã hội hiện nay. Để tăng khả năng huy động vốn, mở rộng sản xuất, cạnh tranh với doanh nghiệp khác thì các doanh nghiệp TNHH phải có tình hình tài chính thật vững mạnh và minh bạch. Nói đến TCDN, chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của việc phân tích TCDN. Thƣờng xuyên phân tích tài chính sẽ giúp các nhà quản trị thấy rõ thực trạng tài chính, xác định đúng những ƣu, nhƣợc điểm của doanh nghiệp để đề ra những chiến lƣợc kinh doanh sản xuất phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của doanh nghiệp mình. Đồng thời, nhờ phân tích tài TCDN, nhà quản trị cũng tìm đƣợc những nguyên nhân ảnh hƣởng đến tình hình TCDN, từ đó đề ra những giải pháp nhằm ổn định, tăng cƣờng TCDN, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển bền vững của công ty. Ngoài ra, thực tế cho thấy thông thƣờng những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả là những doanh nghiệp có công tác phân tích tài chính đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, có nề nếp. Ngày nay ở Việt Nam việc phân tích tài chính của doanh nghiệp là một phần rất quan trọng, đóng góp vào sự phát triển bền vững và lâu dài của doanh nghiệp. Trong xu hƣớng phát triển đó, công ty TNHH Bắc Hà đã liên tục đổi mới chính mình để không những theo kịp mà còn khẳng định đƣợc vị trí quan trọng của mình trong nền kinh tế Việt Nam. Với thế mạnh sẵn có của mình là sản xuất và kinh doanh, ngày nay, doanh nghiệp đã có những bƣớc chuyển mình rất đáng kể để không những thực hiện tốt thế mạnh của mình là sản xuất mà còn phát triển để mở rộng thị trƣờng. Cùng với đó là công tác phân tích tài chính đã đƣợc triển khai và dần đang đi đúng hƣớng, trở thành một công cụ rất quan trọng cho doanh nghiệp trong công tác tổ chức và triển khai sản xuất, kinh doanh trong từng thời kỳ, giúp cho doanh nghiệp định hƣớng và ngày càng vững mạnh để hội nhập với nền kinh tế nƣớc nhà trong thời kỳ mới. 1.1.2. Tình hình nghiên cứu Phân tích tài chính đƣợc các nhà quản lý chú ý từ cuối thế kỷ 19. Từ đầu thế kỷ 20 đến nay, phân tích tài chính ngày càng đƣợc chú trọng và phát triển do nhu cầu 1 quản lý doanh nghiệp phải mang tính hiệu quả và do sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống tài chính. Luồng gió mới bắt đầu từ năm 1986 đã thổi các khái niệm về quản trị tài chính và tài chính công ty từ các nƣớc phát triển vào Việt Nam. Từ đó đến nay, đề tài phân tích tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã đƣợc sự quan tâm không chỉ của các tác giả quốc tế mà còn của các nhà kinh tế, nhà quản trị học ở Việt Nam. Có thể kể đến một vài tác phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực nghiên cứu, phân tích tài chính doanh nghiệp nhƣ: PGS.TS Nguyễn Văn Công, Chuyên Khảo Về Báo Cáo Tài Chính Và Lập, Đọc, Kiểm Tra, Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, NXB Tài Chính,(10/ 2005). PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang & Nguyễn Thị Liên Hoa, Phân Tích Tài Chính, NXB Lao Động – Xã Hội, (2007). ThS Nguyễn Tấn Bình, Phân Tích Quản Trị Tài Chính, NXB Thống Kê, (2005). ThS Đinh Thế Hiển, Quản Trị Tài Chính Công Ty - Lý Thuyết & ứng Dụng, NXB Thống Kê (2007). Brealye/ Myers/ Marcus, Fundamentals of Corprate Finance - Fifth Edition, McGraw – Hill, 2007. Block / Hirt, Foundations Financial Management – Twelfth Edition, McGraw – Hill Irwin, 2008. Financial Reporting and Analysis: Using Financial Accounting Information, 10th Edition Charles H. Gibson. Analysis for Financial Management + S&P subscription card, 8th Edition Robert C. Higgins, University of Washington. Tình hình nghiên cứu đề tài phân tích tài chính doanh nghiệp trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đã có nhiều bƣớc tiến quan trọng với những khái niệm, lý thuyết vô cùng hữu ích. Tuy nhiên làm thế nào để ứng dụng những khái niệm, lý thuyết tài chính ấy để xây dựng và phát triển vào bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam mới là vấn đề đang cần quan tâm. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Qua việc phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Bắc Hà, chúng ta thấy đƣợc thực trạng của công ty trong những năm gần đây khi mà nền kinh tế đang chịu ảnh hƣởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn đang tồn tại, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công ty. 2 Thang Long University Library 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty TNHH Bắc Hà thông qua số liệu trên các báo cáo tài chính bao gồm: bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả kinh doanh. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty. Phân tích mức độ đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng sinh lời. Từ đó, đánh giá tình hình tài chính công ty, tìm ra mặt đƣợc, hạn chế nhằm đƣa ra các giải pháp cụ thể để phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt yếu kém, giúp công ty không ngừng phát triển. 1.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1. Các tài liệu nghiên cứu Nhóm tài liệu nghiên cứu liên quan tới phƣơng pháp nghiên cứu khoa hoc. Nhóm tài liệu về kế toán tài chính và kế toán quản trị doanh nghiệp. Các tài liệu về văn bản pháp luật liên quan tới doanh nghiệp. Nhóm tài liệu về tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp. 1.3.2. Các phương pháp nghiên cứu Phƣơng pháp quan sát: Đƣợc sử dụng để nắm vững tình hình công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. Thông qua việc trao đổi với các cán bộ kế toán tài chính và các ban khác có liên quan của doanh nghiệp để hiểu rõ đƣợc cơ chế tài chính và công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. Phƣơng pháp điều tra: Thực hiện công việc thu thập các số liệu liên quan tới công tác kế toán tài chính và phân tích tài chính của doanh nghiệp. Phƣơng pháp thông kê: Từ các số liệu và thông tin đã thu thập đƣợc, ta tiến hành phân loại, xử lý các thông tin này theo trình tự của công tác phân tích tài chính. Phƣơng pháp so sánh: Phƣơng pháp này bao gồm các nội dung so sánh giữa số thực hiện kì này với số thực hiện kì trƣớc, giữa số thực tế với số kế hoạch, giữa số liệu doanh nghiệp với số liệu trung bình ngành, so sánh theo chiều dọc để xem xét tỷ trọng từng chỉ tiêu so với tổng thể, so sánh theo chiều ngang của nhiều kỳ để thấy đƣợc sự biến đổi cả về số lƣợng tƣơng đối và số lƣợng tuyệt đối của một chỉ tiêu nào đó qua các niên độ kế toán liên tiếp. Phƣơng pháp tỷ lệ: Thực hiện phân tích, tính toán các chỉ số tài chính, đƣa ra các tỷ lệ, qua đó thấy đƣợc kết cấu và tình trạng tài chính của doanh nghiệp. Phƣơng pháp Dupont: Vận dụng mô hình Dupont để phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính, từ đó phát hiện ra những nhân tố đã ảnh hƣởng đến chỉ tiêu phân tích theo trình tự logic chặt chẽ. 3 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Không gian Công ty TNHH Bắc Hà (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). 1.4.2. Thời gian Từ năm 2010 đến năm 2012. 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu Tình hình tài chính công ty TNHH Bắc Hà. 1.5. CẤU TRÚC KHÓA LUẬN Ngoài phần mở đầu, kết luận, các phần phụ lục và tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu thành 4 chƣơng chính sau: Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Cơ sở lí luận về phân tích tình hình TCDN Chương 3: Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Bắc Hà Chương 4: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty 4 Thang Long University Library CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2.1.TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 2.1.1. Khái niệm về phân tích tình hình tài chính “Phân tích tài chính có thể được định nghĩa như một tổng thể các phương pháp cho phép đánh giá tình hình tài chính trong quá khứ và hiện tại, giúp cho việc quyết định quản trị và đánh giá doanh nghiệp một cách chính xác”. (Theo Josetle Payrard, trích “Quản trị tài chính doanh nghiệp”_Vũ Duy Hào, Đàm Văn Huệ, trang 83). Ngày nay phân tích tài chính có xu hƣớng trở thành hệ thống xử lý thông tin nhằm cung cấp dữ liệu cho những ngƣời ra quyết định tài chính. Phân tích tài chính là cơ sở dự báo ngắn, trung và dài hạn. Phân tích tài chính giúp chúng ta đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua việc phân tích báo cáo tài chính. Tóm lại, “Phân tích tình hình hình tài chính doanh nghiệp về thực chất là sử dụng các công cụ và phương pháp phân tích thích hợp để làm rõ tình hình huy động và sử dụng vốn cũng như sự biến động của từng nguồn vốn trong kì ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Qua đó tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến tình hình huy động và sử dụng vốn, giúp nhà quản lí doanh nghiệp lựa chọn và đưa ra những quyết định phù hợp với mục đích huy động, đảm bảo an ninh tài chính”.