Tài liệu Khái quát về nhno&ptnt huyện thường tín

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lêi më ®Çu ______ Cïng víi sù chuyÓn dÞch m¹nh mÏ cña c¬ cÊu nÒn kinh tÕ ngµnh Ng©n hµng ®· gãp mét phÇn kh«ng nhá trong qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc. §Ó cã kÕt qu¶ ®¸ng tù hµo nh- ngµy h«m nay, Ng©n hµng nhµ n-íc ViÖt Nam ®· tr¶i qua biÕt bao khã kh¨n , thö th¸ch ®Ó kh¼ng ®Þnh chç ®øng cña m×nh. §Ó v-ît qua thêi k× khã kh¨n ®ã, Ng©n hµng nhµ n-íc ViÖt Nam ®· cã sù cè g¾ng kh«ng ngõng, ®æi míi c¶ vÒ khoa häc – kü thuËt trong s¶n xuÊt ®Õn ®êi sèng x· héi trong c¶ n-íc. C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ con ®-êng chung cña tÊt c¶ c¸c n-íc trªn thÕ giíi. Tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña m×nh, c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë mçi n-íc b¾t ®Çu tõ nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau vµ víi nh÷ng néi dung, b-íc ®i, nhÞp ®é riªng. Dï c¸c n-íc ®· ®¹t tíi tr×nh ®é ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh th× vÉn ph¶i tiÕp tôc qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ míi cã thÓ trë thµnh mét n-íc ph¸t triÓn víi nÒn v¨n minh cao h¬n. §èi víi mét n-íc n«ng nghiÖp l¹c hËu, muèn tho¸t khái t×nh tr¹ng nghÌo nµn, kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i x©y dùng mét nÒn kinh tÕ cã c¬ cÊu hîp lý, ph¸t triÓn n¨ng ®éng, t¹o lËp c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i vµ n¨ng suÊt lao ®éng ngµy cµng cao. Muèn cã mét nÒn kinh tÕ nh- vËy, nhÊt thiÕt chóng ta ph¶i thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. Tr-íc th¸ng 9 n¨m 1990, hÖ thèng tæ chøc Ng©n hµng nãi trªn lµ hÖ thèng Ng©n hµng ®éc quyÒn; trùc tiÕp kinh doanh tiÒn tÖ, ho¹t ®éng th«ng qua trung t©m tiÒn mÆt, trung t©m tÝn dông, trung t©m thanh to¸n vµ kinh doanh ®¸ quý vµng b¹c. Cã thÓ nãi, ho¹t ®éng cña tæ chøc Ng©n hµng nµy chØ thÝch øng víi ®iÒu kiÖn chiÕn tranh vµ m« h×nh kinh tÕ chØ huy tËp trung quan liªu,bao cÊp vµ mét thêi ®· mang l¹i t¸c dông nhÊt ®Þnh. Tõ sau th¸ng 9 n¨m 1990 ®Õn nay vÒ mÆt tæ chøc tõ mét cÊp ®· chuyÓn thµnh hÖ thèng Ng©n hµng hai cÊp : Ng©n hµng nhµ n-íc vµ Ng©n hµng th-¬ng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 m¹i( kinh doanh). §©y l¯ “ mèc” cã tÝnh b­íc ngoÆt ®¸nh dÊu trong chuyÓn biÕn trong nhËn thøc vÒ tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña hÖ thèng tæ chøc Ng©n hµng nhµ ë n-íc ta. Ho¹t ®éng Ng©n hµng ®· t¹o ra nhiÒu c¬ héi ®Ó tËp trung c¸c nguån vèn nhµn rçi ®Ó tiÕt kiÖm cña mäi tÇng líp d©n c-, lµ nguån tµi trî chñ yÕu cho c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ. Qua ®ã, ta thÊy ngµnh Ng©n hµng ®ãng mét vÞ trÝ rÊt quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ, viÖc hiÓu biÕt vµ thùc hµnh tèt c¸c nghiÖp vô cña ngµnh Ng©n hµng lµ v« cïng quan träng. NHNo&PTNT Th-êng TÝn cïng víi qu¸ tr×nh CNH-H§H ®· x©y dùng vµ ®æi míi mét c¸ch hiÖu qu¶ ®ãng gãp tÝch cùc vµ nç lùc cña ngµnh Ng©n hµng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x©y dùng quª h-¬ng ngµy cµng giµu ®Ñp v¨n minh. Qua thêi gian häc tËp t¹i m¸i tr-êng Häc viÖn Ng©n hµng - C¬ së ®µo t¹o Hµ T©y víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ®éi ngò gi¸o viªn trong nhµ tr-êng ®· cho em nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých vµ nh÷ng nghiÖp vô vÒ lÜnh vùc Ng©n hµng. Nh-ng lý thuyÕt ph¶i ®i ®«i víi thùc hµnh nh»m gióp häc sinh cñng cè thªm kiÕn thøc ®· ®-îc trang bÞ trong nhµ tr-êng, em ®· ®-îc giíi thiÖu liªn hÖ vÒ NHNo & PTNT Th-êng TÝn thùc tËp. Sau 3 th¸ng thùc tËp ®-îc sù gióp ®ì quan t©m chØ b¶o cña l·nh ®¹o Ng©n hµng n¬i thùc tËp ®· gióp em hoµn thµnh tèt ch-¬ng tr×nh thùc tËp bæ trî kiÕn thøc, hoµn thµnh tèt bµi b¸o c¸o nµy. Song kh«ng tr¸nh khái ®-îc nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong ®-îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« cïng Ban l·nh ®¹o Ng©n hµng ®Ó bµi viÕt cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Néi dung chÝnh cña b¸o c¸o: PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ NHNo&PTNT huyÖn Th-êng TÝn I./ Kh¸i qu¸t chung vÒ NHNo&PTNT huyÖn Th-êng TÝn II./ M« h×nh cña NHNo&PTNT huyÖn Th-êng TÝn PhÇn II: nghiÖp vô tÝn dông vµ nghiÖp vô kÕ to¸n A./ NghiÖp vô tÝn dông B./ NghiÖp vô kÕ to¸n PhÇn III: Mét sè ý kiÕn ®Ò nghÞ qua ®ît