Tài liệu Khảo sát hệ thống quản lý thư viện

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I. Kh¶o s¸t hÖ thèng qu¶n lý Th- viÖn I. Kh¸i qu¸t 1.Môc ®Ých HiÖn nay nhu cÇu nghiªn cøu trong c¸c trung t©m tr-êng häc lµ rÊt lín. V× vËy c«ng t¸c qu¶n lý th- viÖn lµ vÊn ®Ò träng ®iÓm trong viÖc cung cÊp tµi liÖu cho häc sinh, sinh viªn. Nh-ng ®a phÇn hiÖn nay c¸c th- viÖn ®Òu ¸p dông m« h×nh tæ chøc kh«ng hîp lý vµo viÖc qu¶n lý th- viÖn cña m×nh. ViÖc ®éc gi¶ gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n trong c¸c kh©u tõ viÖc lµm thÎ th- viÖn, lùa chän c¸c cuèn s¸ch phï hîp víi nhu cÇu vµ ®Õn viÖc m-în s¸ch ®· lµm cho nhiÒu ng-êi kh«ng thÊy ®-îc lîi Ých tõ ho¹t ®éng th- viÖn. ViÖc th- viÖn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cho c¸c häc viªn tiÕp xóc dÔ dµng c¸c dÞch vô cña m×nh cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ häc tËp cña häc viªn. XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Õ ®ã chóng ta cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng mét m« h×nh tæ chøc th- viÖn hîp lý (phô thuéc vµo quy m« cña trong tr-êng, trong trung t©m). Nh-ng tr-íc hÕt chóng ta ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng hiÖn tr¹ng cña tr-êng. 2. C¬ cÊu tæ chøc cña hÖ thèng HiÖn nay, hÖ thèng th- viÖn cña nhiÒu n¬i cßn s¬ sµi trong vÊn ®Ò qu¶n lý( xÐt vÒ mÆt th«ng tin cËp nhËt cho ng-êi dïng còng nh- thuËn tiÖn cho thñ th- trong vÊn ®Ò qu¶n lý) nh÷ng mÆt yÕu thÓ hiÖn râ trong c«ng t¸c cho m-în s¸ch, còng nh- c«ng viÖc cña thñ th- hiÖn nay mÊt thêi gian vµ ®é chÝnh x¸c kh«ng ®-îc ®¶m b¶o: §éc gi¶ (User)  C«ng t¸c m-în s¸ch diÔn ra mét c¸ch thñ c«ng. Ng-êi m-în s¸ch ph¶i t×m tµi liÖu b»ng c¸ch tù t×m trong nhiÒu cuèn s¸ch cã t¹i th- viÖn. DÉn ®Õn viÖc ®éc gi¶ kh«ng chñ ®éng trong viÖc m-în s¸ch.  §éc gi¶ ch-a nhËn ®-îc c¸c th«ng tin cËp nhËt nhanh nhÊt tõ th- viÖn.  MÆc dï nhu cÇu lín nh-ng viÖc viÕt ý kiÕn ph¶n håi cßn h¹n chÕ. Thñ th-:  Thñ th- hiÖn t¹i vÉn ph¶i qu¶n lý c«ng viÖc chñ yÕu b»ng giÊy tê vµ nh- vËy ®é chÝnh x¸c kh«ng ®-îc ®¶m b¶o.  Thèng kª th«ng tin rÊt mÊt thêi gian  Göi th«ng tin ®Õn ng-êi sö dông míi chØ cã h×nh thøc b¶ng th«ng b¸o trªn thviÖn. §iÒu nµy ch-a thùc sù ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña ng-êi sö dông. 1 Tãm l¹i, nh- vËy vai trß vµ vÞ trÝ cña th- viÖn ch-a ®øng ®óng chç cña nã, vÉn ch-a khuyÕn khÝch ®éc gi¶ trong viÖc t×m tµi liÖu tù nghiªn cøu. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i rÊt nhiÒu trung t©m, nhµ tr-êng ®ang ®-îc trang bÞ c¬ së vËt chÊt vÒ th«ng tin rÊt hiÖn ®¹i m¹ng v¨n phßng ®-îc ph¸t triÓn réng r·i vµ chóng nªn kÕt hîp qu¶n lý thviÖn víi hÖ thèng hiÖn cã. Trong ®Ò tµi nµy t«i chØ ®-a ra mét gi¶i ph¸p h¹n chÕ phÇn nµo nh÷ng vÊn ®Ò trªn. 3. Nh÷ng h¹n chÕ Do thêi gian cã h¹n vµ do kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ cïng víi kinh nghiÖm lµm dù ¸n ch-a cã nhiÒu nªn em ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ ch¾c ch¾n sÏ cã rÊt nhiÒu nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®-îc c¸c thÇy c« cïng c¸c b¹n gãp ý cho em ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt h¬n ®Ò tµi cña m×nh. II. Thu thËp yªu cÇu 1. Môc ®Ých §iÒu quan träng ®Ó quyÕt ®Þnh tÝnh thµnh c«ng cña mét dù ¸n lµ kÕt qu¶ cña viÖc thu thËp yªu cÇu. V× vËy viÖc thu thËp yªu cÇu nh»m ®Ó ng-êi lËp tr×nh n¾m b¾t ®-îc kh¸ch hµng yªu cÇu nh÷ng g× cho dù ¸n, ®Ó dùa vµo ®ã ta míi lµm ®-îc ch-¬ng tr×nh. 2. Thu thËp yªu cÇu Yªu cÇu chung: Stt 1 2 3 4 Yªu cÇu TiÕn ®é: 1 th¸ng §¸p øng Ghi chó Yªu cÇu kü thuËt: Stt 1 2 3 4 Yªu cÇu Ng«n ng÷ lËp tr×nh:VB.Net C¬ së d÷ liÖu:SQL server 2000 2 §¸p øng Ghi chó Yªu cÇu chÊt l-îng: Stt 1 Yªu cÇu Ch-¬ng tr×nh ph¶i dÔ sö dông, c¸c form thiÕt kÕ ®Ñp phï hîp víi th- viÖn §¸p øng Ghi chó Yªu cÇu §¸p øng Ch-¬ng tr×nh gåm c¸c Form: Form chÝnh, Form ®éc gi¶, Form s¸ch, Form kho,… Ghi chó 2 Yªu cÇu néi dung chi tiÕt: Stt 1 2 3 4 3 3. Ch-¬ng II. Ph©n tÝch hÖ thèng 2.1 Môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch chøc n¨ng cña hÖ thèng Ph©n tÝch lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong qu¸ tr×nh x©y dùng hÖ qu¶n trÞ trong m¸y tÝnh. Kh«ng thÓ ®-a tin häc ho¸ trong qu¸ tr×nh qu¶n lý mµ kh«ng qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch. HiÖu qu¶ mang l¹i cña hÖ thèng lµ ®é s©u cña qu¸ tr×nh ban ®Çu. Môc ®Ých cña nã lµ x¸c ®Þnh xem bé phËn nµo cña hÖ thèng nªn xö lý b»ng m¸y tÝnh bé phËn nµo do con ng-êi thùc hiÖn. Tæng quan vÒ c¸c c«ng t¸c qu¶n lý ë trªn ta thÊy r»ng qu¶n lý th- viÖn khi ch-a sö dông b»ng m¸y tÝnh, c¸c c«ng viÖc nhthªm bít s¸ch, l-u tr÷ th«ng tin vÒ s¸ch b¸o ®Òu do con ng-êi lµm, nªn mäi c«ng viÖc nh- t×m kiÕm, cËp nhËt rÊt khã kh¨n vµ chËm ch¹p v× sè l-îng s¸ch b¸o qu¸ nhiÒu. V× vËy ®Ó t¨ng hiÖu qu¶, gi¶m nhÑ c«ng søc vµ tiÕt kiÖm thêi gian th× tin häc ho¸ vµo hÖ thèng th- viÖn lµ rÊt cÇn thiÕt. H¬n n÷a viÖc t×m kiÕm, söa, huû,thªm,bít theo mét yªu cÇu nµo ®ã sÏ ®-îc thùc hiÖn hoµn toµn trªn m¸y tÝnh, gióp cho viÖc qu¶n lý ®¹t hiÖu qu¶ cao cã tÝnh mÒm dÎo vµ tiÖn lîi. Muèn nh- vËy th× tr-íc hÕt ta ph¶i cã phÇn ph©n tÝch thËt tèt. 4 2.2 BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng Qu¶n lý th- viÖn CËp nhËt M-în tr¶ T×m kiÕm B¸o c¸o thèng kª CËp nhËt th«ng tin vÒ tµi liÖu M-în s¸ch T×m kiÕm tµi liÖu Thèng kª l-ît tµi liÖu l-u hµnh CËp nhËt th«ng tin vÒ ®éc gi¶ Tr¶ s¸ch T×m kiÕm ®éc gi¶ Thèng kª tµi liÖu trong Th- viÖn CËp nhËt th«ng tin kho s¸ch Xö lý ph¹t T×m kiÕm TT m-în tr¶ Thèng kª l-ît ®éc gi¶ CËp nhËt th«ng tin thñ th- B¸o qu¸ h¹n CËp nhËt th«ng tin nhµ XB BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng 5 2.3 PhÇn ®Æc t¶ chøc n¨ng + Chøc n¨ng cËp nhËt th«ng tin - CËp nhËt th«ng tin vÒ tµi liÖu Chøc n¨ng cËp nhËt th«ng tin vÒ tµi liÖu cã nhiÖm vô cËp nhËt th«ng tin vÒ tµi liÖu bao gåm: lo¹i s¸ch, tªn t¸c gi¶, m· nhµ s¶n xuÊt, n¨m xuÊt b¶n, sè trang, kÝch cì, tªn kho s¸ch, m· s¸ch, sè ®¨ng ký, ng«n ng÷, thÓ lo¹i s¸ch b¸o hay t¹p chÝ. CËp nhËt tµi liÖu cã hai lo¹i: CËp nhËt th«ng tin vÒ tµi liÖu ®· cã trong th- viÖn th× ta chØ cÇn cËp nhËt th«ng tin vÒ sè ®¨ng ký. CËp nhËt th«ng tin vÒ tµi liÖu ch-a cã trong th- viÖn th× ta ph¶i cËp nhËt toµn bé th«ng tin vÒ tµi liÖu Trong cËp nhËt th«ng tin vÒ tµi liÖu cã c¸c chøc n¨ng: Show, Insert, Delete, Edit. Show: Input: Chän tµi liÖu cÇn xem Process: LÊy th«ng tin vÒ tµi liÖu tõ CSDL Output: HiÓn thÞ c¸c th«ng tin vÒ tµi liÖu cÇn xem Insert: Input: NhËp vµo c¸c th«ng tin vÒ tµi liÖu cÇn thªm Process: Bé sö lý sÏ nhËp c¸c th«ng tin vÒ tµi liÖu vµo c¬ së d÷ liÖu Output: HiÖn ra th«ng b¸o lµ tµi liÖu ®· ®-îc thªm thµnh c«ng Delete: Input: Chän tªn tµi liÖu cÇn xo¸ Process: Bé xö lý sÏ xo¸ c¸c th«ng tin vÒ tµi liÖu cÇn xo¸ tõ CSDL Output: HiÖn ra b¶ng th«ng b¸o xo¸ thµnh c«ng Edit: Input: Chän th«ng tin vÒ tµi liÖu cÇn söa Process: Bé xö lý sÏ söa c¸c th«ng tin vÒ tµi liÖu tõ CSDL Output: HiÖn ra b¶ng th«ng b¸o tµi liÖu ®· ®-îc söa thµnh c«ng - CËp nhËt th«ng tin vÒ ®éc gi¶ Chøc n¨ng cËp nhËt ®éc gi¶ cã nhiÖm vô cËp nhËt vÒ ®éc gi¶ m-în s¸ch bao gåm: Sè thÎ, tªn ®éc gi¶, chøc vô, ®Þa chØ, tr×nh ®é, giíi tÝnh, n¨m sinh, chç ë hiÖn t¹i, sè CMTND, ngµy lµm thÎ, h¹n thÎ. 6 Trong cËp nhËt th«ng tin vÒ ®éc gi¶ còng cã c¸c chøc n¨ng: Show, Insert, Delete, Edit Show: Khi thñ th- vµ ban qu¶n lý muèn xem c¸c th«ng tin vª ®éc gi¶ nh-: líp, khoa, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i, sè thÎ, h¹n thÎ,… Input: Tªn ®éc gi¶ cÇn xem Process: LÊy th«ng tin tõ CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng tin vÒ ®éc gi¶ ra mµn h×nh Insert: Khi ban qu¶n lý muèn thªm vµo trong CSDL c¸c ®éc gi¶ míi Input: NhËp vµo c¸c th«ng tin vÒ ®éc gi¶ cÇn thªm Process: Bé xö lý sÏ kiÓm tra xem ®éc gi¶ ®ã ®· cã trong CSDL ch-a nÕu ch-a cã th× thªm vµo CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o ®éc gi¶ ®· ®-îc thªm Delete: Input: Chän tªn ®éc gi¶ cÇn xo¸ Process: Bé xö lý sÏ xo¸ c¸c th«ng tin vÒ ®éc gi¶ ra khái CSDL Output: Th«ng b¸o xo¸ thµnh c«ng Edit: Input: Chon tªn ®éc gi¶ cÇn söa Process: Bé xö lý sÏ söa th«ng tin ®éc gi¶ tõ CSDL Output: Th«ng b¸o söa thµnh c«ng - CËp nhËt kho s¸ch: Cho phÐp ban qu¶n lý th- viÖn vµ thñ th- cËp nhËt ®Ó sè l-îng s¸ch hay vÞ trÝ s¸ch trong kho. Víi c¸c chøc n¨ng: Insert, Delete,Edit Insert: Input: NhËp vµo c¸c th«ng tin cÇn thªm Process: Bé sö lý sÏ thªm c¸c th«ng tin cÇn thªm vµo CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o thªm thµnh c«ng Delete: Input: Chän th«ng tin cÇn xo¸ Process: Xo¸ th«ng tin ®· chän tõ CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o xo¸ thµnh c«ng 7 Edit: Input: Chän th«ng tin cÇn söa Process: Bé xö lý sÏ söa th«ng tin tõ CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o söa thµnh c«ng - CËp nhËt th«ng tin vÒ thñ th-: Cho phÐp cËp nhËt toµn bé th«ng tin vÒ thñ thtrong th- viÖn. Víi c¸c chøc n¨ng: Insert, Delete, Edit Insert: Input: Chän thñ th- cÇn thªm Process: Bé xö lý thªm vµo c¸c th«ng tin cña thñ th- vµo trong CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o thªm thµnh c«ng Delete: Input: Chän tªn thñ th- cÇn xo¸ Process: C¸c th«ng tin vÒ tªn thñ th- ®· chän ®-îc xo¸ tõ CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o xo¸ thµnh c«ng Edit: Input: Chän thñ th- cÇn söa Process: C¸c th«ng tin vÒ thñ th- ®· chän sÏ ®-îc söa tõ CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o söa thµnh c«ng - CËp nhËt th«ng tin vÒ nhµ XuÊt B¶n : Cho phÐp cËp nhËt toµn bé th«ng tin vÒ nhµ xuÊt b¶n nh- tªn nhµ xuÊt b¶n, m· nhµ xuÊt b¶n, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i. Víi c¸c chøc n¨ng Insert, Delete, Edit Insert: Input: Chän tªn nhµ xuÊt b¶n cÇn thªm Process: Bé xö lý sÏ thªm c¸c th«ng tin vÒ nhµ xuÊt b¶n vµo CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o thªm thµnh c«ng Delete: Input: Chän tªn nhµ xuÊt b¶n cÇn xo¸ Process: Bé xö lý sÏ xo¸ c¸c th«ng tin vÒ nhµ xuÊt b¶n cÇn xo¸ tõ trong CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o xo¸ thµnh c«ng 8 Edit: Input: Chän tªn nhµ xuÊt b¶n cÇn söa Process: Th«ng tin vÒ nhµ xuÊt b¶n sÏ ®-îc söa tõ CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o söa thµnh c«ng + M-în - tr¶ s¸ch - M-în s¸ch: Chøc n¨ng nµy cã nhiÖm vô cho ®éc gi¶ m-în s¸ch do ®ã cÇn ph¶i cËp nhËt vµ thèng kª toµn bé nh÷ng yªu c©u vÒ s¸ch mµ ®éc gi¶ cÇn m-în. Víi c¸c chøc n¨ng Insert, Delete Insert: Input: Tªn ®éc gi¶ vµ yªu cÇu cña ®éc gi¶ Process: Bé xö lý sÏ kiÓm tra tªn ®éc gi¶ vµ nhËp c¸c th«ng tin vÒ yªu cÇu cña ®éc gi¶ vµo CSDL Output: . NÕu ®éc gi¶ ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®-îc m-în( cã thÎ, thÎ cßn han sö dông…) th× kÕt qu¶ tr¶ vÒ lµ b¶ng th«ng b¸o thªm thµnh c«ng . NÕu kh«ng tho¶ m·n th× sÏ tr¶ vÒ b¶ng th«ng b¸o: kh«ng hîp lÖ Delete: Input: Chän th«ngtin cÇn xo¸ Process: Bé xö lý sÏ xo¸ c¸c th«ng tin tõ CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o xo¸ thµnh c«ng - Tr¶ s¸ch: Chøc n¨ng nµy cã nhiÖm vô thu thËp l¹i s¸ch ®· cho ®éc gi¶ m-în, do ®ã cÇn ghi l¹i c¸c th«ng tin vÒ ®éc gi¶ ®· tr¶ s¸ch nh-: ngµy tr¶, t×nh tr¹ng tr¶… - Xö lý ph¹t: Mçi thÎ sÏ cã thîi h¹n sö dông theo quy ®Þnh cña th- viÖn, ®èi víi mçi tr-êng hîp m-în s¸ch qu¸ h¹n hay lµm h- hang s¸ch th× sÏ bÞ ph¹t theo quy ®Þnh cña th- viÖn. - B¸o qu¸ h¹n: Chøc n¨ng nµy cã nhiÖm vô b¸o cho ®éc gi¶ biÕt khi thÎ cña b¹n ®äc hÕt h¹n hay b¹n ®äc m-în s¸ch qu¸ h¹n. + Chøc n¨ng t×m kiÕm - Chøc n¨ng t×m kiÕm tµi liÖu: Chøc n¨ng nµy cã nhiÖm vô t×m kiÕm th«ng tin phôc vô b¹n ®äc, khi b¹n ®äc cã phiÕu ®¨ng ký m-în s¸ch, nh©n viªn qu¶n lý sÏ thu thËp yªu cÇu vµo m¸y tÝnh, m¸y tÝnh sÏ tiÕn hµnh t×m kiÕm. M¸y tÝnh sÏ th«ng b¸o xem cßn bao nhiªu cuèn, ký hiÖu t¸c gi¶, tªn s¸ch sè ®¨ng ký. 9 Search: Input: Tµi liÖu cÇn t×m kiÕm Process: Bé xö lý sÏ t×m tµi liÖu tõ trong CSDL Output: KÕt qu¶ cña viÖc t×m kiÕm B¹n ®äc còng cã thÓ t×m th«ng tin vÒ s¸ch b»ng m¸y tÝnh dµnh cho ®éc gi¶. - Chøc n¨ng t×m kiÕm ®éc gi¶: Khi thñ th- hay ban qu¶n lý th- viÖn muèn t×m kiÕm c¸c th«ng tin vÒ ®éc gi¶ nh-: líp, khoa, ®Þa chØ, h¹n thÎ,…®Ó qu¶n lý. Search : Input: Tªn ®éc gi¶ cÇn t×m kiÕm Process: LÊy c¸c th«ng tin vÒ ®éc gi¶ ®ã tõ trong CSDL Output: §-a ra c¸c th«ng tin cÇn t×m kiÕm - T×m kiÕm th«ng tin m-în tr¶: cho biÕt c¸c th«ng tin vÒ s¸ch trong qu¸ tr×nh m-în tr¶ cña b¹n ®äc nh-: t×nh tr¹ng m-în, t×nh tr¹ng tr¶, ngµy m-în, ngµy tr¶. §ång thêi cho biÕt c¸c th«ng tin cña thñ th- trùc tiÕp cho ®éc gi¶ m-în – tr¶ s¸ch. Search: Input: Process: Output: + Chøc n¨ng b¸o c¸o thèng kª - Thèng kª tæng sè s¸ch cã trong th- viÖn: chøc n¨ng nµy cã nhiÖm vô thèng kª xem th- viÖn cã tæng sè s¸ch cã trong kho, sè s¸ch ®éc gi¶ gi÷, s¸ch ®ang söa ch÷a vµ ®ãng b×a… - Thèng kª s¸ch vµ b¸o trÝ l-u hµnh: Chøc n¨ng nµy cã nhiÖm vô thèng kª xem cã bao nhiªu s¸ch vµ b¸o trÝ ®-îc l-u hµnh trong mét n¨m, hoÆc mét kú. - Thèng kª l-ît ®éc gi¶: Chøc n¨ng nµy cã nhiÖm vô thèng kª xem mét kú cã bao nhiªu l-ît ®éc gi¶ ®Õn th- viÖn trong mét n¨m hoÆc mét kú. 10 2. 4 BiÓu ®å luång d÷ liÖu a) BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh Møc khung c¶nh t-¬ng øng víi møc 0 cña biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng, ta coi c¶ hÖ thèng lµ mét chøcn¨ng duy nhÊt. BiÓu ®å nµy sÏ x©y dung tÊt c¶ c¸c t¸c nh©n cña hÖ thèng. Mäi th«ng tin cña hÖ thèng ®-a ra bªn ngoµi lµ th«ng tin ®Çu ra. NhiÖm vô cña hÖ thèng lµ ph¶i l-u tr÷, xö lý vµ biÕn ®æi c¸c th«ng tin tõ ®Çu vµo thµnh kÕt qu¶ ®Çu ra. C¸c t¸c nh©n giao tiÕp víi qu¶n lý th- viÖn gåm: ®éc gi¶, s¸ch vµ b¸o chÝ, phßng nghiÖp vô, sæ m-în s¸ch, phiÕu ®¨ng ký, sè ®¨ng ký ®éc gi¶, nhËt ký th- viÖn… §éc gi¶ HÖ thèng qu¶n lý thviÖn Thñ th- Ban qu¶n lý thviÖn BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh. 11 b) BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh Th«ng tin vµo-ra KÕt qu¶ KÕt qu¶ Yªu cÇu CËp nhËt th«ng tin Yªu cÇu lµm thÎ TT thñ th- Thñ th- KÕt qu¶ DL hÖ thèng Ban qu¶n lý th- viÖn Yªu cÇu T×m kiÕm th«ng tin KÕt qu¶ §éc gi¶ T.T s¸ch M-în tr¶ s¸ch S¸ch Yªu cÇu KÕt qu¶ Thèng kª Ban qu¶n lý th- viÖn Thñ th- BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh 12 Thñ th- KÕt qu¶ m-în tr¶ TT m-în tr¶ §éc gi¶ TT s¸ch ®ang m-¬n Kho s¸ch TT m-în tr¶ Nhµ XB Yªu cÇu m-în tr¶ S¸ch Thñ th- ThÎ th- viÖn §éc gi¶ §¬n xin lµm thÎ c) BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d-íi ®Ønh + Chøc n¨ng cËp nhËt CËp nhËt TT ®éc gi¶ §éc gi¶ CËp nhËt TT thñ th- Ban qu¶n lý th- viÖn Thñ th- CËp nhËt TT NXB Nhµ XB CËp nhËt TT tµi liÖu Tµi liÖu CËp nhËt TT kho s¸ch Kho s¸ch 13 + Chøc n¨ng m-în tr¶ TTm-în tr¶ s¸ch Xö lý TT ®éc gi¶ tr¶ s¸ch Y/c cña ®éc gi¶ Thñ th- §éc gi¶ Xö lý TT khi ®éc gi¶ tr¶ s¸ch TT tr¶ s¸ch Tr¶ s¸ch M-în s¸ch Thñ th- §éc gi¶ S¸ch §éc gi¶ TTm-în tr¶ TT tr¶ kh«ng ®óng quy ®Þnh Xö lý ph¹t B¸o qu¸ h¹n PhiÕu ph¹t §éc gi¶ §éc gi¶ Thñ th- 14 + Chøc n¨ng t×m kiÕm T×m kiÕm ®éc gi¶ Yªu cÇu t×m kiÕm TT ®éc gi¶ Yªu cÇu t×m kiÕm TT m-în tr¶ KÕt qu¶ t×m kiÕm Yªu cÇu t×m kiÕm TT s¸ch T×m kiÕm TTm-în tr¶ KÕt qu¶ t×m kiÕm T×m kiÕm s¸ch KÕt qu¶ t×m kiÕm KÕt qu¶ t×m kiÕm Yªu cÇu t×m kiÕm TT s¸ch Thñ th- §éc gi¶ S¸ch TTm-în tr¶ BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d-íi ®Ønh PhÇn chøc n¨ng t×m kiÕm 15 §éc gi¶ + Ph©n r· chøc n¨ng t×m kiÕm s¸ch NhËp m· s¸ch KÕt qu¶ TK NhËp tªn s¸ch Thñ th- KÕt qu¶ t×m kiÕm T×m kiÕm theo m· s¸ch T×m kiÕm theo tªn s¸ch S¸ch §éc gi¶ T×m kiÕm theo DKCB S¸ch S¸ch T×m kiÕm theo NXB T×m kiÕm theo n¨m XB S¸ch Thñ thS¸ch 16 + Chøc n¨ng b¸o c¸o thèng kª Ban qu¶n lý thviÖn Thèng kª tµi liÖu Tµi liÖu TK ®éc gi¶ vµ l-ît ®éc gi¶ Sè ®¨ng ký tæng qu¸t §éc gi¶ TK tµi liÖu l-u hµnh PhiÕu ®¨ng ký BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d-íi ®Ønh PhÇn b¸o c¸o thèng kª. 17 TµiliÖu 2.5 C¸c thùc thÓ quan hÖ 2.5.1 C¸c b¶ng thùc thÓ - B¶ng Kho s¸ch +Thuéc tÝnh: M· kho Tªn kho Ghi chó + Kho¸ chÝnh: L¯ thuéc tÝnh “m· kho” - B¶ng s¸ch +Thuéc tÝnh: M· s¸ch Tªn s¸ch Tªn t¸c gi¶ M«n lo¹i M· nhµ XB Tªn nhµ XB Gi¸ tiÒn Sè l-îng Ng«n ng÷ KÝch cì Sè trang M· kho +Kho¸ chÝnh: L¯ thuéc tÝnh “M· s¸ch” - B¶ng nhµ XB + C¸c thuéc tÝnh: Tªn nhµ XB M· nhµ XB §Þa chØ §iÖn tho¹i + Kho¸ chÝnh l¯ thuéc tÝnh”M· nh¯ XB” 18 - B¶ng ®éc gi¶ + C¸c thuéc tÝnh: Sè thÎ Hä tªn Ngµy sinh Giíi tÝnh Tr×nh ®é NghÒ nghiÖp N¬i lµm viÖc Chç ë hiÖn t¹i Sè CMTND N¬i cÊp Ngµy cÊp ¶nh Ngµy cÊp thÎ H¹n dïng thÎ + Kho¸ chÝnh: L¯ “sè thΔ - B¶ng m-în tr¶ + Thuéc tÝnh: Sè thø tù Sè thÎ Ngµy m-în Ngµy tr¶ Ngµy ph¶i tr¶ T×nh tr¹ng m-în T×nh tr¹ng tr¶ M· s¸ch M· thñ th+ Kho¸ chÝnh l¯ “ sè thø tù “ - B¶ng thñ th+ Thuéc tÝnh: 19 M· thñ thTªn thñ th§Þa chØ QuyÒn MËt khÈu + Kho¸ chÝnh l¯ : “M· thñ th­” - B¶ng ®¨ng ký c¸ bÞªt + Thuéc tÝnh: M· s¸ch Sè ®¨ng ký Ngµy vµo sæ M· kho + Kho¸ chÝnh: L¯ thuéc tÝnh” sè ®¨ng ký” 2.5.2 X¸c ®Þnh kiÓu liªn kÕt Thñ th- §éc gi¶ Nhµ xuÊt b¶n S¸ch M-în tr¶ §¨ng ký c¸ biÖt 20 Kho s¸ch
- Xem thêm -