Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NGOẠI HỐI TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN BUÔN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN MÃ SINH VIÊN : A17619 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI – 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NGOẠI HỐI TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN BUÔN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM Giáo viên hƣớng dẫn : Ths. Phạm Thị Bảo Oanh Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thanh Huyền Mã sinh viên : A17619 Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng HÀ NỘI – 2014 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô ThS. Phạm Thị Bảo Oanh, đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình viết khóa luận tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa Quản lý trường Đại học Thăng Long đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 4 năm học tập tại trường. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng vững chắc cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý báu để em bước vào đời một cách tự tin. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và các anh chị trong Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại quý ngân hàng, giúp đỡ em trong suốt quá trình thu thập số liệu. Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp, đồng kính chúc các cô, chú, anh, chị trong Ngân hàng Vietinbank luôn dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Huyền LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản than thực hiện, có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Huyền Thang Long University Library MỤC LỤC CHƢƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KINH DOANH NGOẠI HỐI TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN BUÔN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ..........................1 1.1. Những vấn đề cơ bản về kinh doanh ngoại hối ....................................................1 1.1.1. Khái niệm kinh doanh ngoại hối .........................................................................1 1.1.2. Đặc điểm và vai trò của kinh doanh ngoại hối ...................................................1 1.1.2.1. Đặc điểm của kinh doanh ngoại hối ...................................................................1 1.1.2.2. Vai trò của kinh doanh ngoại hối .......................................................................4 1.1.3. Thị trường ngoại hối ............................................................................................6 1.1.3.1. Khái niệm thị trường ngoại hối ..........................................................................6 1.1.3.2. Đặc điểm và vai trò của thị trường ngoại hối ....................................................7 1.1.3.3. Các thành phần tham gia thị trường ngoại hối ..................................................9 1.1.3.4. Các phương pháp yết giá trên thị trường ngoại hối......................................... 11 1.2.1. Khái niệm kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của ngân hàng thương mại ....................................................................................................................12 1.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh ngọai hối trên thị trường bán buôn của ngân hàng thương mại ..........................................................................................................13 1.2.3. Vai trò hoạt động kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của ngân hàng thương mại ..........................................................................................................14 1.2.4. Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn ......................15 1.2.4.1. Nghiệp vụ giao ngay (Spot) ..............................................................................15 1.2.4.2. Nghiệp vụ kỳ hạn (Forward) ............................................................................15 1.2.4.3. Nghiệp vụ hoán đổi (Swap) ..............................................................................16 1.2.4.4. Nghiệp vụ quyền chọn (Option) ........................................................................18 1.2.4.5. Nghiệp vụ tương lai (Future) ............................................................................18 1.3. Hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn của ngân hàng thƣơng mại ...................................................................................................................19 1.3.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của ngân hàng thương mại ..........................................................................................................19 1.3.2. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của ngân hàng thương mại ................................................................................20 1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh ngoại hối của ngân hàng thương mại trên thị trường bán buôn .......................................................................................21 1.3.3.1. Chỉ tiêu định tính ..............................................................................................21 1.3.3.2. Chỉ tiêu định lượng ...........................................................................................23 1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của ngân hàng thương mại .........................................................................30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ............................................................................................33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN BUÔN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM ...................................................................................................................34 2.1. Khái quát về Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam ..........34 2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam .........34 2.1.2. Các mốc lịch sử quan trọng ...............................................................................34 2.1.2.1. Ngày thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam........34 2.1.2.2. Ngày thành lập các đơn vị thành viên ..............................................................35 2.2. Những quy định chung trong kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam ...................................36 2.2.1. Phạm vi và đối tượng giao dịch .........................................................................36 2.2.2. Đồng tiền giao dịch.............................................................................................37 2.2.3. Tỷ giá giao dịch ...................................................................................................37 2.2.4. Kỳ hạn của các giao dịch ngoại hối ...................................................................37 2.2.5. Xác nhận giao dịch và hợp đồng giao dịch .......................................................37 2.2.6. Chứng từ trong các giao dịch hối đoái ..............................................................38 2.2.7. Phí giao dịch .......................................................................................................38 2.2.8. Quy trình mua bán ngoại tệ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam ........................................................................................................................38 2.2.8.1. Giao dịch tại bộ phận tiếp thị và bán sản phẩm ..............................................38 2.2.8.2. Quy trình xử lý sai sót ......................................................................................43 2.2.8.3. Kiểm soát sau, lập báo cáo và lưu trữ chứng từ ..............................................44 2.3. Tình hình kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam giai đoạn năm 2011 - 2013 ...............45 2.3.1. Tình hình kinh doanh ngoại hối trên thị trường liên ngân hàng trong nước 45 2.3.2. Tình hình kinh doanh ngoại hối trên thị trường ngoại hối quốc tế ................46 2.4. Hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam giai đoạn năm 2011 - 2013 ...............47 2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam ............................47 2.4.1.1. Các chỉ tiêu định tính .......................................................................................47 2.4.1.2. Các chỉ tiêu định lượng ....................................................................................51 2.4.2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam .....................................................62 Thang Long University Library 2.4.2.1. Những kết quả đạt được ...................................................................................62 2.4.2.2. Hạn chế còn tồn tại...........................................................................................64 2.4.2.3. Nguyên nhân của hạn chế.................................................................................66 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NGOẠI HỐI TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN BUÔN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM.......................................................68 3.1. Mục tiêu và định hƣớng phát triển kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam .........................69 3.1.1. Mục tiêu ..............................................................................................................69 3.1.2. Định hướng .........................................................................................................69 3.2. Một số giải pháp gia tăng hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam .........................70 3.2.1. Hoàn thiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối ..............................................70 3.2.1.1. Đa dạng hóa các loại ngoại tệ kinh doanh ......................................................70 3.2.1.2. Đa dạng hóa các loại hình giao dịch ...............................................................71 3.2.1.3. Có những chuẩn bị để đưa nghiệp vụ option vào giao dịch.............................72 3.2.1.4. Mở rộng và phát triển các hoạt động có liên quan đến kinh doanh ngoại hối 72 3.2.2. Xây dựng chính sách khách hàng .....................................................................73 3.2.2.1. Chủ động tìm kiếm khách hàng .......................................................................73 3.2.2.2. Có chính sách giá cả hợp lý cho từng khách hàng...........................................73 3.2.2.3. Có chính sách Marketing khách hàng ..............................................................74 3.2.3. Quản lý rủi ro ngoại hối .....................................................................................74 3.2.4. Chú trọng đầu tư vào công nghệ .......................................................................75 3.2.5. Phát triển nguồn nhân lực .................................................................................75 3.2.5.1. Phát huy hơn nữa năng lực ban lãnh đạo ........................................................75 3.2.5.2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ....................................76 3.2.6. Thực hiện tốt một số nguyên tắc trong kinh doanh ngoại hối .........................78 3.3. Kiến nghị ...............................................................................................................79 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ ....................................................................................79 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước .................................................................79 KẾT LUẬN ..................................................................................................................81 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt EUR Tên đầy đủ Đồng euro GBP Đồng bảng Anh HĐQT Hội đồng quản trị JPY KDNT NHCT Đồng yên Nhật Kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng công thương SGD TMCP Đô la Singapore Thương mại cổ phần USD VND Đô la Mỹ Đồng Việt Nam Thang Long University Library DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Doanh số mua/bán ngoại hối trên thị trƣờng liên ngân hàng trong nƣớc .......................................................................................................................................45 Bảng 2.2. Tình hình doanh số mua ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn giai đoạn 2011-2013 ......................................................................................................................51 Hình 2.1: Tốc độ tăng trƣởng doanh số mua/bán ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn của Vietinbank....................................................................................................51 Bảng 2.3. Tình hình doanh thu từ kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn giai đoạn 2011-2013 .....................................................................................................54 Hình 2.2. Tốc độ tăng trƣởng doanh thu từ kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn giai đoạn 2011-2013 ....................................................................................54 Bảng 2.4. Tình hình chi phí từ kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn giai đoạn 2011-2013 .............................................................................................................56 Hình 2.3. Tốc độ tăng trƣởng chi phí kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn giai đoạn 2011-2013 ............................................................................................56 Bảng 2.5. Tình hình lợi nhuận từ kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn giai đoạn 2011-2013 .....................................................................................................58 Hình 2.4. Tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn giai đoạn 2011-2013 ............................................................................................58 Bảng 2.6. Tỷ lệ thu nhập từ kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn so với tổng thu nhập giai đoạn năm 2011-2013 ....................................................................59 Bảng 2.7. Tỷ lệ thu nhập từ kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn so với tổng thu dịch vụ của ngân hàng giai đoạn năm 2011-2013 ......................................59 Bảng 2.7. Tỷ lệ thu nhập kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn so với chi phí kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn giai đoạn 2011-2013 .......60 Bảng 2.8. Tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh ngoại hối so với doanh thu kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn giai đoạn năm 2011-2013 ................................61 Bảng 2.9. Tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh ngoại hối so với chi phí kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn giai đoạn năm 2011-2013 ..........................................61 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Lịch sử phát triển của các ngân hàng gắn liền với quá trình lớn mạnh không ngừng của thị trường tài chính tiền tệ. Với vai trò là trung gian tài chính, bên cạnh việc cung cấp tín dụng và thanh toán cho các chủ thể trong nền kinh tế thì các ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nói riêng còn có một hoạt động rất quan trọng, góp phần đa dạng hóa nguồn thu, tạo ra lợi nhuận và sự phát triển cho ngân hàng đó là kinh doanh ngoại hối. Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO đã góp phần tạo đà thúc đẩy và phát triển cho hoạt động kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên để có thể thích nghi và cạnh tranh được với môi trường bên ngoài cùng các tác động của nền kinh tế thế giới thì các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung cũng như Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nói riêng cần phải tích cực hơn trong việc đổi mới và đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp trong hoạt động kinh doanh ngoại hối. So với thực tế, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã rất nỗ lực để hoàn thiện cũng như hạn chế tối thiểu các tác động không tốt từ thị trường bên ngoài nhằm đưa đến các dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn. Điều này đã khẳng định lại tiềm năng cũng như hình ảnh vốn có của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trên trường quốc tế cũng như nội địa. Với tình trạng lạm phát tăng nhanh như hiện nay đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với không những cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong nước mà còn đối với cả những cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mua bán với nước ngoài. Tỷ lệ lạm phát tăng cao dẫn đến tỷ giá hối đoái xuất hiện nhiều biến động khó lường và tạo ra những thách thức cho ngân hàng trong hoạt động kinh doanh ngoại hối, đòi hỏi phải có đề tài nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối cho các ngân hàng thương mại. Xuất phát từ nhu cầu này, em quyết định lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn tại Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam ” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp chương trình đào tạo bậc đại học của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài Thông qua quá trình nghiên cứu, đề tài tập trung làm rõ ba mục tiêu chính như sau: - Làm rõ các cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh ngoại hối và hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của ngân hàng thương mại. Thang Long University Library - Phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn để thấy được các hạn chế còn tồn tại trong hoạt động kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn này tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. - Từ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Đề tài sẽ đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Công thương Việt Nam. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn và hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động kinh doanh ngoại hối và hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam trong ba năm 2011, 2012 và 2013. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, song chủ yếu sử dụng ba phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thống kê: là phương pháp được sử dụng để thu thập thông tin, số liệu về hoạt động kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Từ đó, kết hợp với các phương pháp nghiên cứu khác để làm rõ hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và đạt được các mục tiêu nghiên cứu đề tài đã đưa ra. - Phương pháp so sánh: là sự đối chiếu tương hỗ giữa số liệu qua các năm để thấy được mức độ hoàn thành bằng tỷ lệ phần trăm (%) hoặc số chênh lệch tăng giảm. So sánh giữa số liệu thực hiện kỳ báo cáo với số thực hiện cùng kỳ năm trước hoặc các năm trước để thấy được sự biến động tăng giảm của các chỉ tiêu kinh tế qua những thời kỳ khác nhau và xu thế phát triển của chúng trong tương lai, từ đó làm rõ tình hình kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. - Phương pháp phân tích và tổng hợp: là phương pháp được sử dụng để phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại hối và hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Từ đó tìm ra những vấn đề còn tồn tại, cũng như nguyên nhân của hạn chế, tạo cơ sở đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của đơn vị. 5. Kết cấu khóa luận Ngoài lời mở đầu, kết luận, các danh mục các từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu khóa luận gồm ba phần: Chƣơng 1: Lý thuyết chung về kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn của ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam Thang Long University Library CHƢƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KINH DOANH NGOẠI HỐI TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN BUÔN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Những vấn đề cơ bản về kinh doanh ngoại hối 1.1.1. Khái niệm kinh doanh ngoại hối Kinh doanh ngoại hối, theo nghĩa hẹp chỉ đơn thuần là việc mua bán các đồng tiền của các quốc giá khác nhau. Theo nghĩa rộng thì kinh doanh ngoại hối bao gồm việc mua bán ngoại tệ, các chứng từ bán ngoại tệ nhằm đảm bảo số dư tài khoản ngoại tệ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu thanh toán của nền kinh tế và tìm cách thu lời thông qua chênh lệch tỷ giá và lãi suất của các đồng tiền khác nhau. Hay nói cách khác, kinh doanh ngoại hối về cơ bản là hoạt động mua bán, đầu tƣ, cho vay, đầu cơ ngoại tệ của các tổ chức tín dụng hoặc phi tín dụng và các công ty lớn trên thị trƣờng trong và ngoài nƣớc đƣợc phép kinh doanh ngoại hối. Với mục đích chính là tìm kiếm lợi nhuận và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh thông qua chênh lệch về tỷ giá và lãi suất. Kinh doanh ngoại hối bao gồm: kinh doanh ngoại hối tiền mặt và kinh doanh ngoại hối chuyển khoản. - Kinh doanh ngoại hối tiền mặt (đồng tiền của một quốc gia khác hoặc đồng ngoại tệ bằng kim loại, tiền giấy, séc du lịch và các công cụ thanh toán khác) chủ yếu liên quan đến hoạt động du lịch và có doanh số giao dịch rất nhỏ so với KDNT chuyển khoản. - Kinh doanh ngoại hối chuyển khoản được thực hiện nhờ vào các lệnh chuyển qua mạng thông tin thanh toán. Những lệnh này chỉ định việc ghi Có vào tài khoản của một đồng tiền nước này và ghi Nợ vào tài khoản của một đồng tiền nước khác. Tiền gửi được chuyển từ tài khoản của người bán sang tài khoản của người mua thông qua các lệnh chuyển tiền bằng điện tín, hối phiếu… 1.1.2. Đặc điểm và vai trò của kinh doanh ngoại hối 1.1.2.1. Đặc điểm của kinh doanh ngoại hối Là lĩnh vực kinh doanh chứa đựng nhiều rủi ro Các loại rủi ro thường gặp trong kinh doanh ngoại hối là rủi ro về tỷ giá và rủi ro lãi suất và rủi ro thị trường. - Rủi ro về tỷ giá: là loại rủi ro đặc trưng trong kinh doanh ngoại hối. Nó sẽ xuất hiện khi ngân hàng có trạng thái thừa hoặc thiếu của một loại ngoại tệ nào đó. Khi ngoại tệ này lên giá thì trạng thái thừa sẽ có lợi, còn trạng thái ngoại tệ thiếu sẽ bất lợi và ngược lại. Trong quá trình kinh doanh mua bán hàng ngày, trạng thái ngoại tệ luôn biến động nên đơn vị kinh doanh luôn có khả năng gặp rủi ro do sự biến động của tỷ giá. 1 - Rủi ro về lãi suất: so với rủi ro về tỷ giá, rủi ro về lãi suất ít có ý nghĩa hơn nhưng với khối lượng tín dụng lớn thì cũng gây ra những thiệt hại đáng quan tâm. Do các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng thương mại nước ta còn đơn giản nên ảnh hưởng chưa rõ nét. Vì kinh doanh ngoại hối là hoạt động có mức rủi ro cao, một lĩnh vực kinh doanh rất khắt khe, đòi hỏi nhà kinh doanh phải có đủ chuyên môn về nhiều lĩnh vực, có kỹ năng giao dịch, trình độ quản lý và khả năng nắm bắt thị trường một cách linh hoạt nhằm xác định những gì xảy ra trên thị trường và dự đoán những gì xảy ra trong tương lai. - Rủi ro về thị trường: rủi ro này được hình thành dựa trên những biến động của tỷ giá và lãi suất trong hoạt động kinh doanh ngoại hối. Rủi ro thị trường xuất hiện do có những phản ứng từ phía các định chế tài chính đối với những sự kiện hữu hình hay vô hình, dẫn đến những phán đoán về rủi ro tỷ giá hay lãi suất trong tương lai. Mỗi bên tham gia giao dịch trên thị trường sẽ đưa ra những quyết định dựa trên kỳ vọng về lợi nhuận của bản thân và các sự kiện nảy sinh tác động đến tâm lý. Từ những diễn biến trên thị trường ngoại hối có thể dẫn đến hiện tượng trì hoãn, chấm dứt giao dịch, hay thậm chí là đầu cơ. Ảnh hưởng tiêu cực đến cung cầu trên thị trường ngoại hối và các kế hoạch trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong tương lai. Là hoạt động phức tạp, đặc trƣng cho nền kinh tế thị trƣờng hiện đại Xuất phát từ nhu cầu sử dụng và trao đổi hàng hóa toàn cầu mà hoạt động kinh doanh ngoại hối được phát triển và kéo theo sự vận động của nền kinh tế thị trường hiện đại. Hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa trong nền kinh tế thị trường hiện đại đã không chỉ còn là sự vận động hàng hóa, cung cầu trong phạm vi một lãnh thổ mà là hướng đến toàn cầu, vượt khỏi ranh giới một quốc gia. Mọi nền kinh tế trên thế giới đều phải nhập khẩu một số mặt hàng hóa để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Để mua những hàng hóa này, những nhà khẩu phải tiến hành quá trình chuyển đổi đồng tiền của họ sang đồng tiền của nước mà họ muốn nhập khẩu hàng hóa. Quá trình chuyển đổi này sẽ đem lại lợi ích cho một cá nhân, chủ thể, nhưng lại tác động không nhỏ đến nền kinh tế của một đất nước. Hoạt động kinh doanh ngoại hối, trước mắt là phục vụ cho nhu cầu trao đổi của nền kinh tế thị trường hiện đại, nhưng mặt khác lại là một kênh kinh doanh để kiếm lời của ngân hàng. Nếu khối lượng ngoại tệ trao đổi lớn và lặp lại nhiều lần, cho dù là phục vụ trao đổi hay lý do kinh doanh thì mỗi một giao dịch sẽ khiến nhu cầu về đồng tiền của nước xuất khẩu cao hơn và tăng giá trị cho đồng tiền đó, đồng thời làm giảm giá trị của đồng nội tệ và ngược lại. Bởi vậy, với sự tác động không nhỏ đến cung cầu hàng hóa cũng như hoạt động xuất nhập khẩu mà hoạt động kinh doanh ngoại hối luôn được coi là một hoạt động phức tạp bởi sự chi phối cũng như tác động đến nhiều mặt của một nền kinh tế. 2 Thang Long University Library Có sự tham gia của nhiều đồng tiền khác nhau trong một giao dịch Như đã nói ở trên, hoạt động KDNT gắn liền với hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa cũng như mục đích kinh doanh kiếm lời dựa trên chênh lệch tỷ giá và lãi suất của ngân hàng. Việc trao đổi bao gồm quá trình mua một đồng tiền và bán một đồng tiền khác. Một giao dịch đơn giản sẽ là quá trình trao đổi của ít nhất là hai đồng tiền. Ví dụ: một doanh nghiệp tại Việt Nam nhập khẩu hàng hóa của Mỹ, thanh toán dựa trên các loại hình giao dịch trên thị trường ngoại hối mà ngân hàng các nước sở