Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp phân tích hiệu quả sử dụng vốn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần container việt nam

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 212 |
  • Lượt tải: 1
tailieuonline

Đã đăng 39869 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM SINH VIÊN THỰC HIỆN : VŨ NGỌC ANH MÃ SINH VIÊN : A16800 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI – 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM Giá viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Mã sinh viên Chuyên ngành : Th.S Chu Thị Thu Thủy : Vũ Ngọc Anh : A16800 : Tài chính HÀ NỘI – 2014 Thang Long University Library LỜI CÁM ƠN Trong quá trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, dưới sự giúp đỡ cũng như sự động viên từ giáo viên hưỡng dẫn, cán bộ nhân viên tại đơn vị thực tập…đã giúp em hoàn thành tốt đề tài :”PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM” Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn – Thạc sĩ Chu Thị Thu Thủy. Cô là người đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn. Ngoài ra, em cũng mong muốn thông qua bài khóa luận, gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo đang giảng dạy tại trường Đại học Thăng Long, những người đã trực tiếp truyền đạt cho em các kiến thức về kinh tế từ những môn học cơ bản nhất làm nền móng cho những môn chuyên ngành để có thể hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn các anh chị, cán bộ nhân viên tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã tạo điều kiện, giúp đỡ em cũng như cung cấp số liệu, thông tin và tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian làm luận văn. Cuối cùng, em xin gửi tới lời cám ơn chân thành nhất đến gia đình, bạn bè, những người đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giúp em hoàn thành khóa luận một cách tốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014 Sinh viên thực hiện Vũ Ngọc Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này! SINH VIÊN Vũ Ngọc Anh Thang Long University Library MỤC LỤC CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP ............................1 1.1. Tổng quan chung về vốn trong doanh nghiệp. ...................................................1 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của vốn trong doanh nghiệp. ...........................1 1.1.1.1. 1.1.1.2. Khái niệm cơ bản về vốn trong doanh nghiệp. .............................................1 Đặc điểm về vốn trong doanh nghiệp. ...........................................................1 1.1.1.3. Vai trò của vốn trong doanh nghiệp. .............................................................2 1.1.2. Phân loại vốn trong doanh nghiệp. ....................................................................4 1.1.2.1. Theo góc độ hình thành vốn kinh doanh. .....................................................4 1.1.2.2. Theo góc độ chu chuyển vốn kinh doanh......................................................6 1.2. Hiệu quả sử dụng vốn và phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. .............................................................................................................................7 1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn. ..................................................................8 1.2.2. Khái niệm, mục tiêu, vai trò của phân tích hiệu quả sử dụng vốn. ..................9 1.2.3. Thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn. ...............................9 1.2.4. Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. .............11 1.2.5. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. ....................13 1.2.5.1. 1.2.5.2. Phân tích tình hình biến động vốn. .............................................................13 Phân tích cơ cấu vốn. ...................................................................................14 1.2.5.3. Chiến lược quản lý vốn trong doanh nghiệp...............................................15 1.2.5.4. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. ...........17 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.......27 CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM ..................................................29 2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Container Việt Nam. ....................................29 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. .................................................................29 2.1.2. Bộ máy tổ chức và các phòng ban. ...................................................................30 2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh....................................................................32 2.1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh. .......................................................................32 2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn Công ty Cổ phần Container Việt Nam.......37 2.2.1. Phân tích tình hình biến động vốn. ..................................................................37 2.2.1.1. Phân tích biến động vốn theo tốc độ luân chuyển. .....................................37 2.2.1.2. Phân tích biến động vốn theo nguồn hình thành. ......................................43 2.2.2. Phân tích cơ cấu vốn. ........................................................................................48 2.2.3. Chiến lược quản lý vốn trong Công ty Cổ phần Container Việt Nam. ...........50 2.2.4. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty Cổ phần Container Việt Nam. .....................................................................................................51 2.2.4.1. Chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn theo tốc độ luân chuyển. ..........51 2.2.4.2. Chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn theo nguồn hình thành. ............61 2.3. Đánh giá chung về tình hình sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Container Việt Nam. ......................................................................................................................66 2.3.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn theo tốc độ luân chuyển. ..............................66 2.3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn theo nguồn hình thành. ...............................67 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CÔNG TY CỔ PHẨN CONTAINER VIỆT NAM ..................................................69 3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Container Việt Nam trong tương lai. .......................................................................................................................69 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Container Việt Nam. ...................................................................................................70 3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng VCSH. ..................................................................70 3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ. ....................................................................73 3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ. ....................................................................79 Thang Long University Library DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Bảng phân tích cơ cấu vốn của doanh nghiệp. .............................................15 Bảng 