thùc tËp vµ rÌn luyÖn t- c¸ch ®¹o ®øc, t¸c phong nghÒ nghiÖp cña ng-êi c¸n bé Ng©n hµng t-¬ng lai 1./ Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc 2./ Nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i 3./ Mét sè ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I kh¸i qu¸t vÒ NhNo&PTNT HuyÖn th-êng tÝn I. Kh¸i qu¸t chung vÒ NhNo&PTNT huyÖn Th-êng TÝn Ngµy 6/5/1951 ChÝnh phñ ra s¾c lÖnh sè 15/SL thµnh lËp Ng©n hµng Quèc gia ViÖt Nam. §©y lµ b-íc ph¸t triÓn míi trong bèi c¶nh ®Êt n-íc cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña sù nghiÖp ®æi míi ngµy 26/3/1988 Héi ®ång Bé tr-ëng n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ban hµnh nghÞ quyÕt sè 53 quyÕt ®Þnh thµnh lËp c¸c Ng©n hµng chuyªn doanh trong ®ã cã Ng©n hµng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp nay lµ NHNo&PTNT. NHNo&PTNT Th-êng TÝn ®-îc thµnh lËp cïng víi sù ra ®êi cña NHNo&PTNT Hµ T©y. Víi ®Æc ®iÓm lµ mét huyÖn n»m ë phÝa nam cña tØnh Hµ T©y, víi 28 x· vµ 1 ThÞ trÊn víi nhiÒu lµng nghÒ truyÒn thèng. §Õn n¨m 2005 ®· cã 28 lµng nghÒ ®-îc c«ng nhËn, ngoµi ra cßn cã c¸c doanh nghiÖp t- nh©n, c«ng ty TNHH, c¸c c«ng ty liªn doanh víi n-íc ngoµi ®ãng trªn ®Þa bµn. §øng tr-íc t×nh h×nh ®ã NHNo&PTNT Th-êng TÝn kh«ng ngõng phÊn ®Êu phôc vô cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, doanh nghiÖp, hé s¶n xuÊt vay vèn ®Çu tph¸t triÓn kinh tÕ. Víi ®Æc ®iÓm lµ mét Ng©n hµng chuyªn doanh NHNo&PTNT Th-êng TÝn cã mét bé m¸y gän nhÑ víi Ban gi¸m ®èc, 3 phßng nghiÖp vô vµ 3 chi nh¸nh Ng©n hµng liªn x·, víi tæng sè 63 c¸n bé. C¸c chi nh¸nh Ng©n hµng liªn x· ®-îc ®Æt ë c¸c trung t©m, c¸c côm x·. + Chi nh¸nh Ng©n hµng cÊp 3 TÝa (Th¾ng Lîi, Lª Lîi, Nghiªm Xuyªn, Dòng TiÕn, V¨n Tù, V¹n §iÓm, Minh C-êng, T« HiÖu) + Chi nh¸nh Ng©n hµng cÊp 3 Hång V©n (Hång V©n, V©n T¶o, Th- Phó, Tù Nhiªn, Ch-¬ng D-¬ng) + Chi nh¸nh Ng©n hµng cÊp 3 Qu¸n G¸nh (NhÞ Khª, Duyªn Th¸i, Kh¸nh Hµ, Ninh Së). 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NghiÖp vô cña trung t©m huyÖn lµ qu¶n lý ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng Ng©n hµng, ®ång thêi cËp nhËt th«ng tin sè liÖu cña c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng liªn x·, tiÕn hµnh kiÓm tra kiÓm so¸t ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. II. M« h×nh cña NhNo&PTNT Th-êng TÝn ban gi¸m ®èc phßng tÝn dông phßng kT-NQ kÕ to¸n tr-ëng Phßng hµnh chÝnh kÕ to¸n viªn Chi nh¸nh liªn x· thñ quü 1. Phßng tÝn dông NhiÖm vô cña phßng lµ cho vay ®èi víi mäi tæ chøc kinh tÕ c¸ nh©n, hé gia ®×nh. §©y lµ phßng chñ lùc cña Ng©n hµng, lîi nhuËn cña Ng©n hµng thu chñ yÕu tõ ho¹t ®éng nµy. Phßng TÝn dông cßn tËp trung nghiªn cøu chiÕn l-îc kh¸ch hµng, ph©n lo¹i kh¸ch hµng tõ ®ã tham m-u cho Ban gi¸m ®èc vÒ môc tiªu, chiÕn l-îc kinh doanh nh»m më réng ho¹t ®éng ®Çu t- cã hiÖu qu¶. 2. Phßng kÕ to¸n ng©n quü NhiÖm vô lµ huy ®éng vèn, tiÒn göi cña c¸ nh©n, tæ chøc kinh tÕ, doanh nghiÖp, huy ®éng ngo¹i tÖ vµ dÞch vô chi tr¶ kiÒu hèi. Thùc hiÖn nhiÖm vô thanh to¸n b»ng sÐc, uû nhiÖm chi... thanh to¸n chuyÓn tiÒn qua m¹ng vi tÝnh, cËp nhËt tÝch luü sè liÖu h¹ch to¸n c¸c kho¶n cho vay, thu nî, thu l·i chÝnh x¸c kÞp thêi. Bé phËn ng©n quü cã nhiÖm vô thu - chi kÞp thêi c¸c kho¶n cña c¸c kh¸ch hµng giao dÞch khi kÕ to¸n chuyÓn chøng tõ sang, c¸n bé ng©n quü tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lÖ hîp ph¸p cña chøng tõ råi tiÕn hµnh thu - chi cho kh¸ch 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hµng. C¸n bé thñ quü cã sæ quü ®Ó theo dâi thu - chi c©n ®èi khíp ®óng sè dvíi bé phËn kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n thanh to¸n - ng©n quü th-êng xuyªn ph¶i giao dÞch víi sè l-îng kh¸ch hµng lín, khèi l-îng c«ng viÖc ®a d¹ng, phøc t¹p. Nªn phßng kÕ to¸n - thanh to¸n ng©n quü lµ phßng cã nhiÖm vô quan träng lµ c¬ së ®Ó h¹ch to¸n mäi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. 3. Phßng hµnh chÝnh nh©n sù Phßng lµm c«ng t¸c hµnh chÝnh nh- tiÕp kh¸ch, v¨n th-, lÔ t©n, c«ng t¸c l-u tr÷, tham m-u më réng m¹ng l-íi kinh doanh, ®Þnh møc lao ®éng, trùc tiÕp phôc vô qu¶n lý hç trî c¸n bé thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua khen th-ëng, tr¶ lêi vµ gi¶i thÝch th¾c m¾c nh÷ng chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch cña ngµnh vµ cña §¶ng. 4. Chi nh¸nh liªn x· Th-êng TÝn lµ mét huyÖn réng vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng lµ rÊt lín. Do vËy NHNo&PTNT Th-êng TÝn ®· më 3 chi nh¸nh Ng©n hµng liªn x· lµ: chi nh¸nh Ng©n hµng cÊp 3 TÝa, Hång V©n, Qu¸n G¸nh. Víi ®éi ngò c¸n bé cña c¸c chi nh¸nh kh«ng qu¶n ng¹i khã kh¨n, ®· phôc vô tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng, t¹o uy tÝn cho c¬ quan. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II nghiÖp vô tÝn dông vµ nghiÖp vô kÕ to¸n ______ A.nghiÖp vô tÝn dông ng©n hµng nµo còng ph¶i cÇn ®Õn vèn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cho vay cña kh¸ch hµng. Nªn vèn TÝn dông lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n, l©u dµi, kÞp thêi cña qu¸ tr×nh CNH-H§H . §Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao ®êi sèng ng-êi d©n th× ph¶i cã sù ®Çu t- vµo s¶n xuÊt, kinh doanh, ¸p dông nh÷ng KHKT tiÕn bé ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸ phôc vô b¶n th©n mçi ng-êi d©n, n©ng cao chÊt l-îng cuéc sèng vµ ngoµi ra cßn xuÊt khÈu ra thÞ tr-êng tiªu thô. §Ó lµm ®-îc nh- vËy th× ®iÒu tÊt yÕu vµ quan träng lµ ph¶i cã vèn ®Çu t-, nh-ng vèn ®Çu t- ë ®©u? Tr-íc chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc vÒ ph¸t triÓn KT-XH , tiÕn lªn CNH-H§H. Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam kh«ng ngõng ®Çu t- vÒ quy m«, vèn, c¬ së vËt chÊt, lùc l-îng... ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ng-êi d©n trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n-íc. HiÖn nay ViÖt Nam chóng ta ®ang cã tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ kh¸ nhanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nªn Ng©n hµng nhµ n-íc kÕt hîp víi chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng cã nh÷ng chiÕn l-îc míi, ®Ó ®Èy m¹nh tèc ®é ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ m¹nh mÏ, bÒn chÆt, l©u dµi. Trong ®Çu t- TÝn dông, ho¹t ®éng TÝn dông th-êng mang tÝnh rñi ro. Rñi ro TÝn dông lµ viÖc cÊp TÝn dông cho mét bªn vay nî kh«ng thùc hiÖn ®-îc nghÜa vô tr¶ nî gèc vµ l·i. Cã nghÜa lµ kh¸ch hµng vay vèn kh«ng tr¶ ®-îc nî theo hîp ®ång TÝn dông ®· ký, hay nãi c¸ch kh¸c lµ kho¶n thu nhËp dù tÝnh sinh lêi tõ tµi s¶n cho vay cña Ng©n hµng kh«ng ®-îc hoµn tr¶ ®Çy ®ñ vÒ sè l-îng vµ thêi h¹n. V× vËy, ®Ó h¹n chÕ tèi ®a kh¶ n¨ng rñi ro khi ®Çu t- TÝn dông, hÖ thèng Ng©n hµng nãi chung vµ NHNo&PTNT huyÖn Th-êng TÝn nãi riªng ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p vµ quy ®Þnh nghiªm, chÆt chÏ vµ thñ tôc cÊp TÝn dông ph¶i ®¶m 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b¶o tÝnh thèng nhÊt. C¸n bé TÝn dông vµ kh¸ch hµng ph¶i tu©n thñ vµ chÊp hµnh theo quy ®Þnh sau: I. Quy ®Þnh cho vay ®èi víi kh¸ch hµng 1. Thùc hiÖn theo c¸c quyÕt ®Þnh, nghÞ ®Þnh Nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó Ng©n hµng cung øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi vèn cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n vµ nh»m tr¸nh rñi ro trong quy tr×nh cÊp TÝn dông mang tÝnh quy ®Þnh thèng nhÊt chung. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ NHNo&PTNT ViÖt Nam ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh 72/Q§ ngµy 03/02/2002. §©y lµ quyÕt ®Þnh míi nhÊt, quy ®Þnh vÒ thñ tôc ph¸p lý vµ quy ®Þnh viÖc cÊp TÝn dông mét kho¶n vay cho kh¸ch hµng, quyÕt ®Þnh bao gåm 32 ®iÒu, mçi ®iÒu lµ mét quy ®Þnh. Víi viÖc ban hµnh quyÕt ®Þnh 72/Q§ ngµy 03/02/2002 cña Chñ tÞch H§QT - NHNo&PTNT ViÖt Nam lµ hµnh lang ph¸p lý, nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh chung cho toµn hÖ thèng. Tõ khi cã quyÕt ®Þnh ban hµnh, c¸n bé vµ kh¸ch hµng NHNo&PTNT huyÖn Th-êng TÝn ®· thùc hiÖn theo ®óng quy tr×nh cÊpTÝn dông. Ngoµi ra cßn cã mét sè quyÕt ®Þnh vµ mét sè NghÞ ®Þnh nh- quyÕt ®Þnh 1627/2001/Q§-NHNo ngµy 31/12/2001 cña Thèng ®èc NHNo vµ mét sè nghÞ ®Þnh nh- N§178/N§ vÒ ®¶m b¶o tiÒn vay, nghÞ ®Þnh 03, nghÞ quyÕt "vÒ chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch chuyÓn dÞch c¬ cÊu, nghÞ quyÕt 11...) ®©y lµ c¬ së vµ c¨n cø cho quy tr×nh cÊp TÝn dông vµ thùc hiÖn chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n-íc. 2. §iÒu kiÖn vµ nguyªn t¾c vay vèn 2.1. §iÒu kiÖn vay vèn ®èi víi kh¸ch hµng Ng©n hµng cho vay ph¶i xem vµ quyÕt ®Þnh cho vay khi kh¸ch hµng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. Cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù, n¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt: * Ph¸p nh©n: Ph¶i ®-îc c«ng nhËn lµ ph¸p nh©n theo c¸c ®iÒu cña Bé luËt d©n sù vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §èi víi doanh nghiÖp thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc: Ph¶i cã giÊy uû quyÒn vay vèn cña ph¸p nh©n trùc tiÕp qu¶n lý. * Doanh nghiÖp t- nh©n: Chñ tÞch doanh nghiÖp t- nh©n ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù, n¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp. * Hé gia ®×nh c¸ nh©n: + C- tró (th-êng tró, t¹m tró) t¹i ®Þa bµn quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè (trùc thuéc tØnh) n¬i chi nh¸nh Ng©n hµng cho vay ®ãng trô së, ®èi víi kh¸ch hµng trong huyÖn Th-êng TÝn ®Õn Ng©n hµng vay ph¶i cã giÊy t¹m tró t¹m v¾ng t¹i ®Þa bµn huyÖn. NÕu kh¸ch hµng kh¸c ®Þa bµn ®Õn vay ph¶i ®-îc Ng©n hµng cÊp trªn ®ång ý th× Ng©n hµng míi quyÕt ®Þnh cho vay, nh-ng ph¶i b¸o cho Ng©n hµng n¬i kh¸ch hµng c- tró biÕt. + §¹i diÖn cho hé gia ®×nh ®Ó giao dÞch víi Ng©n hµng ph¶i lµ chñ hé gia ®×nh hoÆc ng-êi ®¹i diÖn chñ hé: Chñ hé hoÆc ng-êi ®¹i diÖn ph¶i cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. Kh«ng cã nî qu¸ h¹n, khã ®ßi trªn 6 th¸ng t¹i NHNo&PTNT ViÖt Nam. * Tæ hîp t¸c: + Ho¹t ®éng theo Bé luËt d©n sù + Ng-êi ®¹i diÖn ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. * C«ng ty hîp danh: Thµnh viªn cña C«ng ty hîp danh ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù vµ ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp. b. Môc ®Ých sö dông vèn hîp ph¸p c. Cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt * Vèn tù cã tham gia vµo dù ¸n, ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô, ®êi sèng. Møc vèn tù cã thùc hiÖn theo ®iÒu luËt quy ®Þnh: - §èi víi ng¾n h¹n: Vèn tù cã tèi thiÓu 10% trong tæng nhu cÇu vèn - §èi víi trung h¹n: Møc vèn tù cã tèi thiÓu 20% trong tæng nhu cÇu vèn. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Khi kinh doanh cã hiÖu qu¶: Cã l·i, tr-êng hîp lç th× ph¶i cã ph-¬ng ¸n kh¶ thi kh¾c phôc lç ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt. * §èi víi kh¸ch hµng vay vèn phôc vô nhu cÇu ®êi sèng th× ph¶i cã nguån thu æn ®Þnh (nh- tiÒn l-¬ng, trî cÊp ...) ®Ó tr¶ nî Ng©n hµng. d. Cã dù ¸n ®Çu t-, ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô kh¶ thi vµ cã hiÖu qu¶, hoÆc cã dù ¸n ®Çu t-, ph-¬ng ¸n phôc vô ®êi sèng kh¶ thi. e. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ ®¶m b¶o tiÒn vay theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, NHNo ViÖt Nam vµ h-íng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ n-íc&PTNT ViÖt Nam. 2.2. Nguyªn t¾c vay vèn Kh¸ch hµng vay vèn cña Ng©n hµng ph¶i ®¶m b¶o vµ thùc hiÖn theo nguyªn t¾c: - Sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých ®· tháa thuËn trong hîp ®ång TÝn dông - Hoµn tr¶ nî gèc vµ l·i tiÒn vay ®óng h¹n ®· tháa thuËn trong hîp ®ång TÝn dông. 3. Nh÷ng nhu cÇu vèn kh«ng ®-îc vay vµ kh¸ch hµng kh«ng ®-îc vay vèn a. T¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT huyÖn Th-êng TÝn kh«ng cho vay nh÷ng nhu cÇu vèn sau ®©y: - §Ó mua s¾m c¸c tµi s¶n vµ c¸c chi phÝ h×nh thµnh nªn tµi s¶n mµ ph¸p luËt cÇm mua b¸n, chuyÓn nh-îng, chuyÓn ®æi. - §Ó thanh to¸n c¸c chi phÝ cho viÖc thùc hiÖn c¸c giao dÞch mµ ph¸p luËt cÊm. - §Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu tµi chÝnh cña c¸c giao dÞch mµ ph¸p luËt cÊm. b. Nh÷ng kh¸ch hµng mµ kh«ng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn trªn vµ theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng ban hµnh th× kh¸ch hµng sÏ kh«ng ®-îc vay vèn. Tuy nhiªn cã mét ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ viÕt thµnh v¨n b¶n, nã chØ ®-îc rót ra tõ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm, tõ con m¾t nghÒ nghiÖp mµ CBTD cã thÓ biÕt ®-îc "phÈm chÊt, t- c¸ch cña ng-êi vay" ®Ó quyÕt ®Þnh cho vay : 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NÕu kh¸ch hµng lµ ng-êi: + N¸t r-îu vµ nghiÖn hót + Nî nÇn chång chÊt, triÒn miªn + Xin vay víi sè tiÒn lín v-ît qu¸ nhu cÇu vµ chÊp nhËn vay víi bÊt cø l·i suÊt nµo. + Nãi nhiÒu h¬n lµm, cã tÝnh lõa läc... Khi gÆp nh÷ng tr-êng hîp ®ã th× CBTD ph¶i hÕt søc thËn träng ®iÒu tra, b»ng mäi c¸ch tiÕp cËn hoÆc thu thËp th«ng tin ®Ó quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng cho vay. NÕu tõ chèi nªn cã biÖn ph¸p tõ chèi khÐo vµ nhÑ nhµng. 