Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty tnhh anh hoàng

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39869 tài liệu

Mô tả:

Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Vèn kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp lµ yÕu tè quan träng, quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp ®ã. Bëi vËy bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu ph¶i quan t©m hµng ®Çu ®Õn vÊn ®Ò t¹o lËp, sö dông vµ qu¶n lý vèn sao cho mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt. Sù ph¸t triÓn kinh doanh víi quy m« ngµy cµng cao cña c¸c doanh nghiÖp ®ßi hái mét l-îng vèn ngµy cµng nhiÒu. MÆt kh¸c,trong xu thÕ c¹nh tranh m¹nh mÏ nh- hiÖn nay th× nhu cÇu vÒ vèn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i huy ®éng kh«ng nh÷ng nguån vèn bªn trong mµ c¶ nguån vèn bªn ngoµi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty TNHH Anh Hoµng nãi riªng th× hiÖu qu¶ sö dông vèn vÉn ®-îc ®¸nh gi¸ lµ ch-a cao. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc vËn t¶i x¨ng dÇu vµ kinh doanh x¨ng dÇu, vÊn ®Ò hiÖu qu¶ sö dông vèn ®-îc ®Æt ra nh- mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu ®èi víi C«ng ty TNHH Anh Hoµng. Sau qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Anh Hoµng, ph©n tÝch vµ xem xÐt mét sè vÊn ®Ò vÒ thùc tr¹ng sö dông vèn t¹i c«ng ty, em ®· chän vµ ®i vµo nghiªn cøu ®Ò tµi "Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty TNHH Anh Hoµng" cho kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh. Tõ viÖc vËn dông lý thuyÕt Tµi chÝnh doanh nghiÖp vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty, em tiÕn hµnh ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty trong giai ®o¹n 2007 - 2008. Sau ®ã em cã ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty TNHH Anh Hoµng trong thêi gian tíi. Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang 1 Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Kho¸ luËn ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ®-îc bè côc thµnh ba ch-¬ng: Chương I: Những vấn đề cơ bản về vốn của doanh nghiệp Chương II: Thực trạng sử dụng vốn tại công ty TNHH Anh Hoàng Chương III: Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH Anh Hoàng Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang 2 Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Ch-¬ng i Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ vèn cña doanh nghiÖp 1.1 Tæng quan vÒ vèn cña doanh nghiÖp 1.1.1 Vèn s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph©n lo¹i vèn trong doanh nghiÖp : 1.1.1.1 Kh¸i niÖm vèn kinh doanh Doanh nghiÖp lµ chñ thÓ kinh tÕ ®éc lËp, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn thÞ tr-êng nh»m môc ®Ých tèi ®a hãa gi¸ trÞ doanh nghiÖp. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng ph¶i cã t- liÖu lao ®éng, ®èi t-îng lao ®éng vµ søc lao ®éng. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp c¸c yÕu tè nµy ®Ó t¹o ra s¶n phÈm, dÞch vô. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ - tiÒn tÖ, ®Ó cã ®-îc c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã mét l-îng tiÒn vèn nhÊt ®Þnh. ChØ khi nµo cã ®-îc tiÒn vèn, doanh nghiÖp míi cã thÓ ®Çu t- mua s¾m c¸c tµi s¶n cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, còng nh- ®Ó tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng . Nh- vËy, ta cã thÓ thÊy r»ng c¸c t- liÖu lao ®éng vµ ®èi t-îng lao ®éng mµ doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t- mua s¾m cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh lµ h×nh th¸i hiÖn vËt cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh vµ vèn chÝnh lµ tiÕn ®Ò cÇn thiÕt cho sù ra ®êi vµ lµ c¬ së ®Ó më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Vèn lµ toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n cña doanh nghiÖp øng ra ban ®Çu vµ trong c¸c giai ®o¹n tiÕp theo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh»m môc ®Ých t¨ng gi¸ trÞ tèi ®a cho chñ së h÷u cña doanh nghiÖp. ( Nguån: Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp _NXB Thèng kª) Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang 3 Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp 1.1.1.1 C¸c ®Æc ®iÓm cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh: - Vèn biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña toµn bé tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý vµ sö dông cña doanh nghiÖp t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Vèn ®-îc thÓ hiÖn b»ng gi¸ trÞ cña nh÷ng tµi s¶n cã thùc, dï lµ tµi s¶n h÷u h×nh hay tµi s¶n v« h×nh. - Vèn ph¶i ®-îc vËn ®éng sinh lêi. TiÒn tÖ lµ h×nh th¸i vèn ban ®Çu cña doanh nghiÖp. Nh-ng