Tài liệu Khái quát về ngân hàng công thương

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I Kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam I. Bèi c¶nh ra ®êi Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam (gäi t¾t lµ Viet Incombank, viÕt t¾t lµ IVCB) ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 402/CT ngµy 14/11/1990 cña chñ tÞch héi ®ång bé tr-ëng vµ ®-îc thèng ®èc Ng©n hµng nhµ n-íc kÝ quyÕt ®Þnh sè 285/Q§-NH5 ngµy 21/9/1996 vÒ viÖc chuyÓn ho¹t ®éng Ng©n hµng sang ho¹t ®éng h¹ch to¸n kinh doanh, hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam chuyÓn tõ m« h×nh 1 cÊp sang m« h×nh 2 cÊp. Cïng víi sù ra ®êi cña 4 Ng©n hµng chuyªn doanh: Ng©n hµng ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng ®Çu t- vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, th× tõ ngµy 1/7/1988 Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam ra ®êi vµ b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng. Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng th-¬ng m¹i hµng ®Çu ë ViÖt Nam, ®ãng gãp mét phÇn quan träng cho viÖc thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ gãp phÇn kiÒm chÕ vµ ®Èy lïi l¹m ph¸t, thóc ®Èy t¨ng tr-ëng kinh tÕ. HÖ thèng Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam cã m¹ng l-íi réng kh¾p trong toµn quèc bao gåm: trô së chÝnh vµ 2 së giao dÞch, 69 chi nh¸nh phô thuéc, 27 chi nh¸nh trùc thuéc, 153 phßng giao dÞch vµ 378 quÜ tiÕt kiÖm. Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam cã quan hÖ ®¹i lÝ víi kho¶ng 450 Ng©n hµng vµ tæ chøc tiÒn tÖ cña h¬n 50 quèc gia, lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hiÖp héi c¸c Ng©n hµng Ch©u ¸ (ABA), hiÖp héi c¸c Ng©n hµng ViÖt Nam (VNBA), hiÖp héi viÔn th«ng tµi chÝnh liªn Ng©n hµng (SWIFT) vµ tæ chø.c thÎ Visa quèc tÕ. Ngoµi ra, Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam cßn cã c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kh¸c nh- trung t©m ®µo t¹o nghiÖp vô, trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin. Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam cßn gãp vèn tham gia liªn doanh víi n-íc ngoµi nh-: INDOVINA BANK, C«ng ti cho thuª tµi chÝnh (VILC). Víi ®éi ngò c¸n bé gÇn 12000 cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ nhiÖt t×nh, hÕt lßng phôc vô kh¸ch hµng, Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng trong hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam. II. Kh¸i qu¸t chung vÒ Së giao dÞch I - NHCT VN 1. Kh¸i qu¸t chung Së giao dÞch I - Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam lµ mét chi nh¸nh trùc thuéc Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 134 H§QT vÒ viÖc s¾p xÕp l¹i tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña së giao dÞch I. LÞch sö cña së giao dÞch I nh- sau: - Tõ th¸ng 4/1988 ®Õn th¸ng 4/1993: Së giao dÞch I mang tªn lµ Ng©n hµng c«ng th-¬ng Hµ Néi. - Tõ 4/1993 ®Õn th¸ng 12/1998: mang tªn lµ Héi së chÝnh Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. - Tõ 1/1999 ®Õn nay: mang tªn lµ Së giao dÞch I - Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. Trong hÖ thèng thµnh viªn cña Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam, Së giao dÞch I lu«n ®øng ®Çu vÒ mäi mÆt: nguån vèn, sè vèn huy ®éng, ho¹t ®éng kinh doanh. Së giao dÞch I lµ ®¬n vÞ lu«n cã nguån vèn lín trong hÖ thèng Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam, th-êng chiÕm 20% toµn hÖ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thèng. Lµ ®¬n vÞ cã h¹ch to¸n lín nhÊt toµn hÖ thèng. §©y cßn lµ ®Çu mèi cña c¸c chi nh¸nh, lµ n¬i ®Çu tiªn nhËn quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, thùc hiÖn c¸c chñ tr-¬ng míi cña Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. 