Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu khả năng ngăn cản vi sinh vật của màng bc tạo ra từ chủng acetobacter xylinum bhn2

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu