Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp phân tích tình hình tài chính tại công ty phát triển viễn thông truyền thông và dịch vụ

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39801 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ----o0o---- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM QUỐC ĐẠT MÃ SINH VIÊN : A18240 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ----o0o---- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Minh Huệ Sinh viên thực hiện : Phạm Quốc Đạt Mã sinh viên : A18240 Chuyên ngành : Tài chính HÀ NỘI – 2014 Thang Long University Library LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do bản thân thực hiện, có sự hỗ trợ từ giảng viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm từ lời cam đoan này. Sinh viên Phạm Quốc Đạt LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập tại trường cũng như học tập và nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ, em đặc biệt chú ý đến báo cáo tài chính của Công ty nên em chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ” làm chủ đề tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn thầy cô trong khoa Kinh tế Quản lý trường Đại học Thăng Long đã tận tình giảng dạy, trang bị cho em những kiến thức quý báu đồng thời tạo điều kiện cho em được thực tập và hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô TS. Nguyễn Thị Minh Huệ đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong quá trình thực hiện đề tài. Em xin chân thành cảm ơn các anh chị, cán bộ công nhân viên của Công ty đã tạo điều kiện quan tâm, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thiện đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Do giới hạn thời gian nghiên cứu cũng như lượng kiến thức, thông tin thu thập còn hạn chế nên bài khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình nghiên cứu. Rất mong được sự góp ý và đánh giá chân thành của các thầy, cô giáo và các anh chị trong Công ty để bài luận văn của em có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2014 Sinh viên Phạm Quốc Đạt   Thang Long University Library MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .........................................................................................................................1 1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp ....1 1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp ..................................................................1 1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp .....................................................................1 1.1.3. Cơ sở tài chính doanh nghiệp và dòng tiền .........................................................2 1.2. Phân tích tài chính của doanh nghiệp ..................................................................3 1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp......................................................3 1.2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp ...................................................3 1.2.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp ..............................5 1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp ................................................8 1.2.4.1. Phương pháp tỷ số .............................................................................................8 1.2.4.2. Phương pháp so sánh ........................................................................................8 1.2.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp .......................................................9 1.2.5.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ...........9 1.2.5.2. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của doanh nghiệp .........................10 1.2.5.3. Phân tích các chiến lược quản lý vốn của doanh nghiệp..............................12 1.2.5.4. Phân tích các chỉ số tài chính .........................................................................13 1.2.5.4.1. Nhóm chỉ số đánh giá khả năng thanh toán ..............................................13 1.2.5.4.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản .......................................14 1.2.5.4.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ ............................................15 1.2.5.4.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời ..................................................16 1.3. Các nhân tố ảnh hướng tới phân tích tài chính của doanh nghiệp ..................17 1.3.1. Các nhân tố chủ quan ........................................................................................17 1.3.2. Các nhân tố khách quan ....................................................................................18 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ ..................................................20 2.1.Khái quát về Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ ……………………………………………………………………………………..20 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ..................................................................................20   2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ ..........................................................................................................................21 2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ ..........................................................................23 2.1.4. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ ..........................................................................24 2.2. Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ ..........................................................................................................................25 2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2011 – 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ ...............................................25 2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn năm 2013, 2012 và 2011 của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ .........................................................29 2.2.3. Phân tích chiến lược quản lý vốn của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ ..............................................................................................36 2.2.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ ..........................................................................40 2.2.4.1. Chỉ tiêu đánh giá khă năng thanh toán .........................................................40 2.2.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động ...............................................................43 2.2.6. Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản......................................................47 2.2.7. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ.............................................48 2.2.8. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời ..................................................................48 2.3. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ .....................................................................................................................50 2.3.1. Kết quả ...............................................................................................................50 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ...................................................................................51 2.3.2.1. Hạn chế ............................................................................................................51 2.3.2.2. Nguyên nhân....................................................................................................52 PHẦN 3. GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ ........................54 3.1. Định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ ..........................................................................................................................54 3.2. Giải pháp tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ .....................................................................................................................55 3.2.1. Giảm thiểu các chi phí........................................................................................55   Thang Long University Library 3.2.2. Tăng dự trữ tiền nhằm tăng khả năng thanh toán tức thời .............................55 3.2.3. Nâng cao khả năng sinh lời của công ty ...........................................................56 3.2.4. Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực .................................................................56 3.2.5. Quản trị hàng tồn kho ........................................................................................57 3.2.6. Xây dựng phương thức thanh toán hiệu quả ....................................................57 3.2.7. Nâng cao hiệu quả các khoản phải thu .............................................................57 3.3. Kiến nghị ...............................................................................................................58   DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ CP Cổ phiếu TB Trung bình TSCĐ Tài sản cố định TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn TP Trái phiếu NVNH Nguồn vốn ngắn hạn NVDN Nguồn vốn dài hạn VCSH Vốn chủ sở hữu   Thang Long University Library DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Sơ đồ: Sơ đồ 1.1. Sự vận động của dòng tiền trong doanh nghiệp .................................. 2 Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ ................................................................................................. 21 Sơ đồ 2.2. Quy trình hoạt động kinh doanh ........................................................ 24 Bảng: Bảng 1.1. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ...................................... 10 Bảng 1.2. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm cuối năm ..................................... 11 Bảng 2.1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, 2012, 2011........................... 26 Bảng 2.2. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2013, 2012, 2011 .............. 30 Bảng 2.3. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2013, 2012, 2011 (tiếp theo) ............................................................................................................................. 31 Bảng 2.4. Cơ cấu tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ ......................................................... 33 Bảng 2.5. Cơ cấu nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ (tiếp theo) ................................................ 34 Bảng 2.6: Bảng tài trợ của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ tại 31/12 năm 2013, 2012, 2011 ....................................................... 38 Bảng 2.7. Khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ..................................................................................... 41 Bảng 2.8. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ ......................................................... 44 Bảng 2.9. Hiệu suất sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ..................................................................................... 47 Bảng 2.10. Khả năng sinh lời của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông ....... 48 Biểu đồ: Biểu đồ 1.1. Các chiến lược quản lý vốn trong doanh nghiệp ......................................12 Biểu đồ 2.1. Biểu đồ biểu diễn các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ ............................................................................28   Biểu đồ 2.3. Biểu đồ biểu diễn cơ cấu tà sản ngắn hạn và tài sản dài hạn của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ .............................................33 Biểu đồ 2.4. Biểu đồ biểu diễn cơ cấu nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ ...................................................35 Biểu đồ 2.5. Chính sách quản lý vốn của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ qua các năm ..........................................................................36 Biểu đồ 2.6. Biểu đồ biểu diễn sự biến động của các chỉ tiêu trong hoạt động tạo vốn của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ.........................39 Biểu đồ 2.7. Biểu đồ biểu diễn sự biến động của các chỉ tiêu trong hoạt động sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ..................40 Biểu đồ 2.8. Biểu đồ biểu diễn các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ .............................................42 Biểu đồ 2.9. Biểu đồ biểu diễn thời gian thu nợ TB và thời gian trả nợ TB của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ .............................................45 Biểu đồ 2.10. Biểu đồ biểu diễn thời gian luân chuyển kho TB và thời gian luân chuyển vốn bằng tiền TB của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ ..........................................................................................................................46 Biểu đồ 2.11. Biểu đồ biểu diễn hiệu suất sử dụng tổng tài sản của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ ...........................................................47 Biểu đồ 2.12. Biểu đồ biểu diễn các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ ...................................................49   Thang Long University Library LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước nhà từ một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu sang một nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao, dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức và xu hướng gắn với nền kinh tế toàn cầu. Chính sự chuyển dịch này đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế phát triển. Song cũng làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp đặt ra cho các Công ty những yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi các Công ty phải tự vận động, vươn lên để vượt qua những thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường. Để hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. Việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản lý Công ty thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có thể nhận ra những mặt mạnh, mặt yếu của Công ty nhằm làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù hợp cho tương lai và đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính giúp nâng cao chất lượng công ty. Xuất phát từ thực tế đó, em chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ” để làm đề tài tốt nghiệp. Qua quá trình thực tập tại Công ty, được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong Công ty em đã bổ sung những kiến thức về mặt thực tế bên cạnh những kiến thức về mặt lý thuyết đã được tích lũy trong nhà trường để rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân đồng thời có thể hoàn thành bài luận văn của mình. Khóa luận gồm 3 phần: Chương 1: Các vấn đề cơ bản về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ. Chương 3: Giải pháp cải thiện tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ. 