Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 103 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC .............................................................................................................. 1 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU...................................................................... 4 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................. 4 LỜI NÓI ĐẦU ....................................................................................................... 5 CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 1.1. Khái niệm tuyển dụng nhân sự........................................................................ 7 1.2. Vai trò của tuyển dụng nhân sự....................................................................... 7 1.2.1. Đối với tổ chức .......................................................................................... 7 1.2.2. Đối với người lao động. ............................................................................ 8 1.3. Nguồn tuyển dụng nhân sự.............................................................................. 8 1.3.1. Nguồn tuyển dụng bên trong (nội bộ) ....................................................... 8 1.3.2. Nguồn tuyển dụng bên ngoài ................................................................... 11 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng nhân sự ................................ 16 1.4.1. Các yếu tố ảnh hưởng bên ngoài ............................................................. 16 1.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng bên trong .............................................................. 16 1.5. Quy trình tuyển dụng nhân sự ........................................................................ 17 1.5.1. Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự............................................................ 17 1.5.2. Tìm kiếm, thu hút ứng viên ....................................................................... 17 1.5.3. Tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ ........................................................................ 18 1.5.4. Sơ tuyển .................................................................................................... 19 1.5.5. Phỏng vấn................................................................................................. 19 1.5.6. Quyết định tuyển dụng ............................................................................. 19 1.5.7. Theo dõi, thử việc ..................................................................................... 20 1.5.8. Tuyển chính thức ...................................................................................... 20 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH GIÀY HONG FU VIỆT NAM ............................................... 21 2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH giày Hong Fu Việt Nam ................. 21 2.1.1. Giới thiệu chung ....................................................................................... 21 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty....................................... 21 SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 1 Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp 2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh............................................. 22 2.1.3.1. Lĩnh vực kinh doanh........................................................................... 22 2.1.3.2. Đặc điểm sản phẩm............................................................................ 22 2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty ......................................................... 23 2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh những năm qua ..................... 25 2.1.6. Đặc điểm về lao động của Công ty .......................................................... 27 2.1.6.1. Cơ cấu lao động theo giới ................................................................. 27 2.1.6.2. Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn ....................................... 28 2.1.6.3. Cơ cấu lao động theo tính chất lao động .......................................... 30 2.2. Thực trạng quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Giày Hong Fu VN ......................................................................................................................... 31 2.2.1. c định nhu c u tuyển ụng ................................................................... 32 2.2.2. ìm iếm ứng vi n .................................................................................... 32 2.2.3. Đ nh gi v lựa chọn ứng vi n h h .................................................. 33 2.2.4. Ra quyết định tuyển dụng ......................................................................... 34 2.2.5. Hội nhập nhân viên mới ........................................................................... 35 2.3. Đ nh h n ề n ển ụn nh n ự ạ C n NHH Hong Fu Việt Nam. ............................................................................................... 35 2.3.1. hững mặt đạt đư c................................................................................. 36 2.3.2. Những mặt còn tồn tại.............................................................................. 37 2.3.3. Nguyên nhân của những mặt còn tồn tại ................................................. 39 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH GIÀY HONG FU VN ...... 40 3.1. ụ , hư n hướn h ển của công ty n h n ớ .............. 40 3.1.1. Phương hướng ……………………………………………………….. 40 3.1.2. Mục tiêu……………………………………………………………... 40 3.2. ố ả h nh h n h ện nh ển ụn nh n ự ạ C n TNHH giày Hong Fu Việt Nam. ........................................................................... 40 3.2.1. Đa ạng hoá nguồn tuyển dụng ............................................................... 40 3.2.2. Hoàn thiện hương h SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 tuyển dụng....................................................... 44 2 Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp 3.2.3. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng ............................................................. 45 KIẾN NGHỊ .......................................................................................................... 54 1. Kiến nghị đối vớ nh nước ............................................................................... 54 2. Kiến nghị đối với doanh nghiệp ........................................................................ 55 3. Kiến nghị đối vớ n ư l đ ng ..................................................................... 56 KẾT LUẬN ........................................................................................................... 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 58 SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 3 Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Bảng số liệu kết quả sản xuấ k nh Bảng 2.2 : Bảng số liệ l đ ng theo giớ ……………………………….. 27 Bảng 2.3 : Bảng số liệ l đ n Bảng 2.4 : Bảng số liệ l đ ng theo tính chất công việc ……………….. 30 Bảng 3.1 : Bản mô tả công việc …………………………………………….47 he nh nă ……….. 26 nh đ chuyên môn ……………... 28 Biể đồ 2.1 : Biề đồ biểu diễn l đ ng theo giới ………………………….. 27 Biể đồ 2.2 : Biề đồ biểu diễn l đ n Biể đồ 2.3 : Biề đồ biểu diễn l đ ng theo tính chất l he nh đ chuyên môn ………... 29 đ n …………... 30 S đồ 2.1 : B máy tổ chức quản lý………………………………………... 23 S đồ 2.2 : Quy trình tuyển dụng của Công ty ……………………………. 31 S đồ 3.1 : Quy trình tuyển dụng bổ sung ………………………………… 46 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Ý n hĩ 1 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 2 VN Việt Nam 3 SV Sinh viên 4 PGS.TS Phó 5 Th.s Thạ 6 NXB Nhà xuất bản 7 CĐ C 8 HCM Hồ Chí Minh 9 KCN Khu công nghiệp 10 TP Thành phố SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 ư ến ĩ ĩ đẳng 4 Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU C nn ư l n ồn lự Sự h nh n năn lự hệ n ọn nhấ đố ủ bấ kỳ ớ bấ ứ ớ nh n h ệ lớn h ấ l ệ ủ n ư l ổ hứ n . nhỏ hụ h hủ ế đ n . Bởi vậ để có m đ nhân lực tố đò hỏi phải có công tác quản trị nhân lực tốt .Tuyển dụn l n ũ đ ng là khâu quan trọng của hoạ đ ng quản trị nguồn nhân lực. Công việc tuyển dụng có hiệu quả h đó những nguyên tắ n ớ l ở để ó đ đ ng giỏi. Phải dựa vào để ra các quyế định tuyển dụng nh m tuyển dụn đún n ư i tổ chức cần? Đ ều gì làm nên m được toàn b tiề n ũl năn hính h đã ĩ để duy trì và phát triển ủa nguồn nhân lự ? Để trả l i cho câu hỏi trên các tổ chức, doanh nghiệp không thể kh n n hĩ ới m t quy trình tuyển dụn ư nhấ để có thể thu hút và tuyển dụn được nhữn nh n nư ú h ệt ổ chức, doanh nghiệp mình. Vấn đề bố trí m chọn được m n ư nh n l đ n n đúng vị í, ó năn lực phù hợp, hay tuyển ó nh đ chuyên môn, có tay nghề, trung thành với doanh nghiệp, gắn bó với công việc là m t vấn đề quan trọn được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Thậm chí việc bố trí sử dụng nguồn nhân lự như hế nào cho hợp lý, xây dựn được m t hệ thống hoàn chỉnh hoạ đ ng có hiệu quả luôn luôn là mục tiêu quan trọn h n đầu của các doanh nghiệp. Vì vậy các doanh nghiệ đã đ n h n h ện dần quy trình tuyển dụng nh đạ được mục tiêu trên. Thực tế quy trình tuyển dụng nhân sự ó ý n hĩ l ất lớn đối với chấ lượng đ ng của các b phận sau này của công ty. Thực hiện tốt quy trình tuyển dụng nhân sự sẽ giảm bớt th n, h để nâng cao chất lượng, khả năn h hí đ ạ n , l đ ều kiện đầu tiên nhậ , đảm bả định. Vì vậy, quy trình tuyển dụng nhân sự rất quan trọn h đ n ũ nh n ự ổn ó ý n hĩ lớn đối với sự thành bại của công ty . Nhận thứ được sự phức tạp và tầm quan trọng của hoạ đ ng tuyển dụng nhân sự ũn như đò hỏi việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của quy trình tuyển SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 5 Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại dụng, cùng với kiến thứ được trang bị tạ nh Khóa luận tốt nghiệp ư ng và những tìm hiểu thực tế n đợt thực tập khóa luận tốt nghiệp tại công ty TNHH giày Hong Fu Việt Nam em nhận thấy công ty còn m t số mặt hạn chế, vì thế em quyế định chọn đề tài nghiên cứu "M t số giải pháp nh m hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH giày Hong Fu Việt Nam" để làm Khóa luận tốt nghiệ . Đề tài này nh m mụ đí h nh b những vấn đề cốt lõi của quá trình tuyển dụng nhân sự, thực trạng của hoạ đ ng tuyển dụng ở Công ty TNHH giày Hong Fu Việt Nam, làm rõ nhữn ư nhượ đ ểm của quy trình tuyển dụn để từ đó đư ra những kiến nghị, giải pháp nh m hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH giày Hong Fu Việt Nam. Kết cấu củ đề tài ngoài phần l nó đầu và kết luận gồm có 3 hư n : Chương 1: Lý luận chung về công tác tuyển dụng nhân sự Chương 2: Thực trạng quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH giày Hong Fu VN. Chương 3: M t số giải pháp, kiến nghị nh m hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại TNHH giày Hong Fu VN. D nh đ kh ế , e ậ hể h n hú ó hạn, h ấ n nb n hự ế hư nh ề , b hầ n nh n ế òn ó nh ề kh ế ư ng CĐ K nh ế Kỹ Thuật – hư n n n ú đỡ, ó ý để b ại khóa luận h h n hỉnh. Em xin chân thành cả n thầy giáo Nguyễn Văn V nh Công ty TNHH Giày Hong Fu Việ N đã nh ệ nh hướng dẫn, nh hị trong ú đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứ đề tài. SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 6 Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 1.1. Khái niệm tuyển dụng nhân sự Tuyển dụng nhân sự là m t quá trình tìm kiếm, thu hút những ứng cử viên từ những nguồn khác nhau (trong và ngoài tổ chức) và lựa chọn đún n ư thỏa mãn các nhu cầ l đ ng và bổ sung cho lự lượn l để đ ng hiện có nh m thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Quá trình này bao gồ h kh bảm là thu hút, tìm kiếm và tuyển chọn nhân lực. Hai khâu này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: nếu thu hút, tìm kiếm tốt mớ ó đ ều kiện tuyển chọn nhân sự có chấ lượn , đồng th đó uy tín của quá trình tuyển dụng của doanh nghiệ ú ũn l ăn h ệc thu hút, tìm kiếm thuận lợ h n. Doanh nghiệp có thể tìm kiếm nhân sự từ nhiều nguồn khác nhau trên thị ư ng thông qua quảng cáo, giới thiệu về doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng, công việc và tiêu chuẩn l đ ng cần tuyển, chính sách nhân sự, chế đ đã n của doanh nghiệp. Quá trình tuyển dụng nhân sự đòi hỏi thu thập nhiều thông tin về các ứng viên, so sánh các ứng viên với các tiêu chuẩn công việc cần tuyển dụng. Các tiêu chuẩn tuyển dụng phải phản nh được nhu cầu công việ , chính sách nhân sự ăn hó n đ ểm tuyển dụng, nh n h ệp. Chính vì vậy, tuyển dụng nhân sự là công việc phả được thực hiện hư ng xuyên, do nhân sự của doanh nghiệp có thể có biến đ ng bất ng và ngẫu nhiên. 