2.1. Bảng phân tích kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Container Việt Nam. ..............................................................................................................................33 Bảng 2.2. Phân tích biến động vốn theo tốc độ luân chuyển của Công ty Cổ phần Container Việt Nam. ......................................................................................................38 Bảng 2.3. Các khoản đầu tư TCNH của Công ty Cổ phần Container Việt Nam. .........39 Bảng 2.4. Một số công ty liên doanh, liên kết quan trọng của Công ty Cổ phần Container Việt Nam. ......................................................................................................43 Bảng 2.5. Phân tích biến động vốn theo nguồn hình thành của Công ty Cổ phần Container Việt Nam. ......................................................................................................44 Bảng 2.6. Phân tích cơ cấu vốn của Công ty Cổ phần Container Việt Nam. ...............48 Bảng 2.7. Phân tích hiệu quả sử dụng VCĐ. ................................................................52 Bảng 2.8. Nhóm chỉ tiêu thanh toán..............................................................................55 Bảng 2.9. Phân tích các chỉ tiêu thành phần trong hiệu quả sử dụng VLĐ. .................56 Bảng 2.10. Chỉ tiêu chung về hiệu quả sử dụng VCĐ. .................................................58 Bảng 2.11. Chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn theo nguồn hình thành. ..............62 Bảng 2.12. Các chỉ tiêu ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu. ..............64 Bảng 3.1. Số dư bình quân các khoản mục năm 2013 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam........................................................................................................................76 Bảng 3.2. Đánh giá tín dụng và xếp hạng. ....................................................................78 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 2.2. Phương pháp Dupont trong phân tích ROE. ................................................63 Biểu đồ 2.1. Phân tích tuổi nợ các khoản phải thu năm 2012 – 2013...........................41 Biểu đồ 2.2. Tình hình biến động TSCĐ hữu hình của Công ty Cổ phần Container Việt Nam. ..............................................................................................................................42 Hình 1.1. Chiến lược quản lý cấp tiến. .........................................................................16 Hình 1.2. Chiến lược quản lý vốn thận trọng. ..............................................................16 Hình 1.3. Chiến lược quản lý vốn dung hòa. ................................................................17 Hình 2.1. Chiến lược quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Container Việt Nam. .............50 DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ DN Doanh nghiệp VLĐ Vốn lưu động VCĐ Vốn cố định TSLĐ Tài sản lưu động TSCĐ Tài sản cố định VCSH Vốn chủ sở hữu TS Tài sản NV Nguồn vốn TNDN Thu nhập doanh nghiệp ĐVT Đơn vị tính LNST Lợi nhuận sau thuế TC Tài chính DH Dài hạn NH Ngắn hạn ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông BKS Ban kiểm soát TNHH Trách nhiệm hữu hạn TCDH Tài chính dài hạn CTCP Công ty Cổ phần Thang Long University Library LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài. Trong tình hình nền kinh tế hiện nay – bối cảnh mà ảnh hưởng của khủng hoảng, các doanh nghiệp đang rất cần những lời giải đáp của nhiều bài toán khó đang gặp phải. Nguồn cung thừa thãi, không có đầu ra tiêu thụ, sức mua ảm đạm do ảnh hưởng chung, bài toán về vốn cũng là một trong những vấn đề các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Làm sao có được đủ lượng vốn đáp ứng đủ cho chu kỳ sản xuất kinh doanh. Từ đây, ta có thể thấy được tầm quan trọng của vốn đối với doanh nghiệp là lớn như thế nào. Không những vậy, việc quản lý và sử dụng vốn làm sao có hiệu quả trong bối cảnh mà nguồn vốn kinh doanh hạn hẹp, người chủ doanh nghiệp cần cân nhắc trong đầu tư sản xuất kinh doanh trở thành một việc làm hết sức cần thiết lúc này. Vì vậy, việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn là vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Cổ phần Việt Nam. Qua việc phân tích đánh giá, doanh nghiệp có thể đánh giá được tình hình, hiệu quả sử dụng đồng vốn vào đầu tư của mình. Biết được và phát triển những khâu mà vốn được sử dụng hợp lý, đồng thời cải thiện, đưa ra những giải pháp ở những khâu mà vốn được sử dụng một cách lãng phí, kém hiệu quả nhằm mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VICONSHIP) là một trong những Hãng Đại lý Tàu biển và Vận tải hàng đầu Việt Nam. Được biết đến như một doanh nghiệp vận tải đáng tin cậy và có uy tín trong nhiều năm qua, công ty đã luôn nỗ lực với phương châm hoạt động là "luôn nỗ lực hết mình để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá của khách hàng". Một trong những điều kiện thực hiện phương châm đó chính là hiệu quả sử dụng vốn. Qua việc nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, em đã chọn “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Container Việt Nam” trong giai đoạn 2011 – 2013 làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu. Dựa vào những kiến thức và lý thuyết chuyên ngành để từ đó phân tích nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp đồng thời đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Đề tài chủ yếu sẽ tập trung nghiên cứu những vấn đề chính: - Phân tích đánh giá được thực trạng, tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp. - Giải thích được sự biến động vốn của doanh nghiệp đồng thời phân tích, đánh giá những hiệu quả mà doanh nghiệp đã đạt được trong công tác quản lý sử dụng vốn cũng như sự lãng phí, sử dụng kém hợp lý trong công tác quản lý và sử dụng vốn. - Đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp nhằm mục tiêu lợi nhuận. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu là thực trạng sử dụng các nguồn vốn vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phạm vi nghiên cứu: Khóa luận sẽ làm rõ được việc quản lý và sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Container Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2013 thông qua bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính cùng một số tài khoản liên quan khác. Qua đó, ta sẽ có thế đưa ra những nhận định khái quát về tình hình kinh doanh cũng như hiệu quả sử dụng vốn đồng thời có thể đưa ra được những giải pháp tối ưu cho công tác quản lý vốn của Công ty Cổ phần Container Việt Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu. Khóa luận sử dụng những cơ sở lý thuyết tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp. Trong đó phương pháp nghiên cứu được thực hiện chủ yếu là các phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ, mô hình Dupont… kết hợp với những kiến thức đã học cùng với thông tin thu thập từ thực tế, mạng Internet và các tài liệu tham khảo khác. 5. Kết cấu của đề tài. Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung của khóa luận bao gồm 3 chương: - Chương 1: Cở sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn và phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. - Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Container Việt Nam. - Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Container Việt Nam. Thang Long University Library
- Xem thêm -