Tài liệu Khái quát về công ty du lịch quốc tế và biểu diễn nghệ thuật

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Du lÞch lµ sø gi¶ cña hoµ b×nh, h÷u nghÞ vµ hîp t¸c gi÷a c¸c quèc gia, c¸c d©n téc. Ngµy nay, cïng víi sù ph¸t triÓn cña KHKT hiÖn ®¹i, nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng ®· cã sù ph¸t triÓn v-ît bËc, ®¹t thµnh tùu to lín lµm cho ®êi sèng ng-êi d©n ngµy cµng ®-îc n©ng cao. Cïng víi sù ph¸t triÓn ®ã du lÞch ®· trë thµnh mét vÊn ®Ò ®-îc mäi ng-êi trªn thÕ giíi quan t©m vµ ®· trë thµnh nhu cÇu. §¶ng vµ Nhµ n-íc ta rÊt quan t©m ®Õn ho¹t ®éng ph¸t triÓn du lÞch vµ coi kinh doanh du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän trong thÕ kû XXI. Víi vÞ trÝ giao l-u thuËn lîi, tµi nguyªn du lÞch ®a d¹ng, giµu b¶n s¾c d©n téc vµ nguån nh©n lùc dåi dµo ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ du lÞch - mét ngµnh "c«ng nghiÖp kh«ng khãi" nãi riªng. §Ó tån t¹i ®-îc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh gay g¾t, c¸c doanh nghiÖp du lÞch ®· tr¶i qua rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ th¨ng trÇm, lu«n ph¶i cã nh÷ng chiÕn l-îc kinh doanh phï hîp víi sù thay ®æi kh«ng ngõng Nguyễn Thanh Phương 1 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña nÒn kinh tÕ. V-ît lªn trªn nh÷ng khã kh¨n ®ã C«ng ty du lÞch quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t ®· tù kh¼ng ®Þnh m×nh vµ trë thµnh mét doanh nghiÖp v÷ng m¹nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë nhµ tr-êng vµ kiÕn thøc thùc tÕ qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty du lÞch quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Ch-¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty Du lÞch quèc tÕ vµ BiÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 1.1.1C¬ së h¹ tÇng cña c«ng ty C«ng ty Du lich quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t chÝnh thøc thµnh lËp ngµy 27 th¸ng 04 n¨m 1998 theo quyÕt ®Þnh cña Së kÕ ho¹ch ®Çu t- Hµ Néi sè 02030031 do c« Lª V©n Anh lµm gi¸m ®èc vµ lµ ng-êi Nguyễn Thanh Phương 2 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 s¸ng lËp ra c«ng ty. Trô së chÝnh t¹i sè 100/168 V-¬ng Thõa Vò- Thanh Xu©n- Hµ Néi. 1.1.2M« h×nh tæ chøc qu¶n lý vµ kinh doanh cña c«ng ty. Gi¸m ®èc Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Nh©n viªn Kinh doanh tiÕp thÞ Nh©n viÒn qu¶n lý Nh©n sù Nh©n viÒn §iÒu hµnh M« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty lµ m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng víi c¸c bé phËn sau Gi¸m ®èc: Lµ ng-êi n¾m quyÒn hµnh cao nhÊt trong c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc c«ng ty, Nhµ n-íc vµ toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Nguyễn Thanh Phương 3 QLDL 10-58 §éi xe Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c