Tài liệu Khái quát về công ty du lịch quốc tế và biểu diễn nghệ thuật

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua, c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc ta ®· cã nh÷ng ®æi míi s©u s¾c vµ toµn diÖn, t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc cho sù t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ níc ta, chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN, ®iÒu ®ã cµng chi phèi m¹nh mÏ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi riªng. H¬n bao giê hÕt, tiªu thu hµng ho¸, x¸c ®Þnh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh lµ vÊn ®Ò thêng xuyªn ®îc ®Æt ra ®èi víi mçi doanh nghiÖp th¬ng m¹i. §Ó cã thÓ tån t¹i trong thÕ giíi c¹nh tranh ngµy cµng phøc t¹p, gay g¾t nµy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c tiªu thô, bëi lÏ tiªu thô lµ kh©u t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh vËy ta cã thÓ thÊy r»ng, c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cã ®îc tæ chøc hîp lý hay kh«ng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng gióp doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn tèt. Víi nh÷ng nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña tæ chøc h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô, sau khi ®îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc lý luËn ë nhµ trêng vµ qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i Chi nh¸nh C«ng ty TNHH G.C.C. Em ®· chän ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña .m×nh. Môc tiªu cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi lµ lµm râ nh÷ng nguyªn t¾c h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i Chi nh¸nh C«ng ty GCC, t×m hiÓu xem nh÷ng mÆt ®· lµm ®îc vµ cha lµm ®îc trong viÖc tæ chøc h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô, qua ®ã ®Ò xuÊt mét sæ gi¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Ch¬ng II: Thùc trang kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh c«ng ty G.C.C. Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh c«ng ty TNHH G.C.C. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¶n hµng ë chi nh¸nh c«ng ty TNHH G.C.C, t×m hiÓu thùc tÕ ë c«ng ty vµ ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c«. Em ®· cã thÓ hoµn thiÖn ®îc chuyªn ®Ò cña m×nh tuy nhiªn , thùc tÕ kinh doanh ®«i khi kh«ng ®óng víi nh÷ng kiÕn thøc trong nhµ trêng mµ em ®· häc vµ nghiªn cøu nªn chuyªn ®Ò cña em sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhËn ®Þnh. Em rÊt mong nhËn ®îc sù quan t©m gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o còng nh cña c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña c«ng ty nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao h¬n n÷a nhng hiÓu biÕt cña m×nh trong lÜnh vùc nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch¬ng I: Nh÷ng vÇn ®Ò lý c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¶n hµng t¹i doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm b¸n hµng vµ ý nghÜa cña c«ng t¸c b¸n hµng: B¸n hµng hay cßn gäi lµ tiªu thô lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña gi¸ tr×nh lu chuyÓn b¸n hµng trong kinh doanh th¬ng m¹i lµ viÖc chuyÓn së h÷u hµng ho¸ tõ ngêi b¸n sang ngêi mua. B¸n hµng trong nÒn kÝnh tÕ thÞ trêng lµ viÖc nghiªn cøu thÞ trêng, x¸c ®Þnh nhu cÇu cña kh¸ch hµng, tæ chøc mua hµng vµ xuÊt hµng theo nh cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých cuèi cïng lµ tèi ®a lîi nhuËn. 