(Trích “Phân tích kinh doanh” _ GS.TS. Nguyễn Văn Công, trang 65) 2.1.2. Mục tiêu của phân tích tình hình tài chính Phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp nhằm mục đích cung cấp những thông tin cần thiết giúp các đối tƣợng sử dụng thông tin đánh giá khách quan về sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, khả năng sinh lời và triển vọng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy, phân tích tình hình tài chính mà chủ yếu là phân tích báo cáo tài chính là mối quan tâm của nhiều đối tƣợng sử dụng thông tin khác nhau, nhƣ: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các nhà đầu tƣ, các nhà cho vay, các nhà cung cấp, các cổ đông hiện tại và tƣơng lai, khách hàng, các nhà quản lý cấp trên, ngƣời lao động, các nhà bảo hiểm,... Trong đó, mỗi đối tƣợng lại có nhu cầu sử dụng thông tin khác nhau nên có xu hƣớng tập trung vào những khía cạnh riêng của “bức tranh tài chính” khi phân tích tài chính doanh nghiệp. Nhìn chung, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp cần đạt đƣợc những mục tiêu sau: Trƣớc hết, phân tích tài chính doanh nghiệp phải cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tƣ, các chủ nợ và những ngƣời sử dụng khác để ra các quyết định đầu tƣ, tín dụng và các quyết định tƣơng tự. Thông tin phải dễ hiểu đối với ngƣời có một trình độ tƣơng đối về kinh doanh và các hoạt động kinh tế cần nghiên cứu thông tin này. 5 Ngoài ra, phân tích tài chính doanh nghiệp cũng cần cung cấp những thông tin quan trọng nhất cho chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tƣ, các chủ nợ và những ngƣời sử dụng khác đánh giá số lƣợng, thời gian, rủi ro của những khoản thu bằng tiền từ cổ tức hay tiền lãi. Cuối cùng, phân tích tài chính doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về các nguồn lực kinh tế, vốn chủ sở hữu, các khoản nợ, kết quả của các quá trình, các tình huống làm biến đổi các nguồn vốn và các khoản nợ của doanh nghiệp. Đồng thời, qua đó cho biết thêm nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với các nguồn lực này và tác động của những nghiệp vụ kinh tế giúp chủ doanh nghiệp dự đoán chính xác quá trình phát triển của doanh nghiệp trong tƣơng lai. 2.1.3. Vai trò của phân tích tình hình tài chính Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trƣờng, các doanh nghiệp thuộc các loại hình kinh tế khác nhau đều bình đẳng trƣớc pháp luật trong kinh doanh, nhiều đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Do vậy, vai trò của phân tích tài chính là vô cùng quan trọng với mỗi đối tƣợng trong nền kinh tế hiện nay. Cụ thể: Đối với nhà quản trị doanh nghiệp Việc thƣờng xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ hơn bức tranh về thực trạng hoạt động tài chính, xác định đầy đủ và đúng đắn những nguyên nhân và mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến tình hình TCDN. Từ đó có những giải pháp hữu hiệu kiểm soát, chỉ đạo tình hình sản xuất kinh doanh để ổn định và tăng cƣờng khả năng TCDN. Đối với nhà đầu tư Đối với các nhà đầu tƣ, họ luôn mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tƣ vào doanh nghiệp có khả năng sinh lợi cao, cũng nhƣ quan tâm đến các yếu tố về thời gian hoàn vốn, mức độ thu hồi vốn, mức độ rủi ro... Các báo cáo tài chính chứa đựng những chỉ tiêu tài chính tốt, hứa hẹn nhiều lợi nhuận sẽ thu hút các nhà đầu tƣ. Ngƣợc lại, các báo cáo cho thấy tình hình tài chính yếu kém sẽ kéo giá trị doanh nghiệp trong mắt các nhà đầu tƣ xuống thấp. Các nhà đầu tƣ tƣơng lai luôn tìm kiếm cơ hội đầu tƣ nhờ phân tích thông tin tài chính doanh nghiệp. Các nhà đầu tƣ hiện tại lại dựa vào phân tích tình tài chính doanh nghiệp để bảo vệ tài sản của mình, đƣa ra quyết định có nên tiếp tục đầu tƣ nữa hay