4. Quy ®Þnh vÒ bé hå s¬ cho vay T¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT huyÖn Th-êng TÝn bé hå s¬ cho vay lµ v¨n b¶n ph¸p lý, lµ giÊy tê, hå s¬ ®Ó c¸n bé thÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ dù ¸n, néi dung vay vèn vµ lµ hå s¬ ®Ó CBTD thuËn tiÖn trong viÖc theo dâi... nªn bé hå s¬ cho vay cho tõng lo¹i kh¸ch hµng ®-îc quy ®Þnh nh- sau: 4.1. Hå s¬ do kh¸ch hµng lËp vµ cung cÊp a. §èi víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp * Hå s¬ ph¸p lý: Tuú theo lo¹i h×nh doanh nghiÖp, nÕu thiÕt lËp quan hÖ TÝn dông lÇn ®Çu ph¶i göi ®Õn Ng©n hµng c¸c giÊy tê (b¶n sao c«ng chøng) sau: - QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp - §iÒu lÖ doanh nghiÖp (trõ DNTN) - QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm Chñ tÞch H§QT (nÕu cã), Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr-ëng, chñ nhiÖm HTX ... - GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh - GiÊy phÐp ®Çu t- (doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi) - Biªn b¶n gãp vèn, danh s¸ch thµnh viªn s¸ng lËp (®èi víi C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty TNHH, C«ng ty hîp danh) 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C¸c thñ tôc vÒ kÕ to¸n (b¸o c¸o tµi chÝnh, dù ¸n tµi chÝnh....) * Hå s¬ kinh tÕ: - KÕ ho¹ch, dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh trong kú - B¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh kú gÇn nhÊt * Hå s¬ vay vèn: - GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn - Dù ¸n, ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, ®êi sèng - C¸c chøng tõ liªn quan (xuÊt tr×nh khi vay vèn) - Hå s¬ ®¶m b¶o tiÒn vay. b. §èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n, tæ hîp t¸c * Hå s¬ ph¸p lý: - §¨ng ký kinh doanh ®èi víi c¸ nh©n ph¶i ®¨ng ký kinh doanh - Hîp ®ång hîp t¸c (®èi víi tæ hîp t¸c) - GiÊy uû quyÒn cho ng-êi ®¹i diÖn (nÕu cã) * Hå s¬ vay vèn: - GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn - Dù ¸n, ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô - Hå s¬ b¶o ®¶m tiÒn vay theo quy ®Þnh Ngoµi c¸c hå s¬ quy ®Þnh nh- trªn ®èi víi: - Hé gia ®×nh, c¸ nh©n vay qua tæ vèn ph¶i cã thªm: + Biªn b¶n thµnh lËp tæ vay vèn + Hîp ®ång lµm dÞch vô (nÕu cã) - Hé gia ®×nh, c¸ nh©n vay th«ng qua doanh nghiÖp ph¶i cã: + Hîp ®ång lµm dÞch vô - Doanh nghiÖp vay ®Ó chuyÓn t¶i vèn cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n: + Hîp ®ång cung øng vËt t-, tiÒn vèn cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n + Danh s¸ch hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®Ò nghÞ Ng©n hµng cho vay. c. §èi víi kh¸ch hµng vay nhu cÇu ®êi sèng 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn - Kh¸ch hµng cã sæ l-¬ng ph¶i cã x¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý lao ®éng hoÆc c¬ quan chi tr¶, cã sù tháa thuËn tay ba khi thu nî nÕu kh¸ch hµng kh«ng hoµn thµnh nî. - Hå s¬ ®¶m b¶o tiÒn vay (nÕu cã tµi s¶n ®¶m b¶o) 4.2. Hå s¬ do ng©n hµng lËp - B¸o c¸o thÈm ®Þnh, t¸i thÈm ®Þnh - Biªn b¶n häp héi ®ång tÝn dông (tr-êng hîp ph¶i qua héi ®ång tÝn dông) - C¸c lo¹i th«ng b¸o: Th«ng b¸o tõ chèi vay, th«ng b¸o nî qu¸ h¹n - Sæ theo dâi cho vay + Thu nî (dµnh cho CBTD) 4.3. Hå s¬ do Kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng cïng lËp - Hîp ®ång TÝn dông - Sæ vay vèn - GiÊy nhËn nî - Hîp ®ång ®¶m b¶o tiÒn vay - Biªn b¶n kiÓm tra sau khi cho vay - Biªn b¶n x¸c ®Þnh rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng (tr-êng hîp nî bÞ rñi ro). II. thêi h¹n - l·i suÊt - møc cho vay 1. Thêi h¹n cho vay ®-îc x¸c ®Þnh dùa trªn ®èi t-îng, chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cña dù ¸n. + §èi víi SXKD cã chu kú nhá h¬n 1 n¨m (12T) th× gi¶i quyÕt cho vay ng¾n h¹n. + §èi víi hé SXKD cã chu kú nhá h¬n 2 n¨m (24T) th× gi¶i quyÕt cho vay trung h¹n. + §èi víi hé cho vay phôc vô ®êi sèng th× gi¶i quyÕt cho vay lín h¬n hoÆc nhá h¬n 24T. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + §èi víi c¸c doanh nghiÖp cã chu kú SXKD dµi th× gi¶i quyÕt cho vay dµi h¹n. 2. Møc cho vay + §èi víi kh¸ch hµng cho vay ng¾n h¹n th× møc d- nî tèi ®a lµ kh«ng qu¸ 80% tæng nhu cÇu vèn SXKD cña kh¸ch hµng. + §èi víi kh¸ch hµng cho vay trung h¹n th× møc ®é d- nî tèi ®a kh«ng qu¸ 70% tæng nhu cÇu vèn cña kh¸ch hµng. + §èi víi cho vay phôc vô ®êi sèng th× tuú vµo nhu cÇu vay vèn nh-ng kh«ng qu¸ 80% nhu cÇu vèn. + §èi víi doanh nghiÖp vay dµi h¹n th× tuú vµo møc VTC vµ nhu cÇu vèn cña dù ¸n vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña Ng©n hµng. 3. L·i suÊt cho vay L·i suÊt cho vay Ng©n hµng ph¶i tu©n thñ theo quy ®Þnh vÒ l·i suÊt cña NHNo&PTNT ViÖt Nam ph¸t hµnh. HiÖn nay NHNo&PTNT huyÖn Th-êng TÝn ®ang ¸p dông møc l·i suÊt do NHNo&PTNT ViÖt Nam quy ®Þnh nh- sau: - Cho vay hé s¶n xuÊt: + Vay ng¾n h¹n: 1,15%/th¸ng + Vay trung h¹n: 1,25%/th¸ng - Cho vay doanh nghiÖp: 1% III. Quy tr×nh xö lý mét kho¶n vay Mét kho¶n vay ®Òu b¾t nguån tõ CBTD vµ kÕt thóc khi kÕ to¸n tÊt to¸n khÕ -íc - thanh lý hîp ®ång TÝn dông. Qu¸ tr×nh ®ã ®-îc tiÕn hµnh theo 3 b-íc: + KiÓm tra tr-íc khi cho vay + KiÓm tra trong khi cho vay + KiÓm tra sau khi cho vay. 1. §iÒu tra, kh¶o s¸t, x¸c lËp hå s¬ kinh tÕ ®Þa ph-¬ng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 T¹i Ng©n hµng mçi CBTD qu¶n lý mét x· nhÊt ®Þnh, cho nªn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kiÓm so¸t tr-íc khi cho vay th× CBTD mçi x· ph¶i ®iÓu tra, kh¶o s¸t, x¸c lËp hå s¬ kinh tÕ ®Þa ph-¬ng ®Ó th«ng qua ®ã ta ®¸nh gi¸ ®-îc kh¸ch hµng. Quy tr×nh lµm viÖc nh- sau: - CBTD ®Þa bµn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm vµ hiÖu qu¶, ph¶i ®i kh¶o s¸t thùc tÕ vÒ ®Þa bµn ®Þa ph-¬ng, cã c¸i nh×n tæng quan ®Ó hå s¬, qua c¸c hå s¬ ta cã thÓ t¹o b-íc khëi ®Çu cho ®Çu t- tÝn dông, x¸c ®Þnh kinh doanh hµng n¨m. - Qua viÖc ®iÒu tra, kh¶o s¸t, x¸c lËp hå s¬ kinh tÕ ®Þa ph-¬ng. Yªu cÇu c¬ b¶n cña hå s¬ kinh tÕ ®Þa ph-¬ng lµ: + B¸m s¸t nh÷ng chñ tr-¬ng quy ho¹ch ph¸t triÓn cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng ®ã. + Hå s¬ kinh tÕ ®Þa ph-¬ng ph¶i ®-îc chÝnh quyÒn x¸c nhËn. Hå s¬ kinh tÕ ®Þa ph-¬ng ®-îc bæ sung, cËp nhËt nh÷ng diÔn biÕn KT-XH hµng n¨m vÒ mét sè néi dung c¬ b¶n (chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i, ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, tæng sè hé cÇn vay, tæng nhu cÇu vèn tÝn dông...) trªn c¬ së ®ã ph©n lo¹i kh¸ch hµng. - C¸n bé ph¶i chó ý ®Õn mÆt hµng n«ng s¶n, lo¹i s¶n phÈm, vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm ®ã hiÖn t¹i vµ trong t-¬ng lai, gi¸ trÞ s¶n phÈm... ®Ó qua ®ã cã chiÕn l-îc ®Çu t- cho kh¸ch hµng. 2. ThÈm ®Þnh kho¶n vay a. KiÓm tra ®iÒu kiÖn vay vèn Nh÷ng kho¶n vay khi thÈm ®Þnh, CBTD ph¶i cã tr¸ch nhiÖm vµ lµm viÖc ®éc lËp, x¸c ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña hå s¬ tÝn dông vµ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh hoµn toµn phô thuéc vµo tr×nh ®é nghiÖp vô vµ ý thøc chñ quan cña CBTD. * T¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT huyÖn Th-êng TÝn viÖc kiÓm tra ®iÒu kiÖn vay vèn cña hé s¶n xuÊt cô thÓ nh- sau: - Sau khi nhËn ®-îc giÊy ®Ò nghÞ vay vèn vµ c¸c giÊy tê cã liªn quan cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n göi ®Õn, CBTD kiÓm tra: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + KiÓm tra n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù, n¨ng lùc hµnh vi d©n sù (ph¶i c- tró t¹i ®Þa bµn huyÖn). HoÆc lµ chñ hé hoÆc ng-êi ®¹i diÖn. Nh÷ng ng-êi nµy ph¶i ®ñ 18 tuæi trë lªn, cã n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. + KiÓm tra kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi gian cam kÕt (vèn tù cã, nguån thu ®Ó tr¶ nî). Vèn tù cã cã thÓ b»ng tiÒn, b»ng hiÖn vËt - m¸y mãc, nhµ x-ëng, b»ng søc lao ®éng... NÕu lµ ng-êi h-ëng l-¬ng xin vay phôc vô nhu cÇu ®êi sèng ph¶i cã nguån thu æn ®Þnh tõ l-¬ng, kh«ng cã nî khã ®ßi hoÆc nî qu¸ h¹n trªn 6 th¸ng t¹i NHNo). + KiÓm tra môc ®Ých xin vay, hé vay ph¶i hîp ph¸p, ®èi t-îng xin vay kh«ng bÞ cÊm l-u th«ng, cÊm thùc hiÖn. + KiÓm tra tÝnh kh¶ thi, hiÖu qu¶ cña dù ¸n, ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. - X¸c ®Þnh cÇn hay kh«ng cÇn thùc hiÖn ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n. NÕu kh¸ch hµng ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay, CBTD cã tr¸ch nhiÖm h-íng dÉn lËp c¸c thñ tôc nh- cam kÕt... - Ngoµi viÖc x¸c ®Þnh nî vay (qua m¹ng CIC...) CBTD ph¶i x¸c ®Þnh c¸c kho¶n vay t¹i NHCS, NHTM kh¸c, quü TÝn dông hoÆc vay nÆng l·i (nÕu cã). - §èi víi kho¶n vay trung, dµi