nh©n viªn chøc n¨ng: QuyÒn h¹n, nhiÖm vô, chøc n¨ng cña c¸c nh©n viªn ®-îc quy ®Þnh cô thÓ trong v¨n b¶n. Nh©n viªn tµi chÝnh kÕ to¸n: Gåm 1 ng-êi qu¶n lý mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh, cã nhiÖm vô thanh quyÕt to¸n hîp ®ång tr¶ l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¶m b¶o theo dâi ®Çy ®ñ mäi qu¸ tr×nh sö dông vèn vµ tµi s¶n cña c«ng ty, t¹o nguån tµi chÝnh ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t- ph¸t triÓn sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Nh©n viªn kinh doanh- tiÕp thÞ: Gåm 2 ng-êi, nghiªn cøu, t×m hiÓu nhu cÇu cña kh¸ch hµng, t×nh h×nh c¹nh tranh thÞ tr-êng: LËp kÕ ho¹ch tiÕp thÞ vµ thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh ®· ®-îc duyÖt cho c¸c dÞch vô cña c«ng ty. Tham gia vµo qu¸ tr×nh lËp vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c chiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c x¸c ®Þnh kh¸ch hµng môc tiªu cña c«ng ty, khai th¸c hiÖu qu¶ vµ ph¸t triÓn më réng thÞ tr-êng sö dông dÞch vô cña c«ng ty; x©y dùng c¸c ®Þnh Nguyễn Thanh Phương 4 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 møc qu¶n lý chi phÝ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng trùc tiÕp kinh doanh, khai th¸c c¸c lo¹i h×nh dÞch vô; Gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn doanh thu cña C«ng ty, x©y dùng vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c m¹ng l-íi kh¸ch hµng cña C«ng ty. ThiÕt lËp vµ cñng cè quan hÖ l©u dµi ®èi víi mäi ®èi t-îng kh¸ch hµng, phôc vô vµ lµm tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®èi víi c¸c dÞch vô cña c«ng ty. Nh©n viªn nh©n sù: §¶m b¶o cho c«ng ty cã ®Çy ®ñ nguån nh©n lùc ®Ó ho¹t ®éng, cung øng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý cña C«ng ty; Nghiªn cøu thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng nh»m ®éng viªn vµ sö dông tèt c¸c nguån nh©n lùc hiÖn h÷u vµ ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao trong c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty; LËp vµ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nh»m cung cÊp kü n¨ng kiÕn thøc cÇn thiÕt cho ng-êi lao ®éng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu c«ng t¸c ®ßi hái; X©y dùng so¹n th¶o néi quy, quy chÕ vµo c«ng t¸c khen th-ëng kû luËt; Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®¶m b¶o chÊt Nguyễn Thanh Phương 5 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 l-îng trong ho¹t ®éng cña C«ng ty; Lµm thñ tôc liªn quan ®Õn ph¸p luËt vµ b¶o qu¶n c¸c hå s¬ ph¸p lý vÒ c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty; Cung cÊp dÞch vô hç trî, ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty: c¬ së vËt chÊt, ph-¬ng tiÖn lµm viÖc, tiÕp kh¸ch, vÖ sinh m«i tr-êng, c«ng t¸c v¨n th- b¶o mËt. Nh©n viªn ®iÒu hµnh: Gåm 1 ng-êi cã chøc n¨ng nhiÖm vô sau: - ChuÈn bÞ c¸c dÞch vô theo ch-¬ng tr×nh ®· ký víi kh¸ch. - Th-êng xuyªn theo dâi c¸c tour ®ang thùc hiÖn. - Phèi hîp víi c¸c nh©n viªn kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu, ®Þa ®iÓm du lÞch, dÞch vô C¸c m¶ng c«ng viÖc - Theo dâi kh¸ch s¹n vµ ®Æt phßng cho kh¸ch. - ChuÈn bÞ c¸c ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn nh-: m¸y bay, «t«. - ChuÈn bÞ ¨n uèng cho kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh du lÞch. - ChuÈn bÞ c¸c dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ. - §èi chiÕu c¸c ch-¬ng tr×nh cho h-íng dÉn viªn. Nguyễn Thanh Phương 6 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §éi xe: Gåm nhiÒu lo¹i xe « t« c¸c lo¹i. C«ng viÖc chñ yÕu lµ phôc vô vËn chuyÓn kh¸ch thuª xe, kh¸ch du lÞch vµ c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ®i c«ng t¸c. 1.2 C¬ së vËt chÊt kü thuËt. Nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp c«ng ty gÆp khã kh¨n vÒ mäi mÆt, quy m« kinh doanh nhá bÐ c«ng ty ph¶i thuª v¨n phßng lµm viÖc víi trang thiÕt bÞ h¹n chÕ ban ®Çu chØ cã 3 xe lo¹i 15 chç, 02 xe lo¹i 45 chç ho¹t ®éng cã giíi h¹n, nh÷ng qua nh÷ng n¨m th¸ng khã kh¨n, c«ng ty ®· dÇn dÇn ®Çu t-, n©ng cÊp c¬ së kü thuËt. Cho ®Õn nay c«ng ty ®· mua vµ ®Æt trô së chÝnh t¹i 100/168 V-¬ng Thõa Vò – Thanh Xu©n – Hµ Néi. Cho ®Õn n¨m 2006 c«ng ty ®· cã ®éi xe gåm 13 chiÕc trong ®ã 1 xe 4 chç, 3 xe tõ 12 ®Õn 16 chç ngåi, 05 xe 30 chç ngåi vµ 04 xe 45 chç ngåi. 1.3 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty. 1.3.1Chøc n¨ng. - Nghiªn cøu thÞ tr-êng du lÞch, tõ ®ã x©y dùng vµ b¸n c«ng tr×nh kh¸ch hµng ®i tham quan vµ du lÞch. Nguyễn Thanh Phương 7 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång víi c¸c h·ng c¶ trong vµ ngoµi n-íc. - Tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o vµ th«ng tin du lÞch tíi kh¸ch hµng. - Kinh doanh dÞch vô h-íng dÉn du lÞch vµ mét sè dÞch vô kh¸c nh- bu«n b¸n t- liÖu s¶n xuÊt, t- liÖu tiªu dïng, cho thuª c¸c lo¹i xe « t« du lÞch. 1.3.2NhiÖm vô. Víi nh÷ng chøc n¨ng ho¹t ®éng nh- trªn, C«ng ty du lÞch Quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t cã nh÷ng nhiÖm vô sau: - Tæ chøc thùc hiÖn h-íng dÉn, phôc vô kh¸ch du lÞch. - LËp c¸c dù ¸n ®Çu t-, kªu gäi c¸c nhµ ®Çu t-, hîp t¸c më réng s¶n xuÊt kinh doanh. - Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý kinh doanh trong tõng thêi kú. - N©ng cao chÊt l-îng ®éi ngò nh©n viªn b»ng c¸ch më líp båi d-ìng vµ ®µo t¹o nghiÖp vô. - Tham gia c¸c héi chî Quèc tÕ, héi th¶o vÒ du lÞch. - C¨n cø vµo chÝnh s¸ch kinh tÕ, ph¸p lÖnh vÒ kÕ to¸n ®Ó tæ chøc ho¹ch to¸n, thèng kª. Nguyễn Thanh Phương 8 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4 §Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty. 1.4.1Vèn Khi míi thµnh lËp, C«ng ty cã møc vèn ®Çu t- 1 tû ®ång. §Õn nay vèn C«ng ty ®· lªn tíi 2,423 tû ®ång, chñ yÕu lµ vèn l-u ®éng, vèn cè ®Þnh Ýt. 1.4.2S¶n phÈm - S¶n phÈm chñ yÓu cña c«ng ty lµ c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trän gãi, do c«ng ty x©y dùng lªn. Ngoµi ra, C«ng ty cßn cã s¶n phÈm lµ c¸c dÞch vô nh-: + DÞch vô cho thuª xe «t« du lÞch c¸c lo¹i. + DÞch vô h-íng dÉn. + DÞch vô thi thùc xuÊt nhËp c¶nh. + DÞch vô qu¶ng c¸o vµ th«ng tin du lÞch. - §Æc ®iÓm s¶n phÈm cña c«ng ty lµ c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch dµi ngµy, ng¾n ngµy, c¸c lo¹i ch-¬ng tr×nh du lÞch cña c«ng ty nh- sau: + Ch-¬ng tr×nh du lÞch cho ng-êi ViÖt Nam, ng-êi n-íc ngoµi c- tró t¹i ViÖt Nam. + C¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trong n-íc th-êng qua c¸c tuyÕn ®iÓm ë Hoµ B×nh, L¹ng S¬n, Lµo Cai, SaPa, Lai Ch©u, HuÕ, Héi An, Qu¶ng Ninh. Nguyễn Thanh Phương 9 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4.3ThÞ tr-êng kh¸ch. §èi t-îng kh¸ch chÝnh cña C«ng ty hiÖn nay lµ c¸c doanh nghiÖp , c¸c c¬ quan nhµ n-íc, c¸c tæ chøc kinh doanh, nh÷ng kh¸ch hµng quen biÕt. Nguyễn Thanh Phương 10 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II Thùc tr¹ng c¸c ho¹t ®éng duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng kh¸ch du lÞch cña c«ng ty Du lÞch Quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t. 2.1 C¸c tour du lÞch mµ C«ng ty hay cung cÊp cho kh¸ch: - Du lÞch th¨m phè cæ Hµ Néi. - Du lÞch t×m hiÓu c¸c b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt. - Du lÞch b»ng tµu trªn vÞnh H¹ Long. - Du lÞch th¨m c¸c b¶n lµng Ýt ng-êi. - Du lÞch th¨m Cè ®« HuÕ vµ phè cæ Héi An. 2.2 C¸c ho¹t ®éng C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Ó duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng kh¸ch. C¨n cø vµo nh÷ng kÕt qu¶ thu ®-îc tõ viÖc ®iÒu tra, nghiªn cøu nhu cÇu tiªu dïng du lÞch cña kh¸ch, C«ng ty ®· ®-a ra vµ thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch du lÞch ®Õn víi c«ng ty. 2.2.1ChÝnh s¸ch s¶n phÈm. C«ng ty ®· ¸p dông chÝnh s¸ch s¶n phÈm phï hîp víi ®èi t-îng kh¸ch(§Æc biÖt lµ kh¸ch c«ng vô vµ kh¸ch cã Nguyễn Thanh Phương 11 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tuæi vÒ h-u) b»ng c¸c ch-¬ng tr×nh trän gãi 5-6 ngµy hay ch-¬ng tr×nh du lÞch trän gãi tõng phÇn cã thêi gian ng¾n). ViÖc nµy ®· bæ sung cho c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch tù chän cña kh¸ch hµng nh-ng vÉn ®¶m b¶o gi÷ ®óng chÊt l-îng dÞch vô ®· tho¶ thuËn tr-íc. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cßn cã c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn c¸c c¬ së cung cÊp dÞch vô, nh»m cã nh÷ng s¶n phÈm chÊt l-îng tho¶ m·n nhu cÇu cña du kh¸ch. C«ng ty th-êng xuyªn quan t©m ®Õn viÖc t×m ra nh÷ng s¶n phÈm míi, më thªm c¸c tuor, tuyÕn míi. 2.2.2Gi¸ c¶. C«ng ty ¸p dông linh ho¹t c¸c lo¹i gi¸ trong viÖc thu hót kh¸ch ®Õn víi m×nh. §èi víi nh÷ng ®oµn kh¸ch lín, ®i trän gãi vµ dµi ngµy, c«ng ty ¸p dông møc gi¸ thÊp. Cßn nh÷ng kh¸ch lÎ hoÆc kh¸ch chØ mua nh÷ng dÞch vô ®¬n lÎ th× ¸p dông møcc gi¸ cao h¬n. C«ng ty lu«n cã møc gi¸ -u tiªn cho thÞ tr-êng truyÒn thèng nh»m duy tr× vµ më réng thªm l-îng kh¸ch míi. Ngoµi ra, c«ng ty cßn ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ theo thêi vô nh»m khuyÕn khÝch thÞ tr-êng kh¸ch du lÞch ®Õn víi C«ng ty. 2.2.3Ph©n phèi s¶n phÈm Nguyễn Thanh Phương 12 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty lu«n quan t©m t×m ra ph-¬ng thøc nh»m ®-a s¶n phÈm vµ h×nh ¶nh cña C«ng ty tíi thÞ tr-êng kh¸ch du lÞch. Thùc tÕ s¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc th«ng qua c¸c h·ng göi kh¸ch mµ c«ng ty cã quan hÖ. §Ó ph©n phèi cã hiÖu qu¶ h¬n, c«ng ty ®· cã biÖn ph¸p trong viÖc më c¸c h·ng ®¹i lý du lÞch ®Þa ph-¬ng, ®-a s¶n phÈm ®Õn tay ng-êi tiªu dïng hoÆc Ýt nhÊt 1 lÇn nghe, biÕt tíi c«ng ty vµ sau ®ã lµ ng-êi tiªu dïng s¶n phÈm cña c«ng ty. §ång thêi kh«ng ngõng duy tr× nh÷ng chÝnh s¸ch -u ®·i ®èi víi m¹ng l-íi ph©n phèi s¶n phÈm cua c«ng ty nh-: Sö dông møc gi¸ -u ®·i, ¸p dông chÝnh s¸ch thanh to¸n ®Þnh kú trªn c¬ së ký kÕt hîp ®ång gi÷a 2 bªn. C«ng ty ®Æc biÖt quan t©m tíi chÊt l-îng dÞch vô cung cÊp nh»m gi÷ uy tÝn cho h·ng vµ C«ng ty trong viÖc thu hót kh¸ch. 2.2.4Tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ du lÞch. §©y lµ c«ng t¸c ®-îc c«ng ty rÊt quan t©m vµ thùc hiÖn theo chiÕn l-îc tõng thêi kú, thêi ®iÓm vµ th-êng xuyªn liªn tôc nh»m t¹o ra dÊu Ên vÒ c«ng ty víi kh¸ch hµng. Thùc tÕ n¨m 2005, nh©n viªn th«ng tin qu¶ng c¸o ®· tæng hîp ®-îc th-êng xuyªn, kÞp thêi c¸c Tourison remark, ®Ó qua ®©y cã thÓ ®¸nh gi¸ chÊt l-îng c¸c dÞch Nguyễn Thanh Phương 13 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vô ®· cung cÊp cho kh¸ch, gióp c«ng ty rót ra kinh nghiÖm vµ kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng yÕu kÐm trong kinh doanh. Nh©n viªn th«ng tin qu¶ng c¸o ®· phèi hîp víi nh÷ng ng-êi chuyªn m«n x©y dùng mét sè ch-¬ng tr×nh trªn m¸y tÝnh cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh kinh doanh. B-íc ®Çu x©y dùng ®-îc trang website, cung cÊp cho b¹n hµng nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, qua ®©y trùc tiÕp b¸n ®-îc mét sè ch-¬ng tr×nh cô thÓ cho du kh¸ch. C«ng ty t¨ng c-êng viÖc ph¸t hµnh c¸c Ên phÈm qu¶ng c¸o nh-: TËp gÊp, b¶n ®å du lÞch, ®¨ng tin trªn b¸o, t¹p chÝ. 2.3 T×nh h×nh ph¸t triÓn sè l-ît kh¸ch du lÞch vµ kÕt qu¶ kinh doanh ba n¨m (2005-2007) cña c«ng ty Du lÞch quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t. 2.3.1T×nh h×nh ph¸t triÓn sè l-ît kh¸ch du lÞch Trong nh÷ng n¨m qua sù ho¹t ®éng cña c«ng ty tuy cã nhiÒu khã kh¨n trong m«i tr-êng kh«ng thuËn lîi song c«ng ty ®· ¸p dông nhiÒu chÝnh s¸ch vµ c¸c gi¶i ph¸p ®Ó duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng kh¸ch nªn sè l-îng kh¸ch mµ c«ng ty phôc vô vÉn gi÷ v÷ng vµ kh«ng ngõng t¨ng lªn (xem biÓu sè 1) Nguyễn Thanh Phương 14 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu 1: Sù ph¸t triÓn sè l-ît kh¸ch du lÞch cña c«ng ty thêi kú (2005- 2007) 2005 ChØ tiªu Tæn g sè Tæng sè kh¸ch trong 4.07 ®ã: 5 1. Kh¸ch l÷ hµnh 2. Kh¸ch thuª xe « t« 850 3. C¸c lo¹i kh¸ch 636 kh¸c Tû trän trän g g 100 100 2007 Tæn g sè 4.77 6 2.58 63.5 64,2 2.88 9 du lÞch Tû 2006 3 2 3 Tû lÖ% Tû trän g 7 15,6 18,7 1 1 0 533 2005 2006 100 113,8 102,9 60,3 115,1 96,74 6 20,8 17,0 1.36 28,4 6 2006/ 2007/ 8 11,1 6 93,11 171,7 147,7 56,7 (Nguån: C«ng ty Du lÞch Quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t) Nguyễn Thanh Phương 15 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tõ sè liÖu ë biÓu ®å sè 1 cã thÓ rót ra mÊy nhËn xÐt sau: NhÞp ®é ph¸t triÓn sè l-ît kh¸ch t¨ng lªn n¨m 2006 so víi n¨m 2005 t¨ng 13.8%, n¨m 2007 so víi 2006 t¨ng 2.9% - Trong tæng sè l-ît kh¸ch, tû träng sè l-ît kh¸ch du lÞch l÷ hµnh chiÕm cao nhÊt trªn 60%(n¨m 2005 lµ 60.36%, n¨m 2006- 64.22%, n¨m 2007- 60.36%; tû träng sè l-ît kh¸ch thuª xe du lÞch t¨ng tõ 20.86% n¨m 2005 lªn 28% trong n¨m 2007). 2.3.2. T×nh h×nh ph¸t triÓn doanh thu vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty Cïng víi sù ph¸t triÓn ngµnh du lÞch Hµ Néi vµ sù ph¸t triÓn sè l-ît kh¸ch du lÞch, c«ng ty du lÞch Quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t ®· më réng kinh doanh, doanh thu kh«ng ngõng t¨ng lªn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng ngõng t¨ng lªn( xem biÓu sè 2) BiÓu sè 2: T×nh h×nh ph¸t triÓn doanh thu vµ hiÖu qu¶ kinh doanh trong 3 n¨m(2005-2007) Tû lÖ% ChØ tiªu Nguyễn Thanh Phương 2005 16 2006 2007 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2006 200 /200 7/20 5 1. Tæng doanh thu 2. Tæng nguån vèn 3. Lîi nhuËn sau thuÕ 4. Tæng nép ng©n s¸ch 14.406 vèn 20.50 0 1.531 1.570 3.200 1.274 1.440 1.400 100, 120, 2 120 177, 8 102, 89,1 5 110 10,63 9,94 6,83 -0,69 1,0 0,87 0,44 -0,43 (Nguån: C«ng ty du lÞch Quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t) Nguyễn Thanh Phương 8 7 111, 1 1.600 kinh doanh % Lîi nhuËn trªn mét ®ång 2 1.500 1.800 5. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ Lîi nhuËn trªn doanh thu 15.79 06 17 QLDL 10-58 3,11 0,43 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tõ sè liÖu trªn ta cã thÓ rót ra mÊy nhËn xÐt sau: Trong nh÷ng n¨m qua t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty ®Òu cã tû lÖ t¨ng tr-ëng kh¸. Cô thÓ lµ qua sè liÖu cña 3 n¨m trë l¹i ®©y(2005-2007) Qua b¶ng trªn ta thÊy sè l-îng kh¸ch vµ tæng doanh thu cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn. Lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng vµ tæng nép ng©n s¸ch t¨ng. N¨m 2005 tæng doanh thu 14.406 tû ®ång ®em l¹i 1 kho¶n lîi nhuËn sau thuÕ lµ 1.531 tû ®ång, nép ng©n s¸ch lµ 1.274 tû ®ång. N¨m 2006 tæng doanh thu lµ 15.792 tû ®ång, lîi nhuËn sau thuÕ 1.57 tû ®ång, tæng nép ng©n s¸ch 1.440 tû ®ång. N¨m 2007, tæng doanh thu lµ 20.5 tû ®ång, lîi nhuËn sau thuÕ 1.4 tû ®ång, tæng nép ng©n s¸ch lµ 1.62 tû ®ång. - NhÞp ®é t¨ng tæng doanh thu rÊt nhanh: n¨m 2006 so víi n¨m 2005 t¨ng 9.2% vµ n¨m 2007 so víi n¨m 2005 t¨ng 2.98%. Trong khi ®ã tæng lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng rÊt chËm vµ gi¶m xuèng (n¨m 2006 so víi n¨m 2005 Nguyễn Thanh Phương 18 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t¨ng 2.5% vµ n¨m 2007 so víi n¨m 2006 gi¶m 10.83%). Nh-ng nghÜa vô nép ng©n s¸ch kh«ng ngõng t¨ng lªn n¨m 2006 so víi n¨m 2005 t¨ng 10% vµ n¨m 2007 so víi 2006 t¨ng 12.5%. - HiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty nh×n chung kh«ng cao vµ cã khuynh h-íng gi¶m xuèng: tû lÖ lîi nhuËn trªn tæng doanh thu gi¶m xuèng tõ 10.63% trong n¨m 2005 xuèng cßn 6.83% trong n¨m 2006, lîi nhuËn trªn mét ®ång vèn gi¶m tõ mét ®ång trong n¨m 2005 xuèng cßn 0.44 ®ång trong n¨m 2006. §iÒu naú cã thÓ gi¶i thÝch do nh÷ng nguyªn nh©n sau: + §Ó ®¶m b¶o c¹nh tranh th¾ng lîi vµ gi÷ thÕ ®øng trªn thÞ tr-êng, c«ng ty ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch gi¸ kinh doanh vµ hîp lý, nh×n chung gi¶m gi¸ b¸n s¶n phÈm. + Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t- ®æi míi trang thiÕt bÞ, n©ng cao chÊt l-îng phôc vô kh¸ch. + Do 2 nguyªn nh©n trªn nÒn nhÞp ®é t¨ng doanh thu trong n¨m 2007 rÊt nhanh vµ vèn ®Çu t- t¨ng nhanh Nguyễn Thanh Phương 19 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nªn tû xuÊt lîi nhuËn trªn doanh thu gi¶m vµ lîi nhuËn trªn ®ång vèn gi¶m. 2.3.3 NhËn xÐt chung vÒ ho¹t ®éng duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng kh¸ch t¹i c«ng ty. Lµ mét c«ng ty kinh doanh th-¬ng m¹i vµ dÞch vô du lÞch, nªn c«ng ty lu«n quan t©m ®Õn ho¹t ®éng duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng kh¸ch. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, c«ng ty gÆp mét sè khã kh¨n còng nh- thuËn lîi, dÉn ®Õn nh÷ng mÆt lµm ®-îc vµ cßn tån t¹i nh- sau: 2.3.3.1 Nh÷ng mÆt lµm ®-îc §èi víi mét c«ng ty cã bÒ dµy lÞch sö ch-a dµi nhC«ng ty Du lÞch quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t, th× víi mét thÞ tr-êng kh¸ch ®a d¹ng vµ phong phó, ®ßi hái ph¶i kÕt hîp mét c¸ch hîp lý c¸c biÖn ph¸p ®Ó thu hót, duy tr× vµ më réng tèi ®a l-îng kh¸ch cña thÞ tr-êng mµ c«ng ty ®· tõng khai th¸c vµ sÏ khai th¸c. - C¬ së vËt chÊt cña c«ng ty ®-îc ®Çu t- n©ng cÊp, cô thÓ lµ qua viÖc mua thªm c¸c lo¹i xe phôc vô cho nhu cÇu kinh doanh. Nguyễn Thanh Phương 20 QLDL 10-58
- Xem thêm -