Tài liệu Khái quát về sự hình thành và phát triển của cônh ty

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Tr-íc bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÕ giíi biÕn ®éng nhanh nh- vò b·o vÒ khoa häc kü thuËt, viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ n-íc ta tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng theo h-íng X· Héi Chñ NghÜa lµ mét xu h-íng tÊt yÕu kh¸ch quan. NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ra ®êi víi nh÷ng quy luËt v« cïng kh¾t khe ®· lµm cho kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thËm chÝ cã nguy c¬ ®i ®Õn gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n. C¬ chÕ thÞ tr-êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng th× ph¶i kinh doanh cã l·i, ph¶i tù c©n ®èi n¨ng lùc, tÝch cùc t×m kiÕm nguån hµng vµ thÞ tr-êng tiªu thô hµng hãa. Cã nghÜa lµ tr¶ lêi ®óng, ®Çy ®ñ nh÷ng c©u hái: “S°n xuÊt cho ai? S°n xuÊt c¸i g× v¯ s°n xuÊt nh­ thÕ n¯o?” Muèn vËy, doanh nghiÖp ph¶i h-íng mäi ho¹t ®éng cña m×nh vµo thÞ tr-êng, t×m hiÓu nhu cÇu thÞ tr-êng, lÊy thÞ tr-êng lµm trung t©m, lµm c¨n cø ®Ó x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n míi mang tÝnh kh¶ thi. Tãm l¹i nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi mµ ë ®ã doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c, c¹nh tranh víi nhau nh»m chiÕm lÜnh thÞ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr-êng ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu cuèi cïng lµ tiªu thô ®-îc s¶n phÈm vµ thu hót lîi nhuËn. §-îc thµnh lËp th¸ng 3 n¨m 1956, tr¶i qua h¬n 50 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh, C«ng ty lµ ®¬n vÞ ®· vinh dù ®-îc §¶ng vµ nhµ n-íc trao tÆng nhiÒu danh hiÖu cao quý nh-: Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt n¨m 1994 , §¬n vÞ anh hïng lao ®éng n¨m 1996, §¬n vÞ anh hïng lùc l-îng vò trang nh©n dan n¨m 1998, Hu©n ch-¬ng ®éc lËp h¹ng nhÊt n¨m 2001, Hu©n ch-ong Hå ChÝ Minh n¨m 2005. §éi c«ng tr×nh n÷ 609 cña c«ng ty còng ®-îc nhËn danh hiÖu ®¬n vÞ anh hïng tõ n¨m 1972. C«ng ty c«ng tr×nh 6 lµ ®¬n vÞ x©y dùng c¬ b¶n thuéc Tæng c«ng ty ®-êng s¾t ViÖt Nam. TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh ®-êng s¾t do C«ng ty thi c«ng ®Òu ®-îc c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n ®¸nh gi¸ ®¹t tiÕn ®é chÊt l-îng tèt. C«ng ty c«ng tr×nh 6 lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®µu tiªn cña ngµnh ®-êng s¾t tµ vÑt bª t«ng c¸c thÕ hÖ. C«ng ty ®· ®µu t- nhiÒu m¸y mãc s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i vËt liÖu x©y dùng vµ phô kiÖn c¬ khÝ ®-êng s¾t phï hîp víi tõng thêi kú ®æi míi. Lµ ®¬n vÞ thuéc ngµnh §-êng s¾t, C«ng ty lu«n coi träng viÖc ph¸t tr¸t triÓn ngµnh nghÒ, ®µu t- m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. C«ng ty lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ x©y dùng ®-êng Hå ChÝ Minh ®¹t tiÕn ®é vµ chÊt l-îng cao. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty lu«n quan t©m dÕn ng-êi lao ®éng, lu«n ®¶m b¶o viÖc lµm æn ®Þnh vµ cã thu nhËp cao. Hµng n¨m dµnh hµng tr¨m triÖu cho viÖc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ cho ng-êi lao ®éng. C«ng ty lu«n lµ ®¬n vÞ dÉn ®µu trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi. Ho¹t ®éng cña C«ng ty dï gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh, x©y dùng vµ ph¸t triÓn nh-ng c«ng ty cæ phÇn C«ng tr×nh 6 ®· phÊn ®Êu t×m mäi c¸ch kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó v-¬n lªn. C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn th-¬ng tr-êng, ho¹t ®éng kinh doanh ngµy cµng më réng trë thµnh ®¬n vÞ hµng ®Çu vÒ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh giao th«ng cña Bé . B¸o c¸o nµy, Em thùc hiÖn b»ng kiÕn thøc ®· häc tËp t¹i tr-êng, kiÕn thøc thu thËp ®-îc trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn C«ng tr×nh 6. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, b¸o c¸o thùc tËp nµy gåm 4 phÇn:PhÇn I: Kh¸i qu¸t sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn c«ng tr×nh 6. PhÇn i: Kh¸i qu¸t vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«nh ty 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II: C¬ cÊu tæ chøc nh©n sù cña c«ng ty PhÇn III: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty PhÇn IV:T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ PhÇn I: kh¸i qu¸t vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh 6 C«ng ty Cæ phÇn C«ng ty c«ng tr×nh 6 ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè: 4446|2002|Q§-BGTVT ngµy 31|12|2002 cña Bé giao th«ng vËn t¶i, ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2003 C«ng ty ®· chÝnh thøc chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp nhµ n-íc thµnh C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh 6 víi vèn ®iÒu lÖ: 21.117.500.000 ®ång. §Þa chØ giao dÞch: Khèi 4-ThÞ trÊn §«ng Anh –Hµ Néi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §iÖn tho¹i: 04 8832235 Fax: 04.8832761 Nh÷ng thay ®æi c¬ b¶n cña C«ng ty cæ phÇn C«ng tr×nh 6 tõ khi thµnh lËp ®Õn nay: C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh 6 tiÒn th©n lµ §éi §¹i tu ®-êng ®-îc thµnh lËp vµo th¸ng 3 n¨m 1956, ®· ®¸nh dÊu b-íc ngoÆt ph¸t triÓn cña mét trong nh÷ng ®¬n vÞ chuyªn m«n kü thuËt then chèt cña ngµnh ®-êng s¾t ViÖt Nam. §éi §¹i tu ®-êng cã nhiÒu ®ãng gãp quan träng cho c«ng cuéc kh«i phôc vµ x©y dùng ®-êng s¾t, gãp phÇn xøng ®¸ng vµo th¾ng lîi cña thêi kú kh«i phôc kinh tÕ, hµn g¾n vÕt th-¬ng chiÕn tranh trªn miÒn B¾c nh÷ng n¨m 1955-1957. N¨m 1961, §éi ®-êng ph¶i ®¶m nhiÖm mét khèi l-îng c«ng t¸c lín, n¨ng suÊt lao ®éng còng ®-îc x©y dùng víi tiªu chuÈn cao h¬n n¨m 1960 lµ 10%. Tuy trong thùc hiÖn cã nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i: nh- m-a nhiÒu, tiªu chuÈn quy ®Þnh cao, nh-ng víi khÝ thÕ v-¬n lªn cña c¸n bé, c«ng nh©n trong phong trµo thi ®ua víi Duyªn H¶i, thi ®ua häc tËp vµ ®uæi kÞp §o¹n Toa xe Hµ Néi, anh em ®· kh¾c phôc ®-îc mîi trë lùc, gi÷ v÷ng truyÒn thèng hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch 7,4% vÒ ®Ých tr-íc thêi h¹n quy ®Þnh 12 ngµy. Toµn bé c¸c chØ tiªu n¨ng suÊt ®Ìu v-ît tõ 1% ®Õn 17%, t¨ng 5.174 c«ng. Ph¸t huy 16 s¸ng kiÕn. Nhê ®ã c¸c c«ng tr×nh ®Òu h¹ gi¸ thµnh tõ 20% ®Õn 31%. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phong trµo trang bÞ dông cô c¬ giíi gi¶i phãng ®«i vai ®· ®-îc thùc hiÖn ®-îc h¬n 90% trong ®¬n vÞ. Trang bÞ ®-îc h¬n 500xe cót kÝt, 60 goßng hai b¸nh mét bªn ray. Nhê ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn míi mµ n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng tõ 15 ®Õn 45%. Ngµy 05-8-1964, víi viÖc dùng lªn sù kiÖn “VÞnh B¾c bé”, ®Õ quèc Mü chÝnh thøc ph¸t ®éng cuéc chiÕn tranh b»ng kh«ng qu©n vµ h¶i qu©n tiÕn c«ng b¾n ph¸ miÒn miÒn B¾c XHCN. Cuéc kh¸nh chiÕn chèng Mü cña ta b-íc vµo thêi kú míi, thêi kú c¶ n-íc trùc tiÕp ®-¬ng ®µu víi ®Õ quèc Mü. §Ó ®¸p øng yªu cÇu vµ nhiÖm vô míi, th¸ng 6-1965 §éi §-êng ®-îc Bé giao th«ng vËn t¶i chuyÓn thµnh C«ng Ty §-êng do ®ång chÝ §inh Té lµm chñ nhiÖm. Trong thêi gian nµy, C«ng ty ®· hoµn thµnh chØ tiªu n¨m 1966, thay ray 49km, c¶i tuyÕn tõ ga Yªn B¸i ®Õn Lµng Giµnh , v-ît thêi gian 7 ngµy, h¹ gi¸ thµnh 7%, an toµn lao ®éng ch¹y tÇu 100%.Trong thêi gian nµy C«ng ty vÉn hoµn thµnh kÕ ho¹ch víi tæng gi¸ trÞ s¶n l-îng v-ît 0,8%, n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng 108,67%. C«ng t¸c ch¹y tÇu vµ an toµn lao ®éng kh«ng ®Ó xÈy ra tai n¹n nghiªm träng. C«ng t¸c cñng cè vµ ph¸t triÓn §¶ng, x©y dùng chi bé 4 tèt, båi d-ìng, ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn ®-îc chó träng. Cuèi 1966, C«ng ty §-êng ®-îc Bé Giao th«ng vËn t¶i chuyÓn thµnh Chi ®éi 6 b¶o ®¶m giao th«ng, thuéc Tæng ®éi §¶m b¶o giao th«ng. Biªn chÕ 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña chi ®éi, gåm 2.100 ng-êi, trong ®ã 247 n÷, 323 c«ng nh©n kü thuËt... Tr¶i qua nh÷ng n¨m chiÕn tranh chèng Mü cøu n-íc trªn mÆt trËn b¶o ®¶m giao th«ng vËn t¶i, C«ng ty ®-êng 6- Chi ®éi b¶o ®¶m giao th«ng ®· anh dòng phÊn ®Êu v-ît qua khã kh¨n gian khæ, bÊt chÊp hy sinh, lËp nªn nhiÒu thµnh tÝch to lín, ®¸nh tù hµo. §iÓn h×nh §éi ®· cã phong trµo c¶i tiÕn c«ng cô s¶n xuÊt nh- b¶o ®¶m 50% xe cót kÝt cã bi, trang bÞ 100 gßng tay 2 b¸nh cho kh©u lµm ®Êt, ph¸t triÓn xe c¶i tiÕn, ®Èy m¹nh phong trµo ph¸t huy s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt. Cã 302 s¸ng kiÕn lµm lîi cho nhµ n-íc 59.765 ®ång. Cuèi n¨m 1966 cã 92/102 tæ ®¨ng ký x©y dùng tæ, ®éi lao ®éng x· héi chñ nghÜa, tû lÖ 90%, cã 17 tæ giø v÷ng ®-îc danh hiÖu Tæ ®éi lao ®éng x· héi chñ nghÜa. ®éi 602 ®-îc ChÝnh phñ c«ng nhËn lµ tËp thÓ lao ®éng x· héi chñ nghÜa ®µu tiªn trong Ngµnh ®-êng s¾t.§éi cã ba tæ lao ®éng x· héi chñ nghÜa, n¨m 1967 cã n¨m tæ,§éi ®-îc mÖnh danh lµ con chim ®µu ®µn, bèn n¨m liÒn ®-îc ChÝnh phñ c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ lao ®éng x· héi chñ nghÜa. Trong 7 th¸ng ®Çu n¨m 1968, §éi 609 v-ît 119,3% kÕ ho¹ch trªn giao, t¨ng 2.000 c«ng, ®-îc §¶ng uû chi ®éi 6 tÆng cê thi ®ua quyÕt th¾ng. Ngµy 8-12-1969 Bé giao th«ng vËn t¶i trong quyÕt ®Þnh sè 3535 Q§|TC ®· ®æi phiªn hiÖu c¸c chi ®éi thµnh c«ng ty. Chi ®éi b¶o ®¶m giao th«ng 6 chuyÓn