1.2. Vai trò của tuyển dụng nhân sự 1.2.1. Đối với tổ chức - Tuyển dụng nhân sự tốt giúp cho tổ chứ đ n ó nh đ h n n ,đ n ư n l ó ứn được yêu cầu công việ đ n ũl đón ó tích cực vào sự thành công của tổ chứ đồng th i tạo cho tổ chức có m t lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực so với các tổ chứ kh n ùn lĩnh ực, ngành nghề. SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 7 Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp - Tuyển dụng nhân sự tốt tránh cho tổ chức những thiệt hại và rủi ro trong công việc, trong hoạ đ ng kinh doanh. Vì m kh đã ển đún n ư i vào các vị trí khác nhau trong tổ chức thì việ đảm nhiệm công việc do tổ chức yêu cầu là hết n sức dễ nh được tình trạng sai hỏng do lỗi củ n ư đạt hiệu quả năn trình sản xuất của doanh nghiệp thuận lợ l đ ng, tiến ất cao. - Tuyển dụng nhân sự tốt giúp cho hoạ đ ng quản lý nhân sự trở nên dễ dàng h n, nh đ ổn thất về th i gian và tiền bạ đã hí h ệc tuyển dụng ạo lại nhân viên sau khi tuyển dụng. 1.2.2. Đối với người lao động. - Tuyển dụng nhân sự tốt giúp nhữn n ư i thực sự ó năn lự được làm việc và làm những công việc phù hợp với khả năn , của mình, góp phần tạ được sự thoả h n ư việ l ãn nh đ , sở ư ng và tính cách n l đ ng từ đó ạ đ ng lực làm đ ng. - Tuyển dụng nhân sự tốt tạ được sự h lòn , n ưởng củ n ư sự gắn kết trung thành của họ với tổ chứ . Kh đó n ư l đ ng và đ ng sẽ cảm thấy nh vai trò thực sự của mình trong tổ chức, tổ chức cần l nh ũn ẽ sẵn sàng góp sức trong công việc chung của tổ chức. - Tuyển dụng nhân sự tố với mứ lư n ú h n ư ư n xứn , n ư l l đ n ó được công việc phù hợp đ ng sẽ không mất th n để tìm công việc mới. 1.3. Nguồn tuyển dụng nhân sự 1.3.1. Nguồn tuyển dụng bên trong (nội bộ) N ồn b n n đượ ớ hạn ở nhữn n ư trong doanh n h ệ ó nh ầ n hệ đ n ầ ển ụn . Để nắ ụn nh n h ệ h đượ h hồ ó nh ần hả lậ ển nh n ự hồ hậ ướ đầ . Đó l h ậ nhậ ữlệ SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 l n h ển đến loại hồ đ n đ n l n đượ n kh ồn n nh như: hồ ắ xế lạ nh n ự. h n ạn ề bản ó nh đ họ ắ ệ kh n ề n lư ệ ủ nh nh ển nh n ự, hồ ỗ nh n ữ ấn, ở hí h n hề n h ệ n n h l ạ ũn như 8 Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại ở hí h bồ nh n kh , ưỡn đã Nhữn hồ h hứ b nn ẽ đượ hấ đượ khả năn í n ọn n đó n ốn , b n lãnh đạ ế n b ệ h ố ển n ư nn hỗ n ụ ần h ế ử ụn ần h ế . L ạ ẽ h hư n ọi n ư n bế n kh đăn ký, nh ệ ế đó. Bản n ế hế nhữn hứ h : “N ế n ệ ố ị n h ện đ n h õ hỗ l hỗ l ” hủ ụ h n ần ển n ư òn ốn , hủ h ẩn ụ hể, kể ả n bản n ế n h i ụ đầ đủ đ ề k ện đăn ký h ọ l h ậ đăn ký hỗ l nh òn òn ốn . Bản n đề b ế . Đó l đ ề k ện ền lợ ọ n ư ớ kh ớ nhữn n ư n kh để , ứ khỏe, lư n bổn kh ến khí h xé khả năn đồ ắ xế l ạ nh n lự : nó h ọ ắ l n n ệ n hả l ến đố hư n n ạn n n ó khả năn đả n n nh n h ạ nh n h ệ . ần đượ ướ hăn nhữn nh n n lớ đ ản ị ử ụn để xe n đến ị í nh b hé h nh n h ển nh n hư n Để năn lự đặ b ệ , . h n đề bạ h kỹ năn Khóa luận tốt nghiệp nh ổ ản ị , kỹ h ậ n òn ốn . * Ưu điểm : Hình thức tuyển dụng các nhân viên từ n i b doanh nghiệ n h n đầ ó hư n đượ ư ư đ ểm sau so với tuyển ứng viên từ nguồn bên ngoài: Thứ nhất, nó cho phép doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả h n nh n ự hiện có. Cùng với th i gian và sự phát triển của doanh nghiệp, trong quá trình lao đ ng nhân viên có thể h lự đó. B n ạnh đó òn ó đổi về năn lực, nh vậy sẽ khai thác tố h n năn t b phận nhân sự ư hừa, vì vậy cần bố trí, sử dụng họ vào những công việc phù hợ h n. Thứ hai, tuyển trực tiếp từ nh n hăn h n tích củ ó nđ n l n nh n h ệp sẽ tạ ến cho mọ n ư i. Khi làm việc trong doanh nghiệp mọ n ư h hăn ến. Đượ hăn ến nhân viên cảm thấy những thành nh được các nhà quản trị biế đến SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 đều đ nh đún ức. Bản thân họ 9 Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại ó đ ều kiện thể hiện nh đ Khóa luận tốt nghiệp năn ở ư n ị công tác mới, mô và cu c sốn được cải thiện. Vì vậy nếu doanh nghiệp tạ h hăn ư ng ến cho mọ n ư i sẽ làm cho họ nhiệt tình và yên tâm làm việc lâu dài cho doanh nghiệp. Thứ ba, đ kh n hành, nhữn n ư hải là tuyển nhân viên mới mà là tuyển nhân viên hiện đã en h ấu và những mối quan hệ c, thông hiể trong doanh nghiệp, thích ứng vớ ư ng làm việc, có khả năn h i nhập nhanh chóng. Nhân viên của doanh nghiệ đã được thử thách về lòng trung h nh, h đ làm việc, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Nhân viên của doanh nghiệ ũn ẽ dễ dàng, thuận lợ h n n ệc thực hiện công việc vì họ hiể được mục tiêu doanh nghiệp, mau chóng thích nghi vớ đ ều kiện làm h việc mới và biết tìm giả để hón đạ được mục tiêu đó. Thứ tư, chí phí tuyển dụng thấp. * Nhược điểm Bên cạnh nhữn ư đ ểm trên nguồn tuyển n i b còn có những hạn chế sau: Một là, hạn chế về số lượn ũn như hấ lượng ứng viên. Hai là, gây ra xáo tr n trong tuyển dụng. Vị í đ n ổn định có thể trở nên thiế n ư i do nhân sự chuyển sang công việc khác và lại cần phải tuyển dụng tiếp tụ . H n nữa nó có thể gây ra hiện ượng mấ đ n kết n i b do các nhân viên cạnh tranh vớ nh để được vị trí mới, ảnh hưởn đến bầu không khí của doanh