Tài liệu Khái quát về công ty tin học xây dựng - bộ xây dựng

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr-êng mçi sinh viªn ®-îc trang bÞ t-¬ng ®èi ®Çy ®ñ vÒ lý thuyÕt c¸c m«n häc, ®©y lµ mét trong nh÷ng hµnh trang kh«ng thÓ thiÕu cho kü s- t-¬ng lai. Trong thùc tÕ tuy víi l-îng kiÕn thøc t-¬ng ®èi ®Çy ®ñ nh-ng khi lµm nh÷ng c«ng viÖc thùc tÕ th× kh«ng khái bì ngì gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh. N¾m b¾t ®-îc vÊn ®Ò ®ã nhµ tr-êng ®· ®-a thùc tËp trë thµnh mét m«n häc b¾t buéc víi mçi sinh viªn tr-íc khi ra tr-êng. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp sinh viªn ®-îc lµm quen víi c¸c c«ng viÖc thùc tÕ, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò trong thùc tiÔn, cñng cè vµ hoµn thiÖn nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc trang bÞ trong qu¸ tr×nh häc tËp. 1 Kh¸I qu¸t vÒ c«ng ty tin häc x©y dùng - Bé x©y dùng 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty tin häc x©y dùng. C«ng ty Tin häc X©y dùng (CIC- Construction Informatics Corporation) lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin, ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 243/Q§-Bé x©y dùng ngµy 16/2/2000 cña Bé tr-ëng Bé x©y dùng trªn c¬ së trung t©m tin häc x©y dùng (Center of informatics in Construction). CIC lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Bé x©y dùng, cã trô së chÝnh t¹i: Sè 5 phè Hoa L-, quËn Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi vµ cã hai chi nh¸nh t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ CÇn th¬. TiÒn th©n tõ phßng øng dông to¸n vµ m¸y tÝnh (5/1974) ph¸t triÓn thµnh Trung t©m Tin häc x©y dùng (27/11/1990) vµ trë thµnh c«ng ty Tin häc X©y dùng (16/2/2000). Qua gÇn 10 n¨m ho¹t ®éng c«ng ty ®· cã ®éi ngò trªn 80 c¸n bé cã tr×nh ®é tõ ®¹i häc trë lªn . §Ó hoµn thµnh nhiÖm vô gióp Bé tæ chøc triÓn khai øng dông tin häc phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n-íc cña bé vµ phôc vô c«ng t¸c chØ ®¹o cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së nh»m n©ng cao chÊt l-îng trong c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng ty ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu vµ ®· ®¹t ®-îc kÕt qu¶ b-íc ®Çu trong c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu – s¶n xuÊt – t- vÊn – chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ ®-îc nhµ n-íc chøng nhËn b¶n quyÒn cho nhiÒu s¶n phÈm phÇn mÒm c«ng nghÖ th«ng tin, c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm ®· ®-îc øng dông réng r·i trong nhiÒu n¨m qua. §Õn nay c«ng ty ®· cung cÊp, ®µo t¹o vµ chuyÓn giao cho trªn 1300 ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh x©y dùng. Ngoµi ra c«ng ty cßn lµ c¬ quan th-êng trùc cña ban chØ ®¹o c«ng nghÖ th«ng tin (CNTT) ngµnh x©y dùng, lµ ®Çu mèi cña ngµnh x©y dùng trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin 2 2. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 2.1. Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty gåm c¸c Trung t©m, XÝ nghiÖp, X-ëng, Phßng ban, Chi nh¸nh. HiÖn nay C«ng ty Tin häc x©y dùng ®· trë thµnh mét trong nh÷ng C«ng ty quan träng trùc thuéc Bé x©y dùng ho¹t ®éng trªn kh¾p mäi miÒn ®Êt n-íc, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty bao gåm: - Trung t©m nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin - Trung t©m ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. - XÝ nghiÖp phÇn mÒm qu¶n lý. - XÝ nghiÖp ph¸t triÓn phÇn mÒm t- vÊn x©y dùng. - XÝ nghiÖp tù ®éng ho¸ vµ t- vÊn x©y dùng. - XÝ nghiÖp xuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh thiÕt bÞ ®iÖn tö tin häc. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trùc thuéc c«ng ty ®-îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo quy chÕ do gi¸m ®èc c«ng ty phª duyÖt. C¨n cø vµo ph-¬ng h-íng, môc tiªu kÕ ho¹ch cña nhµ n-íc, cña Bé x©y dùng vµ nhu cÇu thÞ tr-êng. C«ng ty chñ ®éng x¸c ®Þnh ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, ph-¬ng thøc s¶n xuÊt - dÞch vô vµ c¬ cÊu tæ chøc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty phï hîp víi n¨ng lùc, tr×nh ®é ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm, ph¸t huy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ trùc thuéc vµ cña toµn c«ng ty. 2.2 C¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty. 2.2.1 Nghiªn cøu, thiÕt kÕ s¶n xuÊt, khai th¸c ph¸t triÓn vµ cung cÊp phÇn mÒm vÒ c«ng nghÖ th«ng tin phôc vô qu¶n lý, kinh tÕ, kü thuËt. Trong gÇn 10 n¨m ho¹t ®éng c«ng ty ®· s¶n xuÊt vµ cung cÊp rÊt nhiÒu c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm trong mäi lÜnh vùc nh-: 2.2.1.1 PhÇn mÒm phôc vô qu¶n lý: 3 - KTMS : Qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n. - KT2000 : Qu¶n lý kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp. - QLDN : Qu¶n lý doanh nghiÖp. - QLNS : Qu¶n lý nh©n sù, c«ng chøc. - L¦¥NG : Qu¶n lý vµ tÝnh l-¬ng. - TSC§ : Qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh. - QLCV : Qu¶n lý c«ng v¨n. - TBCG : Qu¶n lý thiÕt bÞ c¬ giíi. - WATER : Qu¶n lý kh¸ch hµng- thu tiÒn n-íc – m¹ng n-íc. - MAPPRO : Qu¶n lý nhµ ®Êt, ®Þa giíi hµnh chÝnh, quy ho¹ch ®« thÞ, qu¶n lý x©y dùng. 2.2.1.2 PhÇn mÒm phôc vô t- vÊn. - KPW : Tù ®éng ho¸ tÝnh to¸n – thiÕt kÕ khung ph¼ng. - MC : Tù ®éng ho¸ tÝnh to¸n – thiÕt kÕ mãng cäc. - M§ : Tù ®éng ho¸ tÝnh to¸n- thiÕt kÕ mãng ®¬n. - MBW2000 : Tù ®éng ho¸ tÝnh to¸n – thiÕt kÕ mãng b¨ng. - SBTW2000 : Tù ®éng ho¸ tÝnh to¸n – thiÕt kÕ cÊu sµn BTCT - TTX : Tù ®éng ho¸ trî gióp thiÕt kÕ x©u dùng. - RDW2000 : Tù ®éng ho¸ tæ hîp néi lùc vµ thiÕt kÕ kiÓm tra cÊu kiÖn, bª t«ng cèt thÐp theo TCVN tõ kÕt qu¶ cña c¸c phÇn mÒm STAAD III; SAP90; SAP200. - DT98 : Tù ®éng ho¸ tÝnh ®¬n gi¸ - dù to¸n - quyÕt to¸n x©y dùng c¬ b¶n. - VINASAS : Tù ®éng ho¸ tÝnh to¸n, thiÕt kÕ kÕt cÊu hçn hîp. 2.2.1.3 PhÇn mÒm hîp t¸c ph¸t triÓn víi n-íc ngoµi ViÖt ho¸ vµ dïng TCVN. - PKPM (Trung Quèc) : ThiÕt kÕ nhµ cao tÇng. - STAAD III (REL-Mü) : TÝnh to¸n kÕt cÊu. 4 - LANDCA§ (Graphisoft-Hungary) : ThiÕt kÕ kiÕn tróc. - AUTODEST (Mü) : ThiÕt kÕ x©y dùng. - TRIPS (MVA-Anh) : Quy ho¹ch m¹ng l-íi giao th«ng ®« thÞ. - WP (Mü) : LËp vµ qu¶n lý tiÕn ®é thi c«ng. - ARCHICAP (Graphisoft-Hungary) : ThiÕt kÕ kiÕn tróc. 2.2.2 T- vÊn c¸c gi¶i ph¸p tæng thÓ vÒ hÖ thèng thiÕt bÞ tin häc, viÔn th«ng, nghiªn cøu øng dông vµ chuyÓn giao c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ th«ng tin, thùc hiÖn l¾p ®Æc c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ tin häc viÔn th«ng. 2.2.2.1 nghiªn cøu triÓn khai øng dông khoa häc c«ng nghÖ. - Nghiªn cøu vµ triÓn khai dù ¸n c«ng nghÖ th«ng tin “ tin häc ho¸ qu¶n lý nhµ n­íc ngµnh x©y dùng”, c«ng tr×nh quèc gia vÒ c«ng nghÖ th«ng tin. - Tham gia vµ thùc hiÖn ®Ò tµi thuéc c«ng tr×nh quèc gia vÒ tù ®éng ho¸, c«ng nghÖ th«ng tin. - Thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi cÊp bé vÒ c«ng nghÖ th«ng tin. 2.2.2.2 ChuyÓn giao c«ng nghÖ. - ChuyÓn giao c¸c phÇn mÒm theo h×nh thøc trän gãi (gåm cµi ®Æt, h-íng dÉn sö dông t¹i chç, b¶o hµnh phÇn mÒm vµ trî gióp ng-êi dïng) cho kh¸ch hµng trong vµ ngoµi ngµnh. - Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng qu¶n lý trªn m¹ng m¸y tÝnh phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ kÕt nèi d÷ liÖu gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh. - X©y dùng c¸c c¬ së d÷ liÖu lín phôc vô cho ngµnh x©y dùng. 5 - X©y dùng dù ¸n ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c¸c lÜnh vùc qu¶n lý vµ t- vÊn x©y dùng, phôc vô c¸c së, tæng c«ng ty, c«ng ty, viÖn nghiªn cøu, tr-êng ®¸o t¹o. 2.2.3 Thùc hiÖn c¸c néi dung c«ng t¸c t- vÊn x©y dùng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh tin häc viÔn th«ng, c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng c¬ së, khu c«ng nghiÖp. T- vÊn tù ®éng ho¸ x©y dùng. - T- vÊn lËp dù ¸n c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng tin häc vµ d©n dông. - ThiÕt kÕ lËp tæng dù to¸n c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng vµ mét sè c«ng tr×nh d©n dông, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp. - ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng tin häc, c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp. 2.2.4 XuÊt nhËp khÈu vµ cung cÊp thiÕt bÞ, c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ th«ng tin (phÇn mÒm) vµ c¸c øng dông c«ng nghÖ kh¸c. Cung cÊp vµ b¶o hµnh thiÕt bÞ c«ng nghÖ th«ng tin. - Cung cÊp ®ång bé m¸y tÝnh, m¸y in, c¸c thiÕt bÞ nho¹i vi kh¸c cho c¸c dù ¸n c«ng nghÖ th«ng tin cña bé x©y dùng, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. - T- vÊn thiÕt kÕ vµ thi c«ng x©y dùng m¹ng côc bé, m¹ng diÖn réng cho nhiÒu ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh x©y dùng. - B¶o hµnh, b¶o tr× thiÕt bÞ theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 2.2.5 Tæ chøc ®µo t¹o, båi d-ìng cho c¸c häc viªn vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ c«ng nghÖ th«ng tin vµ c¸c øng dông c«ng nghÖ kh¸c. 6 CIC th-êng xuyªn tæ chøc ®µo t¹o vµ cÊp chøng chØ vÒ tin häc x©y dùng (nhiÒu tr×nh ®é) cho häc viªn, bao gåm c¸c ch-¬ng tr×nh: - Tin häc c¬ b¶n, tin häc v¨n phßng. - Tin häc chuyªn ngµnh x©y dùng (t- vÊn, quy ho¹ch, thiÕt kÕ…). - §µo t¹o qu¶n trÞ m¹ng. - §µo t¹o chuyªn s©u vÒ lËp tr×nh, hÖ qu¶n trÞ CSDL, WEB… - Sö dông Intranet vµ Internet… - Sö dông c¸c ch-¬ng tr×nh chuyªn dông nh- ArchiCad, STAAD III, AutoCad, Sap, Trips,… Ngoµi ra CIC cßn biªn so¹n tµi liÖu vµ cÊp tµi liÖu cho häc viªn . Thùc hµnh trªn m¹ng. 2.2.6 Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n-íc ®Ó ph¸t triÓn vµ ®Çu t- c«ng nghÖ. CIC ®· hîp t¸c vµ liªn kÕt víi c¸c c«ng ty phÇn cøng vµ phÇn mÒm næi tiÕng vÒ chuyªn ngµnh tin häc vµ x©y dùng trªn thÕ giíi nh-: Consultel (Australia), IBM, Oracle, Microsoft, EaglePoint (Mü), MVA (V-¬ng quèc Anh), Autodesk (Mü), CADdy (CHLB §øc), ViÖn hµn l©m khoa häc x©y dùng Trung Quèc, Graphisoft (Hungary),…Trong viÖc tiÕp nhËn c«ng nghÖ vµ c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm tiªn tiÕn, phôc vô s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh x©y dùng. 2.2.7 Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Bé x©y dùng giao. C«ng ty tiÕn hµnh thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c dù ¸n vÒ c«ng nghÖ th«ng tin cña Bé x©y dùng (trang bÞ míi, n©ng cÊp, c¶i t¹o thiÕt bÞ,…). 7 3. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty bao gåm: - Gi¸m ®èc, c¸c phã gi¸m ®èc c«ng ty. - KÕ to¸n tr-ëng c«ng ty. - C¸c phßng ban chuyªn m«n nghiÖp vô. 8 9 Gi¸m ®èc c«ng ty do Bé tr-ëng Bé x©y dùng bæ nhiÖm. Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Bé tr-ëng Bé x©y dùng vµ tr-íc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Gi¸m ®èc c«ng ty cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty. C¸c phã gi¸m ®èc c«ng ty cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty theo ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®-îc gi¸m ®èc ph©n c«ng vµ uû quyÒn. KÕ to¸n tr-ëng c«ng ty gióp gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª cña c«ng ty. C¸c phßng ban chuyªn m«n nghiÖp vô cña c«ng ty cã chøc n¨ng tham m-u gióp viÖc cho gi¸m ®èc c«ng ty trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng viÖc. Cô thÓ nhiÖm vô chÝnh cña cña c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c phßng ban nh- sau: *Phßng tæ chøc lao ®éng. - Gióp gi¸m ®èc x¾p xÕp c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty (vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc) - X©y dùng quy chÕ, ®iÒu lÖ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. - LËp kÕ ho¹ch tuyÓn dông, tiÕp nhËn c¸n bé, lËp kÕ ho¹ch bè trÝ c¸n bé, thÈm tra hå s¬ c¸n bé. - X©y dùng c¸c chøc danh c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt. - LËp kÕ ho¹ch vµ c©n ®èi kÕ ho¹ch lao ®éng, ®µo t¹o c¸n bé. - L-u tr÷, b¶o qu¶n vµ bæ xung…hå s¬ c¸n bé. - Qu¶n lý c«ng t¸c qu©n sù, tù vÖ, lao ®éng c«ng Ých. - ChÕ ®é, chÝnh s¸ch, b¶o hé lao ®éng vµ b¶o hiÓm x· héi. - Thùc hiÖn c¸c c«g t¸c vÒ tiÒn l-¬ng. - Theo dâi c«ng t¸c thi ®ua, khen th-ëng kû luËt. 10 *Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: - Gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª kÕ to¸n, qu¶n lý vèn, h¹ch to¸n kÕ to¸n. - Thùc hiÖn c«ng t¸c: LËp vµ tæng hîp kÕ ho¹c tµi chÝnh. LËp b¶ng tæng kÕt tµi s¶n, b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh toµn c«ng ty. Thanh quyÕt to¸n c«ng nî, thu chi néi bé. h¹ch to¸n lç l·i. X¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt. - KÕ to¸n tiÒn l-¬ng, kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. - Theo dâi, h-íng dÉn kiÓm tra tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch. - Qu¶n lý tµi chÝnh kho vËt t-, v¨n phßng phÈm. - Thu, nép, cÊp ph¸t vµ b¶o qu¶n tiÒn, ho¸ ®¬n,… - Ph©n tÝch hiÖu qu¶ SXKD cña c«ng ty vµ tæng hîp, x¸c ®Þnh vµ tÝnh to¸n ®-îc kÕt qu¶ cuèi cïng trong c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Thèng kª c¸c chØ tiªu theo ph¸p lÖnh kÕ to¸n - thèng kª vµ l-u tr÷ sè liÖu thèng kª. *Phßng kü thuËt - kÕ ho¹ch. - Gióp gi¸m ®èc theo dâi thùc hiÖn khèi l-îng c«ng t¸c SXKD, chÊt l-îng s¶n phÈm … - X©y dùng mèi liªn kÕt víi c¸c cÊp qu¶n lý, chñ ®Çu t-, kh¸ch hµng, c¸c tæ chøc c¸ nh©n (trong vµ ngoµi n-íc). - LËp lÞch c«ng t¸c hµng tuÇn, hµng th¸ng. - Tham m-u vÒ viÖc ký hîp ®ång kinh tÕ vµ kho¸n néi bé. - Qu¶n lý theo dâi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång, giao kho¸n. - X©y dùng kÕ ho¹ch (ng¾n, trung vµ dµi h¹n). - Ph©n bæ vµ giao kÕ ho¹ch cho c¸c ®¬n vÞ, c©n ®èi chØ tiªu kÕ ho¹ch trong C«ng ty vµ xem xÐt ®Ó t- vÊn cho Gi¸m ®èc ®iÒu chØnh bæ xung kÕ ho¹ch. 11 - LËp ph-¬ng ¸n ®æi míi c«ng nghÖ, trang bÞ thiÕt bÞ. - Nghiªn cøu chuÈn bÞ c¸c hå s¬ giao nhËn thÇu. - LËp dù ¸n ®Çu t-, dù ¸n tiÒn kh¶ thi vµ kh¶ thi ®Ó ®Çu t- ph¸t triÓn s¶n xuÊt. * Khoa häc - C«ng nghÖ: - LËp kÕ ho¹ch nghiªn cøu, øng dông khoa häc c«ng nghÖ vµ theo dâi triÓn khai nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ. - Qu¶n lý c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm, tµi liÖu liªn quan (chøng nhËn b¶n quyÒn, hå s¬ phÇn mÒm, tµi liÖu h-íng dÉn,…) - Cung cÊp s¶n phÈm phÇn mÒm cho bé phËn chuyÓn giao. - X©y dùng hoÆc so¸t xÐt ®Þnh møc ®¬n gi¸ s¶n phÈm. - Qu¶n lý tiªu chuÈn, quy ph¹m, ®Þnh møc, chÊt l-îng. - T- vÊn lùa chän c¸c trang bÞ, d©y truyÒn c«ng nghÖ míi, vËt liÖu vµ kÕt cÊu míi. - Qu¶n lý vµ tæ chøc øng dông kü thuËt míi. - Th«ng tin khoa häc kü thuËt - Qu¶n lý sö dông m¹ng m¸y tÝnh vµ Internet cña c«ng ty. * XÝ nghiÖp xuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh thiÕt bÞ ®iÖn tö tin häc. - LËp kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, dµi h¹n vÒ kinh doanh. - Nghiªn cøu, ®iÒu tra vµ dù b¸o nhu cÇu thÞ tr-êng . - Hîp t¸c kinh doanh, lµm ®¹i lý, trao ®æi hµng ho¸. - TiÕp xóc vµ ®µm ph¸n víi c¸c ®èi t¸c vÒ hîp ®ång mua b¸n thiÕt bÞ ®iÖn tö tin häc sÏ triÓn khai. - Qu¶ng c¸o vµ giíi thiÖu s¶n phÈm. - Cung cÊp thiÕt bÞ phô tïng thay thÕ. - L¾p r¸p thiÕt bÞ vµ kiÓm tra chÊt l-îng tr-íc khi xuÊt. - B¶o hµnh b¶o tr×, s÷a ch÷a, thay thÕ c¸c linh kiÖn, bé phËn cÊu thµnh. 