ch-a h¼n cã tiÒn lµ cã vèn. §Ó biÕn thµnh vèn tiÒn ph¶i ®-îc ®-a vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi vèn ph¶i kh«ng ngõng ®-îc b¶o tån, bæ sung vµ ph¸t triÓn sau mçi qu¸ tr×nh vËn ®éng ®Ó thùc hiÖn viÖc t¸i s¶n xuÊt vµ më réng cña doanh nghiÖp. - Vèn ®-îc tÝch tô vµ tËp trung ®Õn mét khèi l-îng nhÊt ®Þnh míi cã thÓ ph¸t huy ®-îc t¸c dông - Vèn ph¶i g¾n liÒn víi mét chñ së h÷u nhÊt ®Þnh, v× ë ®©u cã nguån vèn v« chñ, ë ®ã cã sù chi tiªu l·ng phÝ, thÊt tho¸t, kÐm hiÖu qu¶. - Doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt ®Õn yÕu tè thêi gian cña ®ång vèn do sù thay ®æi cña c¸c yÕu tè nh- : l¹m ph¸t, tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, vèn ph¶i ®-îc xem nh- mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt. Kh¸c víi hµng ho¸ th«ng th­êng, vèn khi “b¸n ra” sÏ bÞ mÊt quyÒn sö dông, ng-êi mua ®-îc quyÒn sö dông vèn trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. 1.1.1.2 Ph©n lo¹i vèn trong doanh nghiÖp a C¨n cø vµo vai trß vµ ®Æc ®iÓm chu chuyÓn vèn khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®-îc chia thµnh hai bé phËn: * Vèn cè ®Þnh Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp lµ mét bé phËn cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh øng ra ®Ó h×nh thµnh nªn tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng chñ yÕu, cã ®Æc ®iÓm lµ tham gia nhiÒu chu kú s¶n xuÊt vµ cã gi¸ trÞ lín, gi¸ trÞ cña nã ®-îc dÞch chuyÓn dÇn vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm . Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang 4 Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, sù vËn ®éng cña vèn cè ®Þnh ®-îc g¾n liÒn víi h×nh th¸i biÓu hiÖn vËt chÊt cña nã lµ tµi s¶n cè ®Þnh. V× thÕ quy m« cña vèn cè ®Þnh sÏ quyÕt ®Þnh quy m« cña tµi s¶n cè ®Þnh. Song ®Æc ®iÓm cña tµi s¶n cè ®Þnh l¹i quyÕt ®Þnh ®Æc ®iÓm tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn gi¸ trÞ cña vèn cè ®Þnh – t¹o nªn ®Æc thï cña vèn cè ®Þnh : - Lµ h×nh th¸i biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n cè ®Þnh, vèn cè ®Þnh tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt. - Gi¸ trÞ cña vèn ®-îc lu©n chuyÓn dÇn dÇn tõng phÇn vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm. Tµi s¶n cè ®Þnh khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng bÞ thay ®æi h×nh th¸i hiÖn vËt ban ®Çu nh-ng tÝnh n¨ng vµ c«ng suÊt bÞ gi¶m dÇn, tøc lµ nã bÞ hao mßn vµ cïng víi gi¸ trÞ sö dông gi¶m dÇn th× gi¸ trÞ cña nã còng gi¶m ®i. Bëi vËy vèn cè ®Þnh ®ùoc t¸ch lµm hai phÇn : - Mét phÇn øng víi gi¸ trÞ hao mßn ®ù¬c chuyÓn vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm d-íi h×nh thøc khÊu hao vµ sau khi s¶n phÈm ®-îc tiªu thô th× sè tiÒn khÊu hao ®-îc tÝch luü l¹i thµnh quü khÊu hao, dïng ®Ó t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh, duy tr× n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp . - PhÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña vèn cè ®Þnh vÉn ®­îc “tån t¹i” l¹i trong h×nh th¸i cña tµi s¶n cè ®Þnh. * Vèn l-u ®éng : - Vèn l-u ®éng cña doanh nghiÖp lµ mét bé phËn vèn s¶n xuÊt kinh doanh øng ra ®Ó mua s¾m vµ h×nh thµnh tµi s¶n l-u ®éng nh»m phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch th-êng xuyªn, liªn tôc . - Tµi s¶n l-u ®éng cña doanh nghiÖp gåm cã : tµi s¶n l-u ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh- c¸c lo¹i vËt t- dù tr÷ cho s¶n xuÊt, s¶n phÈm ®ang chÕ t¹o, b¸n thµnh phÈm...C¸c lo¹i tµi s¶n l-u ®éng trong qu¸ tr×nh l-u th«ng nh- : thµnh phÈm hµng ho¸ vèn b»ng tiÒn, vèn trong thanh to¸n. Tµi s¶n l-u ®éng n»m trong qu¸ tr×nh Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang 5 Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp s¶n xuÊt vµ tµi s¶n l-u ®éng n»m trong qu¸ tr×nh l-u th«ng vËn chuyÓn kh«ng ngõng nh»m lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra th-êng xuyªn liªn tôc. - Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kh¸c víi tµi s¶n cè ®Þnh, tµi s¶n l-u ®éng cña doanh nghiÖp lu«n thay ®æi h×nh th¸i biÓu hiÖn. V× vËy, gi¸ trÞ cña nã còng ®-îc dÞch chuyÓn mét lÇn vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm. §Æc ®iÓm nµy quyÕt ®Þnh sù vËn ®éng cña vèn l-u ®éng, tøc h×nh th¸i gi¸ trÞ cña tµi s¶n l-u ®éng lµ: Khëi ®Çu vßng tuÇn hoµn vèn, vèn l-u ®éng tõ h×nh th¸i tiÒn tÖ sang h×nh th¸i vËt t- hµng ho¸ dù tr÷. Qua giai ®o¹n s¶n xuÊt vËt t- ®-îc ®-a vµo chÕ t¹o b¸n thµnh phÈm vµ thµnh phÈm. KÕt thóc vßng tuÇn hoµn sau khi hµng ho¸ ®-îc tiªu thô, vèn l-u ®éng l¹i trë vÒ h×nh th¸i tiÒn tÖ nh- ®iÓm xuÊt ph¸t ban ®Çu cña nã. - C¸c giai ®o¹n vËn ®éng cña vèn ®-îc ®an xen vµo c¸c chu kú s¶n xuÊt ®-îc lÆp ®i lÆp l¹i. Vèn l-u ®éng hoµn thµnh mét