Tài liệu Khái quát về ngân hàng công thương

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi §Çu DÇu khÝ vµ c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn cña chóng lµ nh÷ng nguyªn nhiªn liÖu chiÕn lîc phôc vô cho ®êi sèng x· héi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, chóng ®îc vÝ nh m¸u cÇn cho sù sèng cña con ngêi. Tïy theo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ mµ nhu cÇu sö dông x¨ng dÇu cña c¸c quèc gia nhiÒu Ýt kh¸c nhau víi nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau. Khi tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp hãa ë ViÖt Nam ®îc ®Èy m¹nh vµ tiÕn hµnh mét c¸ch ®ång bé, m¸y mãc kü thuËt vµo ViÖt Nam ngµy cµng nhiÒu th× nhu cÇu sö dông x¨ng dÇu ë ViÖt Nam t¨ng lªn kh«ng ngõng. Tuy nhiªn, ®Õn nay ta vÉn cha läc ®îc dÇu, lîng nhËp khÈu hµng n¨m lµ 100%. Cã thÓ ®¬n cö mét sè sè liÖu vÒ nhËp khÈu x¨ng dÇu vµo níc ta qua mét sè n¨m gÇn ®©y: *1990: 2.643.124 (tÊn) *1992: 3.195.529 (tÊn) *1994: 2.825.537 (tÊn) *1999: 7.244.000 (tÊn) Lîng x¨ng dÇu ®îc nhËp vµo níc ta chñ yÕu th«ng qua c¸c c¶ng biÓn. Trong sè 5 c¶ng biÓn ®îc c«ng nhËn lµ c¶ng x¨ng dÇu cÊp quèc gia, C¶ng B12 (n»m t¹i vÞnh H¹ Long tØnh Qu¶ng Ninh) ®ãng mét vai trß rÊt quan träng. X¨ng dÇu nhËp vµo qua c¶ng B12 ®¸p øng hÇu hÕt nhu cÇu x¨ng dÇu cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chñ chèt còng nh cho c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i ë miÒn B¾c vµ mét sè tØnh miÒn Trung cña níc ta. Song vÞ trÝ cña c¶ng B12 l¹i lµ n¬i du lÞch, nghØ ng¬i, gÇn khu vùc d©n c sinh sèng vµ ®Æc biÖt lµ n»m trong khu vùc vÞnh H¹ Long-mét di s¶n v¨n hãa thÕ giíi ®· ®îc UNESCO c«ng nhËn, nªn ho¹t ®éng nhËp khÈu x¨ng dÇu cña c¶ng ®· vµ ®ang g©y søc Ðp lín lªn m«i trêng ë ®©y. ChÝnh v× thÕ, ngêi viÕt muèn t×m hiÓu vÒ “Thùc tr¹ng m«i trêng t¹i c¶ng dÇu B12”, ®ång thêi “trªn c¬ së nh÷ng Tiªu ChuÈn ViÖt Nam vµ Quèc TÕ vÒ b¶o vÖ m«i trêng”, ®a ra mét sè ý kiÕn nh»m “b¶o vÖ m«i trêng vµ b¶o ®¶m sù ho¹t ®éng an toµn vµ æn ®Þnh cña c¶ng”. Ngoµi phÇn Më §Çu, KÕt LuËn, Phô Lôc vµ Danh Môc Tµi LiÖu Tham Kh¶o, bè côc cña bµi tiÓu luËn chia lµm ba phÇn chÝnh: * PhÇn I: Tiªu ChuÈn ViÖt Nam vµ Quèc TÕ vÒ b¶o vÖ m«i trêng. * PhÇn II: Thùc tr¹ng m«i trêng t¹i c¶ng dÇu B12. * PhÇn III: C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng, ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng an toµn vµ æn ®Þnh cña c¶ng dÇu B12. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Do tr×nh ®é cã h¹n, em mong nhËn ®îc sù chØ b¶o cña thÇy gi¸o ®Ó néi dung vµ bè côc bµi tiÓu luËn ®îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PhÇn I :Tiªu chuÈn ViÖt Nam vµ quèc tÕ vÒ b¶o vÖ m«i trêng : I) ISO 14000 : Theo ®Ò xuÊt cña Nhãm t vÊn chiÕn lîc vÒ m«i trêng trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ cho Héi nghÞ vÒ ph¸t triÓn m«i trêng thÕ giíi häp t¹i Rio de Janeiro (Braxin) n¨m 1992, Tæ chøc tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ (ISO) ®· thµnh lËp Ban kü thuËt mang kÝ hiÖu TC 207 ®Ó x©y dùng hÖ thèng tiªu chuÈn nh»m thèng nhÊt c¸c tiªu chuÈn vÒ qu¶n lý m«i trêng . TC 207 cã c¸c tiÓu ban : hÖ thèng qu¶n lý m«i trêng; nh·n hiÖu m«i trêng; ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn m«i trêng; ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng cña mét vßng ®êi mét s¶n phÈm vµ tiÓu ban vÒ thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa . §Õn nay ISO 14001, ISO 14004 vÒ hÖ thèng qu¶n lý m«i trêng; ISO 14010, 14011, 14012 vÒ thanh tra m«i trêng do Ban kü thuËt nµy so¹n th¶o ®· ®îc th«ng qua vµ c«ng bè trong thêi gian gÇn ®©y. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tríc ®ã, ®· cã nhiÒu Héi nghÞ , C«ng íc quèc tÕ vÒ b¶o vÖ m«i trêng tr¸i ®Êt nhng hiÖu qu¶ cßn rÊt h¹n chÕ. C¸c biÖn ph¸p “Ra lÖnh-KiÓm tra” l©u nay vÉn lµm kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ trªn thùc tÕ . BÊt chÊp sù kiÓm tra, nh¾c nhë theo qui ®Þnh thËm chÝ xö ph¹t hµnh chÝnh ë mét sè níc, c¸c nhµ s¶n xuÊt vÉn tiÕp tôc x¶ nhiÒu chÊt ®éc h¹i, huû ho¹i m«i trêng tr¸i ®Êt. NgËp lôt ë ch©u ¢u, ch¸y rõng ë Indonesia ... lµ mét phÇn cña hËu qu¶ Êy. Trong khi ®ã m«i trêng lµ tµi s¶n chung v« cïng quÝ gi¸, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña sinh vËt trªn toµn thÕ giíi . ISO 14000 ra ®êi lµ ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®ã. Nã lµ mét bé tiªu chuÈn quèc tÕ híng dÉn chi tiÕt viÖc b¶o vÖ m«i trêng néi bé trong suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë bÊt cø qui m« nµo. MÆc dï lµ mét hÖ thèng tiªu chuÈn híng dÉn vµ viÖc tham gia hÖ thèng nµy lµ tù nguyÖn ®èi víi tæ chøc, doanh nghiÖp, nhng thùc chÊt lµ b¾t buéc nÕu doanh nghiÖp ®ã muèn s¶n phÈm cña m×nh lu th«ng trªn thÞ trêng khu vùc vµ thÞ trêng thÕ giíi. ISO14000 ®a ra híng dÉn vÒ x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c hÖ thèng vµ nguyªn t¾c qu¶n lý m«i trêng vµ phèi hîp chóng víi c¸c hÖ thèng qu¶n lý kh¸c. Nh÷ng híng dÉn trong tiªu chuÈn cã thÓ ¸p dông ®îc cho mäi tæ chøc víi bÊt kÓ qui m« lo¹i h×nh hoÆc møc ®é thuÇn thôc, cã quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng, thùc hiÖn vµ/hoÆc c¶i tiÕn hÖ thèng qu¶n lý m«i trêng. Kh¸i niÖm m«i trêng ®îc ®Ò cËp ®Õn trong tiªu chuÈn lµ : “ nh÷ng thø bao quanh n¬i ho¹t ®éng cña mét tæ chøc bao gåm kh«ng khÝ, níc, ®Êt, nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn, hÖ thùc vËt, hÖ ®éng vËt, con ngêi vµ c¸c mèi quan hÖ qua l¹i cña chóng (nh÷ng thø bao quanh nãi ®Õn ë ®©y më réng tõ néi bé mét tæ chøc tíi hÖ thèng toµn cÇu)” HÖ thèng qu¶n lý m«i trêng lµ mét phÇn cña hÖ thèng qu¶n lý chung bao gåm c¬ cÊu tæ chøc, c¸c ho¹t ®éng lËp kÕ ho¹ch, tr¸ch nhiÖm, ph¬ng ph¸p thùc hµnh, thñ tôc, qu¸ tr×nh vµ nguån lùc ®Ó x©y dùng, thùc hiÖn, ®¹t ®îc, xem xÐt l¹i vµ duy tr× chÝnh s¸ch m«i trêng. Ng¨n ngõa « nhiÔm lµ sö dông c¸c qu¸ tr×nh, c¸c ph¬ng ph¸p thùc hµnh, vËt liÖu hoÆc s¶n phÈm ®Ó tr¸nh, gi¶m bít hay kiÓm so¸t « nhiÔm; ho¹t ®éng nµy cã thÓ bao gåm t¸i chÕ, xö lý, thay ®æi qu¸ tr×nh, c¬ chÕ kiÓm so¸t, sö dông cã hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn vµ thay thÕ vËt liÖu. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ISO 14004 ®a ra 5 nguyªn t¾c cña HÖ Thèng Qu¶n Lý M«i Trêng : Nguyªn t¾c 1 -Cam kÕt vµ chÝnh s¸ch : Tæ chøc cÇn ph¶i ®Þnh ra chÝnh s¸ch m«i trêng vµ ®¶m b¶o sù cam kÕt vÒ hÖ thèng m«i trêng cña m×nh. Nguyªn t¾c 2 -LËp kÕ ho¹ch : Tæ chøc ph¶i ®Ò ra kÕ ho¹ch ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch m«i trêng cña m×nh. Nguyªn t¾c 3 -Thùc hiÖn : §Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶, tæ chøc ph¶i ph¸t triÓn kh¶ n¨ng vµ c¬ chÕ hç trî cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®îc chÝnh s¸ch môc tiªu vµ chØ tiªu m«i trêng cña m×nh. Nguyªn t¾c 4 -§o vµ ®¸nh gi¸ : Tæ chøc ph¶i ®o, gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng m«i trêng cña m×nh. Nguyªn t¾c 5 -Xem xÐt vµ c¶i tiÕn : Tæ chøc ph¶i xem xÐt l¹i vµ c¶i tiÕn liªn tôc hÖ thèng qu¶n lý m«i trêng, nh»m c¶i thiÖn kÕt qu¶ ho¹t ®éng tæng thÓ vÒ m«i trêng cña m×nh. Víi nguyªn t¾c nµy, nªn coi hÖ thèng qu¶n lý m«i trêng lµ c¬ cÊu tæ chøc cÇn ®îc gi¸m s¸t liªn tôc vµ xem xÐt ®Þnh kú ®Ó cã ®îc mét ph¬ng híng cã hiÖu qu¶ cho c¸c ho¹t ®éng m«i trêng cña tæ chøc, ®¸p øng nh÷ng yÕu tè thay ®æi bªn trong vµ bªn ngoµi. Mçi c¸ nh©n trong tæ chøc ph¶i cã tr¸ch nhiÖm c¶i thiÖn m«i trêng. Bé Tiªu chuÈn ISO 14000 cßn ®a ra híng dÉn vÒ c¸c chuÈn cø tr×nh ®é ®èi víi c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ m«i trêng ®Ó gióp cho viÖc ¸p dông HÖ thèng qu¶n lý vµ ®¸nh gi¸ m«i trêng. C¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ néi bé còng ph¶i cã c¸c n¨ng lùc nh chuyªn gia ®¸nh gi¸ bªn ngoµi nhng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®¸p øng tÊt c¶ c¸c chuÈn cø nªu chi tiÕt trong tiªu chuÈn nµy dùa trªn c¸c yÕu tè sau : * Quy m« , b¶n chÊt, møc ®é phøc t¹p vµ c¸c t¸c ®éng m«i trêng cña tæ chøc. * Tèc ®é ph¸t triÓn cña c¸c kü n¨ng vµ kinh nghiÖm cã liªn quan trong néi bé tæ chøc. Néi dung cña tiªu chuÈn 14012 quy ®Þnh “chuyªn gia ®¸nh gi¸ m«i trêng lµ ngêi cã ®ñ tr×nh ®é ®Ó thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ m«i trêng.”. Chuyªn gia ®¸nh gi¸ ph¶i cã kinh nghiÖm c«ng t¸c cho phÐp cã ®ñ kÜ n¨ng vµ hiÓu biÕt trong mét vµi hay tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc díi ®©y: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i trêng * C¸c khÝa c¹nh vÒ kÜ thuËt vµ m«i trêng cña viÖc vËn hµnh c¸c ph¬ng tiÖn. * C¸c yªu cÇu vÒ luËt ph¸p, quy chÕ vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn m«i trêng. * HÖ thèng qu¶n lý m«i trêng vµ c¸c tiªu chuÈn dïng lµm c¨n cø ®¸nh gi¸. * Thñ tôc, quy tr×nh vµ kü thuËt ®¸nh gi¸. C¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ ph¶i cã t chÊt vµ kü n¨ng díi ®©y (nhng kh«ng chØ giíi h¹n cã vËy) : * N¨ng lùc tr×nh bµy mét c¸ch râ rµng c¸c kh¸i niÖm vµ ý tëng khi nãi vµ viÕt. * C¸c kü n¨ng giao tiÕp cã lîi cho viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ mét c¸ch cã hiÖu qu¶, nh kh¶ n¨ng ngo¹i giao, kh¶ n¨ng xö trÝ vµ kh¶ n¨ng l¾ng nghe. * Kh¶ n¨ng gi÷ tÝnh ®éc lËp vµ kh¸ch quan ®ñ ®Ó hoµn thµnh c¸c tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸. * Kh¶ n¨ng ®a ra c¸c kÕt luËn cã c¬ së dùa trªn c¸c chøng cø kh¸ch quan. * Kh¶ n¨ng xö thÕ nh¹y c¶m ®èi víi c¸c tôc lÖ vµ v¨n ho¸ cña níc hoÆc vïng n¬i ®ang thùc hiÖn ®¸nh gi¸. C¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ ph¶i duy tr× n¨ng lùc cña m×nh b»ng c¸ch cËp nhËt c¸c kiÕn thøc vÒ : * C¸c khÝa c¹nh cña c«ng nghÖ vµ khoa häc m«i trêng t¬ng øng. * C¸c khÝa c¹nh vÒ kü thuËt vµ m«i trêng cña viÖc vËn hµnh c¸c ph¬ng tiÖn. * LuËt m«i trêng, quy ®Þnh vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn m«i trêng. * HÖ thèng qu¶n lý m«i trêng vµ c¸c tiªu chuÈn liªn quan dïng lµm c¨n cø ®¸nh gi¸. * Thñ tôc, quy tr×nh vµ kü thuËt ®¸nh gi¸ . C¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ ph¶i trau dåi sù cÈn träng nghÒ nghiÖp cÇn cã theo quy ®Þnh trong ISO 14010 vµ kÕt hîp víi quy ph¹m thÝch hîp vÒ c¸c quy t¾c xö thÕ. Nh÷ng chuyªn gia ®¸nh gi¸ kh«ng cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt b»ng ng«n ng÷ cÇn ®Ó thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm cña m×nh sÏ kh«ng thÓ tham gia ®¸nh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gi¸ nÕu kh«ng cã sù gióp ®ì. Khi cÇn, cã thÓ nhê ngêi cã kü n¨ng ng«n ng÷ cÇn thiÕt gióp ®ì, ngêi trî gióp ®ã ph¶i lµ ngêi kh«ng bÞ g©y ¸p lùc cã thÓ lµm ¶nh hëng ®Õn viÖc ®¸nh gi¸. Tuy míi ra ®êi nhng Bé Tiªu chuÈn ISO 14000 ®· ®îc nhiÒu doanh nghiÖp víi c¸c quèc tÞch kh¸c nhau ¸p dông. Së dÜ cã ®iÒu nµy lµ v× c¸c nhµ s¶n xuÊt nhËn thøc ®îc r»ng, s¶n phÈm nµo cã giÊy chøng nhËn ISO 14000 th× s¶n phÈm ®ã cã kh¶ n¨ng th©m nhËp bÊt cø thÞ trêng nµo mµ kh«ng bÞ r¾c rèi vÒ vÊn ®Ò m«i trêng. S¶n phÈm cña hä ®¬ng nhiªn cã søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng xuÊt nhËp khÈu. §©y còng lµ ®iÒu mµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn ph¶i n¾m b¾t ®îc. §ång thêi, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµm ®Çu mèi XNK x¨ng dÇu ë ViÖt Nam nãi riªng, viÖc ¸p dông tiªu chuÈn ISO 14000 cã mét t¸c dông rÊt to lín trong viÖc b¶o vÖ m«i trêng ë c¸c bÕn c¶ng, tr¸nh thÊt tho¸t, n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp, gi÷ g×n ®îc m«i trêng sinh th¸i biÓn ë níc ta. II) TCVN vÒ b¶o vÖ m«i trêng : B¶o vÖ m«i trêng võa lµ ho¹t ®éng quan träng ®èi víi tõng quèc gia, võa lµ ho¹t ®éng cã ý nghÜa khu vùc vµ toµn cÇu. ThiÕt lËp c¸c tiªu chuÈn m«i trêng thÝch hîp vµ ¸p dông chóng cã hiÖu qu¶ trong qu¶n lý m«i trêng vµ kiÓm so¸t « nhiÔm lµ gãp phÇn cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi bÒn v÷ng, cho sù hoµ nhËp cña níc ta víi céng ®ång quèc tÕ trong lÜnh vùc nµy. Cho nªn, C¬ quan tiªu chuÈn ho¸ quèc gia, C¬ quan qu¶n lý m«i trêng cña ChÝnh phñ ®· cã sù quan t©m vµ u tiªn cho viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ cung cÊp tµi chÝnh cho ho¹t ®éng tiªu chuÈn ho¸ m«i trêng. TÝnh ®Õn nay ®· cã kho¶ng 220 TCVN hiÖn hµnh vÒ m«i trêng vµ b¶o vÖ m«i trêng, trong sè ®ã cã 73 TCVN ®îc x©y dùng trªn c¬ së chÊp nhËn Tiªu chuÈn quèc tÕ ISO vµ 7 TCVN trªn c¬ së chÊp nhËn STSEV (Tiªu chuÈn cña Héi §ång T¬ng Trî Kinh TÕ cò). §Æc biÖt n¨m 1997, ba TCVN ®Çu tiªn vÒ hÖ thèng qu¶n lý m«i trêng ®îc ban hµnh trªn c¬ së chÊp nhËn c¸c tiªu chuÈn ISO t¬ng øng cña bé ISO 14000. Trong c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i t¹i c¸c c¶ng biÓn XNK x¨ng dÇu, cÇn chó ý ®Õn TCVN 4044-85 vÒ QUY PH¹M NG¡N NGõA ¤ NHIÔM BIÓN DO TµU G¢Y RA (Rules for the Prevention of Maritime Pollution from Ships Construction and Equipment of Ships) do Tæng Côc Tiªu ChuÈn-§o Lêng-ChÊt Lîng thuéc ñy ban Khoa Häc vµ Kü ThuËt Nhµ Níc ban hµnh ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1985 vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1986. Tiªu chuÈn ng¨n ngõa « nhiÔm biÓn do tµu g©y ra ®îc ¸p dông cho c¸c ®èi tîng sau: * Tµu bÊt kú ch¹y tuyÕn quèc tÕ * Tµu chuyªn dïng ®Ó chë dÇu, s¶n phÈm dÇu, chÊt ®éc láng cã c«ng suÊt m¸y chÝnh tõ 55 KW trë lªn, ®èi víi tµu tù hµnh. * Tæng dung tÝch tõ 80t ®¨ng ký trë lªn, ®èi víi tµu kh«ng tù hµnh. Tiªu chuÈn ®Ò ra mét c¸ch chi tiÕt c¸c yªu cÇu ®èi víi kÕt cÊu vµ trang thiÕt bÞ cña tµu ®Ó ng¨n ngõa « nhiÔm do chuyªn chë dÇu th« vµ c¸c chÕ phÈm dÇu th« g©y nªn. Tiªu chuÈn quy ®Þnh: * Ph¶i trang bÞ cho c¸c tÇu dÇu hiÖn cã dïng ®Ó chë dÇu th« träng t¶i tõ 40.000 tÊn trë lªn c¸c hÇm níc d»n c¸ch ly. C¸c tµu dÇu hiÖn cã dµi tõ 150 m trë xuèng cã thÓ ®îc c«ng nhËn lµ tµu cã hÇm níc d»n c¸ch ly nÕu víi mäi ph¬ng ¸n d»n (kÓ c¶ trêng hîp tµu rçng chØ cã níc d»n c¸ch ly) th× chiÒu ch×m vµ ®é chói cña nã ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ tÝnh n¨ng hµng h¶i. * Ph¶i trang bÞ hÇm l¾ng hoÆc hÖ thèng c¸c hÇm l¾ng cho tµu dÇu hiÖn cã tæng dung tÝch tõ 150 tÊn ®¨ng ký trë lªn. Trªn tµu dÇu hiÖn cã bÊt kú hÇm hµng nµo còng cã thÓ ®îc dïng lµm hÇm l¾ng. * VÒ hÖ thèng röa hÇm tµu b»ng dÇu th«, cã thÓ trang bÞ cho tµu dÇu hiÖn cã chë dÇu th« hÖ thèng röa hÇm b»ng dÇu th« thay cho c¸c hÇm níc d»n c¸ch ly. Sè lîng c¬ cÊu dÉn ®éng ph¶i cã kh¶ n¨ng röa ®îc hÇm víi ®iÒu kiÖn kh«ng di chuyÓn mét trong nh÷ng c¬ cÊu dÉn ®éng ®ã qu¸ hai lÇn so víi vÞ trÝ ban ®Çu trong qu¸ tr×nh röa. §èi víi c¸c hÇm cã kÕt cÊu phøc t¹p cã thÓ t¨ng c¸c trÞ sè diÖn tÝch bÞ che khuÊt, víi ®iÒu kiÖn tæng diÖn tÝch bÞ che khuÊt kh«ng qu¸ 10% tæng diÖn tÝch bÒ mÆt ngang vµ 15% tæng diÖn tÝch bÒ mÆt ®øng cña tÊt c¶ c¸c hÇm hµng. * §èi víi c¸c tµu dÇu cã trang thiÕt bÞ ®Æc biÖt ph¶i ®îc ghi vµo “GiÊy Chøng NhËn Quèc TÕ vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm do dÇu”. Ph¶i cã c¸c tµi liÖu ®Ó chøng minh r»ng ChÝnh Phñ níc Céng Hßa X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ®· tháa thuËn víi c¸c níc thµnh viªn C«ng íc cho phÐp dïng c¸c thiÕt bÞ ®Æc biÖt hiÖn cã. III) C¸c v¨n b¶n ph¸p lý kh¸c cã liªn quan: *LuËt m«i trêng : 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËt m«i trêng ë níc ta ®îc c«ng bè theo ph¸p lÖnh sè 29-L/CTN ngµy10/1/1994 cña Chñ tÞch níc. LuËt m«i trêng ra ®êi ®¸nh dÊu mét bíc ph¸t triÓn míi trong c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng ë níc ta, nh»m “n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý cña Nhµ níc vµ tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp, c¸c c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ mäi c¸ nh©n trong viÖc b¶o vÖ m«i trêng nh»m b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n, b¶o ®¶m quyÒn con ngêi ®îc sèng trong m«i trêng trong lµnh, phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn l©u bÒn cña ®Êt níc, gãp phÇn b¶o vÖ m«i trêng khu vùc vµ toµn cÇu.” §iÒu 21 LuËt m«i trêng cña níc CHXHCN ViÖt Nam quy ®Þnh: “ Tæ chøc, c¸ nh©n khi t×m kiÕm, th¨m dß, khai th¸c, vËn chuyÓn, chÕ biÕn, tµng tr÷ dÇu khÝ ph¶i ¸p dông c«ng nghÖ phï hîp, ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng, cã ph¬ng ¸n phßng tr¸nh rß rØ dÇu, sù cè trµn dÇu, ch¸y næ dÇu vµ ph¬ng tiÖn ®Ó xö lý kÞp thêi sù cè ®ã.” *NghÞ ®Þnh sè 175-CP ngµy 18-10-1994 cña chÝnh phñ : NghÞ ®Þnh nµy ra ®êi nh»m chi tiÕt ho¸ vµ híng dÉn thi hµnh LuËt b¶o vÖ m«i trêng. Néi dung cña NghÞ ®Þnh nªu râ vÒ vÊn ®Ò ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng, tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc vµ c¸ nh©n ®èi víi viÖc b¶o vÖ m«i trêng. Ngoµi ra, NghÞ ®Þnh cßn quy ®Þnh vÒ c¸c ®èi tîng ph¶i ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m phßng, chèng, kh¾c phôc suy tho¸i m«i trêng, « nhiÔm m«i trêng vµ sù cè m«i trêng, thanh tra vÒ b¶o vÖ m«i trêng. Cuèi cïng, NghÞ ®Þnh quy ®Þnh vÒ c¸c nguån tµi chÝnh cho nhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng ë níc ta. *Th«ng t sè 3370-TT/MT ngµy 22/12/1995 cña Bé Khoa Häc C«ng NghÖ vµ M«i trêng. Th«ng t nµy ®îc ban hµnh nh»m “ híng dÉn t¹m thêi vÒ kh¾c phôc sù cè m«i trêng do ch¸y næ x¨ng dÇu”. Néi dung cña Th«ng t nhËn ®Þnh “ hËu qu¶ cña sù cè m«i trêng do ch¸y næ x¨ng dÇu thêng lµ nghiªm träng, kh«ng nh÷ng g©y thiÖt h¹i vÒ mÆt kinh tÕ mµ cßn lµm « nhiÔm c¸c thµnh phÇn m«i trêng nh ®Êt, níc, kh«ng khÝ, mÊt c©n b»ng hÖ sinh th¸i vïng, ®×nh trÖ s¶n xuÊt, ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ cña nhiÒu ngêi trong thêi gian nhÊt ®Þnh hoÆc kÐo dµi.”. V× vËy, Th«ng t quy ®Þnh nh÷ng c«ng viÖc cÇn lµm trong qu¸ tr×nh kh¾c phôc sù cè m«i trêng do ch¸y næ x¨ng dÇu g©y ra vµ tiÕn tr×nh x©y dùng hå s¬ ph¸p lý x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm båi thêng cña c¸c bªn cã liªn quan. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *Th«ng t sè 2262-TT/MT ngµy29/12/1995 cña Bé Trëng Bé Khoa Häc C«ng NghÖ vµ M«i Trêng. Th«ng t nµy ®îc ban hµnh ®Ó híng dÉn viÖc “ kh¾c phôc vµ xö lý sù cè trµn dÇu liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng t×m kiÕm, th¨m dß, khai th¸c, vËn chuyÓn, chÕ biÕn, ph©n phèi vµ tµng tr÷ dÇu khÝ vµ s¶n phÈm cña dÇu khÝ. Trµn dÇu thêng x¶y ra trong c¸c ho¹t ®éng vËn chuyÓn, chÕ biÕn, ph©n phèi vµ tµng tr÷ dÇu khÝ vµ c¸c s¶n phÈm cña chóng. VÝ dô, c¸c hiÖn tîng rß rØ, phôt dÇu, tai n¹n ®©m va khi thñng tÇu, ®¾m tµu .v.v... lµm cho dÇu vµ s¶n phÈm dÇu tho¸t ra ngoµi g©y « nhiÔm m«i trêng, ¶nh hëng xÊu ®Õn sinh th¸i vµ thiÖt h¹i ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn khai th¸c vµ sö dông c¸c d¹ng tµi nguyªn thuû s¶n.Th«ng t quy ®Þnh “sè lîng dÇu trµn ra ngoµi tù nhiªn kho¶ng vµi tr¨m lÝt trë lªn cã thÓ ®îc coi lµ sù cè trµn dÇu. ”. Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn m«i trêng vµ thêi tiÕt ë tõng ®Þa bµn, tõng thêi gian cô thÓ, ¶nh hëng cña dÇu ®èi víi m«i trêng cã nh÷ng t¸c h¹i kh¸c nhau. C¸c khu vùc cÇn ®îc b¶o vÖ tríc nhÊt lµ c¸c b·i biÓn n»m trong khu du lÞch, vïng nu«i trång thuû s¶n, b·i rong biÓn, rÆng san h«, c¸c khu d©n c vµ ®iÓm di tÝch lÞch sö .v.v... Néi dung cña Th«ng t quy ®Þnh râ vÒ nh÷ng c«ng viÖc cÇn lµm khi sù cè trµn dÇu x¶y ra. C«ng viÖc ®Çu tiªn cÇn ®îc nhanh chãng thùc hiÖn lµ c«ng t¸c th«ng b¸o. “Tæ chøc c¸ nh©n khi ph¸t hiÖn dÊu hiÖu x¶y ra sù cè trµn dÇu, cÇn th«ng b¸o khÈn cÊp cho chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, Së Khoa häc, C«ng nghÖ vµ m«i trêng. Khi sù cè trµn dÇu x¶y ra ngoµi kh¬i, lîng dÇu thÊt tho¸t ra trªn 2 tÊn, ngoµi viÖc th«ng b¸o cho c¸c n¬i nh trªn nhÊt thiÕt ph¶i b¸o c¸o cho Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng. C«ng viÖc thø hai lµ ph¶i ¸p dông trong mét thêi gian ng¾n nhÊt c¸c biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp, ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Néi dung cña Th«ng t còng ®Ò cËp nh÷ng nguyªn t¾c chung cña båi thêng thiÖt h¹i vÒ m«i trêng, néi dung c¬ b¶n cña thñ tôc vµ hå s¬ ph¸p lý ®ßi båi thêng còng nh c¸c biÖn ph¸p trî cÊp ban ®Çu cho ®èi tîng lµ nh©n d©n sèng vµ ho¹t ®éng trong vïng bÞ g©y h¹i trùc tiÕp do sù cè trµn dÇu g©y nªn. PhÇn II: Thùc tr¹ng m«i trêng t¹i c¶ng dÇu B12Qu¶ng ninh : 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I. ý nghÜa kinh tÕ x· héi cña c¶ng dÇu B12 : Tªn c¬ së : C«ng ty x¨ng dÇu B12, Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam §Þa ®iÓm c¬ quan: §êng C¸i L©n, B·i Ch¸y, Thµnh phè H¹ Long, TØnh Qu¶ng Ninh. N»m ë vÞ trÝ thuËn lîi cho viÖc tiÕp nhËn vµ vËn chuyÓn hµng, c¶ng dÇu B12 x©y dùng tõ n¨m 1968 vµ ®a vµo khai th¸c tõ n¨m 1972 lµ ®Çu mèi tiÕp nhËn hÇu hÕt c¸c lo¹i x¨ng dÇu nhËp ngo¹i (hoÆc tõ nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt trong t¬ng lai ) b»ng c¸c tÇu träng t¶i 10.000-30.000 DWT vµ th«ng qua hÖ thèng chuyÓn tiÕp néi ®Þa b»ng ®êng èng, c¸c lo¹i tµu vËn t¶i díi 3000 DWT, ®êng s¾t ... ®Ó cung cÊp toµn bé c¸c lo¹i x¨ng dÇu cho vïng tõ Thanh Ho¸ trë ra. Riªng dÇu mazut (FO), x¨ng ZA1 th× cung cÊp cho c¶ NghÖ An vµ Hµ TÜnh. HÖ thèng vËn chuyÓn x¨ng dÇu b»ng ®êng èng dµi 260 km, ch¹y xuyªn tõ c¶ng B12 (Qu¶ng Ninh) ®Õn H¶i Phßng, H¶i D¬ng, Hµ Néi, Hµ Nam víi tæng sè h¬n 500 km ®êng èng ®êng kÝnh D150 –250 mm vµ hÖ thèng kho chøa 200.000 m3, b¬m t¨ng ¸p ®Õn 64 kg/cm2.Khèi lîng chuyÓn tiÕp néi ®Þa b»ng ®êng èng chiÕm trªn 60% tæng hµng nhËp qua c¶ng B12. C«ng suÊt thiÕt kÕ ban ®Çu cña c¶ng lµ 1 triÖu tÊn/n¨m. Sau c¸c ®ît n©ng cÊp c¶i t¹o, hiÖn t¹i c¶ng cã ®ñ kh¶ n¨ng tiÕp nhËn tµu träng t¶i 20.000 – 30.000 DWT vµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña bÕn lµ 1,3 triÖu tÊn/n¨m. C¶ng B12 g¾n liÒn víi hÖ thèng phÝa sau kh¸ lín, chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ sau c¸c ®ît c¶i t¹o vµ n©ng cÊp cßn kh¸ tèt. Trong nh÷ng n¨m qua, c¶ng dÇu B12 ®· tiÕp nhËn lîng hµng ho¸ 0,6 – 0,8 triÖu tÊn/n¨m. N¨m 1996, c¶ng tiÕp nhËn gÇn 1 triÖu tÊn x¨ng dÇu ®¹t 80% c«ng suÊt thiÕt kÕ. Tuy cha khai th¸c hÕt n¨ng lùc, hµng n¨m viÖc khai th¸c kinh doanh c¶ng vÉn mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ lín, ®¹t c¸c chØ tiªu giao nép ng©n s¸ch Nhµ níc tõ c¸c nguån thuÕ, c¸c phÝ hµng h¶i víi møc cao. Víi nhÞp ®é t¨ng trëng kinh tÕ nh hiÖn nay, nhu cÇu x¨ng dÇu cho c¸c tØnh phÝa B¾c hµng n¨m còng sÏ t¨ng 12%. N¨m 2000, lîng x¨ng dÇu bèc rãt qua c¶ng B12 íc tÝnh ®¹t 1,8 triÖu tÊn/n¨m vµ n¨m 2005 lµ 2 triÖu tÊn/n¨m. §Õn n¨m 2010, lîng dÇu tiªu thô th«ng qua c¶ng æn ®Þnh ë møc 3,1 triÖu tÊn/n¨m. MÆt kh¸c, phÇn lín c¸c ®éi tµu chë dÇu trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc cã träng t¶i tõ 18.000 ®Õn 30.000 DWT vµ lín h¬n. V× vËy, ®Ó tiÕp nhËn tµu chë dÇu 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 träng t¶i 30.000 DWT an toµn, bÕn phao c¶ng cÇn ph¶i ®îc c¶i t¹o söa ch÷a vµ n©ng cÊp. II. Thùc tr¹ng m«i trêng t¹i c¶ng dÇu B12: II.