nghiệp. Ba là, việc tuyển dụng nhân viên trong doanh nghiệp có thể gây ra hiện ượn x ứn hạn chế khả năn nh n n nn đã en ới cách làm việc ở ư n ạo. Họ dễ rập khuôn lạ he được bầ kh n khí h đ hl ũ, không dấy lên ới. Bốn l , trong doanh nghiệp dễ h nh h nh nhó n ” họ là nhữn n ư i ứng cử vào m t chức vụ n kh n được tuyển chọn, từ đó ó SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 ị ũ, “ ứng viên không thành đó òn ốn nhưn lý bất hợp tác, mấ đ n kết, dễ chia bè 10 Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp phái ảnh hưởng tới chấ lượng công việc. 1.3.2. Nguồn tuyển dụng bên ngoài Là tuyển dụng nhân viên từ thị ư n l l đ ng. M t doanh nghiệp thu hút đ ng tham gia tuyển dụng từ nguồn bên ngoài cần như thị n đến các yếu tố ư ng sức lao đ ng, công việc cần tuyển n ư i, vị thế của doanh nghiệp, chính sách nhân sự của doanh nghiệp và của chính quyền đị n nh n h ệp hoạ đ ng kinh doanh, khả năn Nguồn tuyển dụn l hư n hính ủa doanh nghiệp. đ ng từ bên ngoài sẽ giúp doanh nghiệp bổ sung cả về số lượng và chấ lượn l đ ng cho quá trình thực hiện các mụ đã đề ra. Xuất phát từ đố ượng tuyển dụng, nguồn tuyển bên ngoài doanh nghiệp có thể được xem xét từ các loạ l nhữn l đ n hư h Đối với nhữn l đ ng sau: Nhữn l đ ạo, nhữn l đ n n , hư n đ ng đã đượ đ ạo, đ ng hiện không có việc làm. hức tìm kiếm, tuyển chọn, mụ đí h ển chọn có sự khác nhau. * gười lao động đã đư c đ o tạo Để tồn tại, mỗi n ư i phải làm m t công việc nhấ định. D đó l nhu cầu củ n n ư i. Mỗ đ ng là n n ư i vì những lý do khác nhau sẽ họ để làm việc trong nhữn lĩnh ực khác nhau củ đ i sống kinh tế - xã h i. Các công việ đò hỏi nhân sự đã đượ đ ạo ở m t tr nh đ nhấ định, trong khi tuyển chọn các ứng viên nhà quản trị cần thực hiện các nguyên tắc: - Chuyên môn củ n ư l đ ng phù hợp với yêu cầu công việ . Đ l yêu cầu không chỉ h n ư i sử dụn l đ ng mà là tạo thuận lợ đ ng phá h ạo m t cách hữu ích nhất. Thực hiện vấn được kiến thứ đã đ h n ư i lao đề này trong thực tế là rất khó, nó phụ thu c vào nhận thức củ n ư i tuyển dụng và cái duyên của cả hai bên. Trong kinh doanh các doanh nghiệp luôn muốn tìm cán b giỏi, có tinh thần trách nhiệ hư đượ đ hợp doanh nghiệ thực tế, rất khó kiế n ư i phả n , nhưn n nh ề ư ng ứng ngay mà cần phải có lòng kiên trì. Trên đượ n ư i mà doanh nghiệp mong muốn. Vì vậy khi h n đ n b ng hiểu biết và kinh nghiệm rồi tin vào vận may SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 11 Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại ùn n ư i. trong việ -N ư Khóa luận tốt nghiệp l đ n đã đượ đ là tiếp tụ đ hướng dẫn, ạ “ ạ n hề h ú đỡ để n ư l h n n ”. V đ n n nhưn l ậ n ư i sử dụn l đ ng phải ó đ ều kiện ứng dụng kiến thứ đã học, bổ sung nhữn đ ều cần thiết và phát triển trở h nh l sử dụng nguồn nhân lực chấ lượng cao là m đ ng giỏi. Tìm kiếm và hướng phát triển quan trọn đối nh n h ệ . vớ Nếu các doanh nghiệp kết hợp chặt chẽ vớ để gánh vác nhiệm vụ đ không chỉ h dụn l * ệc ở doanh nghiệp ởđ ạ ư n đào tạo chuyên ngành ước khi sử dụng nhân sự thì lợi ích sẽ h n ạ , h n ư i học mà chính là cho doanh nghiệp sử đ ng. gười chưa đư c đ o tạo Việc tuyển dụng nhữn n ư có kế hoạ h đ hư đượ đ ạ đò hỏi doanh nghiệp phải ạo nghề và sử dụng phù hợp vì toàn b công việ n đò hỏi chi phí không nhỏ đối với mỗi doanh nghiệp. Thị ư n l đ ng rất dồi dào, khi tuyển nhân viên các doanh nghiệp hư ng tuyển n ư i trẻ tuổ đó ến hành dạy nghề cho họ đạ nh đ tinh thông. Nhấ l đối với các công việc nghiệp vụ kỹ thuật, nhữn n ư i trẻ tuổi làm quen với kỹ thuật nhanh và chính họ sẽ phát triển để trở thành nhữn n ư i có kinh nghiệm. Nhữn n ư nh nh n hư đượ đ ạ n h nh hính, hư n hư n kh n được tuyển cho các chức ại hoặc các chuyên viên làm công tác nghiên cứu khác. * gười hiện không có việc làm M t số n ư l đ n đ ều kiện khác nhau mà tạm th i hoặ viễn mất việc làm. Họ là nhữn n ư l ĩnh đ n đã ó k nh n h ệm và rất muốn có việc làm. Vì vậy doanh nghiệp xem xét tuyển dụng nhữn l đ ng này vào các công việc phù hợp sẽ tốn ít th i gian và chi phí cho việ đ ạo. Tuy nhiên tuyển dụng nhữn l đ ng này cần nghiên cứu kỹ các thông tin về khả năn SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 12 Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp thực hiện công việ , năn lực, sở ư ng, thậm chí cả ính h nh n để có chính sách nhân sự phù hợp giúp cho việc khai thác tốt mặt mạnh của nhân sự cho công việc của doanh nghiệ , đồng th ũn ạ đ ều kiện cho nhân sự ó h i thể hiện bản thân. ởđ Nguồn tuyển bên ngoài doanh