vßng tuÇn hoµn sau mét chu kú s¶n xuÊt. b C¨n cø vµo nguån h×nh thµnh: Vèn cña doanh nghiÖp cã thÓ ®-îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån kh¸c nhau nh- sau: - Vèn chñ së h÷u hay vèn tù cã cña doanh nghiÖp. - Nî, bao gåm vay cña ng©n hµng vµ c¸c kho¶n c«ng nî kh¸c. Vèn chñ së h÷u cã thÓ ®-îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau tïy theo tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp. §èi víi doanh nghiÖp t- nh©n, vèn chñ së h÷u lµ do chñ doanh nghiÖp tù tÝch lòy, trong khi ®èi víi c«ng ty TNHH mét thµnh viªn th× do Nhµ n-íc cÊp. §èi víi doanh nghiÖp liªn doanh th× vèn chñ së h÷u sÏ do c¸c bªn tham gia liªn doanh ®ãng gãp. §èi víi c¸c c«ng ty cæ phÇn th× vèn chñ së h÷u lµ do c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp th«ng qua viÖc mua cæ phÇn. Vèn chñ së h÷u lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó doanh nghiÖp ®-îc cÊp giÊy phÐp, víi sè vèn chñ së h÷u lín sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp ho¹t ®éng mét c¸ch chñ ®éng vµ ®éc lËp. §ång thêi vèn chñ së h÷u cßn lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Çu t-, t¨ng c-êng kh¶ Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang 6 Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp n¨ng c¹nh tranh vµ thu ®-îc c¸c nguån lîi kh¸c lµm cho hiÖu suÊt sö dông vèn chñ së h÷u cao. ChÝnh v× vËy mµ doanh nghiÖp lu«n cè g¾ng bæ sung ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao l-îng vèn chñ së h÷u. Ngoµi vèn chñ së h÷u, trong nh÷ng tr-êng hîp cÇn thiÕt doanh nghiÖp vÉn ph¶i ®i vay vèn cña ng©n hµng hoÆc c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c d-íi nhiÒu h×nh thøc vay kh¸c nhau. Vay vèn mét mÆt gi¶i quyÕt nhu cÇu vÒ vèn, ®¶m b¶o cho sù æn ®Þnh, liªn tôc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, mÆt kh¸c còng lµ ph-¬ng ph¸p sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ, bëi lÏ vèn ®i vay sÏ hîp lý hãa c¸c nhu cÇu t¹m thêi vÒ vèn ph¸t sinh . Mét phÇn vèn vay cßn cã thÓ bao gåm c¶ vèn cña mµ doanh nghiÖp t¹m thêi chiÕm dông lÉn nhau. Tuy viÖc chiÕm dông vèn cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c lµ mét tÊt yÕu nh-ng chØ ®-îc chÊp nhËn trong mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh nµo ®ã, vÒ c¬ b¶n lo¹i vèn nµy kh«ng ®-îc khuyÕn khÝch v× nã g©y ra nh÷ng vÊn ®Ò thiÕu lµnh m¹nh trong quan hÖ tµi chÝnh gi÷a c¸c doanh nghiÖp nÕu v-ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp. c C¨n cø theo ph¹m vi huy ®éng: - Huy ®éng vèn tõ bªn trong: + Tõ nguån vèn chñ së h÷u : huy ®éng tõ sè vèn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp. +Tõ quü khÊu hao: ®Ó bï ®¾p gi¸ trÞ TSC§ bÞ hao mßn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i chuyÓn dÇn phÇn gi¸ trÞ hao mßn ®ã vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú gäi lµ khÊu hao TSC§. Bé phËn gi¸ trÞ hao mßn ®-îc dÞch chuyÓn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm ®-îc coi lµ mét yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm, biÓu hiÖn d-íi h×nh thøc tiÒn tÖ gäi lµ tiÒn khÊu hao TSC§. Sau khi s¶n phÈm hµng ho¸ ®-îc tiªu thô, sè tiÒn khÊu hao ®-îc tÝch luü h×nh thµnh quü khÊu hao TSC§ cña doanh nghiÖp. +Tõ lîi nhuËn ®Ó t¸i ®Çu t- : Khi mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× phÇn lîi nhuËn thu ®-îc cã thÓ ®-îc trÝch ra mét phÇn ®Ó t¸i ®Çu t- nh»m më réng ho¹t ®éng kinh doanh. Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang 7 Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp - Huy ®éng vèn tõ bªn ngoµi : + Tõ ho¹t ®éng liªn doanh liªn kÕt : Nguån vèn liªn kÕt lµ nh÷ng nguån ®ãng theo tû lÖ cña c¸c chñ ®Çu t- ®Ó nh»m thùc hiÖn mét hîp ®ång kinh doanh ng¾n h¹n hoÆc ®Çu t- dµi h¹n do doanh nghiÖp thùc hiÖn vµ cïng chia lîi nhuËn. ViÖc gãp vèn liªn kÕt cã thÓ ®-îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau tuú theo tõng lo¹i h×nh cña doanh nghiÖp . +Tõ nguån tÝn dông : lµ c¸c kho¶n vèn mµ doanh nghiÖp cã thÓ vay ng¾n h¹n hoÆc dµi h¹n cña c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i, c«ng ty tµi chÝnh, c«ng ty b¶o hiÓm, c¸ nh©n hoÆc c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian kh¸c. +Tõ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu : doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh th«ng qua viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng ty. H×nh thøc nµy gióp cho doanh nghiÖp thùc hiÖn vay vèn trung vµ dµi h¹n víi mét khèi l-îng lín. 1.1.2 Vai trß cña vèn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp : a Vèn lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cña mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Chóng ta cã thÓ thÊy ngay vai trß tiÒn ®Ó cña mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña vèn th«ng qua mét hµm s¶n xuÊt th«ng dông: P = f(K,L,T) Trong ®ã: K: vèn L: lao ®éng T: c«ng nghÖ Vèn (K), b¶n th©n nã ®· lµ mét trong ba yÕu tè tiÒn ®Ò cña bÊt kú mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña bÊt kú mét lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh nµo. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, vèn lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt, lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mäi lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. b Vèn gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®-¬ng ®Çu víi nh÷ng ¸p lùc c¹nh tranh gay g¾t. Lóc nµy, mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang 8 Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp triÓn ®-îc ph¶i chiÕn th¾ng trong nh÷ng cuéc c¹nh tranh ®ã. Muèn vËy, s¶n phÈm cña hä ph¶i thu hót ®-îc kh¸ch hµng, ph¶i t¹o ®ùoc niÒm tin ®èi víi kh¸ch hµng, s¶n phÈm cña hä ph¶i cã chÊt l-îng tèt, h×nh thøc næi tréi vµ gi¸ b¸n rÎ... §Ó ®¹t ®-îc nh÷ng yªu cÇu ®ã doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng ®Çu t- cho c«ng nghÖ míi, hiÖn ®¹i h¬n ®Ó t¨ng n¨ng suÊt, t¨ng chÊt l-îng s¶n phÈm, ph¶i cã c¸ch qu¶n lý tèi -u vµ cßn ph¶i cã chiÕn l-îc nghiªn cøu thÞ tr-êng, t×m hiÓu thÞ tr-êng ®Ó cã h-íng ®i ®óng ®¾n nhÊt.Vµ tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy muèn thùc hiÖn ®-îc th× yªu cÇu tÊt yÕu lµ doanh nghiÖp ph¶i cã ®ñ vèn, cã chiÕn l-îc thu hót vèn còng nh- sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. Vèn ®ãng vai trß thiÕt yÕu cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. c Vèn lµ yÕu tè quan träng gãp phÇn ®¶m b¶o sù æn ®Þnh, liªn tôc trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong mçi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh sÏ gåm nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau tïy theo tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp vµ nã còng t¹o ra tÝnh phøc t¹p trong sù vËn ®éng cña vèn. Mçi giai ®o¹n kh¸c nhau sÏ cã nhu cÇu vÒ vèn kh¸c nhau, vµ trong mçi giai ®o¹n lu«n cã thÓ cã nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh ngoµi dù kiÕn ban ®Çu. V× vËy, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¶m b¶o ®-îc tÝnh liªn tôc vµ sù æn ®Þnh doanh nghiÖp vÉn cÇn ph¶i cã nh÷ng nguån vèn l-u ®éng bæ sung. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp lµ c¸c chñ thÓ ®éc lËp, bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng ®Òu gÆp ph¶i nh÷ng thêi ®iÓm thõa hoÆc thiÕu vèn t¹m thêi. Trong nh÷ng thêi ®iÓm mµ doanh nghiÖp gÆp ph¶i t×nh tr¹ng thiÕu vèn t¹m thêi do hµng hãa ch-a tiªu thô ®-îc hoÆc b¸n ®-îc hµng råi nh-ng ch-a thu ®-îc tiÒn hµng..., lóc nµy, nÕu kh«ng t×m ®-îc nguån vèn bæ sung kÞp thêi th× doanh nghiÖp sÏ gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n nh- s¶n xuÊt kinh doanh bÞ ng-ng trÖ, ®øt qu·ng vµ kÐo theo nhiÒu t¸c h¹i kh¸c nh- mÊt uy tÝn, mÊt kh¸ch hµng...vµ nghiªm träng h¬n n÷a cã thÓ g©y ra nh÷ng có sèc vÒ cung cÇu hµng hãa mét lo¹i hµng hãa nµo ®ã trªn thÞ tr-êng. V× vËy vÊn ®Ò nghiªn cøu vµ ®-a ra nh÷ng dù ®o¸n cho chiÕn l-îc sö dông vèn còng nh- c¸c kÕ ho¹ch dù phßng vèn lµ quan träng vµ cÇn thiÕt ®èi víi mäi doanh nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o cho sù æn ®Þnh vµ liªn tôc cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang 9 Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp 1.2 HiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp 1.2.1 Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp: HiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c, sö dông vèn vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m môc tiªu sinh lîi tèi ®a víi chi phÝ vèn nhá nhÊt. Tïy theo c¸ch tiÕp cËn vµ môc ®Ých nghiªn cøu kh¸c nhau mµ ng-êi ta cã c¸c quan niÖm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn. Cã thÓ kh¸i qu¸t mét sè quan niÖm vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn nh- sau: - Quan niÖm cho r»ng s¶n l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra nhiÒu, doanh thu cao tøc lµ doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶. XÐt trªn mét khÝa c¹nh nµo ®ã, s¶n l-îng vµ doanh thu còng phÇn nµo ph¶n ¸nh nh÷ng kÕt qu¶ vµ sù cè g¾ng nhÊt ®Þnh cña mét doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã thÓ tiªu thô ®-îc nhiÒu s¶n phÈm tøc lµ thùc hiÖn ®-îc gi¸ trÞ s¶n l-îng cao, còng cã nghÜa lµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi thÞ tr-êng. S¶n phÈm cña doanh nghiÖp vµ gi¸ c¶ phï hîp vµ ®-îc ng-êi mua chÊp nhËn. Song s¶n l-îng hay doanh thu vèn dÜ míi chØ lµ c¸c chØ tiªu tæng hîp vÒ quy m« chø