thµnh c«ng ty ®-ßng 6, thuéc Côc B¶o ®¶m giao th«ng cµu ®-êng. N¨m 1970 thùc hiÖn nhiªm vô kÕ ho¹ch nhiÒu phong trµo xuÊt hiÖn s«i næi 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh- c«ng tr×nh, s¶n phÈm 3|2, 19|5, 2|9, 20|12. §¬n vÞ ®· khai th¸c hµng v¹n c©y tre, nø ®Î x©y dùng nhµ ë,c«ng tr-êng, nhµ ga. Gi¸ trÞ s¶n l-îng x©y l¾p ®¹t 101,4%. N¨ng suÊt lao ®éng mét ngµy c«ng x©y l¾p ®at 106,2% t¨ng h¬n so víi c¸c n¨m tr-íc ®ã. N¨m 1972 tæng s¶n l-îng C«ng ty ®· phÊn ®¸u d¹t 108,4% kÕ ho¹ch. Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng x©y l¾p ®¹t 95,04%, n¨ng suÊt lao déng mét c«ng nh©n x©y l¾p ®¹t 101,2%. §· ®-a vµo sö dông 57 c«ng tr×nh kiÕn thiÕt c¬ b¶n, 50 c«ng tr×nh cøu ch÷a dù phßng víi khèi l-îng 32km ®-êng, 59 bé ghi, 12 cÇu, cèng, ®óc 6.500 thanh tµ vÖt bª t«ng. C¸c c«ng tr×nh ®-a vµo sö dông ®Òu ®¶m b¶o an toµn, chÊt l-îng tèt, ®¹t vµ v-ît thêi gian Tæng côc giao. N¨m 1973 tæng gi¸ trÞ s¶n l-îng ®¹t 107,4 kÕ ho¹ch, ®¹t 106% so víi kÕ hoach kh«i phôc ®-êng, cøu ch÷a ®¹t 117,2%, ®¹i tu ®¹t 116%, n¨ng suÊt lao ®éng®¹t 114%, ®-a ®-îc 38 c«ng tr×nh vµo sö dông. Ngµy 17|9|1990 Bé Giao th«ng vËn t¶i vµ B-u ®iÖn ®· cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ kinh doanh x©y dùng cho C«ng ty ®-êng 6. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c«ng ty ®-êng 6 ®-îc kinh doanh x©y dùng gåm: - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, s¶n xuÊt cÊu kiÖn thÐp, bª t«ng cèt thÕp ®óc s½n; - San lÊp mÆt b»ng t¹o b·i x©y dùng; 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - VËn chuyÓn, bèc xÕp vËt t-, vËt liÖu, hµng ho¸ phôc vô x©y dùng c¬ b¶n; - X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng vËn t¶i, B-u ®iÖn; Ngµy 1|12|1990, trong quyÕt ®Þnh sè 2230|Q§ Bé tr-ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i vµ B-u ®iÖn ®· ®æi tªn C«ng ty ®-êng 6 thµnh C«ng ty c«ng tr×nh 6. Tõ mét c«ng ty chuyªn x©y dùng, söa ch÷a ®-êng s¾t vµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, chuyÓn thµnh C«ng ty C«ng tr×nh 6 lµ b-íc tiÕn quan träng, trªn chÆng ®-êng ph¸t triÓn. §©y lµ mét b-íc ®ét ph¸, mét sù chuyÓn ®æi quan träng míi ®Ó ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, më réng liªn doanh liªn kÕt. N¨m1992, C«ng ty C«ng tr×nh 6 tiÕp þuc c¶i tiÕn, ®æi míi tæ chøc bé m¸y, gi¶m nhÑ biªn chÕ hµnh chÝnh, hoµn thµnh viÖc ®¨ng ký doanh nghiÖp cña C«ng ty. Ngµy 27/5/1993, Bé tr-ëng Bé giao th«ng trong quyÕt ®Þnh 1038 Q§ ®· thµnh lËp Doanh nghiÖp Nhµ n-íc- C«ng ty C«ng tr×nh 6 trùc thuéc Liªn hiÖp ®-êng s¾t ViÖt Nam. Víi sè vèn kinh doanh 2.711 triÖu ®ång vµ cã 3 ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ: - X©y dung c«ng tr×nh giao th«ng; - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng; - Gia c«ng phô kiÖn b»ng kim lo¹i; 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty còng ®· x©y dùng quy chÕ qu¶n lý cho c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. Tõ n¨m 1993, c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn b¾t ®µu ho¹t ®éng theo chøc n¨ng míi. Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty c«ng tr×nh 6 n¨m 1993 cã 3 phßng chøc n¨ng vµ 6 xÝ nghiÖp thµnh viªn: - Bèn xÝ nghiÖp c«ng tr×nh: 601, 602, 604, 19/5; - XÝ nghiÖp vËt liÖu x©y dùng; - XÝ nghiÖp cung øng vËt t- vËn t¶i; NhiÖm vô cña C«ng ty trong 2 n¨m lµ triÓn khai x©y dùng c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm: kh«i phôc ®-êng s¾t L¹ng S¬n- §ång §¨ng. Hoµn thµnh ®-êng Lµng Giµnh – Phè míi Lµo Cai; ®-êng vµo má ApatÝt; tham gia n©ng cÊp ®-êng s¾t thèng nhÊt vµ ®-êng Hµ Néi – L¹ng S¬n. Tæng khèi l-îng hoµn thµnh cña C«ng ty trong 2 n¨m lµ 56,4 km ®-êng vµ 28 bé ghi. S¶n l-îng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: Tµ vÖt bª t«ng n¨m 1992lµ 12.036 thanh, n¨m 1993 lµ 14.500 thanh. Phô kiÖn ®-êng s¾t: n¨m 1992 lµ 105 tÊn, n¨m 1993 lµ 90 tÊn. N¨m 1992, tæng gi¸ trÞ s¶n l-îng cña C«ng ty ®· ®¹t trªn 20 tû ®ång, gÊp 3 lÇn n¨m 1991. N¨m 1993 C«ng ty ®¹t trªn 25 tû ®ång thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 viªn n¨m 1993 ®¹t 430.000 ®ång mét th¸ng. §ã lµ mét th¾ng lîi quan träng cña C«ng ty trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®æi míi vµ gi÷ v÷ng s¶n xuÊt kinh doanh. Ngµy 01Th¸ng 10 n¨m 2003 tõ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc c«ng ty C«ng tr×nh 6 chuyÓn thµnh C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh 6.Vèn ®iÒu lÖ: 21.117.500.000 ®ång (Hai m-¬i mèt tû, mét tr¨m m-êi bÈy triÖu, n¨m tr¨m ngh×n ®ång VN). Tõ ®©y C«ng ty lu«n coi träng vµ ®Æt môc tiªu lªn hµng ®Çu, c«ng ty ®· x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9001- 2000 ®-îc tæ chøc chøng nhËn TUV CERT thuéc TUV Anlagentechnich GmbH c«ng nhËn cÊp chóng chØ ISO 9001-2000 ngµy 07 th¸ng 01 n¨m 2004. S¶n phÈm TVBT D¦L mét khèi lo¹i TN1, L¦ vµ LDP ®-îc trung t©m chøng nhËn phï hîp tiªu chuÈn Quacert- Tæng côc tiªu chuÈn ®o l-êng chÊt l-îng chøng nhËn phï hîp tiªu chuÈn EN 13230-2: 2002 ng¸y 13 th¸ng 04 n¨m2004. HiÖn nay, C«ng ty cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thi c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, thuû lîi, khu d©n c-, khu ®o thÞ, s¶n xuÊt 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vËt liÖu x©y dùng, kÕt cÊu thÐp, cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng nhùa, c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ,... ®¹t chÊt l-îng cao. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty C«ng ty cã c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu sau: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng trong vµ ngoµi n-íc (bao gåm: cÇu, ®-êng s¾t, ®-êng bé, s©n bay, bÕn c¶ng, cÇu cèng, nhµ ga, ke kÌ); - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, thuû lîi, n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng- nghiÖp, ®-êng ®iÖn d-íi 35KV; - §µo ®¾p, san l¾p mÆp b»ng c«ng tr×nh; - §Çu t- x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng khu d©n c-, khu ®« thÞ; - S¶n xuÊt, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, kÕt cÊu thÐp, cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng nhùa; - Bu«n b¸n vËt