2. NghÜa vô vµ quyÒn h¹n cña Së giao dÞch I a. NghÜa vô - Sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn ph¸t triÓn vèn vµ c¸c nguån lùc cña Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. - Tæ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh ®¶m b¶o an toµn vµ hiÖu qu¶ phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Êt n-íc. - Thùc hiÖn nghÜa vô vÒ tµi chÝnh theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam b. QuyÒn h¹n - NhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm, tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c tæ chøc kinh tÕ d©n c- trong n-íc vµ ngoµi n-íc b»ng VN§ vµ ngo¹i tÖ. - Ph¸t hµnh c¸c lo¹i chøng chØ tiÒn göi, tÝn phiÕu, k× phiÕu, tr¸i phiÕu ng©n hµng vµ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c phôc vô yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. - Cho vay ng¾n, trung vµ dµi h¹n b»ng VN§ vµ ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ theo c¬ chÕ tÝn dông cña ng©n hµng nhµ n-íc vµ quyÕt ®Þnh cña Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. - Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ nh- thanh to¸n nhê thu ( nhê thu hèi phiÕu tr¶ ngay (D/P) vµ nhê thu chÊp nhËn hèi phiÕu (D/A) ), th- tÝn dông L/C, th«ng b¸o L/C xuÊt khÈu, b¶o hµnh thanh to¸n, kinh doanh ngo¹i tÖ theo qui ®Þnh cña Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. - Thùc hiÖn c¸c dÞch vô ng©n hµng nh-: thanh to¸n, chuyÓn tiÒn trong vµ ngoµi n-íc, chi tr¶ kiÒu hèi, thanh to¸n sÐc. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Thùc hiÖn chÕ ®é an toµn kho quÜ, b¶o qu¶n tiÒn mÆt, ng©n phiÕu thanh to¸n vµ c¸c Ên chØ quan träng ( giÊy tê in cã gi¸ ), ®¶m b¶o chi tr¶ tiÒn mÆt, ng©n phiÕu thanh to¸n chÝnh x¸c kÞp thêi. - Thùc hiÖn c¸c dÞch vô t- vÊn vÒ tiÒn tÖ, qu¶n lÝ tiÒn vèn c¸c dù ¸n ®Çu t- ph¸t triÓn theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. - Theo dâi kiÓm tra Ên chØ cña Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam, ®¶m nhËn xuÊt kho Ên chØ quan träng cho c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th-¬ng phÝa B¾c. - §Çu t- d-íi h×nh thøc hïn vèn, liªn doanh mua cæ phÇn, mua tµi s¶n vµ c¸c h×nh thøc ®Çu t- kh¸c vµo c¸c doanh nghiÖp vµ tæ choc tµi chÝnh tÝn dông kh¸c. 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ®iÒu hµnh cña Së giao dÞch I - Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam HiÖn nay Së giao dÞch I cã 9 phßng nghiÖp vô, 1 phßng giao dÞch vµ 1 tæ chøc nghiÖp vô b¶o hiÓm ho¹t ®éng theo nhiÖm vô vµ chøc n¨ng riªng d-íi sô chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña Ban gi¸m ®èc gåm mét gi¸m ®èc vµ 2 phã gi¸m ®èc. Sè c¸n bé theo thèng kª cña phßng tæ chøc lµ 279 ng-êi trong ®ã 70% cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao ®¼ng. a. Phßng nguån vèn - c©n ®èi tæng hîp. - Tæ chøc huy ®éng mäi nguån vèn nhµn rçi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c- b»ng tiÒn VN§ vµ ngo¹i tÖ theo h-íng dÉn cña tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. - Trùc tiÕp ®iÒu hµnh lao ®éng t¹i c¸c quÜ tiÕt kiÖm cña Së giao dÞch I, ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi tµi s¶n, tiÒn b¹c cña c¬ quan vµ cña nhµ n-íc t¹i quÜ tiÕt kiÖm theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh cña tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. - LËp kÕ ho¹ch kinh doanh tæng hîp, ph©n tÝch b¸o c¸o mäi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Së giao dÞch I theo yªu cÇu cña gi¸m ®èc Së giao dÞch 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I, gi¸m ®èc Ng©n hµng nhµ n-íc Hµ Néi vµ tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. b. Phßng kinh doanh - Thùc hiÖn cho vay, thu nî Ng©n hµng trung vµ dµi h¹n b»ng VN§ vµ ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÐ theo ®óng c¬ chÕ tÝn dông cña ng©n nhµ n-íc vµ h-íng dÉn cña Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. - Thùc nhiÖm vô b¶o l·nh cho c¸c doanh nghiÖp tham gia dù th©u thùc hiÖn hîp ®ång, thanh to¸n mua hµng tr¶ chËm theo ®óng h-íng dÉn cña Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. - Nghiªn cøu ®Ò xuÊt biÖn ph¸p gi¶i quyÕt v-íng m¾c ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh t¹i së. Ph¶n ¸nh kÞp thêi nh÷ng vÊn ®Ò nhiÖm vô míi ph¸t sinh ®Ó b¸o c¸o tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng c«ng th-¬ng xem xÐt gi¶i quyÕt. - Ph©n tÝch hîp ®ång kinh doanh cña kh¸ch hµng vay vèn t¹i Së. Cung cÊp kÞp thêi cã chÊt l-îng c¸c b¸o c¸o th«ng tin vÒ c«ng t¸c tÝn dông cho l·nh ®¹o Së giao dÞch I vµ c¸c c¬ quan liªn quan theo qui ®Þnh cña tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. - Lµm mét sè viÖc kh¸c do gi¸m ®èc Së giao dÞch I giao. c. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh - Thùc hiÖn më tµi kho¶n vµ giao dÞch víi kh¸ch hµng theo ®óng qui ®Þnh cña thèng ®èc Ng©n hµng nhµ n-íc vµ tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. - H¹ch to¸n kÞp thêi, chÝnh x¸c mäi biÕn ®éng vÒ vèn, tµi s¶n cña kh¸ch hµng vµ cña Së. - Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c thanh to¸n qua ng©n hµng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc tÝn dông vµ c¸ nh©n kÞp thêi chÝnh x¸c. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - TiÕp nhËn vµ xö lÝ h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng qui ®Þnh c¸c hå s¬ vay vèn cña kh¸ch hµng. Phèi hîp víi phßng kinh doanh ®Ó thu håi kÞp thêi, ®óng chÕ ®é c¸c kho¶n tiÒn ®· cho vay. - TÝnh vµ thu l·i cho vay, phÝ dÞch vô, tr¶ l·i tiÒn göi cho kh¸ch hµng ®Çy ®ñ kÞp thêi ®óng chÕ ®é qui ®Þnh. - Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n, mua b¸n ngo¹i tÖ b»ng VN§, kÕ to¸n qu¶n lÝ tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô lao ®éng, chi tiªu néi bé theo ®óng qui ®Þnh cña nhµ n-íc vµ h-íng dÉn cña tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. - Tham m-u cho gi¸m ®èc trÝch lËp, h¹ch to¸n, sö dông quÜ phóc lîi, quÜ khen th-ëng phï hîp víi chÕ ®é cña nhµ n-íc vµ qui ®Þnh cña tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. - LËp c¸c b¸o biÓu kÕ to¸n tµi chÝnh, cung cÊp sè liÖu liªn quan theo ®óng qui ®Þnh cña Ng©n hµng nhµ n-íc vµ Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. d. Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i - X©y dùng gi¸ mua, b¸n vµ thùc hiÖn mua b¸n ngo¹i tÖ víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n, tæ chøc tÝn dông theo qui ®Þnh cña nµ n-íc vµ h-íng dÉn cña Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. - H¹ch to¸n kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô thanh to¸n, mua b¸n chuyÓn ®æi c¸c lo¹i ngo¹i tÖ ph¸t sinh t¹i Së giao dÞch. - TiÕp nhËn vµ xö lÝ h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng qui ®Þnh c¸c hå s¬ vay vèn b»ng ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng phèi hîp víi phßng kinh doanh ®Ó thu nî, thu l·i kÞp thêi. - Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ vµ lµm c¸c dich vô ng©n hµng ®èi ngo¹i theo th«ng lÖ quèc tÕ vµ h-íng dÉn cña tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - LËp c¸c b¸o biÓu kÕ to¸n, b¸o c¸o nghiÖp vô vµ cung cÊp sè liÖu liªn quan theo yªu cÇu cña gi¸m ®èc Së giao dÞch I. e. Phßng tæ chøc c¸n bé lao ®éng tiÒn l-¬ng - Nghiªn cøu ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc ph-¬ng ¸n s¾p xÕp bé m¸y tæ chøc cña Së giao dÞch I theo ®óng qui chÕ - TuyÓn dông lao ®éng, ®iÒu ®éng bè trÝ c¸n bé vµo c¸c vÞ trÝ c«ng t¸c phï hîp víi n¨ng lùc phÈm chÊt c¸n bé vµ yªu cÇu nhiÖm vô kinh doanh. - LËp qui ho¹ch c¸n bé l·nh ®¹o vÒ Së, phèi hîp víi c¸c phßng ®µo t¹o båi duìng c¸n bé trong qui ho¹ch. - Phèi hîp víi c¸c phßng liªn quan tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn quÜ tiÒn l-¬ng theo quÝ, n¨m. Gi¶i quyÕt kÞp thêi vÒ quyÒn lîi tiÒn l-¬ng, BHXH vµ c¸c chÝnh s¸ch kh¸c. f. Phßng kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé. - Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm to¸n toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh t¹i Së giao dÞch I. B¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra, kÕt qu¶ kiÓm to¸n ®ång thêi kiÕn nghÞ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn bæ sung, söa ®æi vÒ c¬ chÕ víi gi¸m ®èc Së giao dÞch I vµ tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. - Lµm cÇu nèi tiÕp c¸c ®oµn kiÓm tra, kiÓm to¸n lµm viÖc t¹i Së giao dÞch I. - Gióp gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c ®¬n th- khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng vµ cña c¸n bé nh©n viªn së Giao dÞch I theo ®óng thÈm quyÒn vµ qui ®Þnh cña ph¸pluËt, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o do Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam qui ®Þnh. g. Phßng ng©n quÜ - Thùc hiÖn thu chi tiÒn mÆt, ng©n phiÕu kÞp thêi, chÝnh x¸c. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tæ chøc ®iÒu chuyÓn tiÒn gi÷a c¸c quÜ nghiÖp vô Së giao dÞch I vµ Ng©n hµng nhµ n-íc Thµnh phè Hµ Néi an toµn ®óng chÕ ®é trªn c¬ së ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi mäi nhu cÇu chi t¹i Së giao dÞch I. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ nghiªm tóc c¸c qui ®Þnh vÒ an toµn kho quÜ - Thùc hiÖn b¶o qu¶n nhËp xuÊt c¸c lo¹i Ên chØ quan träng vµ qu¶n lÝ c¸c hå s¬, tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè theo ®óng qui chÕ qui ®Þnh - Thùc hiÖn mua tiÒn mÆt, thu chi ®æi sÐc du lÞch thanh to¸n visa. - Thùc hiÖn chi quÜ tiÒn mÆt, giao nhËn tiÒn mÆt, ng©n phiÕu thanh to¸n víi c¸c quÜ tiÕt kiÖm an toµn, chinh x¸c. h. Phßng ®iÖn to¸n - TriÓn khai vµ ph¸t triÓn c¸c phÇn mÒm øng dông cña Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam vÒ khai th¸c th«ng tin phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Së giao dÞch. Cung cÊp th«ng tin kÞp thêi chÝnh x¸c cho ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng nghiÖp vô ®Ó ®iÒu hµnh, kinh doanh cã hiÖu qu¶. - §¶m b¶o an toµn bÝ mËt vÒ sè liÖu, th«ng tin vÒ hîp ®ång kinh doanh cña Së giao dÞch I theo ®óng qui ®Þnh cña Ng©n hµng nhµ n-íc vµ Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. i. Phßng hµnh chÝnh - Thùc hiÖn mua s¾m toµn bé trang thiÕt bÞ lµm viÖc phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh, theo dâi qu¶n lÝ, b¶o d-ìng söa ch÷a tµi s¶n c«ng cô lao ®éng. Phèi hîp víi phßng kÕ to¸n tµi chÝnh lËp kÕ ho¹ch mua s¾m, söa ch÷a tµi s¶n, c«ng cô lao ®éng theo ®óng qui ®Þnh cña nhµ n-íc vµ Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. - Tæ chøc c«ng t¸c v¨n th- l-u tr÷ theo ®óng qui ®Þnh cña nhµ n-íc vµ Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ c¬ quan, x©y dùng néi qui b¶o vÖ c¬ quan. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Së giao dÞch I NHCT VN 1. T×nh h×nh huy ®éng vèn Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay, Së giao dÞch I - NHCT VN víi c¸c -u thÕ vÒ c¬ së vËt chÊt, c¸n bé, bÒ dÇy ho¹t ®éng. Së giao dÞch I - NHCT VN lu«n lu«n lµ chi nh¸nh ®øng ®Çu trong toµn hÖ thèng NHCT VN. Víi tæng sè vèn huy ®éng ®Õn cuèi n¨m 2000 (bao gåm c¶ ®ång VND vµ ngo¹i tÖ) lµ 9.262 tØ ®ång, t¨ng h¬n so víi n¨m 1999 (7.779 tØ ®ång) lµ 19%. §Õn n¨m 2001, tæng sè vèn huy ®éng lµ 11.587 tØ ®ång, t¨ng h¬n so víi n¨m 2000 lµ 25%. Nh- vËy, sè vèn huy ®éng cña Së giao dÞch I - NHCT VN n¨m sau lu«n t¨ng cao h¬n n¨m tr-íc. §¹t ®-îc kÕt qu¶ nµy, Së giao dÞch I lu«n lµ ®¬n vÞ cã nguån vèn huy ®éng ®øng ®Çu trong toµn bé hÖ thèng, chiÕm trªn 20% tæng l-îng vèn giao dÞch trªn toµn ®Þa bµn thñ ®«. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, Së giao dÞch I lu«n ®øng ®Çu vÒ nguån vèn huy ®éng còng nh- vÒ lîi nhuËn h¹ch to¸n trong toµn bé hÖ thèng NHCT VN. §Ó ®¹t ®-îc kÕt qu¶ ®ã, Së giao dÞch I lu«n b¸m s¸t ®Þnh h-íng vµ sù chØ ®¹o cña NHCT VN, chñ ®éng, tÝch cùc khai th¸c c¸c nguån vèn. N¨m 2000, víi chÝnh s¸ch l·i suÊt chñ ®éng linh ho¹t vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh huy ®éng, cïng víi lîi thÕ lµ trung t©m thñ ®«, Së ®· triÓn khai kÞp thêi vµ ®ång bé viÖc giao dÞch tiÕt kiÖm trªn m¸y nh»m ®¶m b¶o an toµn vµ thuËn lîi cho kh¸ch hµng göi vµ rót tiÒn. MÆt kh¸c, do tõ l©u Së giao dÞch I ®· g©y dùng ®-îc uy tÝn lín trong d©n c- vµ cã quan hÖ mËt thiÕt l©u dµi vãi nhiÒu doanh nghiÖp nªn tæng nguån vèn huy ®éng cña Së giao dÞch I hµng n¨m t¨ng trung b×nh tõ 25% ®Õn 27 %. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn t¨ng tr-ëng æn ®Þnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô kh¸c cña ng©n hµng, ®Æc biÖt víi sù t¨ng tr-ëng æn ®Þnh cña 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngu«n vèn ngo¹i tÖ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tÝch cùc cho viÖc tµi trî c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n XNK.. H¬n n÷a víi nguån vèn dåi dµo, Së giao dÞch I cßn ®¸p øng kÞp thêi ®Çy ®ñ nhu cÇu vèn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c dù ¸n kh¶ thi. B¶ng 1: T×nh h×nh huy ®éng vèn cña Së giao dÞch I - NHCTVN §¬n vÞ : Ti ®ång 1999 ChØ tiªu Tæng Nguån vèn Tæng sè 2000 TØ träng(%) 7.779 Tæng sè 2001 TØ träng(%) 9.262 Tæng sè TØ träng(%) 11.587 I. Ph©n theo ®èi t-îng 1. TiÒn göi DN 4.979 64 6.256 67.5 8.113 70 4.947 99 6.235 99,6 8.066 99,4 - VN§ - NtÖ qui VN§ 32 - Kh«ng k× h¹n 4.119 - Cã k× h¹n 2.TiÒn göi d©n c- 21 82,7 860 5.190 47 83 1.066 6.829 84,2 1.284 2.563 33 2.977 32 3.409 29,4 816 31,8 700 23,5 810 24 68,2 2.277 76,5 2.599 76 - VN§ - NtÖ qui VN§ 1.747 - Kh«ng k× h¹n 46 - Cã k× h¹n 46 73 2.517 98,2 2.930 98,5 3.336 97,8 II. Ph©n