2. Kh¸i niÖm doanh thu b¸n hµng, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng, nguyªn t¾c x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¶n hµng. 2.1. Kh¸i niÖm doanh thu vµ ®iÒu kiÖn ghi nhËn doanh thu. - Doanh thu b¸n hµng lµ gi¸ trÞ cña s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô tÝnh theo gi¸ b¸n chuyÓn giao quyÒn së h÷u cho kh¸ch hµng vµ ®îc chÊp nhËn thanh to¸n ®ù¬c ghi nhËn khi tho¶ m·n ®ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Doanh nghiÖp ®· chuyÓn giao phÇn lín lîi Ých vµ dñi do g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u s¶n phÈm hµng ho¸ - dÞch vô cho kh¸ch hµng. - Doanh nghiÖp kh«ng cßn n¾m quyÒn kiÓm so¸t vµ quyÒn qu¶n lý hµng ho¸ - dÞch vô ®· b¸n. - Doanh thu ph¶i ®îc ghi nhËn mét c¸ch chÝnh x¸c vµ ®¸ng tin cËy. - Ph¶i ch¾c ch¾n thu ®ùoc lîi Ých kinh tÕ tù giao dÞch b¸n hµng. - Ph¶i x¸c ®Þnh ®îc chi phÝ trùc tiÕp liªn quan giao dÞch b¸n hµng. 2.2. Kh¸i niÖm c¸c kho¶n gi¶m trõ trong doanh thu. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu lµ nh÷ng kho¶n ®îc trõ trùc tiÕp vµ doanh thu bao gåm. - ChiÕt khÊu th¬ng m¹i lµ kho¶n chiÕt khÊu mµ doanh nghiÖp ®· gi¶m trõ, hoÆc ®· thanh to¸n chi ngêi mua hµng do viÖc ngêi mua hµng ®· mua hµng víi khèi lîng lín vµ theo tho¶ thuËn mua hµng ®· mua hµng víi khèi lîng lín vµ theo tho¶ thuËn bªn b¸n sÏ dµnh cho bªn mua mét kho¶n chiÕt khÊu. - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i lµ sè hµng ho¸ ®· ®îc coi lµ tiªu thô nh bä ngêi mua tõ chèi tr¶ l¹i do ngêi b¸n vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt nh: Hµng kÐm phÈm chÊt, sai quy c¸ch, mÉu m·… Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n lµ sè tiÒn gi¶m trõ cho kh¸ch hµng ngoµi ho¸ ®¬n, cho hîp ®ång cung cÊp dÞch vô do c¸c nguyªn nh©n nh : KÐm phÈm chÊt, giao hµng kh«ng ®óng quy c¸ch, kh«ng ®óng thêi gian vµ ®Þa ®iÓm trong hîp ®ång. - C¸c lo¹i thuÕ cè ®Þnh vµo gi¸ b¸n. 3. C¸c ph¬ng thøc b¸n. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c ph¬ng thøc tiªu thô ngµy cµng ®a d¹ng tuú theo ®Æc ®iÓm lo¹i h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ doanh nghiÖp sÏ lùa chän ph¬ng thøc tiªu cho phï hîp vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt . Tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®îc tiÕn hµnh theo c¸c ph¬ng thøc sau: - KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc tiªu thu trùc tiÕp: + Tiªu thô trùc tiÕp lµ ph¬ng thøc giao hµng cho ngêi mua trùc tiÕp t¹i kho ( hoÆc trùc tiÕp t¹i c¸c ph©n xëng th«ng qua kho ( hoÆc trùc tiÕp t¹i c¸c ph©n xëng th«ng qua kho) cña doanh nghiÖp, bªn mua sÏ ®Ò cö ®¹i diÖn ®Õn nhËn hµng sè hµng ®· bµn giao cho kh¸ch hµng ®îc chÝnh s¸ch coi lµ tiÖu thô vµ ®îc ®¬n vÞ b¸n mÊt quyÒn së h÷u vÒ sè hµng ho¸ nµy sau khi ®¹i diÖn bªn mua ký nhËn ®ñ hµng giao tiÒn hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. - KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc chuyÓn hµng chê chÊp nhËn. * Theo ph¬ng thøc nµy, c¨n cø vµo hîp ®ång ®· ký kÕt doanh nghiÖp xuÊt kho hµng ho¸ b»ng ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña m×nh hoÆc thuª ngêi níc ngoµi chuyÓn hµng ®Õn giao cho bªn mua ë mét ®Þa ®iÓm ®· ®îc tho¶ thuËn tríc gi÷a hai bªn. - Sè hµng ho¸ chuyÓn ®i ngµy vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp cho ®Õn khi nµo bµn giao xong hµng vµ ®îc ngêi mua thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n vÒ sè hµng chÊp nhËn nµy míi ®îc coi lµ tiªu thô