nghiệp còn có thể từ hệ thốn tạ , n đ nxn ển dụng, sự giới thiệu của nhân viên và các ứng viên tự n p ệc, h i chợ việc làm: * Hệ thống c c cơ sở đ o tạo C ư n đại họ , đẳng, trung học chuyên nghiệ nghề ngày càng trở h nh n ở dạy n ọng cung cấp nhân sự có chấ lượng cao cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệ đã ử các chuyên gia phụ trách vấn đề nhân sự đến ởđ C hl ư n đối phổ biến là b phận nhân sự của doanh nghiệp liên hệ ởđ vớ ạ để tìm kiếm các ứng viên cho doanh nghiệp mình. ũn như nh ạ để gặp gỡ nh ầu tuyển dụng. Vớ n, hl đó đó ới thiệu về doanh nghiệp nh n h ệp có thể các ứng viên có triển vọng ngay từ khi họ còn ngồi trên ghế nh M h n ư i nữ như tìm những sinh viên cuố khó n B ’ đã l l đến ư ng. ư n đại học ó đủ đ ều kiện nhận vào thực tập và làm luận ăn ốt nghiệp. Những sinh viên này nếu thể hiện được những khả năn phù hợp vớ đ ều kiện l được ần thiết đ ng của công ty và nếu có nguyện vọng sau khi tốt nghiệp sẽ được tuyển dụng vào làm việc. * C c cơ quan tuyển dụng Khi thị ư n l đ ng phát triển càng có nhiều tổ chức chuyên trách việc tuyển dụng nhân sự cho các doanh nghiệp. Ở nước ta hiện nay các tổ chức này hư ng hoạ đ n ưới dạng các doanh nghiệ h n ư ấn và giới thiệu việc làm. Tùy theo cách thức hoạ đ ng mà những trung tâm hay doanh nghiệ n đảm nhận các khâu tìm kiếm và tuyển chọn hay chỉ cung cấp các ứng viên cho các doanh nghiệp khách hàng. Nhiều công ty phải nh đến SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 n ển dụng tuyển dụng dùm, tuy nhiên 13 Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại hư n h n kh ốn ké . h n Khóa luận tốt nghiệp hư n nn ại Việt Nam chỉ thuần tuý là giấy t . Họ yêu cầu các ứng viên n p sẵn lý lị h, h, đồng th i gử hư nn i các ứn ần họ sẽ cung cấp m t số nh n đến phỏng vấn. Nếu nhân vi n n được tuyển dụng họ sẽ được m t khoản thù lao từ phía doanh nghiệp khách hàng. * Sự giới thiệu của nhân viên M t số doanh nghiệ kh n ư i vào những chức vụ quan trọn h đò hỏi những kỹ năn đặc biệ hư ng tham khảo ý kiến của ngư i quen, bạn bè h nh n nđ n l n nh n h ệp. Thậm chí có những doanh nghiệp coi sự giới thiệu của nhân viên là m đ ều kiện bắt bu c. Chẳng hạn như nghiệp W.L. Gore( Mỹ) ( Chuyên sản xuất các mặ h n như các sản phẩm dùng ngoài tr i), bất kỳ đ n l N h nh n h ệp giới thiệ ũn l nh ần áo, túi ngủ và đều phải có m n ư i bảo trợ đảm bảo. M t số doanh nghiệp Việt ụng theo cách này, chẳng hạn như n FP tham gia dự tuyển phải có hai nhân viên của công ty bả lãnh…Đ ỗi ứng viên l hư n pháp tuyển dụng khá hữu hiệu. * Các ứng viên tự nộ đơn xin việc Nhiề ư ng hợp do biế được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp mà các ứng viên tự viế đ n x n về số lượn nhưn kh n l l t nguồn ứn n đ n kể hải lúc nào họ ũn l ứng viên mà doanh nghiệp cần tìm. Khi các ứng viên n đ n xn chọn ra từ nguồn này nhữn n ư việ đ n ệ .Đ ệc ở doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể ó đủ đ ều kiện đối với yêu cầu của công ần tuyển dụng và tuyển dụng họ vào làm việc cho doanh nghiệp. * Hội ch việc làm Phư n h h hú ứng viên thông qua các h i chợ việc làm l pháp mớ đ n được nhiều tổ chức áp dụn , hư n h n h hé hư n ứng n được tiếp xúc trực tiếp với nhiều nhà tuyển dụng, mở ra khả năn lựa chọn r n h n ới quy mô lớn h n. Cùn tuyển ụn ẽ nhận đượ nh ề SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 t th h n tin h n ạ đ ểm các ứng viên và các nhà nhữn ăn ứ x đ n h n 14 Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp để đ ới những quyế định đún đắn nhất cho các ứng viên và nhà tuyển dụng. * Ưu điểm Nguồn tuyển dụn b n n ó Thứ nhất, nguồn ứn Đ l nhữn n ư ư để n h n đ : hú, đ ạng về số lượng và chấ lượng. được trang bị kiến thức tiên tiến và có hệ thống. ư ng làm việc và công việc mớ Thứ hai, mô hí h hú, hăn l H n nữa nhữn n ư l đ ng hư ng có cách nhìn mớ đối với tổ chức. Thứ ba, n ư i sử dụn l đ n ó đ ều kiện huấn luyện từ đầu nguyên tắc định về công việ Thứ tư, h n h n ư ệc, thể hiện năn lực của bản thân trong công việc. n làm việc và nhữn ú hư n n ư l ó ý định giao cho nhân viên mới. đ ng mới tuyển dụng hòa nhập vào môi ư ng doanh nghiệp thông qua thực hiện công việ để làm quen với các nhân v n n ư i quản lý của doanh nghiệp. Vì vậy họ coi công việc là tất cả sự quan tâm. Thứ năm, đượ h đổ sinh khí mớ h đ n ư ng làm việ l ú h n ư ệc. Vì vậy mà họ làm việ hăn l , đ ng có n ạo và tận tâm với công việ , đó ũn l để họ tự thể hiện bản thân vớ đồng nghiệp n ư ng mới. Thứ sáu, không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ràng