tại cung cấp. Như vậy, doanh nghiệp nhập khẩu muốn thanh toán hợp đồng sẽ phải dùng nội tệ là VND để chuyển đổi sang USD và giao dịch. Trong trường hợp khác, ví dụ ngân hàng thương mại tại Việt Nam phục vụ cho nhà xuất khẩu. Sau khi doanh nghiệp xuất khẩu được thanh toán hợp đồng, doanh nghiệp nước ngoài lấy luôn chính số tiền đó chuyển đổi sang GBP để giao dịch thanh toán với một đối tác khác. Như vậy, quan hệ thanh toán xuất hiện ba đồng tiền ở trong cũng một giao dịch. Đó là VND, USD, GBP. Bởi vậy, để thực hiện được hoạt động kinh doanh trên thị trường ngoại hối luôn luôn cần sự tham gia của nhiều đồng tiền khác nhau. Phƣơng thức giao dịch, kinh doanh đa dạng Hiện nay, với thực tại hướng đến một sự phát triển ổn định, bền vững và toàn cầu hóa của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, hoạt động kinh doanh ngoại hối càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sự giao thương của các quốc gia trên thế giới sẽ góp phần thúc đẩy một nền kinh tế còn non trẻ như của Việt Nam. Phục vụ cho nhu cầu đó, kinh doanh ngoại hối cũng phát triển đa dạng hơn về các loại hình dịch vụ, nhằm đem lại cho khách hàng sự tiện lợi và an toàn nhất định khi tham gia vào các mối quan hệ kinh tế cách nhau hàng nghìn km về vị trí địa lý. Hiện nay, hoạt động kinh doanh ngoại hối gồm hai phương thức giao dịch chính, đó là giao ngay và phái sinh. Hoạt động kinh doanh ngoại hối dưới hình thức phái sinh nhằm giúp các bên tham gia giảm thiểu rủi ro xuất phát từ những biến động thị trường, đảm bảo an toàn thanh toán ở tương lai. Chịu sự quản lý chặt chẽ của pháp luật Hoạt động kinh doanh ngoại hối tác động rất lớn trạng thái ngoại tệ của một quốc gia, cung cầu ngoại tệ thị trường trong nước và ảnh hưởng sâu sắc đến các chính sách quản lý hoạt động xuất nhập khẩu. Chính bởi sự ảnh hưởng to lớn và sâu rộng như vậy nên Chính phủ và Ngân hàng Trung ương luôn theo dõi sát sao, cũng như đưa ra các quy định nhằm sử dụng hoạt động kinh doanh ngoại hối như một công cụ để điều tiết và kiểm soát nền kinh tế. Bởi vậy, tùy từng thời kỳ, hoạt động kinh doanh ngoại hối sẽ phải chịu sự quản lý, chi phối từ phía các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đem đến những hiệu quả tối ưu nhất cho mọi mặt của nền kinh tế. 3 Từ những đặc điểm trên của hoạt động kinh doanh ngoại hối, ta thấy được rằng, để thực hiện được một cách thực sự hiệu quả đòi hỏi các nhà quản trị phải có những trang thiết bị hiện đại, cũng như tâm lý vững vàng và trí tuệ tốt nhất trước những diễn biến của thị trường. 1.1.2.2. Vai trò của kinh doanh ngoại hối Kinh doanh ngoại hối được xem là một trong những hoạt động kinh doanh ngân hàng xuất hiện sớm nhất dưới dạng đổi tiền nhằm đáp ứng nhu cầu của các thương nhân thuộc các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ngoại hối trên thế giới chỉ thực sự phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ XI khi các luồng thương mại và tư bản quốc tế tăng nhanh, còn ở Việt Nam thì mảng dịch vụ này bắt đầu được chú trọng và xem xét kỹ lưỡng là khi gia nhập vào tổ chức WTO. Về vai trò của kinh doanh ngoại hối có thể xét trên hai phương diện, vai trò đối với nền kinh tế và vai trò đối với chủ thể kinh doanh ngoại hối - Đối với nền kinh tế Làm tăng nguồn dự trữ ngoại hối quốc gia Thị trường ngoại tệ thế giới trong thời gian qua luôn tồn tại song song hai thái cực của thị trường: thị trường chính thức, bao gồm hoạt động giao dịch của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng và hoạt động mua bán giữa hệ thống ngân hàng với các khách hàng và thị trường chợ đen. Sự tồn tại của thị trường chợ đen đã có những tác động tiêu cực tới cung cầu ngoại tệ của nền kinh tế. Trong những năm gần đây, thâm hụt cán cân vãng lai đã được thu hẹp đáng kể bởi có sự gia tăng trong hạng mục chuyển giao đơn phương. Mặt khác, dòng vốn đầu tư chảy vào một quốc gia ngày càng tăng từ nhiều kênh khác nhau do hội nhập ngày càng nhiều vào các tổ chức thương mại quốc tế và chính sách quản lý chặt chẽ từ phía Chính phủ nhằm thu hẹp cũng như xóa bỏ thị trường chợ đen đã phần nào tài trợ cho thâm hụt cán cân thương mại và do vậy dự trữ ngoại hối tăng lên. Góp phần hoàn thiện các chính sách vĩ mô của Nhà Nƣớc về quản lý ngoại hối Việc thực hiện các chính sách nhằm mục đích quản lý ngoại hối có ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường ngoại hối của một quốc gia. Nó quy định tính pháp lý về mua, bán, chuyển nhượng, đầu tư cho mỗi pháp nhân kinh tế và phạm vi hoạt động của ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, nó còn quy định tính biệt lập hay thông suốt của thị trường ngoại hối trong nước với thị trường ngoại hối quốc tế. Và ngược lại, các hoạt động kinh doanh ngoại hối trên thị trường cũng có tác động ngược trở lại, yêu cầu Nhà Nước có sự điều chỉnh và hoàn thiện các chính sách kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ để phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường. Và mỗi tác động như vậy sẽ phản ánh được một cách chân thực những ưu điểm hay nhược điểm của mỗi chính sách trong 4 Thang Long University Library từng thời kỳ. Dựa vào những biểu hiện đó mà Nhà Nước có cơ sở để hoàn thiện và chỉnh sửa các chính sách vĩ mô về quản lý ngoại hối sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất. Góp phần hoàn thiện chính sách tỷ giá và lãi suất Khi Ngân hàng Trung ương thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng bằng cách giảm lãi suất sẽ kích thích đầu tư tăng, đầu tư tăng làm tăng thu nhập quốc dân, thu nhập quốc dân tăng sẽ làm tăng nhập khẩu. Tuy nhiên, tăng nhập khẩu sẽ làm sẽ làm cán cân vãng lai trở nên xấu hơn, lãi suất giảm sẽ kích thích luồng vốn ròng chảy ra nước ngoài, ảnh hưởng xấu đến cán cân vốn, kết quả là cán cân thanh toán trở nên xấu hơn và ngược lại. Như vậy, tùy từng thời kỳ mà Nhà Nước thông qua hoạt động xuất nhập khẩu, tác động trực tiếp lên hoạt động kinh doanh ngoại hối nhằm hoàn thiện các chính sách tỷ giá và lãi suất để phù hợp với mục đích kinh tế chiến lược mà từng thời kỳ muốn đạt được. Góp phần điều tiết quan hệ cung cầu trên thị trƣờng ngoại hối Ngân hàng Trung ương thực hiện các động thái mua vào hoặc bán ra ngoại tệ sẽ tác động trực tiếp đến cung cầu trên thị trường ngoại hối. Làm giảm sự chênh lệch quá lớn giữa cung và cầu sẽ khiến cho lãi suất và tỷ giá luôn được ổn định và ở trạng thái cân bằng, phòng tránh được đáng kể những rủi ro do biến động của thị trường. Góp phần đảm bảo ổn định đồng nội tệ Thông qua hoạt động mua bán ngoại tệ giữa Ngân hàng Trung ương và trụ sở chính của các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Trung ương thực hiện hoạt động cung ứng tiền tệ hoặc rút tiền tệ khỏi quá trình lưu thông, trên cơ sở đó nhằm ổn định tỷ giá cũng như lãi suất của đồng bản tệ, hay nói cách khác là đảm bảo ổn định đồng nội tệ trên thị trường. Góp phần sử dụng hiệu quả nguồn ngoại hối của các tổ chức kinh tế nói riêng và của quốc gia nói chung Hoạt động của các ngân hàng thương mại là không được để đồng tiền được phép đứng yên bất động. Hoạt động kinh doanh ngoại hối, hay nói chính xác hơn là đầu cơ, kinh doanh kiếm lời dựa trên chênh lệch của các ngân hàng thương mại cũng là một cách nhằm sử dụng hiệu quả và triệt để nguồn ngoại tệ chảy vào quốc gia. Luân chuyển và sinh lời càng nhiều sẽ cải thiện được cơ cấu vốn cho bản thân các ngân hàng và đem lại những lợi ích kinh tế nhất định cho nền kinh tế. - Đối với chủ thể kinh doanh ngoại hối Đảm bảo nguồn vốn trong thanh toán quốc tế Nếu như các ngân hàng thương mại chỉ hoạt động dựa trên nhu cầu phục vụ cho quá trình thanh toán của khách hàng thì tùy từng thời kỳ mà các ngân hàng thương mại sẽ có thể gặp những bất cập trong quá trình thanh toán quốc tế. Ví dụ: khi Nhà nước 5 muốn đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu trong năm nay nhằm hướng đến những chiến lược kinh tế nhất định thì nếu không chuẩn bị trước, các ngân hàng sẽ rất khó có đủ nguồn ngoại tệ để phục vụ cho nhu cầu thanh toán của khách hàng và ngược lại. Nếu chỉ phụ thuộc vào nguồn ngoại tệ từ các hoạt động thanh toán cho quá trình kinh doanh xuất nhập khẩu thì sẽ rất khó để xoay sở được với các hoạch định kinh tế của Nhà Nước trong mỗi thời kỳ. Vì vậy, kinh doanh ngoại hối sẽ góp phần tạo thêm nguồn thu và thu hút thêm được ngoại tệ nhằm chủ động hơn trong công cuộc đảm bảo nguồn vốn trong thanh toán quốc tế. Phân tán rủi ro trong hoạt động kinh doanh Một điều tất yếu là khi các ngân hàng càng đa dạng các loại hình dịch vụ và phạm vi kinh doanh của mình thì rủi ro càng được phân tán. Cũng tương tự như câu “Không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ”. Trước những biến động của thị trường và nền kinh tế sẽ có những tác động khác nhau đến các mảng kinh doanh của ngân hàng. Vì vậy, càng nhiều kênh kinh doanh để ngân hàng hoạt động thì độ rủi ro sẽ càng được san nhỏ và phân tán. Gia tăng thu nhập cho các chủ thể kinh doanh Kinh doanh ngoại hối có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn khi Việt Nam tham gia vào các tổ chức toàn cầu. Đây cũng như là một kênh để các ngân hàng thương mại có thể mở rộng phạm vi hoạt động cũng như kinh doanh của mình. Đầu cơ ngoại tệ, kinh doanh kiếm lời dựa trên chênh lệch và lãi suất cũng là mảng hoạt động đem lại nguồn thu cho chính bản thân các ngân hàng. 1.1.3. Thị trường ngoại hối 1.1.3.1. Khái niệm thị trường ngoại hối Thương mại và đầu tư quốc tế ngày càng phát triển thì nhu cầu về chuyển đổi một đồng tiền của nước này sang một đồng tiền của nước khác để thanh toán các hợp đồng kinh tế đối ngoại ngày càng cao. Với nội tệ trong tay, một người chỉ có thể mua được các hàng hóa, dịch vụ cũng như tài sản ở chính quốc gia của mình. Còn để mua được các hàng hóa, dịch vụ cũng như tài sản được sản xuất hay phục vụ ở nước ngoài thì điều đầu tiên chúng ta phải có đó là ngoại tệ hay nói cách khác là đồng tiền của quốc gia đó. Chẳng hạn, một nhà nhập khẩu Việt Nam cần thanh toán cho nhà xuất khẩu Mỹ bằng USD, cho nhà xuất khẩu Singapore bằng SGD hay cho nhà xuất khẩu Nhật bằng JPY… Muốn có được các đồng tiền nói trên thì nhà nhập khẩu Việt Nam có thể dùng VND để mua ngoại tệ nhằm đáp ứng cho nhu cầu giao dịch của mình. Nơi diễn ra hoạt động mua bán ngoại tệ như vậy được gọi là thị trường ngoại hối (The Foreign Exchange Market – FOREX). Như vậy, thị trƣờng ngoại hối chính là nơi thực hiện việc trao đổi mua bán ngoại hối trong đó chủ yếu là ngoại tệ và các phƣơng tiện thanh toán có giá trị 6 