t-, ph-¬ng tiÖn, thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i; - Söa ch÷a xe m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng c«ng tr×nh; s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ; - Gi¸m s¸t c«ng tr×nh do C«ng ty thi c«ng; - Kinh doanh th-¬ng m¹i, nhµ kh¸ch, vËn t¶i hµng ho¸ b»ng « t«; - ThÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng; 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §¹i lý b¸n lÓ x¨ng dÇu; - X©y dùng c«ng tr×nh b-u ®iÖn; - Cho thuª nhµ kho, nhµ x-ëng s¶n xuÊt. NhiÖm vô träng t©m cña C«ng ty lµ n©ng cao chÊt l-îng c«ng tr×nh, chÊt l-îng s¶n phÈm, ph¸t huy vµ ®-a vµo s¶n xuÊt Nhµ m¸y bª t«ng dù øng lùc phßng thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh t¹i §«ng Anh vµ Bê y, khai th¸c tèt c¸c ®iiÓm kinh doanh x»g dÇu ®Ó hç trî s¶n xuÊt kinh doanh ; ®¶m b¶o 100% c«ng tr×nh s¶n phÈm ®¹t chÊt l-îng; t×m kiÕm c¬ héi liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n-íc ®Ó më réng ngµnh nghÒ vµ ph-¬ng thøc kinh doanh. Chó träng khai th¸c c«ng viÖc trong ngµnh lu«n x¸c ®Þnh §-êng s¾t §-êng bé lµm träng t©m vµ cã t¸c dông hç trî ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn. §¶m b¶o viÖc lµm æn ®Þnh thu nhËp n©ng cao møc sèng cho ng-êi lao ®éng, chØ ®¹o c¸c ®oµn thÓ ph¸t huy n¨ng lùc s¸ng t¹o ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô, s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng phong trµo v÷ng m¹nh toµn diÖn. 3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty ®· vµ ®ang x©y dùng cho m×nh mét c¬ cÊu tæ chøc ®iÒu hµnh theo m« h×nh trùc tuyÕn, ng-êi l·nh ®¹o 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty ®-îc sù trî gióp cña c¸c tr-ëng phßng, chuyªn viªn ®Ó chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh, h-íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh. Tr¶i qua 4 n¨m ho¹t ®éng theo ph-¬ng thøc cæ phÇn ho¸, C«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng b-íc tiÕn ®¸ng kÓ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ nh-: ThuËn lîi: C«ng ty cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh, C«ng ty cã ®éi ngò c¸c Kü s- , c¸n bé kü thuËt giái,c¸c c«ng nh©n lµnh nghÒ kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô. C¬ së vËt chÊt cña C«ng ty kh«ng ngõng ®-îc t¨ng c-êng,ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty ®-îc më réng ®¶m b¶o t-¬ng ®èi dñ viÖc lµm cho c«ng nh©n ®ång thêi l·nh ®¹o c«ng ty lu«n quan t©m, ch¨m lo ®êi sèng CB CNV nªn ®· t¹o ®-îc sù yªn t©m, g¾n bã cho ®¹i ®a sè c¸n bé c«ng nh©n viªn víi c«ng ty. §-îc sù quan t©m cña §¶ng, §¶ng bé C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh 6 lu«n nhËn ®-îc sù chØ ®¹o s¸t sao cña §¶ng uû §-êng s¾t ViÖt Nam do ®ã ®· lu«n b¸m s¸t c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ ®Î l·nh ®¹o c«ng ty.§¶ng viªn cña §¶ng bé g-¬ng mÉu ®i ®µu trong lao ®éng s¶n xuÊt còng nh- tham gia c¸c phong 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trµo, do ®ã ®· t¹o ®-îc lßng tin vµ ®-îc sù ñng hé cña quÇn chóng, ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi ®· ®Ò ra. Khã kh¨n: Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu nh÷ng khã kh¨n do ph¶I c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c c«ng ty kh¸c, nhÊt lµ c¸c c«ng ty liªn doanh, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, gi¸ c¶ t¨ng thÞ tr-êng bÞ thu hÑp l¹i. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tr¶i dµi tr¶i réng kh¾p mäi miÒn ®Êt n-íc, c¸n bé cÊp uû, §¶ng viªn ph©n t¸n, c«ng ¨n viÖc lµm nh÷ng n¨m qua rÊt c¨ng th¼ng; c«ng viÖc truyÒn th«ng lµ thi c«ng ®-êng s¾t do vèn ®µu t- Ýt nªn viÖc lµm thiªu trÇm träng. NÕu nh÷ng n¨m tr-íc ®©y c«ng viÖc ngoµi ngµnh chØ chiÕm tõ 25%- 20% th× ®Õn n¨m 2005 tû lÖ nµy lµ 78% n¨m 2006 lµ trªn 85%. Do c«ng viÖc trong ngµnh thiÕu nªn CB CNV ph¶i lµm viÖc tr¸i nghÒ , l¹i liªn tôc ®iÒu ®éng c¸n bé kh«ng æn ®Þnh. Gi¸ c¶ liªn tôc biÕn ®éng, vèn liÕng khã kh¨n ,thñ tôc thi c«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n ®· t¸c ®«ng kh«ng nhá ®Õn t©m lý c¸n bé , ®¶ng viªn. Bªn c¹nh ®ã nh÷ng tiªu cù nh÷ng tÖ n¹n x· héi ch-a ®-îc ng¨n chÆn, c¹nh tranh khèc liÖt ®· t¹o nªn ¸p lùc rÊt lín ®èi víi c«ng t¸c §¶ng, §¶ng bé ph¶i l·nh ®¹o doanh nghiÖp thùc hiÖn nghiªm kû c-¬ng ph¸t luËt võa ph¶i linh ho¹t®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §iÒu kiÖn lµm viÖc khã kh¨n xa nhµ trong khi nguån viÖc lµm t¹i c¸c ®Þa ph-¬ng kh«ng khã kh¨n nh- c¸c n¨m tr-íc ®©y. Nªn viÖc gi¸o dôc mäi ng-êi yªn t©m, yªu nghÒ yªu c«ng ty ®ßi hái ph¶i cã c¸ch lµm míi, ph¶i kÕt hîp c¶ gi¸o dôc chÝnh trÞ t- t-ëng víi ch¨m lo ®·i ngé. §©y thùc sù lµ vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n ®èi víi l·nh ®¹o c«ng ty. PhÇn II. C¬ cÊu tæ chøc nh©n sù cña c«ng ty S¬ ®åTãM T¾T C¥ CÊU tæ chøc bé m¸Y Héi ®ång qu¶n trÞ G® ®iÒu hµnh 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c pg® ®h Phßng Tæ chøc KT XNC T601 Phßng KÕ ho¹ch KT XNC T602 Phßng tæ chøc HC XNC T603 17 Phßng TNK§ XNC T604 Chi nh¸nh T©y B¾c XN VL& XD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1/Trô së chÝnh: Tæ 36- Khèi 4- ThÞ trÊn §«ng Anh- HuyÖn §«ng Anh- Hµ Néi Sè Telex (Fax): 04- 8832761 Sè ®iÑn tho¹i: 04- 8832235 2/ V¨n phßng ®¹i diÖn khu vôc phÝa Nam: 143A §-êng Ung V¨n Khiªm- Ph-êng 25- QuËn B×nh Th¹nh- T.P Hå ChÝ Minh Sè §iÖn tho¹i/ Fax: 08- 8996138 3/ Chi nh¸nh khu vùc T©y B¾c: B¶n NËm Loáng- X· NËm Loáng- ThÞ TrÊn Phong Thæ- HuyÖn Tam §-êng- TØnh Lai Ch©u. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sè §iÖn tho¹i: 032- 877496 4/ C¸c xÝ nghÖp thµnh viªn: a. XÝ nghiÖp c«ng tr×nh 601 Tæ 36- thÞ TrÊn §«ng Anh- Hµ Néi Sè ®iÖn tho¹i: 04- 8836403 b. XÝ nghiÖp c«ng tr×nh 602 Tæ 36- ThÞ TrÊn §«ng Anh- Hµ Néi Sè ®iÖn tho¹i: 04- 8836345 c. XÝ nghiÖp c«ng tr×nh 603 Tæ 36- ThÞ TrÊn §«ng Anh- Hµ Néi. Sè ®iÖn tho¹i: 04- 8836345 d. XÝ nghiÖp c«ng tr×nh 604 143 §-êng Ung V¨n Khiªm- Q. B×nh Th¹nh- T.P Hå ChÝ Minh Sè ®iÖn tho¹i: 08- 8996138 e. XÝ nghiÖp vËt liÖu vµ x©y l¾p Ga Cæ Loa- ThÞ TrÊn §«ng Anh- Hµ Néi 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sè ®iÖn tho¹i: 04- 8832058 20
- Xem thêm -