vµ ngêi b¸n hµng mÊt quyÒn së h÷u vÒ hµng nµy. - KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc göi ®¹i lý, ký göi. B¸n ®óng gi¸ hëng hoa hång. + §©y lµ ph¬ng thøc b¸n hµng trªn c¬ së doanh nghiÖp xuÊt kho hµng ho¸, giao cho ®¹i lý coi nh hµng göi b¸n bªn ®¹i lý sÏ trùc tiÕp b¸n hµng cho c¬ së ®¹i lý vµ hëng hoa hång theo tû lÖ mµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i sÏ tr¶. Sè hµng göi ®¹i lý vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp cho ®Õn khi chÝnh thøc tiªu thô ( bªn nhËn ®¹i lý thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n). - KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +§©y lµ ph¬ng thøc b¸n thu tiÒn nhiÒu lÇn hµng ho¸ sau khi giao cho ngêi mua th× ®îc voi lµ tiÖu thô vµ ngêi b¸n ghi nhËn doanh thu. Nhng vÒ thùc chÊt th× quyÒn së h÷u chØ thùc sù chuyÓn giao cho ngêi mua khi ngêi mua thanh to¸n hÕt tiÒn hµng. Ngêi mua sÏ thanh to¸n lÇn ®Çu ngay t¹i thêi ®iÓm mua, sè tiÒn cßn l¹i ngêi mua chÊp nhËn tr¶ dÇn vµo c¸c kú tiÕp theo vµ ph¶i chÞu mét tû lÖ l·i xuÊt nhÊt ®Þnh th«ng thêng, sè tiÒn tr¶ cña c¸c thêi kú tiÕp theo b»ng nhau trong ®ã bao gåm mét phÇn doanh thu gèc vµ mét phÇn tr¶ l·i chËm. - KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc hµng ®æi hµng. +§©y lµ ph¬ng thøc mµ trong ®ã bªn b¸n ®em s¶n phÈm vËt t hµng ho¸ cña m×nh ®Ó ®æi lÊy vËt t hµng ho¸ cña ngêi mua. Ph¬ng thøc nµy cã nhiÒu thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶i quyÕt ®îc lîng hµng tån kho vµ s¶n phÈm khi bµn giao cho kh¸ch hµng ®îc chÝnh thøc coi lµ tiªu thô vµ doanh nghiÖp x¸c ®Þnh doanh thu trong doanh nghiÖp nhµ níc th× doanh thu do trao ®æi hµng lµ gi¸ b¸n cña s¶n phÈm, vËt t, hµng ho¸ t¬ng ®¬ng t¹i thêi ®iÓm trao ®æi trªn thÞ trêng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4. C¸c h×nh thøc kÕ to¸n: 4.1.H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký - Chøng tõ . 4.1.1. §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký – Chøng tõ: - TËp hîp vµ hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖpvô kinh tÕ ph¸t sinh bªncã cña c¸c tµi kho¶n kÕt hîp víi viÖc ph©n tÝch c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®ã theo c¸c tµi kho¶n ®èi øng nî. - KÕt hîp chÆt chÏ viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian víi viÖc hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô theo néi dung kinh tÕ ( theo tµi kho¶n ). - KÕt hîp réng r·i viÖc h¹ch to¸n tæng hîp víi h¹ch to¸n chi tiÕt trªn cïng mét sæ kÕ to¸n vµ trong cïng mét kú ghi chÐp. - Sö dông c¸c mÉu sæ in s½n cã quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n, chi tiÕt qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. - H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký – Chøng tõ gåm cã c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sau: - NhËt ký chøng tõ; - B¶ng kª; - Sæ c¸i; - Sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.1.2. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kª to¸n NhËt ký – Chøng tõ. Chøng tõ kÕ to¸n vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ c¸i Ghi chó: Ghi hµng ngµy: Sæ thÎ, kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi cuèi th¸ng: §èi chiÕu, kiÓm tra: 4.2. H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung: 4.2.1. Nguyªn t¾c, ®Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký –Chøng tõ. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung: TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh ®Òu ph¶i ®îc ghi vµo sæ NhËt ký chung. Mµ träng t©m lµ sæ NhËt ký chung theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh vµ theo néi dung kinh tÕ ( ®Þnh kho¶n kÕ to¸n) cña nghiÖp vô ®ã. Sau ®ã lÊy sè liÖu trªn c¸c sæ NhËt ký ®Ó ghi sæ c¸i theo tõng nghiÖp vô ph¸t sinh. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung gåm c¸c lo¹i sæ chñ yÕu. - Sæ nhËt ký chung, sæ nhËt ký ®Æc biÖt. - Sæ c¸i; - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. 4.2.2. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chøng tõ kÕ to¸n Sæ NhËt ký chung Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ c¸i Sæ thÎ, kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh Ghi chó: Ghi hµng ngµy: B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi cuèi th¸ng: §èi chiÕu, kiÓm tra: Chøng tõ kÕ to¸n 4.3. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký – Sæ c¸i. 4.3.1. §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký – Sæ c¸i C¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh ®îc kÕt hîp ghi chÐp theo tr×nh tù quü Sæ thÎ, thêi Sæ gian vµ theo néi dung kinh tÕ ( theo tµi kho¶n kÕ to¸n) trªn cïng mét quyÓn to¸n sæ kÕ to¸n tæng hîp duy nhÊt lµ sæ NhËt ký – Sæ c¸i. C¨n cø ®ÓkÕghi vµochi sæ NhËt B¶ng tæng tiÕt ký – Sæ c¸i lµ c¸c chøng tõ kÕ to¸nhîp hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng chøng tõ gèc cïng lo¹i. lo¹i H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký – Sæ c¸i gåm cã c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n: - NhËt ký – sæ c¸i; - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. B¶ng 4.3.2. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký tæng – Sæhîp c¸i: chi tiÕt NhËt ký – Sæ c¸i Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o tµi chÝnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ghi chó: Ghi hµng ngµy: Ghi cuèi th¸ng: §èi chiÕu, kiÓm tra: 4.4. H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ: 4.4.1. §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ: - C¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hlîp lfa “ Chøng tõ ghi sæ”. ViÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp bao gåm: - Ghi theo tr×nh tù thêi gian trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. - Ghi theo néi dung kinh tÕ trªn sæ c¸i. - Chøng tõ ghi sæ do kÕ to¸n lËp trªn c¬ së tõng chøng tõ kÕ to¸n hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i, cã cïng néi dung kinh tÕ. - Chøng tõ ghi sæ ®îc ®¸nh sè liªn tôc trong tõng th¸ng hoÆc c¶ n¨m ( theo sè thø tù trong sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ) vµ cã chøng tõ kÕ to¸n ®Ýnh kÌm, ph¶i ®îc kÕ to¸n trëng duyÖt tríc khi ghi sæ kÕ to¸n. H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ gåm cã c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sau: - Chøng tõ ghi sæ - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ; - Sæ c¸i, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.4.2. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ: Chøng tõ kÕ to¸n Sæ quü B¶ng tæng hîp chøng kÕ to¸n cïng lo¹i Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ thÎ, kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh Ghi chó: Ghi hµng ngµy: Ghi cuèi th¸ng: §èi chiÕu, kiÓm tra: B¸o c¸o tµi chÝnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. KÕ to¸n tæng hîp quý tr×nh b¸n hµng theo c¸c ph¬ng thøc b¸n. 5.1. Tµi kho¶n sö dông: TK 157 : Hµng göi b¸n TK 632 : Gi¸ vèn b¸n hµng TK 511 : Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp néi bé. TK 512: Doanh thu néi bé TK 531: Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. TK 532:Gi¶m gi¸ hµng b¸n. 5.2. KÕt cÊu c¸c TK 511,512,531,532. TK 511- Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô - Bªn Nî: + Sè thÕ tiªu thô ®Æc biÖt,hoÆc thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép tÝnh trªn doanh thu b¸n hµng thùc tÕ doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña s¶n phÈm hµng ho¸- dÞch vô ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng vµ ®îc x¸c ®Þnh lµ ®· b¸n trong kÕ to¸n; + Sè thuÕ GTGT ph¶i nép cña doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp; +Doanh thu hµng b¸n bÞ ch¶ l¹i kÕt chuyÓn cuèi kú; +Kho¸n gi¶m gi¸ b¸n hµng kÕt chuyÓn cuèi kú ; +kho¶ng chiÕt khÊu th¬ng m¹i kÕt chuyÓn cuèi kú; +kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vµo TK 911” x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh “. - Bªn cã: + Doanh thu b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, bÊt ®éng s¶n ®Çu t vµ cung cÊp vµ dÞch vô cho doanh nghiÖp thùc hiÖn trong kú kÕ to¸n. Tµi kho¶n 511 kh«ng cã sè d cuèi kú. TK 512 – doanh thiu b¸n hµng néi bé. - Bªn Nî + TrÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n ®· chÊp nhËn trªn khèi lîng s¶n phÈm- hµng ho¸ - dÞch vô,®· b¸n néi bé kÕt chuyÓn cuèi kú kÕ to¸n, + Sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép cña sè s¶n phÈm- hµng ho¸ - dÞch vô ®· b¸n néi bé, +sè thuÕ GTGTph¶i nép theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp cña sè s¶n phÈm – hµng ho¸ - dÞch vô tiªu thô b¸n hµng néi bé thuÇn vµo TK911”x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh” - Bªn cã: +Tæng sè doanh thu b¸n hµng néi bé cña ®¬n vÞ thùc hiÖn trong kú kÕ to¸n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TK 512 kh«ng cã sè d cuèi kú. TK 531- hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. - Bªn Nî: + Doanh thu cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, ®· ch¶ l¹i tiÒn cho ngêi mua hÆc tÝnh trõ vµo kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng vÒ sè s¶n phÈm, hµng ho¸ ®É b¸n. Bªn cã : +kèt chuyÓn doanh thu cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµo bªn nî TK511” Doanh thu b¸n hµng néi bé “ ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÈn trong kú bµo c¸o. Tµi kho¶n 531kh«ng cã sè d cuèi kú TK 532- Gi¶m gi¸ hµn b¸n. - Bªn Nî: + C¸c kho¶n Gi¶m gi¸ hµng b¸n ®· chÊp thuËn cho ngêi mua hµng do hµng b¸n kÐm, mÊt phÈm chÊt hÆc sai quy c¸ch theo quy ®Þnh trong hîp ®ång kinh tÕ. - Bªn Cã : + KÕt chuyÓn to¶n bé sè tiÒn gi¶m gi¸ hµng b¸n sangTK511” doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô’’ hoÆc TK512” doanh thu b¸n hµng néi bé. Tµi kho¶n 532 kh«ng cã sè d cuèi kú. 5.3. KÕ to¸n theo ph¬ng ph¸p b¸n hµng trùc tiÕp. (1)- ph¶n ¸nh gi¸ vèn cña sè thµnh phÈm ®· b¸n, ghi: Nî TK 632- gi¸ vèn hµng b¸n. Cã Tk 155 – thµnh phÈm Cã TK 154- chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (2)_ Ph¶n ¸nh gi¸ b¸n theo ho¸ ®în,ghi: Nî TK111, 112,131- Tæng gi¸ thanh to¸n. Cã TK 511- Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Cã TK 333.11- thuÕ GTGT ®Çu ra. (3)- sè chèt khÊu thanh to¸n ®¬n vÞ chÊp nhËn cho kh¸ch hµng do thanh to¸n tríc th× h¹n,ghi: Nî Tk 625- chi phÝ tµi chÝnh Cã TK 111,112,131… (4)- sè tiÒn gi¶m gi¸ hµng b¸n mµ ®î vÞ chÊp nhËn cho kh¸ch hµng th× c¨n cø vµo ho¸ ®¬n ®iÒu chØnh gi¸ cho ®¬n vÞ ph¸t hµnh. Nî