Tài liệu Khảo sát nghĩa tự những chữ hán có chữ “女”làm bộ thủ thiên bàng

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2406 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KHOA SAU ĐẠI HỌC ------------- LUẬN VĂN THẠC SỸ KHẢO SÁT NGHĨA TỰ NHỮNG CHỮ HÁN CÓ CHỮ “女”LÀM BỘ THỦ THIÊN BÀNG 女“女”女女女女女女女女女女女女 Học viên: Bùi Thị Mai Hương Lớp: Cao học khóa 13 Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc Giáo viên hướng dẫn: TS.GVC Phạm Ngọc Hàm 0 由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 Hà Nội, tháng 1 năm 2008 1 由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 女女 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在 在在在在在在在在在,在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在, 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在, 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在, 在在在在在在在在在在在在在在在在在在, 在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在, 在在在在在在在在在在在 在 在在在在在在在 在在在在在在在 , 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在, 在在在在在在在在在在在在在在 在在在在,在在在在在在在, 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在,在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在“在”在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在“在”在在在在在在在在在在在在 在,在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在 在在在在在在在,在在在在在在在在在“在在在在在在在在在在在在在 在”在在在在在在在在 , 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在, 在在在在在在在在在在在在: 1. 在在在在在在在在在在在在在在在在在. 2 由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 2在在在“在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在 3在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在,在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 956 在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在“在”在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在 3 由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 女女女女女女女女女女女女女女 1.1 汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉 1.1.1 汉汉汉汉汉汉汉 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 1.1.1.1由由由由由由由在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在 在在,在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在Nile在在在在在在在(Dijla)在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在,在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在(在在在在在在在在在在在在在在在)在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在:在在在在在在在在在在在在在在,在在 4 由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在,在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在, 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 1.1.1.2 由由由由由由由由由由由由由由 在在在在在在在在在在在在在在在在 2300 在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在 在1在在由由由由由由由由由由由 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 “在在”在在在在在在在在在在在 在“在在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在“在在在在”“在在在在”在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在 由2由由由由由由由由 5 由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在“在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在”在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 由3由由由由由由由由由由 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 “在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 由4由由由由由由由由由 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在“在在在在在在在在在 在在在在在在在在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 1.1.2 汉汉汉汉汉: 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 6 由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在“在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在”在在在在在在在在在在 1.1.2.1 由由由由由由由由由由由由由由由 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在“在“在在在在在在在在在在在在“在“在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在”在“在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在“在“在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 “在“在“在” 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在“在在“在在在“在“在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在“在“在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在“在”在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 7 由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 1.1.2.2 由由由由由由由由由由在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在1在在——在 在2在在——在 8 在3在在——在 由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 “在”在在在“在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在“在”在在在在在 “在”在在在在在在“在”在在在在“在”在在在“在在在“在在在在在 在”在在在在在在在在“在”在在在在在在“在”在在在在在在在在在在在在在在 “在”在在“在”在在在在在在在在 1.1.2.3 由由由由由由由由由 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在,在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 x 在在 “在在在在在“在在在”在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在“在”在 hé /hè /huó /huò 在在在在在 在 9 由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在 在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在 在在 在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 1.2 汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉 1.2.1 汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在 在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在(在在在在)在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 “在在” 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 10 由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 “在在”在在 在在在在在在在在在在在在“在在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在 1.2.2 汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉在 在“在在在在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在,在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在 在在在在在在在在宇在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在“在” 在在在在在在在在在在“在”在在在在在在在在在“在”在“在”在在在在在在在在 在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在宇在在在在在在在在 在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在“在在在在”在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 “在”在在在在在在在在在在在 在在在“在在在在在在在在在在”在在在在在在“在”在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在“在在在在在在在在在”“在在在在在在在”在在在在在在在 在在在在在“在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在“在在在在”在在在在在 在在在在在在在在在“在”在在在在在在在在 在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在“在在在在”在在在 11 由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在 在在在在在在在在在在在在在在“在”在在在在在在在在在在“在”在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在“在”在在在在在在在在在在在在在在 “在” 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在“在”在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在“在”在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在“在”在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 15 在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在 12 由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 1.2.3 汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在, 在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在“在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在 “在”在在在“在”在“在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在“在在在”在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在“在”在在在在“在”在“在”在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在 在在在在“在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在“在在”在“在在”在在在在在在在在在在在在在“在在在在在在在在在在在 在在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在“在在在在在在在在在在在在在”在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在“在在在在在在在在在” 在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在“在”在在在“在”在“在”在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 13 由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在 1.3 汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉 1.3.1 汉汉汉汉汉汉汉汉汉 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在“在在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在, 在在在在,在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在“在在在在”“在在在在在在在在在”在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在“在在在在在在在在在在在在在在在在在在在”在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在 14 由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在“在在在在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在“在在在在在在 在在在在在在”在在在在在“在在”在在“在在”在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在“在在在”在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在 1.3.2 汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在“在在在在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在 15 由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在 1.3.3 汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉汉 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在--在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在“在”在在在“在”在“在”在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在“在在在在”“在在在在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在“在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在“在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在“在”在在在在在在 16 由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在“在”在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在“在”在在在在在在在在在在在在在“在”在在“在在”在“在 在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在“在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在“在” 在在在在 “在” 在在在在“在” 在在在在“在”在在“在在” 在“在在” 在“在在”在在在 *女女在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在“在在在在在在在在在在在在在”在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在“在在在在” “在在在在”在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在 17 由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 女女女 女 “女”女女女女女女女女女女女女 1 女 “女”女女女女女女女女女女女女女女女女女: 在 在 在 在 在在在 在 在 在 在在在 在 在 在 在 在在在 在 在在 在在 在在在在在在在在在 在 在 在 在 在 在在在 在 在 在 在 在 在 在在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在在在在 在 在在在 在 在 在在在 在 在 在在在 在 在 在在 在 在 在 在 在 在 在在在 在 在 在 在 在在在在 在 在 在 在 在 在 在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在 在在在 在在在在 在在 在 在 在 在在在 在在 在 在在在在在在 在 在 在 在在在在 在 在 在 在 在 在在 在 在 在 在 在在在在 在在在在 在, 在 在 在在在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在在在 在 在 在 在在在 在 在 在在在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 956 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在在在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在在在在在在在在在 在 在 在 在 在在在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在在在 在 在 在 在 在在: 在在 在在在在在 在在在在在 在在在在在 在在 686 在 21 在 3在 在在 71.8% 2.2% 0.31% 在在 在在在在在在在在 在在在在在在在在 在在在在在 在在在在在在在 150 在 30 在 15.7% 3.1% 在在在在在在在在 在, 在在在,在在 在在在在在在 在在在在 在 66 在 6.9% 在 在在在在在 1.1 女女女女女女女女女女 在 在 在 在 在 2300 在 在 在 在 在 在 在在在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在在在 在 在 在 在 在 在 在 在在 在在在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在在在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在在 在在 在 在“在 在 在 在”“在在在 在在在在 在 在”在 在 在在在 在 在 在 18 由由由由 K13 由由由由由由由由由由由由由由 在 在 在 在 在在宇 在 在 在 在 在在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在在 在 在 在 在 在 在 在 在在在在 在在在在在在 在在 在在在 在 在 在 在 在 在 在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在“在 在 在在”在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在在 在 在在在 在 在 在 在 在 在在在在 在 在 在 在 在 在 在在在 在 在 在 在 在 在 在在 在 在 在在在 在 在 在 在 在 在 在 在 在在 在在 在 在 在 在 在 在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在 在 在在在在在 在 在 在 在在在在 在 在 在 在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在“在在在在”“在在在在”在在 在 在 在在在 在在在 在 在 在 在在在在在在在在在在在在在 在在在 在在在 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在在在 在 在 在 在 在 在 在在在在 在在在在在在在在 在 在 在 在在在 在 在在在在在在在在在 686 在在在在在在在 71.75%在在 在 在 在 在在在 在 在 在 在在在 在 在 在 在 在 在 在 在在在在 在 在 在 在 在 在 在在 在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在在 在 在 在 在在在 在 在 在 在 在 在 在 在 在在在 在 在 在 在 在 在 在 在在 在 686 在在 在 在 在 在 在在 在在在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在在在 在 在 在 在 在在在 45 在 在 在 在 在 在 在 在在在 在 在 在 在 在 29 在在在 在 在在“在 在 在 在 在”在 在 在 在 在 在 在 在 在 在在在 在 在 在 在 在在 在 186 在在在在在在在在在在 在 在 在 在 在 在 在 在在在在 150 在在在在在 在 在 在在在在在在在在 在在在在 在 在在在 在在在在在在在在在在 在 在 在在在在在在在在在 在在在 在 在 在 在 在 在在 在 在 在在 在 在 在 在 在 在 在在在 在 在 在 在 在 在 在 在在 在 在 在在在 在在 在在在 在 在 在 在在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在在在 在 在 在 在 在在 在 在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在在在在在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在---在在在在 在 在 在在 在 在在在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在在 在 在 在 在 在 在在在在在 1.2 女女女女女女女女女女 19
- Xem thêm -