không. Đối với chủ nợ của doanh nghiệp Các chủ nợ của doanh nghiệp thƣờng là các ngân hàng hay các nhà cung cấp tín dụng lại quan tâm đến khả năng sinh lợi và khả năng thanh toán của doanh nghiệp dựa trên các phân tích tài chính. Bằng việc so sánh số lƣợng, chủng loại tài sản với số nợ phải trả theo kì hạn, chủ nợ có thể xác định khả năng thanh toán của doanh nghiệp và 6 Thang Long University Library quyết định có nên cho doanh nghiệp vay hay không. Nếu các phân tích tài chính cho thấy doanh nghiệp có dấu hiệu mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, các chủ nợ sẽ hạn chế cho các doanh nghiệp vay. Đối với cơ quan Nhà nước Các cơ quan quản lý Nhà nƣớc, đặc biệt là cơ quan thuế cũng cần các thông tin từ phân tích báo cáo tài chính để xác định, kiểm tra số thuế mà doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp cho Nhà nƣớc, cũng nhƣ kiểm tra, kiểm soát đƣợc tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp và xây dựng các kế hoạch quản lý vĩ mô. Đối với người lao động Ngƣời lao động cũng quan tâm đến các thông tin từ phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp để đánh giá triển vọng của nó trong tƣơng lai. Những doanh nghiệp có tình hình tài chính triển vọng sẽ luôn hứa hẹn mức lƣơng xứng đáng và ổn định thu hút ngƣời lao động đến làm việc lâu dài. Tóm lại, dù các đối tƣợng quan tâm đến các thông tin từ phân tích tài chính dƣới góc độ nào thì cũng không thể phủ nhận đƣợc vai trò to lớn của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân hiện nay. 2.1.4. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính Tài liệu quan trọng và cần thiết cho phân tích tài chính là tìm ra đƣợc những nguồn thông tin trung thực, chính xác. Doanh nghiệp hoạt đông sản xuất trong môi trƣờng kinh doanh bị tác động bởi những yếu tố do chính bản thân doanh nghiệp và các nhân tố bên ngoài đòi hỏi thông tin phục cho phân tích tài chính cũng phải thu thập đầy đủ, không chỉ qua các báo cáo tài chính mà còn qua nguồn thông tin đƣợc cung cấp từ bên ngoài. 2.1.4.1. Thông tin nội bộ doanh nghiệp Các nguồn thông tin liên quan đến doanh nghiệp rất đa dạng, một số thông tin là bắt buộc và công khai, một số khác chỉ dành cho cổ đông. Trong số các nguồn thông tin nội bộ, thông tin kế toán là nguồn thông tin cơ bản nhất, đƣợc nhà phân tích thu thập trƣớc tiên. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều đƣợc phản ánh trên các báo cáo tài chính một cách toàn diện và tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn qua bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, những luồng tiền vào ra coi nhƣ tiền, tình hình đầu tƣ, tài trợ bằng tiền trong từng thời kì qua báo cáo lƣu chuyển tiền tệ. Đó là những cơ sở quan trọng để phân tích hoạt động tài chính. Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đƣợc thể hiện dƣới hình thức giá trị nên nhà phân tích có thể định lƣợng, tính toán kết hợp số liệu với nhau từ đó đƣa ra dự đoán, dự báo và đƣa ra quyết định. Các báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lƣu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. 7 Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là báo cáo tổng hợp, phản ánh toàn bộ tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định theo kết cấu: vốn kinh doanh và nguồn hình thành vốn kinh doanh. Kết cấu của bảng đƣợc chia thành 2 phần: Tài sản và nguồn vốn. Phần tài sản: Phản ánh toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại trong qua trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phần tài sản đƣợc phân thành: Tài sản lƣu động và đầu tƣ ngắn hạn; Tài sản cố định và đầu tƣ dài hạn. Phần nguồn vốn: Phản ánh nguồn hình thành tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. Các chỉ tiêu này thể hiện trách nhiệm pháp lý đối với tài sản doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng ở doanh nghiệp. Phần nguồn vốn đƣợc chia thành: Nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Bảng cân đối kế toán do vậy là nguồn thông tin quan trọng cho công tác phân tích tài chính, nó giúp đánh giá khả năng cân bằng tài chính, khả năng thanh toán, năng lực hoạt động, tài sản hiện có và nguồn hình thành