12 - ChuÈn bÞ hå s¬ mua thÇu mua s¾m trang thiÕt bÞ. - T- vÊn, l¾p ®Æt, cµi ®Æt m¹ng LAN, WAN. - Hç trî kü thuËt phÇn cøng cho kh¸ch hµng. - Lµm nhiÖm vô xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ. - Më vµ qu¶n lý c¸c ®¹i lý mua b¸n thiÕt bÞ. - T×m kiÕm chñng lo¹i vµ nguån hµng ®Ó kinh doanh. - Qu¶n lý hÖ thèng thiÕt bÞ cña c«ng ty (kÕt hîp víi kÕ ho¹ch vµ tµi vô). - B¶o hµnh vµ söa ch÷a thiÕt bÞ cho c¬ quan Bé. * Trung t©m nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin. Trung t©m lµ ®Çu mèi nghiªn cøu c«ng nghÖ th«ng tin cña c«ng ty cã nhiÖm vô: - Nghiªn cøu vµ øng dông thµnh tùu tin häc trong lÜnh vùc t- vÊn thiÕt kÕ x©y dùng, qu¶n lý, quy ho¹ch,…th«ng qua c¸c ®Ò tµi khoa häc. - Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n-íc theo yªu cÇu cña Bé x©y dùng. - Biªn so¹n c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m vÒ c«ng nghÖ th«ng tin øng dông trong x©y dùng. - T- vÊn khoa häc vÒ c«ng nghÖ th«ng tin øng dông trong tin häc. - Phèi hîp víi héi ®ång Khoa häc c«ng nghÖ vÒ c¸c c«ng t¸c nghiªn cøu vµ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin. - X©y dùng c¸c dù ¸n ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin. * XÝ nghiÖp ph¸t triÓn phÇn mÒm t- vÊn X©y dùng. - Nghiªn cøu vµ øng dông tin häc trong lÜnh vùc t- vÊn thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh (tÝnh to¸n, thiÕt kÕ, thÈm ®Þnh) - Biªn so¹n tiªu chuÈn quy ph¹m vÒ c«ng nghÖ th«ng tin trong t- vÊn x©y dùng. 13 - Nghiªn cøu x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c phÇn mÒm øng dông cho c«ng t¸c t- vÊn x©y dùng, thÈm ®Þnh. - Ph¸t triÓn c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ x©y dùng. - Tham gia t- vÊn thiÕt kÕ , thÈm ®Þnh chÊt l-îng c«ng tr×nh. - Tham gia chuyÓn giao c«ng nghÖ. * XÝ nghiÖp ph¸t triÓn phÇn mÒm qu¶n lý: - Nghiªn cøu vµ øng dông tin häc trong qu¶n lý mµ träng t©m lµ c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ kinh doanh ngµnh x©y dùng (qu¶n lý nhµ n-íc, qu¶n lý doanh nghiÖp, qu¶n lý ®« thÞ,…) - Biªn so¹n c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m vÒ c«ng nghÖ th«ng tin øng dông trong qu¶n lý - kinh doanh x©u dùng. - T- vÊn khoa häc vÒ c«ng nghÖ th«ng tin øng dông trong qu¶n lý - kinh doanh x©y dùng. - Ph¸t triÓn phÇn mÒm trong qu¶n lý kinh doanh. - Ph¸t triÓn c«ng nghÖ CAM x©y dùng. - Tham gia chuyÓn giao c«ng nghÖ. * Trung t©m ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. - X©y dùng ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o tin häc cho c¸c ®èi t-îng. - ViÕt vµ biªn tËp c¸c gi¸o tr×nh ®µo t¹o. - §µo t¹o t¹i chç hoÆc t¹i ®¬n vÞ kh¸ch hµng. - T- vÊn cho c¸c ®¬n vÞ sö dông phÇn mÒm. - Cµi ®Æt vµ huÊn luyÖn sö dông c¸c phÇn mÒm tin häc. - Hç trî kü thuËt vÒ phÇn mÒm. - Thu thËp vµ tæng hîp c¸c ý kiÕn cña kh¸ch hµng vÒ c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm cña c«ng ty. * XÝ nghiÖp tù ®éng ho¸ vµ t- vÊn x©y dùng. 14 - øng dông tin häc trong thiÕt kÕ vµ t- vÊn x©y dùng. - LËp dù ¸n, qu¶n lý c¸c dù ¸n ®Çu t- x©y dùng. - T- vÊn ®Êu thÇu c¸c dù ¸n x©y dùng. - ThiÕt kÕ, thÈm tra thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh. - §iÒu