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ kinh tÕ x· héi khu vùc : II.1.1) §iÒu kiÖn tù nhiªn : C¶ng dÇu B12 (Qu¶ng Ninh) n»m c¸ch phµ B·i Ch¸y 500 m, ë vµo vÞ trÝ kÝn giã, trªn vÞnh H¹ Long. NhiÖt ®é trung b×nh hµng n¨m lµ 22,5 ®é C ; nhiÖt ®é trung b×nh n¨m lµ 26,4 ®é C vµo th¸ng 7 vµ thÊp nhÊt lµ 15 ®é C vµo th¸ng 1. Lîng bøc x¹ lý tëng trong n¨m lín h¬n 200Kcal/cm2 ; th¸ng Ýt nhÊt còng lµ 10 Kcal/cm2. Mét n¨m ë khu vùc B·i Ch¸y cã 1.600 ®Õn 1.800 giê n¾ng. BiÕn tr×nh trong n¨m cã hai ®Ønh : lín nhÊt vµo th¸ng 7, Ýt nhÊt vµo th¸ng 2 vµ trung b×nh vµo th¸ng 9. Khu vùc B·i Ch¸y chÞu ¶nh hëng cña giã mïa ; híng B¾c 17,23% ; híng §«ng B¾c 11,21% vµ híng §«ng Nam 16,84%. Tèc ®é giã lín nhÊt khi cã b·o lµ 45m/s ; khi cã giã mïa §«ng B¾c lµ 28m/s. Híng giã B¾c vµ §«ng B¾c thÞnh hµnh tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau. Híng giã §«ng Nam xuÊt hiÖn tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 8. Theo sè liÖu thèng kª b·o vµ ¸p thÊp nhiÖt ®íi däc bê biÓn ViÖt Nam trong 29 n¨m (1964 -1982), tÇn suÊt ®æ bé trùc tiÕp vµo Qu¶ng Ninh vµ thµnh phè H¹ Long lµ 28% sè c¬n b·o ®æ bé vµo toµn quèc. Sè c¸c c¬n b·o ®æ bé vµo c¸c n¬i kh¸c nhng ¶nh hëng ®Õn Qu¶ng Ninh lµ 5-6 trËn/n¨m. Thêi gian cã b·o ®æ bé tõ th¸ng 6 ®Õn th¸ng 10. Tèc ®é giã lín nhÊt ®¹t 20m/s. B·o th êng g©y ma kÐo dµi 3-4 ngµy. Lîng ma thêng trªn 200 mm. Mïa ma trung b×nh tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 9. Lîng ma trung b×nh n¨m lµ 2274 mm ; trong ®ã lîng ma lín nhÊt trong th¸ng lµ 463,7 mm vµo th¸ng 8 vµ nhá nhÊt trong th¸ng lµ 18,2 mm vµo th¸ng 1. Khu vùc c¶ng cã chÕ ®é nhËt triÒu thuÇn nhÊt.Trong nh÷ng n¨m triÒu yÕu, mùc níc lín nhÊt lµ +3,92 m, mùc níc nhá nhÊt lµ +0,40 m. Trong nh÷ng n¨m triÒu m¹nh, mùc níc lín nhÊt lµ +4,46 m, mùc níc nhá nhÊt lµ -0,11 m. Biªn ®é dao ®éng thuû triÒu trung b×nh lµ 3,10 m. Ngoµi ra mùc níc triÒu cßn phô 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thuéc vµo c¸c yÕu tè tù nhiªn nh giã, b·o .v.v... Sãng cao nhÊt trong khu vùc nµy lµ 0,52 m, theo híng B¾c . PhÇn lín sãng lÆng, chiÕm tÇn suÊt 94,4%. Trong toµn bé khu vùc dßng ch¶y diÔn biÕn kh¸ phøc t¹p, phô thuéc ®Þa h×nh tõng ®iÓm.T¹i vÞ trÝ tµu chë dÇu ®Ëu, tèc ®é dßng ch¶y lªn tíi 1,34m/s. Trong lóc ®ã, t¹i vÞnh H¹ Long dßng ch¶y trung b×nh ®¹t 0,10 ®Õn 0,15 m/s. Vïng níc c¶ng dÇu B12 khai th¸c n»m trong vïng c¶ng ®êng kÝnh 600 m, cã ®é s©u trªn 14 m, luång dÉn tµu ®é s©u trªn 7,5 m. Nh vËy, ®iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc c¶ng B12 thuËn lîi cho viÖc x©y dùng ph¸t triÓn bÕn tiÕp nhËn vµ b¬m dÇu tõ c¸c tÇu 20.000 DWT ®Õn 30.000 DWT. II.1.2) §iÒu kiÖn kinh tÕ -x· héi khu vùc c¶ng dÇu B12: *Mét sè ®Æc ®iÓm quy ho¹ch vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi khu vùc : Thµnh phè H¹ Long mµ trung t©m lµ B·i Ch¸y vµ Hßn Gai lµ ®« thÞ lo¹i 3 míi ®îc n©ng cÊp tõ n¨m 1994. Do cã s½n tiÒm n¨ng vÒ kinh tÕ vµ vÞ trÝ nªn thµnh phè H¹ Long trë thµnh mét trong 3 thµnh phè trung t©m tam gi¸c t¨ng trëng kinh tÕ : Hµ Néi - H¶i Phßng - Qu¶ng Ninh. Thµnh phè H¹ Long cã nhiÒu chøc n¨ng quan träng nh : Trung t©m v¨n ho¸ chÝnh trÞ kinh tÕ cña tØnh Qu¶ng Ninh, Trung t©m du lÞch víi vÞnh H¹ Long ®îc UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi, ®Çu mèi giao th«ng vµ th¬ng m¹i vïng §«ng B¾c ... Thµnh phè H¹ Long cßn cã vÞ trÝ quan träng vÒ quèc phßng vµ an ninh quèc gia. Thµnh phè H¹ Long bao gåm bèn khu vùc chÝnh trong ®ã khu vùc B·i Ch¸y më réng chñ yÕu dµnh cho du lÞch vµ khu d©n c míi. Ngoµi ra trong khu vùc cßn mét sè c«ng tr×nh giao th«ng quan träng nh s©n bay Minh Thµnh, ga H¹ Long, hå Yªn LËp ... PhÝa biÓn bao gåm c¶ vÞnh H¹ Long vµ ®¶o TuÇn Ch©u. Khu vÞnh phÝa Cöa Lôc gåm c¶ng C¸i L©n vµ khu vùc hËu cÇn cho c¶ng víi diÖn tÝch 150-300 ha, khu chÕ xuÊt C¸i L©n víi c¶ng thÐp, tæng diÖn tÝch chiÕm 150 ha. Khu c«ng nghiÖp tËp trung vµ kü thuËt cao t¹i Hoµnh Bå ; khu c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng t¹i khu vùc GiÕng §¸y. Hßn Gai lµ Trung t©m chÝnh trÞ cña tØnh, tËp trung c¸c c¬ së th¬ng m¹i, dÞch vô, c«ng tr×nh c«ng céng vµ d©n c. Khu CÈm Ph¶ lµ n¬i khai th¸c, sµng, tuyÓn vµ xuÊt khÈu than. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * §Æc ®iÓm kinh tÕ-x· héi khu vùc c¶ng dÇu B12 : C¸c c¶ng tæng hîp C¸i L©n, c¶ng tæng hîp nhµ m¸y thÐp, c¶ng dÇu B12 ... n»m trong ph¹m vi vÞnh H¹ Long cã vïng níc s©u , ®îc che ch¾n tèt. C¶ng C¸i L©n míi chØ cã mét bÕn cho tµu 10.000 DWT. HiÖn t¹i, tæng s¶n lîng côm c¶ng Qu¶ng Ninh 5,5 triÖu tÊn/n¨m, chñ yÕu lµ vËn chuyÓn than, dÇu. Theo Dù ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn hÖ thèng c¶ng biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 cña Bé giao th«ng vËn t¶i n¨m 1995, trong giai ®o¹n ®Õn n¨m 2000, t¹i c¶ng C¸i L©n sÏ x©y dùng thªm 1571 m bÕn cËp tµu cho c«ng suÊt bèc dì lªn 4 triÖu tÊn/n¨m. §Õn n¨m 2010, ph¸t triÓn hoµn chØnh bÕn c¶ng C¸i L©n, më thªm khu míi Sa T« vµ khu ®èi diÖn hßn GhÒnh T¸u ®Ó tµu 40.000 DWT cËp bÕn vµ n©ng s¶n lîng bèc, xÕp lªn 20,1 triÖu tÊn/n¨m. Trong khu vùc sÏ x©y dùng nhµ m¸y thÐp vµ c¶ng cña nã víi 1070 m bÕn tµu. C¶ng dÇu sÏ di chuyÓn vÒ phÝa hßn ¸c, c«ng suÊt xÊp xØ 4 triÖu tÊn/n¨m, hoÆc vÒ Hßn VÒu (phÝa Nam vÞnh H¹ Long). Luång tµu Cöa Lôc -Hßn Mét n»m trong vÞnh H¹ Long, trªn mét ®o¹n dµi kho¶ng 11 km. §é s©u trung b×nh 7,5 ®Õn 8,0 m, réng 60 m. §©y lµ tuyÕn duy nhÊt cña c¸c tµu lín ra vµo c¸c c¶ng khu vùc Hßn Gai - B·i Ch¸y. Do Ýt chÞu ¶nh hëng cña phï sa s«ng nªn møc ®é båi l¾ng ë ®©y thÊp, hÖ sè båi l¾ng tõ 0,05 ®Õn 0,1. Nhng tõ tríc tíi nay luång nµy chØ phôc vô cho tµu 4000 ®Õn 5000 DWT ra vµo c¶ng Hßn Gai vµ 10.000 DWT ra vµo c¶ng C¸i L©n, cho nªn tµu dÇu cã träng t¶i lín h¬n ®Òu ph¶i chê níc triÒu lªn cao míi ra vµo ®îc ®o¹n luång nµy. Trong t¬ng lai, luång Hßn Mét-Cöa Lôc cÇn n¹o vÐt ®Õn ®¸y 10,6 m ®Ó tµu 30.000 DWT ra vµo, luång Cöa Lôc-C¸i L©n n¹o vÐt ®¸y tõ 7,7 m ®Õn 8,0 m ®Ó tµu 15.000-20.000 DWT vµo c¶ng. Phµ B·i Ch¸y lµ ®Çu mèi giao th«ng chÝnh cña Qu¶ng Ninh, nèi khu vùc B·i Ch¸y víi Hßn Gai. T¹i ®©y cã 4 phµ tù hµnh ho¹t ®éng liªn tôc suèt ngµy ®ªm víi søc t¶i trung b×nh 500-600 lît xe « t«/ngµy ®ªm. Khu vùc B·i Ch¸y hiÖn nay lµ trung t©m du lÞch vµ c¸c dÞch vô th¬ng m¹i víi hµng chôc kh¸ch s¹n. Hµng ngµy t¹i ®©y ®ãn nhËn hµng ngh×n lît kh¸ch ®Õn tham quan vÞnh H¹ Long vµ t¾m biÓn. BÕn tµu du lÞch cã hµng chôc chiÕc ho¹t ®éng liªn tôc ®Ó ®a kh¸ch du lÞch tham quan vÞnh. Ngoµi ra trong khu vùc Cöa Lôc vµ vÞnh H¹ Long cã hµng tr¨m tµu, thuyÒn m¸y, sµ lan ho¹t ®éng vËn chuyÓn than, dÇu, hµng ho¸, bu«n b¸n, ®¸nh b¾t h¶i s¶n .v.v... 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II.2. Thùc tr¹ng m«i trêng t¹i c¶ng dÇu B12 Qu¶ng Ninh: II.2.1. ChÊt lîng m«i trêng níc khu vùc vÞnh H¹ Long-Cöa Lôc : HiÖn nay ven bê vÞnh H¹ Long ®ang h×nh thµnh chuçi c¸c ®iÓm d©n c tËp trung cã chøc n¨ng ®« thÞ kh¸c nhau, nhng ®ang ®Òu tiÕn dÇn ®Õn viÖc h×nh thµnh ®« thÞ lín lµ thµnh phè H¹ Long. B·i Ch¸y lµ n¬i cã chøc n¨ng du lÞch, th¬ng m¹i, c«ng nghiÖp c¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ dÞch vô . Trong t¬ng lai, ë ®©y sÏ xuÊt hiÖn thªm c¸c khu c«ng nghiÖp chÊt lîng cao, khu chÕ xuÊt Hoµnh Bå. C¸c nguån g©y « nhiÔm m«i trêng níc hiÖn nay ®èi víi khu vùc vÞnh H¹ Long lµ níc th¶i sinh ho¹t khu vùc Hßn Gai, CÈm Ph¶, níc th¶i sinh ho¹t khu vùc B·i Ch¸y, phÕ th¶i tõ c¸c tµu bÌ ®i l¹i trong vÞnh vµ ®Æc biÖt lµ c¸c ho¹t ®éng vËn chuyÓn, bèc dì x¨ng dÇu vµ c¸c chÕ phÈm x¨ng dÇu, c¸c tµu b¸n x¨ng dÇu di ®éng trong khu vùc vÞnh .v.v... T¶i lîng c¸c nguån th¶i nµy hiÖn nay ®ang ë møc thÊp nhng do qu¸ tr×nh tù lµm s¹ch vµ lan truyÒn chÊt bÈn trong vÞnh bÞ h¹n chÕ nªn c¸c chÊt bÈn nµy cã xu thÕ tÝch tô, lµm cho nång ®é cña chóng trong níc cã chiÒu híng t¨ng lªn. C¸c sè liÖu quan tr¾c m«i trêng cña Trung T©m Kü ThuËt M«i Trêng §« ThÞ vµ C«ng NghiÖp (CEETIA), Trêng §¹i Häc X©y Dùng Hµ Néi t¹i H¹ Long n¨m 1996 vµ c¸c sè liÖu nghiªn cøu tríc ®©y cña Trung T©m Qu¶n Lý vµ KiÓm So¸t M«i Trêng Tæng Côc KhÝ Tîng vµ Thuû V¨n cho thÊy nh×n chung níc biÓn H¹ Long trong h¬n c¸c vïng kh¸c, ®é ®ôc tõ 5 ®Õn 15 NTU. C¸c chØ tiªu ®Æc trng cho møc ®é « nhiÔm chÊt h÷u c¬ nh DO, COD, BOD ... ®Òu n»m trong giíi h¹n cho phÐp. Trong vïng Cöa Lôc, gi¸ trÞ trung b×nh cña DO lµ 6,0 mg/l, cña COD lµ 32 mg/l, cña BOD lµ 5,0 mg/l. ë mét sè ®iÓm chÞu ¶nh hëng trùc tiÕp níc th¶i bÈn th× gi¸ trÞ nång ®é chÊt bÈn cã t¨ng lªn. Tuy nhiªn vÒ mïa lò, do hiÖn tîng rõng ®Çu nguån bÞ ph¸, níc ch¶y vÒ lµm cho ®é ®ôc vïng Cöa Lôc t¨ng lªn. MÆt kh¸c, trong giai ®o¹n hiÖn nay b·i t¾m B·i Ch¸y ®ang ®îc thi c«ng san lÊp. §Êt ®æ ®· g©y cho níc vïng bê ®ôc lªn. Trong vïng vÞnh, DO cã xu thÕ t¨ng ®Õn 8,0 mg/l; COD dao ®éng tõ 1,0 ®Õn 7,0 mg/l; BOD tõ 0,5 ®Õn 4,0 mg/l. Nh vËy, vïng biÓn vÞnh H¹ Long cã biÓu hiÖn bÞ « nhiÔm chÊt h÷u c¬ nhng ë møc ®é thÊp vµ ph¹m vi hÑp. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ®i l¹i cña tµu bÌ lµm cho hµm lîng mét sè kim lo¹i nÆng trong níc t¨ng lªn. §ång(Cu) trong níc biÓn khu vùc Cöa Lôc ë møc b¸o ®éng, xÊp xØ nång ®é giíi h¹n cho phÐp. Theo sè liÖu quan tr¾c m«i trêng khu vùc thµnh phè H¹ Long cña tr¹m quan tr¾c m«i trêng CEETIA n¨m 1996 vµ ®Çu n¨m 1997, t¹i mét sè thêi ®iÓm hµm lîng ch× (Pb) t¨ng h¬n nång ®é giíi h¹n cho phÐp ®èi víi níc biÓn ven bê dïng lµm b·i t¾m theo quy ®Þnh cña TCVN 5943-1995. Hµm lîng kÏm (Zn) nhá h¬n nång ®é giíi h¹n cho phÐp. Trong vÞnh, nång ®é kim lo¹i nÆng l¹i thÊp h¬n nång ®é giíi h¹n cho phÐp nhiÒu lÇn. Theo c¸c sè liÖu cña Ph©n ViÖn H¶i D¬ng Häc H¶i Phßng thuéc Trung T©m Khoa Häc Tù Nhiªn vµ C«ng NghÖ Quèc Gia, trong mïa ma n¨m 1994, hµm lîng Cu lµ 0,011 mg/l, Pb lµ 0,021 mg/l, Hg <0,00001 mg/l, Cd lµ 0,0002 mg/l. C¸c ho¹t ®éng cña bÕn c¶ng, tµu bÌ ... lµm cho hµm lîng dÇu trong níc biÓn t¨ng, vît tiªu chuÈn hµm lîng dÇu cho phÐp ®èi víi níc biÓn nu«i trång thuû s¶n (0,05 mg/l). Níc trong vÞnh ®ang bÞ « nhiÔm dÇu ë møc ®é kh¸c nhau. Theo b¸o c¸o cña Trung T©m Qu¶n Lý vµ KiÓm so¸t M«i Trêng (Tæng Côc KhÝ Tîng Thñy V¨n), do kh«ng kiÓm so¸t chÆt chÏ viÖc x¶ c¸c chÊt th¶i cã dÇu xuèng biÓn, 14% diÖn tÝch mÆt níc vÞnh cã hµm lîng dÇu tõ 0,3 ®Õn1,0 mg/l, 