TK 532- Gi¶m gi¸ hµng b¸n. Nî TK 333.1 –ThuÕ GTGT ph¶i nép cã TK 111.112,131… (5)- sè chèt kh©u th¬ng m¹i mµ ®¬n vÞ gi¶m cho kh¸ch hµng do mua hµng víi sè lîng lín, c¨n cø vµo tû lÖ chèt kh©u ghi trªn ho¸ ®¬n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nî TK 521- Chèt kh©u th¬ng m¹i Nî TK 333.1- ThuÕ GTGTph¶i nép. Cã TK 111,112.131,….. (6)- Khi chÊp nhËn cho kh¸ch hµng tr¶ l¹i sè s¶n phÈm mµ ®¬n vÞ ®· b¸n tríc ®©y. Ghi gi¶m gi¸ vèn: Nî TK155- thµnh phÈm. Cã TK632- gi¸ vån hµng b¸n. Ghi gi¶m gi¸ hµng b¸n : Nî TK 531- hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Nî TK 333.1- thuÕ GTGT ph¶i nép Cã Tk 111,112,131,….. (7)- cuèi kú kÕt chuyÓn c¸c kho¶n gi¶m trõ vµo doanh thu b¸n hµng. 511 111,112,131 635 911 155,154Nî TK 511632 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Cã TK 512- chèt kh©u th¬ng m¹i. (1) hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Cã TK 531Cã TK 532- gi¶m gi¸ hµng b¸n. (2) (3) (8)- X¸c ®Þnh kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn. Nî TK 511- Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Cã TK 911- x¸c ®Þnh kÕt qu¶333.1 kinh doanh. (9) KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 911 – X¸c ®Þnh kÕt qu¶ 111,112,131 532 Cã TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n. (2) (3) S¬ ®å 1: (4) (7) (9) 333.1 (4) 512 (5) (7) 333.1 (5) 531 (6) (7) 333.1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (6) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5.4. Kª to¸n theo ph¬ng thøc göi ®¹i lý, ký göi. Theo c¸ch nµy ta ph¶i theo dâi t¹i ®¬n vÞ giao ®¹i lý ( ch hµng) vµ t¹i ®¬n vÞ nh©n b¸n h¸ng ký göi ®¹i lý. + C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho hµng göi b¸n kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng chuyÓn giao cho c¬ së nhËn hµng ®¹i lý, ký göi: Nî TK 157 – Hµng göi b¸n Cã TK 156 – Hµng ho¸ + C¨n cø vµo hîp ®ång ký kÕt víi c¸c ®¹i lý, ký göi vµ ho¸ ®¬n GTGT vÒ hoa hång do c¬ së ®¹i lý chuyÓn ®Õn kÕ to¸n ph¶n ¸nh hoa hång tr¶ cho c¬ së nhËn ®¹i lý, ký göi. - T¹i ®¬n vÞ nhËn b¸n hµng ký göi. + Khi nh©n hµng c¨n cø vµo trÞ gi¸ hµng ®· nhËn + C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT vµ c¸c chøng tõ liªn quan kh¸c kÕ to¸n ph¶n ¸nh tæng gi¸ thanh to¸n sè hµng ®¹i lý ký göi ®· b¸n ®îc. + C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT vÒ hoa h«ng ®îc hëng, kÕ to¸n ghi t¨ng doanh thu: Nî TK331 ( chi tiÕt chñ hµng): Hoa hång ®îc hëng Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng C¸c bót to¸n cßn l¹i ph¶n ¸nh nh c¸c ph¬ng thøc trªn. S¬ ®å 2: 911 511 111,112,131.. 331 1 2 003 - NhËn - B¸n Toµn bé tiÒn hµng nhËn ®¹i lý, ký göi ®· b¸n ( ph¶i tr¶ chñ hµng Thanh to¸n tiÒn hµng cho chñ hµng - Tr¶ l¹i Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ghi chó 1. KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô 2. Hoa hång ®¹i lý ®îc hëng 5.5. KÕ to¸n ph¬ng thøc b¸n hµng tr¶ gãp tr¶ chËm - Khi chuyÓn hµng cho ngêi mua kÕ to¸n ph¶n ¸nh: + TrÞ gi¸ vèn cña hµng tiªu thô + Gi¸ b¸n tr¶ gãp, tr¶ chËm theo ho¸ ®¬n GTGT. - Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn, gi¸ vèn hµng b¸n ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ . T¬ng tù c¸c ph¬ng thøc tiªu thô kh¸c. - KÕt chuyÓn l·i vÒ b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp t¬ng øng víi tõng kú kinh doanh. S¬ ®å 3 911 911 1 111,112 2 3 333.11 131 4 6 7 338 ( 338.7) Ghi chó 5 1 – KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn 2 – Doanh thu theo gi¸ , thu tiÒn ngay cha kÕ thuÕ GTGT. 3 – Sè tiÒn ngêi mua tr¶ lÇn mét t¹i thêi ®iÓm mua hµng. 4 – ThuÕ GTGT ph¶i nép tÝnh trªn gi¸ thu tiÒn ngay. 5 – Lîi tøc tr¶ chËm 6 – Tæng gi¸ tiÒn cßn ph¶i thu ng¬i mua 7 – Thu tiÒn ë ngêi mua cßn c¸c kú sau. 6. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng 6.1. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chi phÝ b¸n hµng lµ toµn bé chi phÝ liªn quan qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ nh: Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng. VËt liÖu, bao b×,c«ng cô dông cô,kh©u hao tÈin cè ®Þnh b¶o hµnh s¶n phÈm, dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝb»ng tiÒn kh¸c. _ Tµi kho¶n södông :TK641- chi phÝ b¸n hµng. + Bªn Nî: C¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh b¸n s¶n phÈm, hµng ho, cung cÊp dÞch vô. +Bªn cã :KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng vµo TK 911”x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh “®Ó tÝnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú ®ã. + Tµi kháan 641kh«ng cã sè d cuèi kú. - KÕ to¸n nghiÖp vô chñ yÕu: - (1)- tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ chop nh©n viªn b¸n hµng: - Nî Tk 641 – chi phÝ b¸n hµng (641.1) Cã Tk 334- ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (2)- TrÝch BHXH ,BHYT,KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh: Nî TK 641,1- 19% x tiÒn l¬ng Nî TK 334 - 6% x tiÒn l¬ng Cã TK 338- 25% x tiÒn l¬ng. (3)- chi phÝ vËt liÖu, bao b× phôc vô cho b¸n hµng: Nî TK 641- chi phÝ b¸n hµng (641.2) Cã TK 152- Nuyªn vËt liÖu (4)- chi phÝ c«ngcô dông cô dïng cho b¸n hµng: Nî Tk 641 – chi phÝ b¸n hµng (641.3) Cã TK 153 – c«ng cô, dông cô (5)- khau hao TSG§ dïng cho b¸n hµng: Nî TK 641- chi phÝ b¸n hµng (641.4) Cã Tk 214- hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh. (6)- chi phÝ hoa hång ghi. Nî TK 641- chi phÝ b¸n hµng (641.8) Nî TK 133 – thuÕ GTGT ®îc kh©u trõ. Cã TK 111,112,131,….. (7)- Chi phÝ mua ngoµi,ghi: Nî TK 641- chi phÝ b¸n hµng (641.7) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nî Tk 133.1- thuÕ GTGT ®îc kh©u trõ. Cã TK 111,112,131,…. (8)- cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng: Nî TK 911- X¸c ®Þnh kÕtqu¶ kinh doanh Cã TK 641- chi phÝ b¸n hµng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 4: 334,338 L¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch Theo l¬ng cña nh©n viªn 334,338 Chi phÝ NVL - CCDC 214 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 111,112,152 111,112,131 ThuÕ ®Çu vµo Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phÝqu¶n b»ng lý doanh tiÒn kh¸c 6.2. ChiChiphÝ nghiÖp Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn cña nh÷ng hao phÝ mµ ®¬n vÞ ®· chi ra phôc vô cho qu¶n lý hay hµnh chÝnh vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng vµ ®ä khÊu trõ kinh doanh cña ®¬n vÞ bao gåm: TiÒn l¬ng phô cÊp l¬ng cã ph¶i tr¶ bé m¸y qu¶n lý, c¸c kho¶n trÝch BHXH , BHYT ,KPC, chiphÝ v¨n phßng phÈm, ®iÖn,níc, ®iÖn tho¹i,…….. Tµi kho¶n sö dông TK 642- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - Bªn Nî: + c¸c chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. +sè dù phßng ph¶i thu khã ®ßi, dù phßng ph¶i tr¶. +dù phßng trî cÊp mÊt viÖc. - Bªn cã: +hµgn nhËp dù phßng ph¶i thu khã ®i, dù phßng ph¶i tr¶. +KÕt qu¶ tri phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµo TK911. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -