Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần kỷ nguyên việt

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỶ NGUYÊN VIỆT SINH VIÊN THỰC HIỆN MÃ SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH HÀ NỘI - 2014 : ĐÀO THỊ MỸ HẠNH : A18300 : TÀI CHÍNH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỶ NGUYÊN VIỆT Giáo viên hƣớng dẫn Sinh viên thực hiện Mã sinh viên Chuyên ngành : TS. Nguyễn Thị Minh Huệ : Đào Thị Mỹ Hạnh : A18300 : Tài Chính HÀ NỘI - 2014 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn TS. Nguyễn Thị Minh Huệ đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ em trong suốt thời gian thực hiện khóa luận này. Nhờ sự chỉ bảo của cô em có thể vận dụng những kiến thức đã học để áp dụng vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Những phương pháp, kinh nghiệm mà cô truyền đạt cho em không chỉ giúp khóa luận được hoàn thiện hơn mà còn là hành trang cho công việc thực tế của em sau này. Bên cạnh đó, em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tập thể các thầy cô giáo trường đại học Thăng Long, những bài giảng bổ ích của các thầy cô đã giúp em tích lũy được nhiều kiến thức sâu rộng để em hoàn thành khóa luận này và những kiến thức ấy còn là nền tảng cho nghề nghiệp của em trong tương lai. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2014 Sinh viên Đào Thị Mỹ Hạnh Thang Long University Library LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân tự thực hiện có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp được sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này! Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2014 Sinh viên Đào Thị Mỹ Hạnh MỤC LỤC CHƢƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP .........................................................................................................1 1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp ............................................................1 1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp ...............................................................1 1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp .............................................................2 1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp ...........................................3 1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp ...............................................3 1.2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp ............................................3 1.2.3. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp............................7 1.2.3.1. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp .........................................7 1.2.3.2. Cơ sở dữ liệu khác .................................................................................10 1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp........................................12 1.2.4.1. Phương pháp tỷ số .................................................................................13 1.2.4.2. Phương pháp Dupont .............................................................................13 1.2.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp...............................................14 1.2.5.1. Phân tích tình hình biến động về tài sản - nguồn vốn ...........................14 1.2.5.2. Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận..................................16 1.2.5.3. Phân tích khả năng thanh toán ...............................................................16 1.2.5.4. Phân tích khả năng quản lý tài sản ........................................................18 1.2.5.5. Phân tích khả năng quản lý nợ ..............................................................21 1.2.5.6. Phân tích khả năng sinh lời ...................................................................22 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới công tác phân tích tài chính doanh nghiệp ...23 1.3.1. Các nhân tố chủ quan ................................................................................24 1.3.2. Các nhân tố khách quan ............................................................................25 CHƢƠNG 2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỶ NGUYÊN VIỆT ...........................................................................................................26 2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Kỷ Nguyên Việt ........................................26 Thang Long University Library 2.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Kỷ Nguyên Việt ........................................26 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt ...26 2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Kỷ Nguyên Việt .............................................................................................................28 2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt ..............................29 2.1.5. Mô tả đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt ..................................................................................32 2.2. Thực trạng hoạt động phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Kỷ Nguyên Việt .....................................................................................................33 2.2.1. Phân tích tình hình biến động tài sản của Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt ...............................................................................................................33 2.2.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài sản......................................................36 2.2.1.2. Phân tích cơ cấu tài sản ngắn hạn ..........................................................37 2.2.1.3. Phân tích cơ cấu tài sản dài hạn.............................................................39 2.2.2. Phân tích biến động nguồn vốn của Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt .....40 2.2.2.1. Phân tích khái quát tình hình nguồn vốn ...............................................42 2.2.2.2. Phân tích cơ cấu nợ phải trả ..................................................................42 2.2.2.3. Phân tích cơ cấu vốn chủ sở hữu ...........................................................44 2.2.3. Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận .....................................44 2.2.4. Thực trạng phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính cơ bản tại Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt ..................................................................................48 2.2.4.1. Khả năng thanh toán ..............................................................................48 2.2.4.2. Khả năng quản lý tài sản .......................................................................53 2.2.4.3. Khả năng quản lý nợ..............................................................................55 2.2.4.4. Khả năng sinh lời...................................................................................56 2.2.5. Đánh giá thực trạng phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt .............................................................................................................57 2.2.5.1. Kết quả đạt được....................................................................................57 2.2.5.2. Tồn tại ....................................................................................................59 2.2.5.3. Nguyên nhân ..........................................................................................60 CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỶ NGUYÊN VIỆT. ............................................................................................................64 3.1. Định hƣớng phát triển của Công ty ..............................................................64 3.1.1. Công tác sản xuất ......................................................................................64 3.1.2. Công tác kinh doanh ..................................................................................64 3.1.3. Công tác đào tạo, nâng cao trình độ quản lý và kỹ năng sản xuất ...........65 3.1.4. Công tác quản lý người lao động ..............................................................65 3.1.5. Kế hoạch cụ thể trong năm 2013 ...............................................................65 3.2. Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt .................................................................66 3.2.1. Giải pháp ...................................................................................................66 3.2.1.1. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả tài liệu phân tích .................66 3.2.1.2. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính ................................................67 3.2.1.3. Bổ sung các phương pháp phân tích tài chính .......................................68 3.2.1.4. Bổ sung một số nội dung phân tích để công tác phân tích đạt hiệu quả cao hơn ..................................................................................................70 3.2.1.5. Tăng cường quản lý hàng lưu kho .........................................................72 3.2.1.6. Tăng cường nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu .....................................72 3.2.1.7. Tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh ........................................73 3.2.1.8. Đầu tư và tổ chức sử dụng TSCĐ hợp lý để tăng hiệu quả sử dụng vốn cố định ...................................................................................................73 3.2.1.9. Một số giải pháp khác............................................................................74 Thang Long University Library DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt D/E EBIT ROA ROE ROS VNĐ TSCĐ BHXH NVKD KH ĐVT Tên đầy đủ Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu Lợi nhuận trước thuế và lãi Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu Tỷ suất sinh lời trên doanh thu Việt Nam đồng Tài sản cố định Bảo hiểm xã hội Nhân viên kinh doanh Khách hàng Đơn vị tính DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức của Công ty cổ phần Kỷ Nguyên Việt ..................................29 Sơ đồ 2.2. Quy trình hoạt động kinh doanh chung ........................................................32 Bảng 2.1. Tình hình tài sản của Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt ..............................33 Bảng 2.2. Tình hình nguồn vốn của Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt .......................40 Bảng 2.3. Tỷ số D/E ......................................................................................................42 Bảng 2.4. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty giai đoạn 2011-2013 ...................44 Bảng 2.5 Hệ số thanh toán hiện hành của Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt giai đoạn 2011-2013 ......................................................................................................................48 Bảng 2.6. Hệ số thu nợ, hệ số trả nợ, hệ số lưu kho ......................................................53 Bảng 2.7. Hàng tồn kho .................................................................................................59 Bảng 3.1. Các chỉ tiêu khả năng quản lý tài sản ............................................................71 Biểu đồ 2.1. Cơ cấu tài sản ............................................................................................36 Biểu đồ 2.2. Tình hình tài sản ngắn hạn ........................................................................37 Biểu đồ 2.3. Khả năng thanh toán hiện hành.................................................................50 Biểu đồ 2.4. Khả năng thanh toán nhanh.......................................................................50 Biểu đồ 2.5. Khả năng thanh toán tức thời ....................................................................51 Biểu đồ 2.6. Hiệu suất sử dụng tài sản ..........................................................................54 Biểu đồ 2.7. Tỷ số nợ ....................................................................................................55 Biểu đồ 2.8. Khả năng sinh lời ......................................................................................56 Thang Long University Library LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường tạo ra môi trường cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp cần phải tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường bằng uy tín, chất lượng và tiềm lực tài chính tốt. Trong đó, tài chính là lĩnh vực quan trọng, chi phối các hoạt động của doanh nghiệp, việc nắm rõ tình hình tài chính là cơ sở để các nhà quản trị có những quyết định đúng đắn và thành công. Vì vậy vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải thường xuyên tiến hành phân tích tài chính, những kết quả từ công tác này giúp xây dựng một hướng đi đúng đắn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện tình hình tài chính cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phân tích tài chính còn là công cụ quan trọng giúp các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp như nhà đầu tư, chủ nợ, khách hàng, cơ quan chức năng đánh giá được năng lực hiện tại cũng như tiềm năng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp, kết hợp với những kiến thức lý luận thu nhận được trong trường và kiến thúc thực tế về Công ty cổ phần Kỷ nguyên Việt, em chọn đề tài “Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu  Đánh giá vai trò của hoạt động phân tích tài chính đối với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  Nghiên cứu các phương pháp và nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp.  Tìm hiểu thực trạng phân tích tài chính của Công ty cổ phần Kỷ nguyên Việt trong những năm gần đây, đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục.  Từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính của Công ty. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Kỷ nguyên Việt. Phạm vi nghiên cứu: thực trạng phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Kỷ nguyên Việt giai đoạn 2011-2013 và đánh giá chất lượng của công tác phân tích tài chính tại Công ty. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng các thông tin tài chính và thực trạng phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Kỷ nguyên Việt, cùng với hệ thống sơ đồ bảng biểu, kết hợp phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê để đưa ra các nhận định, giả pháp hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại Công ty. 5. Kết cấu khóa luận Ngoài phần mở đầu và kết luận thì khóa luận bao gồm 3 chương: Chƣơng 1: Các vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt Chƣơng 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Kỷ nguyên Việt. Thang Long University Library CHƢƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp là một khâu trong hệ thống tài chính của nền kinh tế thị trường, là một phạm trù kinh tế khách quan gắn liền với sự ra đời của nền kinh tế hàng hóa - tiền tệ, tính chất và mức độ phát triển của tài chính doanh nghiệp cũng phụ thuộc vào tính chất và nhịp độ phát triển của nền kinh tế hàng hóa. Trong nền kinh tế thị trường, tài chính doanh nghiệp được đặc trưng bằng những nội dung chủ yếu sau đây: Một là, tài chính doanh nghiệp phản ánh những luồng chuyển dịch giá trị trong nền kinh tế. Luồng chuyển dịch đó chính là sự vận động của các nguồn tài chính gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là sự vận động của các nguồn tài chính được diễn ra trong nội bộ doanh nghiệp để tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh và được diễn ra giữa doanh nghiệp với ngân sách nhà nước thông qua việc nộp thuế cho Nhà nước hoặc tài trợ tài chính; giữa doanh nghiệp với thị trường: thị trường hàng hoádịch vụ, thị trường sức lao động, thị trường tài chính...trong việc cung ứng các yếu tố sản xuất (đầu vào) cũng như bán hàng hoá, dịch vụ (đầu ra) của quá trình sản xuất kinh doanh. Hai là, sự vận động của các nguồn tài chính doanh nghiệp không phải diễn ra một cách hỗn loạn mà nó được hoà nhập vào chu trình kinh tế của nền kinh tế thị trường. Đó là sự vận động chuyển hoá từ các nguồn tài chính hình thành nên các quỹ, hoặc vốn kinh doanh của doanh nghiệp và ngược lại. Sự chuyển hoá qua lại đó được điều chỉnh bằng các quan hệ phân phối dưới hình thức giá trị nhằm tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ phục vụ cho các mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ những đặc trưng trên của tài chính doanh nghiệp, chúng ta có thể rút ra kết luận về khái niệm tài chính doanh nghiệp như sau: “Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các luồng chuyển dịch giá trị phán ánh sự vận động và chuyển hóa các nguồn tài chính trong quá trình phân phối để tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đạt tới các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận trong hệ thống tài chính, tại đây nguồn tài chính xuất hiện 1 và đồng thời đây cũng là nơi thu hút trở lại phần quan trọng các nguồn tài chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, đến sự phát triển hay suy thoái của nền sản xuất.” 1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp có những vai trò chủ yếu sau đây: Huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để thực hiện mọi quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trước hết phải có một yếu tố tiền đề đó là vốn kinh doanh. Vai trò của tài chính doanh nghiệp trước hết được thể hiện ở việc xác định đúng đắn nhu cầu vốn cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Tiếp đó phải lựa chọn các phương pháp và hình thức huy động vốn thích hợp, đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn để hoạt động của các doanh nghiệp được thực hiện một cách nhịp nhàng liên tục với chi phí huy động vốn thấp nhất. Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả. Việc tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả được coi là điều kiện tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư tối ưu; huy động tối đa số vốn hiện có vào hoạt động kinh doanh, phân bổ hợp lý các nguồn vốn, sử dụng các biện pháp để tăng nhanh vòng quay của vốn, nâng cao khả năng sinh lời của vốn kinh doanh. Đòn bẩy kích thích và điều tiết kinh doanh. Vai trò này của tài chính doanh nghiệp được thể hiện thông qua việc tạo ra sức mua hợp lý để thu hút vốn đầu tư, lao động, vật tư, dịch vụ, đồng thời xác định giá bán hợp lý khi phát hành cổ phiếu, hàng hoá bán, dịch vụ và thông qua hoạt động phân phối thu nhập của doanh nghiệp, phân phối quỹ tiền thưởng, quỹ tiền lương, thực hiện các hợp đồng kinh tế… Giám sát kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tình hình tài chính của doanh nghiệp là một tấm gương phản ánh trung thực nhất mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu tài chính thực hiện mà các nhà quản lý doanh nghiệp dễ dàng nhận thấy thực trạng quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, để từ đó có thể đánh giá khái quát và kiểm soát được các mặt hoạt động của doanh nghiệp, phát hiện kịp thời những vướng mắc, tồn tại để từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh các hoạt động kinh doanh nhằm đạt tới mục tiêu đã định. 2 Thang Long University Library Vai trò của tài chính doanh nghiệp sẽ trở nên tích cực hay thụ động trước hết là phụ thuộc vào sự nhận thức và vận dụng các chức năng của tài chính, sau nữa còn phụ thuộc vào môi trường kinh doanh, cơ chế tổ chức tài chính doanh nghiệp và các nguyên tắc cần quán triệt trong mọi hoạt động tài chính doanh nghiệp. 1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp 1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp Các dòng dịch chuyển tài chính vận động liên tục và có thể ví như hệ tuần hoàn trong cơ thể con người, hầu như các biểu hiện tốt hay xấu trong hoạt động Công ty đều có thể biểu hiện qua các dấu hiệu tài chính. Vì vậy, các Công ty cần tiến hành phân tích tài chính để xác định những điểm mạnh và những điểm yếu về tình hình tài chính của Công ty để đưa ra các quyết định hiệu quả nhất. Phân tích tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra về nội dung kết cấu, thực trạng các chỉ tiêu tài chính trên báo cáo tài chính; từ đó so sánh đối chiếu các chỉ tiêu tài chính với các chỉ tiêu tài chính trong quá khứ, hiện tại, tương lại ở tại doanh nghiệp, ở các doanh nghiệp khác, ở phạm vi ngành, địa phương, lãnh thổ quốc gia… nhằm xác định thực trạng, đặc điểm, xu hướng, tiềm năng tài chính của doanh nghiệp để cung cấp thông tin tài chính phục vụ việc thiết lập các giải pháp quản trị tài chính thích hợp, hiệu quả. Như vậy, phân tích tài chính doanh nghiệp là nhằm đánh giá hiệu suất và mức độ rủi ro của các hoạt động tài chính. 1.2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp Có rất nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Mỗi đối tượng quan tâm theo giác độ và với mục tiêu khác nhau. Do nhu cầu về thông tin tài chính doanh nghiệp rất đa dạng, đòi hỏi phân tích hoạt động tài chính phải được tiến hành bằng nhiều phương pháp khác nhau để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của từng đối tượng. Điều đó, một mặt tạo điều kiện thuận lợi cho phân tích hoạt động tài chính ra đời, ngày càng hoàn thiện và phát triển; mặt khác, cũng tạo ra sự phức tạp trong nội dung và phương pháp của phân tích hoạt động tài chính. Các đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp bao gồm:  Các nhà quản lý;  Các cổ đông hiện tại và tương lai;  Những người tham gia vào “đời sống” kinh tế của doanh nghiệp; 3  Những người cho doanh nghiệp vay tiền như: Ngân hàng, tổ chức tài chính, người mua trái phiếu của doanh nghiệp, các doanh nghiệp khác...  Nhà nước; Nhà phân tích tài chính;… Các đối tượng sử dụng thông tin tài chính khác nhau sẽ đưa ra các quyết định với mục đích khác nhau. Vì vậy, phân tích hoạt động tài chính đối với mỗi đối tượng sẽ đáp ứng các mục tiêu khác nhau và có vai trò khác nhau. Cụ thể: Đối với nhà quản lý Là người trực tiếp quản lý và điều hành doanh nghiệp, nhà quản lý hiểu rõ nhất tài chính doanh nghiệp, do đó họ có nhiều thông tin phục vụ cho việc phân tích. Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp đối với nhà quản lý nhằm đáp ứng những mục tiêu sau:  Tạo ra những chu kỳ đều đặn để đánh giá hoạt động quản lý trong giai đoạn đã qua, việc thực hiện cân bằng tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và rủi ro tài chính trong hoạt động của doanh nghiệp...;  Đảm bảo cho các quyết định của Ban giám đốc phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp như quyết định về đầu tư, tài trợ, phân phối lợi nhuận...;  Cung cấp thông tin cơ sở cho những dự đoán tài chính;  Căn cứ để kiểm tra, kiểm soát hoạt động, quản lý trong doanh nghiệp. Phân tích hoạt động tài chính làm rõ điều quan trọng của dự đoán tài chính, mà dự đoán là nền tảng của hoạt động quản lý, làm sáng tỏ, không chỉ chính sách tài chính mà còn làm rõ các chính sách chung trong doanh nghiệp. Đối với các nhà đầu tƣ Các nhà đầu tư là những người giao vốn của mình cho doanh nghiệp quản lý sử dụng, được hưởng lợi và cũng chịu rủi ro. Đó là những cổ đông, các cá nhân hoặc các đơn vị, doanh nghiệp khác. Các đối tượng này quan tâm trực tiếp đến những tính toán về giá trị của doanh nghiệp. Thu nhập của các nhà đầu tư là tiền lời được chia và thặng dư giá trị của vốn. Hai yếu tố này phần lớn chịu ảnh hưởng của lợi nhuận thu được của doanh nghiệp. Trong thực tế, các nhà đầu tư thường tiến hành đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Câu hỏi chủ yếu phải làm rõ là: Tiền lời bình quân cổ phiếu của doanh nghiệp là bao nhiêu? Các nhà đầu tư thường không hài lòng trước tiền lời được tính toán trên sổ sách kế toán và cho rằng tiền lời này chênh lệch rất xa so với tiền lời thực tế. 4 Thang Long University Library Các nhà đầu tư phải dựa vào những nhà chuyên nghiệp trung gian (chuyên gia phân tích tài chính) nghiên cứu các thông tin kinh tế, tài chính, có những cuộc tiếp xúc trực tiếp với ban quản lý doanh nghiệp, làm rõ triển vọng phát triển của doanh nghiệp và đánh giá các cổ phiếu trên thị trường tài chính. Phân tích hoạt động tài chính đối với nhà đầu tư là để đánh giá doanh nghiệp và ước đoán giá trị cổ phiếu, dựa vào việc nghiên cứu các báo cáo tài chính, khả năng sinh lời, phân tích rủi ro trong kinh doanh... Đối với các nhà đầu tƣ tín dụng Các nhà đầu tư tín dụng là những người cho doanh nghiệp vay vốn để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. Khi cho vay, họ phải biết chắc được khả năng hoàn trả tiền vay. Thu nhập của họ là lãi suất tiền cho vay. Do đó, phân tích hoạt động tài chính đối với người cho vay là xác định khả năng hoàn trả nợ của khách hàng. Tuy nhiên, phân tích đối với những khoản cho vay dài hạn và những khoản cho vay ngắn hạn có những nét khác nhau. Đối với những khoản cho vay ngắn hạn, nhà cung cấp tín dụng ngắn hạn đặc biệt quan tâm đến khả năng thanh toán ngay của doanh nghiệp. Hay nói cách khác là khả năng ứng phó của doanh nghiệp khi nợ vay đến hạn trả. Đối với các khoản cho vay dài hạn, nhà cung cấp tín dụng dài hạn phải tin chắc khả năng hoàn trả và khả năng sinh lời của doanh nghiệp mà việc hoàn trả vốn và lãi lại tuỳ thuộc vào khả năng sinh lời này. Đối với các chủ nợ Nếu như các nhà đầu tư quan tâm nhiều đến khả năng sinh lời thì các chủ nợ hướng sự quan tâm vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Các chủ nợ xem xét khả năng thanh toán của doanh nghiệp trên hai khía cạnh là ngắn hạn và dài hạn. Việc phân tích tài chính đối với các khoản nợ dài hạn khác với các khoản cho vay ngắn hạn.  Nếu là những khoản cho vay ngắn hạn, chủ nợ đặc biệt quan tâm đến khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp, nghĩa là khả năng ứng phó của doanh nghiệp đối với các món nợ đến hạn trả.  Nếu là những khoản cho vay dài hạn, chủ nợ phải quan tâm tới cả khả năng thanh toán và khả khả năng sinh lời của doang nghiệp vì việc hoàn trả gốc và lãi sẽ phụ thuộc nhiều vào hai yếu tố này. 5 Đối với các chủ ngân hàng và các nhà cung cấp tín dụng Mối quan tâm của họ chủ yếu hướng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp.Bằng việc so sánh số lượng và loại tài sản với số nợ phải trả theo kỳ hạn, họ có thể xác định được khả năng thanh toán của doanh nghiệp và quyết định có nên cho doanh nghiệp vay hay không. Bên cạnh đó, các chủ ngân hàng còn quan tâm tới vốn của chủ sở hữu của doang nghiệp và coi đó như nguồn bảo đảm cho ngân hàng có thể thu hồi nợ khi doanh nghiệp bị thua lỗ và phá sản. Đối với các nhà cung ứng vật tư hàng hoá, dịch vụ cho doanh nghiệp, họ phải quyết định xem có cho phép khách hàng sắp tới được mua chịu hàng hay không, họ cần phải biết được khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai. Như vậy, kỹ thuật phân tích có thể thay đổi theo bản chất và theo thời hạn của các khoản nợ, nhưng cho dù đó là cho vay dài hạn hay ngắn hạn thì người cho vay đều quan tâm đến cơ cấu tài chính biểu hiện mức độ mạo hiểm của doanh nghiệp đi vay. Đối với ngƣời lao động trong doanh nghiệp Bên cạnh các nhà đầu tư, nhà quản lý và các chủ nợ của doanh nghiệp, người được hưởng lương trong doanh nghiệp cũng rất quan tâm tới các thông tin tài chính của doanh nghiệp. Điều này cũng dễ hiểu bởi kết quả hoạt động của doanh nghiệp có tác động trực tiếp tới tiền lương, khoản thu nhập chính của người lao động. Ngoài ra trong một số doanh nghiệp, người lao động được tham gia góp vốn mua một lượng cổ phần nhất định. Như vậy, họ cũng là những người chủ doanh nghiệp nên có quyền lợi và trách nhiệm gắn với doanh nghiệp. Đối với các cơ quan quản lý nhà nƣớc Trong kinh tế, cơ quan nhà nước có nhiệm vụ quản lý, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp. Do vậy các cơ quan quản lý của nhà nước cũng cấn thực hiện phân tích tài chính để đánh giá, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính tiền tệ của doanh nghiệp có tuân thủ theo đúng chính sách, chế độ và luật pháp quy định không, tình hình hạch toán chi phí, giá thành, tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước có đầy đủ không. Tóm lại, việc thường xuyên tiến hành phân tích tài chính sẽ giúp các nhà quản trị cà các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ hơn bức tranh về thực trạng hoạt động tài chính, xác định đầy đủ và đúng đắn những nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình 6 Thang Long University Library hình tài chính của doanh nghiệp. Từ đó, có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính của doanh nghiệp. 1.2.3. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp Để việc phân tích tài chính được chính xác và đầy đủ thì nguồn tài liệu đóng vai trò rất quan trọng. Tài liệu đầy đủ và trung thực thì phân tích sẽ phản ánh được đúng thực trạng tài chính của doanh nghiệp, từ đó đánh giá và dự báo tài chính mới có hiệu quả. Các tài liệu phục vụ cho phân tích tài chính rất đa dạng nhưng hệ thống báo cáo tài chính được sử dụng như nguồn dữ liệu chính, được các nhà phân tích rất quan tâm. Báo cáo tài chính cung cấp các thông tin kinh tế - tài chính chủ yếu cho người sử dụng thông tin kế toán trong việc đánh giá, phân tích và dự đoán tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh hệ thống báo cáo tài chính, khi phân tích tài chính doanh nghiệp, các nhà phân tích còn kết hợp sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như: Báo cáo quản trị, báo cáo chi tiết, các tài liệu kế toán, tài liệu thống kê, bảng công khai một số chỉ tiêu tài chính... Đây là những nguồn dữ liệu quan trọng giúp cho các nhà phân tích xem xét, đánh giá được các mặt khác nhau trong hoạt động tài chính một cách đầy đủ, chính xác. Tuy nhiên, phần lớn nguồn dữ liệu này chỉ được sử dụng trong nội bộ (trừ các chỉ tiêu tài chính công khai). Mặt khác các nguồn dữ liệu bên ngoài như trạng thái nền kinh tế chính sách, pháp lý của nhà nước, ngành nghề kinh doanh cũng tác động tới tình hình tài chính của doanh nghiệp nên việc xem xét tới các yếu tố này sẽ giúp quá trình phân tích được chặt chẽ và gần với tình hình thực tế hơn. 1.2.3.1. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và khả năng sinh lời trong kỳ của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính cung cấp các thông tin kinh tế - tài chính chủ yếu cho người sử dụng thông tin kế toán trong việc đánh giá, phân tích và dự đoán tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính được sử dụng như nguồn dữ liệu chính khi phân tích tài chính doanh nghiệp. Báo cáo tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa to lớn không những đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân bên ngoài doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính rất hữu ích đối với việc quản trị doanh nghiệp và đồng thời là nguồn thông tin tài chính chủ yếu đối với 7 những người ngoài doanh nghiệp. Báo cáo tài chính không những cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo mà còn cho thấy kết quả hoạt động mà doanh nghiệp đạt được trong hoàn cảnh đó. Bằng việc xem xét, phân tích báo cáo tài chính, người sử dụng thông tin có thể đánh giá chính xác sức mạnh tài chính, khả năng sinh lãi và triển vọng của doanh nghiệp. Do đó, Báo cáo tài chính của doanh nghiệp là mối quan tâm của nhiều nhóm người khác nhau như Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, các nhà đầu tư, các cổ đông, các chủ nợ, các khách hàng chính, những người cho vay, các nhân viên ngân hàng, các nhà quản lý, các nhà bảo hiểm, các đại lý..., kể cả các cơ quan Chính phủ và bản thân người lao động. Mỗi nhóm người này có những nhu cầu thông tin khác nhau và do vậy, mỗi nhóm có xu hướng tập trung vào những khía cạnh riêng trong bức tranh tài chính của một doanh nghiệp. Mặc dầu mục đích của họ khác nhau nhưng thường liên quan với nhau, do vậy, họ thường sử dụng các công cụ và kỹ thuật cơ bản giống nhau để phân tích, xem xét Báo cáo tài chính. Có thể khái quát vai trò của Báo cáo tài chính trên các điểm sau:  Báo cáo tài chính cung cấp chỉ tiêu kinh tế - tài chính cần thiết giúp cho việc kiểm tra một cách toàn diện và có hệ thống tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - tài chính chủ yếu của doanh nghiệp, tình hình chấp hành các chế độ kinh tế - tài chính của doanh nghiệp.  Báo cáo tài chính cung cấp số liệu cần thiết để tiến hành phân tích hoạt động kinh tế - tài chính của doanh nghiệp, để nhận biết tình hình kinh doanh, tình hình kinh tế - tài chính nhằm đánh giá quá trình hoạt động, kết quả kinh doanh cũng như xu hướng vận động của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các kết luận đúng đắn và có hiệu quả. Đồng thời, Báo cáo tài chính cung cấp những thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu về thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua, giúp cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  Báo cáo tài chính cung cấp tài liệu tham khảo phục vụ cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư mở rộng hay thu hẹp phạm vi...  Báo cáo tài chính cung cấp thông tin cho các chủ doanh nghiệp, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc... về tiềm lực của doanh nghiệp, tình hình công nợ, tình hình thu chi tài chính, khả năng tài chính, khả năng thanh toán, kết quả kinh doanh..., để có 8 Thang Long University Library
- Xem thêm -