Tài liệu Khái quát về công ty vận tải dịch vụ hàng hoá

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi Më ®Çu Trong x· héi ngµy nay viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ lµ träng ®iÓm chñ yÕu cña con ng-êi. ®· cã kh«ng Ýt nh÷ng c«ng ty , nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng ®Ó gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cho n-íc nhµ. Trong nhÞp sèng ngµy nay khi nÒn Kinh TÕ ®ang ph¸t triÓn, 1 sè nghµnh nghÒ ph¸t triÓn vµ ®ãng vai trß rÊt quan träng, nãi tíi 1 trong nh÷ng sè ®ã chÝnh lµ nghµnh vËn t¶i vµ DÞch vô. §Ó cung øng ®-îc nhu cÇu ®i l¹i vµ vËn chuyÓn c¸c lo¹i hµng ho¸, ®· cã rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty ®-îc thµnh lËp . Hä ®¸p øng tÊt c¶ c¸c nhu cÇu khi thÞ tr-êng cÇn thiÕt. 1 trong nh÷ng c«ng ty ®ang cè g¾ng hÕt søc m×nh ®Ó hoµn thiÖn mäi mÆt vÒ yªu cÇu cña thêi ®¹i ®ã lµ C«ng Ty cæ phÇn VËn T¶i vµ dÞch Vô hµng ho¸ I. Kh¸i Qu¸t vÒ C«ng ty VËn t¶i DÞch vô Hµng ho¸ C«ng ty cæ phÇn VËn t¶i vµ dÞch vô hµng ho¸ Hµ Néi lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc chuyÓn ®æi sang. §-îc thµnh lËp tõ n¨m 1966 víi tªn gäi lµ C«ng ty VËn T¶i Hµng ho¸ Hµ Néi. Lóc cao ®iÓm c«ng ty cã trªn 1000 CB-CNV. Khèi qu¶n lý bao gåm 11 phßng ban vµ trªn 200 lao ®éng. Tõ n¨m 1990 Nhµ n-íc xo¸ bá chÕ ®é bao cÊp chuyÓn dÇn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng C«ng ty tù h¹ch to¸n thu – chi. C«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m do kh«ng cßn ®éc quyÒn vËn chuyÓn hµng ho¸. Sè l-îng phßng ban kh«ng cßn phï hîp nªn C«ng Ty ®· gi¶i thÓ vµ ®· s¸t nhËp thµnh 6 phßng ban nghiÖp vô víi trªn 100 lao ®éng. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 N¨m 1992 ®Ó tæ chøc l¹i s¶n xuÊt C«ng ty 1 lÇn n÷a tæ chøc l¹i khèi qu¶n lý gåm 5 phßng nghiÖp vô vµ gi¶m bé m¸y xuèng cßn gÇn 40 lao ®éng. Ngµy 7/9/96 UBND thµnh phè Hµ Néi ®· ra quyÕt ®Þnh sè 2942/Q§-UB vÒ viÖc ®æi tªn vµ ®iÒu chØnh nhiÖm vô cho C«ng ty tõ kinh doanh vËn t¶i thuÇn tuý sang kinh doanh vËn t¶i + c¸c dÞch vô kh¸c. Qua ®ã C«ng ty x©y dùng l¹i m« h×nh tæ chøc khèi qu¶n lý cho phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô ®-îc UBND Thµnh phè ®iÒu chØnh. Sè l-îng phßng ban nghiÖp vô tõ 5 phßng cßn l¹i 4 phßng víi sè lao ®éng cßn kho¶ng 30 ng-êi. KÓ tõ ngµy 1/11/2000 trë thµnh C«ng ty cæ phÇn VËn t¶i & DÞch vô hµng ho¸ vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ c«ng ty cæ phÇn. C«ng ty cæ phÇn VËn t¶i & DÞch vô hµng ho¸, ®Þa chØ trô së chÝnh n»m ë ng· ba §u«i C¸, ph-êng Gi¸p B¸t, quËn Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi. Tªn giao dÞch quèc tÕ: HaNoi Goods services and transport joint stock company. GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: 0103000140. 1. Vèn ®iÒu lÖ c«ng ty cæ phÇn: 7200.000.000® Vèn nhµ n-íc chiÕm 30%: 2160.000.000® Cæ phÇn b¸n cho cæ ®«ng trong vµ ngoµi DN lµ70%: 5.040.000.000 2. Gi¸ trÞ doanh nghiÖp nhµ n-íc t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸(31/6/1998) Gi¸ trÞ thùc tÕ cña DN nhµ n-íc:9.595.807.000 ®ång Gi¸ trÞ phÇn vèn nhµ n-íc t¹i DN: 7.132.094.000 ®ång 3. ¦u ®·i cho ng-êi lao ®éng trong DN. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng cæ phÇn theo gi¸ -u ®·i cho ng-êi lao ®éng trong DN 50.400 cæ phÇn, phÇn gi¸ trÞ -u ®·i 1.512.000000 ®ång Sè tiÒn ®-îc tr¶ chËm cña lao ®éng nghÌo: 613.900.000 ®ång 4. C«ng ty cæ phÇn ®-îc quyÒn së h÷u toµn bé nhµ cöa ®· ®-îc x¸c ®Þnh trong gi¸ trÞ DN khi cæ phÇn ho¸ theo quyÕt ®Þnh sè 35/1998/Q§-UB ngµy 15/9/1998 cña uû ban nh©n d©n thµnh phè. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng C«ng ty ®· thay ®æi nghµnh nghÒ kinh doanh: LÇn thø nhÊt vµo ngµy 26/4/2001 , néi dung lµ bæ xung thªm vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe bus, x©y l¾p giao th«ng , x©y dùng d©n dông. LÇn thø 2 vµo ngµy 13/7/2001. Bæ xung nghµnh nghÒ : x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi võa vµ nhá, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸; x©y dùng c¸c ®-êng d©y h¹ thÕ tr¹m biÕn thÕ d-íi 35 kv; l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp tho¸t n-íc. LÇn thø 3 vµo ngµy 19/6/2002, bæ xung nghµnh nghÒ : x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông; kinh doanh bÊt ®éng s¶n; l¾p r¾p « t«, xe m¸y vµ c¸c ph-¬ng tiÖn kh¸c; ®Çu t- x©y dùng bÕn xe « t« kh¸ch. a. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty -Cung øng, vËn chuyÓn vµ ®¹i lý vËn chuyÓn hµng ho¸, vËn t¶i hµnh kh¸ch liªn tØnh vµ du lÞch, taxi t¶i vµ taxi chë kh¸ch. -San lÊp mÆt b»ng, söa ch÷a, c¶i tiÕn n©ng cÊp ph-¬ng tiÖn vËn t¶i. -XuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh vËt t- thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn, nhiªn liÖu, phô tïng. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Kinh doanh kho b·i, xÕp dì hµng ho¸, khai th¸c bÕn ®ç vµ tr«ng gi÷ xe, hµng ho¸. -DÞch vô ¨n uèng nhµ nghØ, karaoke , s¸t h¹ch xe c¬ giíi ®-êng bé, thÓ dôc thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ. C«ng ty cæ phÇn VËn T¶i vµ dÞch vô hµng ho¸ lµ ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam kÓ tõ ngµy cÊp ®¨ng ký kinh doanh, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, sö dông con dÊu riªng, më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn. b. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Hµng n¨m c«ng ty ®Òu ®Æt ra kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ lÊy ®ã lµm c¬ së ®Ó cè g¾ng hoµn thµnh v-ît møc. Tæng doanh thu cña C«ng ty trong 2 n¨m b-íc sang C«ng Ty cæ phÇn nh- sau: Doanh Thu: N¨m KÕ ho¹ch Thùc hiÖn 2001 14.000.000.000 14.742.237.052 2002 15.000.000.000 14.870.144.218 Tû lÖ % N¨m 2001 c«ng ty ®· v-ît møc hoµn thµnh kÕ ho¹ch, thùc hiÖn n¨m 2001 t¨ng lªn 742.237.052 ® so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. N¨m 2002 tuy Doanh thu kh«ng ®¹t møc kÕ ho¹ch nh-ng lîi nhuËn n¨m nµy l¹i t¨ng cao. Lîi NhuËn: N¨m KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Tû lÖ % 2002 512.000.000 678.613.100 133.06 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty ®· hoµn thµnh v-ît møc víi tû lÖ % t¨ng 33.06 %. §ã lµ mét thùc tÕ rÊt thuËn lîi víi viÖc ho¹t ®éng cña C«ng Ty. Lîi nhuËn t¨ng cao do chi phÝ sö dông thÊp ë møc tèi -u , ®Ó ®Æt ®-îc lîi nhuËn vµ lu«n hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch , c¸c bé phËn cña C«ng ty kh«ng ngõng c¶i thiÖn vµ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô mµ bé phËn ®ã ®ang cã tr¸ch nhiÖm. Vµo n¨m 2003 c«ng ty ®ang cã kÕ ho¹ch t¨ng lªn 10 ®Õn 12 % vÒ Doanh thu so víi n¨m 2002. §Æc biÖt ph¸t triÓn m¹nh vÒ nghµnh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch vµ Du LÞch. II. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña C«ng Ty vËn t¶i vµ DÞch vô hµng ho¸: Héi ®ång qu¶n trÞ Phã G§ phô tr¸ch DV Phßng TCHC BÕn DV 1 Gi¸m ®èc Phßng KT TK BÕn DV 2 Phã G§ phô tr¸ch vËn t¶i Phßng KH ®Çu t- ®oµn xe kh¸ch §oµn xe taxi Mèi quan hÖ chØ huy: Mèi quan hÖ lµm viÖc: 5 Phßng BV thanh tra Trung t©m khai th¸c vc hµng ho¸ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty ®-îc qu¶n lý theo chÕ ®é gi¸m ®èc trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c phßng ban cã quan hÖ hç trî lÉn nhau trong c«ng t¸c. Sù chØ huy trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc xuèng c¸c ®¬n vÞ thÓ hiÖn sù qu¶n lý chÆt chÏ cña bé m¸y ho¹t ®éng kinh doanh, cã thÓ th«ng qua c¸c phßng ban vµ còng cã thÓ th«ng qua Gi¸m ®èc. III. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban : 1. Gi¸m ®èc C«ng ty: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc c¬ quan cÊp trªn vµ c¸c c¬ quan Ph¸p luËt vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý, tæ chøc ®iÒu hµnh chung tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, ®êi sèng viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Phô tr¸ch c«ng t¸c ®èi néi, ®èi ngo¹i. 2. Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch dÞch vô: chuyªn phô tr¸ch vÒ phÇn dÞch vô mµ c«ng ty ®ang ®iÒu hµnh 3. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ vËn t¶i, phô tr¸ch vÒ bÕn vËn t¶i 1 vµ 2. 4. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Chøc n¨ng: lµ phßng tham m-u cho l·nh ®¹o C«ng ty vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c vÒ tæ chøc s¶n xuÊt, nh©n sù, hµnh chÝnh vµ th-ch hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng. *nhiÖm vô: Tham m-u cho L·nh ®¹o C«ng ty vÒ c«ng t¸c s¾p xÕp tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt, c«ng t¸c c¸n bé, c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÕ dé vÒ tiÒn l-¬ng, n©ng bËc l-¬ng hµng n¨m cho ng-êi lao ®éng. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô tay nghÒ cho ng-êi lao ®éng Tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é BHXH,BHYT,BHL§ vµ c¸c chÕ ®é liªn quan kh¸c LËp hå s¬ vµ tr×nh héi dång kû luËt C«ng ty xÐt xö víi nh÷ng tr-êng hîp vi ph¹m néi quy, quy chÕ c«ng ty ®· ban hµnh. Qu¶n lý lùc l-îng qu©n d©n tù vÖ, qu©n dùbÞ, vµ c«ng t¸c th¨m hái c¸c gia ®×nh chÝch s¸ch. Lµm c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ v¨n th- l-u tr÷, kiÕn thiÕt c¬ b¶n nhá trong C«ng ty. Qu¶n lý m«i tr-êng, tæ chøc ch¨m sãc søc khoÎ cho ng-êi lao ®éng. 5.phßng kÕ to¸n thèng kª:  Chøc n¨ng: lµ phßng tham m-u gióp l·nh ®¹o c«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª kÕ to¸n. Th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n s¶n xuÊt trong C«ng ty trªn nguyªn t¾c bao toµn vµ ph¸t triÓn c¸c nguån vèn ®-îc giao.  NhiÖm vô: LËp vµ ®«n ®èc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh trong tõng kú kÕ ho¹ch, cuèi kú cã quyÕt to¸n. Tæ chøc vµ h-íng dÉn nghiÖp vô liªn quan ®Õn c¸c quy ®Þnh vÒ tµI chÝnh. Ghi chÐp c¸c chøng tõ, sæ s¸ch theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. Lu«n ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kÞp thêi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 H-íng dÉn vµ kiÓm tra nghÖp vô tµi chÝnh cho c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n néi bé trong C«ng ty, thèng kª vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶ nÒn kinh tÕ. ®Ò xuÊt ph-¬ng ¸n sö dông vèn ®¹t hiÖu qu¶ cao. Lµm nhiÖm vô kiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ ®é b¶o vÖ tµi s¶n, vËt t- tiÒn vèn cña C«ng ty, viÖc thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l-¬ng, BHXH, BHYT vµ c¸c chÕ ®é tµi chÝnh tÝn dông… KiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n c¸c chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ l-u th«ng, sö lý c¸c thiÕu hôt mÊt m¸t vµ c¸c kho¶n nî khã ®ßi kh¸c… Tæ chøc hÖ thèng th«ng tin, tin häc trong c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª vµ qu¶n trÞ kinh doanh. - QuyÒn h¹n: Cã quyÒn yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ cung cÊp c¸c chøng tõ, sæ s¸ch, tµi liÖu cÇn thiÕt cho c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ kiÓm tra theo chøc n¨ng. Cã quyÒn tõ chèi kh«ng thi hµnh viÖc thu, chi vÒ tµi chÝnh mµ xÐt thÊy viÖc ®ã vi ph¹m luËt ph¸p Nhµ n-íc vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ tµi chÝnh nh-ng sau ®ã ph¶i b¸o c¸o ngay cho L·nh ®¹o C«ng ty biÕt ®Ó xö lý. §Þnh biªn gåm 5 c¸n bé: -1 tr-ëng phßng phô tr¸ch chung -1 kÕ to¸n tæng hîp -2 KÕ to¸n viªn -1 thñ quü. 6. Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t- 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chøc n¨ng: lµ phßng tham m-u tæng hîp gióp l·nh ®¹o c«ng ty trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch, ®«n ®èc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh toµn C«ng ty. ®Ò xuÊt c¸c ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh vµ theo dâi qu¶n lý c¸c trang thiÕt bÞ, hÖ thèng ®iÖn vµ ph-¬ng tiÖn cã trong toµn c«ng ty * NhiÖm vô: LËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh theo tõng kú kÕ ho¹ch (dµi h¹n, trung h¹n, ng¾n h¹n). Gi÷a kú vµ cuèi kú cã b¸o c¸o hå s¬, tæng kÕt ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch vµ ®Ò suÊt c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn. Chñ ®éng phèi hîp gi÷a c¸c phßng, ban vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó x©y dùng hoµn thiÖn c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ kü thuËt ¸p dông cho c¸c m« h×nh s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty hiÖn cã. Tham m-u cho l·nh ®¹o C«ng ty ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi tæ chøc c¸ nh©n cã nhu cÇu. KiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn vµ quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång ®· ký phï hîp víi ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ Nhµ N-íc ban hµnh. Nghiªn cøu chñ ®éng phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ x©y dùng c¸c dù ¸n tiÒn kh¶ thi Qu¶n lý theo dâi t×nh tr¹ng kü thuËt cña thiÕt bÞ vµ ph-¬ng tiÖn C«ng ty cã. LËp kÕ ho¹ch vµ chØ ®¹o thùc hiÖn ®èi víi c«ng t¸c b¶o d-ìng, s÷a ch÷a trang thiÕt bÞ vµ ph-¬ng tiÖn. * QuyÒn h¹n: Cã quyÒn kiÓm tra vµ yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ cung cÊp sè liÖu, chøng tõ vµ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh tr¹ng c¸c trang thiÕt bÞ. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cã quyÒn yªu cÇu c¸ nh©n, ®¬n vÞ nghiªm chØnh thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¶o d-ìng, s÷a ch÷a ®èi víi trang thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. *Phßng gåm 5 c¸n bé: 1 tr-ëng phßng phô tr¸ch chung. 1 c¸n bé theo dâi vÒ vËn t¶i. 1 c¸n bé theo dâi vÒ dÞch vô. 1 c¸n bé theo dâi vÒ dù ¸n. 1 c¸n bé tæng hîp kiªm phô tr¸ch kü thuËt. 7. Phßng b¶o vÖ thanh tra: Chøc n¨ng: lµ phßng chuyªn tr¸ch c«ng t¸c tuÇn tra canh g¸c b¶o vÖ tµi s¶n, ®¶m b¶o an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, phßng chèng ch¸y næ trong ph¹m vi toµn C«ng ty. NhiÖm vô: -X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn tuÇn tra canh g¸c b¶o vÖ tµI s¶n, ®¶m b¶o an ninh chÝnh trÞ trËt tù XH trong ph¹m vi toµn C«ng ty. -X©y dùng kÕ ho¹ch vµ ®«n ®èc thùc hiÖn c«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ trong ph¹m vi toµn C«ng ty. Cã ®¸nh gi¸ tæng kÕt rót kinh nghiÖm trong tõng kú kÕ ho¹ch. -H-íng dÉn nghiÖp vô cho lùc l-îng b¶o vÖ c¸c ®¬n vÞ n»m ngoµI trô së chÝnh trùc thuéc c«ng ty 8. BÕn dÞch vô 1: nhiÖm vô lµ tr«ng gi÷ « t« t¶i cña c¸c tØnh, thµnh ®Õn Hµ Néi nhËn, tr¶ hµng cã nhu cÇu ®ç qua ®ªm. Ngoµi ra cßn cã c¸c dÞch vô phô trî, phôc vô ng-êi vµ ph-¬ng tiÖn gåm: tæ chøc quÇy, qu¸n gi¶i kh¸t, ¨n cho l¸i phô xe. Tæ chøc nhµ trä cho chñ hµng vµ l¸i phô xe nghØ qua ®ªm. Tæ chøc kho chøa tr«ng gi÷ hµng ho¸. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæ chøc cöa hµng mua b¸n vËt t-, dÇu mì, phô tïng « t«. Khai th¸c vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ l-u th«ng gi÷a c¸c tØnh thµnh. DÞch vô söa ch÷a b¶o d-ìng « t« 9. BÕn dÞch vô 2: C¸c dÞch vô bÕn b·i, nhµ nghØ, … Lµ mét bé phËn thµnh viªn thuéc C«ng ty cã nhiÖm vô khai th¸c, tæ chøc söa ch÷a nh÷ng ph-¬ng tiÖn vËn t¶i cña C«ng ty còng nh- cña c¸c ®¬n vÞ ngoµi. Hµng th¸ng nép kho¸n doanh thu vÒ C«ng ty. 10. Trung t©m khai th¸c vËn chuyÓn hµng ho¸ : Lµ mét bé phËn thµnh viªn thuéc C«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, qu¶n lý ®iÒu hµnh ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, khai th¸c vËn chuyÓn hµng ho¸, hµng th¸ng quyÕt to¸n, nép kho¸n vÒ C«ng ty. 11. §oµn xe kh¸ch vµ ®oµn xe taxi: Lµ c¸c ph-¬ng tiÖn ho¹t ®éng theo sù ®iÒu hµnh cña phô Tr¸ch c¸c bÕn dÞch vô, lµm nhiÖm vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ theo môc ®Ých , yªu cÇu cña c¸ nh©n. §ã lµ nhiÖm vô riªng biÖt cña mçi phßng, ban, ®¬n vÞ. Sù ph©n c«ng râ rµng, rµnh m¹ch vµ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña mçi phßng , ban…sÏ gãp phÇn t¹o nªn sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Tõ ®ã cho thÊy r»ng bé m¸y tæ chøc ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh sù v÷ng m¹nh cña C«ng ty. IV. Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Do ®Æc ®iÓm kinh doanh cña ngµnh kinh doanh vËn t¶i, kh«ng cã s¶n phÈm h÷u h×nh, s¶n phÈm cña ngµnh lµ tÊn hµng vËn chuyÓn vµ tÊn km lu©n chuyÓn. Tõ khi ®Êt n-íc chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù c¹nh tranh cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. C¸c lo¹i h×nh vËn t¶i ®a d¹ng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ phong phó, c¬ chÕ qu¶n lý th«ng tho¸ng h¬n. Do ®ã thÞ tr-êng vËn t¶i cña ngµnh vËn t¶i nãi chung vµ cña C«ng ty nãi riªng bÞ thu hÑp. §øng tr-íc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty ®· thùc hiÖn c¬ chÕ ®æi míi trong c«ng t¸c qu¶n lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng-êi lao ®éng ph¸t huy kh¶ n¨ng cña m×nh ®ã lµ ¸p dông h×nh thøc kho¸n doanh thu ®Õn c¸c ®¬n vÞ, ®Õn tõng ng-êi lao ®éng. C¸c ®¬n vÞ tù khai th¸c, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh theo kÕ ho¹ch cña C«ng ty, hµng th¸ng nép kho¸n vµ quyÕt to¸n víi C«ng ty theo ®Þnh møc qui ®Þnh chung. C«ng ty giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kho¶n trÝch nép khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, doanh sè, chi phÝ qu¶n lý, tû lÖ lîi nhuËn, tiÒn l-¬ng b×nh qu©n c«ng nh©n, mua vËt t-, thùc hiÖn cung cÊp c¸c lao vô, dÞch vô gi÷a c¸c ®¬n vÞ. C¸c ®¬n vÞ tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cã sù gi¸m s¸t cña c¸c phßng nghiÖp vô. C¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn ®-îc chñ ®éng t×m hîp ®ång, víi sù gióp ®ì vµ ®Þnh h-íng cña C«ng ty. Phßng thèng kª kÕ to¸n qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu - chi tµi chÝnh toµn C«ng ty. C«ng ty ®Þnh h-íng kinh doanh, ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, ®Çu tthiÕt bÞ, ký kÕt c¸c hîp ®ång lín, giao kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh. Mçi bÕn dÞch vô ®Òu cã ban chØ huy ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô, ban chØ huy trùc tiÕp qu¶n lý bÕn b·i, tµi s¶n lao ®éng vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî kh¸c phôc vô kinh doanh phôc vô bÕn b·i. Cuèi th¸ng tæng hîp doanh thu, sè l-îng xe vµ ®èi chiÕu víi phßng qu¶n lý Kinh tÕ x¸c ®Þnh tæng doanh thu b¸o c¸o víi Gi¸m ®èc C«ng ty. G¾n liÒn víi c¸c bÕn b·i, ®¬n vÞ lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng, ®Æc biÖt lµ phßng kÕ to¸n. Víi t- c¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n lý ho¹t ®éng cña bé m¸y kÕ to¸n, C«ng ty lu«n cè g¾ng b¸m s¸t qu¸ tr×nh kinh doanh, 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸ch phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ ®¹o kinh doanh. V. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn VËn T¶i vµ dÞch vô Hµng ho¸: a. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n Tr-ëng phßng KÕ To¸n KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n tiÒn l-¬ng KÕ to¸n tiÒn mÆt Thñ quü * NhiÖm vô cña tõng ng-êi trong phßng kÕ to¸n 1. Tr-ëng phßng KÕ to¸n: Lµ ng-êi thùc hiÖn viÖc tæ chøc, chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª cña ®¬n vÞ, ®ång thêi cßn thùc hiÖn c¶ chøc n¨ng kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. Ngoµi ra, kÕ to¸n tr-ëng cßn ®¶m nhiÖm viÖc tæ chøc vµ chØ ®¹o c«ng t¸c tµi chÝnh. Tr-ëng phßng kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tr-íc Thñ tr-ëng ®¬n vÞ vµ tr-íc kÕ to¸n tr-ëng cÊp trªn vÒ c¸c c«ng t¸c thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña kÕ to¸n tr-ëng. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-ëng phßng kÕ to¸n cã c¸c tr¸ch nhiÖm cô thÓ: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n thèng kª, tæ chøc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ, lËp ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n thèng kª qui ®Þnh, thùc hiÖn viÖc trÝch nép thanh to¸n theo ®óng chÕ ®é, thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ kiÓm kª, thùc hiÖn kiÓm tra kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh luËt ph¸p, thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn viÖc ®µo t¹o, båi d-ìng chuyªn m«n còng nh- phæ biÕn vµ h-íng dÉn c¸c qui ®Þnh míi cho c¸c bé phËn, c¸ nh©n cã liªn quan còng nh- trong bé m¸y kÕ to¸n, tiÕn hµnh ph©n tÝch kinh tÕ, tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh mµ träng t©m lµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®ång thêi kh«ng ngõng cñng cè vµ hoµn thiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ trong ®¬n vÞ. Tr-ëng phßng KT cã c¸c quyÒn h¹n: Ph©n c«ng, chØ ®¹o trùc tiÕp tÊt c¶ nh©n viªn kÕ to¸n, thèng kª lµm viÖc t¹i ®¬n vÞ, cã quyÒn yªu cÇu c¶ c¸c bé phËn trong ®¬n vÞ cung cÊp nh÷ng tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt cho c«ng viÖc kÕ to¸n vµ kiÓm tra; c¸c lo¹i b¸o c¸o kÕ to¸n - thèng kª còng nh- c¸c hîp ®ång ph¶i cã ch÷ ký cña KÕ to¸n tr-ëng míi cã gi¸ trÞ ph¸p lý, kÕ to¸n tr-ëng ®-îc quyÒn tõ chèi, kh«ng thùc hiÖn nh÷ng mÖnh lÖnh vi ph¹m luËt ph¸p ®ång thêi ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi nh÷ng hµnh ®éng sai tr¸i cña thµnh viªn trong ®¬n vÞ cho c¸c cÊp cã thÈm quyÒn t-¬ng øng. 2. KÕ to¸n tæng hîp: Phô tr¸ch vÒ tÊt c¶ c¸c m¶ng kÕ to¸n chung cña C«ng ty, xem xÐt vµ tæng hîp t×nh h×nh KÕ to¸n trong kú. Cuèi kú h¹ch to¸n vµ xem xÐt c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n nhËn tõ c¸c KÕ to¸n viªn kh¸c. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc phô tr¸ch phßng kÕ to¸n , cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh chÝnh x¸c , ®Çy ®ñ, kÞp thêi , c¸c sè liÖu cÇn thiÕt cña C«ng ty víi mçi kú. 3. KÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh: KÕ to¸n thu chi phô tr¸ch m¶ng kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh.ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc kÕ to¸n tr-ëng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ®-îc giao, cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - Më sæ kÕ to¸n ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ trung thùc c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ theo ®óng qui ®Þnh. - Gi¸m s¸t vµ kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c tr-êng hîp vi ph¹m Ph¸p luËt, chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é tµi chÝnh. - Qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh, ®¨ng ký vµ tÝnh khÊu hao c¬ b¶n hµng th¸ng, quý, ph©n bæ theo chÕ ®é hiÖn hµnh. - Tæng hîp, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ph©n phèi lîi nhuËn vµ trÝch lËp quü theo qui ®Þnh. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh, thuÕ vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c theo yªu cÇu qu¶n lý ®óng qui ®Þnh vµ kÞp thêi gian cho c¬ quan cÊp trªn. 4. kÕ to¸n tiÒn l-¬ng: Phô tr¸ch m¶ng kÕ to¸n tiÒn l-¬ng, thuÕ, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm ytÕ, kinh phÝ C«ng ®oµn. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc kÕ to¸n tr-ëng vÒ c«ng t¸c ®-îc giao. Cã nhiÖm vô tÝnh to¸n l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng theo ®óng qui ®Þnh 5. KÕ to¸n tiÒn mÆt: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕ to¸n thu chi tiÒn mÆt. 6. Thñ quü: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qu¶n lý tiÒn mÆt, theo nghiÖp vô thu chi. Cã nhiÖm vô qu¶n lý, b¶o ®¶m bÝ mËt an toµn tuyÖt ®èi quü tiÒn mÆt, c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ trÞ nh- tiÒn, kim khÝ,.... ë mçi XÝ nghiÖp ®Òu cã mét kÕ to¸n riªng chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm trong viÖc thu thËp, xö lý c¸c chøng tõ ban ®Çu ®Õn viÖc thanh to¸n chi tiªu, tæng hîp mäi ho¹t ®éng cña bÕn b·i lËp quyÕt to¸n theo yªu cÇu cña C«ng ty. C¸c nh©n viªn nghiÖp vô nµy chÞu sù h-íng dÉn vµ ®iÒu hµnh vÒ nghiÖp vô cña phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Phßng kÕ to¸n lµ nhiÖm vô tæng hîp toµn bé c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, thanh to¸n néi bé kh¸ch hµng, ng©n hµng, lËp b¸o c¸o cho kÕ to¸n tr-ëng, cho c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. C«ng ty kh«ng cã kÕ to¸n hµng tån kho v× c«ng ty cã thùc hiÖn kho¸n cho l¸i xe tù lo vÒ nhiªn liÖu, cuèi th¸ng quyÕt to¸n víi phô tr¸ch bé phËn bÕn b·i ®ã. b. H×nh thøc sæ KÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn VËn T¶i DÞch Vô hµng ho¸: 1. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty HiÖn nay C«ng ty Cæ phÇn vËn t¶i vµ DÞch Vô hµng ho¸ ®ang ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n chung theo QuyÕt ®Þnh 1141/TC/Q§/C§KT vµ sau ®ã cã nh÷ng thay ®æi bæ sung theo c¸c Th«ng t- 10, 44, 64... vµ ¸p dông theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n qui ®Þnh. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n cña C«ng ty gåm c¸c b¸o c¸o sau: + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n + KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh + L-u chuyÓn tiÒn tÖ + ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. H×nh thøc sæ KÕ to¸n C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ víi ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n thñ c«ng. C«ng ty cã nh÷ng sæ kÕ to¸n chÝnh nh-: NhËt ký chøng tõ (NKCT) sè 1, NKCT sè 2, NKCT sè 3, NKCT sè 4, .... vµ c¸c b¶ng kª vµ c¸c lo¹i sæ c¸i nh- sæ c¸i tiÒn mÆt vµ c¸c sæ chi tiÕt... Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng kª Ghi chó: NhËt ký chøng tõ Sæ chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o KÕ to¸n Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra S¬ ®å cho thÊy: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®· ®-îc kiÓm tra lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c NhËt ký chøng tõ hoÆc b¶ng kª, sæ chi tiÕt cã liªn quan. - §èi víi c¸c NhËt ký chøng tõ ®-îc ghi c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt th× hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n, vµo b¶ng kª, sæ chi tiÕt, cuèi th¸ng ph¶i chuyÓn sè liÖu tæng céng cña b¶ng bª, sæ chi tiÕt vµo NhËt ký chøng tõ. - Cuèi th¸ng kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn c¸c NhËt ký chøng tõ, kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c NhËt ký chøng tõ víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, B¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña ¸c NhËt ký chøng tõ ghi trùc tiÕp vµo Sæ C¸i. §èi víi c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn c¸c sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt th× ®-îc ghi trùc tiÕp vµo c¸c sæ, thÎ cã liªn quan. Cuèi th¸ng, céng c¸c sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¨n cø vµo sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lËp c¸c B¶ng tæng hîp chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n ®Ó ®èi chiÕu víi Sæ C¸i. Sè liÖu tæng céng ë sæ c¸i vµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong NhËt ký chøng tõ, B¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®-îc dïng ®Ó lËp B¸o c¸o Tµi chÝnh. VI. KÕt luËn §ã lµ c¸i nh×n tæng quan vÒ C«ng ty cæ phÇn VËn t¶i vµ dÞch vô hµng ho¸, qua nh÷ng thu thËp trªn, lµ mét sinh viªn ®ang s¾p ra tr-êng vµ ®-îc thùc tËp t¹i C«ng ty em thÊy r»ng C«ng ty ®ang cã thÕ m¹nh vÒ bé m¸y qu¶n lý, tæ chøc. Quy m« ph¸t triÓn m¹nh vÒ vËn t¶i, ®Æc biÖt 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lµ vËn t¶i hµnh kh¸ch chøng tá r»ng C«ng ty ®ang dÇn thÝch nghi víi m«i tr-êng x· héi ®-¬ng ®¹i. Tõ khi chuyÓn ®æi sang cæ phÇn th× hµng n¨m doanh thu cña c«ng ty lu«n hoµn thµnh v-ît møc, trong 2 n¨m 2001, 2002, th× doanh thu t¨ng rÊt cao. Tuy n¨m 2002 tû lÖ % cña thùc hiÖn so víi kª ho¹ch chØ ®¹t 99,3% nh-ng do n¨m nµy C«ng ty sö dông chi phÝ gi¶m ë møc tèi -u nªn l·i ®¹t tíi 678613100®, t¨ng lªn 33,6% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. Trong sù khëi ®Çu míi khi chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn th× C«ng ty vÉn cßn 1 sè nh-îc ®iÓm nh- vÉn bÞ ¶nh h-ëng bëi tÝnh chÊt cña DN Nhµ n-íc, thÓ hiÖn viÖc gi¶i quyÕt c«ng viÖc ch-a nhanh nhËy n¾m b¾t kÞp thêi, thñ tôc cßn chång chÐo r-êm rµ. Nh-ng vÒ phÇn -u ®iÓm th× C«ng ty hiÖn cã lùc l-îng lao ®éng cã kiÕn thøc còng nh- chuyªn m«n nghiÖp vô cao. §éi ngò c«ng nh©n tr¶i qua nhiÒu n¨m lao ®éng, ®óc rót ®-îc nhiÒu kinh nghiÖm vµ cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kh«ng ngõng ®-îc n©ng cao vÒ kiÕn thøc còng nh- chuyªn m«n nghiÖp vô, cô thÓ: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· thu hót ®-îc mét lùc l-îng ®«ng ®¶o c¸c c¸n bé kü thuËt trÎ, cã n¨ng lùc còng nh- tr×nh ®é cao. ChÝnh nhê vµo sù ®Çu tchÊt x¸m ®ã, cïng víi nç lùc cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty ®· t¹o nªn mét C«ng ty ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng tr-íc nh÷ng biÕn ®éng cña thêi më cöa. Vµ s¾p tíi C«ng ty sÏ cè g¾ng ®Æt ra nhiÒu kÕ ho¹ch hoµn thiÖn h¬n n÷a ®Ó ph¸t triÓn c«ng ty 1 c¸ch toµn diÖn h¬n. Ph¸t triÓn nghµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty còng chÝnh lµ mét phÇn ®ãng gãp sù giµu m¹nh cho §Êt n-íc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ®Õn Quý C«ng ty, ®Æc biÖt lµ tr-ëng phßng kÕ to¸n , ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc Lôc sè trang Lêi më ®Çu 1 I. Kh¸i Qu¸t vÒ C«ng ty VËn t¶i DÞch vô Hµng ho¸ 1 a. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty b. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh. 3 4 II. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña C«ng Ty vËn t¶I vµ DÞch vô hµng ho¸ 5 III. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban 6 IV. Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 11 V. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn VËn T¶i vµ dÞch vô Hµng ho¸ 13 a.Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty 13 1. Tr-ëng phßng KÕ to¸n 14 2. KÕ to¸n tæng hîp 15 3. KÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh 15 4. kÕ to¸n tiÒn l-¬ng 15 5. KÕ to¸n tiÒn mÆt, 16 6. Thñ quü 16 a. H×nh thøc sæ KÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn VËn T¶i vµ DÞch Vô hµng ho¸ 16 1. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty 16 2.H×nh thøc sæ kÕ to¸n 17 KÕt luËn 19 20
- Xem thêm -