ch-a ph¶i lµ c¸c chØ tiªu chÊt l-îng. Sù gia t¨ng cña doanh thu cã thÓ lµ do doanh nghiÖp më réng quy m«, sö dông thªm vèn, lao ®éng vµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c hoÆc ®¬n gi¶n lµ do sù t¨ng cña gi¸ c¶ do c¸c nguyªn nh©n kh¸c nhau. V× vËy, kh«ng thÓ chØ c¨n cø vµo c¸c chØ tiªu ®ã mµ kÕt luËn ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. - HiÖu qu¶ sö dông vèn cã thÓ ®-îc ®¸nh gi¸ th«ng qua tèc ®é quay vßng vèn. Trªn gãc ®é nµy, ta thÊy vèn cña doanh nghiÖp ®-îc quay vßng cµng nhanh th× doanh nghiÖp cã thÓ coi nh- ®¹t hiÖu qu¶ sö dông vèn cao. Tuy vËy còng ph¶i thÊy r»ng tèc ®é vßng quay cña vèn cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c nh-: c¬ cÊu vèn hay ®Æc thï ngµnh cña doanh nghiÖp, gi¸ b¸n hµng, tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm. - HiÖu qu¶ sö dông vèn còng cã thÓ ®ù¬c ®¸nh gi¸ th«ng qua tû suÊt lîi nhuËn. HiÖu qu¶ sö dông vèn ®-îc coi lµ cao khi doanh nghiÖp ®¹t ®-îc tû suÊt lîi Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang 10 Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp nhuËn cao vµ ng-îc l¹i. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, lîi nhuËn thùc sù lµ mét chØ tiªu chÊt l-îng tæng hîp quan träng ®èi víi mét sè doanh nghiÖp. Lîi nhuËn lµ môc tiªu cao nhÊt quyÕt ®Þnh sù sèng cßn vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Cã thÓ thÊy quan ®iÓm doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ sö dông vèn cao khi cã tû suÊt lîi nhu©n cao lµ hoµn toµn cã c¬ së. Tuy nhiªn trong thùc tÕ, ®Ó cã tû suÊt lîi nhuËn cao th× doanh nghiÖp ph¶i ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao trong hµng lo¹t c¸c ho¹t ®éng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. - Cßn cã thÓ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn qua lîi Ých kinh tÕ x· héi. §¸nh gi¸ vÒ chÊt l-îng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ta kh«ng thÓ chØ quan t©m ®Õn lîi nhuËn mµ cßn ph¶i chó träng ®Õn c¸c vÊn ®Ò vÒ lîi Ých kinh tÕ x· héi. §èi víi mét sè lo¹i h×nh doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ cung cÊp hµng hãa c«ng céng, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng thÓ tr«ng vµo lîi nhuËn mµ lµ c¸c lîi Ých x· héi do hä cung cÊp, v× vËy c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ph¶i ®-îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Ngoµi ra, hiÖu qu¶ sö dông vèn cßn ph¶i tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ ph¸t sinh ®Ó ng¨n ngõa vµ gi¶i quyÕt c¸c hËu qu¶ vÒ m«i tr-êng sinh th¸i còng nh- tÊt c¶ c¸c ¶nh h-ëng ngo¹i øng tiªu cùc x¶y ra cïng víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc, cã quan hÖ h÷a c¬ víi nhau. Do vËy viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp muèn chuÈn x¸c vµ kh¸ch quan ®ßi hái ph¶i sö dông kÕt hîp mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh viÖc sö dông vèn ë tÊt c¶ c¸c kh©u, c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh, ph¶i ph©n tÝch nh÷ng kÕt qu¶ cuèi cïng cña toµn bé qu¸ tr×nh ®ã. D-íi ®©y xin ®-a ra nh-ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp ®øng trªn ph-¬ng diÖn tµi chÝnh doanh nghiÖp. 1.2.2 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp §Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao nhÊt trong s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i khai th¸c triÖt ®Ó mäi nguån lùc s½n cã tøc lµ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lµ yªu cÇu b¾t buéc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu ®ã, c¸c doanh Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang 11 Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp nghiÖp cÇn cã mét hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn, b¶o ®¶m ph¶n ¸nh vµ ®¸nh gi¸ ®-îc hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. D-íi ®©y sÏ tr×nh bµy hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp theo c¸c h×nh th¸i kh¸c nhau cña vèn doanh nghiÖp, gåm c¸c chØ tiªu sö dông vèn chung, vèn l-u ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. 