theo lo¹i tiÒn göi - VN§ 6.001 77,2 6.943 75 8.940 77 - NtÖ qui VN§ 1.778 22,8 2.319 25 2.647 23 III. Ph©n theo k× h¹n - Kh«ng k× h¹n 4.165 53,5 5.236 56,5 6.903 59,6 - Cã k× h¹n 3.614 46,5 4.026 43,5 4.684 40,4 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Ho¹t ®éng tÝn dông cña Së giao dÞch I - NHCTVN Së Giao dÞch I tiÕn hµnh cung vèn trong c¸c lÜnh vùc: C«ng nghiÖp, x©y dùng, GTVT, th-¬ng nghiÖp vËt t- bao gåm c¶ trong quèc doanh vµ ngoµi quèc doanh. Tuy nhiªn kh¸ch hµng chñ yÕu cña Së giao dÞch I chñ yÕu lµ c¸c tæng c«ng ty lín. Ba kh¸ch hµng lín nhÊt cña Së giao dÞch I ®ã lµ Tæng c«ng ty b-u chÝnh viÔn th«ng, tæng c«ng ty ®iÖn lùc vµ tæng c«ng ty ®-êng s¾t ViÖt Nam. Ngoµi cho vay phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong n-íc, Së giao dÞch I cßn chó träng më réng cho vay XNK, nghiÖp vô b¶o l·nh trong vµ ngoµi n-íc t¹o c¬ héi cho doanh nghiÖp nhµ n-íc th¾ng thÇu ®Ó th©m nhËp thÞ tr-êng quèc tÕ, thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh -u ®·i tÝn dông viÖc lµm, tÝn dông sinh viªn. Ho¹t ®éng ®Çu t- cho vay cña Së giao dÞch I - NHCT VN kh«ng ngõng ®-îc më réng, tÝnh ®Õn hÕt n¨m 2001, tæng d- nî lµ 1.497 tØ ®ång t¨ng so víi n¨m 2000 ( 1.246 tØ ®ång ) lµ 233 tØ ®ång cã nghÜa lµ t¨ng xÊp xØ 19%. Tèc ®é t¨ng nµy lµ t-¬ng ®èi cao nh-ng vÉn ch-a t-¬ng xøng víi tèc ®é t¨ng cña nguån vèn huy ®éng nh- ®· nãi ë trªn lµ 27 %. Nh-ng nh×n chung, c«ng t¸c tÝn dông n¨m 2001 ®· ®¹t ®-îc môc tiªu ®Ò ra tõ ®Çu n¨m, phôc vô c¸c ngµnh c«ng nghiÖp quan träng nh- b-u ®iÖn, ®iÖn lùc, giao th«ng vËn t¶i…qua ®ã thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ngµnh kh¸c trªn ®Þa bµn. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 2: Ho¹t ®éng tÝn dông cña Së giao dich I – NHCTVN §¬n vÞ : triÖu ®ång 2000 ChØ tiªu VN§ 2001 Ngo¹i tÖ qui Tæng sè VN§ VN§ Tæng d- nî cho vay Ngo¹i tÖ qui Tæng sè VN§ 849.168 397.393 1.246.561 1.145.621 351.383 1.497.004 Ph©n theo thêi h¹n - Ng¾n h¹n 241.226 113.981 355.207 352.982 122.028 475.010 - Trung vµ dµi h¹n 582.824 254.007 836.901 766.130 204.870 971.000 Ph©n theo TPKT - KT quèc doanh 780.813 359.705 1.140.518 1.031.077 324.147 1.355.224 - KT ngoµi quèc doanh 68.355 37.688 106.043 114.544 27.236 141.780 Ph©n theo ngµnh SXKD - CN 42.011 27.758 69.769 45.023 38.640 83.663 - X©y dùng 5.064 1.573 6.637 4.623 2.917 7.540 - GTVT 567.159 245.475 812.634 638.520 313.556 952.076 - Th-¬ng nghiÖp 217.826 120.760 338.586 253.465 167.276 420.741 ChÊt l-îng tÝn dông - D- nî trong h¹n 815.574 370.141 1.185.175 1.113.471 325.396 1.438.867 - D- nî qu¸ h¹n 33.594 27.252 60.846 32.150 25.987 58.137 1.309.761 638.373 1.948.134 1.520.081 936.045 2.456.126 1.345.868 463.312 1.809.180 1.618.762 598.860 2.217.586 ChØ tiªu hiÖu qu¶ - Tæng doanh sè cho vay - Tæng doanh sè thu nî 3. C«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n - ®iÖn to¸n a. C«ng t¸c kÕ to¸n Trong n¨m 2001, c«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n ®· ®¸p øng kÞp thêi vµ chÝnh x¸c mäi nhu cÇu thanh to¸n cña kh¸ch hµng. §ång thêi, phèi hîp víi c¸c phßng ban thùc hiÖn tèt c«ng t¸c quyÕt to¸n ®¶m b¶o vÒ thêi gian vµ chÊt l-îng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh- vËy, trong n¨m qua mÆc dï mÆc dï khèi l-îng chøng tõ hµng ngµy ph¸t sinh t-¬ng ®èi lín nh-ng c«ng t¸c thanh to¸n ®Òu b¶o ®¶m kÞp thêi, chÝnh x¸c, Ýt ph¶i tra so¸t. b. C«ng t¸c ®iÖn to¸n Còng trong n¨m 2001, Së giao dÞch I còng ®· triÓn khai vËn hµnh kÜ thuËt tõ m«i tr-êng m¹ng Lan – Novell Netware sang m«i tr-êng Unix, lµ m«i tr-êng cã tÝnh æn ®Þnh vµ ®é b¶o mËt cao h¬n, ®ång thêi sö dông hÖ thèng qu¶n lÝ vµ thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu thuéc lo¹i míi, hiÖn ®¹i, ngang tÇm víi c¸c hÖ thèng ng©n hµng lín trªn thÕ giíi Phßng th«ng tin ®iÖn to¸n ®· phèi hîp víi c¸c phßng ban liªn quan thùc hiÖn tèt ch-¬ng tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ kÜ thuËt hiÖn ®¹i ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi c©n ®èi tµi chÝnh hµng ngµy cho NHCT Trung -¬ng vµ ban gi¸m ®èc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lÝ. Ngoµi ra cßn tù b¶o d-ìng toµn bé hÖ thèng m¸y tÝnh, m¸y in, cïng c¸c lo¹i thiÕt bÞ phô trî gãp phÇn h¹n chÕ sù cè. 4. C«ng t¸c ng©n quÜ Trong n¨m 2001, c«ng t¸c thu chi tiÒn mÆt vµ ngo¹i tÖ ®-îc ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi vÒ tµi s¶n cho kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng. Ho¹t ®éng thu chi tiÒn mÆt ®µy ®ñ, nhanh chãng, chÝnh x¸c, phong c¸ch phôc vô v¨n minh lÞch sù. Còng trong n¨m qua, b»ng nghiÖp vô tinh th«ng, v÷ng vµng cïng víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, c¸c nh©n viªn kho quÜ ®· ph¸t hiÖn vµ thu gi÷ ®-îc khèi l-îng 18.000.000 ®ång tiÒn gi¶, tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng 63 mãn tiÒn thõa trÞ gi¸ 172.000.000 ®ång. Ngoµi nhiÖm vô kinh doanh ngo¹i tÖ nh- c¸c chi nh¸nh kh¸c, Së giao dÞch I cßn cã nhiÖm vô lµm ®Çu mèi thu nhËn ngo¹i tÖ cña c¸c chi nh¸nh víi khèi l-îng lín nh-ng c«ng t¸c kho quÜ vÉn ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi 5. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cïng víi sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam nãi chung vµ sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña NHCT VN nãi riªng, th× ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña Së giao dÞch I ®· kh«ng ngõng ®-îc t¨ng c-êng vµ më réng. HiÖn nay, t¹i Së giao dÞch I ho¹t ®éng thanh to¸n XNK tËp trung chñ yÕu vµ c¸c ho¹t ®éng sau: thanh to¸n tÝn dông chøng tõ xuÊt nhËp khÈu, thanh to¸n nhê thu, thanh to¸n chuyÓn tiÒn vµ më tµi kho¶n giao dÞch ngo¹i tÖ a. Ho¹t ®éng thanh to¸n b»ng ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ (L/C) Trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ vÒ hµng hãa XNK th× tËp trung chñ yÕu vµ ho¹t ®éng thanh to¸n theo ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. Trong ®ã thanh to¸n L/C hµng nhËp khÈu chiÕm mét tØ träng lín. Trong khi ®ã viÖc thanh to¸n L/C hµng xuÊt khÈu chØ chiÕm mét tØ träng rÊt nhá trong tæng thu dÞch vô còng nh- trong ho¹t ®éng thanh to¸n theo ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. L-îng kh¸ch hµng xuÊt tr×nh chøng tõ thanh to¸n qua Së giao dÞch rÊt Ýt. b. Ho¹t ®éng thanh to¸n nhê thu kÌm chøng tõ Ho¹t ®éng thanh to¸n nhê thu kÌm chøng tõ t¹i Së giao dÞch I NHCT VN chñ yÕu lµ nhê thu ®Õn c¸c c«ng ti n-íc ngoµi khi cã ho¹t ®éng b¸n hµng víi kh¸ch hµng cã quan hÖ giao dÞch. Tµi kho¶n t¹i Së giao dÞch I sÏ th«ng b¸o qua ng©n hµng phôc vô m×nh göi chøng tõ ®Õn Së giao dÞch I ®Ó nhê thu tiÒn b¸n hµng. Tïy theo møc ®é tin cËy mµ ®¬n vÞ mua b¸n víi n-íc ngoµi sÏ yªu cÇu nhê thu kÌm chøng tõ theo h×n thøc tr¶ tiÒn ngay (D/P) hay h×nh thøc nhê thu tr¶ tiÒn sau (D/A). c. Ho¹t ®éng thanh to¸n sÐc du lÞch NHCT VN ®· kÝ hîp ®ång lµm ®¹i lÝ b¸n vµ thanh to¸n sÐc du lÞch cho c¸c h·ng Thomascook, Master, American Express ph¸t hµnh. Doanh sè thanh to¸n sÐc du lÞch trong n¨m qua còng ngµy cµng t¨ng lªn do l-îng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh¸ch du lÞch ®Õn ViÖt Nam nãi chung vµ Hµ Néi nãi riªng ngµy cµng nhiÒu h¬n. d. Ho¹t ®éng thanh to¸n thÎ tÝn dông quèc tÕ HiÖn nay, Së giao dÞch I míi chñ yÕu chÊp nhËn thanh to¸n 2 loÞa thÎ tÝn dông lµ VISA vµ MASTER CARD 6. C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé §Ó ng¨n ngõa, ph¸t hiÖn, chÊn chØnh vµ xö lÝ kÞp thêi c¸c sai ph¹m trong qui tr×nh c¸c mÆt nghiÖp vô nh»m ®¶m b¶o an toµn. C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé lu«n ®-îc chó träng vµ t¨ng c-êng c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng. Trong nh÷ng n¨m võa qua, c«ng t¸c nµy ®-îc tiÕn hµnh mét c¸ch toµn diÖn, ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô tÝn dông, b¶o l·nh, kÕ to¸n tµi chÝnh, tiÒn tÖ kho quÜ, nghiÖp vô huy ®éng vµ chi tr¶ tiÒn göi tiÕt kiÖm còng nh- nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, kiÓm so¸t ®· ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng thiÕu sãt ®Ó chÊn chØnh vµ b¸o c¸o, tham m-u cho ban gi¸m ®èc cã biÖn ph¸p xö lÝ, kh¾c phôc. Do vËy mµ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña së nh÷ng n¨m qua ®É phÇn nµo kh«ng xÈy ra nh÷ng vi ph¹m ®¸ng kÓ. 7. C«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh vµ qu¶n trÞ Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 135/NHCT ngµy 30/12/1998 cña tæng gi¸m ®èc NHCT VN, Së giao dÞch ®· phèi hîp gi÷a §¶ng - chuyªn m«n lµm tèt c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, tæ chøc l¹i bé m¸y. a. C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé - lao ®éng tiÒn l-¬ng ®· lµm