Thang Long University Library bằng ngoại tệ. Hoặc có thể nói thị trƣờng ngoại hối là nơi chuyên môn hóa về trao đổi mua bán ngoại hối thông qua sự cọ xát giữa cung và cầu ngoại hối để thỏa mãn nhu cầu của các chủ thể kinh tế đồng thời xác định các điều kiện giao dịch tức giá cả và số lƣợng ngoại hối đƣợc mua bán. 1.1.3.2. Đặc điểm và vai trò của thị trường ngoại hối (1) Đặc điểm của thị trường ngoại hối: Là một thị trƣờng hàng hóa đặc biệt Trên thị trường ngoại hối, loại hàng hóa được giao dịch không phải các loại hình hàng hóa dịch vụ thông thường trong nền kinh tế, mà chính là tiền tệ. Đặc biệt là các loại ngoại tệ khác nhau được giao dịch với nhau. So với những thị trường hàng hóa, dịch vụ khác, thị trường ngoại hối là một thị trường vô hình bởi các giao dịch mua bán luôn diễn ra trong một phạm vi không gian rộng lớn, được thực hiện bằng điện thoại, Telex và hệ thống máy tính nối mạng toàn cầu. Ngày nay, do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, các nhà kinh doanh ngoại hối đã biết tận dụng triệt để điều này để duy trì mối quan hệ liên tục với nhau nhằm đạt được những thành quả kinh tế mà họ mong muốn dù họ ở cách xa nhau về mặt địa lý. Là thị trƣờng toàn cầu Với thời lượng giao dịch 24/24 và hoạt động mua bán trao đổi ngoại hối diễn ra hầu khắp mọi nơi trên thế giới, có thể nói thị trường ngoại hối chính là thị trường toàn cầu. Trung tâm của thị trường ngoại hối là Thị trường liên ngân hàng quốc tế (Interbank) với các thành viên chủ yếu là các ngân hàng thương mại, các nhà môi giới ngoại hối và các Ngân hàng Trung ương. Doanh số giao dịch trên Interbank chiếm tới 85% tổng số giao dịch toàn cầu. Do tính chất toàn cầu và hiệu quả mà thị trường ngoại hối đem lại nên tỷ giá hối đoái trên các thị trường khác nhau hầu như là thống nhất. Là một thị trƣờng rất nhạy cảm Tất cả các tỷ giá hối đoái rất nhạy cảm với bất ổn chính trị và dự đoán về đảng cầm quyền mới. Biến động chính trị và bất ổn có thể có tác động tiêu cực đến nền kinh tế của một quốc gia, thông qua đó mà ảnh hưởng đáng kể đến thị trường ngoại hối. Ví dụ, bất ổn của chính phủ liên minh ở Pakistan và Thái Lan có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị đồng tiền của họ. Tương tự như vậy, trong một quốc gia gặp khó khăn về tài chính, sự nổi lên của một nhóm chính trị được coi là chịu trách nhiệm về tài chính có thể có tác dụng ngược lại. Ngoài ra, các sự kiện trong một quốc gia trong một khu vực có thể thúc đẩy sự quan tâm tích cực/tiêu cực ở nước láng giềng, và trong quá trình này, ảnh hưởng đến đồng tiền của mình. 7 Phải có đối tƣợng là các chủ thể tham gia thị trƣờng có nhu cầu mua bán và trao đổi ngoại tệ Các trung tâm mua bán ngoại hối lớn nhất hiện nay là London, New York, Tokyo, Singapore và Frankfurt. Tuy nhiên, cũng như các thị trường hàng hóa dịch vụ khác, thị trường ngoại hối muốn hoạt động được thì điều kiện tiên quyết là phải có hàng hóa và phải có đối tượng là các chủ thể tham gia thị trường có nhu cầu mua bán, trao đổi ngoại tệ. Bởi hoạt động KDNT trên thị trường ngoại hối là quá trình mua một đồng tiền này và bán một đồng tiền khác. (2) Vai trò của thị trường ngoại hối: Giúp chuyển đổi đồng tiền này thành đồng tiền khác để phục vụ các mục đích kinh tế của các chủ thể trên thị trƣờng Thị trường ngoại hối là một bộ phận của thị trường tiền tệ với các chức năng cơ bản được hình thành tự nhiên từ một trong các vai trò cơ bản của ngân hàng thương mại đó là cung cấp dịch vụ cho khách hàng thực hiện các giao dịch thương mại, đầu tư quốc tế. Trên thị trường ngoại hối, các ngân hàng thương mại tham gia hoạt động vì lợi ích kinh doanh tiền tệ của chính mình nhưng cũng vì cả lợi ích của chính khách hàng của họ. Ví dụ: một khách hàng là công ty muốn nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ từ nước ngoài sẽ có nhu cầu ngoại tệ nếu hóa đơn hàng hóa và dịch vụ được ghi bằng ngoại tệ, hoặc là nhà xuất khẩu có nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ thành nội tệ nếu hóa đơn xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ được ghi bằng ngoại tệ, tất cả việc mua bán ngoại tệ và thanh toán quốc tế nói trên đều được thực hiện qua ngân hàng thương mại. Thúc đẩy quá trình luân chuyển các khoản đầu tƣ quốc tế, tín dụng quốc tế, các giao dịch tài chính quốc tế khác cũng nhƣ hoạt động giao lƣu giữa các quốc gia Thị trường ngoại hối được sử dụng để thanh toán những hoạt động mậu dịch giữa các quốc gia, luân chuyển nguồn vốn qua các biên giới, thanh toán và hoán đổi đồng tiền giữa các chính phủ, các tổ chức tài chính và phi tài chính và các thành phần kinh tế khác trên toàn thế giới. Thông qua hoạt động của thị trường ngoại hối mà giá trị đối ngoại của tiền tệ được xác định một cách khách quan theo quy luật cung cầu của thị trường. Cung cấp các công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá hối đoái Thị trường ngoại hối cung cấp các công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá hối đoái cho các khoản thu xuất khẩu, các khoản thanh toán nhập khẩu, các khoản đầu tư và các khoản đi vay bằng ngoại tệ cũng như bằng vàng tiêu chuẩn quốc tế thông qua các hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn và tương lai. 8 Thang Long University Library
- Xem thêm -