Tài liệu Khảo sát những từ ngữ có liên quan đến bộ phận cơ thể người như tai , mắt ,tay,chân trong tiếng hán hiện đại (có so sánh với từ ngữ tương đương trong tiếng việt)

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2040 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

LU N V N TH C S ! " % , & '( & )& -. * # $ + %# %# ( -+ / ) Khoá Giáo viên h Mai Th Ng c Anh Ngôn ng Hán : i th c hi n 0 : Ng Trung K14 ng d n: 1 2 3 4556 TS Ph m Ng c Hàm % “ ” , , , , , . , ........................................................................................................................................4 ................................................................7 : ............................................................................................7 1.1. 1.1.1. ..................................................................7 1.1.2. ............................................................10 ..............................................................................14 1.2. 1.2.1. ..................................................................................................14 1.2.2. ..................................................................................................15 ....................................................................................................16 1.2.3 1.2.3.1. ..................................................................................16 1.2.3.2. ..........................................................................................18 ..................................................................21 1.2.4. ....................................23 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.2.1. 1.3.2.2. 1.3.2.3. 1.3.2.4. ................................................................................................23 ..........................................23 ..................................................................................................23 ....................................................................24 .........................................................................................26 ....................................30 ......................32 1.3.3. ......................................................................................................................................37 : , , , .................................................38 ................................38 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. ..........................................38 ......................................................................39 ..................................................................................................50 ...............................60 ....................58 2.2. 2.2.1. , , , ............................58 2.2.1.1. .................................................................................................................58 2.2.1.2. .................................................................................................................60 2.2.1.3. ..................................................................................................................61 2.2.1.4. ..................................................................................................................63 2.2.2. ..............................64 2.3. ................................................71 , , , 2.3.1. , , , ..........................................................71 2.3.2. , , , ..................................................73 2.3.2.1. ..................................................................................................................73 2.3.2.2. ..................................................................................................................76 2.3.2.3. ..................................................................................................................80 2.3.2.4. ..................................................................................................................85 2.3.3. ..............................87 2.3.3.1 ...................................................................................................88 2.3.3.2 ...................................................................................................89 2.3.4. ..............................................89 ......................................................................................................................................91 ..................................................................92 : ........................................................................................................92 3.1. 3.1.1. ...................................................................................92 3.1.2. ..........................................................................................93 ..................................................94 3.1.3. ..................................................................................95 3.1.4. ..................................................96 3.2. 3.2.1. , 3.2.2. , 3.2.3. 3.3. ....................................................................................96 ................................................................................................97 ......................................................................................................105 ..................................................................................................................107 ....................................................................................................................................110 ....................................................................................................................................111 ............................................................................................................................113 ....................................................................................................................................117 34 1 72 72 73 73 5 6 " " 75 7 " " 76 8 1 99 9 2 101 10 3 103 11 4 104 36 1 2 3: " 44 " " " 48 4 53 5 57 6 58 65 65 67 68 10 11 1 97 12 2 99 13 3 101 14 4 103 . “ ” “ “ ” ” , ( ) . : 2.1. 2.2. 2.3. , 3. : 3.1. 3.2. , 3.3. , 3.4. , 3.5. 4. 5. (1) : , 2 3 4 (5) : 6, “ ” 7. : 1.1. 1.1.1. “ ” “ , , , “ ” B “ : B ” ” , “ , ……” 2003 “ ” “ ” “ “ ” ” “ ” “ ” “ ” “ ” , 1993 “ 02 , , , ( ( ) “ ”, “ , ) , ” “ , , , , , …” “ “ “ ” “ ” “ ” “ ” “ “ ” “ ” ” ” “ ” ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” ” “ ” “ ” “ ” ” “ ” , 1997 1996 1 “ ,04 ” “ ” 2000 01 “ ” 1 2001 03 ,2002 ,03 ( 2003 ,2004 “ 06 “ ” 01 “ ” 04 ( ),2006 ” 2005 06 , 1.1.2. Nguy n hoá - Dân t c c a ngôn ng và t duy khác) , , ,2002 ng c T n( ) Tìm hi u c tr ng v n i Vi t( trong s so sánh v i nh ng dân t c , , , , 1 “ “ ” “ ” “ ” ” “ ” “ ” 2 “ A, “! "# $% "0/ .1 èn,tr.62 “ 2('$ '$ 3# .# “" / & $% 4 ”( ” “.67 “(9 ” ” $% $' ()* “ “+ ; ” “ ” ” “" / ” “ )5T t “ 8% “ ” “ )0 (, $% $- ./ , ” ” ” (+& , ” “7(: “ , “ 8% ” ” ” “+ ” ” “ 8% ” “7(/< = ” “ ” “ “ # ”( ) > , I7 @ 4 J (?D” 5 KL -# # ” “ M “ (O$ N ” “(9% “ $ ” “ + “ 4 $(H H$ # ” ” ” “ ” ” “x ” ” “ ( I “ "1# ” ” (# ” “ ” “ “ # ” ” “ < “ < “Q &? &G C ” P “ “>@ AB F%# ” “ “ “(67 “ ” “ (O$ ” &E $ “ -# /? ” “ “ “t/? ”5 ) ” 8 “ “ 2/R ” “ 9 ” “ < ” “ ” “"3 ” # ” ” ” “ ” “ ” # ” “2/R 2004 , , , , “ “ ” ” “ ” “ “ “ ” ” “ ” “ ” )S/ T+ U & ( VW Tr A #/ @& O$ VX/ A > VY A Vi t Nh ng v n ) H u Châu( 160 A) V4 / Bùi Kh c Vi t( - $(/ ) #& V; 4 F $ 4 4 A Z(%[ .\ M% V nhóm t ch b ph n c th ng ngôn ng h c v các ngôn ng ph ) M( ng 4 )*/ i trong Ti ng ông ( T v ng - ng ngh a Ti ng Vi t ,( “ ” ,1986 ,1981), , : “ , ” “ ” , , “m t tr ng” ” “t c “ không khóc, nh ng ôi m t m t” “m t ” “Ch lên” 1.2. 1.2.1. , 1997 , “ ” ( ,1993 ” 2008 ) :“ “ ” , 1.2.2. 1 - 1997 “ ” “ “ ” 2 - 1997 ” : “ ” “ a, ( ” ) ” “ “ ” b, “ ” “ ” “ ( ) ” “ ” “ ” “ ” “ “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” ” c, “ 1.2.3 1.2.3.1. , ” 1 2 “ ” “ ” 1.2.3.2. “ ” “ ” “ ” ( 1) “ ( 2) ” , : , : (“ ” (3) “ ” “ ”) “ ” “ “ ” “ ” “ ” : “ ” “ ” ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” ( ) : “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ “ ” “ ” “ ” “ ” ( ) : “ ” “ “ ( ) ” ” “ ” “ ” “ ” “ ” : “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” ( ) : “ ” “ ” “ ” ” ( ) : “ “ ” “ ” ” 1.2.4. 2000 264 ( 9353 264 “ ” “ ” “ ” “ “ ” “ (2) “ ” ” “ ” “ ” “ ” “ ” 5 “ ” “ ” ”
- Xem thêm -