Tài liệu Khoá luận tốt nghiệp ảnh hưởng của nguồn cacbon tới quá trình tạo màng bc cho chủng gluconacetobacter

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 36859 tài liệu