t«t vai trß tham m-u cho ban gi¸m ®èc gi¶I quyÕt kÞp thêi, ®Çy ®ñ ®óng chÕ ®é vÒ c«ng t¸c tæ chøc, lao ®éng tiÒn l-¬ng, gãp phÇn gi÷ v÷ng ®oµn kÕt néi bé, t¹o nªn sù yªn t©m, phÊn khëi cho ng-êi lao ®éng hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô kinh doanh. Cô thÓ lµ: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bæ nhiÖm, ®iÒu ®éng, ®Ò b¹t c¸n bé, tr-ëng, phã phßng cã ®ñ n¨ng lùc, phÈm chÊt chÝnh trÞ, phï hîp víi chuyªn m«n vµ ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ho¹t ®éng kinh doanh vµo c¸c vÞ trÝ c«ng t¸c. H¬n n÷a, Së giao dÞch I – NHCT VN cßn quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo taäi l¹i ®éi ngò c¸n bé nghiÖp vô nhÊt lµ c¸n bé tÝn dông, kinh doanh, ®èi ngo¹i, kiÓm so¸t nh»m n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô. Trong n¨m võa qua, Së ®· cö nhiÒu c¸n bé ®i ®µo t¹o ë c¸c líp do NHCT Trung -¬ng më. §ång thêi c¸c phßng ®Òu cã ch-¬ng tr×nh häc tËp t¹i chç n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho CBCNV. Thùc hiÖn thi tuyÓn c¸n bé theo ®óng qui tr×nh, qui ®Þnh cña NHCT VN. Thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l-¬ng, chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi theo ®óng qui ®Þnh cña NHCT VN vµ cña Nhµ n-íc. TiÕp nhËn hå s¬ CBCNV, hå s¬ c¸n bé vÒ h-u do NHCT VN bµn giao, rµ so¸t vµ triÓn khai viÖc qu¶n lÝ c¸n bé trªn m¸y vi tÝnh. b. C«ng t¸c hµnh chÝnh Trong nh÷ng n¨m qua, phßng hµnh chÝnh ®· lµm tèt vai trß cña m×nh lµm ®Çu mèi cho c¸c phßng ban víi Ban gi¸m ®èc, ®¸p øng kÞp thêi ®Çy ®ö mäi nhu cÇu ph¸t sinh vÒ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt, ph-¬ng tiÖn lµm viÖc ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c¬ quan nãi chung vµ cña c¸c phßng nghiÖp vô nãi riªng. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II Néi dung chuyªn s©u chuyªn ®Ò thùc tËp Ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t- t¹i Së giao dÞch I - NHCT VN I. Thùc tr¹ng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t- t¹i Së giao dich I - NHCT VN 1. Qui tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t- t¹i Së giao dÞch I - NHCT VN Toµn bé qu¸ tr×nh cho vay tõ khi nhËn hå s¬, kiÓm tra thÈm ®Þnh ®Õn khi thanh lÝ hîp ®ång tÝn dông ®-îc chia lµm 2 giai ®o¹n: - Giai ®o¹n kiÓm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n - qu¶n lÝ vµ thu håi vèn cho vay. - Giai ®o¹n xÐt duyÖt vµ quyÕt ®Þnh cho vay. a. Giai ®o¹n kiÓm tra thÈm ®Þnh dù ¸n - qu¶n lÝ vµ thu håi vèn vay Giai ®o¹n nµy do c¸n bé phßng tÝn dông vµ l·nh ®¹o phßng tÝn dông thùc hiÖn. (Trong tr-êng hîp cÇn thiÕt hoÆc ph¸p luËt cã qui ®Þnh th× thuª c¬ quan t- vÊn cã liªn quan ®Ó thÈm ®Þnh ) . C¸n bé phßng tÝn dông sÏ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: - H-íng dÉn kh¸ch hµng vÒ c¸c thñ tôc ®iÒu kiÖn vay vèn vµ lËp hå s¬ vay vèn, tiÕp nhËn hå s¬ vay vèn cña kh¸ch hµng. - Thu thËp th«ng tin vÒ kh¸ch hµng vay vèn 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - ThÈm ®Þnh kh¸ch hµng vay vèn, kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña c¸c tµi liÖu do kh¸ch hµng cung cÊp, ph©n tÝch tÝnh kh¶ thi hiÖu qu¶ cña ph-¬ng ¸n (dù ¸n), kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng. KiÓm tra, ph©n tÝch vÒ biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay (tÝnh hîp ph¸p, gi¸ trÞ vµ kh¶ n¨ng xö lÝ tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay ) - LËp tê tr×nh thÈm ®Þnh sau ®ã chuyÓn toµn bé hå s¬ vµ tê tr×nh cho l·nh ®¹o phßng nghiÖp vô tÝn dông. ë giai ®o¹n nµy bªn c¹nh c¸c th«ng tin do kh¸ch hµng cung cÊp trong hå s¬ vay vèn, c¸n bé tÝn dông cßn ph¶i chñ ®éng trong viÖc tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng, kiÓm tra thùc ®Þa n¬i x©y dùng dù ¸n ®Ó bæ sung c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh mµ trong hå s¬ xin vay vèn cña kh¸ch hµng ch-a ®ñ hoÆc ch-a ®Ò cËp ®Õn. §ã lµ c¸c th«ng tin vÒ n¨ng lùc qu¶n lÝ, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña chñ doanh nghiÖp hoÆc ng-êi xin vay vèn, vÒ sè lao ®éng, tiÒn l-¬ng, thu nhËp b×nh qu©n, vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ( ph¸t triÓn hay tr× trÖ ), vÒ t×nh tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn cã, vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm, t×nh h×nh tiªu thô hay tån kho s¶n phÈm, xem