h¹n, cÇn ®-îc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ dù ¸n trªn c¸c ph-¬ng diÖn: + §¸nh gi¸ ph-¬ng diÖn kü thuËt (kü thuËt ¸p dông vµo SXKD) + §¸nh gi¸ ph-¬ng diÖn thÞ tr-êng: Nguyªn liÖu, s¶n phÈm, chÊt l-îng, th-¬ng hiÖu, kh¶ n¨ng tiªu thô, c¹nh tranh... + §¸nh gi¸ ph-¬ng diÖn ®éi ngò ng-êi lao ®éng vµ ng-êi qu¶n lý: sè l-îng, tr×nh ®é, c¬ cÊu, c¸c chi phÝ liªn quan... + §¸nh gi¸ ph-¬ng diÖn tµi chÝnh: Tæng vèn ®Çu t-, vèn tù cã b»ng tiÒn, b»ng tµi s¶n, b»ng søc lao ®éng, vèn xin vay, vèn l-u ®éng, doanh thu, lîi nhuËn, nguån tr¶ nî... + §¸nh gi¸ ph-¬ng diÖn lîi Ých KT - XH + §¸nh gi¸ tiÒm Èn rñi ro vµ c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa. §Æc biÖt quan t©m nh÷ng tiÒm Èn rñi ro vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî... 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Muèn lµm tèt viÖc ®¸nh gi¸, ph©n tÝch dù ¸n, CBTD ph¶i am hiÓu vÒ kinh tÕ ë mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh (xuÊt ®Çu t-, gi¸ c¶ thÞ tr-êng, ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, ch-¬ng tr×nh ph¸t triÓn KT -XH). VD: Ta cÇn biÕt xuÊt ®Çu t- b×nh qu©n/1ha trång lóa/n¨m XuÊt ®Çu t- b×nh qu©n/1s¶n phÈm - Cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó CBTD kiÓm tra ®iÒu kiÖn vay vèn vµ ®¸nh gi¸, ph©n tÝch dù ¸n b»ng ph-¬ng ph¸p: + Xuèng hé gia ®×nh kiÓm tra thùc tÕ, ®©y lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®-îc thùc tr¹ng vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña hé vay. + Dùa vµo tµi liÖu cña kh¸ch hµng göi ®Õn ta ®¸nh gi¸, ph©n tÝch, so s¸nh ®Ó tæng hîp tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n. + Th«ng qua c¸c tæ chøc tÝn chÊp ®Þa ph-¬ng nh- Héi n«ng d©n, Héi CCB, Héi phô n÷... + C¨n cø vµo x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng vµ mét sè th«ng tin ë ®Þa bµn. b. KiÓm tra hå s¬ cho vay * CBTD trùc tiÕp kiÓm tra "Hå s¬ ph¸p lý" vµ "Hå s¬ vay vèn" theo c¸c b-íc quy ®Þnh. * §èi víi "Hå s¬ ph¸p lý" khi kiÓm tra ta cÇn x¸c ®Þnh nh- sau: - Tr-êng hîp hé vay vèn kh«ng cã CMND cÇn yªu cÇu hé vay vèn thùc hiÖn mét trong c¸c biÖn ph¸p sau: + Lµm ®¬n ®Ò nghÞ nãi râ lý do kh«ng cã CMND, cã d¸n ¶nh vµ cã x¸c nhËn cña UBND x·. + Trªn sæ vay vèn b¾t buéc kh¸ch hµng ph¶i d¸n ¶nh. - §èi víi sæ hé khÈu, t¹i thêi ®iÓm xin vay x¸c ®Þnh ng-êi vay ®· t¸ch hé ch-a nh»m kh¾c phôc sai sãt, ng-êi vay ®· ®i ë riªng, t¸ch hé mµ vÉn dïng chung sæ hé khÈu, yªu cÇu lµm giÊy uû quyÒn. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn: §Ò nghÞ do chÝnh ng-êi vay viÕt ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè quy ®Þnh trªn giÊy vµ ký tªn. NÕu ng-êi vay kh«ng biÕt viÕt th× cã thÓ nhê ng-êi kh¸c viÕt hé, sau khi ®ã ®äc l¹i cho ng-êi vay nghe vµ "®iÓm chØ". - Tr-êng hîp hé vay vèn, c¸ nh©n, tæ hîp t¸c ph¶i cã dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô. CBTD sÏ thÈm ®Þnh vµ lËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh. - Hé gia ®×nh, c¸ nh©n vay qua tæ, CBTD ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p c¸c lo¹i giÊy tê nh-: biªn b¶n thµnh lËp tæ vay vèn, hîp ®ång lµm dÞch vô... C¨n cø danh s¸ch thµnh viªn vµ giÊy ®Ò nghÞ vay vèn, CBTD phèi hîp víi tæ tr-ëng tæ vay vèn kiÓm tra ®iÓn h×nh hoÆc toµn diÖn ®iÒu kiÖn vay vèn cña tæ viªn kiÓm tra ®iÓn h×nh hoÆc toµn diÖn ®iÒu kiÖn vay vèn cña tæ viªn. - C¸ nh©n vay vèn lµ ng-êi h-ëng l-¬ng vay phôc vô nhu cÇu ®êi sèng, ngoµi viÖc kiÓm tra møc l-¬ng, tÝnh æn ®Þnh cña l-¬ng (hîp ®ång ng¾n h¹n hay dµi h¹n), CBTD kiÓm tra kho¶n thu nhËp kh¸c ngoµi l-¬ng. - Hé vay qua doanh nghiÖp, CBTD kiÓm tra xem doanh nghiÖp cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh, x¸c ®Þnh h×nh thøc chuyÓn t¶i vèn ®Ó hé gia ®×nh, c¸c hîp ®ång dÞch vô cung øng vËt t- tiÒn vèn, tiªu thô s¶n phÈm. - §èi víi "Hå s¬ vay vèn" CBTD x¸c ®Þnh hé cã ph¶i thùc hiÖn vµ kh«ng ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p ®¶m b¶o tiÒn vay ®Ó h-íng dÉn lËp hå s¬ vµ kiÓm tra hå s¬. CBTD ph¶i quan t©m ®èi víi hé vay vèn ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay lµ ph¶i kiÓm tra "Hå s¬ ®¶m b¶o tiÒn vay". ViÖc kiÓm tra thùc hiÖn theo 2 ph-¬ng diÖn: + KiÓm tra thùc tÕ tµi s¶n ®¶m b¶o: x¸c ®Þnh h×nh d¸ng, quy m«, sè l-îng, chñng lo¹i, vÞ trÝ, tÝnh chÊt kü thuËt cña TS. §©y lµ b-íc c«ng viÖc cùc kú quan träng, nã liªn quan trùc