tra kh¶o s¶t x©y dùng. - T- vÊn gi¸m s¸t thi c«ng vµ chÊt l-îng c«ng tr×nh. - Tham gia chuyÓn giao c«ng nghÖ trong thiÕt kÕ, t- vÊn. - KiÓm tra thùc tÕ, ®¸nh gi¸ c¸c phÇn mÒm vÒ t- vÊn cña c«ng ty. * Phßng qu¶n lý thiÕt bÞ. Cã nhiÖm vô qu¶n lý hå s¬ vÒ toµn bé trang thiÕt bÞ phôc vô trong toµn c«ng ty, qua ®ã b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña tõng thiÕt bÞ. 4. ThuËn lîi, khã kh¨n vµ xu h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi. 4.1 ThuËn lîi: Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty lu«n ®-îc sù quan t©m chØ ®¹o cña Bé x©y dùng vµ c¸c ngµnh h÷u quan t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty thùc hiÖn c¸c dù ¸n. Gi¸m ®èc, ban l·nh ®¹o vµ bé m¸y gióp viÖc ë C«ng ty hÕt søc linh ho¹t, nh¹y bÐn vµ s¸ng t¹o, n¾m b¾t ®-îc thÞ tr-êng, cã ®-êng lèi chiÕn l-îc s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ®¾n. ViÖc sö dông lao ®éng hîp lý phï hîp víi tr×nh ®é vµ chuyªn m«n cña tõng ng-êi ®· ph¸t huy triÖt ®Ó kh¶ n¨ng cña tõng ng-êi. C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin vµ toµn c«ng ty ®Òu ®-îc trang bÞ nèi m¹ng Internet nªn rÊt thuËn lîi trong viÖc t×m kiÕm th«ng tin trªn thÞ tr-êng, cËp nhËt c¸c th«ng tin míi vÒ khoa häc c«ng nghÖ nãi chung vµ vÒ c«ng nhÖ th«ng tin nãi riªng ®-îc nhanh vµ chÝnh x¸c. 15 Ngoµi ra c«ng ty cßn cã c¶ mét trang web riªng rÊt h÷u Ých trong viÖc giíi thiÖu vÒ c«ng ty, vÒ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng,… 4.2 Khã kh¨n: Còng nh- tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c, ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Òu ph¶i chÞu sù t¸c ®éng cña quy luËt c¹nh tranh, do ®ã c«ng ty CIC ph¶i chÞu sù c¹nh tranh rÊt lín tõ c¸c c«ng ty cïng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin kh¸c nh- , Oracle, Microsoft, FPT … vÒ lÜnh vùc s¶n phÈm phÇn mÒm, h¬n n÷a tõ khi ho¹t ®éng d-íi h×nh thøc lµ c«ng ty cho ®Õn nay, kh¸ch hµng chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé x©y dùng, mµ mét c«ng ty ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× kh«ng thÓ chØ bã hÑp trong mét ph¹m vi nµo ®ã, ph¶i kh«ng ngõng ph¸t triÓn, cñng cè uy tÝn trªn th-¬ng tr-êng vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm. Do ®ã viÖc më réng thÞ tr-êng ra bªn ngoµi lµ môc tiªu quan träng cña C«ng ty trong giai ®o¹n tr-íc m¾t, tuy nhiªn viÖc nµy gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n bëi lÏ C«ng ty míi ®-îc thµnh lËp (16/02/2000) nªn uy tÝn cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng ch-a cao, vèn kinh doanh kh«ng lín …nªn C«ng ty gÆp khã kh¨n trong viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ khi ®-a s¶n phÈm ra thÞ tr-êng bªn ngoµi (ngoµi Bé x©y dùng) sÏ gÆp ph¶i sù c¹nh tranh rÊt m¹nh mÏ tõ c¸c c«ng ty phÇn mÒm kh¸c trªn thÕ giíi. §©y lµ khã kh¨n lín nhÊt cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp. Ngoµi ra c«ng ty cßn gÆp mét sè khã kh¨n kh¸c nh- lµ ®éi ngò c¸n bé lµm viÖc trong lÜnh vùc phÇn mÒm (viÕt phÇn mÒm) Ýt, hay vÒ c¬ chÕ ho¹t ®éng, c«ng ty lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc Bé x©y dùng nªn c«ng ty ch-a thùc sù tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh. 4.3. Xu h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty. 16 * C«ng ty tiÕp tôc triÓn khai c¸c øng dông c«ng nghÖ tin häc trong ngµnh x©y dùng: TiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n cÊp Nhµ n-íc giai ®în 2000 2003: X©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý chuyªn ngµnh x©y dùng. §¬n vÞ lµ ®Çu mèi cña Bé vÒ triÓn khai dù ¸n c«ng nghÖ th«ng tin, phèi hîp gi÷a c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn ®Ó x©y dùng hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu quèc gia vÒ ngµnh x©y dùng, thiÕt lËp m¹ng th«ng tin ngµnh x©y dùng phôc vô c¸c nhu cÇu qu¶n lý nhµ n-íc cña Bé vµ Ngµnh. * Nghiªn cøu x©y dùng ch-¬ng tr×nh phôc vô qu¶n lý nh- qu¶n lý quy ho¹ch, qu¶n lý nhµ ë, c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, qu¶n lý khu c«ng nghÖp vµ ®« thÞ, khu d©n c-,… * X©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t- x©y dùng, trong ®ã chó träng thÈm ®Þnh thiÕt kÕ vµ thÈm ®Þnh kinh tÕ kü thuËt c¸c dù ¸n ®Çu t- vÒ s¶n xuÊt vËt liÖu X©y dùng, dù ¸n x©y dùng khu ®« thÞ. * TiÕp tôc n©ng cÊp c¸c phÇn mÒm tÝnh to¸n thiÕt kÕ, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh, nghiªn cøu x©y dùng vµ n©ng cÊp c¸c phÇn mÒm qu¶n lý doanh nghiÖp cã m« h×nh lín trªn m¹ng côc bé vµ m¹ng Intranet. Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ m¹ng Internet. * T- vÊn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng…  TiÕp tôc nghiªn cøu vÊn ®Ò b¶o vÖ b¶n quyÒn phÇn mÒm, ®¨ng ký b¶n quyÒn c¸c ch-¬ng tr×nh víi côc b¶n quyÒn (Bé V¨n ho¸) vµ t×m c¸c biÖn ph¸p kü thuËt ®Ó chèng sao chÐp. * Ngoµi viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do Bé giao, c«ng ty cßn ®Æt ra ph-¬ng h-íng më réng thÞ tr-êng, t×m c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng, t¹o sù c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty kh¸c. 17 KÕt luËn Sau thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty tin häc CIC -BXD, em ®· thu ®-îc rÊt nhiÒu bµi häc bæ Ých cho b¶n th©n. §©y lµ mét trong nh÷ng c¬ héi ®Ó em cã thÓ häc hái vµ rÌn luyÖn thªm b¶n th©n m×nh. Tr¶i qua qu¸ tr×nh thùc tËp kÐo dµi tõ ngµy 3-12 ®Õn ngµy10-1-2002, em ®· häc hái vµ n©ng cao ®-îc nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp nhê ®-îc tiÕp xóc thùc tÕ qu¶n lý ë c«ng ty em ®· ®-îc lµm quen víi mét sè c«ng viÖc cña thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh, nhê ®ã cñng cè vµ ph¸t huy ®-îc nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn trong viÖc thu nhËn kinh nghiÖm cÇn thiÕt cho c«ng viÖc sau nµy. 18 Ban gi¸m ®èc Xn xnk thiÕt bÞ tin häc vt Khèi v¨n phßng p.KÕ ho¹ch p.KÕ to¸n p.Tæ chøc hµnh t chÝnh xnpt phÇn mÒm tvÊn Tt ®t chuyÓn giao cn Xn tù ®éng ho¸ tk& tvxd Ttnc& pt c«ng nghÖ th«ng tin XNPT phÇn mÒm qu¶n lý S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty C¸c chi nh¸nh
- Xem thêm -