1.2.2.1 C¸c chØ tiªu chung: - HiÖu suÊt sö dông toµn bé vèn: Doanh thu thuÇn HiÖu suÊt toµn bé vèn = --------------------------------Tæng sè vèn b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt trung b×nh mét ®ång vèn doanh nghiÖp huy ®éng vµo s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i mÊy ®ång doanh thu. Lîi nhuËn - Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu = ---------------------Tæng doanh thu Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu cho biÕt mét ®ång doanh thu thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Lîi nhuËn - Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn = ----------------Tæng vèn Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn ph¶n ¸nh mét ®ång vèn thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn, chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông vèn cña doanh nghiÖp. §©y lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu ph©n tÝch ®-îc c¸c nhµ tÝn dông ®Æc biÖt quan t©m. 1.2.2.2 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh Vèn cè ®Þnh lµ toµn bé m¸y mãc, d©y chuyÒn c«ng nghÖ, nhµ x-ëng, mÆt b»ng s¶n xuÊt hay nãi c¸ch kh¸c ®ã lµ tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. V× vËy, khi nghiªn cøu c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh còng chÝnh lµ nghiªn cøu hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§). Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang 12 Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp §Ó ®¹t ®-îc c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông TSC§, tr-íc hÕt doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh quy m« vµ chñng lo¹i tµi s¶n cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ vÊn ®Ò thuéc vÒ ho¹t ®éng ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i c©n nh¾c kü cµng c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t- dùa trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c vµ quy tr×nh ph¸t triÓn dù ¸n ®Çu t-. - HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh Doanh thu thuÇn HiÖu suÊt sö dông VC§ = -----------------------------------Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ChØ tiªu nµy cho chóng ta biÕt søc s¶n xuÊt cña TSC§ cña doanh nghiÖp, chØ tiªu ph¶n ¸nh mét ®¬n vÞ vèn cè ®Þnh ®em l¹i bao nhiªu ®¬n vÞ doanh thu thuÇn. - HÖ sè sö dông c«ng suÊt TSC§: C«ng suÊt thùc tÕ HÖ sè sö dông c«ng suÊt TSC§ = -------------------------C«ng suÊt thiÕt kÕ Cã hai c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè sö dông c«ng suÊt TSC§, ®ã lµ tÝnh tû lÖ gi÷a c«ng suÊt thùc tÕ ®¹t ®-îc vµ c«ng suÊt thiÕt kÕ, hoÆc tÝnh theo tû lÖ thêi gian sö dông m¸y thùc tÕ vµ thêi gian cña mét ca m¸y. VÒ b¶n chÊt, chØ tiªu hÖ sè sö dông c«ng suÊt TSC§ cho biÕt kh¶ n¨ng khai th¸c tÝnh n¨ng kinh tÕ kü thuËt cña m¸y mãc thiÕt bÞ vµ kh¶ n¨ng bè trÝ lùc l-îng lao ®éng. Lîi nhuËn sau thuÕ - HÖ sè sinh lêi cña vèn cè ®Þnh = -------------------------VC§ b×nh qu©n Trong ®ã: Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang 13 Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Gi¸ trÞ cßn l¹i ®Çu kú + Gi¸ trÞ cßn l¹i cuèi kú Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n = ----------------------------------------------------2 ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn cè ®Þnh mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Gi¸ trÞ cña chØ tiªu nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cµng cao. Ngoµi c¸c chØ tiªu trªn, ®èi víi qu¶n lý sö dông TSC§ doanh nghiÖp cßn ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò khÊu hao TSC§. Doanh nghiÖp cÇn x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ph-¬ng ¸n khÊu hao hîp lý ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ ®-a ra møc gi¸ thµnh s¶n phÈm hîp lý, cã ®iÒu kiÖn ®Ó bï ®¾p, söa ch÷a vµ sím ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, h¹n chÕ hao mßn vµ sím cñng cè ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt còng nh- uy tÝn cña doanh nghiÖp. 1.2.2.3 - C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng: HÖ sè sinh lêi cña vèn l-u ®éng: Lîi nhuËn sau thuÕ HÖ sè sinh lêi cña VL§ = -------------------------VL§ b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn l-u ®éng khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn thuÇn. Gi¸ trÞ cña chØ tiªu nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng cao. - Vßng quay vèn l-u ®éng: Doanh thu thuÇn Tèc ®é lu©n chuyÓn cña VL§ = ------------------------VL§ b×nh qu©n ChØ tiªu nµy ®¸nh gi¸ tèc ®é lu©n chuyÓn VL§ vµ cho biÕt trong mét kú VL§ quay ®-îc mÊy vßng. Sè vßng quay cµng nhiÒu chøng tá hiÖu qu¶ sö dông VL§ cµng cao vµ ng-îc l¹i. §i kÌm víi ®¸nh gi¸ tèc ®é lu©n chuyÓn cña VL§ ng-êi ta cßn sö dông chØ tiªu thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn ®Ó tÝnh sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó VL§ quay ®-îc Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang 14 Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp mét vßng. Thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn cµng nhá th× tèc ®é lu©n chuyÓn vèn cµng lín. 360 Thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn = ----------------------------------Sè vßng lu©n chuyÓn VL§ §Ó t¨ng tèc ®é vßng quay cña VL§ còng nh- gi¶m thêi gian lu©n chuyÓn th× doanh nghiÖp ph¶i rót ng¾n thêi gian trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô nhanh s¶n phÈm. §iÒu nµy phô thuéc vµo viÖc hîp lý hãa d©y chuyÒn c«ng nghÖ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, nghiªn cøu thÞ tr-êng còng nh- cã c¸c ph-¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch hiÖu qu¶. VL§ b×nh qu©n - HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l-u ®éng = --------------------Doanh thu thuÇn ChØ tiªu nµy cho biÕt ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu th× cÇn bao nhiªu ®ång VL§. Ngoµi ra, cßn cã thÓ sö dông chØ tiªu møc ®é tiÕt kiÖm vèn l-u ®éng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông VL§. Møc ®é tiÕt kiÖm vèn l-u ®éng thÓ hiÖn viÖc sö dông vèn l-u ®éng n¨m sau cã tèt h¬n n¨m tr-íc kh«ng. Møc tiÕt kiÖm vèn l-u ®éng ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau : Doanh thu kú b¸o c¸o sè ngµy mét vßng Møc tiÕt kiÖm = --------------- x chu chuyÓn VL§ VL§ 360 Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang kú b¸o c¸o sè ngµy mét - vßng chu chuyÓn VL§ kú tr-íc 15 Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp 1.2.3 Nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn Vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lu©n chuyÓn kh«ng ngõng tõ h×nh th¸i nµy sang h×nh th¸i kh¸c. T¹i mét thêi ®iÓm vèn tån t¹i d-íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Trong qu¸ tr×nh ®ã cã rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh h-ëng tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp, cô thÓ: 1.2.3.1 Nh©n tè bªn ngoµi: a C¸c chÝnh s¸ch vÜ m«: Trªn c¬ së ph¸p luËt, tÊt c¶ nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ ®Òu t¹o m«i tr-êng cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. BÊt kú mét sù thay ®æi nµo còng t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp. §èi víi hiÖu qu¶ sö dông vèn th× c¸c quy ®Þnh nh- thuÕ vèn, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®Òu cã thÓ lµm t¨ng hoÆc gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. b BiÕn ®éng vÒ thÞ tr-êng ®Çu vµo, ®Çu ra BiÕn ®éng vÒ thÞ tr-êng ®Çu vµo lµ c¸c biÕn ®éng vÒ t- liÖu lao ®éng, m¸y mãc, c«ng nghÖ. Nh÷ng biÕn ®éng vÒ thÞ tr-êng ®Çu ra cã thÓ ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn doanh nghiÖp. NÕu nhu cÇu vÒ s¶n phÈm t¨ng, doanh nghiÖp cã c¬ héi t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn, qua ®ã t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ ng-îc l¹i, nh÷ng biÕn ®éng bÊt lîi nh- gi¶m nhu cÇu ®ét ngét hay khñng ho¶ng sÏ lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. 1.2.3.2 Nh©n tè bªn trong: a Chu kú s¶n xuÊt kinh doanh Chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cã hai bé phËn hîp thµnh, bé phËn thø nhÊt lµ kho¶ng thêi gian doanh nghiÖp nhËp kho hµng ho¸, nguyªn vËt liÖu cho ®Õn khi giao hµng cho ng-êi mua. Bé phËn thø hai lµ kho¶ng thêi gian kÓ tõ khi doanh nghiÖp giao hµng cho ng-êi mua ®Õn khi doanh nghiÖp thu tiÒn vÒ. NÕu chu kú kinh doanh ng¾n, doanh nghiÖp sÏ thu håi vèn nhanh ®Ó t¸i ®Çu t- më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Ng-îc l¹i, nÕu chu kú kinh doanh dµi, doanh nghiÖp sÏ bÞ ø ®äng vèn vµ ph¶i tr¶ l·i cho c¸c kho¶n vay. Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang 16 Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp b Kü thuËt s¶n xuÊt C¸c ®Æc ®iÓm vÒ kü thuËt t¸c ®éng tíi mét sè chØ tiªu quan träng ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông TSC§ nh- hÖ sè sö dông thêi gian, c«ng suÊt. NÕu kü thuËt c«ng nghÖ l¹c hËu, doanh nghiÖp sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh ®Ó c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c, tõ ®ã lµm cho viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn gÆp khã kh¨n. Ng-îc l¹i, nÕu kü thuËt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i doanh nghiÖp sÏ cã c¬ héi n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh, gi¶m hao phÝ n¨ng l-îng, hao phÝ söa ch÷a, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, khi ®ã doanh nghiÖp sÏ cã c¬ héi chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. c §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cã ¶nh h-ëng tíi viÖc tiªu thô s¶n phÈm, tõ ®ã t¸c ®éng tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, vßng quay cña vèn. NÕu s¶n phÈm lµ t- liÖu tiªu dïng, nhÊt lµ s¶n phÈm c«ng nghÖ sÏ cã vßng ®êi ng¾n, thu håi vèn nhanh. Ng-îc l¹i, nÕu s¶n phÈm cã vßng ®êi dµi th× sÏ thu håi vèn chËm. d Tr×nh ®é qu¶n lý, h¹ch to¸n néi bé Tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp cã ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qu¶, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Qu¶n