2. Mục đích nghiên cứu đề tài Luận văn “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ” được lựa chọn nhằm giải quyết các mục tiêu cơ bản sau: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp.   Phân tích đánh giá thực trạng tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tình hình tài chính của Công ty. 3. Đối tượng nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các vấn đề liên quan đến tình trạng tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ. 4. Phạm vi nghiên cứu đề tài Dựa trên các số liệu trên báo cáo tài chính của công ty, cụ thể là: Bảng cân đối kế toán tại thời điểm cuối năm 2011, 2012, 2013 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, 2012, 2013. 5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp xử lý số liệu, phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ…   Thang Long University Library PHỤ LỤC Phụ lục 01: Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2013, 31/12/2012 của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ. Phụ lục 02: Bảng báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, năm 2012 của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ.   TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Thạc sỹ Ngô Thị Quyên, Slide giảng dạy môn Nhập môn Tài chính doanh nghiệp, trường Đại học Thăng Long. 2. Thạc sỹ Ngô Kim Phượng chủ biên, 2009, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Phan Trần Trung Dũng, 2014, Tài chính 101 – Tài chính cho mọi người, Nhà xuất bản Lao động Xã hội.   Thang Long University Library LỜI KẾT Nắm bắt được xu thế của xã hội trong thời kỳ phát triển, nhu cầu của khách hàng, Công ty đã tạo cho mình được những thành công hết sức rực rỡ trong những năm hoạt động của mình. Cùng với những công nghệ tiên tiến, thiết bị tối tân, Công ty đã khẳng định được vị thế của mình trong tâm trí của khách hàng trong nước cũng như ngoài nước. Tuy phải đương đầu với nền kinh tế tương đối khó khăn nhưng bằng những kết quả thực tiễn của mình, Công ty đã chứng tỏ được tiềm năng thực sự của mình, và có lẽ sẽ lớn mạnh hơn nữa nếu Công ty khắc phục được những nhược điểm của mình. Kinh doanh trong một lĩnh vực cũng khá là nhạy cảm và thay đổi theo thời cuộc nên Công ty cũng gặp không ít những khó khăn và gian nan thử thách. Nhưng qua đây cũng giúp Công ty trải nghiệm với những thử thách đó và tạo cho mình một kinh nghiệm cho những lần trải nghiệm tiếp theo trên con đường sự nghiệp của mình. Trong bài viết, em đã đưa ra một số giải pháp khắc phục cho Công ty nhằm giảm bớt đi các nhược điểm và khó khăn của Công ty. Tuy nhiên do trình độ còn hạn hẹp của mình nên bài báo cáo của em vẫn còn nhiều thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô để bài viết của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Minh Huệ cùng các anh chị, cô, chú tại phòng tài chính - kế toán đã giúp đỡ em hoàn thiện quá trình thực tập của mình. Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2014 Sinh viên Phạm Quốc Đạt   CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt tới mục tiêu nhất định. Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận trong hệ thống tài chính, tại đây nguồn tài chính xuất hiện và đồng thời đây cũng là nơi thu hút trở lại phần quan trọng các nguồn tài chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, đến sự phát triển hay suy thoái của nền sản xuất. 1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp có các vai trò như sau: Vai trò huy động, khai thác nguồn tài chính nhằm đảm bảo yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp và tổ chức vốn có hiệu quả cao nhất. Để có đủ vốn cho các hoạt đông sản xuất kinh doanh, tài chính doanh nghiệp phải thanh toán nhu cầu vốn, lựa chọn nguồn vốn, bên cạnh đó phải tổ chức huy động và sử dụng đúng đắn nhằm duy trì và thúc đẩy sự phát triển có hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là vấn đề có tính quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp trong quá trình cạnh tranh khắc nghiệp theo cơ chế thị trường. Vai trò đòn bẩy kích thích và điều tiết hoạt động kinh doanh. Thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp được tài chính doanh nghiệp phân phối. Thu nhập bằng tiền mà doanh nghiệp đạt được do thu nhập bán hàng trước tiên phải bù đắp hao mòn máy móc, thiết bị, trả lương cho người lao động và để mua nguyên vật liệu tiếp tục cho chu kỳ kinh doanh mới, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Phần còn lại doanh nghiệp hình thành các quỹ, thực hiện bảo toàn vốn hoặc trả lợi tức cổ phần. Chức năng phân phối tài chính doanh nghiệp là quá trình phân phối thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp và quá trình này luôn gắn liền với những đặc điểm vốn có của hoạt động sản xuất kinh doanh và hình thức sở hữu doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu người quản lý biết vận dụng sáng tạo các chức năng phân phối của tài chính doanh nghiệp phù hợp sẽ làm cho tài chính doanh nghiệp trở thành đòn bẩy kinh tế có tác dụng trong việc tạo ra những động lực kinh tế tác động tới năng suất, kích thích tăng cường tích tụ và thu hút vốn, thúc đẩy tăng vòng quay vốn, kích thích tiêu dùng xã hội. Vai trò là công cụ kiểm tra các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 1   Thang Long University Library Tài chính doanh nghiệp thực hiện việc kiểm tra bằng tiền và tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua phân tích các chỉ tiêu tài chính. Cụ thể các chỉ tiêu đó là: chỉ tiêu về kết cấu tài chính, khả năng thanh toán, chỉ tiêu đặc trưng về hoạt động, sử dụng các nguồn lực tài chính, chỉ tiêu về khả năng sinh lời… Bằng việc phân tích các chỉ tiêu tài chính cho phép doanh nghiệp có căn cứ quan trọng để đề ra các giải pháp tối ưu kịp thời cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.3. Cơ sở tài chính doanh nghiệp và dòng tiền Lưu chuyển tiền tệ là sự chuyển động của tiền vào hoặc ra khỏi một doanh nghiệp, dự án, hoặc sản phẩm tài chính. Nó thường được đo trong một khoảng thời gian quy định hữu hạn, thời gian. Đo lưu lượng tiền mặt có thể được sử dụng để tính toán các thông số khác cung cấp thông tin về giá trị của Công ty và tình hình. Dưới đây là sơ đồ thể hiện sự vận động dòng tiền trong doanh nghiệp. Dòng tiền trong doanh nghiệp được xuất phát từ 3 hoạt động: Sơ đồ 1.1. Sự vận động của dòng tiền trong doanh nghiệp Dòng tiền vào Dòng tiền ra Hoạt động kinh doanh Hoạt động kinh doanh Thanh toán cho nhà cung cấp, thanh toán lương, thưởng, tiền thuê, bảo hiểm, nộp thuế. Doanh thu bằng tiền mặt và các khoản phải thu. Hoạt động đầu tư Thu từ CP, TP đầu tư, thu từ đầu tư vào doanh nghiệp khác và thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ. Hoạt động đầu tư Tiền Chi mua CP, TP đầu tư, chi vào doanh nghiệp khác, chi mua TSCĐ. Hoạt động tài chính Hoạt động tài chính Thu từ phát hành TP, CP, từ nhận vốn góp chủ sở hữu, nhận tiền vay. Chi mua CP ngân quỹ, chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, chi trả cổ tức, trả nợ và lãi vay. 2   1.2. Phân tích tài chính của doanh nghiệp 1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp là việc vận dụng tổng thể các phương pháp phân tích khoa học để đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp cho các đối tượng quan tâm nắm được thực trạng tài chính và an ninh tài chính của doanh nghiệp, dự đoán được chính xác các chỉ tiêu tài chính trong tương lai cũng như rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải; qua đó, đề ra các quyết định phù hợp với lợi ích của họ. Mối quan tâm hàng đầu của các nhà phân tích tài chính là đánh giá rủi ro phá sản tác động tới các doanh nghiệp mà biểu hiện của nó là khả năng thanh toán, đánh giá khả năng cân bằng vốn, năng lực hoạt động cũng như khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các nhà phân tích tài chính tiếp tục nghiên cứu và đưa ra những dự đoán về kết quả hoạt động nói chung và mức doanh lợi nói riêng của doanh nghiệp trong tương lai. Nói cách khác, phân tích tài chính là cơ sở để dự đoán tài chính – một trong các hướng dự đoán của doanh nghiệp. Phân tích tài chính có thể ứng dụng theo chiều hướng khác nhau: với mục đích tác nghiệp (chuẩn bị các quyết định nội bộ), với mục đích nghiên cứu thông tin hoặc theo vị trí của nhà phân tích (trong doanh nghiệp hoặc ngoài doanh nghiệp). 1.2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp Có rất nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Mỗi đối tượng quan tâm theo giác độ và với mục tiêu khác nhau. Do nhu cầu về thông tin tài chính doanh nghiệp rất đa dạng, đòi hỏi phân tích hoạt động tài chính phải được tiến hành bằng nhiều phương pháp khác nhau để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của từng đối tượng. Điều đó, một mặt tạo điều kiện thuận lợi cho phân tích hoạt động tài chính ra đời, ngày càng hoàn thiện và phát triển; mặt khác, cũng tạo ra sự phức tạp trong nội dung và phương pháp của phân tích hoạt động tài chính. Các đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp bao gồm: Các nhà quản lý Các cổ đông hiện tại và tương lai Những người tham gia vào “đời sống” kinh tế của doanh nghiệp Những người cho doanh nghiệp vay tiền như: Ngân hàng, tổ chức tài chính, người mua trái phiếu của doanh nghiệp, các doanh nghiệp khác... Nhà nước Nhà phân tích tài chính… 3   Thang Long University Library Các đối tượng sử dụng thông tin tài chính khác nhau sẽ đưa ra các quyết định với mục đích khác nhau. Vì vậy, phân tích hoạt động tài chính đối với mỗi đối tượng sẽ đáp ứng các mục tiêu khác nhau và có vai trò khác nhau. Cụ thể: Phân tích hoạt động tài chính đối với nhà quản lý: Là người trực tiếp quản lý, điều hành doanh nghiệp, nhà quản lý hiểu rõ nhất tài chính doanh nghiệp, do đó họ có nhiều thông tin phục vụ cho việc phân tích. Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp đối với nhà quản lý nhằm đáp ứng những mục tiêu sau: Tạo ra những chu kỳ đều đặn để đánh giá hoạt động quản lý trong giai đoạn đã qua, việc thực hiện cân bằng tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và rủi ro tài chính trong hoạt động của doanh nghiệp...; Đảm bảo cho các quyết định của Ban giám đốc phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, như quyết định về đầu tư, tài trợ, phân phối lợi nhuận... Cung cấp thông tin cơ sở cho những dự đoán tài chính. Căn cứ để kiểm tra, kiểm soát hoạt động, quản lý trong doanh nghiệp. Phân tích hoạt động tài chính làm rõ điều quan trọng của dự đoán tài chính, mà dự đoán là nền tảng của hoạt động quản lý, làm sáng tỏ, không chỉ chính sách tài chính mà còn làm rõ các chính sách chung trong doanh nghiệp. Phân tích hoạt động tài chính đối với các nhà đầu tư: Các nhà đầu tư là những người giao vốn của mình cho doanh nghiệp quản lý sử dụng, được hưởng lợi và cũng chịu rủi ro. Đó là những cổ đông, các cá nhân hoặc các đơn vị, doanh nghiệp khác. Các đối tượng này quan tâm trực tiếp đến những tính toán về giá trị của doanh nghiệp. Thu nhập của các nhà đầu tư là tiền lời được chia và thặng dư giá trị của vốn. Hai yếu tố này phần lớn chịu ảnh hưởng của lợi nhuận thu được của doanh nghiệp. Trong thực tế, các nhà đầu tư thường tiến hành đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Câu hỏi chủ yếu phải làm rõ là: Tiền lời bình quân cổ phiếu của doanh nghiệp là bao nhiêu? Các nhà đầu tư thường không hài lòng trước món lời được tính toán trên sổ sách kế toán và cho rằng món lời này chênh lệch rất xa so với tiền lời thực tế. Các nhà đầu tư phải dựa vào những nhà chuyên nghiệp trung gian (chuyên gia phân tích tài chính) nghiên cứu các thông tin kinh tế, tài chính, có những cuộc tiếp xúc trực tiếp với ban quản lý doanh nghiệp, làm rõ triển vọng phát triển của doanh nghiệp và đánh giá các cổ phiếu trên thị trường tài chính. Phân tích hoạt động tài chính đối với nhà đầu tư là để đánh giá doanh nghiệp và ước đoán giá trị cổ phiếu, dựa vào việc nghiên cứu các báo cáo tài chính, khả năng sinh lời, phân tích rủi ro trong kinh doanh... 4   Phân tích hoạt động tài chính đối với các nhà đầu tư tín dụng: Các nhà đầu tư tín dụng là những người cho doanh nghiệp vay vốn để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh. Khi cho vay, họ phải biết chắc được khả năng hoàn trả tiền vay. Thu nhập của họ là lãi suất tiền cho vay. Do đó, phân tích hoạt động tài chính đối với người cho vay là xác định khả năng hoàn trả nợ của khách hàng. Tuy nhiên, phân tích đối với những khoản cho vay dài hạn và những khoản cho vay ngắn hạn có những nét khác nhau. Đối với những khoản cho vay ngắn hạn, nhà cung cấp tín dụng ngắn hạn đặc biệt quan tâm đến khả năng thanh toán ngay của doanh nghiệp. Nói khác đi là khả năng ứng phó của doanh nghiệp khi nợ vay đến hạn trả. Đối với các khoản cho vay dài hạn, nhà cung cấp tín dụng dài hạn phải tin chắc khả năng hoàn trả và khả năng sinh lời của doanh nghiệp mà việc hoàn trả vốn và lãi lại tuỳ thuộc vào khả năng sinh lời này. Phân tích hoạt động tài chính đối với những người hưởng lương trong doanh nghiệp: Người hưởng lương trong doanh nghiệp là người lao động của doanh nghiệp, có nguồn thu nhập chính từ tiền lương được trả. Bên cạnh thu nhập từ tiền lương, một số lao động còn có một phần vốn góp nhất định trong doanh nghiệp. Vì vậy, ngoài phần thu nhập từ tiền lương được trả họ còn có tiền lời được chia. Cả hai khoản thu nhập này phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, phân tích tình hình tài chính giúp họ định hướng việc làm ổn định và yên tâm dốc sức vào hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp tuỳ theo công việc được phân công. Từ những vấn đề nêu trên, cho thấy: Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp là công cụ hữu ích được dùng để xác định giá trị kinh tế, để đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp, tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan, giúp cho từng đối tượng lựa chọn và đưa ra được những quyết định phù hợp với mục đích mà họ quan tâm. 1.2.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính có mục tiêu đưa ra những dự báo tài chính giúp cho việc ra quyết định về mặt tài chính và giúp cho việc dự kiến kết quả tương lai của doanh nghiệp nên thông tin sử dụng để phân tích tài chính không chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu các báo cáo tài chính mà phải mở rộng sang các lĩnh vực. Thông tin kế toán Phân tích tài chính sử dụng mọi nguồn thông tin có khả năng làm rõ mục tiêu của dự đoán tài chính. Từ những thông tin nội bộ đến những thông tin bên ngoài, thông tin số lượng đến thông tin giá trị đều giúp cho nhà phân tích có thể đưa ra nhận 5   Thang Long University Library
- Xem thêm -