xÐt c¸c mÆt thuËn lîi vµ khã kh¨n t¹i n¬i x©y dùng dù ¸n, c¸c gi¶i ph¸p cña chñ ®Çu t- ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n, ph¸t huy nh÷ng thuËn lîi. Bªn c¹nh c¸c th«ng tin trªn, c¸n bé tÝn dông cßn tiÕn hµnh thu thËp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn kh¸ch hµng, dù ¸n nh»m ®¶m b¶o cho néi dung ph©n tÝch ®¸nh gi¸ dù ¸n ®-îc chÝnh x¸c h¬n. §ã lµ c¸c nguån th«ng tin tõ trung t©m phßng ngõa rñi ro cña Ng©n hµng Nhµ n-íc, tõ c¸c Ng©n hµng kh¸c vÒ t×nh tr¹ng nî nÇn, t×nh h×nh vay tr¶ cña kh¸ch hµng, th«ng tin tõ c¸c ®èi t¸c kh¸c cña doanh nghiÖp vÒ quan hÖ thanh to¸n c«ng nî, t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ cã sßng ph¼ng kh«ng, th«ng tin tõ thÞ tr-êng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng gi¸ c¶, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, th«ng tin qua s¸ch b¸o, t¹p chÝ hay 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸c c¬ quan h÷u quan nh- Bé Th-¬ng m¹i, Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t-, Ng©n hµng Nhµ n-íc... Trªn c¬ së c¸c th«ng tin lÊy tõ hå s¬ xin vay vèn, tõ qu¸ tr×nh ®iÒu tra ®èi víi kh¸ch hµng, dù ¸n xin vay vèn, c¸n bé tÝn dông sÏ tiÕn hµnh lËp tê tr×nh thÈm ®Þnh theo mÉu cña NHCT VN vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch, thÈm ®Þnh trªn tê tr×nh. Néi dung tê tr×nh thÈm ®Þnh bao gåm nh-ng môc chñ yÕu sau: - Tr-êng hîp cho vay ®Ó thùc hiÖn ph-¬ng ¸n SXKD, dÞch vô, ®êi sèng: Giíi thiÖu vÒ kh¸ch hµng T×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng vay vèn: bao gåm tæng tµi s¶n vµ tæng nguån vèn Ph-¬ng ¸n vay vèn BiÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay - Tr-êng hîp cho vay theo dù ¸n ®Çu t- : ThÈm ®Þnh vÒ kh¸ch hµng vay vèn : N¨ng lùc ph¸p lÝ LÞch sö ph¸t triÓn, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kh¶ n¨ng qu¶n lÝ cña kh¸ch hµng ThÈm ®Þnh vÒ dù ¸n ®Çu tC¬ së ph¸p lÝ cña dù ¸n Sù cÇn thiÕt cña dù ¸n ThÈm ®Þnh ph-¬ng diÖn thÞ tr-êng ThÈm ®Þnh ph-¬ng diÖn kÜ thuËt Ph-¬ng ¸n ®Þa ®iÓm KÕ ho¹ch triÓn khai dù ¸n ThÈm ®Þnh ph-¬ng diÖn tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lÝ ThÈm ®Þnh ph-¬ng diÖn kinh tÕ - tµi chÝnh 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph-¬ng ¸n cho vay vµ thu nî ThÈm ®Þnh biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay H×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay(thÕ chÊp, cÇm cè,…) C¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o tiÒn vay Trong tê tr×nh thÈm ®Þnh, c¸n bé tÝn dông ph¶i cã ý kiÕn ®Ò xuÊt vÒ viÖc cho vay hay kh«ng cho vay dùa trªn c¸c mÆt hå s¬ ph¸p lÝ cã ®Çy ®ñ kh«ng, ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã kh¶ thi hay kh«ng, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng, phu¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè vµ kh¶ n¨ng ph¸t m¹i. X¸c ®Þnh møc ®é rñi ro cã thÓ xÈy ra vµ c¸c ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p ®Ó h¹n chÕ rñi ro, c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o kh¸c ®Ó thu håi vèn an toµn. Trong ®ã viÖc ph©n tÝch n¨ng lùc tµi chÝnh, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng, tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cho Ng©n hµng ®-îc ®Æc biÖt chó träng. b. Giai ®o¹n xÐt duyÖt vµ quyÕt ®Þnh cho vay Sau khi nhËn ®-îc toµn bé hå s¬ vµ tê tr×nh cña c¸n bé phßng tÝn dông, l·nh ®¹o phßng tÝn dông tiÕn hµnh thÈm ®Þnh l¹i toµn bé hå s¬ vay vèn, tê tr×nh cña c¸n bé tÝn dông vµ ghi râ ý kiÕn cña m×nh vÒ viÖc cho vay hay kh«ng cho vay ®Ó tr×nh gi¸m ®èc Së giao dÞch I hoÆc ng-êi ®-îc ñy quyÒn hîp ph¸p xem xÐt quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung c¸c c«ng viÖc trªn. Gi¸m ®èc Së giao dÞch I hoÆc ng-êi ®-îc ñy quyÒn hîp ph¸p lµ ng-êi cuèi cïng quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng cho vay. Trong nh÷ng dù ¸n vay vèn phøc t¹p hoÆc v-ît møc ñy quyÒn ph¸n quyÕt cña Së th× gi¸m ®èc Së giao dÞch I cã thÓ quyÕt ®Þnh thµnh lËp tæ t¸i thÈm ®Þnh ( bao gåm Ýt nh¸t lµ 2 thµnh viªn ) ®Ó thÈm ®Þnh l¹i dù ¸n hoÆc sÏ göi l¹i toµn bé hå s¬ cho Tæng gi¸m ®èc NHCT VN. Ttong thêi gian kh«ng qu¸ 10 ngµy lµm viÖc ®èi víi cho vay ng¾n h¹n vµ kh«ng qu¸ 30 ngµy lµm viÖc ®èi víi cho vay trung vµ dµi h¹n kÓ tõ khi c¸n bé tÝn dông nhËn ®-îc ®Çy ®ñ hå s¬ hîp lÖ vµ th«ng tin cÇn thiÕt 20
- Xem thêm -