lý tèt, ®¶m b¶o cho qóa tr×nh th«ng suèt ®Òu ®Æn, nhÞp nhµng gi÷a c¸c kh©u, c¸c bé phËn ®¬n vÞ trong néi bé doanh nghiÖp, tõ ®ã h¹n chÕ t×nh tr¹ng ngõng lµm viÖc cña m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÕt kiÖm c¸c yÕu tè s¶n xuÊt, t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn. MÆt kh¸c, tÝnh to¸n c¸c chi phÝ ph¸t sinh, ®o l-êng hiÖu qu¶ sö dông vèn, tõ ®ã ph¸t hiÖn nh÷ng tån t¹i trong qu¸ tr×nh sö dông vèn vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. e Tr×nh ®é cña ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp Tr×nh ®é cña ng-êi lao ®éng trong doanh ngiÖp ®-îc thÓ hiÖn qua tay nghÒ, kh¶ n¨ng tiÕp thu c«ng nghÖ míi, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, ý thøc gi÷ g×n tµi s¶n. NÕu lao ®éng cã tr×nh ®é tay nghÒ cao, m¸y mãc thiÕt bÞ ®-îc sö dông hîp lý, n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng, sÏ lµm t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang 17 Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Tuy nhiªn ®Ó ph¸t huy tiÒm n¨ng lao ®éng, doanh nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt còng nh- tr¸ch nhiÖm mét c¸ch c«ng b»ng. g Cơ cấu vốn Cơ cấu vốn là tỷ trọng các nguồn vốn trong công ty. Cơ cấu vốn liên quan đến việc xác định chi phí vốn bình quân gia quyền. Cơ cấu vốn của công ty tối ưu thì chi phí vốn của công ty là thấp nhất. Một công ty khi đi vào hoạt động, đầu tư vào các dự án thường huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, một phần sử dụng vốn chủ, một phần là nợ vay. Điều đó giúp cho doanh nghiệp giảm được rủi ro, đáp ứng nhu cầu về vốn kịp thời, giảm chi phí vốn. Vì vậy công ty phải xác định được cho mình một cơ cấu vốn, tỷ trọng giữa các nguồn hợp lý. Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang 18 Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp cH¦¥NG II Thùc tr¹ng sö dông vèn T¹i C«ng ty TNHH Anh hOµng 2.1. Giới thiệu chung về công ty 2.1.1 Giới thiệu chung về công ty Công ty TNHH Anh Hoàng đuợc thành lập vào năm 2006, theo quyết định số 1705/2000/QĐ-BTM ngày 5/2/2006 của Bộ thương mại, và được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ nhất số 0203000353 ngày 7/3/2006, đăng ký thay đổi lần một vào ngày 12/1/2007. *Một số thông tin chính về công ty Tên công ty: Công ty TNHH Anh Hoàng Địa chỉ trụ sở: 338 TrÇn Thµnh Ngä – KiÕn An – HP Điện thoại: 0313.878931 2.1.1.1 Quá trình thành lập và phát triển của công ty Công ty TNHH Anh hoàng là một công ty còn non trẻ, được thành lập chính thức vào ngày 1/4/2006. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: - Kinh doanh xăng, dầu, mỡ, nhờn bôi trơn, chất đốt - Vận tải xăng dầu - Vận tải hàng hoá Từ khi thành lập, công ty đã quyết định đầu tư trang thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh, phát triển thêm ngành nghề kinh doanh, tạo ra những hàng hoá, dịch vụ có chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, hiệu quả sản xuất kinh doanh ngày càng được nâng cao. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay, cùng với việc cạnh tranh khốc liệt với những hàng hoá, dịch vụ cùng loại, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ban giám đốc, công ty đã dần khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường. Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang 19 Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp 2.1.1.2. Lĩnh vực hoạt động Công ty TNHH Anh Hoàng có ba lĩnh vực hoạt động chính là: Kinh doanh xăng dầu, mỡ, nhờn…, vận tải xăng dầu, vận tải hàng hoá. Cụ thể công ty kinh doanh các mảng nghề sau: Ngành nghề kinh doanh là: + §¹i lý mua b¸n vËt t- m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i thuû bé, x¨ng dÇu, mì b«i tr¬n, chÊt ®èt, vËt liÖu x©y dùng, v¨n phßng phÈm, ho¸ mü phÈm. + DÞch vô xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. + VËn t¶i vµ dÞch vô vËn t¶i hµng ho¸ thuû bé. + VËn t¶i x¨ng dÇu. + Kinh doanh vµ dÞch vô m«i giíi nhµ ®Êt. + S¶n xuÊt kinh doanh hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu. + §¹i lý m«i giíi hµng h¶i. + Cung øng tµu biÓn. + DÞch vô vÖ sinh m«i tr-êng c¶ng, tµu thuû. + X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, c«ng tr×nh h¹ tÇng vµ san lÊp mÆt b»ng. 2.1.1.3 Nhiệm vụ của công ty - Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng hàng hoá, chất lượng dịch vụ nhằm cung cấp đầy đủ và kịp thời cho khách hàng. - Bảo toàn và phát triển vốn. - Kinh doanh có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao, tăng tích luỹ vốn. - Góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhận viên. - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Sinh viªn Bïi ThÞ Minh Trang 20
- Xem thêm -