86% diÖn tÝch cã hµm lîng dÇu díi 0,3 mg/l. C¸c sè liÖu ph©n tÝch cña Ph©n ViÖn H¶i D¬ng Häc H¶i Phßng cho thÊy vµo mïa ma n¨m 1994, trªn tÇng mÆt hµm lîng dÇu lµ 0,170 mg/l cßn ë tÇng ®¸y lµ 0,150mg/l. Rõng ngËp mÆn lµ mét trong nh÷ng hÖ sinh th¸i ®Æc biÖt ven biÓn ViÖt Nam. T¹i khu vùc H¹ Long, rõng ngËp mÆn chiÕm diÖn tÝch kh«ng ®¸ng kÓ, chóng ph©n bè ë khu vùc ven c¶ng C¸i L©n. B·i triÒu ë ®©y kh¸ b»ng ph¼ng, kÐo dµi, vÞnh l¹i kÝn nªn ®éng lùc cña sãng bÞ gi¶m, khi vµo bê trë nªn rÊt yÕu. NÒn ®¸y ë ®©y d¹ng phï sa båi tô, cÊu tróc h¹t mÞn, kh¸ giµu chÊt dinh dìng. Líp trÇm tÝch cã mµu x¸m, x¸m ®en, PH dao ®éng tõ 7 ®Õn 8, hµm l îng cacbon h÷u c¬ t¬ng ®èi cao tõ 1,5 ®Õn 2,0% ; ®«i chç tÝch tô sun phua, cã mïi lu huúnh. M«i trêng trÇm tÝch nh×n chung yÕm khÝ. HÖ thùc vËt ë ®©y phong phó, t¹o thµnh rõng mét tÇng. Thùc vËt trong rõng ngËp mÆn thêng lµ c©y bôi, c©y th©n gç. Trong vÞnh H¹ Long cã nhiÒu san h«. C¸c kÕt qu¶ bíc ®Çu nghiªn cøu HÖ sinh th¸i san h« cho thÊy, cã kho¶ng 100 loµi , trong ®ã 80 loµi thuéc d¹ng Seleractinians vµ 20 loµi thuéc d¹ng Alcyonarians ®· ®îc ghi nhËn. Ngoµi san h«, hîp phÇn c¬ b¶n t¹o nªn hÖ sinh th¸i, c¸c sinh vËt kh¸c trong hÖ sinh th¸i san h« còng rÊt phong phó. C¸c quÇn thÓ san h« biÓn cã ý nghÜa v« cïng quan 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 träng ®èi víi m«i trêng sinh th¸i cña c¸c loµi c¸ biÓn. HÖ sinh th¸i san h« rÊt nh¹y c¶m ®èi víi t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè tù nhiªn nh b·o, giã, níc lò, nhiÖt ®é ... hoÆc cña con ngêi nh g©y « nhiÔm, næ m×n ... Trªn c¬ së t×m hiÓu hiÖn tr¹ng m«i trêng vµ hÖ sinh th¸i khu vùc vÞnh H¹ Long-Cöa Lôc, cho thÊy ®iÒu kiÖn tù nhiªn trong vÞnh kh«ng cho phÐp th¶i vµo vÞnh mét lîng chÊt th¶i lín. HiÖn nay níc biÓn ven bê ®ang cã dÊu hiÖu bÞ « nhiÔm bëi dÇu vµ mét sè kim lo¹i nÆng do ho¹t ®éng cña c¸c c¶ng, bÕn tµu, tµu thuyÒn ®i l¹i ...Trong trêng hîp x¶y ra sù cè, hËu qu¶ vÒ m«i trêng sÏ tån t¹i trong mét thêi gian dµi. Do vËy, song song víi viÖc khai th¸c tiÒm n¨ng cña khu vùc cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu b¶o vÖ m«i trêng. II.2.2. Thùc tr¹ng m«i trêng t¹i c¶ng dÇu B12 Qu¶ng Ninh: II.2.2.1. ¤ nhiÔm kh«ng khÝ trong qu¸ tr×nh b¬m xuÊt, nhËp x¨ng dÇu: Theo c¸c ®Þnh møc t¹m thêi sè 758/VT-QD n¨m 1986 cña Bé VËt T (nay lµ Bé Th¬ng M¹i) trong qu¸ tr×nh b¬m nhËp x¨ng dÇu t¹i c¶ng, lîng x¨ng bay h¬i cho phÐp lµ 0,6%. Tuy nhiªn ®Ó tiÕt kiÖm, c¸c trang thiÕt bÞ xuÊt nhËp x¨ng dÇu ®· ®îc c¶i tiÕn vµ hiªn ®¹i hãa, thùc tÕ lîng hao hôt x¨ng dÇu trong qu¸ tr×nh xuÊt nhËp t¹i c¸c kho c¶ng trong c¶ níc nãi chung vµ t¹i c¶ng dÇu B12 nãi riªng n»m ë møc 0,2-0,4%. H¬i x¨ng khuÕch t¸n vµo m«i trêng kh«ng khÝ sÏ t¨ng lªn ë nhiÖt ®é cao. Khi lan truyÒn trong m«i trêng kh«ng khÝ, h¬i x¨ng chøa c¸c lo¹i hydrocacbon nhÑ nh metan, butan, sunfua hydro ...sÏ g©y « nhiÔm m«i trêng.Giíi h¹n nhiÔm ®éc cña c¸c khÝ nµy nh sau: +Metan: 60-90% +Propan:10% +Butan:30% +Sunfua hydro:10ppm Nång ®é h¬i x¨ng dÇu 45% g©y ng¹t thë do thiÕu oxy. Ngoµi ra ®èi víi mét sè ngêi nh¹y c¶m, x¨ng dÇu cßn g©y t¸c ®éng trùc tiÕp lªn da, g©y ra c¸c bÖnh ngoµi da. Trong h¬i x¨ng dÇu cßn cã sù hiÖn diÖn cña ch×. Khi vµo c¬ thÓ, 30-40% ch× sÏ ®i vµo m¸u. Ch× b¾t ®Çu g©y nguy hiÓm khi nång ®é cña nã trong m¸u vît qu¸ 200-250mg/l. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khu vùc c¶ng vµ kho x¨ng dÇu B12 n»m cao h¬n mùc níc biÓn 40 m. Kho ®Æt ë b×a nói, ®é cao ngän nói cao nhÊt trong khu vùc ë phÝa T©y B¾c kho c¶ng lµ 141,2 m. Trong khu vùc c¶ng vµ kho hoµn toµn trèng tr¶i, c©y xanh thÊp vµ Ýt. C¶ng n»m däc theo híng B¾c-Nam vµ §«ng B¾c-T©y Nam. PhÝa §«ng vµ §«ng nam lµ biÓn. PhÝa cuèi c¶ng híng §«ng B¾c lµ ®åi thÊp, trªn ®åi cã nhiÒu nhµ d©n. §Þa h×nh cã ¶nh hëng lín ®Õn sù ph©n bè nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ. Nguån th¶i chÝnh g©y « nhiÔm kh«ng khÝ trong khu vùc lµ x¨ng bay h¬i trong qu¸ tr×nh xuÊt nhËp x¨ng dÇu tõ tr¹m b¬m chÝnh vµ tr¹m b¬m hè van . Ngoµi ra lîng dÇu r¬i v·i trong khu vùc kho khi lµm vÖ sinh c¸c bÓ chøa, lîng dÇu tån ®äng trong c¸c hè ga ... khi bèc h¬i còng cã thÓ lµm t¨ng nång ®é h¬i x¨ng dÇu trong khu vùc. Thµnh phÇn chñ yÕu cña c¸c nhiªn liÖu láng vËn chuyÓn qua c¶ng lµ hydrocacbon, ngoµi ra cßn cã lu huúnh(S), ch×(Pb). Ngoµi ra nguån phô g©y « nhiÔm cßn lµ s¶n phÈm ®èt ch¸y nhiªn liÖu cña c¸c tµu vµ sµ lan. Trung T©m Kü ThuËt M«i Trêng §« ThÞ vµ Khu C«ng NghiÖp (CEETIA), Trêng §¹i Häc X©y Dùng Hµ Néi ®· tiÕn hµnh hai ®ît kh¶o s¸t m«i trêng kh«ng khÝ t¹i khu vùc c¶ng dÇu B12. §ît 1 vµo c¸c ngµy 24 vµ 25/5/1995. §ît 2 tiÕn hµnh vµo c¸c ngµy 16 vµ 17/4/1997. VÞ trÝ lÊy mÉu khÝ, phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vµ thêi tiÕt ®îc chän nh sau: *§ît 1:Tr¹m b¬m chÝnh, Khu bÓ chøa, Hè van vµ ®åi thÊp cuèi kho. *§ît 2:Tr¹m b¬m chÝnh, Khu bÓ chøa vµ Khu d©n c cuèi kho. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c híng dÉn cña Tæ chøc Y TÕ ThÕ Giíi (WHO), Ng©n Hµng ThÕ Giíi (WB) vµ cña Tæng C«ng Ty X¨ng DÇu ViÖt Nam lµ CxHy, H2S, h¬i Pb, CO vµ SO2. C¸c ph¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ ph©n tÝch khÝ dùa theo c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ (ISO) vµ tiªu chuÈn ViÖt Nam (TCVN). C¸c thiÕt bÞ ph©n tÝch bao gåm: *ThiÕt bÞ ®o vi khÝ hËu hiÖn sè, lo¹i Thermohydrometer Type 4510 cña h·ng TESTO (Céng Hßa Liªn Bang §øc.) *KhÝ ¸p kÕ x¸ch tay cña Nga *M¸y so mµu quang phæ UV-VIS HP 8453 h·ng Hewlett Packard (Mü) *M¸y ®o nhanh GX-86 h·ng RIKEN (NhËt B¶n) *M¸y ®o nhanh H2S h·ng RIKEN (NhËt B¶n) *M¸y ®o ®é ®ôc 2100-P h·ng Hach(Mü) 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt qu¶ ph©n tÝch ®îc tr×nh bµy trong c¸c b¶ng sau: ChÊt lîng m«i trêng kh«ng khÝ theo c¸c chØ tiªu « nhiÔm x¨ng dÇu t¹i khu vùc c¶ng B12 ®ît kh¶o s¸t ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 1995 (BÕn phao c¶ng cha söa ch÷a , c¶i t¹o) : Giê ®o §Þa ®iÓm Tr¹m b¬m chÝnh SO2 mg/ m3 vÕt vÕt vÕt CxHy mg/ m3 425,8 227,0 192,1 9.00 11.00 16.45 9.00 11.00 16.45 H2S mg/m 3 0,56 0,34 0,15 Khu bÓ chøa 0,17 vÕt vÕt 223,5 0,25 117,3 0,16 132,8 0,18 H¬i Pb mg/m3 Ghi chó 0,013 0,007 0,011 Buæi s¸ng tr¹m b¬m xuÊt dÇu xuèng sµ lan, buæi chiÒu nghØ. 0,017 0,015 0,007 Buæi s¸ng tr¹m b¬m xuÊt dÇu xuèng sµ lan, buæi chiÒu nghØ. ChÊt lîng m«i trêng kh«ng khÝ theo c¸c chØ tiªu « nhiÔm x¨ng dÇu t¹i khu vùc c¶ng B12 ®ît kh¶o s¸t ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 1995 (BÕn phao c¶ng cha söa ch÷a , c¶i t¹o): Giê ®o 8.00 11.00 14.30 16.30 §Þa ®iÓm SO2 mg/ m3 Hè van vÕt vÕt 0,1 vÕt CxHy mg/ m3 59,8 133,3 99,1 207,0 H2S mg/ m3 0,15 0,26 0,26 0,07 H¬i Pb mg/m3 0,015 0,017 0,010 0,013 18 Ghi chó Tµu dÇu nhËp dÇu vµo kho. Tr¹m b¬m chÝnh cÊp dÇu cho sµ lan. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 8.00 11.00 14.30 16.30 §åi cuèi khu c¶ng vÕt vÕt 0,1 vÕt 289,3 125,1 640,8 675,8 0,25 0,24 0,21 0,23 0,028 0,015 0,023 0,018 Tµu dÇu nhËp dÇu vµo kho. Tr¹m b¬m chÝnh cÊp dÇu cho sµ lan ChÊt lîng m«i trêng kh«ng khÝ theo c¸c chØ tiªu « nhiÔm x¨ng dÇu t¹i khu vùc c¶ng B12 ®ît kh¶o s¸t ngµy 16 vµ 17 th¸ng 4 n¨m 1997 (BÕn phao c¶ng ®· söa ch÷a , c¶i t¹o) Ngµy ®o §Þa ®iÓm 16/4 Tr. b¬m chÝnh Khu bÓ chøa Khu d©n c 17/4 Khu bÓ chøa SO2m CxHy H2S g/m3 mg/ mg/ m3 m3 H¬i Ghi chó Pb mg/ m3 0,892 125,8 0,252 0,035 Tr¹m b¬m chÝnh vÕt 71,95 0,127 0,002 cÊp dÇu cho sµ lan vÕt 5,553 0 vÕt 0,17 vÕt vÕt 223,5 0,25 117,3 0,16 132,8 0,18 0,001 Tµu nhËp dÇu vµo 0,002 kho.Tr¹mb¬mchÝnh vÕt cÊp dÇu cho sµ lan KÕt qu¶ ph©n tÝch cho thÊy: *Nång ®é SO2 trong khu vùc c¶ng dÇu B12 rÊt nhá (chñ yÕu lµ vÕt) do ë ®©y kh«ng cã ®èt nhiªn liÖu vµ ph¬ng tiÖn giao th«ng sö dông nhiªn liÖu hãa th¹ch Ýt ho¹t ®éng. *Nång ®é H2S trong khu vùc kho x¨ng dÇu t¬ng ®èi lín (tõ 0,15 ®Õn 0,378 mg/m3 qua c¸c lÇn ®o) nhng vÉn díi møc nång ®é giíi h¹n cho phÐp ®èi víi kh«ng khÝ khu vùc s¶n xuÊt theo quy ®Þnh sè 505 BYT/Q§ cña Bé Y TÕ (10 mg/m3). KhÝ H2S t¹o thµnh do ph©n hñy c¸c chÊt h÷u c¬ r¬i v·i ngoµi kh«ng khÝ, ë khu c¶ng chñ yÕu do dÇu nÆng r¬i v·i ph©n hñy nªn. T¹i khu vùc d©n c kh«ng ph¸t hiÖn cã H2S. Hè van n»m ë ®Çu giã nªn nång ®é H 2S lµ nhá nhÊt, ë tr¹m b¬m chÝnh lîng dÇu r¬i v·i nhiÒu h¬n nªn nång ®é lín nhÊt. Khi tr¹m lµm viÖc, xuÊt dÇu xuèng sµ lan, nång ®é H2S ë ®©y còng t¨ng lªn. T¹i khu bÓ vµ cuèi kho, nång ®é H2S xÊp xØ nhau do khuyÕch t¸n tõ nhiÒu nguån tíi. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *T¹i thêi ®iÓm kho c¶ng kh«ng vËn hµnh (chiÒu 24/5/1995) hoÆc chØ nhËp dÇu diezel vµ FO (ngµy 25/5/1995), nång ®é x¨ng dÇu trong kh«ng khÝ khu vùc kho chÝnh ®Òu n»m díi nång ®é giíi h¹n cho phÐp theo quy ®Þnh sè 505 BYT/Q§ cña Bé Y TÕ (100 mg/m3). Nång ®é h¬i x¨ng dÇu khu vùc kho chøa trong c¸c ®ît kh¶o s¸t n¨m 1995 vµ 1997 ®Òu thÊp h¬n nång ®é giíi h¹n cho phÐp. Khi tr¹m b¬m chÝnh ho¹t ®éng hoÆc tµu nhËp dÇu kho c¶ng, h¬i x¨ng dÇu trong kh«ng khÝ t¹i khu vùc tr¹m b¬m chÝnh, hè van, khu bÓ chøa ... ®Òu t¨ng lªn, vît nång ®é giíi h¹n cho phÐp theo quy ®Þnh sè 505 BYT/Q§ cña Bé Y TÕ. T¹i vÞ trÝ cuèi híng giã, ®åi cao tËp trung khÝ quÈn. PhÝa cuèi kho, khi tµu dÇu vµ c¸c tr¹m b¬m cïng ho¹t ®éng (chiÒu ngµy 25/5/1995), nång ®é h¬i x¨ng dÇu trong kh«ng khÝ tíi 678 mg/m3. Khi c¸c thiÕt bÞ, m¸y b¬m khu vùc kho vµ c¶ng ho¹t ®éng, tµu tiÕn hµnh nhËp x¨ng dÇu ... nång ®é h¬i x¨ng dÇu trong khu d©n c, cuèi híng giã gÇn kho B12 vît nång ®é cho phÐp theo quy ®Þnh cña TCVN 5938-1995 ®èi víi kh«ng khÝ xung quanh lµ 2 lÇn (ngµy 17/4/1997). Trong c¸c ngµy b×nh thêng kh¸c, nång ®é h¬i x¨ng dÇu ë ®©y n»m xÊp xØ nång ®é giíi h¹n cho phÐp. Khi cã tµu chë dÇu nhËp hµng, nång ®é h¬i x¨ng dÇu ë ®©y n»m xÊp xØ nång ®é giíi h¹n cho phÐp. Khi cã tµu chë dÇu nhËp hµng, nång ®é h¬i x¨ng dÇu trong kh«ng khÝ khuvùc t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. Nh vËy trong mét n¨m cã 90-100 ngµy tµu dÇu cËp bÕn phao c¶ng nhËp hµng, lµm nång ®é x¨ng dÇu trong m«i trêng kh«ng khÝ ë ®©y vît nång ®é giíi h¹n cho phÐp. *Trong m«i trêng kh«ng khÝ, ch× tån t¹i díi d¹ng sol khÝ. T¹i thêi ®iÓm kho kh«ng vËn hµnh xuÊt nhËp x¨ng dÇu, hµm lîng ch× trong khu vùc kho c¶ng n»m ë møc xÊp xØ hoÆc lín h¬n nång ®é giíi h¹n cho phÐp theo quy ®Þnh sè 505 BYT/Q§ cña Bé Y TÕ (0,010 mg/m3). Hµm lîng ch× trong khu vùc kh«ng khÝ khu vùc hè van khi b¬m nhËp x¨ng vÒ kho A (Hµ KhÈu) ®Òu vît nång ®é giíi h¹n cho phÐp. §Æc biÖt t¹i ®åi cao cuèi khu c¶ng, khi tµu chë dÇu nhËp hµng vµ tr¹m b¬m chÝnh ho¹t ®éng xuÊt hµng xuèng sµ lan, hµm lîng ch× t¨ng lªn ®Õn 2-3 lÇn. Nång ®é ch× ë ®©y t¬ng ®¬ng víi nång ®é ch× t¹i c¸c trôc ®êng giao th«ng. C¸c kÕt qu¶ t¬ng tù còng thu ®îc trong ®ît kh¶o s¸t th¸ng 4 n¨m 1997. Trong khu vùc d©n c gÇn kho c¶ng, lîng ch× ë møc cã vÕt, ®¶m b¶o quy ®Þnh cña TCVN 5938-1995 ®èi víi kh«ng khÝ xung quanh. Nguån g©y « nhiÔm ch× do x¨ng vµ níc biÓn cã ch× (0,20 mg/l) bay h¬i. Mét sè nguyªn nh©n lµm níc biÓn « nhiÔm ch× hiÖn nay vÉn cha x¸c ®Þnh ®îc. 20
- Xem thêm -