tiÕp ®Õn vÊn ®Ò an toµn vèn vay. Riªng ®èi víi vÊn ®Ò kü thuËt cña tµi s¶n, CBTD cã thÓ thÈm ®Þnh (nÕu am hiÓu). NÕu kh«ng cã kh¶ n¨ng thÈm ®Þnh th× tr×nh Ban gi¸m ®èc ®Ó thuª ng-êi thÈm ®Þnh. Qua ®ã ®¸nh gi¸ tµi s¶n ®Ó x¸c ®Þnh møc tiÒn vay. + KiÓm tra tÝnh chÊt hîp lÖ, hîp ph¸p cña c¸c lo¹i giÊy tê cã liªn quan ®Õn tµi s¶n dïng lµm ®¶m b¶o. X¸c ®Þnh lo¹i tµi s¶n nµo ph¶i mua b¶o hiÓm, kh¸ch hµng ®-îc phÐp khai th¸c c«ng dông h-ëng lîi tøc. Tµi s¶n nµo ®-îc dïng b¶n 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 photocopy ®Ó l-u hµnh (Ng©n hµng gi÷ b¶n gèc) giÊy tê ®ã ph¶i do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp vµ ph¶i cã hiÖu lùc thi hµnh. + KiÓm tra c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý tµi s¶n nÕu ¸p dông biÖn ph¸p b¶o ®¶m tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay (kho tµng, ph-¬ng thøc qu¶n lý kho, ph-¬ng thøc thanh to¸n khi xuÊt hµng...). + KiÓm tra c¸c gi¶i ph¸p xö lý tµi s¶n nÕu t×nh huèng xÊu nhÊt x¶y ra lµ ph¶i ph¸t m¹i (tµi s¶n ®ã cã dÔ chuyÓn nh-îng, mua b¸n, ®é gi¶m gi¸, ph-¬ng thøc xö lý tµi s¶n). + VÊn ®Ò tháa thuËn víi ng-êi vay vÒ gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt dùa vµo gi¸ trÞ thÞ tr-êng n¬i cã ®Êt lµ mét vÊn ®Ò rÊt "nh¹y c¶m". HoÆc lµ kh«ng l-êng ®-îc hÕt "Sù biÕn ®éng trong t-¬ng lai" hoÆc lµ cã nh÷ng ®éng c¬ kh«ng trong s¸ng, lµnh m¹nh, ®Òu ¶nh h-ëng trùc tiÕp vµ hËu qu¶ kh«ng nhá ®èi víi chÊt l-îng TÝn dông vµ an toµn vèn vay. - NÕu hé vay cÇm cè, thÕ chÊp, b¶o l·nh b»ng giÊy tê cã gi¸ (sæ TK, kú phiÕu ...), CBTD phèi hîp víi kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra: + TÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña giÊy tê cã gi¸ + Sè d- tiÒn göi, tiÒn l·i + Thêi gian cßn l¹i + §èi chiÕu ch÷ ký mÉu, CMT víi ch÷ ký, CMT ng-êi vay. 3. §Ò xuÊt kho¶n vay Sau khi ®· kiÓm tra thÈm ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn vay, hå s¬ vay, hå s¬ tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay, nÕu kh«ng cho vay CBTD th«ng b¸o cho kh¸ch hµng. NÕu x¸c ®Þnh hå s¬ vay vèn cã ®ñ c¬ së ®Ó quyÕt ®Þnh cho vay, l·i suÊt cho vay, thêi h¹n cho vay, ph-¬ng thøc cho vay. a. X¸c ®Þnh møc tiÒn vay §-îc c¨n cø vµo c¸c yÕu tè: + Vèn tù cã tham gia vµo dù ¸n, ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh + Gi¸ trÞ tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay hoÆc b¶o l·nh + Tæng nhu cÇu xin vay 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Kh¶ n¨ng hoµn tr¶ nî cña kh¸ch hµng + Nguån vèn hiÖn cã cña Ng©n hµng. X¸c ®Þnh ®óng, cho vay ®Çy ®ñ, hîp lý sè tiÒn cÇn vay sÏ gióp cho hé vay vèn sö dông cã hiÖu qu¶, ®é an toµn vèn cao. VD: NÕu x¸c ®Þnh dù ¸n cña hé vay vèn cÇn 50 TriÖu, Ng©n hµng chØ cho vay 30 TriÖu víi l·i suÊt cao h¬n. TÊt yÕu khi cã nguån thu nhËp, hé vay vèn ph¶i tÝnh to¸n ®Ó tr¶ nî kho¶n vay cã l·i suÊt cao h¬n tr-íc nî Ng©n hµng tr¶ sau. Ng-îc l¹i, x¸c ®Þnh dù ¸n vay vèn cña hé cÇn 30 TriÖu. Ng©n hµng cho vay 50 TriÖu, dÉn ®Õn sè tiÒn v-ît nhu cÇu sÏ sö dông sai môc ®Ých. Mµ khi ®· sö dông sai môc ®Ých th× tiÒm Èn rñi ro rÊt lín. Do vËy, CBTD ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c VTC, gi¸ trÞ tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay vµ tæng nhu cÇu vay vèn ®Ó tÝnh to¸n ®Ò xuÊt møc tiÒn vay. - Thùc tÕ cho ta thÊy ng-êi vay vèn hay cã th¸i cùc: + NÕu mét nhu cÇu vay v-ît qu¸ sè thùc tÕ cÇn vay, phßng ngõa sù c¾t gi¶m hoÆc nÕu vèn tù cã v-ît sè vèn thùc tÕ ®Ó ®¶m b¶o ®¹t tû lÖ quy ®Þnh cña Ng©n hµng (10%, 20%). + Hay kª khai sè VTC gi¶m ®i ®Ó ®-îc vay sè tiÒn lín h¬n (VTC 60% chØ kª khai 25%). + N©ng cao gi¸ trÞ tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay thiÕu c¨n cø khoa häc thùc tÕ ®Ó ®-îc vay sè tiÒn tèi ®a cho phÐp (70%, 80%). - Nªn ®Ó tr¸nh thÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ sai tµi s¶n ®Ó quyÕt ®Þnh møc cho vay ta cã c¸ch x¸c ®Þnh møc tiÒn vay nh- sau: + Tr-êng hîp cho vay kh«ng b¶o ®¶m b»ng TS Møc tiÒn vay = Tæng nhu cÇu vèn - Vèn tù cã - Vèn kh¸c + Tr-êng hîp cho vay cã ®¶m b¶o b»ng TS:  §èi víi TS cÇm cè lµ chøng tõ cã gi¸ Møc cho vay tèi ®a = Gèc + L·i (Chøng tõ cã gi¸) - L·i tiÒn vay ph¶i tr¶  §èi víi TS cÇm cè do Ng©n hµng gi÷: Tèi ®a = 70% gi¸ trÞ TS  §èi víi TS cÇm cè do kh¸ch hµng gi÷, sö dông hoÆc bªn thø 3 gi÷: Tèi ®a = 70% gi¸ trÞ TS. 20
- Xem thêm -