nó, cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tổng hợp cho biết tình hình tài chính doanh nghiệp tại những thời kỳ nhất định. Đó là kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn doanh nghiệp, kết quả hoạt động theo từng loại hoạt động kinh doanh (Sản xuất kinh doanh, Đầu tƣ tài chính, Hoạt động bất thƣờng). Ngoài ra, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh còn cho biết tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nƣớc của doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh đó. Báo cáo kết quả kinh doanh cho ta biết mức lãi, lỗ của doanh nghiệp bằng cách lấy tất cả các khoản tạo nên doanh thu trừ đi chi phí kinh doanh tƣơng ứng nó có ý nghĩa quan trọng đến chính sách cổ tức, trích lập các quỹ khen thƣởng, quỹ phúc lợi, quỹ trợ cấp, quỹ đầu tƣ phát triển. Các chỉ tiêu trong báo cáo còn là tiền đề để dự đoán và xác định quy mô dòng tiền trong tƣơng lai, làm căn cứ tính toán thời gian thu hồi vốn đầu tƣ, giá trị hiện tại ròng… để ra quyết định đầu tƣ dài hạn trong doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ là một trong bốn báo cáo tài chính mà doanh nghiệp cần lập để cung cấp cho ngƣời sử dụng thông tin của doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến các luồng tiền vào ra trong doanh nghiệp, tình hình tài trợ, đầu tƣ bằng tiền của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Những luồng tiền vào ra của tiền và các khoản coi nhƣ tiền đƣợc tổng hợp và chia thành 3 nhóm: Lƣu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh Lƣu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tƣ Lƣu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính 8 Thang Long University Library Trên cơ sở đó, nhà phân tích thực hiện cân đói ngân quỹ với số dƣ ngân quỹ đầu kỳ để xác định số dƣ ngân quỹ cuối kỳ. Từ đó, có thể thiết lập mức dự phòng tối thiểu cho doanh nghiệp đảm bảo khả năng chi trả. Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ có mối liên hệ chặt chẽ với bảng cân đối kế toán và bảng kết quả kinh doanh trong phân tích tài chính. Đây là cơ sở quan trọng để nhà quản lý xây dựng kế hoạch quản lý tiền mặt. Thuyết minh báo cáo tài chính Thuyết minh báo cáo tài chính là báo cáo tài chính tổng hợp đƣợc sử dụng để giải thích và bổ sung các thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các báo cáo khác không thể trình bày rõ ràng, cụ thể và chi tiết đƣợc. Thuyết minh báo cáo tài chính trình bày khái quát đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp; Nội dung một số chế độ kế toán đƣợc doanh nghiệp áp dụng; Giải thích và thuyết minh tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phƣơng hƣớng sản xuất kinh doanh trong kỳ tới; Các kiến nghị của doanh nghiệp. Nói tóm lại, các báo cáo trên là nguồn tƣ liệu đƣợc dùng trong phân tích tài chính doanh nghiệp vì các báo cáo trên quan hệ mật thiết với nhau, báo cáo này bổ sung cho báo cáo kia, sự thay đổi chỉ tiêu của báo cáo này dẫn đến thay đổi chỉ tiêu của báo cáo khác, mỗi báo cáo là tiền đề, căn cứ tạo thành một khối thông tin đầy đủ, vừa khái quát, vừa cụ thể. 2.1.4.2. Các thông tin bên ngoài doanh nghiệp Việc phân tích tài chính không chỉ giới hạn ở việc nghiên cứu những báo biểu tài chính mà phải tập hợp đầy đủ các thông tin liên quan đến tình hình tài chính doanh nghiệp, nhƣ các thông tin về kinh tế, tiền tệ, thuế khóa của quốc gia và quốc tế, các thông tin về kinh tế, các thông tin về pháp lý, về kinh tế đối với doanh nghiệp. Việc quyết định đều gắn với môi trƣờng xung quanh. Có thể kể tới một số yếu tố khách quan tác động tới doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến các yếu tố này cũng phải luôn đƣợc cập nhật thƣờng xuyên: Đầu tiên có thể kể đến là yếu tố công nghệ. Doanh nghiệp luôn phải đối đầu với công nghệ. Sự phát triển của công nghệ góp phần làm thay đổi phƣơng thức sản xuất, góp phẩn làm thay đổi trong quản lý doanh nghiệp dẫn tới các quyết định tài chính cũng phải thay đổi theo. Hơn nữa, là chủ thể đƣợc tự do kinh doanh bình đẳng nhƣng doanh nghiệp luôn là đối tƣợng quản lý của các cơ quan nhà nƣớc. Mọi hoạt động của doanh nghiệp bị điều tiết và chi phối bởi cơ chế quản lý tài chính, hệ thống luật, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một sự thay đổi nhỏ về chính sách, chuẩn mực đều có thể dẫn đến quyết định tài chính là đúng đắn hay sai lầm. 9 Ngoài ra, do kinh doanh luôn gắn liền với rủi ro đặc biệt trong nền kinh tế thị trƣờng, rủi ro tài chính luôn tiềm ẩn, đòi hỏi các doanh nghiệp dự tính mức rủi ro có thể chịu đựng đƣợc qua các quyết định tài chính để có mức độ an toàn là cao nhất vì rủi ro rất đa dạng và phức tạp, nó có thể làm cho doanh nghiệp phá sản, giải thể. Mặt khác, doanh nghiệp với sức ép của thị trƣờng cạnh tranh, những đòi hỏi về chất lƣợng, mẫu mã, chủng loại, giá cả hàng hóa, chất lƣợng dịch vụ ngày càng cao hơn, tinh tế hơn của khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp cần có những thông tin nắm bắt thị hiếu của khách hàng để thay đổi chính sách sản phẩm, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả và chất lƣợng cao. Hơn nữa, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải đáp ứng đƣợc sự đòi hỏi của các đối tác về mức vốn sở hữu trong cơ cấu vốn. Sự tăng, giảm vốn chủ sở hữu có tác động đáng kể tới hoạt động doanh nghiệp, đặc biệt trong các điều kiện kinh tế khác nhau. Ngoài những yếu tố kể trên, doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh tốt phải luôn đặt các hoạt động của mình trong mối liên hệ chung của ngành. Đặc điểm ngành kinh doanh liên quan đến: Tính chất của các sản phẩm; Quy trình kỹ thuật áp dụng; Cơ cấu sản xuất công nghiệp nặng hoặc công nghiệp nhẹ, những cơ cấu sản xuất này có tác động tới khả năng sinh lời, vòng quay vốn dự trữ phƣơng tiện tiền tệ... 2.1.5. Phương pháp phân tích tình hình tài chính Phƣơng pháp phân tích tài chính là cách thức, kỹ thuật để đánh giá tình hình tài chính của công ty ở hiện tại, quá khứ và dự đoán tài chính trong tƣơng lai. Để đáp ứng mục tiêu phân tích tài chính có nhiều phƣơng pháp, thông thƣờng ngƣời ta hay sử dụng một số phƣơng pháp sau: 2.1.5.1. Phương pháp so sánh Đây là phƣơng pháp đƣợc sử dụng rộng rãi phổ biến trong phân tích kinh tế nói chung, phân tích tài chính nói riêng. Khi sử dụng phƣơng pháp so sánh ta cần chú ý các vấn đề sau: a. Điều kiện so sánh: + Phải tồn tại ít nhất 2 đại lƣợng + Các đại lƣợng, chỉ tiêu so sánh phải đảm bảo tính so sánh đƣợc. Đó là sự thống nhất về nội dung kinh tế, thống nhất về phƣơng pháp tính toán, thời gian và đơn vị đo lƣờng. b. Xác định gốc để so sánh: Gốc so sánh đƣợc xác định tuỳ thuộc vào mục đích của phân tích. Gốc so sánh có thể xác định tại từng thời điểm, hay trong từng kỳ. Cụ thể: 10 Thang Long University Library + Khi đánh giá xu hƣớng, tốc độ phát triển của chỉ tiêu phân tích thì gốc so sánh đƣợc xác định là trị số của chỉ tiêu phân tích ở thời điểm trƣớc, một kỳ trƣớc hoặc hàng loạt kỳ trƣớc. + Khi đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra thì gốc so sánh là trị số kế hoạch của chỉ tiêu phân tích. Ta tiến hành so sánh giữa thực tế với kế hoạch của chỉ tiêu. + Khi xác định vị trí của doanh nghiệp thì gốc so sánh đƣợc xác định là giá trị trung bình của ngành hay chỉ tiêu phân tích của đối thủ cạnh tranh. c. Kỹ thuật so sánh: Về kỹ thuật so sánh có thể so sánh bằng số tuyệt đối, so sánh bằng số tƣơng đối hay so sánh bằng số bình quân. + So sánh bằng số tuyệt đối: Là kết quả cho phép trừ giữa trị số của chỉ tiêu kỳ phân tích so với trị số của chỉ tiêu kỳ gốc. Kết quả so sánh biểu hiện khối lƣợng, quy mô biến động của các chỉ tiêu kinh tế. + So sánh bằng số tƣơng đối: Là kết quả của phép chia giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế hoặc giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc đã đƣợc điều chỉnh theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của chỉ tiêu có liên quan theo hƣớng quyết định quy mô chung của nhóm chỉ tiêu phân tích. So sánh bằng số tƣơng đối để thấy thực tế so với kỳ gốc tăng hay giảm bao nhiêu %. 2.1.5.2. Phương pháp tỉ lệ Phƣơng pháp này dựa trên ý nghĩa chuẩn các tỷ lệ của đại lƣợng tài chính trong các quan hệ tài chính. Sự biến đổi các tỷ lệ cố nhiên là sự biến đổi của các đại lƣợng tài chính. Về nguyên tắc, phƣơng pháp này yêu cầu phải xác định đƣợc các ngƣỡng định mức, để nhận xét và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, trên cơ sở đó so sánh các tỷ lệ của các doanh nghiệp với giá trị tỷ lệ tham chiếu. Theo phƣơng pháp này, thông thƣờng các tỷ lệ tài chính đƣợc phân thành các nhóm tỷ lệ đặc trƣng phản ánh những nội dung cơ bản theo các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. Đó là các nhóm tỷ lệ về: Khả năng thanh toán, nhóm tỷ lệ về cơ cấu và nguồn vốn, nhóm tỷ lệ về năng lực hoạt động kinh doanh, nhóm tỷ lệ về khả năng sinh lời. Mỗi nhóm tỷ lệ lại bao gồm các chỉ tiêu nhỏ lẻ, từng bộ phận của hoạt động tài chính doanh nghiệp trong mỗi trƣờng hợp khác nhau, tùy theo giác độ phân tích, ngƣời phân tích lựa chọn các chỉ tiêu khác nhau để phục vụ mục tiêu phân tích của mình. 2.1.5.3. Phương pháp Dupont Phƣơng pháp phân tích tài chính Dupont nhằm đánh giá tác động tài chính tƣơng hỗ giữa các tỷ lệ tài chính. Phƣơng pháp này thiết lập ra các quan hệ hàm số giữa các 11 tỷ lệ tài chính để xem xét ảnh hƣởng của các yếu tố khác đến một chỉ tiêu tổng hợp nhƣ thế nào. Đó là mối quan hệ hàm số giữa doanh lợi vốn, vòng quay toàn bộ vốn và doanh lợi tiêu thụ. Phân tích các hàm này sẽ thấy đƣợc sự tác động giữa các chỉ tiêu tài chính để từ đó đƣa ra các giải pháp nhằm tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí hay xác định tỷ lệ nợ hợp lý. Kết hợp phƣơng pháp phân tích tỷ lệ và phƣơng pháp phân tích Dupont sẽ góp phần nâng cao hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp. 2.1.6. Quy trình phân tích tình hình tài chính Quy trình là trình tự các bƣớc công việc để thực hiện một hoặc một số mục tiêu, quy trình đảm bảo trình tự công việc thực hiện một cách khoa học, có tính kế hoạch, mang lại hiệu quả cho công việc thực hiện. Vậy để phân tích tài chính của công ty tài chính một cách có hiệu quả chúng ta cần phải có một quy trình thực hiện công việc một cách cụ thể qua các giai đoạn nhƣ sau: Bước 1: Lập kế hoạch phân tích: Đây là giai đoạn đầu tiên, là một khâu quan trọng, ảnh hƣởng nhiều đến chất lƣợng, thời hạn và tác dụng của phân tích tài chính. Lập kế hoạch phân tích bao gồm việc xác định mục tiêu, xây dựng chƣơng trình phân tích. Kế hoạch phân tích phải xác định rõ nội dung phân tích, phạm vi phân tích, thời gian tiến hành, những thông tin cần thu thập, tìm hiểu. Bước 2: Giai đoạn tiến hành phân tích: Đây là giai đoạn triển khai, thực hiện các công việc đã ghi trong kế hoạch. Nó bao gồm các công việc: + Sƣu tầm tài liệu, xử lý số liệu + Tính toán các chỉ tiêu phân tích + Xác định nguyên nhân và tính toán cụ thể mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích. + Xác định và dự doán những nhân tố kinh tế xã hội tác động đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. + Tổng hợp kết quả, rút ra nhận xét, kết luận về tình hình tài chính công ty. Bước 3: Giai đoạn kết thúc: Đây là giai đoạn cuối cùng của việc phân tích. Nó bao gồm các công việc: + Viết báo cáo phân tích + Hoàn chỉnh hồ sơ phân tích Tất cả các báo biểu phân tích tổng hợp, chi tiết, các tài liệu thu thập đƣợc có liên quan đến việc phân tích báo cáo tài chính đều đƣợc hoàn chỉnh và lƣu giữ tại doanh nghiệp. 12 Thang Long University Library 2.1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính Phân tích tài chính có ý nghĩa quan trọng với nhiều đối tƣợng khác nhau, ảnh hƣởng đến các quyết định đầu tƣ, tài trợ. Tuy nhiên, phân tích tài chính chỉ thực sự phát huy tác dụng khi nó phản ánh một cách trung thực tình trạng tài chính doanh nghiệp, vị thế của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác trong ngành. Muốn vậy, thông tin sử dụng trong phân tích phải chính xác, có độ tin cậy cao, cán bộ phân tích có trình độ chuyên môn giỏi. Ngoài ra, sự tồn tại của hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành cũng là một trong những nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng phân tích tài chính. Nhìn chung, chất lƣợng phân tích tài chính tốt hay chƣa tốt là do ảnh hƣởng của các nhân tố chính tác động nhƣ sau: 2.1.7.1. Công tác tổ chức hoạt động phân tích tài chính Để thực hiện công việc phân tích tài chính cần phải bao gồm các công việc từ khâu chuẩn bị kế hoạch, thực hiện, kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả. Các công việc này muốn thực hiện tốt cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban trong một doanh nghiệp. Mỗi phòng ban với chức năng, nhiệm vụ của mình dƣới sự phân công của trƣởng phòng, mỗi ngƣời đều có phần việc của mình để hƣớng tới mục tiêu chung là tổ chức tốt công tác phân tích tài chính. Nguồn thông tin đƣợc thu thập từ các phòng ban là kết quả nội bộ quan trọng trên cơ sở đƣợc xử lý, chọn lọc bởi các nhà quản lý cấp cao đƣợc cung cấp cho quá trình phân tích tài chính và ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng phân tích tài chính. 