bu c tiêu cực (nếu có) của doanh nghiệ n n n ư Họ có khả năn h l đổ đ n hăn h l hl ệc và có tinh thần đổi mới. ũ của tổ chức mà không sợ nhữn n ư i trong tổ chức phản ứng. * Nhược điểm ư ng làm việc mớ Thứ nhất, đ n n ư i sử dụn l kh n í khó khăn h n ư i lao đ n như hư h ểu biết hoàn cảnh khả năn h n sâu, thậm chí tính cách, cách ứng xử vì vậy có thể cản trở sự giao tiế , khó khăn trong việc thực hiện hài hòa mục tiêu củ n ư l đ ng và của doanh nghiệp. Thứ hai, tuyển l đ ng từ nguồn bên ngoài làm cho doanh nghiệp phải bỏ h h i gian nhiề h n h hí h n SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 ệc tìm kiếm, tuyển chọn và h i 15 Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại nhậ nh n Khóa luận tốt nghiệp n. Đồng th i doanh nghiệp lại không tận dụn kh h được nguồn lực có sẵn của mình. Do vậy việc giải quyết tuyển dụng nguồn nào phụ , đặc đ ểm sản xuất kinh doanh và nhiều yếu tố khác của thu doanh nghiệp sao cho phù hợp và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng nhân sự Quá trình tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp có rất nhiều yếu tố đến. Nế đ ng đ ng tích cực sẽ làm cho quá trình tuyển dụng diễn ra theo ý muốn của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp lựa chọn được những ứng viên tốt, h i tụ đầ đủ những phẩm chất, kỹ năn n h ệp vụ cần thiết cho công việc cần tuyển. N ược lại những tác đ ng tiêu cực làm trở ngại cho quy trình tuyển dụng, doanh nghiệp không tuyển được những ứn n đ ứn đượ đ ều kiện của công việ , đ ều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sử dụn l đ ng và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy doanh nghiệp cần lư ý đến sự tác đ ng của các yếu tố tới công tác tuyển dụn để có kết quả tuyển dụng tốt nhất. 1.4.1. Các yếu tố ảnh hưởng bên ngoài - Tỷ lệ thất nghiệp: tỷ lệ thất nghiệp của nhữn n ư i làm cùng công việc hay vị trí, ngành nghề mà tổ chứ đ n ển. Nếu tỷ lệ thất nghiệp cao thì tổ chức có thể thuận lợ h hú được nhiều ứn hạn chế do khan hiế - l nh n n ược lại tổ chức sẽ bị đ ng ở m t số ngành nghề trên thị ư ng. Đối thủ cạnh tranh: nhà quản trị nguồn nhân lực cần phả hoạ đ ng tuyển chọn củ đối thủ cạnh nh để biế đ yếu của tổ chức mình so với họ, từ đó l n đến l đ ểm mạnh đ ểm ở để tổ chức xây dựng quy trình tuyển dụng hiệu quả h n. - Khả năn ẵn có của nguồn lực theo mùa (sinh viên vừa tốt nghiệp). - Những ảnh hưởng của luậ l đ ng. 1.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng bên trong - Tính chất công việc hay vị trí cần tuyển: gồm kinh nghiệ , nghề; vị trí công việc có hấp dẫn hay không: thu nhậ , h hăn nh đ tay ư ng làm việ , ến… SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 16 Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp - Hình ảnh của tổ chức hay doanh nghiệp: uy tín, danh tiếng, loại hình sở hữu, tên gọi, quy mô, ngành nghề kinh doanh. Ví dụ như: h n kh n , h ế, hải n, l n nh, … - Chính sách nguồn nhân lực của tổ chứ : lư n , hưởng, chế đ BHXH, BHYT, thất nghiệ , … - Tính ổn định của công việc: ít rủ , đị đ ểm làm việc thuận lợi. - Q n đ ểm của nhà quản trị về nhân viên (phải có h khẩu thành phố, … - C đ ạn phát triển của tổ chức, doanh nghiệ : ưởng nếu tuyển dụng sẽ thu hút nhiều ứn nghiệ í n n h n, đến tuyển dụng nên khả năn tâm giới thiệu việc làm; niêm yế đ ạn ăn đ ạn suy thoái doanh h hú bị hạn chế. nb ,đ , - Thông báo tuyển dụng: quản n ước cổn n, ền hình; các trung nh n h ệ , … 1.5. Quy trình tuyển dụng nhân sự Quy trình tuyển dụng nhân sự gồm 8 bước: 1.5.1. Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự Doanh nghiệp cần x định rõ số lượng nhân viên cần tuyển, các vị trí cần tuyển và các tiêu chuẩn cần đặt ra cho từng vị trí cần tuyển. Tuyển theo kế hoạ h h n nă : ù và mục tiêu kinh doanh h n nă nhân sự h nă Tuyển kh nh n h ệp sẽ lập kế hoạch tuyển dụng ếp theo. ó h đổi bấ hư ng: khi tổ chức, doanh nghiệp có sự biến đ ng nhân sự bấ hư n như n ư thể h n b he kế hoạch, chiến lược, chính sách l đ ng bất ng xin nghỉ việc mà không ước cho tổ chức; hoặc khi tổ chức nhận được những hợ đồng hay dự án mà nhân lực hiện có không thể đ ứn được nhu cầu và tính chất công việc nên phải tuyển thêm nhân sự để bổ sung. 1.5.2. Tìm kiếm, thu hút ứng viên Khi đã xây dựng xong kế hoạch tuyển dụng thì các hoạt đ ng tuyển dụng được tiến hành. Quá trình tìm kiếm n ư i xin việc có vị trí quan trọng, nó được quyết định bởi các hư n pháp thu hút n ư i xin việc.. ở nước ta hiện nay có SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 17 Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp nhiều hư n pháp thu hút n ư i xin việc, các hư n pháp này phụ thu c vào các nguồn tuyển dụng mà tổ chức dự định sẽ thu hút. Trong quá trình tuyển dụng các tổ chức sẽ gặp khó khăn khi thu hút những n ư i lao đ ng có trình đ cao trong những thị ư ng cạnh tranh gay gắt. Trong các đ ều kiện như thế thì các tổ chức phải đư ra được các hình thức kích thích hấp dẫn để tuyển được những n ư i phù hợp với yêu cầu của công việc với mục tiêu là tuyển được n ư i tài và đảm bảo họ sẽ làm việc lâu dài trong tổ chức. Hình thức gây sự chú ý đầu tiên đối với n ư i lao đ ng là hình ảnh về tổ chức. Để có m t ấn ượng mạnh về tổ chức ta nên truyền tải các hình ảnh đẹp có lợi cho tổ chức và phải vẽ ra được những viễn cảnh ư n lai của tổ chức. Tuy vậy, khi giải quyết vấn đề này các nhà tuyển m hư ng có tâm lý sợ r ng nếu nói sự thật thì các ứng viên sẽ không n p đ n còn quá tô hồng sẽ gây những cú sốc cho những n ư i được nhận vào làm việc, sẽ làm cho họ bị nhầm lẫn và có nguy bỏ việc. 1.5.3. Tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ đ nh Là việc thu thậ ề ứng viên thể hiện trong hồ ự tuyển, trên ở đối chiếu với yêu cầu công việ để chọn ra những ứng viên có triển vọng phù hợp cho các vòng tuyển dụng sau. M t hồ xn ệ được gọi là hoàn chỉnh phải cung cấp nhiều thông tin cho nhà tuyển dụng và phải tạ được sự khác biệ hó đối với các hồ kh nh m gây ấn ượng cho nhà tuyển dụng. Đ nh ứng viên thể hiện trong hồ ự tuyển n ở đối chiếu với yêu cầu công việ để chọn ra những ứng viên có triển vọng phù hợp cho các vòng tuyển dụng sau. Hồ với các hồ hải cung cấp nhiều thông tin và phải tạ được sự khác biệ hó đối kh . Ngoài m t số h n n như: họ n, địa chỉ, giớ ính, đ ện thoạ , … ứng viên còn phải cung cấp các thông tin quan trọn kh như: nh đ chuyên môn, kinh nghiệ , đặ đ ểm cá nhân, tình cảm, sự khé lé , … SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 18 Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Tính ổn định về th i gian làm việc ở những tổ chứ ũ. Nh những thông tin trên nhà tuyển dụng dự đ n được khả năn h nh công trong công việc của ứng viên. 1.5.4. Sơ tuyển Đ l c tiế xú đầu tiên giữa nhà tuyển dụn n ư l đ ng nên nó để lại nhiều ấn ượng cho họ. Nhà tuyển dụng sẽ: - Kiểm tra kiến thức, kỹ năn - Tìm hiể đ n h n n ủa ứng viên. ệc và cho họ biết về công việc sắp tớ để họ có thể khẳn định mình có thích hợp hay không. - Có thể sử dụng các hình thức trắc nghiệm tâm lý, tính cách hoặc cho họ kiểm tra qua công việc mẫ , … - So sánh m n ư i với tiêu chuẩn mẫu hoặc so sánh với những ứng viên khác. 1.5.5. Phỏng vấn Đ l c phỏng vấn chính thức nên th i gian khá dài, khoảng từ 0,5 – 1gi / ứng viên. Có thể áp dụn hư n h hỏng vấn sau: - Phỏng vấn theo mẫu - Phỏng vấn không chỉ dẫn - Phỏng vấn nhóm - Nhóm phỏng vấn - Phỏng vấn ăn Mụ đí h: ạ hẳng. h để ứng viên tìm hiểu về công việ để họ so sánh với kế hoạch và tham vọng của họ; tạ h để nhà tuyển dụng tiếp xúc ứng viên và tạo mối quan hệ giữa ứng viên với công việc. Đ nh đ , ướng mạ , ắc thái bên ngoài của ứng n như: ó n đ ểm ứng xử, …cái mà qua hồ n , n hục, thái ự tuyển không thể thể hiện, hay thể hiện không rõ ràng. 1.5.6. Quyết định tuyển dụng Nhà tuyển dụng tập hợp lại mọi thông tin mà họ ó được trong suốt quá SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 19 Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại ển đến phỏng vấn để đ nh trình từ Khóa luận tốt nghiệp ứ đ phù hợp của các ứng viên so với tiêu chuẩn công việc và mục tiêu tuyển chọn của tổ chức. Nhà tuyển dụng có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình hay không là cả m t vấn đề nan giải. Họ hư ng mắc phải những sai lầ n ” h n nh “đã ổ chức, doanh nghiệp. Các cu c thí nghiệm cho thấy 85% các quyế định tuyển chọn hay không là kết quả của bản ếu lý lịch và những khoảnh khắc ngắn ngủ b n đầu của buổi phỏng vấn mang lại. 1.5.7. Theo dõi, thử việc ưởng b phận lậ hoạ h đ he õ hư n nh h i nhập và thử việc gồm: kế ạo kiến thức công việc, mục tiêu công việc, quy trình thực hiện, các cam kết với công ty, cách phối hợp. Phòng nhân sự cập nhật thông tin, ư ấn khi cần thiết, yêu cầ đ nh việ , lư hồ hử . 1.5.8. Tuyển chính thức Hai bên, nhà tuyển dụn bổn đã n n ư l đ ng tiến h nh hư n lượn lư n . Kh h b n đạ được sự thống nhất thì phòng nhân sự tiến hành ký kết hợp đồn l đ ng và các thủ tụ kh để hoàn thành thủ tục tiếp nhận nhân viên chính thức. SV: Lê Thị Hoa_Lớp: 14CQT2 20
- Xem thêm -