2.1.7.2. Người thực hiện phân tích tài chính Ngƣời thực hiện phân tích tài chính là nhân tố quan trọng ảnh hƣởng tới chất lƣợng phân tích tài chính. Trƣớc hết mục đích của nhà phân tích tài chính khi tiến hành phân tích sẽ định hƣớng cho cả quá trình phân tích, quyết định quy mô phạm vi các kỹ thuật tài liệu sử dụng cũng nhƣ chi phí cho việc phân tích. Khả năng của nhà phân tích sẽ lựa chọn thông tin và tiến hành thu thập nguồn thông tin có ảnh hƣởng rất lớn đến chất lƣợng phân tích tài chính, vì phân tích tài chính muốn hiệu quả phải dựa trên những thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và chi phí việc thu thập là nhỏ nhất. Việc lựa chọn công cụ phân tích cũng phụ thuộc vào ngƣời phân tích. Kết quả phân tích tài chính luôn mang dấu ấn cá nhân do vậy nhà phân tích có những đánh giá, nhận xét riêng của mình về tình hình tài chính doanh nghiệp là điều không thể tránh khỏi. Nhà phân tích phải trung thực, ý thức đƣợc tầm quan trọng và nhiệm vụ của mình thì việc phân tích tài chính mới có hiệu quả cao. 2.1.7.3. Chất lượng thông tin sử dụng trong phân tích tài chính Thông tin là một vấn đề hết sức cần thiết trong tất cả các lĩnh vực nói chung và trong phân tích tài chính nói riêng. Thông tin là vô cùng quan trọng và máy tính là bắt buộc. Có thể khẳng định rằng nếu không có thông tin hoặc thiếu thông tin thì việc 13 phân tích tài chính không thể thực hiện đƣợc hoặc nếu phân tích trong điều kiện không đầy đủ chính xác thì chất lƣợng phân tích sẽ thấp. Do vậy làm thế nào để có một hệ thống thông tin đầy đủ và chính xác phục vụ tốt cho công tác phân tích tài chính thì đó là yêu cầu các nhà quản lý phải hết sức quan tâm. 2.1.7.4. Việc lựa chọn phương pháp phân tích tài chính Trên cơ sở nguồn thông tin có đƣợc các cán bộ phân tích sẽ áp dụng phƣơng pháp phân tích tài chính nào để đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp là một điều rất quan trọng. Trong điều kiện hiện nay, phải kết hợp các phƣơng pháp phân tích tài chính tùy theo từng mục tiêu cụ thể của nhà quản lý quan tâm thì việc phân tích mới mang lại hiệu quả nhƣ ý muốn của doanh nghiệp. 2.1.7.5. Hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành Việc phân tích tài chính của doanh nghiệp sẽ có ý nghĩa hơn khi có sự tồn tại của các chỉ tiêu trung bình ngành. Đây là cơ sở quan trọng trong khi tiến hành phân tích. Ngƣời ta có thể nói các tỷ lệ tài chính của doanh nghiệp là cao hay thấp, tốt hay xấu khi đem so sánh với tỷ lệ trung bình ngành. Nhà quản lý doanh nghiệp đánh giá đƣợc thực trạng tài chính của mình mà từ đó có những giải pháp khắc phục. 2.2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 2.2.1. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Khi phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, chúng ta không thể bỏ qua nội dung này. Mục tiêu của nội dung phân tích này là xác định và phân tích mối liên hệ, đặc điểm các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả kinh doanh, đồng thời so sánh chúng qua một số niên độ kế toán liên tiếp và với số liệu trung bình ngành để đánh giá xu hƣớng thay đổi từng chỉ tiêu và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác. Các chỉ tiêu tài chính trung gian và cuối cùng đƣợc chuẩn hóa trong mẫu biểu bảng phân tích kết quả kinh doanh: N¨m N-1 N¨m N N¨m N/ n¨m N-1 ChØ tiªu Tû Số tiền Tû Số tiền Tû Số tiền träng träng träng 1.Doang thu thuần 2.Giá vốn hàng bán 3.Lãi gộp 4.Chi phí bán hàng và quản lý 5.Lãi trƣớc thuế và lãi vay 6.Lãi trƣớc thuế 7.Lãi sau thuế 14 Thang Long University Library
- Xem thêm -